รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายอิทธิกร  ชำนิยันต์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายปฐพล  ผู้ภักดี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงปาณิสรา  พินธิสืบ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  ศรีน้อย โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงวริษา  โสประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายก้องภพ  น่วมเณร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงเกตน์สิรี  กอบสินกิตติ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายพีรวัฒน์  วันณา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายภูวเดช  พัดพ่วง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงชญานิศ  กันจันทร์วง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปณิตา  ชีรานนท์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงชญานิศ  โยประโคน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนภัสสร  ศรียัง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายวิทย์ศรัช  บุตรดีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงดุจษฎี  อุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายก่อบุญ  จันทศร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงอันวา  นนทะโคตร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงสิรภัทร  เชื่อบุญมี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายธีรภัทร  ตันตุลา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายวรพิทัณซ์  แถวอุทุม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงกัลยากร  บุญด้วง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงพิชญาภา  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงลัลลลิลย์  สุขได้พิ่ง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายภราดร  กุลาชัย โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายกฤษฎี  ตัญญาภักดี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงปพิชญา  ยอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงพัณณิตา  กิติศรีวรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายณัฐวัฒน์  พรหมรักษา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงรัชนีกร  พุทสิมมา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพิชชาภา  พรหมศรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงพิสุทธินี  ทวีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายกษิดิศ  เดชบำรุง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายธนภัทร  ยศปัญญา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงปภัสรา  เหมสุทธิ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพิไลลักษณ์  อาจมังกร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงกนกพร  แสนประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงวริศรา  แสงราช โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงนันทิดา  โสประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงธิญาดา  ทาสีดา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงธัญวรัตย์  อาวุธ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงชนาพร  อรรคสูรย์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงอริษา  สารมะโน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงเพชรดา  เนตรแสงศรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายปริญญา  พันติมิตร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงสุชัญญา  พรหมสาสน์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงสุชัญญา  ต้นกันยา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายศตายุ  ชูเกียรติ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายธนาธิป  บุญอาจ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายชิติพัทธ์  ฤทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงวรรณวิสา  ทิลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายธนายุต  เมตตา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กชายพิสิฐ  รัตนะโคตน์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กชายคณิตศรณ์  ฤทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กชายธนัช  จันทร์บุตร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายรัชภูมิ  โกพลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายจักรกฤษณ์  เสวิสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงชนิกานต์  เครือชัยสุ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กชายอิทธิพัทธ์  เรืองไพศาล โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายศุภกฤต  สีบุตรา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงจิรัชญา  ชาวสกล โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงอลิสา  ถมครบุรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงฐิติมา  พุฒช่อ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงเกษฎาพร  อุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงวิรัญญาภา  บุญเมือง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กชายธรณ์เทพ  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ชัยศรีชาติ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายธีรวัฒน์  ประสารวัน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายพิทยา  อินทร์ตะ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงสิริกร  นามสิมา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงวิชุรดา  มิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงสมิตานัน  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายจารุพัฒน์  โกมาสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงลักษิกา  เสนานุช โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงณภัทร  ุบุญรอด โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงฐิตาภา  เชื้อบุญมี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายธนาคิม  บุญโส โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายศุภณัฐ  อ่อนวิมล โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงนวรัตน์  ผุดผ่อง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงอรรัมภา  ภูละคร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายกฤตยชญ์  บุตรแก้ว โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงวิรากานต์  จันทศร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายณัฐพล  พรหมรักษา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายนภคม  ฤทธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายณัฐกรณ์  เหมสุทธิ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายยุทธชัย  สารมะโน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายธนภัทร  เชยชื่น โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกวิสรา  แก้วแย้ม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงศิรภัสสร  จันทาสี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายธนภูมิ  ระดมพล โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายธีระพัฒน์  ศรีชัยนิธิวุฒิ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงสุภาวรรณ  วิจารย์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงฐิติมา  กัลยาลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายณัฐภูมิ  อินทร์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายธนทรัพย์  วรรณพรม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงพิมพ์สุภา  เสนานุช โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายก้องภพ  สุภาใจ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายวัชระชัย  จินดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายพีรณัฐ  แก้วเกษศรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงภัทรชานันท์  เชื้อบุญมี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงภิมลมาศ  มีแย้มภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายกฤตเมธ  แก้ววิลัย โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายณัฐภูมิ  พิมพ์วัน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายธรรมธร  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงพรสุภา  ศรีคำมี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงวิชญาพร  อินทรพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายรัฐภูมิ  ใบกุหลาบ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายวรธน  พรมใจ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงวรัญญา  เชื้อบุญมี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  วังคีรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายนัฐพงศ์  ดอกบัว โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงปานชีวา  นนทะโคตร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงปิ่นมุก  ยาบูฮา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายยุทธพิชัย  แพทย์ไชโย โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายกฤษชนะพล  เสริมสถาน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงภัสรา  จันดาหาร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงสตรีรัตน์  บุตรโชค โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายธวัชชัย  เลียงกาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายพีรพล  มั่นเข็มทอง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงฐิติมา  พรมวงษา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายวิเชฐ  โพธิ์ลำเนา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายพนธกร  จันทศร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายวัชรพงษ์  วิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงณัฐณิชา  บูรณวิชิต โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงปรียาภรณ์  วงศ์โสภา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงอาทิมา  วันทา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงปารมี  ส่งเสริม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณัฐธยาน์  จำเริญสุข โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงรวิภา  บุรานัน โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงสิริญาพร  ฑีฆะวิวรรธน์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงอรัญญา  หนูสมแก้ว โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงธมลวรรณ  พลเมือง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงพรรณวรท  ส่งโสม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงณิชารีย์  ยศปัญญา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงภัทรวี  กันสุข โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงสุภาฤดี  สุวรรณชัย โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงรวิปรียา  โคทะนา โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงออมสิน  เสนานุช โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายณัฐภูมิ  จันทร์ศรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายเนติภูมิ  ตัญญารักษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงจิราพร  พรหมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายนนทกร  ราชรักษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกรกนก  ชาวน้ำ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายวสันต์  มูลคม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงพฤษจิการ  เชื้อบุญมี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณมุข โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายอัครเดช  แดงเปีย โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงวนิดา  รองเมือง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายอดิศักดิ์  แสนประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายภานุพล  ปลื้มใจ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายกรณ์ดนัย  ดีสม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายญาณวุฒิ  นนทการ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายทักษ์ดนัย  ตุละรัต โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กชายอติกานต์  วังคีรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกตัญญุตา  ภูชุมพล โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพิมพ์อักษร  เสนานุช โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงอภิญญา  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายชินกร  แก้วพัด โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายณัฐนันท์  เหมือนศรีชัย โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายพชรดนัย  แหขุนทด โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงธนิษฐา  จุลวิถี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงภูตะวัน  วังคีรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายธนภูมิ  วันทองสุข โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพรทิพย์  อรรคสูรย์ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายธนภูมิ  เชื้อบุญมี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงมิถุนา  ก้อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายอรรควัฒน์  สุวรรณโชติ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงสุธาสินี  ประดลชอบ โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายนพรัตน์  ทองหม่อม โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงมนต์นภา  วังคีรี โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ปัญญามัง โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทัศนาทร โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กชายอภิวัฒน์  หอมชื่น โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายณัฐวุฒิ  กันสุทธิ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญไทย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายสัญญาบัตร  บุญธรรม โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายธีรวัฒน์  ไตรสี โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายณัฐพงษ์  ลีสิงห์ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายสิริชัย  คำหยาด โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายตะวัน  แก้วพวง โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายเมธัส  พิมเสน โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงกัลยาณี  สุทธิ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงวิภาวดี  โกษาจันทร์ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงณิชมน  ศิริ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงทินมณี  โกษาจันทร์ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงวรรณภา  ไชยโยทา โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงณัฐวิภา  สอนบุญทอง โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายภูมิภัทร  ภู่พงษ์ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายพิทวัส  แสงอร่าม โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายพีรภัทร  กมลรัตน์ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธนาดุล  ขำวิไล โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงเขมนิตย์  ศรียะภูมิ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญธรรม โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายรัฐเขต  กุลกรม โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงสุมัตรา  เชื้อบุญมี โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ทองหล่อ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายธีรายุตม์  สุทธิ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายศิวัตร  พงษ์ประพันธ์ โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงอริสา  สมภาศรี โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงวรรณนิสา  เอี่ยมน้อย โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงเจนจิรา  นนทะโคตร โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายอเนชา  แก้วพวง โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงธัญพร  หอมชื่น โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายธีรธัช  ทองปั้น โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงนพจิรา  ยศพิมพ์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงมนัสชนก  พิมสาลี โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แสงโสดา โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงนภัสสร  สิงห์สถิตย์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงรุ่งนภา  ดวงดี โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายเจตวีร์  สุโขยะชัย โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายธีราทร  มีจินดา โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงสิริวิภา  แก้วดวงตา โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงศิรภัสสร  จันโทภาศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงฐิติมา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงภัทรมินทร์  นาคนาคา โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงณัชณรัตน์  แสงพลสิทธิ์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงณัฐพร  ไตรพรหม โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายธนกฤต  โกษาจันทร์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกฤตาณัฐ  แพนไชยสงค์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงพิมลมาศ  สุวราพัฒนาภรณ์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายสิรพัฒน์  โกษาจันทร์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายณัฐพล  ทั่งทอง โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายวริทธิ์ธร  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายธีรภัทร  มานะศรี โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายการัณยภาส  โชคชัยชุมพล โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายวรินทร  โต๊ะสกุล โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายฮาซาฟี  สุธงษา โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายภาณุพงศ์  สารมะโน โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายวรเทพ  อาจภิรมย์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงศลิษา  วงศ์สีหะ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงอธิติยา  พงสะพัง โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงปริยฉัตร  ผาจวง โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยเลิศ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงชนัญธิดา  พรมพร โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงมุฑิตา  ก้ามสันเทียะ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงนภัสนันท์  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงปฐมพร  พิมสร โรงเรียนชุมชนภูเรือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงจีรพรรณ  โพธิปัสสา โรงเรียนบ้านหนองบง 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายปิยะปราชญ์  หาศิริ โรงเรียนบ้านหนองบง 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายธนพัฒน์  วังนวล โรงเรียนบ้านนาขามป้อม 1 ป.5 วิทย์ประถม