รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายสุเมธ  ณไพรี โรงเรียนบ้านควนโคกยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2 เด็กหญิงวรรณพร  หมัดอาดัม โรงเรียนบ้านควนโคกยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กหญิงซอฟาฮ์  นวลแย้ม โรงเรียนบ้านควนโคกยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ย้อยช่วง โรงเรียนบ้านควนโคกยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายกัณตินันท์  หมัดอาดัม โรงเรียนบ้านควนโคกยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กชายอภิสิทธิ์  ราชกิจ โรงเรียนบ้านควนโคกยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงณัฐนรินทร์  มณีสุวรรณ โรงเรียนบ้านควนโคกยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงรวีวรรณ  ทองเอียด โรงเรียนบ้านควนโคกยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงดิยานา  สังข์ทอง โรงเรียนบ้านควนโคกยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กชายซิดดิก  ยาชะรัด โรงเรียนบ้านควนโคกยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงสุพิชญา  หอยสกุล โรงเรียนบ้านควนโคกยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงสุธิดา  กาพัทธพงศ์ โรงเรียนบ้านควนโคกยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงอังสิมา  จันทร์สงค์ โรงเรียนบ้านควนโคกยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กชายนครินทร์  เหมือนกู้ โรงเรียนบ้านควนโคกยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
15 เด็กชายสิริชัย  ชูสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านควนโคกยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
16 เด็กชายเมธาสิทธิ  อินนนุรักษ์ โรงเรียนบ้านพน 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงเกศินี  ชายเกตุ โรงเรียนบ้านพน 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายสุรยุทธ์  สาระโมลี โรงเรียนบ้านพน 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงฟูอาดี้  หวังขวัญ โรงเรียนบ้านพน 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายขวัญชัย  จุ้ยเหมือน โรงเรียนบ้านพน 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กชายครรชัย  คงเกลี้ยง โรงเรียนบ้านพน 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงสุธาสินี  อินนุรักษ์ โรงเรียนบ้านพน 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงประกายดาว  คงดำ โรงเรียนบ้านพน 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงชญานิศา  สุตตะคาร โรงเรียนบ้านพน 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กชายธนทัต  ศรีแป้น โรงเรียนบ้านพน 1 ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงพรรวศา  ไชยเวช โรงเรียนบ้านพน 1 ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงกรวรรณ  ดำชื่น โรงเรียนบ้านพน 1 ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงมนทิรา  เดชาสุวรรณ โรงเรียนบ้านพน 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงมัลลิกา  นวนไหม โรงเรียนบ้านพน 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงพิชชานันท์  สงให้ โรงเรียนบ้านพน 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กชายธีรธนัชช์  ณ นคร โรงเรียนบ้านพน 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงชญานิศ  ชูดวง โรงเรียนบ้านพน 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงธีริศรา  คำนวณ โรงเรียนบ้านพน 1 ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงรัตนมล  เกื้อวงศ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีภักดี โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายธนพนธ์  ปราบณารายณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายกิตติธร  ขวัญอ่อน โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงปวันรัตน์  โรจนรัตน์ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายภูวดล  ปานโต โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงเกสรา  คงมี โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงรักษ์ธีรา  มรรคคงคา โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 นางสาวมินตรา  มุสิกะพันธ์ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
43 นางสาวศรินยา  เขี่ยดยี่ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
44 นางสาวมณีรัตน์  แก้วนาง โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
45 นายศรีสหัส  บุญส่ง โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
46 นางสาวขนิษฐา  ทองอ่อน โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 นางสาวนัชชา  ขวัญอ่อน โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 นางสาวเมทินี  เศรษฐรินทร์ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 นางสาววนิชา  เส้งตุ้ย โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงภาวิดา  กล้าคง โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กหญิงจันทวรรณ  บุญนุ้ย โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายธนาธาร  ดวงขุนนุ้ย โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายศุภณัฐ  แก้วพิบูลย์ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงทัศนา  ทองเอื่อย โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีภักดี โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กชายรุ่งอรุณ  ดีนายัง โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงอาทิติยา  ทองขวัญ โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายภูผา  ฉิมคล้าย โรงเรียนบ้านทุ่งนารี 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงจริยาวดี  หนูชู โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงภัสรา  สงดวง โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงพัชราพร  มรสุม โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงวรรณรดา  พรมทา โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงกสกร  อิ่มเอิบ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงปาริชาติ  ปฏิสุวรรณ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงรุสนาณี  หะมิ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงกัญชพร  โฉมฉาย โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายฐณะวัฒน์  เขียวใหญ่ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงศศิกานต์  แซ่ลิ้ม โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงจารุพิชญา  มั่นสอน โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงชิฟาร์  เหตุหาก โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายยศกร  โยมเมือง โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงสุธินี  ศรีเพ็ชร โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงอารีรัตน์  แก้วกาญจน์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงปาริฉัตร  มูสิกะนิลพันธ์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายธนกฤต  ไชยวรรณ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายศักดากร  อรุณพันธุ์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายธนากรณ์  ฉิมมี โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงณิชา  ขุนเนียม โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายจักรภัทร  คงประสิทธิ์ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงณัฐณิชา  หนู่นุ่น โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายนวนันท์  มูสิกะเจริญ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กชายเจษฎาภรณ์  สุวรรณชาตรี โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายปรเมศวร์  ทิมพิชัย โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายเฮกเตอร์  เหตุหาก โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงปาณิสรา  ทรัพย์จิตร โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วนาง โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงสุพรรษา  เพ็ชรประคอง โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เนียมหะ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงฮายารี  เอียดปู โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงอินธิราภรณ์  ลักษณเล่ง โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงณัฐรดา  ชาวเกวียน โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงชนชนก  รักกิ้มหอย โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงสมใจ  แก้วประดิษ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงยุวดี  โชตินะกิจ โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  จันทรอุไร โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงปภาวรินทร์  โฉมทอง โรงเรียนวัดรัตนวราราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายธนากร  มาสุข โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายนันวัฒชัย  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงนนทพร  คุณะ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงปพิชญา  คงยัง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงสุมิตตา  มูสิกะสง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงณิชนันท์  เซ่งลั่น โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงสาวิตรี  ชะนะฮวด โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายณัชพล  ฐานานุกรม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายณภัทร  ฐานานุกรม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กชายเกษมสันต์  สาสุธรรม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงปริณดา  บุญจันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายณัฐวัตร  ไฝ่แสง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงไอลดา  สังคง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงรุ้งแก้ว  สุวรรณคีรี โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงอรุณรัตน์  แก้วคงธรรม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงเพิ่มทรัพย์  นิลสุข โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายติณณภพ  ศิริภักดี โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายพีระวุฒิ  เอียดประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายญาณพัฒน์  สิทธิดำรงค์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงเพชรวารินทร์  วิสูตร โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายปฏิพล  แก้วชูทอง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายณัฐพงศ์  ถังเซ่ง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายสถาปัตย์  ชุมแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายกอบชัย  คงสกุล โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงมนทกานต์  นวลมิ่ง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุวรรณพาหุ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงวรรณษา  สามารถ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงศิริกุล  สมบัติมาก โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงศรีกมล  ยิ้มเอียด โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงวริศรา  ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงเพชรลดา  เพ้งหล้ง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงรุจิรดา  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงชนกธิดา  หนูหาญ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงเพชรชมพู  คงช โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงพชรพร  เอียดเฉลิม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงชญานิศ  เดชสงคราม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงปฑิตตา  ศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงธนัญชนก  พรมศิลา โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงพลอยนารา  เส้งตุก โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงจันทกานต์  ชนะสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงโสมพิสุทธิ์  อินใหม่ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงเนาวัตน์  สวัสดิธรรม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงธาราทิพย์  เส้งดำ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงปาริชาติ  วงษ์ไทย โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายกรวิชญ์  บุญณจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายอภิวัฒน์  บุญไชย โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายนิติกร  กองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายกรกต  กรอดสุย โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายนวพล  ภูเก้าล้วน โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายก้องภพ  ด้วงช่วย โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายภาคิน  เสนพรหม โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายธเนศพล  จิตพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายธันวา  ทองกุ้ง โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายชินโชติ  สุกแทน โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายณัฐพงศ์  สุขศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายอรรถพล  สุดใจ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายพรพิภัทร  ซุ้นสั้น โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงมนัสนันท์  สัจจา โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพิมลภัส  พะมณี โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นวลมี โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงกชกร  อนันต์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กชายวิสฤต  สังข์ทองจีน โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงราชาวดี  แจ้งหทัยกุล โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงจุฑารัตน์  หนูนุ่น โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงฮุซนา  เบ็ญกอหลี โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงไรบีนา  ยีหวังกอง โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงอาอิฉ๊ะ  บุญรักษ์ โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงปาริฉัตร  คงเนียม โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงอรัญญา  เบ็ญละโต๊ะ โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงไปรยา  หวังอาลี โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงอรทัย  หนูมาก โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงนัจมีย์  หมัดอาดัม โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงอนัญญา  หะมิสะ โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงสาวิกา  เบ็ญละโต๊ะ โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 นายริสกี  เบ็ญก้อหลี โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงฮามีด๊ะ  บุญรักษ์ โรงเรียนบ้านโคกสัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายปฐวี  ช่วยศรี โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายอภิลักษณ์  จินตาคม โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงชญานิศ  ชนะภักดี โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงชญานี  ชนะภักดี โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ตราชู โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศรีสะอาด โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงชุติกาญจน์  นาคเกลี้ยง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงชาริสา  สุขเมือง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงวิชุดา  ขวัญแก้ว โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายภูธิป  ศรีเหลือง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายพัชรพล  วรพิมพ์รัตน์ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงชญานิศ  รอดชุม โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงบัวพิมล  กลิ่นบุญ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายภูมิพัฒน์  คงอ่อน โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายสุทธิภัทร  ชูเก็น โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงกัญญาพัชร  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงศริชา  ทับธนะ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์แรม โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงเมธาวี  คงสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงลลิตภัทร  สุวรรณชาติ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงสุธีมนต์  ขุนแสง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายยศกร  บุญญะตุโร โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงกานต์ศิรี  หนูกลับ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงจิรัชญา  คำคง โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงดารัตน์  ด้วงแก้ว โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงนัสรา  จันทร์โชติ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงปวันรัตน์  หีมเกตุ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงพรนัชชา  สาสุธรรม โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงสุวิชาดา  พริกเบ็ญจะ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงปุญญิสา  สุคนธวดี โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายกฤษณ์ธร  ทองจันทร์แก้ว โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงนันทิกานต์  รัตนะประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงณิชาภัทร  ย่องซี้ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงจารุกัญญ์  สุริยงค์ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายนพดล  ลัษณะ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงฑิตยา  คงอาษา โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน 1 ป.5 วิทย์ประถม