รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงปภาวรินทร์  มากแก้ว โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายพลวัฒน์  สุพรรณ์ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงศศินันท์  ภิชัย โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงปุณยาพร  ยุบยำแสง โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงมิลิน  เมธา โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายปุณยวัฒน์  บัวพิมพ์ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายธนโชติ  มูลลี โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สายประเสริฐ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงมาติกา  ศรแก้วดารา โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงอนัญญา  เอกจีน โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกาญจนา  งอมสันเทีย โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงสิริธรี  ปินตาละ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายธีรภัทร์  บุญมาปะ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายอลงกรณ์  นันต๊ะภูมิ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายอัครพนธ์  ปาตีคำ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายสุวิเชียร  กันทะยวง โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงนันทัชพร  จันทร์วัง โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  ธุระนันท์ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายธนกฤต  ธนัญชัย โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายเรืองสิน  ทองนะ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายนภนต์  พลนำ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายประสพโชค  แซ่ยะ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพิชญ์สินี  หล้าพระบาง โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณัชชา  เติมเต็มบุญ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงธัญชนก  เพิ่มพูลมา โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายกฤชณัท  หมู่หนอง โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ชัยชนะ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงธัญชนก  อินงาม โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงพรพนิต  จอมแปง โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กชายณัฐอินทนนท์  คงแก้ว โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงสุทธาสินี  แก้วเกิดก่อน โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงเขมิสรา  รักสุข โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงนันท์นพิน  อินกวา โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงนราวดี  ทิพย์สุวรรณ์ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงธมลวรรณ  เรือนใจ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายภูมิพัฒน์  อุตเวียง โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กชายปิยดนัย  สุวี โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงจันทนิภา  วงษาฝั้น โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายธีรธาดา  แสนใจ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายเอกาพงษ  สมป้อ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายศุภวิชญ์  ทิพยะ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงโซฟีรัตน์  เจนัส โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองขาว โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงอรภิวรรณ  กันทะคำ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงอชิรญา  ดวงธิมา โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงภัทรวดี  สุวรรณคำ โรงเรียนณัทชวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม