รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงนูรีดา  ยูโซะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงซาวียะห์  ดาแม โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงซาฟีดา  ซาเร๊ะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายเจษฎา  ทองมี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายธนภัทร  อาสาราช โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายมุสตากีม  เลาะแมหามะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงอะนิส  เจ๊ะและ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงปิยพร  แซตั้ง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายเสาวฤทธิ์  ศรีหาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายอนุกูล  ซียง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายรัตพงษ์  พยัฆพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงโรสรินดา  ชัยแป้น โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงภาสินี  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงนภัสสร  แก้วศรี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงอามีรา  มามะแตหะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายไพศอล  ยะมะกา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงสุภัสสรา  ฟ้าอรุณ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงพัชรียา  ดี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงสุธิมา  มงคลรัตนมณี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายอัศวัตถ์  สืบสิมมา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายศัลมาน  อาแว โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงนาซูฮา  ยาพระจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายธนาวุธ  ซาเลง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายอัซมี  ดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายพิพัฒน์  บัวแก่น โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายมูฮัมหมัตเดนิส  บาฮา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายปรมินทร์  แซ่ยับ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายธนบดี  ลูดิง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายแสงสว่าง  ปิจจะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายจิรภัทร  จุดาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงธีวรา  ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เศษแอ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายมูฮัมหมัดอากีล  ลีเม๊าะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงฮัชมาอ์  สาและ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายฮานีฟ  การือมอ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายรัยยาน  ดอสอลี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายนัชมี  ประเสริฐดำ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงวิญาดา  ดาอิตำ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงตอยยีบะฮ์  อาดำ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายพีรกานต์  ชอบจิต โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงนูรฮาลีซา  รอเซะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายกฤษฎา  แซ่ลู่ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงพาขวัญ  แซ่โง้ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงสุภัสสร  ฟุ้งสิริภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาอิส  แดเบาะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายฟาฎิล  สะอุ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงนภัสสร  อุทิศานนท์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายลัญจกร  ทองขวัญสุข โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายธนพันธ์  ประเสริฐคงแก้ว โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายสิงหา  สาและ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายสุไลมาน  ดามะอู โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงยัสมีร์  บือนา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงฟาติน  การี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงฮัยฟาอ์  แวเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงฟาฎีลา  สะอุ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงรุวัยดา  บาฮา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายอาติฟ  อาวากาจิ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงหรรษา  ถมทอง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายออมทรัพย์  พลับพลืงศรี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงศุภกานต์  นาถวุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงฟาฏินัส  ตอกอ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงนูรุนอีน  บาหะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงซูเฟร์ราห์  เดชสุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงฑิตฐิตา  เรืองศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงจัณห์วรา  แสงเอียด โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงซัยตูน  เกิดพร้อม โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงโนฟิตเราะห์  สอาด โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงฮัซวานี  ยามา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงนัซนีน  สะมะแอ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายมูฮัมหมัดอิกรอม  หะยีสือแม็ง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงสริตา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายอัครวินท์  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงสิรินันต์  จันทบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงต่วนนาเดีย  กูนา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงฮัซวานี  ยูโซะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  ยะยือริ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายณัฏฐกฤษฏิ์  แสงชาตรี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายฟารุค  หมันละ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายมูฮัมหมัดอานัส  โยธา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายพิชิตชัย  เรียบสาร โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงธิดารัตน์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงณัฐชา  สายธนู โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงฟิรฮานาน  ดรอแม โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงนูรอัยณีย์  บาหะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงฟาริน  กะลูแป โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงบุชรอ  สะรี โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงอารดา  มะสาลัง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงภคพร  แจ้งเจษฎา โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กชายทักษ์ดนัย  ทองบุตร โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงเบญญาภา  ลีม๊ะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงปุณญานันท์  เนตร์นิยม โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงญาณิศา  เปล่งงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายศิวกร  แก้วสว่าง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายธฤต  มีบุญลาภ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงสุพิชญา  เพ็งธรรม โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงบุณยกร  ทองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กชายวิทวัส  ซียง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายฮัยกัณต์  แวเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงซูรียาณี  โต๊ะยง โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงสิทธิสินี  เวชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เครือแมน โรงเรียนอนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายสุขสันต์  แซ่จุง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงอุชุกร  เลื่องภัทรภา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงสุขกมล  แซ่จุง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงเปี่ยมสุข  เยาวภากร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายธนกฤต  เวียงทอง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายปภาวิน  ศิริสุวรรณ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงศิริภัสสร  สุนทรวิไลกุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กหญิงฌานิสา  ปริพันธ์ยศ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงบุณยานุช  แซ่หลี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงศิศิรา  แซ่หลี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อรวรรณวงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เงาเรือง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายณัฐวัฒน์  คงศักดิ์สกุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายธนกร  บุญสนิท โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงนาตาลี  โต๊ะยง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายขัตติพงศ์  จันทวงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายรฐนนท์  จุงศิริ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายรพีพัฒน์  อาดัม โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายสุกนต์ธี  วงศ์นนทวัชร์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายธีรโชติ  รัตนบุรี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงเขมจิรา  มณีโชติ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายปุลวัชร  เพ็ชรมณี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายวรภพ  อมรสรเดช โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายศิวกร  เพ็งผลา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายคุณากร  จันทร์เมือง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายวรพล  เหล่าวิวัฒน์เกษม โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายพงศกร  แซ่ฮ่อ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายศุบิณฑ์  ชูไพร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายณัฏฐนนทิ์  ทองใหญ่ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงนาราภัทร  จงศิริวรรณชัย โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายปรินทร  ศรีนุ่นวิเชียร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงภัทริกา  แซ่กำ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายสิทธิพล  แซ่หลิน โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  สมุทรเพชร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไชยมั่น โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงญาณิศา  เชี่ยวชาญศิลป์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงกมลเนตร  คำใส โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงนัฐญา  จงวิไลเกษม โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงธันยากานต์  วัฒนศิริภาวงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงโสภิตนภา  ชุมนวล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
142 เด็กหญิงธัญชนก  บัวศรี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
143 เด็กชายณภัทร  ฉันทถาวรกุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
144 เด็กหญิงสินินทรา  แซ่วื้อ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
145 เด็กหญิงรัตมณี  บุรีศรี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
146 เด็กชายพชร  ลิ้มศิริรัศมี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
147 เด็กชายธนวัฒน์  ทองน้อย โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
148 เด็กชายพลกฤต  กสิกรรมไพบูลย์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
149 เด็กหญิงฌาลิศา  ประสิทธิ์เมธาวงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
150 เด็กหญิงพรปวีณ์  ฟ้าอรุณ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงปานชีวา  รามแก้ว โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงพนิดา  แก้วทอง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กชายรพีภัทร  ศิริโชคโสภากุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กชายธัชชัย  ลิ่มพิทักษ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงณิชนันทน์  เจริญพรพิสุทธิ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  เจะมิง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงสุพรรษา  แซ่จัน โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
158 เด็กหญิงกนกวรรณ  โฮมภิรมย์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
159 เด็กชายธรรมธร  แซ่ว่อง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
160 เด็กชายณัฐวุฒิ  ชัยชนาภา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงบารมีนา  เจนกุลประสูตร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงปรารถนา  ประเสริฐคงแก้ว โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 นางสาวธัญวฤณ  ว่องบุลากร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 เด็กหญิงอัญชนา  แซ่หย่าง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 นางสาวธิดารัตน์  ดำสนวน โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 นางสาวเทพสดุดี  ไชยพล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 นางสาววริษา  เฉลิมชัย โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 นางสาวพลอย  เด่นดวงดี โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงธัญพิชชา  ซาดา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 นางสาวชนินาถ  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 นางสาวสุดธิดา  ฟ้าอรุณ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กหญิงภัทรวรรณ  สวนจันทร์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงพรรณวิภา  กลิ่นพวง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กชายสุรินทัศน์  ทิราชีพ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงกิรณา  แซ่เล่า โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงสิริยากร  ชูพันธ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงกมลวรรณ  เสถียรดิลก โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายณชภัสกร  หนูยวญ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงสายวรีย์  ชาญวิรวงศ์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สานคล่อง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงกัญญาพัชร  คงอินทร์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพรนัชชา  โรจน์ตินนท์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงณัฐมน  ดิลกกาญจนมาลย์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายพงศพัศ  ลิ้มวิโรจน์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงศุภกานต์  พิภูพัชญ์ชา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงปาริชาต  แซ่ชิว โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงธัญชนก  เจนจิรภัทร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายธีรภัทร  แป้นถนอม โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  บุญผลา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายรุจิภาส  แก้วทอง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงกรรณิการ์  แซ่ว่อง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงวรัญญา  ก้าวกิจสกุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงมิรันตี  จงประเสริฐกุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงศิลาลี  ศิลาชาน โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายจักรภัทร  สันตานนท์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงนารีพิทักษ์  มุสิกะศิริ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงณภัทร  พูนทอง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงศิรริษา  สหะวงศ์วัฒนา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงทิพนาถ  รัตนญาติ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงภาวิดา  วาบา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกฤติยาณี  ชำนาญจิตร โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายฐานพัทธ์  ฐาปนาฐาน โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงนภกุล  ปริเปรมกุล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงเบญจรัตน์  เลี้ยงพันธุ์เจริญ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายชยานันต์  แซ่ว่อง โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงธารหทัย  ธ​ารีลาภรักษา โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายวัชรพงศ์  ศรีวิโรจน์ โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายจิ่งเซียง  แซ่เจิน โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายเมธาพัฒน์  ทองนอก โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงกล้าใหม่  เรือนสากล โรงเรียนถนอมศรีศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงรัตนาวดี  แซ่มก โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงวรัญญ์ภัค  แซ่ว่อง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กชายภูเบศ  แซ่หลี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายณัฐพัชร์  แสนสุขไพศาล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จิตดวงฤทัย โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงณัฐฌา  แซ่หลี โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เลิศโชติชวลิต โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายณัฏฐ์  ภคพงศ์พันธุ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงกรรณิการ์  เจริญวีระวงศ์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงณัฐกานต์  วาฑิตศุภผ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงจิรา  มูเซอ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงศศิวิมล  บุญส่ง โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงพรไพลิน  นุกูลวุฒิโอภาส โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงแอน  ศรีประไพพร โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สมรรถพลรมย์ โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กชายธนพนร์  ท่องไพศาล โรงเรียนจงฝามูลนิธิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกัสมี  มะดอเล๊าะ โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงนาสรีน  หาญณรงค์ โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
229 เด็กหญิงฟิรดาว  กอตอ โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
230 เด็กหญิงนูรฮูดา  รือซะ โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 นางสาวฟาตีเมาะ  เจ๊ะยะ โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงโซเฟีย  อาแว โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงตีน่า  ลาแซ โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงโซเฟีย  มาหามะสะ โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  มะมิง โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
236 นายฮาริส  ดือมาลี โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงตอฮีเราะห์  แปแนะ โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงเดียนา  กอตอ โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงซาตีเราะห์  ดาเด๊ะ โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายฟิรฮาน  โต๊ะเฮง โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
241 นางสาวปิยวรรณ  มะโดง โรงเรียนคอยรียะห์วิทยามูลนิธิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายมูฮัมหมัดเภาซี  ดือมาลี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิต  ดือมาลี โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงจีน่า  โมะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กชายสุเมธ  เพชรเจ้ย โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงซารีฟะอ์  มะเกะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงซีตีฮายาร์  สง่าบ้านโคก โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงร่อฟาร์  ตอกอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงมาญีอาร์  ตอกอ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงนูรฮาญาตี  บินตีมัดอีซา โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงนูรอัยนี่  ดือเระ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงนูรนาร์ยูวา  ลอเด็ง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงนูรีฮัน  รือซะ โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านกาแป๊ะกอตอ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายมัรวาน  สาลามะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กหญิงอูมัยรอฮ  กูวะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงมัยซาเราะห์  ลีมะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กหญิงรอฮายู  มะเย๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กชายอาลียะ  บาฮา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
259 เด็กชายรอฟิลอุล  สาหะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายอารีฟ  มะมิง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายณัสรี  เจะเด๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
262 เด็กหญิงนิวาริน  คงสม โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
263 เด็กชายอาลาวี  มะเระ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงบุซรอ  กาเดร์ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงเดียนา  สาลัง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงซูไฟรอ  คาเด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงณภัทร์  สาแม็ง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงมูลานน่า  ดาราโอะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงนัสรินทร์  มะมิง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงอามานี  เจ๊ะมิง โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงซูมัยยะห์  ตาเซ๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายอับดุลเร๊ะห์มาน  คาเด โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายณูรฮัสลี  ลำมาลี โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายภัทรนันท์  เขตเทพา โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงอิสมาฮั้น  ปูเต๊ะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงนูรอัสลีนา  สะอิ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายซูเปียน  ลาเตะ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านกาแป๊ะฮูลู) 1 ป.5 วิทย์ประถม