รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายมูฮัมหมัดอีร์วันสะฮ์  มามุ โรงเรียนบ้านลาไม 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายอับดุลบาซิต  ดาราโอ๊ะ โรงเรียนบ้านลาไม 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงอาฟานีย์  บูละ โรงเรียนบ้านลาไม 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิร  เจะเลาะ โรงเรียนบ้านลาไม 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายมูฮัมมัดไซดี  มูซอดี โรงเรียนบ้านลาไม 1 ป.5 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงนูรฮีดายู  เจ๊ะแต โรงเรียนบ้านลาไม 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงนุรนัสรีนา  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านลาไม 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงอาณีฟา  อาบ๊ะ โรงเรียนบ้านลาไม 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กชายซากี  ตอคอ โรงเรียนบ้านลาไม 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กชายอิมรอน  ลือมา โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงอัรวีญา  ดิงปอ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงนูรนาซูวาร์  สาอิ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงมัสรินทร์  สาแม โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายมูฮัมหมัดอัลลีฟ  อาแวบือซา โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายมูฮัมมัดฟาห์มี  ดาแม โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงนูรฮัซซูนา  ระยีเกะ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายอาตือมิน  สอเดาะ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายอธิชนัน  ใจเย็น โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงเกาซัร  ยูนุ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงนูรวีลดาร  สาแม โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงมุมีนะห์  เจ๊ะเฮ็ง โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงนุรอิห์ซาน  แวยีงอ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงนูรวาฮีดา  สูแน โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงนาญาฮ  กาเดร์ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงนูรซาฟาริน  เจ๊ะอูมา โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงโซเฟีย  วาเด็ง โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงยัสมี  ดาเล๊ะเจ๊ะโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงมัสรูล  สาแม โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงนูรีซัน  สาแม โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงนุรฮานีฟา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงนูรอาฟาร์  เปาะเยาะ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงนูรูตัศณีม  แวสาเมาะ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายฟิตตรี  ดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงซีตีนูรฮาตีกะย์  สะมะแอ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงชาลามาห์  สุเร็งปาแต โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงนุรมีย์  ปะจู โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงอามีลา  ชาดา โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงอิสตีฆฟา  แวบือซา โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กชายมูฮัมหมัดซอฟรี  สาแม โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กชายมูฮัมหมัดอัมรู  บือซา โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงตัสนีมย์  สอเดาะ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงโนรีซัน  สาอิ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงนุรซานีตา  เจะแว โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงนูรยีฮัน  มะหะมะ โรงเรียนบ้านกาเด็ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงสีตีโรฮานา  เลาะสุรี โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงกชพร  ไชยกุล โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงปวีณ์กร  หนูอักษร โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงทัชชกร  จิวัฒนาชวลิตกุล โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกิติยา  มีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงดากานดา  นิแว โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงสุวัยกาณต์  เปาะเลาะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายอัยมาน  ลอหนิ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายมูฮัมหมัดอัฟนาน  ลือบาสูลา โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายนริศร์  สูละ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายสุรยุทธ์  หะยียูโซะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายอยุธยา  แก้วศรีขวัญ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายบุณยกร  นิมิตสกุล โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายกิตติพงศ์  ทางทอง โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงปูตรีรานี  บินอับดุลลาตีฟ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงนาบีรา  บากาอาลี โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายอิรฟาน  ดาเร็ง โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พอศิลป์ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายอาลีฟ  สาบอเอ็ง โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงซัฟฟ้าฟ  ปาแนแจกะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงนูรฮากีนัน  สีดามิ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กชายซัสวาณ  อาแว โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงอิลติฟาต  ตีโม โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงบัยดูรี  โอ๊ะโด๊ะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงสุพัฒทรา  สามุยามา โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงอัลวาณีย์  ดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงซัรฟา  ลานง โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงประกายกาญจน์  พลฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงนูรฟาติน  เจ๊ะแว โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงเบญจพร  แซ่ซิ้ม โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กชายอาลาฮุดีน  อาแวกือจิ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงฟิตรี  วาเต๊ะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงนัจมีย์  ดอเลาะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงนัจญมี  หะยีสือมาแอ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงพัสนันต์  มะลี โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงธัญชนก  บัวหอม โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงยุวดี  ผลนุกูล โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงณัฐชา  หวังกาล โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงพัชรมัย  รัดไว้ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงอินทิรา  แซ่ลือ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงนาซีลา  ยอดทอง โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงมูดีอะห์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงอัลมูนา  มีสู โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงสุพรรษา  คำวัง โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงอาพีนี  ดอซะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงแพรวา  พากเพียร โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายเฟาซาน  ตาเย๊ะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงนูรุลอัสรินย์  แมเราะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายกูบัฎรู  ต่วนสะมะแอ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายอักมัลอลีฟ  สะมะเตะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายอิลฮัม  ซูเล็ง โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายซุฟฮี  สาเม๊าะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงนุรอีมาน  บาโง โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายอัซรอน  มะรุดิง โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายมูฮำหมัดอิลฟาน  บินเจ๊ะมิง โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงอานิส  ยามะ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายอาดาบี  อูมา โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายฮาฟิต  แดมองโก โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายกันตภณ  วัฒนภิญโญ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายวีรพล  เพชรกาศ โรงเรียนอนุบาลระแงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงเด็กหญิงนูรุลนาตาชา  เจ๊ะเงาะ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายอัฟนัน  วอลี โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงนิรุสณา  ดอรอแม โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงต่วนมัสรียา  รายอคาลี โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายมูดาซิีร์  หะยีมะ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กชายคอยรูลมาลีกี  เจ๊ะเงาะ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายมูฮัมมัดซากีร  เจ๊ะเย็ง โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงอาวาตีฟ  เจ๊ะนุ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงกูสลินดา  รายอคาลี โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงซาฮีดา  ดอรอแม โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงนิดาตี  นิสายู โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงนิรุสมี  สาและ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงอัสมะห์  หะยีนาแว โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงมินณา  อีอาซา โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายซูเฟียน  บาเน็ง โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงคอลีเยาะ  บือซา โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กชายอนันต์  ดอแว โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงนาซีบะ  เลาะมา โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงซากีรา  สะมะแอ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงมูรณี  สาและ โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงซีตีฮูดีญา  ดอกโศก โรงเรียนไอยรานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายอานัส  ชายเหตุ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงสีตีฟาตีเมาะห์  สีรอมา โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายบูคอรี  บากา โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายริดวาน  หะยีอาแว โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงนรุซูฮาดา  ปาเนาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงฮานีฟะห์  เจ๊ะอูมา โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงสีตีอาอีเสาะห์  สีรอมา โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงนูซีฟะห์  ซีรอมา โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงอุมมูรอัยมาน  ยายา โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงอัยมัน  กะรือมอ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงนัสรีฟา  ทองคำ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กหญิงซูไวบะห์  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงนรูซาบิลลา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายวันวัฟรี  กาเซ็ง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงฮานีฟ  โซะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงสุนิสา  อุดอ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงซูนีฟา  คาลี โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงอาอีซะห์  แดอีแต โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายอิลฮัม  มูซอ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายฟาฮามี  เวาะหลง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายมูฮัมมัดซุบฮี  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงอิลมี  มะนอ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงนูรฮีดายะห์  มีนา โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายนูร  มะวี โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงอาตีกะห์  เลาะและ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
151 เด็กหญิงมุมีนะห์  โซะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงนุรนาเดีย  ยะโกะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงตัสนีม  หะเก็ง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  มาลอบุงอ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงอูลัยฟะห์  มะแก โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงนูรฟารีซา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายมูฮัมหมัดฟายรุส  ราแดง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายสุลัยมาน  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 เด็กหญิงรอยฮาน  มะรือเสาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 เด็กหญิงนูรอาสือรินต์  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงนูรซาฮีรา  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงอาดีลา  มะเร๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 เด็กชายมูฮัมหมัดสะลาม  ยะกี โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 นายตูแวรุสฟี  สะแลแม โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 นายอับดุลเล๊าะ  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 เด็กหญิงนิรมล  บาเละ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายอาหามัดไอซัด  ปาเนาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงนรูอามาน  ดาโอะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
169 เด็กหญิงนรูไอนี  ตูแกบือซี โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงพาวาส  มะเจ๊ะเงาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงนาซอฟะห์  มะแซ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
172 นายอับดุลคอยรี  ดอมิ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงนรูอัสลีนา  เจ๊ะฮะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายอานัสรัณย์  ดือราแม โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายตูแวฮาซัง  อาแด โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายอัฟฟันดี  ยะกี โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายมูฮำหมัดฮัมดัม  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงอวาตีฟ  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงนูรไอณีย์  สามานะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงนิฟาซียะห์  นิยอ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงอานีตา  เลาะมาวา โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงนรูไอนี  มะวี โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายมูฮัมหมัดเซาฟัรร์  มะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายอาหามัดไอมัน  ปาเนาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงฟีตรีซาอาดะห์  ซีรอมา โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงนรูฮาฟีกีณ  บูโย๊ะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงมุคไอร์ดา  มาแย โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงนรุไฮฟะห์  ปาเนาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงโซเฟีย  อาแว โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงอาอีด๊ะ  ฮูลูดอฆอ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงนรูอีมาน  จิใจ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงซูรัยยา  แลรอซา โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายมุสตากีม  ปาเนาะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงวัลย์ณีสา  เฮง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงนัตตีเราะห์  สะอิ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงนรูอารียา  ดาโอะ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงนรูซาฟาระห์  สาและ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายวิลดาน  สะอิ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายนาดีม  บาแย โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงอินอาม  เลาะมาวา โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงอุษณี  ปาเซ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงนรูฮากีมี  ราแดง โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงนูรอาดียา  เจ๊ะดอ โรงเรียนบ้านกาลิซา 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงซูไวบ๊ะ  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงซูฮัยตา  มะแซ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงนุรไฮฟาร์  สีรอมา โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงอัสวานี  ลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงสุกัลญา  เย๊ะมูเร็ง โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
209 เด็กหญิงนูรอัยนา  มูฮัมหมัดนูร โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
210 เด็กชายมูฮัมมัดรอฮมัต  อูเปาะหะยี โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
211 เด็กหญิงรุสดา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
212 เด็กหญิงนริษสา  ซารีแปเร๊าะ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
213 เด็กหญิงอัลอิลดา  สาและ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงฟาฎีลา  สือแม โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงนูรีดา  ตาเย๊ะ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงซูรายนี  ดอนิแม โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงอัซมีนา  หะมิ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงนูรอัสมะ  เจ๊ะแน โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
219 เด็กหญิงญาร์มีละห์  มือเก๊าะ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
220 เด็กหญิงอารีนิง  อาบู โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
221 เด็กหญิงรอดะห์  เจ๊แมะ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
222 เด็กหญิงนิซรินทร์  สะบูดิง โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงกัลมาณี  อารงค์ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงรูซัยนีย์  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงอัสมีณีย์  ดอฆอ โรงเรียนบ้านกาหนั๊วะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงวันซอบารียะห์  วันอับดุลสามะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงกูฟาซีลา  ยาฮี โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงอาบีดะห์  อูตง โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงอานีรา  ฮายีลาเต๊ะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงนาเดีย  สามะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายซุบฮี  สาและ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายมะฮาฟิต  สตาปอ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายอีรฟาน  บูละ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงพัชรี  สามะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงอุสมานียะห์  สาแม โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงอาฟิรกะห์  ดาตู โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงอามีรา  เปาะนิ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงนูรวาตี  เจะบู โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงอาซูรา  เปาะมา โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงไซนับ  เปาะมา โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงอัลวานี  มะแอ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงลาวียะห์  สารีแปเราะ โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงนิปาตีนี  นิยา โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงอานีฟะห์  มาแต โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายอับดุลอาซิส  อารง โรงเรียนบ้านบ่อทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายนราวุฒิ  ปานคำ โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงวิทิตา  พวงแก้ว โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายชัยมงคล  รัตนวงศ์ โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายนภัส  ขวัญแก้ว โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายสหัสชัย  เตียวโล่ โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายนพล  ทับทิมไทย โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายสรวิชญ์  คงเพ็ชร์ โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายภูวดล  คงสุวรรณ โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงปิยรัตน์  ศรีสุข โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงวิจิตรา  จับจันทร์ โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงสินีนาฏ  ศรีเกรียน โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงสุชาดา  ศรีชัย โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายชนวีร์  ตั้งใจ โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงโชติกา  เรืองสุวรรณ โรงเรียนวัดตันติการามมิตรภาพที่ 109 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายกูอิรฟาน  ลอเซง โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายกูอิรฟาน  ตานิรู โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กหญิงซูรีฮา  เจ๊ะมะยิ โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กหญิงนูรอัยณีย์  มูซอ โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายมูซ๊อฟฟัร  บินมามะ โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ 1 ป.4 คณิตประถม
265 เด็กชายนิฟาห์ฮามี  นิอูมา โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงกูฟิรดาวส์  ลอโมง โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงอัสมะ  ดอเซาะ โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงต่วนนูรฟิตรี  ต่วนกูสีโป โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงนูรอัคมา  ดะบู โรงเรียนบ้านตันหยงลิมอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายซอลีฮีม  ดุลสาและ โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายอิมรอน  ฮารีหม๊ะ โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายลุคมาน  เจะหะ โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายซาฟีอี  สะอิ โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิซ  บือราเฮง โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงอีสฟัร  แวมะลง โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงซาฟีการ์  แวยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงณูรอัยมี  ต่วนลือแมะ โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงฟาเดีย  เจ๊ะฮะ โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงรุสมานี  อาแว โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงนาซีละห์  ยูนุ๊ โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กชายมูซากีฟ  สือแม โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายอีรฟัน  มะลี โรงเรียนบ้านลูโบะดีแย 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงนูรอายดา  อับดุลเลาะ โรงเรียนบ้านตราแดะ 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงซอลีฮา  มะแซกูเบ โรงเรียนบ้านตราแดะ 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายอิรฟาน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านตราแดะ 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายซุบฮาน  ดือเร๊ะ โรงเรียนบ้านตราแดะ 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายวันฮารีซ  แวบือราเฮง โรงเรียนบ้านตราแดะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงนูรฮานีฟาร์  ยะกี โรงเรียนบ้านตราแดะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงอิบตีซัน  ดอนิแม โรงเรียนบ้านตราแดะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงซานูวา  แยนะ โรงเรียนบ้านตราแดะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงฮุษณา  เจ๊ะดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กชายอีรฟาน  ย๊ะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงอัซญาน  ปะดอ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงนูรฮาฟาติน  สาและ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.4 คณิตประถม
295 เด็กชายอับดุลการีม  หามะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงอามาณีย์  ซีนา โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงซัซวานี  โต๊ะหน๊ะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กหญิงซาลียา  สะอิ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กหญิงซูณีรา  เยาะแม โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กชายอัมรูน  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงคอรีอะห์  อาแวแย๊ะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายอิมรอน  มีนา โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายอาฟาฟ  เงาะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายนัสรูน  ตาเละ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายรอมีซู  เจ๊ะโซะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงอาอีเซาะห์  แวสามะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงอาดีซะห์  แวอาลี โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายอัมมาร  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายมูฮัมหมัดซาวาล  ยาซามิง โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายซูฟีรอน  ฮะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายอับดุลอามีน  นิแล๊ะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาฮิม  แซบากา โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายมาหามะซอแล๊ะ  มะมิง โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงวันซาฟีนีย์  แวนามะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายอับดุลเลาะห์  สาแม โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงซอลีฮะห์  เจ๊ะสาอิ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงรูซีลา  ยาแรสางะ โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงฟารีณี  หะยีบีดิง โรงเรียนบ้านสิโป 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงฮากีมะห์  ลาบอ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.4 คณิตประถม
320 เด็กชายฟุรกอน  เปาะดิง โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงมูซัมมิล  บินดือเลาะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.4 คณิตประถม
322 เด็กชายฆอซีบ  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายนิมูตาฮา  อาเต๊ะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงนาซีฮา  บือราเฮง โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายซัลมาน  แหเหล๊าะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายมุมิง  มะเด็ง โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงอานิสรา  บาเย๊าะกาเซ๊ะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงมูฮิบบะห์  บินดิอเลาะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงวีอาม  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงอันนี  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายรอยญาณ  แหเหล๊าะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงฮานีฟา  ยามา โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงซามีเราะห์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงนูรอีมานี  มะเด็ง โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงอิบตีซาน  มาเย๊าะกาเซ๊ะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายอัสรี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงอัฟนี  มะมิง โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงนาฟีละห์  มะนอ โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงนูรอาลียา  ตาบารู โรงเรียนบ้านกูจิงลือปะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงอัฟซัน  บูละ โรงเรียนบ้านตือกอ 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงนูรฟาดา  สือแต โรงเรียนบ้านตือกอ 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงมัซรูฟะห์  มะแซ โรงเรียนบ้านตือกอ 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายอาบูสาลามะฮ  ดอแว โรงเรียนบ้านตือกอ 1 ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงซวยบะห์  แยนา โรงเรียนบ้านตือกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงเกษยะห์  หะมะ โรงเรียนบ้านตือกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงซอลีฮะห์  อิสมาแอ โรงเรียนบ้านตือกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงนุรอาซีกีนย์  เจ๊ะดือราแม โรงเรียนบ้านตือกอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงรัชนีกร  หนูเจริญ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงอาชาชา  สาแม โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงนูรอาฟามี  ซาแมยี โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงสีตีฮาสมะห์  หะยีดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงซัลมี  มะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กหญิงฟาดีละห์  อาแว โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงซีตีนออูดา  สะอะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงซูรีรา  เจ๊ะนิ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงฮัสวานี  มะเยาะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายมูฮัมหมัดอาซูวัณ  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงนิฟาเดียร์  ปัตวงศ์ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงโซเฟียร์  เจะมะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงนูรอิฮ์ซาน  ซาแล๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงอัษซูรี  บิญอาลี โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงญัสมี  มามะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงนุรไอลา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายมูฮัมหมัดอิลฮาม  มีนา โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงนัศฮัณทร์  เจ๊ะแม โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงอัรวา  นาแว โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงนัสริน  แมหะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงอาอีเซาะฮ์  เจ๊ะหะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงอาวาตีฟ  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงฟาอีซะห์  มะรือเสาะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงฟัยโรส  เจ๊ะดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงนูรฮาซีกีน  ดอแม็ง โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงบัรกีห์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงศัลมียะห์  กาพอ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงมาลินี  อารง โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงนูรซาฮีดา  มูฮิ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงนัสริน  แต โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายสุบฮาน  หะมะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายึคอยวารี  หะยีดาลี โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงชลธิชา  อาแว โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายอามีรู  ซาแมยี โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายูมูฮัมหมัดอัลอามีน  อาบู โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายซุลกิฟลี  กาลอ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายมูฮัมหมัดอาลิฟ  หะรงค์ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงซัลซาบิล  วาเต๊ะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายโซบิร  เจ๊ะแต โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายอักรีมีน  เจ๊ะมามะ โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงอัสวานี  เตาะสาตู โรงเรียนบ้านดุซงยอ 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงอรยา  เเวกะจิ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงนาดียา  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงรอฮานา  เเวสะเเลเเม โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายฮาฟีซู  เจ๊ะดือราเเม โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายซอฟวาน  ปิตายะโซ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.5 คณิตประถม
394 เด็กชายฟุรกอน  ลานง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.5 คณิตประถม
395 เด็กชายอัฟวัน  บาโด โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.5 คณิตประถม
396 เด็กชายนิฟาอิซ  เจะสะนิ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.5 คณิตประถม
397 เด็กชายมูฮำมัดฟัยรู  สือรี โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.4 คณิตประถม
398 เด็กชายฮัมดี  อุเซ็ง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.4 คณิตประถม
399 เด็กชายนัสรูดีน  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.4 คณิตประถม
400 เด็กหญิงซูวัยบะห์  บูเก๊ะเจ๊ะลี โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.4 คณิตประถม
401 เด็กหญิงนูรฟัฎรีณีย์  มะเเละ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.4 คณิตประถม
402 เด็กชายอนัส  สามะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายฟุรกอน  สือเล็ง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงฟาตีเมาะ  สามะเเอ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงซูไรนี  วาหลง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายอามัด  สาเเละ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายริฟอัตร  มะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงนูรฟารีชา  มีเหาะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงรอซีดา  บินอาเเวหะมะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงนูรีกา  สูดิง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายณัฐวุฒิ  พูลสวน โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายมูฮัมมัดนัศรี  ตีลี โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงนูรูล  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงซีตีอาอีซะห์  มานิ๊ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายฟัครูดีน  สาเเละ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงนูรวัยดา  เจ๊ะดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายอิสรูนณ์  เจ๊ะเเว โรงเรียนบ้านบูเก๊ะบือแต 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงซอลีฮา  ดือเล๊าะ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.4 คณิตประถม
419 เด็กหญิงสีตีอาอีเซาะ  สุหลง โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.4 คณิตประถม
420 เด็กหญิงมูรณีย์  เต๊ะ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.4 คณิตประถม
421 เด็กหญิงนูรฮัยฟะฮ์  สาเมาะ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.4 คณิตประถม
422 เด็กหญิงบัดรียะห์  ตอกอ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.4 คณิตประถม
423 เด็กชายฟิรฮัน  เจะแต โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงตัสนีม  หะยีอาแว โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายอิบรอฮิม  อาแว โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงอาซีซะห์  ลือแมะ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงนุรมาลีซา  ตูแวลอนิ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงนัสริน  ลอมะ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กหญิงฟัยรูซ  แวหะมะ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายอาซิฟ  มูซอ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงอาซูรา  เจ๊ะและ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงมายารีนา  มามะ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงสุไบดะห์  เจ๊ะมูดอ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงมาลีตา  กาเจ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงโนรอาซีรา  แมเราะ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงฮาซมะ  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านยานิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงนูรีดา  แวเต๊ะ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
438 นางสาวสีตีปาตีเม๊าะ  กาเซ็ง โรงเรียนบ้านยานิง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
439 นายมูฮำหมัดอีรูวัน  มะตาฮา โรงเรียนบ้านยานิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 นางสาวอรสา  ศรีกฤษ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงแวซันตรีวาตี  อาแว โรงเรียนบ้านยานิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงฟูอัสณีย์  อาแว โรงเรียนบ้านยานิง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
443 นางสาวซาฟีดา  สะอิ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงสุริยานี  ปูเตะ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 นายอัสมัน  แฉะ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 นางสาวฟาตีฮะ  หวังดำ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงนูรฮัยฟา  สาเมาะ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงอามีนะห์  แยนา โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงนูรีดา  หะยีอาแว โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงซาฟีนี  เจ๊ะและ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงสีตีฟาซีละห์  มะตาฮา โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงตัสนีม  มะตาเฮ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงตัสนีม  สาแม โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงอามีเนาะ  สุหลง โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงนูรอีฟา  มือเยาะ โรงเรียนบ้านยานิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายซอลาฮุดดีน  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงนาญะห์  เบ็ญอาหมัดธีรกุล โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.4 คณิตประถม
458 เด็กหญิงนูรฮายะห์  หนิมะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.4 คณิตประถม
459 เด็กชายอาลี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.4 คณิตประถม
460 เด็กหญิงแวฮานีซะห์  แมเราะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.5 คณิตประถม
461 เด็กหญิงซุลฟา  มะนิ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.5 คณิตประถม
462 เด็กชายมูฮำหมัดดะฮัน  อาแว โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.5 คณิตประถม
463 เด็กหญิงซัลวา  วาเต๊ะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.5 คณิตประถม
464 เด็กชายอาริฟ  หะยีอาหะหมัด โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.5 คณิตประถม
465 เด็กชายอับดุลรอฮิม  ยะลา โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.5 คณิตประถม
466 เด็กชายมูฮัมมัดฟิตตรี  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงนัจญมี  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.5 คณิตประถม
468 เด็กหญิงอามานี  แมะแนะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงซัลวาณี  เจ๊ะนิ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.5 คณิตประถม
470 เด็กหญิงอาอีซะห์  แมเราะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงซูรียานา  ยูโซะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงฮุสนา  เจ๊ะปิ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กชายซอลาฮูดีน  แมเลาะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงนูรูฮาสานะห์  เจ๊ะหมิ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงอานาตาชา  สะแลแม โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.6 คณิตประถม
476 เด็กชายมะซาฟิก  ดอเลาะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงสายธาร  ขุนรายา โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.4 คณิตประถม
478 เด็กชายมูฮัมมัดไซฟู  กูโน โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงนาซูฮา  เล๊าะแม โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กหญิงอูลฟะฮ  มิงยีนา โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กชายอิดรีส  บากา โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กชายต่วนฟัตหูล  เจ๊ะอาลี โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงบัสกิส  กูโน โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายแวอิลยัส  แมเราะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายอามารนีซา  ซาฮารูน โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายเฟาสัน  โซะซอ โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายอาคิวาส  ฮะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงนูรอาร์  โซะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงนาซูฮะห์  บอดอ โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงอารีฟะ  แมเราะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายฆอยรู  สาแม โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
492 เด็กชายฟุรกอน  สือแม โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายอัลนิส  อาแว โรงเรียนบ้านโคก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงนูรฟามีซัน  แยนะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงซูฮัยนี  หะยีเจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายอับดุลมูฮัยมิน  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายมุคลิสห์  มะแซ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายซะฮ์มี  เจ๊ะเลาะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงนาดา  มะดีเยาะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงสารีเฟาะห์ไมซาระห์  เจะอูมา โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงฮานีซา  สามะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงรุสนานี  สาและ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงนัสรี  อูเซ็ง โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงนัสริญดา  แวอาแซ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงสีตีฮาจาห์  เจ๊ะอาลี โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายอายาตูเราะห์มัน  วานอ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายซาอีมี  เจ๊ะเงาะ โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงอารีนี  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านโคก 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงยูรีฟา  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 คณิตประถม
510 เด็กหญิงนูรอารีนี  ลาเต๊ะบือริง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 คณิตประถม
511 เด็กหญิงอาดีลา  อับดุลเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 คณิตประถม
512 เด็กหญิงโนร์ลัยลา  แวยะโก๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 คณิตประถม
513 เด็กหญิงอัซวาณี  มะลี โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 คณิตประถม
514 เด็กชายอัรฮัม  มะลี โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 คณิตประถม
515 เด็กหญิงฮูซัยฟะห์  สะนิ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 คณิตประถม
516 เด็กหญิงอาวาตีฟ  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 คณิตประถม
517 เด็กชายมูฮัมหมัดฮัยกา  บือซา โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 คณิตประถม
518 เด็กหญิงฟิรนี  หะยีกาเล็ง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 คณิตประถม
519 เด็กหญิงรอสาดา  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงนูรอีมาน  เจ๊ะโด โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 คณิตประถม
521 นางสาวฟัจรียะห์  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 นายมูฮำหมัดยุสรี  ลีมิง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 นางสาวชุลีพร  มามะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 นางสาวซูไรนิง  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 นางสาวซาวาณี  สะตาปอ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายอามัน  มะทิเกาะปะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายอาซูวัน  มะลี โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงนูรอาซีกิม  สาแล๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงนูรฟารีซา  ยีเฮ็ง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงนาอีหม๊ะ  ลีบี โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กหญิงนูรมีย์  แบเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายมูฮัมหมัดไฟซอล  วาเลาะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงอาลิษา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงนูรีกา  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงฟาดีลา  สาและ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงยัสมี  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงซอลีฮะห์  เจ๊ะอาบู โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงซูอาฎ  มูฮำมะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงอัซยาน  อับดุลเลาะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงนุรดีนี  ดอแม โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงซูลฟา  อารี โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายฟุรกอน  หะยีกาเล็ง โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงนูรูลอีมาน  หะยีสาและ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงนูรอาซีกีน  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงอัสวานี  สะอารี โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงรุสณี  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านเจาะเกาะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงนูรอัยฟา  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงซาเฟีย  เจ๊ะอูมา โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 คณิตประถม
549 เด็กหญิงนูรอาซีกิม  นิมะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงซูฮัยดา  เจ๊ะอูมา โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.4 คณิตประถม
551 เด็กหญิงนูรไอนี  หะยีเจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายอับดุลรอมัน  มิง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.4 คณิตประถม
553 เด็กหญิงสีตีมาเรีย  มามะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.4 คณิตประถม
554 เด็กหญิงนูรูอักมาล  มามะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงอารีนี  โต๊ะแซะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงนูรีสาบัญดี  มามะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงสุนันญ่า  มะอิ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 คณิตประถม
558 เด็กหญิงนูรอัยดาร์  ซีเดะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 คณิตประถม
559 เด็กชายนัสรู  แวอาแซ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 คณิตประถม
560 เด็กชายซุฟยุดดิน  อาแว โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 คณิตประถม
561 เด็กชายมูฮำหมัดฟิรดาว  สะมะแอ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายมูไฮมี  ซาแม โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.4 คณิตประถม
563 เด็กหญิงรุสนานิง  มูซอ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงโซฟียะห์  มะเย็ง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายฟิกรี  แมเล๊าะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงนูรซาฮีดา  มามะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 นางสาวแวนูรฮาซีกีม  แวกาเดร์ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 นางสาวบิสมี  มิง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายบัดรี  ระยะหลง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายแวฮาซัน  สาและ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายอิบรอเฮม  อาบูกือลง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงโนรไอนานี  ยูโซ๊ะเปาะจิ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงซูไรดา  แนแบอูมะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงนูรอับซะ  ดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงซอฟียะห์  สุหลง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายอัสฟัดดีน  ตาเฮ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงนูรซาเวีย  ดิง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงนูฮาฟาเต็ม  เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงอันดา  สุหลง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงกุลซ่อฟา  หะยีเจ๊ะแว โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายมูฮำหมัดอัฟนัน  ซาแม โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงชญานินทร์  คล้ายอุดม โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงนูรฟาฮูดา  ยูมะโซ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงฟิตเราะห์  บือราเฮง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงนุรอาดีลา  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงกัดดีฮาน  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายอาฟันดี  สุหลง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงอาซีหม๊ะ  เซ๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กชายซาฮีดัน  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงนาดีลา  หะยีกาเล็ง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงนูรบารียะห์  แมเล๊าะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงนูรนีสรีนณ์  เบ็ญรอฮฺมาน โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงนูรีตา  บือราเฮง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงโรสมาเรีย  หะยีโอะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายฮาฟีซู  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กชายอาดัม  สาและ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงสุไรนา  เจะโกะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายอับดุลเราะห์มาน  อาแว โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กชายอานัส  วาโซ๊ะ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงมิตรภาพที่ 128 1 ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงนูรไรดา  เจ๊ะสะนิ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
601 เด็กชายมูฮำหมัดซาฮารู  หะยียูโซะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
602 เด็กชายบัยฮากี  ซาล๊ะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
603 เด็กหญิงอาดูรา  มากา โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
604 เด็กหญิงฮาซานะห์  เปาะจิ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
605 เด็กหญิงพาดีละห์  เจ๊ะอาแซ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
606 เด็กหญิงนูรุลฮูดาย์  มายิง โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
607 เด็กหญิงนูรอีมาน  บินสาและ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
608 เด็กหญิงซูมัยยะห์  เจ๊ะอารงค์ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
609 เด็กหญิงฮาซามี  มามะยูดี โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
610 เด็กชายอานูวา  ซอดอ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
611 เด็กหญิงอัซมีรา  ดือราแม โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
612 เด็กหญิงอัสมี  เจ๊ะเง๊าะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
613 เด็กหญิงนูรอัย  สาและ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
614 เด็กหญิงนูรมา  ดะแซ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
615 เด็กชายโซเฟียน  มะเส็ง โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
616 เด็กชายริฎวาน  มะดือเระ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.4 คณิตประถม
617 เด็กชายฟัรฮัน  เต๊ะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
618 เด็กชายมูฮำหมัดซูคอยรี  อาบ๊ะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
619 เด็กชายมูฮำหมัดซูรฮัน  ดอสะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
620 เด็กหญิงซูฟีฮะห์  วาพา โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
621 เด็กหญิงญัสนีตา  เจ๊ะหะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
622 เด็กหญิงนูรุลอีมาน  เจ๊ะแน โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
623 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  อุสมาน โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
624 เด็กชายลุตฟี  มะเส็ง โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
625 เด็กหญิงฮัยฟาอ์  อาแซ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
626 เด็กหญิงนูรูลอัสม๊ะ  หะยีอาแว โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
627 เด็กชายอัลมะฮ์ดีย์  ยามา โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
628 เด็กชายฮัมมาฎ  ปูเต๊ะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
629 เด็กหญิงอาฟีนี  มะยีดิง โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
630 เด็กหญิงอาวนี  บินยูโซะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
631 เด็กหญิงอาสาน๊ะ  บากา โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
632 เด็กหญิงอาซือมะห์  อับดุซซาลาม โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.5 คณิตประถม
633 เด็กหญิงคอดีญะห์  สะมะแอ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กหญิงซูฮูรา  ซาและ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงฏิฟลาณี  เจ๊ะดือราแม โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
636 เด็กหญิงซูเอลา  เจ๊ะเล๊าะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
637 เด็กหญิงนุรซาฮีรา  สาอิ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
638 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  ซาล๊ะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
639 เด็กชายอับดุลรอกิบ  บือราเฮง โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
640 เด็กชายมูฮำหมัดตอฮา  อุมา โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงอาวานี  เจ๊ะแล โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
642 เด็กหญิงนาเดียร์  ยูโซ๊ะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงฮาลีมะห์  สูเด็ง โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงฟาตีเม๊าะ  เจ๊ะแว โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
645 เด็กหญิงนูรูลอีมาน  เจ๊ะเง๊าะ โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
646 เด็กหญิงฟัดลีนีย์  ดือราแม โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
647 เด็กชายซูเปียน  เจ๊ะแล โรงเรียนบ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199 1 ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงนูรซาฟีกา  เต๊ะ โรงเรียนบ้านจูโวะ 1 ป.5 คณิตประถม
649 เด็กชายมูฮำหมัดซอและ  สะแลแม โรงเรียนบ้านจูโวะ 1 ป.5 คณิตประถม
650 เด็กหญิงนูรฮานีฟา  สือแม โรงเรียนบ้านจูโวะ 1 ป.6 คณิตประถม
651 เด็กหญิงฐิติกานต์  หะยีอาแว โรงเรียนบ้านจูโวะ 1 ป.6 คณิตประถม
652 เด็กหญิงซูฮาดา  เจ๊ะแต โรงเรียนบ้านจูโวะ 1 ป.6 คณิตประถม
653 เด็กชายแวอุสมัน  เจ๊ะมะ โรงเรียนบ้านจูโวะ 1 ป.6 คณิตประถม
654 เด็กหญิงซีตีฟาตีเมาะห์  สะมะแอ โรงเรียนบ้านจูโวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงนูรีฮัน  เจ๊ะแม โรงเรียนบ้านจูโวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงฟารียา  สาเม๊าะ โรงเรียนบ้านจูโวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงไซตง  เฮง โรงเรียนบ้านจูโวะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงอัสก่อลานีย์  สาและ โรงเรียนบ้านจูโวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงโรสลินดา  เวาะงอย โรงเรียนบ้านจูโวะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายอัฟฟาน  บันสุรี โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.5 คณิตประถม
661 เด็กหญิงซาฟียะห์  แวดือราแม โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.5 คณิตประถม
662 เด็กหญิงนูรฟาติน  สาระห์ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.5 คณิตประถม
663 เด็กหญิงอัลวานี  ดือเย๊ะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.5 คณิตประถม
664 เด็กหญิงยูไรมี  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 คณิตประถม
665 เด็กชายมุสตากีม  หะมะตีเม๊าะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 คณิตประถม
666 เด็กหญิงนูรูลฮูดา  ต่วนดาโอ๊ะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 คณิตประถม
667 เด็กหญิงอานิส  สะมะแอ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.4 คณิตประถม
668 เด็กหญิงอามานีย์  อูมา โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.4 คณิตประถม
669 เด็กหญิงตอยยีบะห์  อุเซ็ง โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 คณิตประถม
670 เด็กชายมูบัซซีร  กอเซ็ง โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 คณิตประถม
671 เด็กหญิงนูรอัซรีน  มะเซ็ง โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 คณิตประถม
672 เด็กชายอับดุลฮากิม  ดอเล๊าะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายยุสรัน  เวาะหลง โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงวัสมีย์  มามุ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงฟาตีหะห์  สะนิ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายอัสวัน  บินกูโน โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงวิดาวัลย์  หะแว โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงซัลวา  หะยีสือนิ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงนูรซอบีฮะห์  ยาการียา โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงอัสนีตา  อูมา โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กชายมูฮัมหมัดอาซาน  มะยูโซะ โรงเรียนบ้านตาโงะ 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงณัจมีญ์  ดือราแม โรงเรียนบ้านตะโละ 1 ป.6 คณิตประถม
683 เด็กชายมูฮำหมัดลุฏฟี  หะยียูโซะ โรงเรียนบ้านตะโละ 1 ป.6 คณิตประถม
684 เด็กหญิงนิฆูฎอรี  ขอเด โรงเรียนบ้านตะโละ 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายมูฮัมมัดซัมซู  สามะ โรงเรียนบ้านตะโละ 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงอานีส  เจ๊ะเต๊ะ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 เด็กชายอับดุลวาริส  มะสาแม โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
688 เด็กชายวันฮิฟนีย์  แวมุสตอฟา โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
689 นายอนัส  นิเลาะ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 นายมูนีร  ปาเน๊าะ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 นายอารีฟีน  สาแมสาอุ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงนัสรีญา  ตะมิงมะ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงนัซมีย์  ตะมิงมะ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กชายอาดิล  สีระโก โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กชายมูฮำหมัดซอรีฟ  หะยียูโซ๊ะ โรงเรียนดารุสสาลาม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น