รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชัญญานุช  ชัฏขันธกิจ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แสนทวีสุข โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงมัญฑิตา  ปานกลิ่น โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายสุทิวัส  เป็นมงคล โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงสุภัทรจิรา  บุญรมย์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงคนัญญา  พรมนอก โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายอิทธิชัย  อิ่มใจ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายณภัทร  ภักดี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกุลธิดา  ศรไชยญาติ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีพารา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงวชิราภรณ์  รูปเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงเกษวรางค์  พิมพิลา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงปิยาอร  โสมรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงสิริกร  โคตพงษ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงภคพร  วงษ์ตรี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงรุจิรา  ถิ่นขาม โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงสุภัสสร  สาลีวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงธนพร  ใยสุข โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกรพรรณณ  ขันทวี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงสาริกา  จันทร์แจ่ม โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพรพรรณ  วรรณพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงณิชาวีร์  พานิชวัฒนะ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงปิยาภัทร  ปุยฝ้าย โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงนลิตตา  กลยนี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงวิภา  ลาถพูน โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงเกษร  ผ่องศรี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงวิภาพร  สิงหา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงพรรณิภา  บุญใจรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงชลณิชา  อนุวรรณ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงวีรยา  ใจซื่อ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงกรรณิการ์  แต้มทอง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงปาลิตา  ศรีวินันต์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายจีรศักดิ์  ใจทรง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายชานนท์  วงศ์ษา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายณัฐชานันท์  คำภักดี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายชินโชติ  ตนสุขขาธนโชติ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงบุณยาพร  อติชาติสัตตบุษย์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณัฐรัตน์  พรมด้วง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายณัฐกฤต  ศรีแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงสุทธิดา  กะเศียร โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงนัทราวดี  แสวงผล โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงมนันชยา  คงคำลี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายกมลภพ  ประดับวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายวิทวัส  ลังกา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายวุฒิภัทร  สาคำภีร์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายสุพล  ต้นวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงปรียาภรณ์  หวังดี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายคฑาเทพ  ศรไชย โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงธิชากร  ศรีพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงอรุณรัตน์  เชียงดี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายณัฐวุฒิ  สมปัก โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงรินท์นิตา  จันทวี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงอัณณ์ญาดา  สุริโย โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงจิรภิญญา  บุญต่อ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงรัชนีกร  พลรักษา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปริญญานุช  อังคุระศรี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงปาลิตา  ชูรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงสวิตตา  กำแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงฐปนนันท์  ประสานดี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ตรีจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงชญานิศ  ราชชมภู โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายศุภณัฐ  แก้วศรีทอง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงณภัทร  อุธิโท โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงวิปัสสนา  ผลานันต์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงวิภาวนี  โพธิ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายศุภโชค  เดชะคำภู โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงไรวินทร์  ศรีสุวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงศิรินภา  สารุณา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงรสิกานต์  ถาวร โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงสุธรรมนิตย์  สมปัก โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกุลธรา  หิรัญคำ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงปวิตรา  เวียงสีมา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงชญานันท์  จินดาศรี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงศรีประภาพร  เก็บตะวัน โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายเตวิช  จำปานาค โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงอาภัสรา  บุญถม โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงสิรินภา  วันดี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงมนภัทร  สีส่วน โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วิจิตรเชื้อ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรมณี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงธัญยพร  กลัดมี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงพิชญาภา  ฝักแต้ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงมาติกา  จันดารัตน์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงอาเธนนา  ฟองโดนดึงเกน โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงชนรดา  สังขะทา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงอุบลศิริ  สีดา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงจิรัชญา  บุญเฉลียว โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงฐิติพร  พลวิภาค โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงปุณยนุช  บุตรให้ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงพิชญากร  สาธุจรัญ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงลักษิกา  สุตาวงษ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงวชินญาณ์  วัฒโนภาศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงภาวิตา  บัวลา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงกีรติกา  กุลการี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงภัทรวดี  ชุลีกร โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงกวินธิดา  พวงแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายจุรินทร์  วิเศษรอด โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงทิตฐิตาพร  มิ่งมูล โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกอบัว  กล้าหาญ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงณัฐนพิน  นามขำ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงมุฑิตา  แซ่อึ้ง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงวิจจิตรา  พรรคลม โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกาญวดี  สุขศรี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงกุลธิดา  ปัตติโน โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายอินทัช  พูลจวง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายสุวรรณชาติ  คำผุย โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงวรากร  โขมะนาม โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงปวีณา  สอนพงษ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงเกวลิน  สุพร โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายธีรภัทร  ศิริรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายพีรพัฒน์  จันทะโส โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงกนกวรรณ  หงษ์ทอง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงปวีรา  โสภะบุญ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงชมพูนุช  ภักดีล้น โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงขนิษฐา  จันทร์เต็ม โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงศรัณย์พร  คงคาพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงธิดารัตน์  คำดี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงจิราวรรณ  ประทาน โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงเกวลิน  เงินกลม โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายวรภัทร  ผิวชะอุ่ม โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายรัชชานนท์  กาบทอง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายปภังกร  ฝอยทอง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายพงศภัค  แก้วศรี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงประภาพร  โพธิ์สนธิ์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายญาณวุมิ  นฤนาทโกศลพิชิต โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงณัฐณิชา  เรือนสายแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วรรณศรี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายณัฐพล  ผลคำ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายวีระพล  วงศ์อาจ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงปวีณา  ไชยราช โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงวิจิตรา  ทับแสง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงสุชาวดี  สามิลา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กชายรุจิภัทร์  ส่งเสริม โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกมลวรรณ  โนนจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงสุกัญญา  สร้างนา โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณัฐชา  พิริยโนทร โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงรัชนีภรณ์  พันธ์คำ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงบุญโชค  ปัญญาวัล โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกนกลักษณ์  ปะวะบุตร โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงสร้อยระย้า  ใกล้ชิด โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงมนัสนันท์  คงคำลี โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปวันรัตน์  บาทสุวรรณ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีสุข โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงจารุวรรณ  รูปแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงจิรภิญญา  วงศ์ภูธร โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงนิชกุล  นามแก้ว โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ขจรฤทธิ์อนันต์ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงธัญสุดา  ขันทอง โรงเรียนบ้านหนองแสง 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายภาคินัย  จันทร์ประไพ โรงเรียนพิชัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายรัฐภูมิ  ทุนมาตร โรงเรียนพิชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายิพิชัยยุทธ  อารีย์ โรงเรียนพิชัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงประดุจเดือน  เสนา โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงกานต์ธีรา  สีแป้ โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงชลธิชา  มะโนชาติ โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงปาณิตา  พามาดี โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายธนพงศ์  ทัดเทียม โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายนนทวัฒน์  สมพร โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงดวงฤทัย  แสวงผล โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ชัยวัฒน์ โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายนันทยศ  รักษายศ โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายธนวัฒน์  วงษ์พุทธะ โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายเอทิปกรณ์  กุลวงค์ โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงสาริกา  บัวงาม โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงสุวรรณี  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงวรรรณศา  เสตรา โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงนิรชา  บรรพจันทร์ โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงปลายฝน  ขุนใหญ่ โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงนันท์สินี  บรรโล โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายบดินทร์  ปราณี โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กชายวรันธร  วิมุล โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงศศิธร  ศิริณู โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงทิพย์ประภา  สายันต์ โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายฆณัฐศักดิ์  ปัญญาเหล็ก โรงเรียนเมืองเดช 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เลขตราสาร โรงเรียนเมืองเดช 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงภัทรวดี  เรือนทอง โรงเรียนเมืองเดช 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงปิยนันท์  สิงห์แสน โรงเรียนเมืองเดช 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงทิพนิภา  จันทร์แดง โรงเรียนเมืองเดช 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงชรินธรณ์  โสภาบุตร โรงเรียนเมืองเดช 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงวิลาพร  เบ้านอก โรงเรียนเมืองเดช 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงกัลยา  สินเทาว์ โรงเรียนเมืองเดช 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงวรรณิศา  แสงคำ โรงเรียนเมืองเดช 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  บุษบิน โรงเรียนเมืองเดช 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงอรพิน  สินเทาว์ โรงเรียนเมืองเดช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
184 เด็กชายสิทธิศักดิ์  มูลสถาผล โรงเรียนเมืองเดช 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงอุบลวรรณ  ศรียา โรงเรียนเมืองเดช 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงสราวลี  พงษ์สวรรค์ โรงเรียนเมืองเดช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงจันจิราพรรณ  ราชมาลา โรงเรียนเมืองเดช 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงธิติกานต์  ศรีมลฑาทอง โรงเรียนเมืองเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุษบิน โรงเรียนเมืองเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงเกวลิน  อิ้มคำ โรงเรียนเมืองเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงอภิญญา  จุลวิถี โรงเรียนเมืองเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายบุรัสกร  บุดดีเสาร์ โรงเรียนเมืองเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายณัฐวุฒิ  โสภามา โรงเรียนเมืองเดช 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายสิรภพ  สินเทาว์ โรงเรียนเมืองเดช 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงณัฏฐา  วราห์คำ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงนัชนัน  ซาปาน โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงสุฐิตา  สังกะเพศ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายอัศวิน  มงคลการ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายกรณวุฒิ  บุญต่อ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายพชร  ไตรเมธาศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กหญิงเบญญาพร  วิสาพรม โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายสรวิชญ์  ประดา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายพัทธดนย์  กุลบุตร โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงวณิชา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงรวินท์นิภา  เกื้อกูล โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงสุชาดา  อรุณศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายปฏิพัทธ์  ลิ้มวงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงณิชกานต์  พิมชัย โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กชายเอื้ออานนท์  บุตรคำดี โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงธีรวรรณ  มณีภาค โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายตะวัน  แสงเพชร โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กชายสิทธิพล  พรเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายอนุชา  โจมพลสา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงอนุธิดา  อาทิตย์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงธิรัตน์ดา  มุทุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงธิดารัตน์  มุทุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงปาลิชาติ  ผ่อนตาม โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงณัฐชา  เครือคุณ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายพงศธร  กอดทอง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายณัฐธี  ขวัญนู โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงวัชราภรณ์  จันทร์พวง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงวราภรณ์  โยธา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงพิณฤดี  เสนาน้อย โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ลิ้มสงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายทรัพโยดม  ธานี โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายสิรดนัย  คำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายรชต  รำไพเราะ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงศศิธร  สำราญ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงมนัสวี  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายนิติภูมิ  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงชมภูนุช  มามี โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายรชานนท์  คำมรรค โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงอภิชญา  คำมาโฮม โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายพงศกร  พรมสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงเนตราราวตรี  คุณมี โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายปพนธนัย  พลรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายภัทรพงษ์  จันทนาค โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงชุติมา  คุณพรม โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงเพียงขวัญ  ก้อนคำ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงปิ่นมนัส  อายุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงนันทวรรณ  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงพัชรศรี  ศรีใส โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงจรรยา  ส่งเสริม โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงวิรัชยาภรณ์  บุญสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงสุนิสา  วงค์ศรี โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงศิริวิมล  คุ้มตระกูล โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงนภาวีร์  ปัญญสา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายกิตติกร  อ่อนโสภา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพิมลรัตน์  เทียบคุณ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงทิพพาภรณ์  เกษร โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์คำ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงรมิตา  คำเฮือง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายณัฐภูมินทร์  หวังสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงกมลนัทธ์  วิจิตรเชื้อ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายภูลิพัฒน์  กอดทอง โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงจุฬามณี  ไวโสภา โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายเทพทัต  ดำงาม โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงวิฌฌญาฎา  วรรณโกวิทย์ โรงเรียนอนุบาลนาคสมุทรเดชอุดม 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายชิตพล  บุญช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายวิทย์สุวัฒน์  สุระเสน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายอนันตชัย  บุญทรง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงนัฐลดา  ไชยโชค โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงวรัทยา  ใยอุ่น โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กชายนิธิกร  กลยนีย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายพงศภัค  สวัสดี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
267 เด็กชายพบบุญ  อรรคบุตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายธีรวัฒน์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
269 เด็กหญิงกลิ่นจันทร์  บุญยืด โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงอาภาพร  สายทอง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
271 เด็กหญิงสุธิตา  สว่างแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงวิลัยวรรณ  จารุแพทย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
273 เด็กหญิงศรินญา  หัวคำ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงณัฐกานต์  แสงเนตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงสุนันทา  แสงสกุล โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงอริสา  บุญยัง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงกนกวรรณ  สัมพันธ์พงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงน้ำค้าง  เยือกเย็น โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
279 เด็กหญิงพรนภา  ผลแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
280 เด็กหญิงศิรินภา  ชุมนุม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงศศิธร  ศุภสร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
282 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  พักวัน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
283 เด็กหญิงยลดา  ศิริบุตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
284 นางสาววรรณภา  วิชาหาญ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
285 นางสาวมัณฑณา  ปริหา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
286 เด็กชายรพีภัทร  บำเพ็ญ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายฤทธิเดช  ศรีหงษา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายรพีภัทร  โนนจันทร์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายเจษฎา  พงษ์สถิตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายศิริชัย  สายทวี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายจรรยาภรณ์  สายคูณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายสหรัฐ  ก้อนฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายอภิศักดิ์  ถิ่นขาม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงเบญวลี  ศรีหงษา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงจิราพร  พรไทย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงพัชรพร  มหามาตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพรไพลิน  พรมวงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงกานติยา  สมวัน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีสมุทร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงเบญญาภา  มหานิล โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงเพชรลดา  ขจรกลิ่น โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงปนิตา  พรมเย็น โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายภานุวัฒน์  หัวคำ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายชลธาร  ลีลา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายพีระพล  วันดี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายศุภชัย  ภาพสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายสุรสิทธิ์  ตาดี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายอนุพงค์  บุญเติม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายพิพัฒน์  คูณค่ำ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายอภิชาติ  พลสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายวิศรุุท  บุญเนตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยงยืน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันปลิว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงสุนิสา  แสนทวีสุข โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงจีรภา  จุฬานัน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงรัศมีโชติ  แสงเทศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุโคตร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงนฤมล  เกาะแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงนิติยาภรณ์  พุ่มแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ศรีแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงปณิตา  จันทร์เวียง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงอัจฉริยา  จันทร์แจ้ง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงนริศรา  ปัสสาสิงห์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงกนกวรรณ  พงษ์สถิต โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงดวงฤทัย  ไทยเจริญ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงสุธิชา  ประเสริฐสิน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงศิริกานดา  โทพิลา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงสุลิตา  นามรักษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงจรัญพร  วรรณโสภา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงอริศรา  หาญเชิงชัย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงรัตนวิภา  หยาดทอง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงดาณิมา  ทองเชื้อ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงชัญญานุช  วงศ์สุด โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงอาทิติยา  สีพลไกร โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายกิตติภูมิ  สุขอ้วน โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายปรภัค  คำน้อย โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายพีระเดช  ใจมนต์ โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงฐิติมา  รัชวงศ์ โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายอนุสรณ์  ต้นเทียน โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงอรพรรณ  แสงพระจันทร์ โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ศรีสว่าง โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงนฤภร  เชาว์คล่อง โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กชายวุฒิพงษ์  สายเพชร โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงสุปรีดา  ชาภักดี โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงสุพรรณี  ลาธุลี โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กชายนทิเดช  บุญถม โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 นางสาวนฤทร  สุพรม โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 นางสาวธิดาญา  ตังนู โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 นางสาวเพ็ญนภา  คำใส โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 นางสาวจันทนา  เต็งเรียะ โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 นางสาวปิยะณัฐ  คำใส โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 นางสาวนาตาลี  ลังกา โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 นางสาวเบญจพร  สีผา โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงสุภาภรณ์  ภูผาหลวง โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายกิตติ  บรรจง โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงพรฑิตา  บุญถม โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงสุจิตรา  เต็งเรียะ โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงสิริวิมล  เพี้ยก่ำ โรงเรียนบ้านไฮตาก 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายกฤษฎา  จำปาเต็ม โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
360 เด็กชายชัยพล  หลายเตื่อย โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
361 เด็กชายฐาปกรณ์  อนุลุน โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
362 เด็กชายธนพล  อนุลุน โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
363 เด็กชายนพพล  โสรินทร์ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
364 เด็กชายธนาวัฒน์  พิกุลทอง โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
365 เด็กชายมงคลชัย  สิงหาโชติ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
366 เด็กชายสิริวากรณ์  ทองไสล โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
367 เด็กหญิงธัญพิชชา  ตะนะสุข โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
368 เด็กหญิงธิญาภรณ์  ศิริโท โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
369 เด็กหญิงเนตรภัทร  วันทอง โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
370 เด็กหญิงพิมมาดา  สารเสนาะ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
371 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เกษกันธร โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
372 เด็กหญิงรสสุคนธ์  สมอินทร์ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
373 เด็กชายธีรภัทร  มีศิริ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.4 คณิตประถม
374 เด็กชายนิลทกร  แก่นมาลี โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายมนัสชัย  ปัตถาพิมพ์ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายอนุศักดิ์  ไชยจักร โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายอภิวัฒน์  อาธิโคตร โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายอภิวัฒน์  สิงห์สว่าง โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายเกียรติบดินทร์  แก้วพิกุล โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงชลธาร  บุญส่ง โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์สว่าง โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายนันทกร  โงนเงิน โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กชายวุฒิกรณ์  บุญเททิม โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กชายธีรสิทธิ์  คัดสันเทียะ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายสุรสิทธิ์  สาระวงค์ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายธนวัฒน์  แก่นมาลี โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายกิตติภพ  ทองเต็ม โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
388 เด็กชายชัยมงคล  อบอุ่น โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กชายบารมี  ศรีโกศล โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กชายพงศภัก  ศาลาแก้ว โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
391 เด็กชายชลธิศ  กุลพันธ์ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
392 เด็กหญิงสุมาลี  เจริญสิม โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
393 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เกษอุดม โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
394 เด็กหญิงชานิกานต์  ทิมาทัน โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
395 เด็กหญิงวิภาภรณ์  นาคำรอด โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
396 เด็กหญิงสกาววรรณ  นรมาตย์ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
397 เด็กหญิงกชกร  แก่นลา โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 คณิตประถม
398 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันดารัตน์ โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงสิริวากร  อนุลุน โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงศิริกาญดา  คำภาพร โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงบุรัตดา  กาเมือง โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงธัญจิรา  อาธิโคตร โรงเรียนบ้านโนน 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายนภัส  นิยม โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงจิตรานุช  พุ่มจันทร์ โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายเจตนิพัทธ์  พุ่มจันทร์ โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายชนธัญ  บุญรักษา โรงเรียนบ้านป่าพอก 1 ป.4 คณิตประถม
407 เด็กหญิงปณิตา  ตามแต่รัมย์ โรงเรียนบ้านป่าพอก 1 ป.4 คณิตประถม
408 เด็กชายนเรศ  เอกรักษา โรงเรียนบ้านป่าพอก 1 ป.5 คณิตประถม
409 เด็กหญิงวาชินี  ตีระภักดิ์ โรงเรียนบ้านป่าพอก 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายจีระศักดิ์  พาพันธ์ โรงเรียนบ้านป่าพอก 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายอภิสิทธิ์  สำพันธ์ โรงเรียนบ้านป่าพอก 1 ป.4 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงกัลยา  บัวใหญ่ โรงเรียนบ้านป่าพอก 1 ป.4 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงพิชญา  กำพุธ โรงเรียนบ้านป่าพอก 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงขวัญจิรา  กุลบุญญา โรงเรียนบ้านป่าพอก 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บุญฤทธิ์ โรงเรียนบ้านป่าพอก 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายสุรศักดิ์  ศิริสา โรงเรียนบ้านป่าพอก 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายศัตวรรษ  สามิลา โรงเรียนบ้านป่าพอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงวันธนา  เกษี โรงเรียนบ้านป่าพอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงพรไพลิน  เลื่อมใส โรงเรียนบ้านป่าพอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงอนุสรา  ประพาล โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายพูลศักดิ์  คำสอน โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงกัลยากร  คะนา โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงกุลธิดา  โสสะดา โรงเรียนบ้านกุดเชียงมุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  พรมเสมอ โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงปวีณา  ปัญญา โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงปิญาพรรณ  จันทร์หอม โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงปิญาวรรณ  จันทร์หอม โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงญาณัฐฉรา  พุ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านหาดทรายคูณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงจรรยพร  สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านหนองกบ 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงทานตะวัน  โคสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองกบ 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงกรรณิกากรณ์  แก่นคำ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงสิริยากร  อ้วนคำ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงณันธิชา  หอมกลิ่น โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงอนุตรีย์  จำนงค์ใจ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงจันทิมา  แสงอินตา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงบุฐศิตา  ขันคำ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายนัฐพงศ์  วงษ์ใหญ่ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงอนัญพร  วรรณศรี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงพัชราพรรณ  ตาสุวรรณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
440 เด็กชายเอกรินทร์  บุญมั่น โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงสุวนันท์  ขันทอง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงมณีภรณ์  บุญครอง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงจิตติมนต์  โสภา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงวณากร  โคระชาติ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงปวีณญารัตน์  รูปไสย โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงประทานพร  นะโส โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายณัฐธวัฒน์  สุริยา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงจิดาภา  สีแสง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองสะโน 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ม่วงโคกสูง โรงเรียนบ้านบก 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กหญิงชลลดา  คุริโน โรงเรียนบ้านบก 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงปิยนุช  บาลุน โรงเรียนบ้านบก 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงปราญชลี  บาลุน โรงเรียนบ้านบก 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงลัดดา  คำจันทร์ โรงเรียนบ้านบก 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กหญิงจิราวรรณ  พรมจารีย์ โรงเรียนบ้านบก 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กหญิงกาญจนา  ศรีทอง โรงเรียนบ้านบก 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงสุธัญญา  เทพประทุม โรงเรียนบ้านบก 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงปรารถนา  จรมา โรงเรียนบ้านบก 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงปวิชญา  พรมสุวรรณ โรงเรียนบ้านบก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงสิริวิมล  บุญทา โรงเรียนบ้านบก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงวิไลพร  ศรีทอง โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงมณีรัตน์  มนึกคา โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงพัทท์ธีรา  หงษ์ลอย โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงจันทร์นภา  มนึกคา โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทร์ส่อง โรงเรียนบ้านบก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงภัณฑิรา  บัวบก โรงเรียนบ้านบก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงประภาพิมพ์  ไชยสำแดง โรงเรียนบ้านบก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงพรสินี  เสนาคุณ โรงเรียนบ้านบก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายณรงค์เดช  คำอินทร์ โรงเรียนบ้านบก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงชุติมา  เสนาคุณ โรงเรียนบ้านบก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงอารยาพร  ล้านคำ โรงเรียนบ้านบก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายณัฐพล  จันทสิทธิ์ โรงเรียนบ้านบก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายธนวิชญ์  คำอินทร์ โรงเรียนบ้านบก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
473 เด็กหญิงพรชิตา  ดับพันพิศ โรงเรียนบ้านบก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กหญิงศิริวรรณ  จันมลตรี โรงเรียนบ้านบก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กหญิงชุติมณฑน์  เพียรชัยสงค์ โรงเรียนบ้านบก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กหญิงพรไพลิน  ภูทองเงิน โรงเรียนบ้านบก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กหญิงปุณยาพร  บุญกว้าง โรงเรียนบ้านบก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 นางสาวทิชากร  วรรณการ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
479 เด็กหญิงอรุโณทัย  วรรณบุตร โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
480 นางสาวเกศรินทร์  ยศศิริ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
481 นางสาวกนกนิภา  สาธุวงศ์ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงธัญสุดา  คำพันธ์ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงอัญชลิกา  สำเภา โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงวิจิตรา  นิยมชาติ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงอธิติยา  เกทู โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงสุมิตรา  เหลื่อมทอง โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงสุชาวดี  ประวิง โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงปนัดดา  ทิพรักษ์ โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงพิชญา  ลาเฟีย โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายปุณยวีร์  สวิล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กชายพงศกร  ไชยพันโท โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
492 เด็กชายเดชาวัต  ลาพ้น โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ศิริภิรมย์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
494 เด็กหญิงปาลิตา  ไชยโอชะ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายอรรถชัย  จำปาโพธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
496 เด็กหญิงกานต์ชนิตา  เพียะวงศ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
497 เด็กหญิงลดาวัลย์  คุชิตา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
498 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  พาวัง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
499 เด็กหญิงปวีณา  จันทะมาศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
500 เด็กหญิงเจนสุดา  จันเพ็ญ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
501 เด็กหญิงประภาพร  กิจกุล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
502 เด็กหญิงธันยมัย  บุญกว้าง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
503 เด็กหญิงปานตะวัน  ศิลายศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
504 เด็กชายบัณฑัด  แซ่โก โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
505 เด็กหญิงอภิชญา  ทำละเอียด โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 คณิตประถม
506 เด็กหญิงศศิธร  นนท์ศิริ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
507 เด็กหญิงมโนชา  สุมา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
508 เด็กหญิงรินลดา  ทวีชาติ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
509 เด็กชายภานุวัฒน์  ไชยทองศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
510 เด็กชายอภิรุจพล  บุญโชติ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
511 เด็กชายธนโชติ  สีดาจิตร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
512 เด็กชายศิวกร  ชายผา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
513 เด็กหญิงศุภัทรตรา  จันทร์พวง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
514 เด็กชายอนวัฒน์  พรมสุวรรณ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
515 เด็กหญิงประภาวดี  ริวงศ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
516 เด็กหญิงศิรินภา  จำปาโพธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
517 เด็กหญิงอัญชลี  สีแสง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 คณิตประถม
518 เด็กชายวีรศักดิ์ชัย  อุวิทัต โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
519 เด็กชายนฤสรณ์  รจนา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
520 เด็กชายอัษฎาวุฒิ  มีชัย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงณฏฐกฤศมน  พลพัชระเสฏฐ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายภาคิน  หมั่นจิตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
523 เด็กชายประวิทย์  สิงหา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงอารียา  เข็มราฐ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 คณิตประถม
525 เด็กชายพุฒิพงค์  แซ่โก โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กหญิงฐิตินันท์    รักหาญ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงจันทร์จิรา   เจนจบ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายรัฐภูมิ   ธรรมละเอียด โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงพิมชนก    อนิกุล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงจารรี    สายทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายณัฏฐพล  ห่วงทิม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงชนม์นิภา  ไชยบัวรินทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กหญิงดวงพร  ประสารสี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงจิราพัชร  แสนแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงเกศกนก  ตั้งจิตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงจารวี  สนธิภักดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กหญิงจิดาภา  สนธิภักดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงสุนิตา  จันทะเรียง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงณัฐชา  อินทร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กหญิงวิลาสินี  ทันเต โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สมบูรณ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงนฤภร  ศรีภักดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงวนิดา  สีสำ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงอัครณี  พุดพัน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กหญิงรัชฎาพร  โคตถา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กหญิงสุฐิตา  อุวิทัศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงสุนิตา  งามศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กหญิงสุทัตตา  ภาณะรมย์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงรุ่งอรุณ  แผ่นทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงวิลาสิณี  ขันทา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงมัทนา  การะกาม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงปทุมรัตน์  ทันจิตร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงสุพรรษา  ร่มทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เรือนนา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 นางสาวณิษา  สามิโส โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงกานต์มณี  ธันวิมา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงไอลดา  กอบแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงธนาภา  พันธ์แก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงพรรัมภา  บุญเรือง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายอนันตศักดิ์  สุขะทัต โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายบวรวุตณ์  เจือทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายนันทิพัฒน์  พันธ์อู โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงเบญจรัตน์  หนูพัฒ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายนาคิน  โครตสุวรรณ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงกิตติรัตน์  สีหาบุตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงสุชาดา  บัวใหญ่ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายดวงเลิศ  ยำยวน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงปนัดดา  โพธิวัติ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงแองเจล์ลินา  จันทะเกษ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงสุนิสา  ศรีประทุม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายปรีชา  แสงแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงประกายดาว  รักเพื่อน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงชญาณิน  เชื้อมีแรง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงกมลรัตน์  พันธ์ยงค์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงธิดาพร  สุขมามอญ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายกิตติพัฒน์  ทวยเที่ยง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายณัฐพันธุ์  จิระออน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงปิยดา  สีหาภาค โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงกฤติลักษณ์  สินโพธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายกฤษฎา  วงษาเลิศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงปัญณิตา  วิชาโคตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงศศิวิมล  แก้วนิล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายชนาธิป  สุมา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงชุติมา  สินโพธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงศิริกานดา  วงศ์ศรีกุล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงรัชนีกรณ์  สินศาสตร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงมาลินี  วิสาท โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายรัฐพงษ์  แสงแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงฉัตรีรัตน์  สุจริตกุล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงสุภัสสรา  แก้วสาลี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายคณาธิป  พลเยี่ยม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงชลดา  สรจักร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงอาภัสรา  รัตนสิทธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงสุพัฒตรา  แสงจันทร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงสุวรรณษา  ก่อสุข โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายพิชัยฤกษ์  พรหมดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงปนัดดา  อุวิทัต โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงชาลินี  สาโล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงพัชริดา  บุบผา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงปทิตตา  คำเครือ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายทนงศักดิ์  สุตะโท โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงธิดาพรธนทรัพย์  อุดมวรรณ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายธีรศักดิ์  สวิล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงปลูกขวัญ  ดวงใจ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงนฤมล  พลแสน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงอภิญญา  แก้วกันหา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงวิตติมา  เคนประจง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงบุณฑริกา  อุ่นอ่อน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงวริศรา  ศิลป์ชัย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงชนิพร  พงษ์โภชน์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงภัณฑิรา  อุ่นศิริ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายก้องกิดากร  นาคพินิจ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายอธิบดินทร์  โพธิ์ศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  แก้วดวงดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงจิตตพัสตร์  ประสมสาย โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงศิรินภา  หาญกล้า โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กชายปิยทัศน์  ทาเสมอ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงชฎาพร  เกาะแก้ว โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พละที โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงอัยรดาพร  บุญกว้าง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงสุภาพร  แจงสูงเนิน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กชายภัทรพล  สงวนศรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วกัญญา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงดาราลักษณ์  ศรีใส โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงรวินันท์  สุขสม โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงธีร์วรา  โคตรสุวรรณ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงกนกวรรณ  คำหมั่น โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงรุ่งฤดี  หาวิรส โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุปผา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงอุษณิษา  จูมมณีย์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กชายโยธากุล  อุปจักร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายกฤษณะพงศ์  รัตนตรัยวงษ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงภัทราวดี  จันดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงพักตร์พริ้ง  สารยศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กชายมนตรี  กัญญามา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงขัตติยาพร  ปริหา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงจิราวรรณ  พลับเพลิง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงรุ่งฤดี  แก้วดวงดี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงนภสร  ศรีพันธ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงกัณฐิกา  แก้วสาลี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงปาริชาติ  งานขยัน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงเจนจิรา  คูณทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงพลอยมณี  ลิ้มประดิษฐ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายรุ่งเรือง  ภาลัง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงอชิรญา  พรมจารีย์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงมุฑิตา  เพ็งพวง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายปฏิภาณ  หาญสมุทร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงปิยะธิดา  เหมทานนท์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงพรพิมล  เรือนนา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงเพ็ญนภา  พรมสุข โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงอรปรียา  ชนะพันธ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงธิดา  บุญอาษา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงอภิญญา  พุดพัน โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงกชกร  พะทำโล โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงกนกอร  ประพันธิ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายธนกฤต  โพธิ์ขำ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงนิภาดา  สีจุนลา โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทะเกษ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงรุจิรดา  แผ่นทอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงสุพัตรา  ไชยนาท โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พระพงษ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงภัทรธิดา  บุญสาลี โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงทิพปภา  ฟองศิริ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงอัจฉยาพร  ทองรอง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายจักริน  บุญชิต โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงพัชราภา  กองพันธ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงจิราวรรณ  ตั้งจิตร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงธันวรัตน์  มิ่งพร โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงมัณธิชา  สามศร๊ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายจิรภัทร  สาระขันธ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายเจษฎา  ประทุมพิมพ์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงจุฑาวรรณ  สุโพภาค โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กชายชานนท์  พรมมาดวง โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1 ป.6 วิทย์ประถม