รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกานต์ธีรา  มีสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายฐาปกรณ์  โพธิ์สุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายกิตติพิชญ์  จารัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงสวิชญา  หาริกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงธีมาพร  บับพิบูล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายธีระวิทย์  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายทีปกรณ์  แก่นกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายพงษธร  มาหา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายพงษ์พัฒ  มาหา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายปฐมพร  ไชยบัวรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงวรัญญา  วงศ์คำดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงภัทราวดี  รักพงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนิธินันท์  โพธิพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงวรัญญา  ทาสี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพาขวัญ  ปิ่นอนันต์สกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายวรกร  บรรหารบุตราไชย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายธนเดช  หาสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงวิภาวี  ส่องแสง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายกิรินท์  วงศ์เพชรชารัต โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงอาภาสิริ  เลิศแล้ว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงสุพิชญา  ตั้งการกิจ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายนัฐพฤกษ์  พรหมดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงจิรธิดา  เจริญปพิชญา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงสุภัทธิดา  ศรีหาชาลี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายภาณุภณ  โกศัลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงเบญญาภา  โลแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายรณกร  อุชุวิจารย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายเกียรติคุณ  บัวดก โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณภัทร  สารบรรณ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงญชิฏา  ใบแก้ว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงรุ่งนภา  คูณภาค โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายฤทธิกร  บุตรวัน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายวงศกร  สัตยากูล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงฐิติวรดา  อรุณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงฐิตินันท์  ดุจดา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงวิจิตรา  นามวงษ์สา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงอภิชญา  ใจบุญ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงชนันธร  พอนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงอุฬาริกา  แย้มโคกสูง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงปานธิดา  หาสุข โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายกวิน  วงศ์เพชรชารัต โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงพนิดา  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงอศิรวรรณ  อภิบาล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยามประโคน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงวิชญาดา  สายรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงกัญญาวีร์  บัวทุม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงธนัญชนก  โหมขุนทด โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงสุวัจนี  สายพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายณัฐภัทร  ฉายผาด โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงพิชามญชุ์  เล็กสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงพอเพียง  วงศ์อำมาตย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายวชิรวิทย์  โมกข์ศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายนำโชค  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กชายสรวิศิษฏ์  แพงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงธนิดา  บุตรมาตย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงนรวรกรพรรณ  ยองใย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กชายนิติธร  พลไพร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงปริชญา  ทรายนอก โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายวรัญญู  โกศัลวิตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงมารีดา  จันทเนตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงปุณยวีร์  โนจากุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายกตัญญู  ยึดวงศ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายจิรภัทร  แสนจันทึก โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายภูมิรพี  เวียงนนท์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายชวัลวิทย์  ศรีวิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงปาลิตา  โสภาสาย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกชกร  พิลาบุตร โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงณัฐนรี  ราชาธรรมกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงวรัญญา  ภูรับ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกัลยรัตน์  คูณภาค โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงบุษยมาศ  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงศิริรัตน์  สมชัย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายนรินทร  ทองสวัวสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงเกล้านภา  แก่นกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงอภิชยา  คชแพทย์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงพัฒนวดี  สมสิน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงปาริตา  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงนภาพิงค์  คำแดง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงกมลลักษณ์  คำก้อน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายพีรพัฒน์  จำปาขาว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  นาคูณ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงจิตรกัญญา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายณฤเทพ  สีชนะ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงชนิกานต์  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงณัฐนันท์  เพียภูเขียว โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายธนกฤต  ทับทินหิน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายอภิรุต  ประดา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงอาฬิษา  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงปุณยาภา  หาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงกรรณิกา  สุกใส โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงจริยาวดี  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายทวีรัชฒ์  ชาววุฒิ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายกิตติพิชญ์  สีหะนันท์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงสิรภัทร  ทองน้อย โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงณฐพร  เข็มพันธ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงวนิดา  วงษ์สามารถ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงธนพร  ระวังดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เสนสี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงปุณณภา  เกษกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงเจตปรียา  ขาวอ่อน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงมนัชชนก  อันภักดี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงสุมลรัตน์  แซ่หว่อง โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงครองขวัญ  หุ่นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กชายอัคคเดช  ใจบุญ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงปาลิดา  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงธนัชพร  จันทะเวช โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คำมะนาถ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายภูมิพัฒน์  กิตติณรงค์กุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  ทีฆกุล โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทะวัน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงอภิญญา  ตั้งสืบพงษ์ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงกาญจน์ธิดา  กองสิน โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงอนันญพร  ทิมพรมราช โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงกัญญารัตน์  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงพรบุณยา  ศรีหมวด โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงจันทร์ฉาย  เดชะคำภู โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงเกษิณี  พรทิพย์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายณัฏพัชร์  พรทิพย์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายอนุสรณ์  ขุ่ยทอง โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงมุกดา  พรมพิลา โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงญาสุมินทร์  โยธานันท์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  อ่อนจันทร์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงวรดา  มาตรขาว โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายถิรวุฒิ  บัวงาม โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงสวิทตา  บั้งทอง โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงอรนรินทร์  ประสงค์ดี โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงกมลลักษณ์  พรหมเทพ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สายสมบัติ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงวรรณภา  ชาวตระการ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงจรัญญา  พูลมาตย์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงจิราภรณ์  บุญชม โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงณัฐวดี  ขุ่ยทอง โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายสิทธิพล  กอแก้ว โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
135 นางสาวอัญญาณี  พูลมาตย์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 นางสาวกัญญกาญจน์  ศรีจันดา โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 นางสาวปิยนันต์  ทนดี โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
138 นางสาวฤทัย  นนท์ศิริ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
139 นางสาวปาริชาติ  ชาญนอก โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
140 เด็กชายนันทภพ  พูลมาตย์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายจารุวิทย์  บั้งทอง โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฉัตรวิไล โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงธิติมา  พุ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงสุพรรณี  ยืนสุข โรงเรียนบ้านนกเต็น 1 ป.6 วิทย์ประถม