รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณทชัย  ว่องไว โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายวิทวัส  ศรไชย โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงพัชรพร  วรรณวัตร โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายศักดีเดช  ศรีจันทร์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงวริศรา  อินทร์จำปา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายภานุวัฒน์  ชูชม โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายปัณณวัฒน์  เชี่ยวสงคราม โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงปาณิสรา  มุทาวัน โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงพัสวี  ปัสสาคำ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงสุธีมนต์  จันทร์ทอง โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงวิชยากาล  ทองศรีสืบสกุล โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายจักริน  กุลจินดา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงธนิดา  ว่องไว โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงชาลินี  ว่องไว โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงวรณัฎฐ์  กึ่งประชา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกัลยรัตน์  วงษาบุตร โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปาลิตา  บรรพตาธิ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงวัชราภรณ์  บู่คำ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายพีระภัสร์  จุลมุนตรี โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงวิรากร  โชคนัติ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายภูเพชร  ทองผาย โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงศิริประภา  สาระภา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงนารีรัตน์  ทาบุดดา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงปุณณิศา  เจือบุญ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงขวัญฤทัย  มะหิน โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงปภาวรินทร์  วารีพัฒน์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุตรโท โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงนรมน  จงสูงเนิน โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงนิศากานต์  สุดศรี โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายพิทยุตย์  จันทร์สิงห์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายกันตภณ  ทิณโนรส โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงวารินทิพย์  สลัยรัมย์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงวิสาระดี  แซ่โง้ว โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงกรรณิการ์  แดนดี โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายทรงเกียรติ  หอมนวล โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงมัทยาทิพย์  ปัดนา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายพฤทธิพร  เงาแจ้ง โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายกิตติพัศ  คำนาม โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายพัชรพล  จารุตัน โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายยศภัทร  เยาวะศรี โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายสุธินันท์  ศรีธรรมมา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงเมลานีว์  อุนานันทพงศ์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงบัณฑิตา  คนล่ำ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงธมลวรรณ  ถายะพิงค์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปรียาภรณ์  บุญมาปัด โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายธนวัฒน์  สุ่มมาตย์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงกนกวรรณ  พิพัฒน์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงมะลิรัก  พลสวัสดิ์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายปรินทร  วรสาร โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายจิรศักดิ์  พรหมคุณ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายกิตติ  ทองผาย โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงอรจิรา  หินนาค โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงปวารตรีรัตน์  แสงฉาย โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงจิรัชญา  สีสำรวม โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงอริสรา  จรลี โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงลักษณพร  หาระสาร โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงณัฐชญา  มำขุนทด โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายกิตติทัต  ยิ่งยง โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายกรวิทย์  เปี่ยมท่าน โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงกานต์มณี  ฝูงใหญ่ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายปรมี  โยลัย โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงสุภาวดี  ยิ่งยงค์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงณิชาภา  วรรณวัตร โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงธนพร  วังวงค์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายจิตรภาณุ  สีหาพงศ์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายสุธีมนต์  ชนะพาห์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายสมัตถ์  สมน้อย โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงคมพร  ลานนท์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงจิราภา  บัวโรย โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงทิพารมย์  อินทร โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายกิตติวัฒน์  ศรีโท โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงจิรชยา  ไหลหลั่ง โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงอิสรารัก  ดาผา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงวรรณ์รตา  บุญธรรม โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กชายวีรภัทร  วงค์คำ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายธนกฤต  บุญรมย์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงอรณิชา  กาสีชา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงอารยา  พึ่งโพธิ์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงสุชาวดี  ป้องปก โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงขวัญจิรา  สายวรณ์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงธนพร  มหาคำ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงณัฐวดี  กองพล โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงศรัญญา  กรินรักษ์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงศิวัชญา  ผูกรักษ์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงฟ้าใส  เหลากลม โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงจิรัชยา  โสภะวงศ์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงชาลิสา  ซื่อตรง โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงวัชราภา  วราพุฒ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงชโรชา  สาระไทย โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงสุภัสสร  เสาแก่น โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงผกามาส  ซาเสน โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  สำราญสุข โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงศศิรา  ประสาร โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงรุ่งฤดี  ใหญ่สมพงษ์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายณภัทร  เรือนทอง โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงอาทิตยา  สมงาม โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงณัชชา  สมหมาย โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายอนุวัฒน์  พืชคำ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายอภิสร  สรพิมพ์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายรัชชานน  เหลาเคน โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายสุคลวัฒน์  ปัญญามาตร โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงรินลณี  รินทอง โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงภิพาดา  บุตรจันทร์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงสุพรรณหงษ์  แก้วกนก โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงปรายญารัตน์  ล้วนคัด โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงกมลทิพย์  ลอยมา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กชายเขื่อนศักดิ์  สายสั้น โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กชายธรรมนูญ  หินนาก โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กชายภคพรรดิ์  เอกพงษ์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงแพรพิไล  หลายภา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายวิษณุ  รื่นเริง โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงลภัสรดา  ผาสุข โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงนิราวรรณ  ล้ำหิน โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงพัทธนันท์  พันโคตร โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงบุญญากานต์  สุราโพธิ์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงอชิรญา  สาสีมา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงนันทนา  เทียมทัด โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทะวารี โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงนิชฌาวัลย์  พลศรี โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงอารียานีณ์  นามบุญเรือง โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงกัญจนพร  สุวรรณกูฏ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณัฐธิดา  โภคทรัพย์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงสุคนธวา  สุดหล้า โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงกัญชนก  วิเศษชลธาร โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงฉัตรมณี  นวลพงษ์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงจิดาภา  แพงจ่าย โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายพีรวิชญ์  สมสมิง โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายนนทภัทร  ศรีพรม โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายราเชนทร์  ชะนะพา โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายสันต์จเร  หนองหาญ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายธีรภัทร  วงค์ใหญ่ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายพิสิษฐ์  ฬานันท์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงหทัยชนก  บุญมี โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณัฐธิดา  หาระสาร โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงปิยะธิดา  อุ้ยโพนทอง โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายขันติชัย  ธานี โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงพัชราภา  มะหิน โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายณัฐวัฒน์  กองพล โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายอดิเทพ  วันทาวัฒน์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงศุภนัฏฐ์  พัฒนะดำรงค์ชัย โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายกิติธัช  คำศรี โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกัลยาภรณ์  เทพพินิจ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงฤทัยชนก  ชาลี โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงอารีรัตน์  ลำพาย โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงธนภรณ์  ทรงคงดวงดี โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงณัฐวิภา  พันโบ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงสราวัลย์  พิพัฒน์ โรงเรียนตระการพืชผล 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายศรณรงค์  สลักทอง โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงฐิติพร  อุ่นวงศ์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายธีรพนธ์  ลานนท์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงอชิรญาณ์  เข็มเพชร โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงวสุมา  วงศ์วิเชียร โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงธิราพร  คืนดี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงพิชญา  บริบุตร โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงภัณฑิรา  แดนดี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงกนกพร  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงสายสวรรค์  ทัศราช โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายธนภัทร  ลานนท์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงปิยากร  แสงชัย โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงขวัญข้าว  ศิริสืบ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงณัชชา  แสนหล้า โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายดุลยวิทย์  อินทร์เสนา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายอภิรักษ์  ฮอบสัน โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงปุณิกา  ยุตะกิจ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงขนิษฐา  ฝูงดี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงสุธีกานต์  แดนดี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงมะลิชาติ  การกล้า โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงญาดา  โคตรวันทา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงชนิสา  พันธิมาตร โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงอาทิตินันท์  ค่ำคูณ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงปานไพริน  โกมลศรี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงชุติมนต์  อ่อนตาม โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงศิริดาว  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายอัจฉริยกวิน  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายจิรภัทร  เจียรนัย โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงฐิติวรดา  นาคสุด โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงเบญจพร  มะโนวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กหญิงจิรัชญา  พลีดี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงสุวรรณา  ใยทอน โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายกฤตธัพงศ์  ลาสา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายกนกพล  กระแสกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายเตชินท์  อ่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายปนวัฒน์  คำสุนันท์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงปวริสา  แดนดี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงจิรัชยา  ผักกูด โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงเบญญาภา  ลำงาม โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงชนิสร  พันธิมาตร โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายอนันตญ  โสดาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงศุภิสรา  บุษบาล โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายกันติทัต  ภิสสาสุนทร โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายกล้ากวี  กองพล โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายวสุพล  บุญจำเนียร โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงปวริศา  แดนดี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงกัญญาภัค  ถึงปัดชา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงปุณนภัส  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสิริไพลิน  จันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สู่ขวัญ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายวรโชติ  จัตุกูล โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงณัฐวดี  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายนิติพงษ์  พิมศร โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงชญาณิสา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายพีรณัฐ  ศรีระดา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กชายณัฐภัทร  จันทร์เลิศ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกมลมาตย์  เจษฎาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงบุษราคัม  วงศ์คำ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายปิติภัทร  รัตนสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงธมนวรรณ  ปอแก้ว โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงรินรดา  ผ่าผล โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายธนิสร  ชินพงศธร โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงลลิตภัทร  จำปาขาว โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายธนากร  ยิ่งยืน โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงธีรศรา  สารีเครือ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกันตา  กาญจนพรภิญโญ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงณัฐกานต์  บัวขาว โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายปิยราช  คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายพสิษฐ์  ปทุมวัน โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงวริศรา  รูปคม โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงภควรรณ  ใจภพ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายปาราเมศ  สีลับสี โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงณัฐริกา  ศิลา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพรรพษา  บุญยงค์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงสุรัตน์ธิดา  ภะวัง โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงปุญญิสา  บุญยงค์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายพชร  ภิสสาสุนทร โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กชายวิชภูมิ  หมุนสิงค์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงอักษิกา  วงศโภชย์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายกิตธิกร  แก่นทน โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงฐิตามนทร์  ยงกุลวณิชนันท์ โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงชนัญธิดา  สำเภา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงชริณทิพย์  เกษมสุข โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงรดากานต์  แก้วกัญญา โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายสิทธิพล  เพ็งสา โรงเรียนบ้านแพง 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายโรจนินท์  คุณยา โรงเรียนบ้านแพง 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายอภิวิชญ์  กองทองนอก โรงเรียนบ้านแพง 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายปาณชัย  ปาริด โรงเรียนบ้านแพง 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายพงศ์ศักดิ์  บุญอ่อน โรงเรียนบ้านแพง 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายณัฐพล  สุดหา โรงเรียนบ้านแพง 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงปารมี  แก่นโพธิ์ โรงเรียนบ้านแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงสิริลักษณ์  นิสดล โรงเรียนบ้านแพง 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายสรรพสิทธิ์  คุณธรรม โรงเรียนบ้านแพง 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงณัฐธิดา  โพธิ์เงิน โรงเรียนบ้านแพง 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญอ่อน โรงเรียนบ้านแพง 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงเนตรชนก  หลอดทองคำ โรงเรียนบ้านแพง 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงพรวรินทร์  ศรีธรรมมา โรงเรียนบ้านแพง 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีธรรมมา โรงเรียนบ้านแพง 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงพรยมล  ดีระม้าย โรงเรียนบ้านแพง 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงอัญมณี  สีเข้ม โรงเรียนบ้านแพง 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงนลินทิพย์  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สารีบุตร โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงจิรานันท์  กัณหาชาติ โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงสกวัน  คำสิม โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงอาทิวราห์  โมทะจิตต์ โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงพิชญา  กัณหาชาติ โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงเจนจิรา  ประสาร โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงชุติมา  บุตรราษฎร์ โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงณัฐนิชา  สิงห์คาย โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ท่าหาร โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงพิชญธิดา  หาสุข โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงสุภาวิดา  ท่าหาร โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงณัฐชยา  ยิ่งยง โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงญาณินี  โมทะจิตต์ โรงเรียนบ้านฮี 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงปิยธิดา   พวงศรี โรงเรียนบ้านนาขาม 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงสิรินญารัตน์  มั่นยืน โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงเรณุกา  จันทวงศ์ โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงนวพร  ภักดี โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บัวขาว โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายสุธีมนต์  ผิวเหลือง โรงเรียนบ้านโหมน 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงณัฐิดา  ล้วนคัด โรงเรียนบ้านโหมน 1 ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงธัญวรัตน์  หิมะคุณ โรงเรียนบ้านโหมน 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายเอกพัฒพงษ์  โคตวงค์ โรงเรียนบ้านโหมน 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงปนัดดา  มัตผา โรงเรียนบ้านโหมน 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงกฤติยา  ทองเสื่อ โรงเรียนบ้านโหมน 1 ป.6 วิทย์ประถม