รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายชนะศักดิ์  สมบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายพร้อม  ประดิษฐกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายเชษฐ  สมสวย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายชิโนรส  เรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายธนพันธ์พัทธ์  โกมลศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายทีปกร  ธีรลีกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายนวพรรษณ์  กริชจนรัช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายศุภณัฐ  เหลืองรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายวีรวิชญ์  ไสยสมบัติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายปุระชัย  อินทะนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายกฤษณ์  สุรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายพร้อมบุญ  ตั้งเกษมุกดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายไชยธัญธร  ไชยทุม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายชัยวัฒน์  ยุ้ยจำเริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายสรวิชญ์  นาคะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงสิตา  ตั้งมานะกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายวรากร  พาชิยานุกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงอภิชญา  หอมชื่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายจักรพัฒน์  ทองไทย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายวิริทธิ์พล  ศิริรัตโนบล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายเทวเทพ  บุญประกอบ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายญาณพล  อนุอัน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงธัญชนก  ระจินดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงวชิรญา  ยงกุลวณิช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพิมพ์พิสชา  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงรวิภาพร  สุดถนอม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายธนดล  ชิราวุฒิ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายกฤตานน  คงแสนคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายรัชชานนท์  จึงวิมุติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์โชติเสถียร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายภูริณัฐ  เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพัทธนันท์  ธัญญาโภชน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายณัช  จูมพระบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายพิชชานนท์  วรพิมพ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายวุฒิภัทร  ทาคำรอด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายสิรธีร์  ตั้งมานะกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายจิรกฤต  ตั้งนิพนธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายชนิศภณ  นวภาณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายสิรภัทร  พาชื่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายจักรภัทร  ทองพุ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงภูษณิศา  ศิริรังสรรค์กุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายสุธนพัฒน์  ภูริยานุวัตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงชฏาณิส  เลิศอุทัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปุณยนุช  สุระชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงชนัญชิดา  สมุทรรัตนากร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงสุชญา  บูรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงนันทิญา  เทพคำราม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นันตะก้านตง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุดหนองบัว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงรวิอารยา  สุระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงธันยา  แซ่หว่อง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงณัฐรดา  คุณค้ำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงณัฐพร  พื้นผา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงเมลดา  สังขฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงสิรินดา  สิงคเสลิต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงสุตาภัทร  พิบูลย์ศักดิ์โสภณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงภาสินี  วงศ์ที โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงขวัญลดา  จึงวิมุติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงปาลิดา  ก่องดวง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงอักษราภัค  ทองคำบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงญดา  ฤทธิ์สว่าง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายพสิษฐ์  สีถาการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายภูริชญะ  สุขสว่าง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายอภิภู  ภูดิฐธนพัฒ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงจิรัฐติกานต์  พลไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงธนัญญา  เป็งตะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงพิมพ์สราญ  ลือสุวรรณกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงนโม  แซ่โค้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงณัฐฐิณี  วงศ์พัชรเมธี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงขวัญชนก  พรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายชยพล  แซ่จึง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายชยุต  ธีรลีกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายธนวัฒน์  พงคพนาไกร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กชายสุวพัชร  คงแจ้ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายฐิติภัทร  ปิ่นโต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายชญาณวรุตม์  สุดสี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายเศรษฐกาณฑ์  ศุภศร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายชัยมงคล  แก่นกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายศุภณัฐกรณ์  คำยอด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายธนัฐศนัย  เป็งตะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายนิพิฐพรรษ  คลังทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายพิชญะ  พานทองศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายสุรเกียรติ  แว่นรัมย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงณัชชา  บรรณมาส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงรัชประภา  สมจิตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงกัลยภรณ์  สันตะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงปวริศา  โหตระไวศยะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพิชชา  ดาราสิชฌน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญคูณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงณัฐรดา  แก้วพิลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ภูมิภาค โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงเบญญาภา  พิมพาวัตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงธัยพัฒน์  โหมขุนทด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กชายเพ็ชร  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายสิรวิชญ์  ดนัยมงคล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายรัญชน์  มากมาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายอภิชญะ  สุขสว่าง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายปีย์วรา  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายธนภัทร  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายศุภกร  ผิวงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายชานน  แก้วกันยา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายธนภัทร  วราธนากร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายปภังกร  พงคพนาไกร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงสุธีวรางค์  โคตรมงคล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงสวิตตา  เชื้อลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงสิริรัฐ  อมรไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ผดุงเวียง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงปาณิสรา  ขันติวารี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายอริย์ธัช  อนันต์เจริญพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายภูมิรพี  เหมลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงอรจิรา  มณีศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงสุกานดา  ศิลปรายะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กชายอิทธิกร  ทองทั่ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายทยากร  จิตรมาตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายรุจิภาส  ตนินทรางกูร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงศุภวรา  ไทรงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงธัญญรัตน์  หอมสิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงนภาดา  สายพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงชนิตตา  นิยมวงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
122 นายภัทรศิยา  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงนิลุบล  บุญยาน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กชายดุลยวัต  ศิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายรัชชานนท์  นาจาน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายธนวัตน์  กาขาว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายธนกฤต  ส่องแสง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายชนพัฒน์  ชุติพงษ์ไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายอนันดา  แม้นพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายรัฐศาสนันท์  บุญคำภา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์ค้ำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงวรันธร  ไชยสา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงนลินี  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงพชรวดี  จันทร์ร่องคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงกานต์ธิดา  แก้ววิไล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงนภัสรา  นันทรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุนทรา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงสิริพร  สำราญเริญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงภริตพร  ปทุมมาศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงนลิญา  ถิตย์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงอิสริยา  ภาคพาไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายชัยภัทร  จิตทวี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายอชิตพล  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายพศวัต  สายสมยา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายสุเมธ  ส่งเสริม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงสาริน  แก้วกุลชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายดิายธร  แสงดาว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายพัทธดนย์  นันทบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายณฐนนท์  ศรีล้วน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายอนาคิน  จำนงการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายผืนน้ำ  จันทร์เต็ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายศุภชัย  จอมใจทิปิ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงอชิรญา  พื้นทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงอัญชลิตา  กินรีโดน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงฐานิฏฐ์  โชคนิรัติศัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงนัฐธิชาดา  ทาระขจัด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงสุนิตา  มิ่งชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงพรปวีณ์  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงอติมา  ศรศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงชนันทกานต์  วงศ์ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงพิชฌาภรณ์  บุญโชติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายชยานันท์  ชนะมี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายทศพล  เสถียรกิจการชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายศิวกร  ภาสตโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายภัทรพล  มงคลดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายพีรพัฒน์  กาหาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายศุภสิน  บุญรังสี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายศิรวัชร์  ภัสสรรัตติกาล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายธนิตเชษฐ์  ทองบ่อ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายสุวิจักขณ์  แสงมุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายฉัตรชัย  บุญกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กชายชยกร  คล้ายใยทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายอัตฐกร  บุญบำรุง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายปุณกานต์  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายวิชยุตม์  มณีเนตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายปภพ  ถึงแสง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายภานุวิชญ์  จตุภัทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงปรีญาภรณ์  ยะโสธรศรีกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงณัฏฐิมา  วงศ์บุญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงธนัชพร  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงรังสิมาภรณ์  พบลาภ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงกรกนก  บุญสนิท โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงธันยวลัญญ์  จันทร์อร่าม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  โลกภิบาล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงอิงธาร  น้อยพลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงสุภัสสรา  ปัตถาทุม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายกิตติธัช  นิลาสน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายณัฐชนน  พุฒพวง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายณัฐพัฒน์  พุฒพวง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายปกรณ์  ปัตวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายธีรภัทร  กลางถิ่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายเมธัส  มั่งมี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงพิชชาภา  วงศ์สุนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงจิตรสุดา  โชติกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงบุณยาพร  อรุณยะเดช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายณัฐพงศ์  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายจิรภัทร  ชะนะภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายธีรดนย์  สาระดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายพัทธดนย์  พรรักษมณีรัฐ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายรชณัฐ  หาระสาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายณัฐชนน  วรุณธรรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  เสลาวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงณัฐยมล  มนัส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงพรณรัตน์  พีระเศรษฐวุฒิ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีพิกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงณัฐริกา  เวียนวัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงวิมลสิริ  มาศขาว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงมณิสรา  ธเนศราภา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงพอ  สังฆะมณี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงปริชญา  จรรยาเลิศอดุลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายไกรเดช  เพ็งมี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายสิโรดม  ศรีอุดร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายคณินนัทธ  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายวงศกร  ชัยสมร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายรณชัย  ปลูกเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายภรภัทร  สอนอาจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กหญิงทิพยการณ์  สันพนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กหญิงณัฐชา  สืบพรหม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กชายภัทรพงศ์  ธนะวิทวิลาศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงนิชากานต์  ทองเนตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายวุฒิพงษ์  สาริบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายศริตวรรธน์  เซียวสกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายไตรสิทธิ์  ศรีธเนษฐ์กุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายศุภณัฐ  เลิศศักดิ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายกิตติธร  ขันทะวัตร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  จันทร์คุณาภาส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงเอมมิลี  ศรีวะรมย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายพัชรพงษ์  มิ่งไชยอนันต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายภาณุ  เอกวิทยาเวชนุกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายศุภณัฐ  ชัยมัง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายศุภณัฐ์  ศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายจิราเจต  สุวรรณกูฏ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายวชิรวิทย์  สายวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงพัณณิตา  สิมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กหญิงนลินนิภา  โพธิ์ธานี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงภาวิตรา  ฉลวยศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงณัฏฐ์วริน  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  งามชื่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงณัฐวิภา  ภูกานันท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงเบญญาภา  จารุตันติ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายเธียรวิชญ์  เมืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายปุญญพัฒน์  ผดุงเกียรติโสภณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงศตพร  พลเทพ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงญาณิศา  ศิลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงณกัญญา  ตังคโณบล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงธนัญญา  โสภามี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงพิชญาภัค  ฉ้งทับ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงธัญภัทร  ศรีสนาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงพิมพกานต์  ประชุมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สงวนจิราพัชร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงมนัสนันท์  หรุ่นนุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงปานวาด  เหล่าสายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงจิลลาภัทร  จิระบลกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงธีราภรณ์  ภาสตโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายพัสกร  ทรงวิชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายเจตวัฒน์  กวีนัฏธยานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงกรธีรา  ธุศรีวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงนันท์ฐิตา  ศักดาวัฒนไพศาล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงปรีติยากร  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กหญิงศุภานิช  สิมาขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  อามาตย์มนตรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงประวีณา  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายธนกร  โพธิ์วงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายรุจิภาส  อุทธสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
265 เด็กชายวีรวิชญ์  อื้อศรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายณัฏฐชัย  เหล่าสาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
267 เด็กชายณัฏตวัณ  จันทะมาลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงรมิดา  เกษสุพรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
269 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อินทรพานิช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายสิรภพ  พันธ์ผูก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายอินทัชธรร  นาเวียง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กชายเป็นหนึ่ง  สิมเสมอ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กชายจิรัฏฐ์  ศรีบริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กชายจิณณวัตร  พบลาภ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กชายชาวฤธ  จันดีเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายศุกลเศรษฐา  บวรธรรมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงพริมรดา  นามสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
278 เด็กชายณภัทร  จันทร์สระน้อย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ดอกดวง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
281 เด็กหญิงปุญญิสา  หนูห่วง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
282 เด็กชายปรเมศร์  ยวนยี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
283 เด็กชายปภังกร  จินตะเวช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
284 เด็กชายปภังกร  เวชมนัส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
285 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พงษ์เกษ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงสวรินทร์  วงษ์ภิญโญวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายปรัตถกร  จรรยาเลิศอดุลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงกรวรรณ  บุญเอนก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงกุลภรณ์  จันทศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงณภัทร  อุทรามนตรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงธนินท์ธร  เกษกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายเอกวัชร์  ศิริพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
293 เด็กหญิงภัทรธารดา  องค์สถาพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงพลอยนภัส  ธรรมชอบ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงอภิชญา  วิลามาศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กชายสิทธิภาคย์  ศิลาสุวรณณวิทย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายสหัสภพ  พรหมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายกษิดิ์เดช  พลเทียร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายพิทวัส  โตวัฒนกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงภาวิณี  จงจีน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงอริสรา  ธีระเสถียรโสภณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงวราณิธ  พรรณพานิช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายนนทพัทธ์  พรหมป้อง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
304 เด็กชายสร้างบุณ  พลาศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ใจแน่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายปวริศ  โกมลวิชญ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กชายปวเรศ  โกมลวิชญ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงณิชาลฎา  แสงนิล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงกานต์สินี  สวัสดิ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงภัทรปภา  สุทธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายณัชพล  กนกแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายต้นแบบ  เศรษฐปิยานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กชายภูมินภัทร  บุปผาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายภัทรธร  ปาวรีย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงอิงลดา  กาญจนอำไพพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
316 เด็กชายพัสกร  ผดุงพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
317 เด็กชายศุภวิชญ์  บัวกฎ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
318 เด็กหญิงพิชชาภา  ต้นสาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
319 เด็กหญิงญาณภัทร  พรมสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงธนัชญา  ฉลวยศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงนาราชา  ทีปวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงนลินญา  บุญคุ้ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
323 เด็กหญิงทิพย์สุดา  สุทธิโคตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายทชากร  สุวรรณโกฎ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
325 เด็กชายบุณพจน์  เพ็ชรบุญมี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
326 เด็กชายศุภเศรษฐ์  อยู่เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายอติคุณ  สุริยะรังษี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายธนัช  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงทวาราวดี  กิติพิเชฐสรรค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายทัศน์พล  บุ่งทวย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายชัยภัทร  ปลูกเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายณัฐธนพล  วงศ์ก่อ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กชายกันตพัฒน์  ทวีญาติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายหฤษฎ์  โสภากันต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายฐิติพงศ์  แก้วมหาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กชายภูมินทร์  ลิ้มศักดิ์ชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กชายปณชัย  ศิริวัฒน์วิมล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายต่อภูมิ  บุญญโก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
339 เด็กชายวัชรรัฐต์  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กชายภูมิพัฒน์  จินารัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กชายคณพศ  ภูธาคุณานนต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายศรัทธา  ต่อพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายธนาธาร  วงษ์กลม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายกฤษกวีปกรณ์  จันสอน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
345 เด็กหญิงทิพชนก  หมื่นพัน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
346 เด็กหญิงธนัญชกร  สำเภานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
347 เด็กหญิงนภสร  เกษาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
348 เด็กหญิงบุณยวีร์  ไชยธรรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงศศิธร  ไญยะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงกฤตณัฏฐา  สุตะพรหม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ทวีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กหญิงแพรวา  ศรีเสน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กหญิงธัญญ์รัศม์  จันทร์อร่าม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงปาณิสรา  ศรีสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงวิคตอร์เรีย ลี  ฮิวส์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงพรรณพัชรา  คำแก่นกลาง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงพรปวีณ์  ลาผ่าน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงพรพิรุณ  แสนนาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงไอริสา  แก้วงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงอินทีวร  จันทรวิจิตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายเดชาวัฒน์  เจริญชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กชายพุทธินันท์  จันทร์อ่อน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายปราชญ์  โจทกราช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงณภัทรา  ดีเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กหญิงอาภากร  นวภาณพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กหญิงปณิชา  บรรเรืองทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายธนวัฒน์  บุญสำเร็จ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายณัฏฐพัชร์  รื่นนุสาน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กชายนันทพงศ์  ติดตารัมย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กชายเปรม  ฉวีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายปรัชชา  พรมสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายภัทรพล  จำปาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายปัณณวัฒน์  นิปัจการสุนทร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กชายแก้วขวัญ  ขุขันธิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายรัฐศิลป์  ศรีศรานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายทีปกรณ์  ศรีหาจักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงนิศาชล  จิตนาผล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงพรนัชชา  โฉมงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงศิลารัตน์  ก้อนศิลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงสิริณญา  วงศ์ชวนากร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงอภิสรา  จันละคล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงนปภา  ปาสีโล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงลภัสรดา  มีคุณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
384 เด็กหญิงศุภิสรา  สิทธิโคตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงวรัทยา  อินจำปา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงชญานิศ  หมั่นกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กชายธิรนันท์  ดุจดำเกิง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
388 เด็กชายธนิศร  สนใจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
389 เด็กชายธฤษวรรธน์  เจริญบุญญา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
390 เด็กชายณัฐพันธ์  ยาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
391 เด็กชายชรัญ  ศิริสุนทร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
392 เด็กชายพงษภัทร  โมลานิล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
393 เด็กชายภูวัช  ศุภโชคโชติกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
394 เด็กชายกฤตชัย  ปัตเสน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
395 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ผลดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
396 เด็กชายสุรพล  บุญไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
397 เด็กชายธีรัตม์  สีห์พิทักษ์เกียรติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
398 เด็กหญิงสุพัตตรา  วีระนันทาเวทย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
399 เด็กหญิงกัญญาภัค  วงศ์พรหมพิริยะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
400 เด็กหญิงขวัญชนก  สัตนันท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
401 เด็กหญิงณัฐธิรา  สำเภา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
402 เด็กหญิงพีรดา  พันธ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงสุกฤตา  พงษ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
404 เด็กหญิงจิรัชญา  ชารีแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
405 เด็กหญิงชนัญญา  ประสานสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กหญิงปวันรัตน์  ศิลวันต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
407 เด็กหญิงจิณห์นิภา  อาจเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
408 เด็กหญิงธิติมา  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
409 เด็กหญิงภัทรวดี  เดชผล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
410 เด็กหญิงอรัชพร  วราธนากร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
411 เด็กหญิงภาวิกา  องอาจณรงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
412 เด็กชายนำโชค  พุทธคุณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
413 เด็กชายไชยปิระเดช  บุญไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
414 เด็กชายสรวิทย์  อาจเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
415 เด็กชายณัชย์ธรรม์  วิไลกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
416 เด็กชายพุฒิพงษ์  สุภศร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
417 เด็กชายจักภัทร  พากเพียรตระกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายสุทธิพร  สุทธิสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
419 เด็กชายพุทธรักษา  ปราสาทศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
420 เด็กชายปิยภูมิ  มูลสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
421 เด็กชายนิติพงศ์  ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
422 เด็กชายพุทธินันท์  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
423 เด็กชายทักษพงศ์  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
424 เด็กหญิงจุฑารัตน์  กิตติวงศ์วิศาล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
425 เด็กหญิงวรางคณา  โชคศิริวรางค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
426 เด็กหญิงพรนพัฒน์  จันทร์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
427 เด็กหญิงพัณณิตา  อินทะขันต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
428 เด็กหญิงธัญญาภัทร  จักรวาลอาชาชาติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
429 เด็กหญิงธัญพิชฌา  ชมภู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
430 เด็กหญิงธนัชญา  ชาลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
431 เด็กหญิงภคพร  ปั้นปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
432 เด็กหญิงจุลินทิพย์  มุทะระพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 คณิตประถม
433 เด็กชายเสฏฐพงศ์  พิมพ์ดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กชายวีรภัทร  ชัยฑวังกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงวิมลวรรณ  ก้อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
436 เด็กชายก้องภพ  ทัพธมาตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายรัฐศาสตร์  จันทรโสภา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายทศธรรม  จุฑาเกตุ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายณัฐวรรธน์  บุญญากาญจนะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายธรารักษ์  สีลาชาติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายคณพศ  ธุระอบ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายภัทรพงศ์  กงใจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กชายกษิดิศ  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กชายพีรภัทร  หมทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงธัญยาธรณ์  วีระกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงรักรดา  อุทัยศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญอุ้ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงภิรญา  นาคช่วย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงญาดา  โทจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงจุฑาธิป  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงธัญญรัตน์  วรพิมพ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงนลินนิภา  พุฒพวง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายภักดี  พุทธเสน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงภัทรภร  สุระชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงวรัญญา  ศิริวัฒนสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ศิริโชคมงคลชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงพิชชาพร  เชื้อประทุม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายภูริภัทร  เรืองสา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงพัชมณ  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงศุภากาญจน์  จามรโชติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงพรรณลดา  สังข์สกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายคงสักก์  โกศัลวิตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายณัฐกริช  เกาสายะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายพีรวิชญ์  พินิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายอิทธิกร  ผิวผ่อง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กชายภวินท์รพี  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายโชติภณ  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงหทัยภัทร  พัฒนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กชายนนทวัฒน์  สานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงชัญญนิษฐ์  ศรีธเนษฐ์กุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงณํฐธยาน์  แจ้งไธสง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงวิชิรดา  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงรินรดา  วงศ์สุคนธนิตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  มั่งมีธนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงกรวินท์วลัย  ผดุงกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงพราวฟ้า  ภักดีร่มเย็น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงณัฎฐวริศา  สืบศิรินุกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงศรันย์พร  แก้วกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงกัญญาภัทร  เกษเพชร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  นิมิตรนิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงอัญวีณ์  พิริยฉัตรไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงพิมพ์สิริ  พิมพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงฐานนันท์  บุ้งทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายณัฐนนท์  เหลืองรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายพงษ์ศุภวิชญ์  พันธ์โสภา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กชายพิศิษฎ์  เต็มธนานันท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายษิริวิชย์  นิลรัตน์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายศรัณยพงศ์  ประวิทย์ธนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายวรพัฒน์  ปทุมวัน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กชายปิติกร  แก้วธรรมา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กชายธนกฤต  เรืองประดับ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงพิชามญช์  รัตนสุนทรทัศน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงแพรวรัมภา  หลายวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  น้อยคนดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงนภัสนันท์  ชิตทรงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงจิราพร  บุญอุ้ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงณัฐพร  พึ่มกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงปุญญิสา  ไหลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงศิรินภัทร  ชูค้ำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงกีรติกา  เมโฆ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงจิดาภ่  นรานันทน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงอัณณา  นันทสำเริง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงวรกัญญา  รินทา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วิริยพงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายจักรพงศ์  พันธ์น้อย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายกวินทร์  เอกปริญญารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงสิริยากร  พงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กชายศุภวิชญ์  วิวิตรกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายสุรชา  พิลาคงเดชากร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายกำพล  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายอุกฤษฎิ์  พูลเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายบุญญาธรณ์  สุขาวห โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงณญาดา  แสนสี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงทักษอร  ชุวานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงอนัญญา  เชื้อชม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงชุติสรา  เทียรอุดม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงอนุธิดา  กาลจักร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงณัฐมล  ทวีสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ชูกร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายปาณัสม์  ปัญญาสาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายสิรภพ  ขันแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายพันธวัสส์  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายวณัฐ  จินตะกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายณัฐพล  ตระกาลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายแอนดี้  วงศ์อิสรานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายวลัญช์วุฒิ  สนองราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงปรีดิญา  นบนอบ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงเอมวลี  เกษมศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงยุวรินทร์  เรืองฐานุศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงบุณยาพร  สายเบาะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงพรธีรา  โคตะสิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงรชญา  ฐิตเรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุภศร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงนวรัตน์  ทองมั่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงแพรวพิชญา  หลายวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงศศิกานต์  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงนันท์นภัท  จิรโชติรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงอัจริยา  แสนร่มเย็น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงตติยาพร  ยิ่งยืน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายนครินทร์  จิตทวี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายศุภภัทร  ทองนพคุณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงปางฆเณศวร์  ฉ่ำเพชร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงกชพรรณ  โพอุทัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปฏิพัทธ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงณิชกานต์  ฐานียการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงเวยา  โสวัตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงสาธิตา  สอนอาจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงภัทรธิดา  เดชธำรงกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  จันตา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงธนรินทร์  คชาธานี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงวรวลัญช์  บุญยิ่ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงณิชารีย์  หวานใจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงขวัญปราชญา  โสภิตชา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงพิชาภัค  โพธิ์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงภัทรภร  นามแสน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงภครมณ  สุขสำราญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายตรัยคุณ  จิตกุศล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายศรัณย์ภัทร  ศิริโชคมงคลชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายพีรวิชญ์  กอแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กชายปรินทร  เถาว์โท โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงจิดาภา  อ่อนตาาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงภิรัญญา  คงศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงภทรภรณ์  พิมพ์กิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงทิญาดา  โพธะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงธฤษวรรณ  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงญาชิตา  ผิวผา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงกชพรรณ  ปาวิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงธนวรรณ  วามะเกตุ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายวรากร  บุญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายชิษณุพงศ์  สายเมฆ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายกฤษณ์  สูนานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีนาง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงณิชา  กวีวรญาณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงธันยนันท์  ปัตถา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กชายพิชญาพร  นนทะใส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงอาภาวรรณ  นิลทวีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงภัควดี  ก้อนดวง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายธีรพงศ์  นันทสินท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายรัชนนท์  พรมลาย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายวายุ  ธีรลีกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายสุทธวัช  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กชายอิทธิกร  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายเอื้ออังกูล  พรหมกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายณัทกฤช  พร้อมพรชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายภาสกร  ม่วงศรีทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายอีธาล  โลว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงไกรดา  ทัดเทียม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงนวพร  ตติยะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงพิมพ์นารา  หิญชีระนันทน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงพุทธิฌา  สุวรณกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงอัยยาริณณ์  ช้างสาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงศุภิสรา  จิงหะรานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ยิ่งยืน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงณัฐภัทร  ตรีโรจน์พร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงชุติกาญจน์  บัวหอม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงกรณ์ภัสสรณ์  เขตอนันต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงพิมพ์ลลิต  พิมพ์ดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายชนกันต์  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายธนวินท์  พงคพนาไกร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กชายอติเทพ  สายสิม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายปณชัย  กนกนภากุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กชายธนวิน  เดชะวลีกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายธีรดนย์  เคนบุปผา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายถามพัฒน์  จันทเวทย์ศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายมนสันต์  แสงพล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายชนะพนธ์  ชิงชนะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กชายไชยพล  มิ่งขวัญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายพิชเญศ  เทียมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายฐณะวัฒน์  กุจะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กชายรัชกฤช  ธนาพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กชายอัครวัฒน์  จงตระการสมบัติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายวรวัชต์  พรมมา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงณฤดี  ผงคลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงปุณยวีร์  ครองยุทธ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงศุภริสา  ไทรงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงชุติมณฑน์  ผลพันชิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงธีราพร  ภูยางดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงขวัญชนก  บัวสาร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงปุณยวีร์  สวรรค์ตรานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงณัฐฐิญา  ทองเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงวราสินี  ประเสระกัง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงณัฐชาภรณ์  บรรจง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงแพรชมพู  พจน์ธีรมนตรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงภิญญรัศมิ์  จึงวิมุติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายพิชญุตม์  ตระกูลชัยชนะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายกรวิชญ์  โกยกิจเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายคุณภาช  นิพขันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายธนภูมิ  สุขอุทัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายภัทร  สายโน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายพิชัยยุทธ  ทรัพย์ศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กชายอานันท์กร  ทาโพนทัน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายปฐพี  บุญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงปวิชญา  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงไอริณลดา  สุริโย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงวนิษา  จันทร์ลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงศกลรัตน์  พิมพ์เทพ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายกิตติภพ  โชคธีรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายชนาเมธ  อภิรัตน์มนตรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายสุวิสุทธ์  พูลดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายสุชินกฤต  สุขสว่าง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กชายสุวรรณภูมิ  นิลทวีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายกษิดิ  ปานเขียว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายป้อมเพชร  สมานพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายอชิตะ  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายธนวัฒน์  โอบอ้วน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงณัฏฐิกา  มงคลเสริม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงณิชา  อมรไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงวริศรา  บุญสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงสิรินรัตน์  ศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงจิรภิญญา  โลมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงพรนัชชา  ก้อนคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงณิชากร  วงศ์สุนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงธวัลรัตน์  วงศ์เคน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงวิชญาดา  ศรีจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงบุษกร  เทียนศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายจักรรินทร์  วิชานวน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายนเรนทร์ฤทธิ์  บุญเทียม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายฐปณน  สิทธิศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายณัฐชนนท์  อุทธา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายศรีบดินทร์  การสอาด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายภูริ  ธรรมคงแสงกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายปภังกร  นิชรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายกฤษณะ  โอฬารบัณฑิตกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายธีรพัฒน์  แก้วทา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายทักษ์ดนัย  รุ่งรัศมี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายธนวัฒน์  พวงเงิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายกุลธวัช  วาทีโกวิท โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายณัฐภูมินทร์  นาระกันทา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายธนวรรษ  ชนะพาห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายวิรากร  ศุภโกศล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายธนกร  พื้นทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายณัฐปคันภ์  ครองยุติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงนิชา  ภักตรนิกร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงวรัญชลา  ชมาฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงสินี  วรสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงชัญญา  บางทราย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงณัฐธิดา  อภิรัตน์มนตรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงปรายฟ้า  เทพารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เดชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงปวริศา  ฉัตรวิไล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงสุวรีย์  อธิศรัณย์พร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงพัชรดา  เอราวัติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงสุภาพันธ์  นวจองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงอนันตญา  มะลิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายธนาพิพัฒน์  ศรีทาพักตร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงตะวันฉาย  บุรัชการ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงพัฒน์เนตร์  จริยวรานุกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายณัฐพัชร์  ภูวพันธ์กุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงจิรัชญา  จริยวรานุกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงจิรัชญา  สมบูรณ์รุจน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงจารุกัญญ์  ทิมา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงปานิสรา  เกศรินหอมหวล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายณภัทร  สายแวว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงอติกานต์  พรมศิริ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายธนกฤต  สุทธิ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายพุทธพล  บุ้งทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กชายทรัพย์ธรณี  ศรีตะเขต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงพรนัชชา  นครวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงกัลยาภัสร์  ศิริโชคมงคลชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงธิตยา  พละบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงวิไลรัศม์  จันทะสอน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงปรวีย์  อิ่มโค่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงสรัลรัตน์  ดิษฐอั๊ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงสุกัญญา  ชลายน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงณัฐวดี  เทศาราช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงบัญฑิตา  ทวีท้าว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญประดิษ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงกนกนภัส  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงพิชญา  ศรีประนม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา  ศิริโชคมงคลชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงญาณิศา  ทองเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงณัฐธิดา  พุฒิตาลดง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายพรรษกร  แสงปราชญ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กชายกฤชณัท  พันธ์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายกฤชณัท  ศิริรังสรรค์กุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายศิริยเมขล์  ศรีทา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายพชรพล  กุฎโสม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายปฏิญาณ  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายรัชย์วิบูลย์  อุณเวทย์วานิช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายเปรม  ม่วงอ่อน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายธนัท  ปัญญาธิกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายศุภกร  ราชิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กชายธนาบดินทร์  ชำระศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายเจษฎาพร  เฉลิมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงชนัญธิดา  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงชนาพร  หมายดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงธนัชพร  เหรียญทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงธัญชนก  คุณพลู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ภิรมย์ไกรภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ธนูทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงธชาดา  กนกวรรณากร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงพุทธรักษ์  สีลามน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงอชิรญาณ์  สอนสุภาพ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงพัชราภรณ์  รัตนะพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงวิมลภัทร  ประชุมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงณิชาภัทร  ภาณุมาศภิญโญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงปีย์วรา  บุญปก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายธีรภัทร  พันธ์ุเลิศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายพชร  พันธุ์กว้าง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายธรรศกฤต  ชาญบัณฑิตนันท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายเมธิชัย  ตั้งเกษมุกดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายปัญญาพงศกรณ์  วสุรีย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายพัชรพล  พรมสอน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายก้องภพ  วิบูลย์เวชวาณีชย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายณัฐนันทน์  บุญชินวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายพชรพล  ลัทธิรมย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายหริชาญชัย  ปัญญาดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายวชิรวิชญ์  พิญญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายชินาธิป  หวานใจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายณัฐกฤต  เลื่องลือธิศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายณัฐพงษ์  พินิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายเปรมชนัน  คำมี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงปริญสิริ  วงศ์จริยวัตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงชาลิสา  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงธีนิดา  เจตน์เจริญสกฤษฎิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงภคมณ  วาศวุฒิกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงชุติพัชร  วงคำตา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงจิรภัสสร  เวียงแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงเอมิกา  ชุ่มวิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงอัญชลิตา  เพชรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงสิมิลัน  หงษ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงศุภิสรา  โล่ห์คำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงชนกวนันท์  ทะนอก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงสิริกร  นามบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงชนิดาภา  จันทร์อิฐ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงจิตบุณย์  ทองทั่ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงนลัทพร  เอี่ยมวชิรกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงชนัญชิดา  ถือสัตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงนันท์นภัส  พิมพ์ภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงอติวัณณ์  ชื่นใจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กชายศุภกร  วรวิบูลย์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายณัฐวุฒิ  อึ้งวิไลกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายธรณ์  ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายภพ  จันทร์พัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายอาชวิน  พรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายนาถนที  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงพรวลัย  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงวรรษชล  นวลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงปุณยนุช  ศรีวิชา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงสุจิรา  ยุทธกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงกมลพิชญ์  เมืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงณัฐวรา  สมลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงเนติคุณ  ดิษฐอั๊ง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงศิริกุลวดี  แย้มบางยาง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงบุญรักษา  ทองผุย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงอิสรีย์  ตรีโรจน์พร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงชลนิชา  เครือทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กชายจิณภัธ  ประสานสืบ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายนพกร  บัวกอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายพงษ์พิทักษ์  แนวจำปา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายเทวนารถ  จารุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายมงคลกรณ์  สวัสดิ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงภัทราวดี  ซูบุญ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงรมิดา  จารุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กชายรัชชานนท์  อาทิเวช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงรวินทร์นิภา  ศรีธานี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กชายนพพล  เกษร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายกฤตนน  สุตะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กชายคุณานนท์  แพงเหล่า โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายธนชาติ  โมราชาติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายภูเบศ  องค์สถาพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กชายแก้วเพชร  สายไหม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายนรเชษฐ์  อาจวิชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กชายภัทร์ธนัตถ์  มาพรม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กชายชัยวัฒน์  ผลสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงพิชญาภัค  พิมพกันต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กชายธนพงษ์  เขมะปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงกันยารัตน์  พงษ์บริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กชายเกริกเกียรติ  ทองตื้อ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงแก้วขวัญ  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กชายธนกฤต  โง้นแดง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายวีรวิชญ์  พรมมา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงฐาปานีย์  ประสิทธิขัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงชนุตร์  ศรีสันต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงจิรภิญญา  นวลงาม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงอนัญญา  คุสิตา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงนงนภัส  คำนนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายสุพศิน  จันทสุรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กชายกิตติศักดิ์  บัวสอน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงอัจริยา  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กชายณัฐวัฒน์  เหล่าสายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กชายธนดล  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงปริยากร  บรรพชาติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงปาณิสรา  รักษาสัตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงกฤตพร  ปัญญานุภาพ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงปริชญา  พลโสภา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงพัทธนันท์  มีคุณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงวีรดา  อื้อศรีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงกัญญาภัค  สมสอางค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โมฬีชาติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงกมลตา  เวดสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงธิติสุดา  จรูญเนตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงปรายฝน  ปริกกระโทก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงสุนันท์  พัฒนจิตต์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงกชกร  สมอบ้าน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงณิชากร  พันธง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงศุภิสรา  บุตราช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายโชควิวัฒน์  เข็มเพชร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
841 เด็กชายณัฐชนน  สิทผล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงยลรดา  พาชิยานุกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กชายปฏิพล  ดีไว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงชลดา  รุ่งชลชวลิต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงวรินทร  พิชญาสาธิต โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายขฑาหิรัณย์  จรัสดำรงนิตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงชรินรัตน์  แสนทวีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงปัณฑา  หาญประเสริฐพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายปิยกริษฐ์  ศีลประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงศรุตา  วัฒนะไพบูลย์กุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงภัทรธร  แฝงยงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงธนัชชา  สุพรรณไชยมาตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงปราณณิชา  อ้อนอุบล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงศุภิสรา  กินามณีย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงกุลยา  พิมทา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงจุฑามณี  ศรไชย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงชิตาภา  สีดาโคตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงนลินี  วิลสมาศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงธนภรณ์  จรรยาเพศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กชายธนาวุฒิ  เจี่ยพัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กชายศาตนันทน์  สาธุภาค โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์ลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงบูรณิมา  กันตังกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงสุภัสสรา  หลินหะตระกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  สังกะเพศ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงปริณดา  ดีสมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  จินตะเวช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงมนสิชา  จุลทัศน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงปริชญา  ทองเทือก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กชายภัทรพล  โอบอ้อมกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กชายจิรัฏฐ์  นิยมพานิชพัฒนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กชายกฤตภาส  กาญจนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงธัญมน  เกษมทวีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงศศิณัฏฐ์  ผิวเหลือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงณัฐนันท์  คู่สกุลนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงสุชานาฏ  แจ้งจรัส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงกชพร  โตวัฒนกิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กชายวงศ์วศิน  เติมสมบัติบวร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงกุลปรียา  ปาณิวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงสุจิตรา  สีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กชายณัฐศักดิ์  บุญเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงนินิธนันท์  อธิธนัยชัยภัทร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงพีรดา  ศิลาวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงนิชาภา  ปัญจกนกกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กชายสันทัด  พันธุ์คำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กชายประวิณ  ชาวเวียง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กชายปุณณวิช  ไขแสง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กชายคชภัทร  ศรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงกัลยารัตน์  สาครวงศ์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงชาลิสา  ครึ้มค้างพลู โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงเกวลิน  พุฒพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กชายธนดล  ทาทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กชายกรวิชญ์  ถนอมสิน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงพัชริญา  ทับทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงชนกนันท์  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงญาโณบล  สีแสด โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงชลิดา  จันทวารา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงกุลพิพิทย์  กุลสถถถิรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กชายกฤติน  องค์สถาพร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กชายปรเมฆ  นามบุรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กชายวิรภัทร  โกมลมาลย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
902 เด็กชายภูมิพัฒน์  มาตรา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
903 เด็กชายฐานิวัฒน์  ชายทวีป โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
904 เด็กชายปภาวิน  แม่นทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กชายปัญญวรรธน์  ธานี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กชายธีรภัทร  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงจิรัชญา  โตสงค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงบุณยวีร์  อภินันทกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงสิคีริยา  เหม่ากระโทก โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงณิชากร  พลสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงเขมมิกา  ปัญญาธิกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  สุกใส โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงเปรมชนัน  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงกมลพร  พิมพ์สุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงภัทธริดา  หมทอฃ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กชายพชร  วิรัตกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กชายธีมาฤทธิ์  เจริญบุญญา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กชายพงศกร  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายนิติภูมิ  พิมพ์กิจ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กชายคณพศ  เนวลา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายชนะพล  เขียวพอ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กชายสิรภาพ  ส่องแสง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กชายสรัณกร  หอมอ่อน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายกิตติธัช  กิจเพิ่มเกียรติ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงพรณภัส  พิชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงกวินทรา  เดชขจร โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงอารีย์รัตน์  จริยวรานุกูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงธรรธิชา  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายมนวรรธน์  บุญครอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายธรรศพงษ์  สโรชนันท์จีน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายญาณกวี  น้อยนาง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงธิดารัตน์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงชิดชนก  แก้วคูณ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงณัฐนิดา  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงรักษิณา  จำปี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงปรมาภรณ์  วิริยะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงชนัญธิดา  แก้วงามสอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงนงนภัส  ยอดมาลี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงนลินนิภา  ผาดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
940 เด็กชายณัฐดนัย  ภูสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กชายภูวริฐ  บุญทน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กชายธนภน  บังศรี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
943 เด็กชายธนดล  ศรีวันคำ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
944 เด็กชายชัยวุฒิ  อกอุ่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กชายธรรม  อินทรหนองไผ่ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
946 เด็กชายภูริวัฒน์  กอบัว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
947 เด็กชายณัฐดนัย  สะเดา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
948 เด็กชายนิธิศ  ไชยประณิธาน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กชายปุญญพัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
950 เด็กชายณัฐวรรธน์  ธรรมสัตย์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กชายธนโชติ  ศาสตร์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กชายภูวิศ  อาจองค์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงเนตรนภา  คำนนท์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงฉัตรฤทัย  ไกรเดช โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงนภษร  เซียวสกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงประวีณา  คันธจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงศุภศศิน  กาญจน์วัฒกุล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงทอปัด  จิตกุศล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงรมณภัทร  ยุระชัย โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงพลอยปภัส  ศักดาวัฒนไพศาล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงธรรชนก  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงพอใจ  บุตรดี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
963 เด็กชายเจนวิทย์  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
964 เด็กชายนิรมาน  กลิ่นผา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กชายศิวกรณ์  สายสิม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กชายปัญญากร  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กชายธีรภัทร  ปริปุรณะ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงวิสารัตน์  เสลวาปินุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงณรัชต์หทัย  ภูวสิฐโกมล โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  คำศรีสุข โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงพิณพลอย  วิโรจน์อุไรเรือง โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงศรินท์พัทธ์  สิงห์เผ่น โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงธัญญาภัทร  นวลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงนิรัญญาภัทร  นวลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงสิริสุดา  หาโสม โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กชายพันธะ  คณะพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กชายคิริยเมขล์  ศรีทา โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กชายสรวิชญ์  คันธจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
979 เด็กชายธีรนพ  หนูสิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
980 เด็กหญิงมงคลรัตน์  เกาะสมบัติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
981 เด็กหญิงสุธาสินี  คนกล้า โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
982 เด็กหญิงอาภัสรา  สังขฤกษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
983 เด็กหญิงจินตกัญญา  สมพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
984 เด็กหญิงจารุจันทร์  ทองเหลา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
985 เด็กหญิงมินท์มันตา  พิมพ์พรหมมา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
986 เด็กหญิงกันตพร  เขื่อนสีอ่อน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
987 เด็กหญิงภัทรภร  โพธิ์โม้ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
988 เด็กหญิงวรัญญา  ยืนยาว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
989 เด็กหญิงอรทิชา  ราชวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
990 เด็กชายเฉลิมเดช  บุดดาวงค์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
991 เด็กหญิงเกษสิริ  แก้วพรมดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
992 เด็กชายนิรัติศัย  วงษ์สามารถ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
993 เด็กชายนาตะ  แสงทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
994 เด็กชายกิตติพงษ์  ไชยกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
995 เด็กชายศุภกร  สายสุวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
996 เด็กชายฐิติวัชร์  รฐาสินธัญญโชติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
997 เด็กชายภูวนัย  พรสุด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
998 เด็กชายณัฐวัฒน์  เสพสวัสดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
999 เด็กชายชนันธร  ทองชุม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1000 เด็กชายวิชชากร  อนุพันธางกูร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1001 เด็กชายวรากร  กองสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1002 เด็กชายประพันธ์  สิงห์แก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1003 เด็กชายอชิระ  บึงจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงพรมพิริยะดา  เชิดโกทา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงบุญญพร  ไชยสัจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงไอศริน  ชาคำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงณัฐณิชา  หาญชนะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงขวัญข้าว  มานะโส โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงวีรันดา  โสดากุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1010 เด็กชายพสิน  ยอดกันหา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1011 เด็กชายภูมิพัฒน์  ทองอุ่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1012 เด็กชายบารเมษฐ์  ทวีรัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1013 เด็กชายกันตพัฒน์  กรุงศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1014 เด็กชายกิตกรณ์  สีคราม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงปพิชญา  บุญสิงห์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1016 เด็กชายอภินันท์  โสภาพ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1017 เด็กชายดิศพงษ์  วงศ์ชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1018 เด็กชายนพพล  กาญจนเสน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1019 เด็กชายณัฐพงษ์  ธรรมสัตย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1020 เด็กชายศุภกฤต  บุญเจือ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1021 เด็กชายตันติกร  ศรีโท โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1022 เด็กชายภูตะวัน  แต้มศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1023 เด็กชายศุภวิชญ์  จูมลี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1024 เด็กชายอินทัช  ภิบาล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1025 เด็กชายธนกร  พันธ์คำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1026 เด็กชายธนกฤต  ชูหา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1027 เด็กหญิงพลิน  โสภะถา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงปัณฑารีย์  บรรทอน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์ทรง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงชนิกานต์  ดานุวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงกนกรัตน์  สุ่นศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1032 เด็กชายธัตรชัย  เสนาะวาที โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1033 เด็กชายยุทธภพ  ไชยธงรัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1034 เด็กชายสุริยพงศ์  บุญเจริญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1035 เด็กชายกฤศณ  กองอุ่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1036 เด็กชายฐนกมลกรณ์  แสนทวีสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1037 เด็กชายณถพงษ  ศรีหาคุณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1038 เด็กชายกวี  เฮ็งเจริญวุฒิวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1039 เด็กชายปริพัฒน์  จันพิรักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1040 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สายคูณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1041 เด็กชายกฤตยชณ์  นามมนตรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1042 เด็กหญิงพนัชกร  จันทะเสน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงสิริกัญญา  ยอมพาพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1044 เด็กหญิงกนกพิชญ์  แสงงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงกัลยารัตน์  เถาว์โท โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงภคพร  ออมไธสง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1047 เด็กหญิงสุภัสสรา  ขุนตาแสง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงสุวพัชร  คูณทรัพย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงณิชาภา  โลหะสาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงกัลยกร  มีป้อม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1051 เด็กชายมหัธธภัทธ์  อนัญมลาพนท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1052 เด็กชายรชต  แก้วดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1053 เด็กชายสรวิชญ์  รักตะวัตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1054 เด็กชายพิชญุตม์  โฮมแพน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1055 เด็กชายคุณณ์  สุจิระพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1056 เด็กชายพีรวัฒน์  ลอยจันทร์แจ่ม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1057 เด็กชายปุญญพัฒน์  ฐานะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1058 เด็กชายธนพัฒน์  เกษเงิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงนันท์ณภัส  มีชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1060 เด็กหญิงสุภัทรวดี  รัศมี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงศรุตา  พรานประเสริฐ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1062 เด็กหญิงปนัดดา  อินทร์อ้าย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1063 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  โปธา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงกรวรรณ  ทาระธรรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงวรภรณ์  พนมพิทูร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1066 เด็กชายอนันดา  สอนสะอาด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1067 เด็กชายรัชพล  บุญราศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1068 เด็กชายสุทิวัส  ดวงสิงห์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงศุภลักษ์  ธรรมนุวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงธณัฐลิตา  วาสโสหา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงชลิตา  น้ำกลั่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เชื้อชม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เสวยสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงไอฝน  บรรสุทธี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1075 เด็กชายชาคริต  ชนะสิงห์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1076 เด็กชายกฤตภาส  มุขขันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1077 เด็กชายวิเชษฐ์  คุณพรหม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1078 เด็กชายพร้อมเพชร  มายาดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1079 เด็กชายเดชา  กรรณยิ่ง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1080 เด็กชายอิทธิพัทธ์  ไหลหลั่ง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงกัญญาพัชร  นะที โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  เมธาวรธันย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงณัฐณิชา  สอนอาจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงนงนภัส  ชิณพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงศุภธิดา  กาเกษ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงขวัญจิรา  ไชเอนก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1087 เด็กหญิงชญานิษฐ์  สังฆะมณี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงรมิตา  สิทธินันท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงจรรยพร  ส่งสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงอรกนิษฐ์  ญาติเจริญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงณิชชา  โชติทิฆัมพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1092 เด็กชายภาดิศบดี  กัลป์ศิริไพศาล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1093 เด็กชายธีรเมธ  เกตุพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1094 เด็กชายณัฐวุฒิ  ธงไชย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1095 เด็กชายภาณุพงษ์  ส่งเสริม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1096 เด็กชายณัชพล  คูณมี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1097 เด็กชายฐิติวัฒน์  กองคำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1098 เด็กชายกรวิชญ์  เกตุพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1099 เด็กหญิงณฐนันท์  อินทนนท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1100 เด็กชายศิวัช  จันพวง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1101 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีทองธรรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1102 เด็กชายจักรพันธ์  ดอกจันรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1103 เด็กชายธนกฤต  ถนอมวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1104 เด็กชายธนกฤต  เอกภิญโญสกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1105 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  แก้วดวงงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1106 เด็กหญิงณัชชา  ศาลาทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1107 เด็กหญิงรัชนีกร  กิ่งทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1108 เด็กหญิงวิภวานี  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1109 เด็กชายภูวิศ  รวยทรัพย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1110 เด็กชายศิวกร  พรหมสุวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1111 เด็กหญิงนัชนันท์  ภูมลี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1112 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก่นสาร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงศิริกัลยา  บุรัสการ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1114 เด็กชายจิรัฐติ  สิงสอน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1115 เด็กชายจิรายุ  บุญใส โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1116 เด็กชายติณณภพ  มีลาภสม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1117 เด็กชายปรัตถกร  เสน่หา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1118 เด็กชายสรวิชญ์  ผังคี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1119 เด็กชายรัชชานนท์  สารกอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1120 เด็กชายเศรษฐพงศ์  แสงวงค์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1121 เด็กชายภัทรภพ  ศันสนะพิทยากร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1122 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  จันทร์ไทย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1123 เด็กชายฆฤต  สาธุจรัญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1124 เด็กชายศุภกิจ  ศรีสง่า โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1125 เด็กชายภูมิทรัพย์  บุญล้อม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1126 เด็กชายฐานวัฒน์  เสมอภาค โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1127 เด็กชายกาลอยด์  ไอยูลักย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1128 เด็กหญิงพิชญาภา  นามศิริ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1129 เด็กหญิงอักกิชา  ไชยเสนา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1130 เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญมาก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1131 เด็กหญิงอรวรา  กันยาบัตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1132 เด็กหญิงพัชรินทร์  แสงสนธิ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1133 เด็กหญิงมัญชุพร  น่วมปฐม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1134 เด็กหญิงเฟื่องลดา  ผลาเลิศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1135 เด็กชายนฤชา  สันถวะสกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1136 เด็กชายพาทิศ  ศรีอาราม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1137 เด็กชายเปรมปิติ  ควรครู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1138 เด็กหญิงชนิกานต์  พวงธรรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1139 เด็กชายแสนยากร  เทพารักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1140 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ใจธรรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1141 เด็กหญิงกุลปริยา  เทพพันธา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1142 เด็กชายกันตภณ  อวยพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 คณิตประถม
1143 เด็กชายณัฐสุต  ชมบาล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1144 เด็กชายณัฐวีร์  สารกอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1145 เด็กชายภูรินทร์  บุญโสภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1146 เด็กหญิงพุทธิตา  เย็นศิริ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 คณิตประถม
1147 เด็กชายกฤตชัย  ตั้งยิ่งยง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1148 เด็กหญิงวริศรา  ชาญจิตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1149 เด็กชายกันต์กวี  พินธุโท โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงธัญชนก  คำเหลือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1151 เด็กหญิงนริสา  เจริญทัศน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงกมลพร  จุลกนิษฐ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1153 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  เจริญพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงวิลาสินี  สายสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1155 เด็กหญิงพอขวัญ  แสงเดช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1156 เด็กหญิงลดามณี  ระวาดชิด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงสุณัฐชา  แก้วลา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1158 เด็กชายมีเกียรติ  แดงศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงธิญาดา  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงบงกชรัตน์  เศิกศิริ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงสโรชินี  ศรีสุนทร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1162 เด็กชายชิษณุพงศ์  อินญาพงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1163 เด็กชายเดชดนัย  ชาญอุไร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายอชิรวิชญ์  ครองยุทธ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายพชร  โกษาพันธุ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายภูธน  เพ็งพี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายพิชชาณัฐ  เพ็ชร์ภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายปิยะ  โสภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงศิรภัสสร  วรธรรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงธันยพร  ศรไชย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงอาภาณภัสส์  พันธ์สว่าง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงสุภัสสรา  เลาหะวนิช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงปิยธิดา  แสนโกสิก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงศรัณยาภัทร  เถาว์โท โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงณภัทร  มณีวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงปานระพีร์  สุขเลิม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงสิรินทิพย์  เอกนิตย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงสุชาวดี  พันธ์ศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แสนคำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงธนภรณ์  เมืองหงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงศมนวรรณ  แสนศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงกนกพร  ตัณฑชน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงกนกวรรณ  ตัณฑชน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงณภัทร  ธนาคุณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงสุปวีร์  มากดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงญาดา  เพ็ญพิมพ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงจิณัฐตา  คำกงลาด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงกชพร  วิชาพูล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงศุกลภัทร  พิมพ์หล่อ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงภัทรชนก  อมรไชย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงปวิชญาดา  ศรีมันตะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงรุจิษยา  ปะติโก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  สลักเพชร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงณัฐวรา  มหาผล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงธนภรณ์  ดุลย์ชูประภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทานให้ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1197 เด็กชายพีรวิชญ์  ทองประเสริฐ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายวีระชัย  วีระกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายกฤดา  วงษานนท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายศุภเศรษฐ์  พันวิชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายบัวนพคุณ  บัวขาว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายธนภัทร  บุญตะวัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายอัครราชย์  ชาญเนติกิจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายพีรวิชญ์  จันทร์นวล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายเผ่าภาคิน  ทองจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายภูธเนศ  ทองศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายอภิมุข  นามวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายอติเทพ  ดวงโสภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายธนภัทร  วราคำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายวรัชญ์  อนุเคน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายธนะพัฒน์  ดวงดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายกฤษกร  อิสาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายรัชชานนท์  พันธ์โชติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายปรินทร  สารมาศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงปภาวดี  แสงก่ำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงธันยชนก  อระไชย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงณัฐวรรณ  เทพสังข์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงวรรณธิดา  ตียาพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงวิชชุดา  สายมั่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงณัชชา  มาร์ติน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงพรณะรินทร์  หัสดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงลักษณานันท์  หอมจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงอนงค์พร  ตริรักษา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงธัญสินี  สุดแสน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงพิชชา  มหาผล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงปริยาภัทร  อุตภู โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงสิริกานต์  จันเกิ้น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงสาริศา  ดิศแพทย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ปทุมวัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1230 เด็กหญิงธีมาพร  คะสุวรรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงปวริศา  ศรีมงคล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงธิดารัตน์  โชคดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงปภาวี  สีห์พิทักษ์เกียรติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงวาสนาดี  งามมาก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงนิรดา  มุสิกสาร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายธีรภูมิ  ชนะกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1237 เด็กชายธัญวุฒิ  งอกศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงพิชฎา  จันทร์พวง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงพิมพ์ภัทรกาญจน์  บุญเรือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1240 เด็กชายรุจิสรรค์  ดาทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงกชกร  ศรศิริ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงกิตติพิชญา  พิมพ์สะอาด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชาชุมพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงสุทธีธิดา  กลิ่นแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงณภัทร  วรรณศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงปาลินี  อุดาหน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ิึอุปวานิชพงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายภัทรพล  รัตนสุนทร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงบุษญา  โทบุดดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงพิมท์น้ำเพชร  ศรีแก้วกูล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงชัญญา  เชื้อโชติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายชยพล  ชุมมุง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายปฏิภาณ  จักษุบุษ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายปกรณ์  ดอนประทุม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1255 เด็กชายมณฑล  ดาราสว่าง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงกัญยานี  เดชมุงคุณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงภัทริดา  คำมณี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงธีรดา  ศรีโนนซี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงกิรติยาภรณ์  นนทบุตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงธิดาดาว  ธุระอบ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงศิริทรัพย์  โสมินทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงวรัชยา  แสนสี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1263 เด็กชายวิชชากร  ศรีพรหม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายมหัทธนา  สายสมบัติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายชิษณุพงษ์  พิมพ์วัน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายกันตินันท์  เรืองรุ่งเจริญโชค โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายดิษยทัศน์  อุตส่าห์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายนทีเทพ  สุทธิรังสรรค์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายบุรินทร์  บุญหาญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายกวินภพ  บุราไกร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายมนตรี  คำมีแก่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายพุฒิสรรค์  สุวรรณคาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายตุลยวัต  แก้วกล้า โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายภาคภูมิ  ใสจูง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงชุติมา  คชเศียร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กาญจนรักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงพิรญาน์  เตชะเสน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงกชพร  วิลาวัลย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงวิภาวี  ปรินายวนิชย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงพัชราภา  พิมสุตตะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงอินทิมา  ต่อมคำสนธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พันธ์โชติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงภควดี  รูปงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงไอลิน  กรงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายชิษณุพงศ์  ภานุมนต์วาที โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายธนกฤต  สังโส โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายยศพัทธ์  งานสัมพันธฤทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายพิชัยภูษิต  ชูไทย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายวิชิต  เพียรงาน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายศิรวิชญ์  แก้วใจ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายศิริวัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายจีรวัฒน์  คำริยา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายรัชชานนท์  ป้อมหิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายพีรวัส  อารียะธนวัลย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายณัฐวีณ์  เหล่าสายเชื้อ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงปวรรัตน์  คำจันทร์ลา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงจิรัชดา  พิศชาติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงสมิตานัน  บุ้งทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงชลธิชา  ใหญ่ผา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  แสงเทียน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงสุพิชชา  อยู่แล้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงกุลปรียา  รุ่งแสง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงอภิชญา  จันทร์ส่อง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงวทันยา  ดอนชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงกชพรรณ  กาญจนวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงจรรยพร  สุขเรือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงภนิดาพร  อยู่สุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงสุนันทา  แสงดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงอุปลมณี  วนมหากุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงศศิกานต์  จานศิลา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงแพรวลดา  ป้องเขตต์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงวรรณวิลัย  แก้วผลึก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงพิชญา  เลนทำมี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สมบูรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงอังสุมาลี  เดชคุณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงพิรญาณ์  สุตะพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงบุญยวีร์  ทศพรไพบูรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มูลภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงพาทินธิดา  ผุยพรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงนภสร  ดัดงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายกฤดากร  เสนา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายชยกร  บุญมาศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายเอกนาวา  จุ้ยเจริญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายปัญญพัฒน์  สะอาด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายชลธี  บูชายันต์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายณัฎดนัย  มีห่วง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายณฐนนท์  ทองวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายญาณภัทร  บุญจริง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายณนณ  วทัญญูเลิศสกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงพรรณนารา  สมเสนาะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ครองยุทธ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงเกศชุฎาพรรณ  แสนศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงเดือนเต็ม  เทพารักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงไพรัลยา  กาญจนจิรวงศ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงกชกร  พรมไทย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงจุฑามาศ  ยงกุลวนิช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงชนกนันท์  สาเมฆ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงรัตนกมล  แสงวิเชียร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงสุชัญญา  สงวนงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงปัทมพร  มุทาพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงปุณิกา  ขลุ่ยทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงพิมลภัส  พุ่มเมือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงลภัสรดา  ดอกบัว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงภาขวัญ  อรุณเรือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงชุติมาภรณ์  ศรีบุรัมย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงกวินนาฏ  สายสุด โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงณัฐริกา  สาวิไสย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงวิสาข์  ทองชื่น โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงเมธาพร  บุญชารี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายกวินพัฒน์  ชัยหิรัญกิตติ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงวราลักษณ์  มะลัยสิทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงภัฎชธิดา  อุ่นอินทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงวิรัลยุพา  สุขมานพ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1354 เด็กชายกันต์ระพี  ไชยวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงชวิศา  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงณัฐรินีย์  เจริญทัศน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายวิธวินท์  พรมสอน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายวราเมธ  ธิบูรณ์บุญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงขวัญชนก  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงกนกวรรณ  ใจใหญ่ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงเจนจิรา  บุญเศรษฐ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  โครตมณี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงรุ้งพราย  สัสดีวิจิตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงกษิตินาถ  ใจตรง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงมนต์ลดา  คชฤทธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงพิชญธิดา  ซิงค์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงภูสุดา  สุรารักษ์วงษ์วีระ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงปัณฑารีย์  วนะกิจไพศาล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายติณณภพ  ต้นโพธิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงฐิติพัชร  ศรีอินทร์จันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงตุลยมาศ  พันธมาศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงศิริพร  คำทา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายธรรม์  พันธมาศ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงจารุกัลยณ์  ตัณฑะสุวรรณะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงวชิราภา  พิมสุตตะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงอชิรญา  ศิริมา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายธนธรณ์  เนาวมาตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงชาริตา  เผ่ากัณหา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงยอดทรัพย์  สุทธิคุณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงจิณณพัต  ศักดิ์ศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงพิลาสินี  ภูผายาง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายณัฐดนัย  โจทกราช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายภูมิพัฒน์  จันทระ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กชายธัญฤทธิ์  เหมะ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายภูรินาท  จำเริญ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงภัคจิรา  บุตรพรหม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายธีรนันท์  หนูสิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายบวรนันท์  บุญครอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายธนกร  บุตรราช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายเอกอมร  สาระพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายพงศกร  ทวีพงษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1392 เด็กชายณภัทร  ศรีวารี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กชายฉัตรชนก  ศุภกุลวิชัย โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายพิริยกร  ผลารักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายวชิรวิชญ์  จันดียืน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายณัฐวัฒน์  เทียมประเสริฐ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายเกรียงไกร  บุญยัง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงพัฒน์รวี  แก้ววงศา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  มั่นคง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงวิลาลักษณ์  ไชยวรรณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงอักษราภัค  ศรีโนนซี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงพิตตินันท์  โสมรักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงพรภัชชา  นาเรือง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงรัตนพร  เรืองรัมย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงสิรกานต์  กุลชโร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1406 เด็กหญิงภิญญดา  เกษศิลา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงปรางศ์ฑิพย์  มณี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงมยุรฉัตร  นาครินทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงธนัญชนก  วงค์ภา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1410 เด็กหญิงภานุตา  ราชอุดม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กชายปัณณ์  ผาธรรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กชายวีระพัฒน์  หอมจันทร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1413 เด็กชายนพพล  นามแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1414 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  รูปงาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1415 เด็กชายสุวิจักขณ์  กองทำ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1416 เด็กชายสุทธิภัทร  สีห์พิทักษ์เกียรติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กชายมังกรกนก  นำพา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กชายเอกดนัย  ทุมมากรณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงนพมาศ  บุญบำเรอ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงประวิชญา  ทองล้วน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงฐิตาภา  เพ็งอิ่ม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กชายปณต  ศุภลักษณ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1423 เด็กชายรัฐภูมิ  พรหมพิทักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1424 เด็กชายภูมิณภัทร  มณีภาค โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1425 เด็กชายรัชชานนท์  โสดาภักดิ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงวริศรา  คะเณศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1427 เด็กชายนันทชัย  ผ่องแผ้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1428 เด็กชายอดิศร  มุขสมบัติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1429 เด็กชายสิรดนัย  สมสิน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1430 เด็กชายชยพล  ทับสีรัก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1431 เด็กชายชนาธิป  เทียนขาว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงกนกรัตน์  พลราช โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1433 เด็กชายณภัทร  เจริญทัศน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงแสนรัก  ฝ่ามสิริกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงณัฐกมล  แก้วสง่า โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงมลฤดี  มุงคุณพล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงปนัดดา  บุญศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงณิชาภัทร  ลิมปิจักร์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงวิชญาดา  พุ่มแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงดารารัตน์  โพธิ์พา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงกวินธิดา  แก้วกล้า โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงมานิตา  แสงโชติ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงสาริศา  ลีโคตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กชายพัชรากร  ยอดกันหา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายศุภกฤษ  วีรีรัตน์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงมนัสนันท์  นักคำพันธ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงปวริศา  พุทธปราณี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงวรัชยา  พิมพ์ศรี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงรมิดา  วงศ์ดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1450 เด็กชายยศกร  คุณรักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1451 เด็กชายชัชวิน  ชัยธนโสภณ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงจินต์จุฑา  จินาพร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงจิรัชญา  ยารักษ์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงบุษน้ำเพชร  ไชยดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงอุบลวรรณ  ประยงค์หอม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สารีมูล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงภัทรชนก  สัจจานันท์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงกิรติกาญจน์  ปทุมรัตนกุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงพิชญา  พยัคฆ์กุล โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงกัสมา  กาฬเนตร โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  จันทป โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงสุลลิตา  เกลี้ยงอุทธา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงนิจจารีย์  ทองคำใส โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กหญิงปธิดา  เสนา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1465 เด็กหญิงสุริวิภา  ถิ่นขาม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  บุศดี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  กลิ่นแก้ว โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงปุณยาพร  อุทธามาตย์ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงธีร์จุฑา  เกษมสรรผิวอ้วน โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงภริตา  วายโสกา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงกชนันท์  สิงหะตา โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงอาจริยาวรรณ  ผ่องมณี โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงณิชาภัทร  จำปาทอง โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงปัณฑิตา  แซ่เล็ก โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงเบญจพร  ยิ้มสระ โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงธัญญรัตน์  บรรเทิงสุข โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงศริยา  พรมธรรม โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1478 เด็กหญิงรติยา  ศรีสุพรรณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1479 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สีแสง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1480 เด็กชายธนภัทร  เชื้อชาญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1481 เด็กชายรัชพงศ์  ศรีโท โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1482 เด็กชายฉลองรัฐ  มีราช โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1483 เด็กชายปุณวัฒน์  สีทา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1484 เด็กชายชาตบุศย์  นิลนาม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1485 เด็กชายธีรดล  บุญสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1486 เด็กชายวิศรุต  เครือลุน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1487 เด็กชายนิรวิทย์  สุขนา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1488 เด็กชายพิสิษฐ์  วีระวัธนชัย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1489 เด็กหญิงณฐมน  เป็นวัน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1490 เด็กหญิงชนัญชิดา  แห่งธรรม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1491 เด็กหญิงวนการนต์  จันทานี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1492 เด็กหญิงปัทมา  อาจภักดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1493 เด็กหญิงอริศรา  คำป้อง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1494 เด็กหญิงนันทิชา  ภิญโญภาค โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1495 เด็กหญิงอรปรียา  วรงค์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1496 เด็กหญิงธัญพิมล  นารักษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1497 เด็กหญิงบงกช  บุญครอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1498 เด็กหญิงชนกนันท์  ตั้งตระกูล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1499 เด็กหญิงอมรรัตน์  พึ่มกุล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1500 เด็กหญิงอรปรียา  ไชยชาติ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1501 เด็กหญิงลีลาวดี  ผันก้อน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1502 เด็กหญิงกัญญพัชร  อมรชัยเลิศรัตน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1503 เด็กหญิงรัชนีกร  อรัมสัจจากูล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1504 เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญทวี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1505 เด็กหญิงจิตตมาส  สายมาตย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1506 เด็กหญิงชนิกานต์  ผุยพรม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1507 เด็กหญิงนันท์นิชา  อารีพงษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1508 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1509 เด็กหญิงลักษมน  อินเติม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1510 เด็กชายภูมิพัลลภ  อบเชย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1511 เด็กชายเตชินท์  ลินลิโก โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1512 เด็กชายฉัตรพิพัฒน์  บุปผาสังข์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1513 เด็กชายวรัญชัย  สายแวว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1514 เด็กชายพลกฤต  ขวานทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1515 เด็กชายธนิสร  พงศ์ญาติ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1516 เด็กหญิงพิณศิริ  แจ้งจิตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1517 เด็กหญิงกรณิศ  จันทะสาต โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1518 เด็กหญิงกุสุมา  คุณมะนะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1519 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุนทร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1520 เด็กหญิงเก็จเพชร  ขุนรักษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1521 เด็กหญิงแพรวา  บุรัสการ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1522 เด็กหญิงกฤชภร  อยู่เพชร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1523 เด็กหญิงนันต์ทิยากร  ศรีสมุทร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1524 เด็กหญิงธัญชนก  ปั้นทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1525 เด็กหญิงจินตพร  สุขมา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1526 เด็กชายวรินทร์ธร  จันทร์ทรง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1527 เด็กชายดรัณ  พวงมาลัย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1528 เด็กชายวัชรพงศ์  บุญล้อม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1529 เด็กชายปณวัชณ์  บังศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1530 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เค้ามูล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1531 เด็กชายนราวิชญ์  สำราญสุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1532 เด็กชายทินสิริ  สีใส โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1533 เด็กหญิงรัตนภรณ์  จันทร์เติม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1534 เด็กชายรุจฒ์ธิศักดิ์  พิจารณ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1535 เด็กชายณัฐพล  พุทธรัตน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1536 เด็กชายนันทยศ  ผลาผล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1537 เด็กชายศุภกร  ยุคลธร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1538 เด็กหญิงศิริญญา  เกณทวี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1539 เด็กชายกิตติพงษ์  เลี้ยงหิรัญถาวร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1540 เด็กชายพัชรพงษ์  โพธิ์งาม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1541 เด็กชายรัฐภูมิ  กำทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1542 เด็กชายกฤษฎา  ปาวิชัย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1543 เด็กชายยศสรัล  ถิระบุตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1544 เด็กหญิงมะลิวัลย์  บุญชาติ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1545 เด็กหญิงแพรวา  ทาลา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1546 เด็กหญิงปรมาภรณ์  พงษ์สถิตย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1547 เด็กหญิงกัญญา  ลาภพิกิตต์ภัทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1548 เด็กชายกฤษฎิพงศ์  ปราบชมพู โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1549 เด็กชายพิพัฒน์  แกล้วกล้า โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1550 เด็กชายเธียรธรรม์  เชียรภูริเดช โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1551 เด็กชายวิกรม  คุณทา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1552 เด็กหญิงสุภชัญญา  ตรีจันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1553 เด็กหญิงณัฐธิดา  สำเภา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1554 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  บุญถูก โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1555 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  คำดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1556 เด็กหญิงณัฐชยา  ลาภรัตน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1557 เด็กหญิงปณิสรา  ปินใจ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1558 เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยมงคล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1559 เด็กหญิงเจตสุดา  กุลบุตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1560 เด็กชายปวเรศ  บัวแสน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1561 เด็กหญิงศศิประภา  กอบเกื้อ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1562 เด็กหญิงวรรณนิภา  ผลพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1563 เด็กหญิงรักษ์ตา  จัมปะโสม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1564 เด็กชายภักดี  โกศัลวิตร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1565 เด็กชายนกสินธุ์  พูลเพิ่ม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
1566 เด็กชายสรวีย์  ภานุสิทธิ์ตรีภูมิ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1567 เด็กหญิงพรรณนารา  ผลจันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1568 เด็กหญิงบุญยวีร์  แก้วแสง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1569 เด็กหญิงบุญยวีร์  บุญเย็น โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1570 เด็กหญิงชะญานิษฐ์  แพงไธสงค์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1571 เด็กชายปิยดนัย  ดาผา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1572 เด็กหญิงญาณัช  ทองกลม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1573 เด็กหญิงสิริวิมล  กาญจนพิมาย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1574 เด็กหญิงพิชญาภา  จันทะมิตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1575 เด็กหญิงปัณฑิตา  นาสมใจ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1576 เด็กชายธนพล  ใจอารี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1577 เด็กชายสรวิชญ์  โกยทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1578 เด็กชายบิลพัสดุ์  คงสนั่น โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1579 เด็กชายปวีณ  จิตรักสวนะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1580 เด็กหญิงพิจิตรา  พันธ์สุข โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1581 เด็กหญิงนิรัชพร  พลราช โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1582 เด็กหญิงพชร  สิงห์ตะโคตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1583 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปูเชียงแดง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1584 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ภาเรือง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1585 เด็กหญิงสุนิษา  อินทรสงเคราะห์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1586 เด็กหญิงสุชญา  มั่นยืน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1587 เด็กชายรัตนวัฒน์  วงษาพรหม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1588 เด็กชายปวีณพล  อำพันทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1589 เด็กชายนิคม  เข็มคำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1590 เด็กชายวชิรวิทย์  พรมด้าว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1591 เด็กชายกิตติ  ศรไชย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1592 เด็กชายสิรภพ  สุขดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1593 เด็กชายสิรดนัย  อุ่นทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1594 เด็กชายภูวดล  สังข์ศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1595 เด็กชายไพวรินทร์  วรรณรัตน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1596 เด็กหญิงกนกพร  ยุทธวี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1597 เด็กหญิงพรรณภัทร  เชื้อชัย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1598 เด็กหญิงชวัลรัตน์  บังสี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1599 เด็กหญิงหนึ่งปรียา  ทองแสง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1600 เด็กหญิงปาลิตา  อินทรุขา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1601 เด็กหญิงปณิตา  ปินใจ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
1602 เด็กชายภูมิพันลภ  อบเชย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
1603 เด็กชายนนทพัทธ์  เลิศล้ำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1604 เด็กชายวุฒิชัย  ดอนสิงห์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงจิรพัชร  ต่อเงิน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กชายธนกฤต  มิ่งบุญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงมาตาสุดา  งามแสง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงชนิษธา  หลุมทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงสุกัญญา  แก้วใส โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1610 เด็กหญิงภัคจีรา  ส่งเสริม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1611 เด็กชายพีรพัฒน์  ธนาพันธ์รุ่งโรจน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1612 เด็กชายกิตติพัฒน์  ทองหล่อ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1613 เด็กชายภัทร  เรืองศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1614 เด็กหญิงสุรวิภา  บุราเกษ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1615 เด็กหญิงจุฑามาศ  เคยพุดซา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงสรนยา  รักกุศล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อาทิเวช โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงธนัชชา  เสาเวียง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีพลาย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1620 เด็กหญิงขวัญข้าว  โสมณวัตร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงพิมพ์ณารา  ตั๊งถาวรการ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1622 เด็กหญิงราชาวดี  พิณทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1623 เด็กหญิงชีวาชนา  มูลศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1624 เด็กหญิงสุคนทิพย์  คงมั่น โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ฮึงวัฒนา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงภัทราพร  ดอกไม้ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1627 เด็กหญิงมุทิตา  มาเฉลิม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1628 เด็กหญิงสุภัสสรา  สินเติม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1629 เด็กหญิงวีรปริยา  แก้วลอดหล้า โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงเบญญาภา  ธรรมนิยา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1631 เด็กชายโชติวัฒน์  พูลเสน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงจิรัชญา  สมบูรณ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1633 เด็กชายอาชัญ  นิยมวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1634 เด็กชายอาทิตย์  สวัสดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1635 เด็กชายณภัทร  ชัยสอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1636 เด็กชายนันธพงศ์  วงศ์ด้วง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1637 เด็กชายวรชิต  พุทธวอร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1638 เด็กชายปภังกร  สุภาพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1639 เด็กชายสหรัถ  นวมครุฑ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1640 เด็กชายอรรณพ  ลายสันเทียะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1641 เด็กหญิงในฝัน  วงษ์จันทร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1642 เด็กหญิงอนัญภรณ์  สมสุพรรณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงอริศา  ทรัพย์คูณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1644 เด็กหญิงสุกฤตยา  อ่อนละออ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1645 เด็กหญิงอชิรยา  วงค์เสนา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1646 เด็กหญิงปัณจวนิส  เนตรสง่า โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1647 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สิทธิขวา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1648 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ศรีเพชร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1649 เด็กหญิงกรกนก  กองไชย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1650 เด็กหญิงสุกัญญา  สุขสวาท โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1651 เด็กหญิงณัฐชยาน์  มุงคุณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1652 เด็กหญิงสู่ขวัญ  สาวงค์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1653 เด็กหญิงอินทิรา  สิงห์บุบผา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1654 เด็กหญิงธนัญชนก  บุญส่ง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1655 เด็กหญิงภิรณพร  กูร์ณา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1656 เด็กหญิงอมราวดี  โกธัญญะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1657 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อรรคพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1658 เด็กหญิงอชิรญา  บุญพร้อม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1659 เด็กหญิงเกศกนก  ชิณภา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1660 เด็กหญิงณัฎฐิกา  บัวงาม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1661 เด็กหญิงปิยธิดา  สุวรรณดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1662 เด็กหญิงภัคจิราพร  พูลเพิ่ม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1663 เด็กชายพงษ์ปณต  ทองหิน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1664 เด็กหญิงจิราพรรณ  อนันตศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงมนปริยา  นนทการ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงสุชาวดี  สุพรรณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1667 เด็กหญิงปัญญดา  ขจรกลิ่น โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงณัฐธนภัสสร์  ตุลยเสวี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1669 เด็กหญิงกัณยาวรรณ  อนันต์เรือง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1670 เด็กหญิงกนกพร  นรดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1671 เด็กหญิงวิยะดา  กิ่งทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กล่ำฮวบ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1673 เด็กชายธีรภัทร  บุญสิงห์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1674 เด็กชายพัฒนพงศ์  พละพงค์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1675 เด็กชายศิวกร  สุวรรณกูฎ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1676 เด็กชายธนวินท์  นัยนานนท์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1677 เด็กชายกิตติพัฒน์  สิงห์งาม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1678 เด็กชายกัญจนะ  เครือรัง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1679 เด็กชายณาคิส  พิณศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1680 เด็กชายณัฐพงษ์  ชินโชติ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1681 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทักทาย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1682 เด็กหญิงรุ่งฤดี  วงษ์ปัญญา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1683 เด็กชายยศพัทธ์  สุขเกษม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1684 เด็กชายธนวัฒน์  กฤติยาวรรณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงกานต์มณี  นรดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1686 เด็กชายธนเดช  เจริญวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1687 เด็กชายกิตติพงษ์  ทิณเสวก โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1688 เด็กชายอัษฎายุธ  อินญาพงษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1689 เด็กชายศรุต  บัวเงิน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1690 เด็กชายวิรุฬธร  ยิ่งยง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1691 เด็กชายศรัทธเนต  กำยา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1692 เด็กชายวิชญ์ลภัส  ศรีโยหะ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1693 เด็กหญิงวิมลสิริ  นามสิงห์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1694 เด็กหญิงรสิตา  มาลาคำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1695 เด็กหญิงปิยธิดา  ชาวเนื้อดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1696 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทิณพัฒน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1697 เด็กหญิงกุลิสรา  ศรีจันทร์อ่อน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1698 เด็กหญิงวริศรา  สุขมา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1699 เด็กหญิงปรภาว์  สุขบรรณ์เทิง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1700 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เสพสวัสดิ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1701 เด็กหญิงสุพิชญา  สำเภาทิพย์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงอัมพา  แสงศาสตร์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1703 เด็กหญิงพนิตสุภา  จุฬากุล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1704 เด็กหญิงศตพร  บุญช่วย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1705 เด็กหญิงปฏิมา  พรมวงศ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1706 เด็กหญิงณัฐธิดา  ลีทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1707 เด็กหญิงปาณิสรา  เหล็กดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1708 เด็กหญิงนวพร  ประกอบศรี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงอัญกร  วรรณเสน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1710 เด็กหญิงนงนภัส  แก่นการ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1711 เด็กชายอิทธิเดช  ไชยโย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1712 เด็กหญิงชลธิชา  บูระพิน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1713 เด็กชายพีรพัฒน์  หินอ่อน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1714 เด็กชายธนา  แสงเรือง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1715 เด็กหญิงรชกร  เทียนแก้ว โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1716 เด็กหญิงพัชรินทร์  เฟื่องพวง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงสุมิญชา  ศิรินนท์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1718 เด็กหญิงตรีชฎา  ทองไทย โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1719 เด็กหญิงสุทธามาศ  ทวีวรรณ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1720 เด็กชายชยุต  จันทโกสิน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1721 เด็กหญิงบงกช แ  ถลงจิตร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1722 เด็กหญิงนภัสสร  ยนต์ยงค์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงวัชลาภรณ์  สายหงษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1724 เด็กชายกฤติพัฒน์  พันธุ์เพ็ง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เจริญเชาว์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1726 เด็กหญิงศิรินภา  ไตร่ตรอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงชิตยาภรณ์  จันทพันธ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1728 เด็กหญิงอินทิรา  ไชยรัตน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงฐิตาพร  ปารมี โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  โก โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1731 เด็กชายสุรพิชญา  บุญศักดิ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงเบญจศิริ  ขันโท โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1733 เด็กชายธนวัฏ  มั่นใจ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1734 เด็กชายพรนพรัตน์  จันจุฬา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1735 เด็กชายสรวิศ  พระสุรัตน์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1736 เด็กชายรรรณธัช  มาตรา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1737 เด็กชายอติวิชญ์  มุระกา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1738 เด็กชายธนทัต  กิ่งวัน โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1739 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ยนต์ยงค์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1740 เด็กชายสรวิชญ์  พงศ์ธนาธนินทร โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1741 เด็กชายนิติธร  ประพันธา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1742 เด็กชายเดชาวัต ดาวิเด  กาดาอู โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1743 เด็กหญิงอสิตา  ฝาวัง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1744 เด็กหญิงชนิดาภา  สามารถ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงณมลชนก  นวลสุมา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงสุชาวดี  ครบอยู่ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1747 เด็กหญิงปทิตา  พิมพ์ตะคุ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงชิตชนก  วงษ์อินตา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1749 เด็กชายอัษฎายุธ  วีระวัฒนกุล โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1750 เด็กชายณิชพงษ์  เกษตรกาลาม์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1751 เด็กหญิงปนัดดา  สารสิทธิ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1752 เด็กหญิงณัฐนันท์  อาจหาญ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1753 เด็กหญิงญาณิศา  วงจันลา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1754 เด็กหญิงอารยา  ประชุมรักษ์ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1755 เด็กหญิงกมลชนก  สว่างคำ โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1756 เด็กหญิงณฐษมนต์ภรณ์  พูลเพิ่ม โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1757 เด็กหญิงดวงกมล  แท่งทอง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1758 เด็กหญิงกัญชพร  กันษา โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1759 เด็กหญิงกัญญวีร์  ทองสำแดง โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1760 เด็กชายเศรษฐพงศ์  จันตา โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1761 เด็กชายธนโชติ  กาฬเนตร โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1762 เด็กชายวงศธร  นามประกอบ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1763 เด็กชายกิตติภณ  สีดำ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1764 เด็กชายปริญญา  กาบสุวรรณ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1765 เด็กชายปรเมษฐ์  สอนลัทธิพันธ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1766 เด็กหญิงสุพรรษา  แสนทวีสุข โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1767 เด็กหญิงเมทินี  สมสุข โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1768 เด็กหญิงณัฐณิชา  ป้องคำ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1769 เด็กหญิงสุณิสา  ต้นทอง โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1770 เด็กหญิงกชพร  สุภารักษ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1771 เด็กหญิงชฎาพร  แก้วกอ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1772 เด็กหญิงศศิปริยา  คำรัตน์ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1773 เด็กหญิงณัฐธิดา  พันวงศ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1774 เด็กหญิงสร้อยทอง  สุทธิโคตร โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1775 เด็กหญิงจิรภาส  สมตา โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1776 เด็กหญิงทัศณียา  แก้วกงพาน โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1777 เด็กหญิงชลชนก  อุปเสน โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1778 เด็กชายสมาพันธ์  หวังชื่น โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1779 เด็กชายศุภสิทธิ์  คำเครือ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1780 เด็กชายกิตติศักดิ์  เสนาะศัพย์ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1781 เด็กหญิงกนกวรรณ  เสือสด โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1782 เด็กชายธีรศักดิ์  สุดตาชาติ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1783 เด็กหญิงธิดารัตน์  ตู้นอก โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1784 เด็กหญิงต้นข้าว  กุลเกษ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1785 เด็กหญิงพิชญธิดา  ผลพันธ์ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1786 เด็กหญิงวีระยา  อาภรณ์ศรี โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1787 เด็กชายภานุพงศ์  ดาทวี โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1788 เด็กหญิงทิพวดี  สันเทียะ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1789 เด็กชายกตพร  แจ่มเชื้อ โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1790 เด็กหญิงปรางค์ณิตา  จูมวันทา โรงเรียนปทุมวิทยากร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1791 เด็กชายทัศนัย  วงค์ประเมษฐ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 คณิตประถม
1792 เด็กชายวุฒิชัย  สมควร โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 คณิตประถม
1793 เด็กชายพีรณัฐ  สุทธกานต์กุล โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 คณิตประถม
1794 เด็กชายทิวัตถ์  เชียงแสน โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 คณิตประถม
1795 เด็กชายปภาวินท์  บัวบาล โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 คณิตประถม
1796 เด็กชายทวีชัย  ส่องเสนา โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 คณิตประถม
1797 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญครอง โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 คณิตประถม
1798 เด็กหญิงกิติยา  จิตรสิงห์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 คณิตประถม
1799 เด็กหญิงปภัสสร  ขันชะลี โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 คณิตประถม
1800 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อีศาสตร์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1801 เด็กหญิงเมตตา  ศรีอำนาจ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1802 เด็กชายอดิศักดิ์  ทาตระกูล โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1803 เด็กหญิงณัฐณิชา  วันธิรัตน์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1804 เด็กหญิงสุนิสา  เหลาทอง โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1805 เด็กชายสิทธินนท์  เรืองบุญรบ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1806 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ศรีพรม โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1807 เด็กหญิงนัฐนันท์  นันทาทอง โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1808 เด็กหญิงอุมาพร  นำพา โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1809 เด็กหญิงชลธิชา  อาลัยรักษ์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1810 เด็กหญิงกนกพร  บุญสิงห์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1811 เด็กชายปวริศร์  สุขประเสริฐ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1812 เด็กชายธวัชชัย  หินเที่ยง โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1813 เด็กหญิงพงษ์พร  เวชนาม โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1814 เด็กหญิงเจตปรียา  ทองชุม โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1815 เด็กหญิงปฏิาพร  พรมวิหาร โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1816 เด็กชายเมธา  หินอ่อน โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1817 เด็กชายศิววงษ์  อัมพวานนท์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1818 เด็กหญิงนิภาพร  สายสบัติ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1819 เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  บุตรจันทร์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1820 เด็กหญิงภัษรา  ยะพา โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1821 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1822 เด็กชายฟ้าประทาน  นามศิริ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1823 เด็กชายภัทรพล  พรหมอารักษ์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1824 เด็กชายอรรถพร  พิมพ์ทอง โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1825 เด็กชายเจตนิพันธ์  สุกรรณ์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1826 เด็กชายมงคล  จารักษ์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1827 เด็กหญิงพลอยรุ้ง  พรมศรีใหม่ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.5 วิทย์ประถม
1828 เด็กหญิงสุพรรษา  เหล่าโก้ก โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1829 เด็กหญิงพัชราภา  ดำสำอางค์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1830 เด็กชายนวมินทร์  สายชาลี โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1831 เด็กหญิงกมลพิชญ์  ทะรุณรัมย์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1832 เด็กหญิงศศิวิมล  กวดขันธ์ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1833 เด็กหญิงหทัยกานต์  นาคำ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1834 เด็กชายพันแสง  จันทร์เอียด โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1835 เด็กชายปกรณ์  เจริญราช โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1836 เด็กหญิงณบกร  ผ่องจิตร โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1837 เด็กหญิงจริญญา  บาคำ โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1838 เด็กหญิงอรุณวรรณ  ถิ่นนาเมือง โรงเรียนเมืองอุบล 1 ป.6 วิทย์ประถม
1839 เด็กชายมนัส  ประหยัด โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 คณิตประถม
1840 เด็กชายฌาฤทธิ์  อุดมพันธ์ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 คณิตประถม
1841 เด็กชายเฉลิมชัย  ไหว้ครู โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 คณิตประถม
1842 เด็กหญิงชุติมา  จันดี โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 คณิตประถม
1843 เด็กหญิงรัตน์ติกาล  ประวิง โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 คณิตประถม
1844 เด็กชายรัฐพล  ทนทาน โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 คณิตประถม
1845 เด็กชายปิยะกรณ์  สมสมัย โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 คณิตประถม
1846 เด็กหญิงวิชญาพร  คุณศิริ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 คณิตประถม
1847 เด็กหญิงสุภัสสร  สิงห์ใหญ่ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 คณิตประถม
1848 เด็กหญิงปพิชญา  บริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.4 คณิตประถม
1849 เด็กชายธีรเมธ  เจตนา โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.4 คณิตประถม
1850 เด็กชายเดโช  เชื้อหงษ์ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.4 คณิตประถม
1851 เด็กชายณัฐวุฒิ  ประหยัด โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1852 เด็กหญิงอาภาภัท  จันดี โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1853 เด็กหญิงวันวิสา  สกุลจาบ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1854 เด็กหญิงรุจิรา  เทพขาม โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1855 เด็กหญิงดวงฤทัย  สายพฤกษ์ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1856 เด็กหญิงพรพิสา  ถาวร โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1857 เด็กหญิงศุภกาญจน์  ประทาน โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1858 เด็กหญิงนิชนภา  มณีวรรณ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1859 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  บุตรน้อย โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1860 เด็กหญิงปุณณารมย์  ทรัพย์สิน โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1861 เด็กหญิงวรัญญา  ไพชิต โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1862 เด็กชายปัณณธร  ประหยัด โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1863 เด็กชายเกียรตินรินทร์  สิงห์ขันธ์ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1864 เด็กหญิงนันทิตา  แก้วสุพรรณ์ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1865 เด็กหญิงนันทิชา  แก้วสุพรรณ์ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1866 เด็กหญิงตวงทอง  พิพัฒน์ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1867 เด็กชายฉลองชาติ  เชื้อหงษ์ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1868 เด็กหญิงสุภาวรรณ  ประการ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1869 เด็กหญิงนภาพร  มณีวรรณ โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1870 เด็กชายนพรัตน์  ใหว้ครู โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1871 เด็กหญิงอรสินี  สิริพัด โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
1872 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุทธิแพทย์ โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1 ป.6 คณิตประถม
1873 เด็กชายสถาพร  นิยมวงศ์ โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1 ป.6 คณิตประถม
1874 เด็กชายพนัส  เชื้อแสน โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1 ป.6 คณิตประถม
1875 เด็กชายครรชิต  แก่นทอง โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1 ป.6 คณิตประถม
1876 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศุภสร โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1 ป.6 คณิตประถม
1877 เด็กหญิงรินชิกรณ์  แสงใสแก้ว โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1 ป.6 คณิตประถม
1878 เด็กหญิงณัฐนรี  ไทยกุล โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1 ป.5 คณิตประถม
1879 เด็กชายอินทร์  อินทรีย์ โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1 ป.5 คณิตประถม
1880 เด็กชายฉลาด  กสิภูมิ โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1 ป.5 คณิตประถม
1881 เด็กชายชยานันท์  วรรณโน โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1 ป.5 คณิตประถม
1882 เด็กหญิงพรรณวิษา  สิมตูม โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1 ป.4 คณิตประถม
1883 เด็กหญิงกัลยา  รุ่งโรจน์ โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1 ป.4 คณิตประถม
1884 เด็กหญิงบัณฑิตา  ไชยสัจ โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1885 เด็กหญิงเอมิกา  พอทท์ โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1886 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เชื้อโท โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1887 เด็กชายอภิชัย  เป็นมงคล โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1888 เด็กหญิงนันทิญา  สดชื่น โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1889 เด็กหญิงธารารัตน์  เป็นมงคล โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1890 เด็กหญิงนริศรา  พานิชกุล โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1891 เด็กชายธนากร  เหลือบแล โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1892 เด็กหญิงมัทนากร  วิระคุณ โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1893 เด็กหญิงอรุณโณทัย  ตาทอง โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1894 เด็กชายธีระศักดิ์  แสนใจวุด โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1895 เด็กชายพิทักษ์  หอมเมือง โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1896 เด็กชายสมประสงค์  สุวรรณพรม โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1897 เด็กหญิงนิตยา  เบ้าคำ โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1898 เด็กหญิงปิ่นยาภรณ์  จันทพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1899 เด็กหญิงธนวรรณ  อัมภาวัน โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1 ป.6 วิทย์ประถม
1900 เด็กหญิงอนันญา  มงคลการ โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1901 เด็กชายกันตินันท์  นาโท โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1902 เด็กชายชัยญาวัฒน์  บุตรน้อย โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1 ป.4 วิทย์ประถม
1903 เด็กชายกิตติศักดิ์  บุตรน้อย โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1904 เด็กหญิงสุมิตรา  บรรผลึก โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1 ป.5 คณิตประถม
1905 เด็กหญิงธัญญารัตน์  พิสุทธิ์ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1 ป.6 คณิตประถม
1906 เด็กชายจักรี  ตรีวิเศษ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1907 เด็กชายปฏิภาณ  จำปาอ่อน โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1908 เด็กชายพรหมโชติ  เทศนา โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1909 เด็กหญิงสุภาพร  มีทรัพย์ โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1910 เด็กหญิงสุภัสสร  ชนมาสุข โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1911 เด็กหญิงพัชราภา  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1912 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  จันทร์หาญ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1913 เด็กชายศุภวิชญ์  สายพฤกษ์ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1914 เด็กหญิงรุจิษยา  คุณาคุณ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1915 เด็กชายอดิศร  ดรุณพันธ์ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1916 เด็กชายศุภณัฐ  เบ้าหล่อ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1917 เด็กหญิงปิยาภรณ์  สายพฤกษ์ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1918 เด็กหญิงปภัสสร  มายูร โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ป.5 คณิตประถม
1919 เด็กชายบูรพา  สองบุญ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1920 เด็กชายระพีพัฒน์  คุละพันธ์ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1921 เด็กชายจตุพล  คุณาคุณ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1922 เด็กหญิงภัทรธิดา  เดือนขาว โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1923 เด็กหญิงปัณฑิตา  แก้วกาฬ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1924 เด็กหญิงนันทิยา  พลเยี่ยม โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1925 เด็กหญิงนงลักษณ์  ไชยคำ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1926 เด็กหญิงสุธินันท์  สมสืบ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ป.6 คณิตประถม
1927 เด็กชายอภิสิทธิ์  พิลาศรี โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1928 เด็กชายพงศธร  สายพฤกษ์ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1929 เด็กชายธนากร  บู๋ทอง โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1930 เด็กหญิงพัณณิภา  สารบุญ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1931 เด็กหญิงนิตยา  พิมสุวรรณ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1932 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ทบประดิษฐ์ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ป.4 คณิตประถม
1933 เด็กหญิงชนิกานต์  สองบุญ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1934 เด็กหญิงนภัสสร  แก้วปา โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1935 เด็กหญิงนฤมล  ลือสีสุข โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1936 เด็กชายชนะชัย  มุคำ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1937 เด็กชายศุภณัฐ  เชื้อสิงห์ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1938 เด็กหญิงยุภาวดี  แก้วกาฬ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1939 เด็กชายวชิระ  สีสุวงษ์ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จันทร์หาญ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กหญิงภาวิณี  นาโพธิ์ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1942 เด็กหญิงศิวพร  บู๋ทอง โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1943 เด็กหญิงสุภาภรณ์  มุคำ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กหญิงอพิยดา  โพธิสาร โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กหญิงหงษ์หยก  ม่วงศรี โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กชายธีระพงษ์  นิยมชาติ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กชายธนากร  กุลพรม โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1948 เด็กชายธนพล  วงษ์นาม โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1949 เด็กชายพงศกร  ลาภยิ่ง โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1950 เด็กชายนัทพล  มีเพียร โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1951 เด็กชายณัฐวุฒิ  ผิวแดง โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1952 เด็กชายศราวุธ  จำปาเงิน โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1953 นายวิทยากร  มีทรัพย์ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1954 นายพีระพล  วงศ์ศิริ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1955 นายอัครพล  แก้วกาฬ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1956 เด็กชายภัทรพล  จูงพันธ์ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1957 เด็กชายจักรพงษ์  สมหา โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1958 เด็กชายวีระพล  มายูร โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1959 นางสาววิภาดา  อกนิตย์ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1960 นางสาวณัฐริชา  ไชยวงศ์ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1961 นางสาวสุพัตรา  พิมคำภีร์ โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1962 นางสาวกุลธิดา  สมหา โรงเรียนบ้านดอนแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1963 เด็กหญิงสุนิสา  บรรเทิงสุข โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1964 เด็กหญิงเจียระไน  จันทโกสิน โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1965 เด็กหญิงณธิดา  สายเพชร โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1966 เด็กหญิงอารยา  จันทโกสิน โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1967 เด็กหญิงขนิษฐา  เพ็ชไพร โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1968 เด็กหญิงจีระภา  คุณธรรม โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1969 เด็กหญิงเปรมฤทัย  นิรามัย โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1970 เด็กหญิงเปรมวรา  เกตุวัตร์ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1971 เด็กหญิงวาสนา  ทองดีนอก โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1972 เด็กหญิงสาวิตรี  ช่างภาระดิษฐ์ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1973 เด็กหญิงจริยา  สุขันธ์ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1974 เด็กหญิงกนกวรรณ  ปักษาพันธุ์ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1975 เด็กหญิงปภัสสร  สีดากุล โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1976 เด็กหญิงกัญญา  อิดอ่อน โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1977 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีทอง โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1978 เด็กหญิงปณิตา  โมคศิริ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1979 เด็กหญิงอสมา  ก่อแก้ว โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1980 เด็กหญิงกุลยา  กุลบุตร โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1981 เด็กหญิงวิภาดา  ศิริบูรณ์ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1982 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุบผาวงศ์ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1983 เด็กหญิงอาทิตยา  ยุภาส โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1984 เด็กหญิงสุกัญญา  ผาเหลา โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1985 เด็กชายณัฐชนม์  วิจิตรพันธ์ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1986 เด็กชายสิทธิรักษ์  สิงห์คำ โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1987 เด็กหญิงณัฐฐาพร  แซ่โง้ว โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1988 เด็กหญิงสิรินดา  บุญครอบ โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.6 คณิตประถม
1989 เด็กชายภัทรพงศ์  ทรัพย์พร้อม โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.6 คณิตประถม
1990 เด็กหญิงทักษพร  สุทธิเสวก โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.6 คณิตประถม
1991 เด็กหญิงพัชรินทร์  ความสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1992 เด็กหญิงอัจฉรา  ผลจันทร์ โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1993 เด็กหญิงศิรินันท์  คำสา โรงเรียนบ้านเค็ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1994 เด็กหญิงน้ำอิง  พลอยไธสง โรงเรียนบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1995 เด็กหญิงอาริยา  บุดดารวม โรงเรียนบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1996 เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีลำพัง โรงเรียนบ้านไผ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1997 เด็กหญิงอภิสรา  ศรีมะเรือง โรงเรียนบ้านไผ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1998 เด็กหญิงอโรชา  ศรีภุมมา โรงเรียนบ้านไผ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1999 เด็กชายสุขสันต์  ครองยุทธ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
2000 เด็กชายกิตติวรากร  ทองยืน โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
2001 เด็กหญิงชยุดา  ตระกูลวงศ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
2002 เด็กชายพัฒนศักดิ์  บุญหาญ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
2003 เด็กหญิงณัฎวดี  สังกะเพศ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
2004 เด็กชายทินกร  ครองยุติ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
2005 เด็กหญิงศศิกานต์  นวลศรี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
2006 เด็กชายปภาวิน  จันทร์ทรง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
2007 เด็กหญิงฑิฆัมพร  แสงใส โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
2008 เด็กหญิงอโรชา  ไกลวิเศษ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
2009 เด็กหญิงพัชราพร  สุขวัน โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
2010 เด็กหญิงชนากานต์  สอนอาจ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
2011 เด็กชายศรัญย์  ครองยุติ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
2012 เด็กหญิงนัฐณิชา  ภูพวก โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
2013 เด็กหญิงภัทรวรรณ  บาเดช โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
2014 เด็กชายอัษฎายุธ  พิมพ์ทอง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
2015 เด็กหญิงเมษณี  พิมพ์ทอง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
2016 เด็กหญิงกานตรัตน์  ขันชะลี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
2017 เด็กชายจิตติพัฒน์  ภิญญศักดิ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
2018 เด็กชายชนะเกียรติ  นาคำมูล โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
2019 เด็กหญิงชนัญธิชา  มนัส โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
2020 เด็กหญิงวรกาญจน์  ดำริห์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
2021 เด็กชายศุภธีรนันท์  สวยรูป โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
2022 เด็กชายอัครภณ  ครองยุทธ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
2023 เด็กหญิงวรัญญา  ครองยุติ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
2024 เด็กหญิงบงกชธร  ขันชะลี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
2025 เด็กหญิงฐิติยาพร  ทุมวงศ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
2026 เด็กหญิงกรวรรณ  ดวงแก้ว โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
2027 เด็กหญิงณิรัชชา  ไชยราช โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
2028 เด็กหญิงญาณิศา  ทองคำ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
2029 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  การินทร์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
2030 เด็กหญิงกฤตภัค  พรมลี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
2031 เด็กหญิงสุนันท์ษา  มะยม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
2032 เด็กหญิงนิตยา  มุธุสิทธิ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
2033 เด็กหญิงชนากานต์  สายเมฆ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
2034 เด็กหญิงสิรินทรา  อินงาม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
2035 เด็กหญิงศุภสุดา  ทวีพัฒน์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
2036 เด็กหญิงสุทธิดา  พุทธคู โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
2037 เด็กชายภูบดินทร์  ภิญญศักดิ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
2038 เด็กหญิงชนิษฐา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.4 คณิตประถม
2039 เด็กหญิงรุ่งฤดี  ใจผ่อง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.4 คณิตประถม
2040 เด็กหญิงศิวพร  มีศิลป์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
2041 เด็กหญิงนุชวรา  บุ้งทอง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
2042 เด็กหญิงธิดาทิพย์  อร่ามศรี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
2043 เด็กหญิงสุภัสสรา  สุดเต้ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
2044 เด็กชายธราเทพ  อุดร โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
2045 เด็กชายคณิศร  โพธิสาร โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
2046 เด็กหญิงพิชญ์นาฏ  พงศ์เพ็งธรรม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
2047 เด็กหญิงปนัดดา  กุตัน โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
2048 เด็กชายธิติวุฒิ  จันทรถ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
2049 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ลอวิเศษ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
2050 เด็กหญิงศิริวรรณ  ทุมมัย โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
2051 เด็กหญิงสาธิดา  ศรีดาวเดือน โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
2052 เด็กหญิงสิริวิภา  ภัควันต์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.5 คณิตประถม
2053 เด็กชายธนภัทร  ย่ำยวน โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
2054 เด็กชายสิทธินนท์  โกศล โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 คณิตประถม
2055 เด็กชายปภังกร  หัตถาภรณ์สกุล โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.4 คณิตประถม
2056 เด็กหญิงกมลวรรณ  ครองยุติ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2057 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คำอินทร์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2058 เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุดสัมฤทธิ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2059 เด็กหญิงณหทัย  สวยงาม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2060 เด็กหญิงเจนจิรา  ศรีเมือง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2061 เด็กหญิงอณัญญา  ปทุมรัตนกุล โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2062 เด็กชายพีรกร  เถาว์หมอ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2063 เด็กชายวัชรินทร์  คำดา โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2064 เด็กชายจักรพงศ์  ยะปะเต โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2065 เด็กหญิงปรียานุช  เกษาพันธ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2066 เด็กหญิงสุภาวิณี  ทวีโชติ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2067 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงเขียว โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2068 เด็กหญิงบุณรดา  ผ่องไสย โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2069 เด็กหญิงณัฐกฤตา  หล่ำเรือง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2070 เด็กหญิงพรนัชชา  พรนิคม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2071 เด็กชายศุทธิกร  ทองเขียว โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2072 เด็กชายปรเมศวร์  มิตรวงค์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2073 เด็กหญิงธัญญารัคน์  ดอกดวง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2074 เด็กหญิงญาณิกา  สร้อยมาศ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2075 เด็กหญิงภัทรธิดา  สารรักษ์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2076 เด็กหญิงกฤษดาอัญญา  รักงาม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2077 เด็กหญิงเกตุจนีย์  ดวงศรี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2078 เด็กหญิงปาริชาติ  ขันชะลี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2079 เด็กหญิงจักรพงศ์  สีมาเพชร โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2080 เด็กหญิงปนัดดา  วันทวี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2081 เด็กหญิงภูริชญา  แววศรี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2082 เด็กหญิงณัฏฐ์นิชา  เจนจังหรีด โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2083 เด็กหญิงกัญญรัตน์  ธงศรี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2084 เด็กหญิงกัญญาณี  ศักดิ์เจริญชัยกุล โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2085 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลาลี โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2086 เด็กชายพชรพล  พลขัน โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2087 เด็กหญิงศุภิสรา  สร้อยแสง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2088 เด็กหญิงภัทรภรณ์  คำทา โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2089 เด็กหญิงวรกาญจน์  ณ หงษา โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2090 เด็กหญิงศุภอักษร  นุ่นกระจาย โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2091 เด็กหญิงณิชากร  ฝอยทอง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2092 เด็กหญิงจิราภรณ์  ฝอยทอง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2093 เด็กหญิงปภัทรศิริ  อินงาม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2094 เด็กหญิงณัชชา  สิมมา โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2095 เด็กหญิงศรุตยาพร  คันธจันทน์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2096 เด็กหญิงสิริวิมล  สายธนู โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2097 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปวงสุข โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2098 เด็กหญิงประภัสสร   สัจธรรม โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2099 เด็กหญิงอภิชญา  ประกอบแสง โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2100 เด็กหญิงอชิรญาณ์  สายธนู โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2101 เด็กหญิงธนพร  ทองสลับ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2102 เด็กชายวีรภัทร  มุคำ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2103 เด็กหญิงสิริญญา  ธรรมนุ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
2104 เด็กหญิงภิลิษา  ภัควันต์ โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1