รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายอนุชิต  อินธิเสน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.5 คณิตประถม
2 นางสาวณัฎฐณิชา  พรมภิราม โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
3 นายเบญจพล  หน่อคำ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
4 เด็กหญิงฐิติวรดา  อักษรชัย โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
5 นางสาวปราณิดา  น้อยจร โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
6 นายพงศธร  สีเหลือง โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
7 เด็กชายวุฒิชัย  จอนทอง โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายสิรภพ  พุทธอินทรา โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
9 เด็กชายธนกร  คำด้วง โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
10 เด็กชายชยพล  อินทร์ใจดี โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
11 นายสิทธิชัย  สายบุญ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
12 นายณรงค์ฤทธิ์  ทองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
13 เด็กชายภัทรดนัย  อินทรีย์ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
14 นางสาวเปรมฤดี  เหล่าบัวบาน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นายอัครพนธ์  ทองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 นางสาวบุญธิมา  อุ่นกล่อม โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
17 เด็กหญิงพัชรี  ลัดน้ำหิน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
18 เด็กชายวัชระ  นันนวล โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
19 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ครองชีพ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
20 เด็กชายณัฐศักดิ์  อินทะสอน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
21 เด็กชายนัธพล  แก้วสน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
22 เด็กชายศิวรักษ์  จิตต์มั่น โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
23 เด็กชายอัมรินทร์  มั่นอ่วม โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
24 เด็กหญิงสโรชา  อินใจ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงนงพงา  อนงจิต โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงสุชาวดี  จ๋อยปา โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงบุษกร  ผงสินสุ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงวาสนา  แปงสอน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
29 เด็กชายณัฐวุฒิ  อินทะสอน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
30 เด็กชายสุทน  ท้วมแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
31 เด็กชายศุภชัย  ทองฤทธิ์ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
32 เด็กชายศุภณัฐ  คำก้อนแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กหญิงศิริขวัญ  ช้างมูบ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายธีรพล  บุญแหยม โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายธีรภัทร  บุญเรือง โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
36 เด็กหญิงณิชมน  อินมา โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
37 เด็กหญิงชวพร  เหลื่อมพล โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายชยากร  ทองเขัยว โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงศิริพัฒน์  อินทะ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงอัมธิดา  บุญสง่า โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
41 เด็กชายธนพนธ์  อินต๊ะรินทร์ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
42 เด็กชายพงศธร  ห้อยพรมราช โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงแพรวพลอย  พุทริ้ว โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
44 เด็กชายณัฐวัฒน์  นวลหิน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายภานุวัฒน์  บุญทัน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายณัฐกรณ์  อินธิเสน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงอาริยา  บุญสง่า โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
48 เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจสละ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
49 เด็กชายสุกนต์ธี  บุญส่ง โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
50 เด็กชายสิทธิพล  ทองเขียว โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายสหรัฐ  อินทะสอน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
52 เด็กชายธีระพงษ์  แหยมบุรี โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
53 เด็กหญิงอรณิชา  อุ่นกล่อม โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
54 เด็กชายณัฐนัย  ศรีวรรณ์ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงขวัญประภา  ศิริพรม โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  ชิมโพธิ์คลัง โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
57 เด็กชายณัฐกานต์  เนตรจ๋อย โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายธันวา  ใจทอง โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายวรวัช  สายตรง โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงมนัสนันท์  เพชร์เสา โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงกมลลักษณ์  กะบองแก้ว โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงศศิวรรณ  สุ่มคำ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายพีรภัทร  มิ่งท้วม โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายณัฐวุฒิ  ทิพทา โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงอรไพริน  คำด้วง โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงเนตรนภา  คำมา โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงเปรมฤทัย  เหล่าบัวบาน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายบุญฤทธิ์  สีมาปัน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายพงศกร  แก้วนรินทร์ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงอารีรัตน์  เถื่อนทับ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายตรัยคุณ  บุญใหญ่ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายณัฐภูมิ  ทิตโส โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงมนธการณ์  ลอยปลิว โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายภัทรพล  พลมีสัก โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายนาถวัฒน์  ลือโฮ้ง โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายเสกสรร  แจ้งสว่าง โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายสรรเสริญ  แจ้งสว่าง โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงสุนิาา  ขุมเงิน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
79 เด็กชายรัฐภูมิ  จันทร์เป็ง โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงอรชร  มีทุน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงจุฑาธิปดิ์  อ๊อดกัน โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงปาลิตา  คำนนท์ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงจิรัชญา  ครองชีพ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กชายพลากร  ยาท้วม โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายคุณานนต์  ทองดี โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายภูริวัฒน์  ชัยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงฐิติพร  สีสด โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กชายพลพล  กมล โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายทัตธน  สมบัติหล้า โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงพิมวาลักษณ์  กุนนาคาน โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายนฤเศรษฐ์  ดีบาง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงสุวรรนี  มีใจ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายณราพงษ์  ทองสี โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงศิวพร  ตาดี โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ราชแขวง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงภาวนี  ทองสี โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงอนิศรา  พูลคูณ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
98 เด็กหญิงนิราภร  มีเรือง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กหญิงสิโรธร  พิงสำนัก โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
100 เด็กหญิงนรกมล  สุวรรณ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
101 เด็กหญิงจิรัตติกาล  พันธุ์ป้อง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงพิมล  เรืองพิมพา โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
103 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดีบาง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายกิตติศักดิ์  สมศักดิ์ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กหญิงณัฐรุจา  ดวงสิน โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายธนาดุล  สีหอม โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายสุวรรณภูมิ  ไชยโกฏิ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงดวงฤทัย  มีสุข โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงณภัตตรา  แสนหลวง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงภัทราภรณ์  พันป้อง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
111 นางสาวสุภัตตรา  แก้วลอย โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
112 นางสาวนวลนารา  สอนสิงห์ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
113 เด็กชายอนวัช  จันทุม โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
114 นายศักดินนท์  เพ็งศรี โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
115 นางสาวนภัสกร  ชะนะมา โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 นายทนงชัย  บุญมา โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 นายภูวเนตร  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายปรเมษฐ์  ตาแว่น โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
119 นายชัชนันท์  พันป้อง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
120 นายพงษ์พัฒน์  แซ่เตีย โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
121 นายกวินท์  คำบุทอง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
122 นายบัญฑิต  อังคะฮาด โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
123 นางสาววันวิสา  น้อยแก้ว โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงณิชากานต์  เหมยหมอก โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
125 นายอรรถภณ  เรืองพิมพา โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
126 เด็กชายอิสานุวัฒน์  ไชยหาบุตร โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 นายภานุวัฒน์  วงษ์พรม โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 นายยุทธนา  มาแสน โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงชลิดา  ทะต่อม โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 นางสาวเจนสุภา  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กชายนราวิชญ์  หมื่นหน้า โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
132 เด็กชายภูวนัย  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
133 เด็กชายปิยะวัฒน์  ราชแขวง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายไพรวัน  ออนสี โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
135 เด็กชายพานทอง  เนตรภักดี โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
136 นายเจตนิพันธ์  สิงห์ดา โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
137 เด็กชายสิทธิกร  สุทธิแพทย์ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงเนตรนภา  ดีบาง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงวริศรา  ทิแพง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายอัศวิน  ทิพย์ปัญญา โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายเกริกชัย  หลวงใน โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงพิมภิกา  ดีบาง โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายกฤษกร  พูลคูณ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กชายยศพนธ์  ฐิติศิริกรภัทร์ โรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงถิรดา  ผากิม โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงกรมาศ  พิทักษ์ชัยสมบัติ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงสุริวิภาภรณ์  สร้างนอก โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายจรูญธนวัฒน์  ฟองดา โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กหญิงเบญญาภา  พระวงษ์วัน โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงณัฐิดา  บุตรวงค์ โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  จันจี โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงสุรดา  เมืองนาคิน โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงณัฐพร  นินเป้า โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงณิชกานต์  หิตมูล โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงญาดาวดี  ชัยทอง โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงกุลนาฎ  วงษ์โต โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงชญาดา  จันทราเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงพลอยพิชชา  แปงการิยา โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงเพชรรัตน์  แปงการิยา โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงปุณยวีร์  เรืองฐิติกุลชัย โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงแสงทิพย์  ชมภู โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงรุ้งเพชร  กุลมาก โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงชนิภา  พรมมา โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงศิริขวัญ  กันหา โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงน้ำฝน  เงินน้อย โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  หงส์เขียว โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงณัฐธิชา  แจงมุ้ย โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงวราธิป  วรรณชัย โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายอภิวัฒน์  สระทองคำ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายอินทรเทพ  เลิศอมรศิริ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงธิดารัตน์  คำบุญมา โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงจริยา  เสนาะสังข์ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงจริญญาภรณ์  มังศรี โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายชาญชนก  เทพหมอยา โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายณัฐวุฒิ  โอชารส โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายสุขุม  ศรีสมบัติ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงนันท์ธิฌา  สุวรรณา โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงจิฎาภา  สีจา โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงกมลวรรณ  นันต๊ะ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงเณรัชฌา  ขันทร์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงดาราวี  เนนสุทัพ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายรพีภัทร  ภูง่าว โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายศิริโชค  จันทร์นุกูล โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายอภิชาติ  แก้วเกิด โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายธีรภัทร  เจนชัด โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายภาณุพงษ์  โอชารส โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงจิดาภา  พระนิกร โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
188 นางสาวอรจิรา  ชมภูน้อย โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 นางสาวพลอยไพลิน  หมื่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงชลธิชา  เตี้ยมจุมพล โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กชายศิริพงศ์  ปัญญาทรง โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงฐานิตา  พริกบุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กหญิงธีรกานต์  เสตะสุหัส โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กหญิงรวินท์นิภา  รัตนภูธรรม โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงภัทรวดี  ฟันอ้น โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงศิรินภา  เงินพรวน โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงภภัสสร  ใจก้อน โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายทักษ์ดนัย  นวนป้อง โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายพัชรพล  แซ่เล้า โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายณัฐภัทร  ใจดี โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายณัฐพงศ์  โสตินัย โรงเรียนอนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) 1 ป.5 วิทย์ประถม