รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณัฐพงษ์  สอดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายปริยวัต  สอดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายรัฐนันท์  บานบู่ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกวินธิดา  โพธิ์ญาณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงอัจฉรา  โอฬาริกานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายณฐภน  ราชลี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายปรมินทร์  ศรีสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายภูริพัฒน์  คล้ายเชย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายวุฒิภัทร  เสือน้อย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายประพัฒน์  บุญไทย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายพจชนัน  เรืองวิทยาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายวชิรวิทย์  เพชรช้าง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพรชนก  ปาสาจัง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  จิตรไทย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายเทียนป้อ  สังขารา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายธนันท์รัฐ  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายอภิคุณ  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงอนันตญา  ก้อนสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายชิษณุพงศ์  ทั่งรอด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายทีฆทัศน์  ฤดีราช โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายณชพล  นำแจ้ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายธนพัต  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายชัชชัย  พงษ์พานิช โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายบวรรัตน์  ทับเกษม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายธีรภัทร์  เพ็งวัน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงภัทรภร  แก้วใส โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  หรรษไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัฐวรา  สุภา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายธนา  โลกเลื่อง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายวินทกร  ชุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงอรรถยา  สนสาย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายภูริณัฐ  เมตตา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงณัฐชยาพร  บุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณิศารยา  จันเรียน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงอนัญญา  จิรภัทรเถษม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธัญรดา  มณีรัตนาพร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายณัฐดนัย  ชังแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายอรรถวิทย์  พลูใจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายณัฐนนท์  อุเทศนันทน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายรพีภัทร  มีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายอารักขา  เชื่อมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงพิชญ์นรี  นาคพริก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงปวีนมัย  ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายปรัชญา  สุมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายณชพล  เลิศคลัง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายรุ่งโรจน์  ผิวคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงมนัสวี  บุญมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงลลิดา  น้อยนามบุญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายพิเชษฐชัย  เคน้ำอ่าง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงเบญญาภา  สังข์เงิน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายจารุภัทร  พิมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายจิราธิวัฒน์  ชันยาสูบ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายธีรวัฒน์  สังข์แก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงเอื้ออังกูร  อินทร์เลื่อมใส โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายกิตติเดช  เพ็งมี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายนพดล  เฮ็งทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงกุลกัณญา  แก้วประสงค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงสุภัทธราภรณ์  รุ่งเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายณัฐกมล  เกตุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายธนกร  ใสสีสูข โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายนิติพัทธ์  คำฟอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายกรัณ  คล้ำชื่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงชนิดาภา  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายจักษ์ณรงค์  ธีระแนว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงกานต์เกล้า  กุลณาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงกานต์สิตา  อินทิพย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายธัชพล  หรั่งชะเอม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายนราธิป  สารวัดถี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงธารารัตน์  กาญจน์แก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายบุณยกร  สันติ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงชนิศา  ขาวนวล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายกฤษณชัย  มาพริก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายณัฐพัชร์  อ่วมเเก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายณัฐสิทธิ์  มาก่อ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายภูเบศ  คล้ายชม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงณภัทร  คำหลวง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงสุทธญาณ์  คุ้มอักษร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงปวีณ์ณัฎฐ์  ตันหลง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงกีรกฤตตา  กำแพงแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงศุภกานต์  ปานโปร่ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายวสิษฐ์พล  ศิริเมือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายปวีณ์กร  ปันปวง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายนพกร  คลังคง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงชยิสรา  พุ่มจีน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงวรรธนพร  คำไท้ย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายทักษกรณ์  แก้วคต โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงบุญยนุช  ห่วงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองแถม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายปรเมศวร์  ปานเกษม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายชามาดร  ดำริธรรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายธีภพ  สุขจีรเดช โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายธีรกานต์  ดวงทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายพัฒนชัย  เศวตบรรเจิด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายภัทรพล  ศรีสอาด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายพงศกร  ลาภชัยเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายศุภกฤต  อุ่นกมล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายศุภวิชญ์  รุจนวิศาล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายสิรภพ  อิ่มสุขศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายสุภาชัย  พิพิธทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายปุญญพัฒน์  เปรมกมล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายปฐพี  เจริญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เทพอาจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงรสิตา  คงทิม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายฉัตรชัย  ปานเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายกิตติวัฒน์  เล็กวิไล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายณัฐกรณ์  คำมงคล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายภูมิภัทร  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงภัทรภร  พลังช้างสาร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กชายธนพล  ศรีเคน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายกษิดิศ  ดีเทศน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายณัฐวัชต์  ม่วงรัก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายธนกร  อ่ำเมือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงณัฐธิดาพร  ยศสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงนันท์นภัส  ขัดคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงพฤกษ์ลดา  เอกกา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายทรงวุฒิ  ปานคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงณัฐนิชา  อ่อนมี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เคลือบมณี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายกษิดิ์เดช  เพ็งมี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทร์สูง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายสรวิชญ์  ปาลาศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงรักษ์รวี  เบี้ยวน้อย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงพรณพัส  มั่นสวาทะไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงยอดกมล  อรุณเขต โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงปภัสสร  มีสี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สวัสดิ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงนภษร  สินทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายชวกร  อ้นภู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงชวัลรัตน์  มณีงาม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงพิชญ์ชัญญา  หาญวัฒนาศิริ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงรวินท์  สุภสีมากุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงสาธิตา  เอื้อจิรวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงอังสนา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายกฤตมุข ฤทธิแสง  แสงวิจิตร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายกรัณย์กร  เอี่ยมสกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายศุภฤกษ์  แก้วพร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายพุฒิพงศ์  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงณัฐฐาริณีย์  สุขวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทะนะขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงธนัชพร  อิ่มลาภ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายพงศพัศ  เชื้อเดช โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงภัทรศยา  วิริยอมร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงทักษพร  ทะนะขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายธนบดินทร์  ใจตรง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายชุติพนธ์  สวัสดิ์วงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงจารุพิชญา  เกตุสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายกวิน  ชุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายภูริณัฐ  มั่นจีระ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทวีผล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองแถม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กชายธีรเมธ  คงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงธัญพร  ทิพย์ทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงลลนา  ชินวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงสมิตานัน  เย็นสำราญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงมิ่งกมล  เชิดชูกิตติคุณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายวรวิช  แก้วนาคแนว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงณัชชา  นวลคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงพาขวัญ  สมบัติ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงปัญณ์กมล  ริตเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงธัญญ์พิชชา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงพีรดา  ดำสนิท โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงสุพิชญา  ฝึกสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงสุธิธารัศ  เนตรกูล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กชายชญานนท์  คงนวล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงนพรัตน์  อ้นภู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงชนัญญา  ชนะจน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายพนา  ขันปิงปุ๊ด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงทรรศน์พร  ทรงคุณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายวิทวิทย์  พันแพง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงพัชราภรณ์  มณีจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงณัฐชา  จันทัด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงวริษา  อ่อนนุ่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงธนวรรณ  แสงม่วง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงธนวรรณ  หาดเคลือบ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงจุฑามณี  ประกายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายกฤตานน  วังวิเศษ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงสุภัสสรา  แซ่เจ็ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงลักษิกา  เรือนคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงณัฐนิชา  อ่ำเมือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงอภิสรา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงอาทิตยา  โกศัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงภัคจิรา  ศุขวิเศษ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงบุญญากานต์  สวนสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงชญานุตม์  เพชรวิจิตร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายณัฐนนท์  น้อยทิม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกนกพร  แป้นสวน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงสมัชญา  เพ็ชรพรม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายนพกร  คุ้มพาน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงกัญญารัตน  ชมภู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายภาคภูมิ  ดีอุดม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงฐิติกานต์  เสวนา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายณัฐภัทร  คำอรรถ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายณภัทร  สาสุข โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงภัทรวดี  คำพึ่ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงโชติมณี  มีชม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายวชิรวิชญ์  สมโนชัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายภูวศิษย์  เทพยา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายกรกฎ  จันทวี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายวัชรวิบูลย์  มันหนองแวง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกนกวรรณ  น้อยผา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพรนภัส  ถิ่นจอม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายเกียรติภูมิ  ศรีทิพย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายจิรเดช  คงเกตุ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายธนกฤต  โกสาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงมีนา  ลำอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงศิริพร  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  เชียงส่ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายปัณณวัฒน์  ถาคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงณภัทร  ทะมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงสิริยากร  ทองศรีอ้น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายทีปทัศน์  บุคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายชโยดม  ยศบุตร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายนธร  หาญสุจริตกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายอังกูร  ทองตีฆา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายบรรวัชร  ยงไสว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงชนาภัทร  ศรีพลากิจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงธันวา  เย็นจิต โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายธนธัช  อยู่อิ่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงณิชชา  มากพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงปาณิสรา  ผู้ดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์ดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายน้ำหนึ่ง  รัตนสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายภูริคุณ  แสงนวกิจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงชัญญานันท์  สุขานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงนาฏวดี  อยู่อิ่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงพิชญธิดา  ใจหลวง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงวรรธนภร  กาทองทุ่ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสุทธญาณ์  โคเกิด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงอรัชพร  สายกองคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายปัณณวิชญ์  กล่ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงชรินทร์ทิพ  จันรุ่ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงเพชรลดา  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันมี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงนัดดาพร  เกตุบำรุง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงคุณัญญา  สุภานิตย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายทัดเทพ  สำราญรื่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงพิมพ์สวรรค์  บุญโสภาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงชญานุช  ศรีไกร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงชัชชญา  วิจิตรานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงธีร์จุฑา  หงษ์ห้า โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายรัฐศาสตร์  วิระปิง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงปณาลี  สังขจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงญาณภัทร  จินะปัน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงเกวลิน  พันธ์ุพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงกชพร  อินตาวงค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายสุรภูริ  พลจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายอัครพนธ์  กล่อมแจ้ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายอภิสิทธิ์  น้อยนามบุญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงพัชรพร  แตงคง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงปฤณวดี  เนาว์ชมภู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงระวีวรรณ  ไทยเรือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายชัยวัฒน์  สอนกำเนิด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายอริญชัย  คงสุด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงพิชญาภา  เจริญวิวัฒน์สกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายธนดล  ใจทิพย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงรัตนนุมาส  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายพัชรนนท์  ใจสว่าง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงธันยมัย  หมื่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงอาลิตา  ใจยาเปียงแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงศุภิสรา  มังคละ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงอาทิมา  นันตะเงิน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงรัฐธีย์  คิดสนอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงณิชา  บุตรดา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงนรีรัตน์  กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงรัชนีพร  สิทธิหล่อ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงนนทพร  จอนคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายพชร  สระทองหย่อม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายปวริศ  เฉียบแหลม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงปวรา  เฉียบแหลม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงปานรดา  คล้ำชื่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายพิชญางกูร  เป็งอิน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงธารวิมล  วรปัสสุ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงรติมา  บุญมากาศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงสมิตรานัน  บุญมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  รัตนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำเพ็ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงภคพร  เพิ่มพล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงกนกอร  เอี่ยมอ่อน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงพรรณทองอร  เชียงส่ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงชัญญานุช  สุขานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงสรัลสิริ  สอนแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงนวพรรณ  การุณประชา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงภรณ์พิชชา  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงพนิตพิชชา  จันรูณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายแซมมี่  คาชัวร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายพัสกร  เหม็นหวาด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายศุภณัฐ  คำมาตร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายคชาฐา  อ้นทุ่งยั้ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงกฤษณา  พันธุ์พาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงฐาปนี  บุญไทย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงวริศรา  ยิ้มมี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายณฐกร  วงษ์ดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายณัฐพันธุ์  ปัญญาคง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกาญจนาสุดา  สังขจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายคเชนทร์  หมื่นยุทธ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายภูวิศ  เทวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงกนกวรรณ  วงษ์หล้้า โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ขัดสี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายชนม์ษกิตต์  ธนเดชสิริพงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายญาณิน  พัดพิน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงณัฐวดี  กันศร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงกรณ์ทิพย์  อินทะ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงนันท์นลิน  โตเย็น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงสุดที่รัก  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงอภิญญา  กลิ่นหอม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายปพน  เมฆทับ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายปัณณวัฒน์  ทองกระสัน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงกัญญาพัชร  วะชุม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายพัฒนากฤษณ์  อ่อนคง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงเนตรดาว  สวนม่วง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายณัฐพล  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายนิธิศ  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงกชพร  ยิ้มแย้ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงหทยา  นิลน้อย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงนันทัชพร  หาญประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงฐิติมา  เชื้อโฮม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงนุชนภัส  หนูสันทัด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงศิรประภา  หันถา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ศักดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  เชื้อชุ่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงรมิตา  เพิ่มพล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงขวัญนภัทร  สาวงษ์นาม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงชญาดา  อยู่อิ่ม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายบุลากร  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมพระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงขวัญกมล  เชื้อบาง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงปราณปริยา  มาบวบ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  นาระถี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงชาญณรงค์  แก่นวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายคณาธิป  ปินตากุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายปิยฤทธิ์  ปิ่นปาน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงนิจวรีย์  แก้วบุญมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงกชนันท์  เล่าชีวานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงณัฐนิชา  คุ้มเมือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงเพ็ญรดี  หงษ์สีธิ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายภัชปวีณ์  ธนารัชต์สิริกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายธรรศ  ขาวสัก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายสุรดิษ  สระทองเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงกวินธิดา  อินทิพย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงกานต์กนิษฐ์  คุ้มอักษร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  งามสุวรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงธวชินี  คำด้วง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงประวีรัตน์  ศรีลา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงวีรินทร์  แก้วใส โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงภาวิณี  สังขมณี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายนนท์จักร์กรณ์  บุญศักดิ์เลิศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงฐิติกานต์  คำทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายณัฏฐ์ชนาธิป  วุฒิชัยอภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงมัญชุพร  มีเครือรอด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายชาคริต  แฟงอ๊อด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงวณิชยา  เมืองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายภัชปวีณ์  ธนารัชต์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายวชิรวิชญ์  ฉายชื่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงสิรภพ  ค้ำชู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงทิพยฉัตร,  มาทำามา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงวราภรณ์  เทศเกตุ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายชาญณรงค์  ย้ายตั้ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายจิรภัทร  เจียมจู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายกันตภูมิ  ดอกบัว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายภานุพงศ์  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กันยากิจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายพศวัต  เพ็ชรเกิด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงญาณิศา  สว่างแจ้ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงอัครมณี  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายดิศานุวัฒน์  มีศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงณธิดา  สิทธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงณิชาภัทร  เมืองด่าน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงภัคจิรา  แว่นสิม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงศิริกานต์  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงรัชนก  ตันหิง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงรุ่งนภา  จินดาประทุม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายธนวิชญ์  มีรอด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงเพชรลัดดา  เหง้าฝอย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ชาญการีย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงเจนจิรา  ชมเชย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญอินเขียว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงอริสา  แย้มอ้น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายชวนากร  แบบวา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายธีรวัฒน์  แสนเขียว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทิพย์ทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงแพรวา  พรมอาลักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายกิตติธร  พ่วงทิม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายพีรากร  คำมาก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงมัณฑนา  โคกมะปรางค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายจักรภัทร  จำรัสฉาย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายธีรพันธ์  ภาคสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงณัฐรินีย์  สวนนุช โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายมงคล  วอนเจียม โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงกานต์รวี  ปัญญาธิ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงกิฐติยาณี  โปร่งแสง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงกานต์ชุดา  บรูตัน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงกนกสินา  กาวี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุขมั่น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายธนากร  ขานไข โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงชลกานต์  เกรัมย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงจิรัชญา  ทุมลา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายนิติศาสตร์  อินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายศิวนาถ  อุ่นเมือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงสุธิมา  ขันกฤษณ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายณัฐนันท์  เชื้อม่วง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงพิชญ์นรี  ผาดำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายธนภัทร  ภักดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงภทรพรรณ  จงศิริ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงจิณณา  ชารีวัลย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงนฤกมล  สงวนสุข โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายฐปนรรฆ์  ถนอมคุณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายธินภัทร  คำสุข โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายพีรศุษม์  พวงภาคีศิริ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงปรียาภรณ์  เชื้อต่าย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงวริทธินันท์  วันทองสุข โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงอชิรญาณ์  แก้วสอน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายภูบดินทร์  สุรินวงค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงพชรพร  จันทร์ผ่อง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายกรวิชญ์  ทรัพย์เมือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายวัทธิกร  ดีณรงค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายเกษมพันธุ์  ไชยพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายตรัยคุณ  ทรัพย์เมือง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายศุภวีร์  พันธ์แตงไทย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายวุฒิชัย  เขียวใส โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงนิภาสิริ  เสือโฮก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายรชต  กล่ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายพีรวิทย์  มั่นเจ๊ก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายพศวัต  ศุภโชคภคปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงธัญญากร  ทองเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายไกรศรี  ฟั่นบ้านไร่ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงจันทัปปภา  แต้มใจ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายณัฐภัทร  ดวงรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายนครศักดิ์  ศรีทิพย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงชนิษฐา  เกื้ออารีนันทวุฒิ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายนัทฐวัฒน์  เปล่งศิริ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงรมิตา  จันทร์ฉาย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงชนิญญา  เต็งติชวลิต โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงธนนันท์  กันทาจ๋อย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงลักขณา  มีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงชื่นนภา  สีลอด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายกิตติธัช  ป้อมทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงสุภัชญา  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงธนารีย์  เกิดเรณู โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงปุญญิศา  กิตติขจร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เพ็ชรล้อมทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงกนกวรรณ  แจ้งโม้ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงวรัญญา  มาดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงอรจิรา  ลมุดทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงจิรัชญา  อ่วมสัน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงสุพิชญา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงสุพิชญา  อุตสาหปัน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายณัฐพงศ์  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ทับทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ชูแสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กชายอภิรักษ์  อินทรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงพัชรพิสุทธิ์  อินมา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายณัฐภูมิ  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงวรีย์พิตรา  กิจพรแห่งถาวร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายวรภพ  ย้ายตั้ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายสิรวิชญ  พันพัว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงภัทรธิดา  อ่ำคูณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงอารีรัตน์  ปานแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายก้องภพ  จุลรังสี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงชนันต์กานต์  เขียวคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงเอื้ออารีย์  น้อยสุภาพ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงณัฐวดี  แหยมบุรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงธนัชชา  ศรีริ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายออมสิน  ม่วงเย็น โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายวริทธิ์  ศรีขำมี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายเกริกพล  แจ่มฤกษ์แจ้ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายธนัทเดช  พรมอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายภูตะวัน  ศรีผึ้ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงพิชามญชุ์  หอมวัฒนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงศศิกานต์  บุตตะ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายลิปปกร  ัจันน้อย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายกมัยธร  หอมบุปผา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายพิชัยยุทธ  สุกันทา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงวิรัลพัชร  พันไพศาล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายณัฐรุทธิ์  โกศลดิลกกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายภาคภูมิ  รังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายมงคลทรัพย์  เอี่ยมสกุล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายวริทธิ์ธร  บุญเกตุ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายศิรวุฒิ  อวยพร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงกนกอร  จิตจักร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงจิราพัชร  มาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงญาณิศา  แสงศรี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ศิลปชัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์ยวง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงปาณิสรา  ดำเนินยุทธ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงภัทรดา  พยาวัง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงมาติกา  ก้อนเครือ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงวรงศพร  โควาบุญพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงวริศรา  เอี่ยมอ่อน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  สังขพร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงศศินันท์  หอมเพียร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงอรองค์  จามูล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงธัญชนก  ทองอู๋ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงภิญญา  ปิ่นเพชร โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงนพพดา  หรั่งศิริ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายไกรสิทธิ  ภู่เจริญยศ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กชายคีตพล  แซ่ไล้ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายชนุดม  วันมหาชัย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงอภิสรา  เกิดสา โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายรัชชานนท์  โอสถานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายกิตติวินท์  เพ็ชรจอก โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงชุติพัทธา  กุลณาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายชุติพนธ์  อินฮุย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงทานตะวัน  ภู่พัฒน์วิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายนักรบ  บุญนิตย์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงนฤภร  เกลียวทอง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กชายณฐภัทร  ดำริธรรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงณัฐวรา  ณ หนองคาย โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กชายเอกวิทย์  ฝามงคล โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงฐิติมา  ชมภูง่าว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กชายอัจฉริยวิทย์  สอนคำ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงญานิน  พัดพิน โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงชนัญชนก  หมีแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายวิธวิทย์  พันแพง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงหทยา  นวลมะ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงวริศรา  วงศ์สุรประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายเป็นเอก  พลเมืองดี โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงกวินธิดา  ลินติดต่อ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
519 เด็กชายจัตุรงค์  บุตรชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงจิรัชญา  พรหมพันธ์ใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กชายณฐกฤต  นาคเหล็ก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
522 เด็กชายธาวิน  เมฆหมอก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
523 เด็กชายธีนันทนัช  ปานานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
524 เด็กชายปฐพี  อินจ่าย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
525 เด็กชายปภังกร  รักนิยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
526 เด็กชายพินทุเทพ  โตวนิชย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
527 เด็กหญิงพุทธธิดา  ศรายุทธ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
528 เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  กล่ำเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กชายภูมิกร  เหมือนเดชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กหญิงอัญมณี  พฤฒิวรกุลชัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงฌณภัทร  โสภาคดิษฐ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงธนภรณ์  หอมขจร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงพิชชาพร  อ๊อดกัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กหญิงปาณิสรา  เชื้อปู่คง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กหญิงพิชาภัค  ทองสุทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงภัคจิรา  ทองสุทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายชวกร  ไชยอิ่นคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กหญิงภัทรกันย์  แพร่น่าน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
539 เด็กชายฐิติกร  เกื้อเม่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กหญิงมีนา  ก้อนทับทิม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กหญิงธารนที  เลี้ยงบำรุง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กชายจินตปัญญา  เรืองเสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
543 เด็กหญิงนฤภร  เลิศวรวิทย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
544 เด็กชายสิทธิกานต์  แปงการิยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กหญิงภทรพร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
546 เด็กหญิงขวัญจิรา  ภูพันนา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงณิชากานต์  จิระเดชประไพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
548 เด็กหญิงพลอยชมพู  ทับผดุง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
549 เด็กชายสิรภพ  ฝั้นเต็ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
550 เด็กชายรุจิภาส  หนองคาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
551 เด็กชายภาคิน  ชวธนาธิคุณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
552 เด็กชายภูมิภา  พรมอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงเปมิกา  ป้อมสาหร่าย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงพรฤดี  ไทยแสน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายวีรภัทร  เกตุวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
556 เด็กหญิงประพิมพรรณ  ผงคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
557 เด็กหญิงปวริศา  ไชยคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
558 เด็กชายอภิภู  ศรีสมอ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
559 เด็กชายจิรวุฒิ  ศรีสุข โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
560 เด็กหญิงบุญญิศา  สาดสี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
561 เด็กชายวิชยุตม์  ศรีทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
562 เด็กหญิงวรดาภา  โกฎแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
563 เด็กชายไชยภัทร  เผ่าโหมด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
564 เด็กชายกัณฑ์อเนก  อินทรไพบูลย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
565 เด็กชายณวรรฒ  สิทธิวิรัชธรรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
566 เด็กหญิงณัชริญา  พร้อมญาติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
567 เด็กหญิงเมธาวีย์  พัทดิพันธ์ปรีดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
568 เด็กหญิงภัณฑิลา  ยากองโค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
569 เด็กหญิงสิริวรรณ  เพ็ชรไกร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
570 เด็กชายพิชัยยุทธ  ม่วงยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
571 เด็กหญิงสุพนิตา  ไตรสีกาจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
572 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  อิสสระ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
573 เด็กหญิงรมิตา  นะบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
574 เด็กชายศุภพัชรกฤษณ์  เหล่าเขตกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
575 เด็กหญิงศุภานัน  คุ้มแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
576 เด็กหญิงเบญญาภา  มันทากาศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
577 เด็กชายพงษกรรณิ์  เขื่อนแปด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 คณิตประถม
578 เด็กหญิงณัฐนันท์  ปลิวศรีแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 คณิตประถม
579 เด็กชายอาชวิน  ปัญญานันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 คณิตประถม
580 เด็กหญิงสุวรรณษา  กวางเต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายกิตติกร  เกษประสิทธิ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงจิรชยา  ทรงวุฒิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายธฤตวัน  แก้วยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงเมลิสา  อานเซ็น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงชุกฤติมา  มีศิริพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงสุชัญญานุช  ขัตติ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงสุขพชรภรณ์  ทองพรม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายธรรศ  เพ็ชรชนะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงดุสฎี  อินสัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงกัญญาวีย์  พิริยะอนันต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงกชกร  พ่วงบางโพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายกฤตณัฐ  ลอยเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายพจนาท  สิงขรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงพัชริญา  อิ่มเพ็ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงนนธนกร  วานิช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงพิมพ์พันดาว  พุทธรักษ์ขิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงยมลพร  เรียนแพง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
598 เด็กชายปีมงคล  ปุรินทราภิบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายธนภัทร  อัศวกิติพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงปวริศา  มาประกอบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงปุญญิศา  มณีรัตน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงอภิชญา  ธีระวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงปริชญา  มาประกอบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กชายวรานนท์  เพียรพัฒนรัฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แพรพันธ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายวชิระ  เจือจาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงธวัลหทัย  น้อยคำนุช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงอภิสรา  เกตุอินทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายกมนนัทธ์  สุขอร่าม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงภัคจิรา  กาวีละ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กชายพชรดนัย  ใจหลวง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ธำรงโสตถิสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายพศวีร์  พามา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงครองขวัญ  ทับทิมแสง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงนิรชร  ทรัพย์เมือง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงนิภาสิริ  บุญสุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายนนทพัทธ์  ชมขวัญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงชนิฉัตร  สีระสา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงกุลนันทน์  วิทยานันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงณัฐธยาน์  จารุจรัสพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงอธิชา  โฆษชุณหนันท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงปารดา  คณิตปัญญาเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงนิรินทร์  อรัณยะปาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงนภัสภรณ์  ติยะพัฒนกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กชายปารณัท  เพ็งสุพรรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กชายปณิธิ  ขาวเมืองน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กชายธนกฤต  เทียนไชย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงวิภาวดี  ศักดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงพชิรารัชต์  ศิวะตระกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กชายภัททโชติ  อินทนนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงปภัสสิริย์  จันทร์เที่ยง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กชายภีคเดช  ขอบใจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายพานเพชร  ฉัตรสุวรรณกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงพรสุวรรณ  รัตนสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงวรรณวริน  แก้วยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงอัญชิษฐา  แสงแปลง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายวชิรวิทย์  เอกา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงมินตยา  บุญมาวงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงณิชากุล  มั่นเจ๊ก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงน่านนัทธีร์  อ่อนชมจันทร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงสุภัทรา  กาวิชา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายวชิรวิชญ์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงลภัสญา  ดวงตาน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงชญาดา  โพธิกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงภูริชญา  เพ็ญนาดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงสริตา  แตงก่อ โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงบุญญรัตน์  บุญบุตร โรงเรียนบ้านป่ากะพี้ 1 ป.6 วิทย์ประถม