รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชนากานต์  อุดมชัย โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงจิตรกัญญา  จำใบรัก โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงสิริพร  สนิทนิตย์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงปวริศา  แสนน้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายรัฐศาสตร์  สิงสาธร โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายปริญญา  งามหนัก โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงธัญพิชชา  สีลา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงบุญญาพร  ประทุมแสง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ช่างทาพิน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงอชิรญา  ขันอาสา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงเกศรินทร์  พัฒนา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงพัชราวดี  ศรีลาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงสุพัตรา  สมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงกฤติกานต์  จันทรเสนา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายวีรภัทร  เบ็ญจจินดา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายศิวัช  วงษ์คลองเขื่อน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายธราเทพ  สโมสร โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายพงศกร  ชาญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายภาณุพงศ์  แสนสวาท โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงภูริชญา  ขุนสนิท โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ปัดถาวะโล โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงวัชรานันท์  มหาโยธี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงเหมือนธาร  เอี๊ยวซิโป โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงอรัญญา  ช่อลี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีสุนาครัว โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัฐวดี  บุญสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงอิงรดา  สมสี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงมุธิตา  ชานันโท โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายวีระชัย  บุญทับแสน โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายวายุ  สีลา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงปริศนา  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงนภัสรา  สุทธิวรรณา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงจณิสตา  โพธิ์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงนุชวรา  อ่อนห้างหว้า โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงอภิญญา  ภูวเดชากุล โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงฑิฆัมพร  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ภาสดา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงศิริญากรณ์  สุทธิวรรณา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงอรไพลิน  ภูมิเพ็ง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงอลิตา  ดิษฐนิลพงษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงญาดาวดี  ชาวลำปาง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงศศิกานต์  พาสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงกนกนาฎ  วงษ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงสุธาสินี  แก้ววิเศษ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายวุฒิพงษ์  เพชรหึง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายอนุชิต  อินธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายพชร  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายจักรี  โพธิ์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายพงศธร  โพธิสาย โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กชายนิติพงศ์  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กชายภคินทร  นิรานนท์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กชายณัฐภัทร  นรินทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงพิชญ์สินี  หันทำเล โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงจิราภรณ์  โพธิทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงภัทรธิดา  คนซื่อ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงนวพรรษ  มลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงปาริชาด  สีดารักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงกวินธิดา  สมสิวะกุล โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงกชพร  สุเวียงถา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงบัณฑิตา  รักษาเมือง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงญาณิษา  กานมเขียว โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงสุชานันท์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงสิริลัดดา  การะภักดี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงวชิรญาน์  ดีสม โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กชายพงศกร  รอดขันเมือง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายรัฐนันท์  โคตรหัสดี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายศรันย์  งานสำเร็จ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายธนวัฒน์  จรัสจินดาเนตร โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายกฤษณะ  เจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายรังสรรค์  นาคพรมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายยุทธพงษ์  เพียปาก โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายดนุพร  หินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายภูริภัทร  ศิริธร โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงวีรดา  ไชยคำหาญ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงรติชลดา  ป่าผึ้ง โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงชิดชนก  นามมีฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงรุจีวรรณ  ศิริบุตร โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงณัฐนิชา  ดวนดี โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงชนากานต์  อินทร์อำคา โรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  บริสุทธิ์ โรงเรียนชุมชนกุดค้า 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พลวี โรงเรียนชุมชนกุดค้า 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายวัชร  ละศรีจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายณัฐพงค์  ล้อมวงค์ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายกฤษฎาพร  ดวงดุ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 1 ป.5 วิทย์ประถม