รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนกร  สุริยันต์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงฐิติวรดา  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายวชิราวุธ  แสงเสนาะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายนาราธร  วงษ์ศรีวอ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงสุพิชญา  พลยะเรศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงญาณิศา  ภารเวช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงทัตพิชา  พระสว่าง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงนมิตา  จีระไพบูรณ์กิจ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงภูษณิศา  อภิญญาภิชน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายเขตตกานต์  ลาแสง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายประจักษ์  ชาญนอก โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายเมธา  ทานุมา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงชวิศา  รัตนไตรวิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายสิทธิพร  สิงห์นลินธร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายศฤงกานต์  สงคราม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชัญญานุช  สมอนา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายสิรวิชญ์  ชาวดร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงศุภรดา  สุทธิสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงรติมา  ธรรมวงษา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ทวีรัตนพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายกิตติภูมิ  เสนสาย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายสรวิชญ์  ศรีสร้างทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงปรายฟ้า  จรัสศิลป์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายศุภวิชช์  พิสุทธิ์เลิศมานะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงพรนภัส  ยศศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงฐาณิญา  ภัทรชัยภิญโญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงภาวินี  ไหมหรือ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงฐานนันท์  ภูมิช่วง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงจุฬารี  ชิยางถบุตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ลิ้มรัตนพิมพา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงอภิญญา  อินทรวิเศษ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายก้องสกุล  โภคสมบัติ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงลลิตา  ชำนาญพล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายจุฑานนท์  ศรีเสมอ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงวรภาส์  ดอนลาดบัตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายคณิศร  สีกรวด โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงกรกัลย์  แสงทองส่งสกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายวรธิษณ์  แสงศิลา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงพิชชาภา  โมคา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายศุภกร  แสนโสดา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายปุญญพัฒน์  สาลีอาจ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายศรัณยพงศ์  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายภัทรดนัย  บุญพาสิริสกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงปัญจพร  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศิริพณิชย์กุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณัฏนภัค  ตันติพุทธ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายภูริภัทร  ศรีวงษา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายธนพล  ทวีวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายณริวรงค์  อุดมศักดิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงฑิชทภร  รัชฏาตระกูล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงศุภากานต์  สุขม่วง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงทอฝัน  กองสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงกัณภัค  เชิดชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายพัทธดนย์  ชาวดร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงปุญญิศา  บำรุงกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงปาณิสรา  ทวีสุข โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายติณณกร  วิบูลย์กุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ธนรักษ์นพคุณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายภูมินทร์  บพิตรพิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงชญาน์นันท์  เลิศสุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงณัฐณิธา  แก้วสีดา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงพรนภา  ทิพย์จรูญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงสุพิชญา  เสรีเดชอุบล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงอังครัก  แสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทิพย์แก้ว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายฉัตริน  ปานะถึก โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงเทวิกา  ทับแสง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายศิวกร  แคว้นไธสง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงปวริศรา  พรหมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงสิริกร  คำศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายตถณ  เสนานิคม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายพีรพัฒน์  จักมา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงแพรชมพู  ระติเดช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายชินพัฒน์  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงชญาภา  สิงคลีประภา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงพุทธิชา  สิงห์ชา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายศิริภูมิ  บำรุงภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงทิพธิดา  ุอุดมวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กชายณัฐกิตติ์  สุระขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายอัครวินท์  ซ้ายสุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงกฤษวรรณ  แก้วกองแสง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงกุลจิรา  โอนากุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงกันยรัตน์  ศรีอุทัย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงรสิตา  กาญจนสุขเมฆิน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ทำทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายธันวา  คัมภ์บุญยอ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายบวรเทพ  เต็งรังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายสรดิศ  เสนาธรรม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายญฐพัฒน์  บุญประสาน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายสิรภัทร  แสงเสนาะ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เชี่ยวชาญวัฒนา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงปนัดดา  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงสุทธิกานต์  บุรุษภักดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายกรวิชญ์  ประจันตะเสน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายพีชญุตม์  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายชินภัทร  แพ่งศรีสาร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายศุภวิชญ์  ชูค้ำ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงศรัญญา  ธาตุไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายณัฐวัฒน์  สิงโต โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงรมณ  เหลือวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายยศกร  ทิพย์โชติ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงศิรฎา  ศรีดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงวรรณภา  สุรชนม์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายพระนาย  สีดาเสถียร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงฐิติภัทร  ศุภมาตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงชญานิษฐ์  นรินทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายโชติธัม  อุดมรัตนานนท์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายเศรษฐพงศ์  อภิวิมลลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายพชร  ญาติสังกัด โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงรมิตา  ท้าวพา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงพัณณิตา  พรมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายธนเสฎฐ  นิลภูผาทวีโชติ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายอาชวิน  คตภูธร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายจิรเมธ  โพธิ์อุดม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายปุณณภพ  ศรีชะนนท์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายพัทธดนย์  ปัญญางาม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เกตุสกุลโล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงปวีณาพร  ประจงสาร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงปิยาพัชรญ์  ศรีลาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงวชิรญาณ์  มาชัย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงฐมาภรณ์  แก่นท้าว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  บริพรรณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงนวพรรศ  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายปรีดิวัฒน์  จันทรจำนง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงศุภาวิตา  คีรีวงก์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กชายกฤติน  ชำนาญณรงค์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงกวิสรา  ถาบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายพีรวิชญ์  ศีรษะโคตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กชายแทนคุณ  ฐิติปุญญา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กชายบูรพา  พรพัฒนนุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายณภัทร  พูลภาพ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงธีรกานต์  ศิริคำน้อย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายชัญญานุช  ธาตุไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายนรนิต  หลวงเมือง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพันนภา  ปะริเวทัง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงปาณิศา  ใจบุญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงลัลน์ลลิตา  ยศษา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  จันทรศร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายชิษณุพงศ์  ชุมศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงจุรินทร์พร  อ่อนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายสุทธิรักษ์  สายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงกัลยา  ลำทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายภัทรชัย  พิศจำรูญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงพิชชาภา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงอภิศรารักษ์  จันโทศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายนราวิชญ์  ไชยกาฬสินธ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงสีวลี  แซ่จึง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายอภิวิชญ์  ทองกูล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายพีรดนย์  พันนาโส โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายศุภัจชกรณ์  นุสนธรา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายกันตพัฒน์  บุญรวม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายโชคชนุตม์  สกุลพานิช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงพิชญา  โอนากุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายณธัช  จุลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ดอนแสง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายจิรกร  ตุงคโสภา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายธีรดนย์  บุตตะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายกรวิชญ์  พรมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายศิธนา  เจริญรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายพิชชากฤษฏิ์  พุ่มมาลี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงสิริกร  ศิริเกตุ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธนวุฒิ  ทองเผ้า โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงธญาณี  อุปรโคตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงศตพร  นามวิจิตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงณญาดา  ชมภูนิมิตร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงอรกัญญา  จองศิริกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงบุณยาพร  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงปริยากร  นนทปัญญา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงกนกวรช  แพงน้อย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงนรากร  ศรีภูมั่น โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงปานระวี  ภูมิเพ็ง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงวรรณวนัช  วิรติกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงสุภาวดี  อุดมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงณัฐวลัญซ์  มะเสนา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายปุญญพัฒน์  จันทน์ต้น โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงกันทลัส  กล้าหาญ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายพชร  เชียงทอง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงสิรภัทร  สหธรรมิกะชาติ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กชายณัฐวร  พร้อมจันทึก โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กชายนิติภัทร  จันทร์ขุนทศ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายมงคล  บำรุงศิริ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพิยดา  พาภักดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายสมานฉันท์  สงคราม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  รักญาติ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงแพรวา  บุญกว้าง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงธันยพัต  ชัยวงศ์นิมิต โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงกรณิศ  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงชุติมา  ปัจฉิมมา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงวรัญญา  สีสุขา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงพักตร์พริ้ง  แสนเมืองชิน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงปัณณธร  เหง่าสีไพร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงฉันทิศา  ถนอมภักดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงปุณยนุช  ชัยภูมี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงวิภวานี  ศิริตัง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงจีรนันท์  คำกันยา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงจีรพร  สิงห์คำป้อง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีพิมพ์สอ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงอรจิรา  กงแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงอรณิชชา  จันทร์สม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายวัชรพล  ชินคำ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายพชรพล  ปานะถึก โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงวรกานต์  ชัยประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกัญภร  มาลัยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงณิชกมล  อ่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ทองสวย โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงดวงกมล  คมขำ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงกชพร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงนพพัสสร  มะลาศรี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายบัญญวัต  แพ่งศรีสาร โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายศิริโชค  อินทร์ดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายณฐาภพ  คำปากดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายเจ้าพระยา  ป้องพุทรา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงธนพร  บุญพาสิริสกุล โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายธีร์ธวัช  อาวพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงภัทราวดี  ถามูลเลข โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงสุชานันท์  แก้วมุงคุณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงอริศรา  ไตยราช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงอรฉัตร  เบ้าทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงจิดาภา  ชูเสน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงชิชญา  ดาวังปา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงธัญยชนก  ขอนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงไอริษา  รู้ยืนยง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงสุตาภัทร  ทอนมณี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายธนวัฒน์  ชาตินาม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงปัญจรัตน์  ศรีภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงธัญชนก  ฤทธิ์เดช โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายศวัสกร  อนุสุริยา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงศวิตา  พ่อค้าช้าง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายธีรพัฒน์  เพชรวิชิต โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ทีตอ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงกุลธิดา  ช่วยค้ำชู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงฝันสิริ  เบ้าแบบดี โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กชายกวีณวัช  รอดชมภู โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายพิรพัฒน์  ราชสีมา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กชายกฤตปกรณ์  น้อยนาง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงณัฏฐชา  ธิิตะปัน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงสุชานรี  เหล่าสงคราม โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายกตัญญู  กุศลพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กชายธนพัฒน์  บัวคลี่ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายณภัทร  สอนจันดา โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงรัฏฐอร  ศรีแสง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณัฏฐ์วรัชญ์  เวชชนินนาท โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงฐานิกา  แก้วนามเมือง โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงธีรกานต์  บัวป่า โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงปภาวรินท์  อึงสกาว โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายธนกฤต  ทองดีวัฒนา โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กชายอักษรา  หนึ่งโชคชัย โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายจิรายุ  จันทร์กมล โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงฐิตาภา  พรมสาร โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายปรเมธ  ราชหงษ์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายภาคิน  เจริญหล้า โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงปรีียาภรณ์  โยธคง โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายภูมินรินทร์  เสวะโก โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายชยพล  เหมือดอดทน โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายวีรภัทร  สายจันทร์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงพิชญธิดา  บุดดาวงค์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงจิณณพัต  รินทา โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุขผึ้ง โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายพรพระพรหมณ์  ศรีมูลตรี โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายกิตติกวิน  เหล่าศรีชัย โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงภาวิตรา  บุญยัง โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงภาคินี  ผาจันดา โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายคุนัชญ์  ภูสีฤทธิ์ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงภูริชญา  เงินแพง โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายปิติชัย  อิรทรกองแก้ว โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายภูมิบดินทร์  ไชยเชียงพิณ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงภัควลัญช์  สมคะเน โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงปุณยาพร  สีส่อง โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงปIารถนา  อุ่นอก โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงปริฉัตร  สมบุญรัก โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายศุภกร  ประชาชิตร โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายณัฐวัฒน์  ไพสิฐสกุลเกตุ โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายนราวิชญ์  ชุมพล โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงศรัณภัทรา  บัวหงษา โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงภัทรมัย  รัตนี โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายสุรเดช  ธุระพระ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายณรงค์สิทธิ์  พุทธาผา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงประนิษฐา  ไหวพริบ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงปลายฟ้า  นาคำ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 92 (ชุมชนนาข่า) 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงนิศานาถ  เพิ่มขุนทด โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงอัญชิสา  กลิ่นรื่น โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงนารีรัตน์  แก้วแสน โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงณัฐพร  กกฝ้าย โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายสุเมธา  บุญถูก โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายปฏิพัทธ์  กาละมหา โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงภัททิยา  ค้ำชู โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายณัฐดนัย  มาตผาง โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงมาตาลักษณ์  นามวงศ์ โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงโสรยา  พิมพ์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงวรัญญา  ประเสริฐสัง โรงเรียนบ้านโนนหวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงอรปรียา  เซสาซน โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายวีระชัย  สิงห์ขาว โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย 1 ป.6 คณิตประถม
294 นายสิปปภาศ  เขียวศรี โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
295 เด็กชายธีรัตเดช  น้อยมนตรี โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงสุภัคจิรา  เวียงโสม โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพลวดี  วงพันธ์ โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงวราภรณ์  มะเกลือป่า โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงปาริชาติ  ดีพิษ โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงธัญลักษ์  เพียเทพ โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงศุภญานี  จึงวัฒนตระกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อัดโดดดร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงปาณิสรา  แก่นชูวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กชายนันทวัฒน์  ธรรมวงศ์ผล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงมณินทร  หงษาคำ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายชัญญกร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กชายอติคุณ  มีจันที โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงบุณฑริกา  ประคองขวัญชัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงสุประวีณ์  พุฒชัยพาณิชย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงฐิตาพร  แพ่งนคร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงกมลณัฐ  พรสุวรรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กชายภูมินทร์  ษมากรวิทิต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กชายจิรันธนิน  วงศ์ธีระชวลิต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายกรวิชญ์  โคตรแสนลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กหญิงตฤณอรอินทุ์  รัตนกร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กชายณัฐกรณ์  คำอ้น โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงภิญญดา  ลายวรรณรัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายจิรพัส  สัตถาผล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงกมลชนก  สวัสดิ์พันธ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงศศินันท์  เรืองกิตต์ชัยกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
321 เด็กหญิงดิษยา  วงษ์หาจักร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงปาณิสรา  กงพาน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายธราเทพ  วิบูลย์สิน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงเขมจิรา  จันดาวัลย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงภวิภา  ทามาลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงรวิสรา  สร้อยกุดเรือ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายธนวรรธน์  ชำนาญณรงค์ศักดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายเสฏฐพันธ์  จังศิริวัฒนธำรง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กชายธนกฤต  ไชยเอีย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายทินกฤต  พิพัฒน์สุทธิกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
331 เด็กชายสุขธัช  แซ่ลี้ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กชายธนกร  ฉัตรชมชื่น โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงจิดาภา  คณิชวนกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
334 เด็กชายกิติพัฒน์  เรืองสินธุสถาพร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
335 เด็กชายประภิญญา  สารคุณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ดอกบัวหลวง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงปริณดา  พงษ์สุพรรณศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงพราวรวี  ฉัตรประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงธนัญชนก  พรกุลวัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงธนัชพร  มาลาหอม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายอัศวิน  ภูชูธรรม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายภูกิจ  ณ หนองคาย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายปฐมพัฒน์  นิโรธรังสี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงไปรยาพร  ศรีไชยโยรักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงธัญญา  ศรีคำ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายศิววัชร์  มณีรัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายกฤตธี  ไชยผาสุข โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายชนกเดชา  บุญปก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงธิญาดา  วงศ์อาษา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายคมชาญ  โคตรธนวดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายเจษฏา  มาพร้อมฐิติกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
352 เด็กชายพงศ์พฤทธิ์  พฤทธิเทพ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
353 เด็กชายฐิตพัฒน์  ษะทิพย์ยูงทอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงวริศรา  สุริยะเดช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ว่องไวรัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีเพ็งมาตย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงฐิตารีย์  พินิจการวัฒน์กุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงสุพรรณดา  แก้วหอมคำ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายวริทธิ์ธร  ประสงค์ศิลป์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงสรัลพร  กิตติญาณขจร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงณัฐกฤตา  นงนุช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายจีรวัฒน์  ชื่นคำ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายธนภูมิ  ธนพิทักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงรสิตา  นิโรธรังสี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายวศิน  ดรจันทร์ใต้ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กชายภัทรภณ  ธนพิทักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงกมลชนก  ปาตู โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายอัศวิน  วรเดชมงคล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีราช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กชายเจมส์ พานิวง  องคนุสสรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กหญิงพีรญา  พรมลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กชายปธานิน  ตปนียะโชติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กชายณพงศ์ภพ  เอ็งอุทัยวัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงปุณยวีร์  จิตคุ้ม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กชายกิตติสันห์  โพธิ์ศรีดาภร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงนันทกานท์  พรหมบุตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กหญิงเฌอร์มาลย์  สายวิลัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กชายภูริภัทร  เพ็งสา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กหญิงทรรศมนวรรณ  พินิจการวัฒน์กุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
380 เด็กหญิงณัฐธิดา  รียะวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ธารากุลทิพย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายฉัตรโสภณ  ศรีวรกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายปัณณวัฒน์  ขำมี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายเปรมปะวีร์  บุญญาพิพรรธน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายกฤษณะพงศ์  คงตระกูลพิทักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงธันยพร  จอดนอก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงปุณยาพร  อนุสุริยา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงชวิศา  ภูชูธรรม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายชญานนท์  นินยวี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายชาคริต  ตระการกูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายชาญพัฒน์  ธนโอฬาร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงจิดาภา  นันทะสาร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงทัตพิชา  อิงศิโรรัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงนงนภัส  เอ็งอุทัยวัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงชนวรินทร์  ลีทุม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายกันตธี  โฮซิน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายแทนไท  ธาตุทำเล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงธนัชชา  ธนพิทักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กชายรพีพงศ์  อภิรัตน์วรากุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายพีระกานต์  สุวรรณประสิทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายนันท์นภัส  คลื่นแก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายภพธรรม  พูนศรีอร่าม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายสุรพัศ  กล่ำแสง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายณภัทรสรวง  แสงสว่าง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายกิตติภูมิ  บุญพาสิริสกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายภูเบศวร์  ช่อผกา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายเศรษฐวิชญ์  ชัยจักร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงแพรไหม  อรุณแสงศิลป์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงกันต์พิชชา  นารอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายภพธร  พูนศรีอร่าม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
411 นางสาววริสรา  เจรจาศิลป โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายจิรภัทร  รัตถา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  รัชตะพรทรัพย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายบวรกวินท์  ลีทุม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายณรงค์ชัย  ตรีพรวสุ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายสมิทธิ์  วงษ์วิไลวารินทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กชายณัฐวัชต์  แสงชาติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 นายวรรธนัย  วรรัตน์ ณ หนองคาย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงกานตินา  บุญประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงธัญรดา  นิติกิตเจริญวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กชายสิรภพ  จูมพรักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงณัฐรัตน์  ศรีกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงปิยะธิดา  สุขประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 นางสาวพรสุรีย์  ตันวัฒนะ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงสุจิรา  เนียมปาน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 นายพศิน  ลิ้มชัยพฤกษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 นางสาวพิมพ์พิสิทธิ์  สารสม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชำนาญณรงค์ศักดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 นายปาณัสม์  เลิศแสงอรุณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 นายณชล  ชมประยูร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 นางสาวสุนันทินี  สมภักดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 เด็กชายศุภกิจ  ศักดิ์กุลพัฒน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 นายณัฐวัฒน์  บุญสินชัยธนกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงกิรนัฐ  เสนานุช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จิตคุ้ม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงพรปิติ  พรมโสภา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กชายภูริพล  วงศ์แสงงาม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายอันดามัน  ศรีบุญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงภัครมัย  โพธิ์ศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงพิมพ์นารา  รัตวร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงอาทิตยา  ตรียะชาติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงสุจิรา  วิทยากร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  สุรินทร์วราโชติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 นางสาวณัฐณิชา  ธารทรัพย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
445 เด็กชายณัฐดนัย  หงษ์ทอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงธัญพิชชา  มูลมะนัส โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
448 เด็กชายธนวุฒิ  พนาลิกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงมลฐปราณ  เดอ ลิโซ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 นางสาวกุลกัญญา  สายสุพรรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 นายปิยะ  ทิพยาลัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มะโนมัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กชายยศภัทร  รัตนประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กชายจักรภัทร  วิริยะทรงธรรม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กชายพิริยะ  พรมแก้วมา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 นางสาวจุฬา  ชัยอมรไพศาล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงอรพิชญ์  เฉยไสย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 นางสาวณัฐหทัย  แชง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กชายเอื้อการย์  ลิ้มชัยพฤกษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงนาราภัทร  สมวัชรจิต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงปพิชญา  เหลืองมีชัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงเบญญทิพย์  นครชัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงรัตนาพร  ลิ้มชัยพฤกษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กชายธนกฤต  จิรพงษ์เมตต์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กชายไตรภูมิ  พลศิลา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กชายกฤษฤานัย  พนมเขต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กชายชยกร  ประจันตะเสน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายกฤตย์  เพ็งลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กชายธรรมรัฐ  ขัตติยะราช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
470 เด็กชายอภิสิทธิ์  ถำวาปี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
471 เด็กชายชิน  หอมสวาสดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
472 เด็กชายชนม์ชนก  จูมพลหล้า โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
473 เด็กชายสิรวิชญ์  สายสีสด โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
474 เด็กชายคงณัฐรัฐ์  อัครบรมวิภาค โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
475 เด็กชายกันต์กวี  มองโพธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
476 เด็กชายชินวัตร  งามศิริสมสกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
477 เด็กชายสหชัย  โพธินาม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
478 เด็กหญิงศราวดี  แสนสาระ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
479 เด็กชายสรกฤช  กาบบัวลอย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
480 เด็กชายนรุตม์ชัย  ทรงแสงจันทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
481 เด็กหญิงอัจฉรา  เขตคาม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
482 เด็กหญิงจรัสพร  ลีเลิศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
483 เด็กหญิงอติกานต์  สังสรรค์อนันต์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กหญิงวราภรณ์  นามสมบูรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กหญิงพิมพ์นารา นีนา  นาวาโร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กชายภวิศ  อินทรประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายจารุวัฒน์  ชะนะสะแบง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายนภัสดล  วรรณธนะชานนท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กชายพัสกร  พิชญาตระกูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กชายสรัล  วันครรชิต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายปุญญพัฒน์  ผาสุข โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงสุวีรยา  สัตยะยุกต์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กหญิงวัลย์ลาดา  พะดาวัลย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กหญิงเอิล์  กัลระโห ซเทริฟ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กหญิงซอนยา  บุญช่วยฉันท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กหญิงสวิตตา  ทรงคาศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กหญิงพุทธธิดา  ชัยสว่าง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงอรอนงค์  สายเชื้อ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กหญิงภคพร  ตันวัฒนะ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กหญิงพรรณวรฑ  โคตรรัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กหญิงนฤนาถ  มาหลิน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงไดอะน่า  เรห์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายธนัช  นพพิบูลย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายวรธันย์  ดารารัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  สิทธิจันเสน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงอภิสุตา  เรืองสิริโชค โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงธัญวรัตม์  รัตนประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายเบญจพล  เหมะนิล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายชรัส  บุตรวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
510 เด็กหญิงวาเนสสา พลอยไพลิน  ร็อคเคอร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงนภาวรรณ  วงศ์เจริญวนกิจ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงสุริยาพร  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
513 เด็กชายอนันต์สิทธิ์  ไชยวารี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายอชิตพล  แต้สุวรรณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
515 เด็กชายคุณพัฒน์  บุญแสงเจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายชิษณุพงศ์  สารกรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายอนุทิศ  งามอุรุเลิศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายอธีตภูมิ  อุ้ยเลิศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
519 เด็กหญิงญาณิศา  อัยแก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงติชิลา  ศักดิ์สง่าวงษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายพัฒนะ  พิชญาตระกูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
522 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  รัตน์ประเสริฐกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงธัญญาธร  คำศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
524 เด็กชายบุณพจน์  ธีรทัศนานนท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
525 เด็กชายตุลธร  ไวทยานุวัตติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายวรพจน์  แซ่ฉั่ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายศรัณย์กฤต  โคตรนริทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
528 เด็กหญิงณัชชา  ทองแสน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันเจือ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายณัฐพงศ์  ทองอุทัยศิริ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายชยพล  สิงห์หลง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายกมล  จันทร์ดำ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายนำโชค  ดวงบุปผา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงภัทราธร  ศรีปลั่ง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
535 เด็กชายธนภัทร  ผดุงกิจ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายอิศระบดินทร์  โฆษิตชัยมงคล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายภานุวัส  วรพิบูลย์วิทย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
538 เด็กหญิงภรภาดา  ไชยเอีย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
539 เด็กชายจารุวิช  ผลาฤทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายพงษ์ศธร  ชัยประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายอิทธิ์ธร  รุจิระธนาพันธ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
542 เด็กชายณัฐวัฒน์  ปิยะดารากร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายจิรภัทร  เงาะปก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงภฤตยา  วงศ์อาษา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายแท่นทอง  ทองบน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายนภดล  เพ็งลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
547 เด็กชายอลงกรณ์  แข็งขัน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายสิปปวิชญ์  ชินวานิชย์เจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงศุภานัน  วิสารทกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
550 เด็กชายธาริต  วานิชชัง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงชนิดาภา  ทองบ่อ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
552 เด็กหญิงญาณภัค  ทุริสุทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายอุดมโชค  ชัยประสิทธิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
554 เด็กชายณฐวัฒน์  พักสาหาร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงนภัทร  ศรีศันสนีย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงอภิสราพร  ดวงมาตย์พล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงปาณิศา  วงศ์ศิริยานนท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงปัญฑารีย์  เต็งรังสรรค์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงปุญญาดา  อธิโชคถาวร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายกษิเดช  อธิโชคถาวร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
561 เด็กชายศิวัชพงศ์  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายปิยะวัฒน์  นิติศิริ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายณัฐดนัย  อุ่นแก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
564 เด็กหญิงมัชฌิมา  สอนคำแก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงพีรดา  ศักดิ์สุจริต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงนิรุตา  ขุนนุช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายศุภฤกษ์  เมธีปฏิภาน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงสาธนี  แก้วลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงภูริชญา  บุญจันทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายอริณ  บุญจันทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายธนัตถ์  ชัยพานนท์วิชญ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พรพันธ์นุกูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงยศสุดา  เสนาสุ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงกัลยา  ดำรงสกุลไทย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงฐิติพร  กิตติช่วงโชติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายนันทภพ  แก้วลี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายเตชสิทธิ์  เธียรธรรมฐิตา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายปฐวี  พิเสฎฐศลาศัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายศุภกร  ยั่งยืนนาน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายพิชญพงษ์  ถิรณัฏฐ์ธนัน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กชายพิสิษฐ์  รักษ์ปัญญาธรรม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
582 เด็กชายนพณัฐ  ทองเย็น โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงธีริศรา  อนุสุริยา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายชัชวาล  บุดดีพุธ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
585 เด็กชายมาร์คุส อลงกรณ์  ฌองเวริทซ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายดนัยพัชร  เพ็งกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
587 เด็กชายภิญญู  กุลวรนภัค โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
588 เด็กชายปารณัฐ  รูปสม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงเอลล่า เบญญาภา  คัทเบร์ท โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พินิจการวัฒน์กุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายรัชชานนท์  แสงทะลา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
592 เด็กชายปิยภัทร  จันทรเสนา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงชัญญานิษฐ์  ตั้งโนนสูง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายณัฐนนท์  บูรรุ่งโรจน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
595 เด็กชายปิยะพัฒน์  สัมพันธ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงกนกกร  เกตุสุวรรณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงสุชีวัน  สินศุภฤกษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
598 เด็กชายณัฐษานนท์  สุวรรณราช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงนัฐฐยา  เตียวศิริทรัพย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงปิยะวัลย์  ตู้เจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายจิรัสย์โชติ  พันหล่อมโส โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายกฤษฎิ์  บุญเอื้อเบญจมาส โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายสิรวิชญ์  ลือเลื่อง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
604 เด็กชายธัญพิศิษฐ์  จิตพิไล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายกฤตภาส  คูสกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
606 เด็กหญิงมินทิรา  ประทุม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
607 เด็กหญิงสิริญญา  ชินศรีวงศ์กูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
608 เด็กชายภูรินทร์  สันตินันตรักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
609 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ธนพิทักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
610 เด็กชายถิรายุส์  จุมพลหล้า โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
611 เด็กชายฐิรพงศ์  พละศูนย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
612 เด็กหญิงธัญญานุช  โคตรประทุม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
613 เด็กหญิงมนัสนันท์  เพียรชัยสงค์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
614 เด็กหญิงธนิสร  คลังแสง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
615 เด็กหญิงณัฐพร  ตั้งโนนสูง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
616 เด็กหญิงอรปรียา  กองคำ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงดลยากร  ฮวดคูณประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กชายปภินวิทย์  ตั้งรัตนผล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงจิตตานันท์  พัฒน์พงศ์ไพศาล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
620 เด็กชายกฤตณ์พัทธ์  นิธิศโชติกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
621 เด็กหญิงพลอยใส  บรมปิยสวัสดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
622 เด็กชายธนกร  สุทธจรรยา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
623 เด็กชายณวัฒนา  สมุทรโคตา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
624 เด็กหญิงนฏกร  เหล่าศิริวิจิตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
625 เด็กชายอัศวิน  มั่นวิชาธร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
626 เด็กชายโจซียา  โอภาสเกียรติกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
627 เด็กหญิงณัฐกัญญา  นามประกาย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
628 เด็กหญิงจุฬาพรรณ  เวฬุวันใน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
629 เด็กชายธนกฤต  สุไชยชิต โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
630 เด็กชายตุนท์  นภฤตโกสินทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
631 เด็กหญิงสุนิสาธินี  ศรีแก่นจันทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
632 เด็กหญิงญาณกิตติ์  รวิโชติกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
633 เด็กหญิงอัญชิสา  วรรณกูล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
634 เด็กหญิงชนิสรา  สายสุพรรณ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
635 เด็กหญิงกนกนิภา  ชัยสว่างวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
636 เด็กชายพชรพล  พงศ์กรกัมพล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
637 เด็กหญิงธันยภรณ์  จันทะชุม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
638 เด็กชายกฤตวัฒน์  ลิมโพธิ์ทอง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
639 เด็กหญิงสนปัตตาเวีย  สุริยะไชย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
640 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เทศศรีเมือง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
641 เด็กชายพีรวิชญ์  คำมะณีจันทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายโชคอนันต์  ปานเชียงวงษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
643 เด็กหญิงวิภาดา  พุทธนิมนต์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
644 นางสาวทักษพร  กระพี้ทุม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
645 นายโชติชยานันต์  เต่าแก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
646 เด็กชายนาราภูมิ  เต็งศิริกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงลภัสรดา  ศรีเมือง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กชายภูวสิษฎ์  ท้าวมะลิ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงชลภิชา  แสงวุธ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  นรานันทน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กชายเอกชัย  จันทะศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงเมธาพร  เทพบุตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กชายพิรพัฒน์  ริมสกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กชายสรวิศ  พิณธรรม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายอภิสิทธิ์  พิชิตพงษ์ไชย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายวัทธิกร  เครือคุณากร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายวรกฤช  จันทะชุม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายธนกฤต  สมภักดี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายพงษ์ศิริ  จันทรกร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงปริยาภัทร  สกุลคู โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายแม็ก  แมนโกลด์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายณัฐกมล  ตั้งโนนสูง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายธาวิน  ปักเคธาติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายชลาธิป  จันทรกมลชัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายกลวัชร  โสภาเนตร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายณัชธีพงศ์  ตรีวัชรานนท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายรพินทร์  สุวรรณการีย์กุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงชนกภัทร์  จันทะศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายศักดิโชติ  รัฐโอบอุ้ม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ผดุงกมล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงชุติมณฑ์  ชนชนะชัย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายกรพจน์  พรหมจารย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายทินภัทร  ศิวกรตรัยคุณ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญทองอ่อน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กชายณัชชพัฒน์  เชี่ยวรุ่งโรจน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงพรปวีณ์  ประเสริฐไทย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงภัทรีย์นันทน์  นนท์ธนภัส โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงจิลลาภัทร  แสงหมี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายจีราวัฒน์  เรืองคณาสันต์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายศุภฤกษ์  ชัยเจริญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายปัญณวรรษ  อินลา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายธราเทพ  สูงสุมาลย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายวีรกร  พิสายสอด โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงชฎารัตน์  วานิชชัง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายณรงค์  กรชนกพงศา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายธนภัทร  โพธิ์แก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงชนกปรียา  เวียนเตียง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงทิพสุดา  พนาวัฒนวงศ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายปฏิภาณ  เบี้ยวทุ่งน้อย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายทศทิศ  สิงอุปโป โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายปวรปรัชญ์  นิยมเหลา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายอัครพล  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงนงลักษณ์  สินงาม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กชายชนพัฒน์  อยู่สำราญ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงพิมพาภรณ์  วงษ์สนิทธีรา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงชญาดา  วิสุทธิรัตนมณี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายณัฐวัฒน์  กิจจงเจริญยิ่ง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงสุกฤตา  ทัตตินาพานิช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงธนัชชา  เต่าแก้ว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงธมนวรรณ  พิชัยกาล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงสิริยากร  ชมพจนานันท์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงธรารัตน์  ไชยเดช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงวิชัชญา  ณ หนองคาย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงณิชาพัฒน์  อึ้งอารี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายกร  ด่านวิบูลย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายชวิศร  อึ้งมณีประเสริฐ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงปารีณา  สถิตธรรมนิตย์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายพีรพล  ริมสกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงภนิตา  ไชยเอีย โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงฤทธาพร  โชติกลาง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงศิวาการ  ศิริวานก โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงวรัญญา  เกษตรเอี่ยม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงชยพัทธ์  ธิติศักดิ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายจักรพรรดิ  อัครประเสริฐกิจ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายมนวรรธน์  ศาสนสุพินธ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงมนัสนันท์  ทิพชาติ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงโชติกา  ตุลยานันต์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงปัญวรรัตน์  ไชยเสนา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงอรกัญญา  อุดมศรี โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงบุณยวีร์  ธาดาเดช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายศุภกร  ทัตตินาพานิช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กชายจุฑาธิป  ชำนาญจันทร์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  โอภาสเกียรติกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กชายกฤตภาส  ผลไสว โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กชายสิรภพ  วังธนากร โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กชายสรวิศ  บุญรัตน์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงจิระภาพรรณ  อรรถประจง โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงปณาลี  ศรีคัฒนพรหม โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงอัจฉรียา  เชื้อสัตตบงกช โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายพีรดนย์  สุขธนะ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กชายกีรติธรณ์  โฮซิน โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กชายธนกฤต  สุทธิโอภาส โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กชายกฤตภาส  ตั้งรัตนผล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กชายกันต์  พงศ์ศิริปรีชา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายอลงกต  วงศ์จันทา โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายภทรธร  ผลินยศ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กชายพิสิษฐ์  อภิรัตน์วรากุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  โสภณธนารักษ์ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กชายอภิวิชญ์  ทองแท้ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงกรวรรณ  เล็กเจริญกุล โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงสุพิชชา  เสวะโก โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
742 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ภูเงิน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
743 เด็กหญิงพัณณิตา  ปั้นทอง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
744 เด็กหญิงกมลชนก  อ่อนตา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
745 เด็กหญิงอภิษฎา  บุญพา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
746 เด็กหญิงนภัสนันท์  เจริญวิทยนันท์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
747 เด็กหญิงปวริศา  เชื้อคำจันทร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
748 เด็กหญิงโนรารัตน์  ตะจันทร์ดา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
749 เด็กหญิงณัฐนันท์  มาตย์วิเศษ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
750 เด็กหญิงชนม์นิภา  เพ็งบุญ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
751 เด็กหญิงเกศรินทร์  บุญพรหม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
752 เด็กหญิงสลิลเกตน์  เมฆะสุวรรณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
753 เด็กหญิงพีรดา  คำมะณีจันทร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
754 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
755 เด็กหญิงปณิตา  มังครุดร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
756 เด็กหญิงนชิตา  พรหมโสภา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
757 เด็กหญิงณัฐธยาน์  แป้นหยูรัตน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
758 เด็กหญิงพิชญา  สกุลพันธุ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
759 เด็กหญิงมีนา  ทนุบูลย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
760 เด็กหญิงอัญชิสา  แก้วเจริญ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
761 เด็กหญิงกนกรดา  ตั้งประดิษฐ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
762 เด็กหญิงจุฑามาศ  ชรารัตน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
763 เด็กหญิงปาริชาติ  รัตนเพชร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
764 เด็กหญิงปารณีย์  จวนแจ้ง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
765 เด็กหญิงศุภรดา  พินิจการวัฒน์กุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
766 เด็กหญิงชนิสรา  วชิราภากร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
767 เด็กหญิงร่มเกศ  คำวิจิตต์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
768 เด็กหญิงปรียาพร  ศรีอุดม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
769 เด็กหญิงอริสรา  พานเสน่ห์ศรี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
770 เด็กหญิงชรินธร  สุภาพันธ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
771 เด็กหญิงชญากาญจน์  อบเชย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
772 เด็กหญิงประวีณ  ชาวไทย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
773 เด็กหญิงธนิดา  ลือเลื่อง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
774 เด็กหญิงภัณทิลา  โคตกระพี้ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
775 เด็กหญิงนันทภัค  อิธถาฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
776 เด็กหญิงธิชา  โคตรมงคล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
777 เด็กหญิงพิชชาภา  พิลาไชย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
778 เด็กหญิงภัทราวรรณ  ภาสอน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
779 เด็กหญิงภัคธีมา  ธุระพันธ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
780 เด็กหญิงรชาอร  ช้างรักษา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
781 เด็กหญิงธัญชนก  มักโกมินทร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
782 เด็กหญิงชญาดา  บริรัตน์ฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
783 เด็กหญิงภัสสรา  นรานันทน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
784 เด็กหญิงพุทธิชา  สิงห์สุวรรณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
785 เด็กหญิง้่่้่่้้จิรภัทร  ชุติรัตนานันท โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
786 เด็กหญิงชนัญชิดา  ขจรภพ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
787 เด็กหญิงจิตภินันท์  โพธิ์อ่อนจรูญ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
788 เด็กหญิงญาดา  แจ้งจันทร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิตประถม
789 เด็กหญิงวิชญาดา  ณรงค์ศักดิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
790 เด็กหญิงปารุดา  สุดาเดช โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
791 เด็กหญิงณัฐรุจา  ศรีษะ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 คณิตประถม
792 เด็กหญิงศุภานัน  เรืองเทพ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
793 เด็กหญิงอินทิรา  มิยาโมโตะ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 คณิตประถม
794 เด็กหญิงชนาภา  ชูศรีพัฒน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
795 เด็กหญิงอภิษฎา  เลิศอุดมโชค โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยขันธ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงสุทธิมา  ภูผายาง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จูงพันธ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
799 เด็กหญิงณัฐรินี  ทับสมบัติ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
800 เด็กหญิงนภธิดี  เจริญมิตร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
801 เด็กหญิงจิณณ์ณณัช  ไพสิริภาส โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงพิชพร  เบ้าทองจันทร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
803 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  แก้วเงิน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงเมธาวี  วงษ์ศรี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
805 เด็กหญิงปวีณา  รุ่งเรือง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
806 เด็กหญิงเจริญรัตน์  พันธ์คำ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
807 เด็กหญิงพราวลดา  ปั้นทอง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
808 เด็กหญิงอาภากร  มานะพาณิชย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
809 เด็กหญิงกุลนิภา  เตียวศิริทรัพย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงณภัทรธมนต์  พิเศษกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงกิตติ์ธัญญา  พานิล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงเอื้อการย์  อินเล็ก โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงชลธิชา  บุรุษภักดี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
814 เด็กหญิงณิชา  เกา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงสรืยา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงปภาวร  บุษราคัม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
817 เด็กหญิงหทัยภัทร  วงศ์อาษา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
818 เด็กหญิงพรชนก  หิรัญวัฒนสิน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
819 เด็กหญิงปิยาภรณ์  คำวันดี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
820 เด็กหญิงทิพย์ธิดา  เจริญรัตน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
821 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทองสา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
822 เด็กหญิงมนสิชา  วางัสสุมา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
823 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์คำพันธ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
824 เด็กหญิงสิริกร  บุดนาชิน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
825 เด็กหญิงณัฐพร  พระภิเดช โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
826 เด็กหญิงภริตพร  พิพัฒนะพร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
827 เด็กหญิงวรัญญา  วงษ์จำปา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
828 นางสาวนัฐญาพร  ทิศาใต้ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
829 เด็กหญิงชนิดา  ศรีลาวงศ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
830 เด็กหญิงศิริขวัญ  วามะลุน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
831 นางสาวเนตรนภา  แสงเนตร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงละอองฌาน  อุปรินทร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
833 นางสาวณัฐมณฑน์  พิเศษกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงสุชาดา  ลุนละวงค์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงคนิสรา  เคนสีลา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
836 นางสาวธิติกานต์  อุ่นวิเศษ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
837 นางสาวปาณิสรา  โสดาดี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
838 นางสาวปภาวรินทร์  แสนกลาง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
839 เด็กหญิงธัญชนก  จังพล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
840 เด็กหญิงจิราภรณ์  บึงบุษบา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
841 เด็กหญิงนิธินาถ  แก่นใจ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงนันทภัค  เหมุทัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงศิรภัสสร  กองคำ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
844 นางสาวปิ่นมนัส  เนื้อแก่น โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงสโรชา  ยิ้มสบาย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
846 นางสาวพิชญพร  จันทุมมา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงพิณัชนี  พิศาลเศรษฐพงศ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
848 นางสาวอารีญา  เห็มโพธิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
849 นางสาวสัชฌุกร  เมฆะสุวรรณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แก้วมงคล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
851 นางสาวญาณ์ฐิตา  โชตะวัน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
852 นางสาวเบญจวรรณ  อุทัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงกนิษฐา  เบญจมาศ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงธันยพร  วิเชียรลม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงธีราพร  ชูพันธ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงชญาภา  กมลรัชนนท์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
857 นางสาวกนกพรรณ  ปณะราช โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
858 นางสาวอรอุมารี  เดชยศดี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
859 นางสาวชมพูนุช  ปัดโตธัมธังค์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
860 นางสาวอัญชิษฐา  จิตนาม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงเกษศิรินทร์  มงคลดี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงชญานุตม์  บุตรดี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงอรุชา  ประทุมรัตน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
864 นางสาวณิชาภัทร  บริรัตน์ฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
865 นางสาวฐิติรัตน์  แสนชัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงนริศรา  กิจรักษา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงกัลยารัตน์  พนาวัฒนวงศ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ศรีรักษา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
869 เด็กหญิงนีรนุช  นิคมภักดิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
870 นางสาวอรอินธุ์  กำแพงคำ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงลลนา  ปรุงนา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
872 นางสาวสิริทิพย์  รัตนวิชัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงวิภาดา  เชียงรัมย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงปัณฑารีย์  กันบุรมย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงแคทเธอรีน  อุลลมานน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงปณัดา  อุดมรัตน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงภูชญาภา  ชีวินเจริญรุ่ง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงบัญฑิตา  มายอด โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงพัชรีพร  พัฒนาอนุสกุล โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงธนัญชนก  ประวันโน โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงสุชาดา  ธรรมฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงกมนพร  ศรีพุทธา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงธัญพิชชา  นนนุศาสตร์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงณมน  โชคสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงพิมพ์สุภา  วงษ์ล้อสุวรรณ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงสกุลกาญจน์  ศรีวรสาร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงพิชญาภา  งามเหลา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงณัชชา  เตาะไทสงค์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงวิภาพร  จาตุรงค์กร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงสุภาวิตา  มิ่งวัฒนชาติ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงสิริพร  คิดสง่า โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงปุญญิศา  ก้อนกลมเปรี้ยว โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงรวีรชา  บุญชัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงเบญญาภา  รามสีดา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงศิรภัสสร  ใจเที่ยง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงสโรชา  ริยะสุ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงนาตาชา  คาบู โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงอลิสเบท  มาร์ซาโร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงจรัญญา  เจริญบุญภากร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงอัญชิสา  ภูชูธรรม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงญาดา  เพ็งชัย โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงวิภาดา  ดารารัตน์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงชนิตปรียา  เตียวศิริทรัพย์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงณชนก  โอฆะพนม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงธันยพร  จิวศิริวงษ์ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงวริศรา  สนทนา โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงอาริยา  สีมาวุธ โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงพิสชานาฏ  แล่นทม โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงณัฐชา  ศรีวรสาร โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงภัคนันท์  ชาวเวียง โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงปัณฑารีย์  พรหมโท โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงสิริธิดา  นันธานี โรงเรียนเซนต์เมรี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กชายพชร  สุทธาโรจน์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 คณิตประถม
914 เด็กหญิงนิษฐกานต์  สกุลเจริญลาภ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
915 เด็กชายลีโอ ยามี  แมนสัน โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
916 เด็กชายจักริน  เกษเสนา โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.5 คณิตประถม
917 เด็กหญิงปุณิกา  หอบรรลือกิจ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
918 นายคุปต์ เอ็ดวาร์ด  ไฟเฟอร์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
919 นางสาวปิยากร  ยามี โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
920 นางสาวฟาริดา  สียางนอก โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงสิรินญา  จตุรงค์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
922 นายโจนาธาร เปรม  คลาร์ค โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
923 นางสาวพิชชาพร  พลูชัย โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
924 เด็กหญิงปนัดดา  จาดเจริญ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
925 นายพร้อมพันธ์  คอมแพงจันทร์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงเคท ฟรานเซสโก้  สโลดาเรส โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงอริสรา  ลุนลลาด โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
928 เด็กหญิงศศิวิมล  สาทน โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
929 เด็กชายรัฐภูมิ  ธรรมวงษ์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
930 เด็กหญิงรวิวรรณ  เทพนวน โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
931 เด็กชายวิวิศน์  ชูบัณฑิตจิรยศ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กชายคอนเนอร์ แอนดูรว์  เอลลิส โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กชายกัณฑ์คุปต์  เครือเขื่อนเพชร โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงเดนิส เจลิสชา  คัปปุน โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กชายมั่น  สมบูรณ์เรศ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายญาโณทัย เฟรด  สตีเฟ่นสัน โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กชายอภิวิชญ์  กุลธวัช โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงพรวิภา  ชาวไทย โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กชายดุ๊กลาส สุพันธ์  ไอเซิลส์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กชายบรัดลิ โรเบิร์ต  คลาร์ค โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงณัฐนันต์  ลิ้มชัยเจริญพานิชย์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กชายธีรโชติ  โชว์ จุ้ย โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายณัฐพงษ์  เตียวศิริชัยสกุล โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายสุรวิช  บูรณสรรรค์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงปพิชญา  ภูกองไชย โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงปรียนันท์  บุตรทองคำวงษ์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงภูณิกา  หอบรรลือกิจ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นินยวี โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงมะยุกิ  โอชิมะ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก่นวงษ์ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงปิยะธิดา  โคบาล โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กชายบุญทัยดลณ์  เต้ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงณัฐธิดา  วงศ์ประทุม โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงอธิชา  เชียงหลิว โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กชายณธรรส  นัทธี โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กชายจิรายุ  แท่นวัฒนกุล โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กชายรุ่งโรจน์  โชคศิริเจริญ โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กชายภาณุพงษ์  พุฒิสันติกุล โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงณัฐชาภัทร  เตียวศิริชัยสกุล โรงเรียนพัฒนาปัญญา 1 ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงศรัณย์พร  ไชยคำแดง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
961 เด็กชายณฐกร  แก้วสีดา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
962 เด็กหญิงวริศรา  วิไลงาม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
963 เด็กหญิงบุณยานุช  มาลัยกุล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
964 เด็กชายวีรภัทร  ปิตตายัง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
965 เด็กหญิงรินลดา  แวมประชา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
966 เด็กชายพิพัฒพงษ์  แก่นดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
967 เด็กชายสุเมธา  เฉิน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
968 เด็กหญิงฐานิดา  ใจหาญ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
969 เด็กหญิงพิชญ์พร  พินิจมนตรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
970 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  มัดทะมณฑล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
971 เด็กหญิงนพัสร  ผลจันทร์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
972 เด็กชายธนกร  เขียวกอ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
973 เด็กหญิงสริลนุช  ทองพันธ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
974 เด็กหญิงจุฑามณ๊  ยอดผา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
975 เด็กชายปานชัย  ศรีสุข โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
976 เด็กชายธนวิชญ์  พลบูรณ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
977 เด็กชายแดเนียล ราฟาเอล  ริวเตอร์ ฟาเยราส โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
978 เด็กหญิงลาภินี  ภาพูวงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
979 เด็กชายปุณภัท  ทะจรสมบัติ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
980 เด็กชายปุณพจน์  ภักดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
981 เด็กหญิงรวิพร  จิตประสงค์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
982 เด็กหญิงญานิศา  พ่วงมี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
983 เด็กชายปธานิน  นาโสก โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
984 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  สีมะชัย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
985 เด็กหญิงศุภรดา  จันทรวิจิตร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
986 เด็กชายกันตพัฒน์  โชติกุล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
987 เด็กชายอัษฎา  งามสีทา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
988 เด็กหญิงธัญชนก  ไมตรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
989 เด็กชายกิตติทัต  เกตุทัต โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
990 เด็กหญิงนาราภัทร  บุญพา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
991 เด็กหญิงศุธีรญา  หนาดเสน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
992 เด็กชายจิตติพัฒน์  เฮ้ารัง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
993 เด็กหญิงนวพร  จี้กระโทก โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
994 เด็กชายปภังกร  เทือกเถาว์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
995 เด็กหญิงนันทกานต์  วิไลพันธ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
996 เด็กชายฤทธิ์  ธีสุระ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
997 เด็กหญิงจิรสิตา  รัตนบุรานนท์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
998 เด็กชายณัฐวัศ  โคตรจันทร์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
999 เด็กชายพิสิษฐ์  เดชภัทรไพบูลย์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1000 เด็กชายฐิติวัฒน์  พิมพา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1001 เด็กชายกฤษฎา  วิเศษหลง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1002 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  คำพรมมา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1003 เด็กชายจิณณวัตร  ภูขาว โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงศศิธร  กองศรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1005 เด็กชายเดชาพล  แก้วส่อน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1006 เด็กชายธนายุ  นครสันติภาพ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1007 เด็กชายวรพล  จันทรัตน์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงมนพร  พยัคฆพงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงสิริญาดา  มงคุณดา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงกนกรดา  อภิเษกมงคล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงปาลิตา  ศิริรัตนพงษ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงฐิตาพร  โคตรวิทย์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงรุจิรา  แช่มขุนทด โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงญาณวิภา  ทิพโยธา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงบุญญากานต์  ลัทธิรมย์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กชายปรัชญา  มาลาภูมิ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1017 เด็กหญิงพชญา  บุญประเสริฐ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1018 เด็กชายชลิต  เกษตรเวทิน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงชินาณา  แสงชาติ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1020 เด็กชายนรภัทร  รัฐสมุทร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1021 เด็กหญิงธันยมัย  ภาพูวงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1022 เด็กชายอดีพลัส  ไตรวงษ์ย้อย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงจิณัฐตา  ธาตุทำเล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กชายศาสตราวุธ  ดาบุตร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1025 เด็กชายซาน  คิม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1026 เด็กชายศรันย์  เชื้ออ่ำ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1027 เด็กชายภานุวิชญ์  ไต่เมฆ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1028 เด็กชายเรนนี่  ซู โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1029 เด็กชายกฤตภาส  จันทรศรีสุริยวงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงภัคจิรา  สุวรรณสาคร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงธัญฤทัย  วีระวัธนะชัย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงสุชาวดี  ทาปุ๋ย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1033 เด็กชายมารวย  ขุนอินทร์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1034 เด็กชายนฤทธา  คุณแสง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงธันยธรณ์  มะรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงเพียงดาว  จันทะชา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายอรรถนนท์  จูปาน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงพรรณมัย  ปานมงคล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงชนิดาภา  ศูนย์รวมทอง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงนภัสสร  ทองหล่อ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงณัฐนิชา  ปิลอง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงวรารัตน์  แสนอุบล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงพิชญาภา  สร้อยเสนา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงอัจฉะริยา  พนมภู โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงวรินธร  ทาปุ๋ย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงกัญญาณัฐฎ์  ประจุดทะศรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายธนาทิพ  สิริหล้า โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงชลลดา  ด่านระหาร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงชาแนล  อ่อนศรี ลอนเนอแกน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา  ชาวสวน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1051 เด็กชายศุภนัฐ  เจริญศักดิ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงอชิรญา  อึ้งวัฒนศิริกุล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงภุลภญา  กำไรเงิน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงกรภัทร์  คลื่นแก้ว โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงปิยาภา  บุญส่ง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงบุญรวี  ประวะเสนัง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายธีรโชติ  บรรจงธนกร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงศวรรยา  เที่ยงแท้ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายอนุวัตร์  ศรีสำราญ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงกมลเนตร  แสงจันทร์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  พูลเขตต์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  งามสะอาด โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงดารุณี  เพ็งวงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงพิณประภา  แสนสิงห์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงปิยะธิดา  มธุรส โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงสุภาวดี  ด่านระหาร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายปภาวิน  ไชยวงค์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงณัฐนรี  โสภา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายสรสิทธิ์  เขตเจริญ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายนาวิน  ซุยใจทัด โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงอรอินทร์  โพธิราช โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายณฐนนท์  วรรณพราหมณ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงศศิญาดา  รัตนเรืองจิตร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงพรรณธร  เพชรชาลี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงสุพิชญนันท์  พรมสอน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงภัทรธิดา  สุตนนท์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงกนกวรรณ  ประจงสาร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงสุภัสตรา  ธาตุทอง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงอารดา  นิตทยา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงภัทรพร  ธาตุไพบูลย์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงรมิตา  แก้วมา โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงปสุตา  บุญเวิน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงอภิชญา  คำมณีจันทร์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงชวพร  มั่งมูล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงศ์หาจักร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงปวีณ์พร  ทวีทรัพย์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงณชญาดา  ศรีสุข โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงภิรัญญา  ผาริโน โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงอภิษฎา  ระวาดชิด โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายพิชญพงษ์  สายพัฒน์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายรัตนะเทพ  ผิวดำ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงภิญญดา  บุญโสม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายธัชธรรม  แสไพศาล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายชยพัทธ์  สุวัฒนพูนลาภ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  กาฬภักดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงธนพร  ดวงศรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงศรินญา  ยังสีนาค โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงขวัญกมล  มีธรรม โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงพรรณนารา  ชุมคำน้อย โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงริญญ์รภัส  ธิติวัฒน์ธนะกุล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงพัชรพร  วิมลวงศ์สกุล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงทัตพิชา  มหาโยธี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงภัทรียา  นัทธี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายนรภัทร  แสงขันตรี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงวิรยา  บุญคง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงศุภัชญา  พนมภู โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายอชิระ  ภาวศุทธิวงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายกิตติพัฒน์  อิทธิมนต์สกุล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงธิติมา  คำอุ่น โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงลดาวัลย์  บุญสุข โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงณัชพร  กิตติเดชกุลธร โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายปิยวิศท์  งามศิริสมสกุล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงวรรณวนัช  กิจเอื้อวิริยะ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปัญจาคะ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงทิพย์นารี  วันเวช โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงดากานดา  ศาสตร์บุญสร้าง โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายภูมิรพี  ดวงดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงศศิพร  ขันตรีกุล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงุกุลทรัพย์  ศรีสมเกียรติ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงพัชราวดี  ภานิวงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงรุจิรา  อุ่ยตระกูล โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงณภัทร  สุริยะวิทยะ โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายธนภัทร  แก้วใส โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1124 เด็กหญิงณฐมน  วิทูรสกุล โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1125 เด็กชายพิรญาณ  ละครจันทร์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1126 เด็กชายภัทรพล  เหล่าชัย โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1127 เด็กชายยลภัทร  ทับชัย โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1128 เด็กชายมุอีน  ประพฤติชอบ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1129 เด็กหญิงวรัญญา  สารีงาม โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำพิมพ์ปิด โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงภัทรวดี  ประดาสุข โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงกวินนาฏ  จำปาหอม โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงวิรัชญาดา  หาญสุบิน โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงอัญญาณี  พลตรี โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายคุณาสิน  สารีวงษ์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายจิรติเทพ  นามวิชัย โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายภูรินท์  ปะละมะ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงวราภรณ์  ภูธรรมะ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงไพลิน  วิเชียรสะอาด โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สุภมาตย์ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายชยธร  หนันดูน โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงธัญจิรา  ภักดีวิเศษ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงสุธาสินี  สร้อยอุดม โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงพันวัสสา  อินนอก โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงกนกอร  ภูธรรมะ โรงเรียนสันติธรรมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงภคมน  คงท่าค้อ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงเกศธิดา  แถลงดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1148 เด็กหญิงอภิญญา  บุตตะสอน โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงยุวดี  นาคจำนงค์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1150 เด็กชายไอดิน  วานบราบันท์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1151 เด็กชายพงศกร  เชืองเครือ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงสายชล  ชุมผาง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1153 เด็กชายทรงธรรม  กล่ำเสือ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงใบตอง  ทองมี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1155 เด็กหญิงชนัญชิดา  เสวตวงษ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1156 เด็กหญิงชุติญา  ไทตระกูลชัย โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงศุภกานต์  เกิดพิทักษ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงทิพย์วิภา  ผิวโพธิ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1159 เด็กชายกรดนัย  เที่ยงตรง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1160 เด็กชายกิตติภูมิ  กลางโยธี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงปริณ  คำสัตย์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงกัลยาณี  การมาโส โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงประภาดา  โนวฤทธิ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กชายภูเบศ  มุมอภัย โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กชายธิตินันท์  ด่านดาหาร โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กชายศุภชัย  ยามี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงชวิกา  เต็มนิธิรัตน์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กชายสรชัช  สีชัยชู โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กหญิงเอมี่ ญานิสา  แบมบริดจ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กชายกฤต  นามอุตวงศ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กชายธีระภัทร  สุขประเสริฐ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงศรุตรา  ภู่ภิญโญศิริ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงโรส  ฟรันเกิน โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กชายทัตพงศ์  จามคำ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กชายวัชรกร  สัตย์ซื่อ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กชายมาลคอล์ม ธงชัย  แม็คมอร์ริส โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กหญิงมาติกา  นาสว่าง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กชายอภิวิชญ์  ศรีแก้ว โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กชายยศวัชร์  มาตย์นอก โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กชายอำนาจ  อุ่นเจริญ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กชายภวัต  ศรีสมบูรณ์รัตน์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กหญิงนาตาชา  วีโอด์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายพลับพลา  สิงห์คำป้อง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กชายโจนาธาน  ทูเอต โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงนภาพร  เกษแก้ว โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กชายคณิน  ชาติโสม โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กหญิงกิ่งเพชร  พันอินากุล โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กชายพิเชษฐ์  แสงอุทัย โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กชายพีระกร  เบ้าหล่อเพชร โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงยุวดี  ศรีจันทร์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กชายภัทรพล  กุลเสน โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กชายธนโชติ  โสระมรรค โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กชายทองไทย  บุตรเวียงพันธ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 นางสาวณัฏฐธิดา  สิงห์คำป้อง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1195 นายนภดล  องค์รัมย์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1196 นางสาวจีระนันท์  พุชโก โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1197 นางสาวจีระนุช  พุชโก โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กชายธนาดล  พัลลภางกูล โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1199 นายภัทรพล  สินชัย โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กหญิงสุภาวี  นันแก้ว โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 นางสาวสุภาพร  ขุนทอง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 นางสาวแอนนี่  พาทเตอร์สัน โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 นายณัฐจิตร  เลพล โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 นางสาวธิคัมพร  แก้วชิน โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 นางสาวสุดารัตน์  หารินไสล โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 นางสาวกมลเนตร  วงพานิช โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงศิรภัสสรณ์  ประชุมเหล็ก โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1208 นายชาติศิริ  ธรรมวิภัชน์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1209 นางสาวศศิพิมพ์  สุวรรณมณี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กชายเจตนิพัทธ์  จันทะโพธิ์ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายอดิศร  อ้วนพิพิธ โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงดากานดา  ศรีโยธา โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงชนิกานต์  กุลาดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรมสำลี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1215 เด็กชายวิชญ์พล  นาอ่าง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1216 เด็กชายปกรณ์เกียรติ   ธรรมมา โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงอินทิรา  ชอบทางดี โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายมินธาดา  ศรีโยธา โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงกฤติยาพร  แก้ววิเชียร โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงสโรชา  ภูสีเขียว โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายอนุชา  ศรีเชียงหวาง โรงเรียนอุดรคริสเตียนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงณัฐณิชา  สูงสันเขต โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1223 เด็กหญิงณัชชา  อาภาธณานุวัติ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1224 เด็กหญิงเบญญาภา  แก้วเบญจา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1225 เด็กชายณัฐพล  บุญกว้าง โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1226 เด็กชายสุทธิพงษ์  เพชรเที่ยง โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1227 เด็กชายธนกร  เมืองเกิด โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1228 เด็กชายศุทธวีร์  สุทุม โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1229 เด็กหญิงเขมจิรา  ซุ่มมาตร โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1230 เด็กหญิงธนัชชา  พรมหา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงเมริษา  มณีโชติ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1232 เด็กชายเกียรติคุณ  บุญเกิด โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1233 เด็กชายคุณภัทร  มูลหาร โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1234 เด็กชายจิตติพัฒน์  ศักดิ์อุบล โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1235 เด็กชายธนพัฒน์  พาชัย โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1236 เด็กชายปฏิภาณ  จิรพัฒน์ภากร โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1237 เด็กชายสุวิทยา  ยะสุนทร โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1238 เด็กชายอภิรักษ์  จันทร์สะคู โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1239 เด็กหญิงกัลยนัทธ์  สิงห์นีย์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1240 เด็กหญิงชฏาพร  ชัยทอง โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1241 เด็กหญิงฐิติรัตน์  แก้วจำลอง โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1242 เด็กหญิงปัทมนันท์  รามสูรย์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1243 เด็กหญิงวัชชิราภรณ์  พรมราช โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1244 เด็กหญิงศิรินันญา  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1245 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สมนาม โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1246 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มาอุ่น โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1247 เด็กชายจักรี  คลังสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1248 เด็กชายเตชิค  แสงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1249 เด็กชายธนากร  น้อยริน โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1250 เด็กชายอัฐษฏา  สุขบุญเรือง โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1251 เด็กหญิงกานธิดา  บัวสีดำ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1252 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ตู้เชียงเพ็ง โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1253 เด็กหญิงทอฝัน  เชี่ยวสงคราม โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1254 เด็กหญิงวราภรณ์  แก่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1255 เด็กหญิงศุภพร  ตู้เชียงเพ็ง โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1256 เด็กหญิงสิริภัทร  อำนวยสุทธิศรี โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1257 เด็กหญิงสุภัทตรา  ชาดวง โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1258 เด็กหญิงอนุสรา  สุดตา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1259 เด็กหญิงอภิญญา  อำไพ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1260 เด็กหญิงมัณฑิตา  พรมปิด โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.4 คณิตประถม
1261 เด็กหญิงลลิตา  ศิริทรัพย์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1262 เด็กหญิงชญาดา  โพธิ์ศรี โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1263 เด็กหญิงสุปรียา  เสริมรส โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1264 เด็กชายตุลาการ  สกุลศรี โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1265 เด็กชายศิริศักดิ์  กุญชรน้อย โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.5 คณิตประถม
1266 เด็กชายสรวิทย์  ยงยืน โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1267 เด็กชายพหล  โตรตโยธา โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1268 เด็กชายณัฐวัฒน์  คุณาโพชน์ โรงเรียนเทศบาล 1 โพศรี 1 ป.6 คณิตประถม
1269 เด็กหญิงปรียนันท์  สุระขันธ์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1270 เด็กหญิงกมลรัตน์  มั่งคั่งดี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1271 เด็กหญิงเพชรพราว  สุขประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1272 เด็กชายญาณกวี  กัญญ์วรากุล โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1273 เด็กชายภูวดล  มณีโชติ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1274 เด็กหญิงกัลญาณี  หอมเมืองปักษ์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1275 เด็กชายปวริศร์  ปาคุธ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 คณิตประถม
1276 เด็กหญิงนภสร  กัลยาธิ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 คณิตประถม
1277 เด็กหญิงกนกวรรณ  โพธิ์เพชรเล็ก โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 คณิตประถม
1278 เด็กชายวรัชญ์  สิทธิสงคราม โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 คณิตประถม
1279 เด็กชายปัณณทัต  ปัดถาวโร โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 คณิตประถม
1280 เด็กชายอภิชาติ  ขันภิบาล โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 คณิตประถม
1281 เด็กชายภานุพงศ์  อ่อนผึ้ง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 คณิตประถม
1282 เด็กชายเกริกเพชร  เกณพล โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 คณิตประถม
1283 เด็กชายศุภวิชญ์  ปรางค์ทอง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 คณิตประถม
1284 เด็กชายธีรพัฒน์  บุปผาโท โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 คณิตประถม
1285 เด็กหญิงธิชานันท์  ทองหอม โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.4 คณิตประถม
1286 เด็กชายสุทธิศักดิ์  มโนกุล โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1287 เด็กชายทัศนัย  หารินไสล โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1288 เด็กชายนัฐพงษ์  หนูราช โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1289 เด็กชายชยุตม์  สระศรี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1290 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ยุทธอาษา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1291 เด็กหญิงกุลสตรี  บุตรกันหา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1292 เด็กหญิงวรศรา  ยันชมภู โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1293 เด็กหญิงปาริฉัตร  เดชโกพรม โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1294 เด็กหญิงจิราภรณ์  ธุระพระ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1295 เด็กชายประจักษ์ศิลป์  ไม่แพ้ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1296 เด็กชายสรวิศ  สิงหาพรม โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1297 เด็กชายทศพร  วงกต โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1298 เด็กชายณฐกร  จักรจรัส โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1299 เด็กหญิงกนกวรรณ  ธุระพระ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1300 เด็กชายธีรวัจน์  เสียงเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1301 เด็กชายอภิวิชญ์  ศรีลาภา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1302 เด็กชายปรกฟ้า  วงขีลี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1303 เด็กชายกนกพิชญ์  ดอนสังข์ไพร โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงภัทรนันท์  ทระคำหาร โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงธนพร  สุวรรณโคตร โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงสุภัชชา  ไผ่ป้อง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงพิมภิกา  ไชมาสุก โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงชลธิชา  วงค์ดวงใส โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงสุธาสินี  สองเมือง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงพิชญานัน  ซุยเสนา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงขวัญจิรา  อินทร์สอาด โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  มะลิหอม โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงปิยะมล  นาโคตร โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงปรัชญา  แสนนาใต้ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงสุชานาฏ  ขำหินตั้ง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงกันติชา  ชนะกุล โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงนิรฌา  กาญบุตร โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายธาดาพันธ์ุ  มาติกานนท์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กชายพนมกร  ขุนภักดี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงเปรมมิกา  คนแรง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงขวัญใจ  พูลสว่าง โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีสร้อยพร้าว โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงทสมา  เวียงอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายอิทธ์พัทธ์  สันโดด โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายวรากรณ์  บุญชูศรี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายอาทิตย์  กันทิสา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงศวรรยา  พรมเลิศ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงอจลญา  ศรีแก้วใส โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  สงวนศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงทัศวรรณ  สหพล โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงรัชนีพร  ชาวยศ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายจตุภูมิ  แสนสุริยวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กชายทักษ์ดนัย  ศรีพันดอน โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  เดชโยธา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงปวันรัตน์  จำปี โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงธาราทิพย์  กอพันนา โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายสุภกิจ  บุตรศิริ โรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงภรทิพย์  ฤาสายไตรภพ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 คณิตประถม
1339 เด็กชายนพรัตน์  พันธ์ุบุปผา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 คณิตประถม
1340 เด็กชายพีรพล  ดวงมาลา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 คณิตประถม
1341 เด็กหญิงแพรวา  พรมเรืองเดช โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 คณิตประถม
1342 เด็กหญิงปวีณ์รดา  รุดชาติ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.4 คณิตประถม
1343 เด็กหญิงรชฏ  วุฒิเสน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงจิตรวิมน  สีอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงจรรยาพร  สิทธิสงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงสุธาสินี  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงนันท์นิชา  ไพศาลรุ่งเจริญ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงอารีย์รัตน์  คงยาดี โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงมนัสชนก  สร้อยแก้ว โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงนันทิชา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงพิณรญา  ติบรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงปียานุช  เล็กสุมา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงกัญจนพร  หมื่นอาจ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงวรนิษฐา  อุ่นใจ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงสุทธิดา  อินทรสาคร โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงกฤติยา  จันทรเสนา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงอภิชญา  เวียงนนท์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงปณิตา  เหงียนวัน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงวณิชชา  นาหอคำ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงน้ำทิพย์  โคตรสีพรม โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงรัชฎา  วุฒิเสน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงพัชรีย์  มะโนธรรม โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงรมย์ธีรา  แซ่ล้อ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงณัฐวรา  วรรณสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงนรีกาญจน์  งึ้มนันใจ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงชัญญานุช  แซ่ลี่ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงอรัญญา  โพธิ์ศรี โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงวรัชญา  มหาวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงสุกฤตา  สุขศาลา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงนิษฐกานต์  สังข์สนิท โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงณัฐณิชา  สัพพะโส โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายฤทธิไกร  แย้มเสาธง โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1373 เด็กชายธฺิราช  โทรัตน์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายภูมิภัช  จำปา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงศิริภาวรรณ  ธีรพงษ์พัฒนา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.4 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงกชกร  สีคัญทร โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายปิยะภูมิ  พยัคฆ์มะเริง โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายธนกฤษ  ศรีวิฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายอนันตโชค  ทับศรี โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กชายธราเทพ  บุญทองอ่อน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงชุลีพร  วามะลุน โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงนรินทิพย์  แก้วบุรมย์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงกมลชนก  ภาสว่าง โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1384 เด็กชายธรรมดนย์  ธรรมรงค์รัตน์ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สีทำเลา โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า 1 ป.5 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงณัฐนรี  ทะคำ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1387 เด็กหญิงอภิญญา  ธรรมรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1388 เด็กหญิงเบญจพร  วรรณศร โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1389 เด็กชายปฏิภัทร์  หงษ์คำหล้า โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1390 เด็กชายสิรายุ  มะณีวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1391 เด็กชายพัฒนบดินทร์  ล่ำสัน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1392 เด็กหญิงเสาวณีย์  สิงห์นี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1393 เด็กหญิงกรรณิการ์  ผาเชาว์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1394 เด็กชายพีรพัฒน์  คลื่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1395 เด็กหญิงปภัสรา  ดวงแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1396 เด็กหญิงธีรกานต์  ฉ้ตรทอง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1397 เด็กชายธีรภัทร์  แสนบุปผา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1398 เด็กชายพรเทวา  มุสิกะบุญเลิศ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1399 เด็กหญิงสุนันทา  สมพงษ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1400 เด็กชายธาดาพงษ์  แสนโภชน์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1401 เด็กชายศศธร  เพ็งหมุ่ย โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1402 เด็กชายอริย์ธัช  จันซา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1403 เด็กชายพรรธกาล  แก้วกิตติวัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กชายอภิชาติ  ยุตตรมย์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 เด็กชายสิทธิชัย  อุตทะบุตร โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1406 นางสาวรััตติกาล  เทพวงษา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กหญิงอริสา  หัดโท โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1408 เด็กหญิงกัลยา  สุริยะ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1409 นายสิริภัทร  ชาเขียว โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1410 นางสาวสุกัญญา  อิสสระ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1411 นายแสนศักดิ์  บุญคุณ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1412 นายเกีียรติศักดิ์  อุบลม่วง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1413 เด็กชายอิทธิพล  ศิริสมบูรณ์พัฒนา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1414 เด็กชายอธิไตรภพ  จันทร์ดี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1415 นางสาวเสาวลักษณ์  อ่อนละมุล โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1416 เด็กหญิงเกตุวรินทร์  เทพสาร โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1417 นางสาวพิชญ์นาฏ  จันเพชร์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงศศิวิมล  ชินโช โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงนวรัตน์  ยอดคีรี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กหญิงอรรัมภา  บุตระ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงธัญญรัตน์  คลื่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กชายธัญวิชญ์  แสงศรีเรือง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กชายศิลศิลป์  นามโส โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กชายอภิรักษ์  สุภะดี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กชายอนพัทย์  ทศศิลา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กชายธนาวุฒิ  งามล้น โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1427 เด็กหญิงพรรณวษา  กรมสินไทย โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1428 เด็กชายพรศักดิ์  ขวัญธนชาดร โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1429 เด็กหญิงดารุณี  ล่ำสัน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1430 เด็กหญิงธิดารัตน์  พาเทียม โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1431 เด็กหญิงนัฐลิกา  มูลพิทักษ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1432 เด็กชายธนากร  แสงทอง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  เลี้ยงอำนวย โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมกุล โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1435 เด็กชายประกายสิทธิ์  มะโนชาติ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงนาตาลี  แก้วมงคล โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ชุมศรีแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงพิชญาภา  กรุณานำ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1439 เด็กหญิงศศิประภา  เสาะก่าน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1440 เด็กหญิงสุพัตรา  คำภู โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1441 เด็กหญิงฑิฆัมพร  มัชมนทน โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงสิรินทรา  มูลคม โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงกุลจิรา  ผลิปัญญา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงธิมนฟ้า  ซุยสียา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ไชยเฉลิม โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายดุลวัฒน์  พลน้ำเที่ยง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงนฤมล  จงกลาง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1448 เด็กชายปิยวัตร  สงวนศักดิ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงปิยะนุช  คล่องใจ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1450 เด็กหญิงโซเฟีย  แก้วประทุม โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1451 เด็กหญิงกัลย์สุดา  นฤพล โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงระพีพรรณ  ยอดประทุม โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงปริณดา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1454 เด็กหญิงไพรวัลณ์  ปัจจัยยัง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1455 เด็กชายอริยะ  จันทรศร โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงอานัฐดา  พรหมอยู่ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงพิชชาพร  จักษุจินดา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงสุภัสสรา  ผ่านจังหาร โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงฐิติญา  พิมพ์สาลี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงกาญจนา  นวลศรีดำ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงกิ่งไผ่  ลือวิเศษ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงกมลพรรณ  เพชรแก้ว โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1463 เด็กชายรัฐพงษ์  ไชยศรี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กชายอดิศร  บัวโคก โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1465 เด็กชายคฤหาสน์  ป้อมเชียงพิณ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1466 เด็กชายพรประเสริฐ  อินทร์กัลยา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงอริษา  พงษ์โอสถ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1468 เด็กชายสิทธิโชค  สีหาวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1469 เด็กหญิงพรชิตา  มหาชัย โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงพรพันธ์  ไพรัมย์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงกฤติมา  ไสโฮ้ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1472 เด็กหญิงชนันธรณ์  ทองอุ่น โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1473 เด็กหญิงวรวรรณ  ศิริโท โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงอารยา  แสงศรี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงณัฐพร  บุญนนทร์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงสุนิชา  แสนสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1477 เด็กหญิงสุวิชาดา  ตู้เชียงเพ็ง โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1478 เด็กชายอัครพล  จันซา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงธัญชิดา  บุตรธนู โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1480 เด็กชายพุทธิกร  กล่อมจอหอ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1481 เด็กหญิงนิศารัตน์  ลาสาลี โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1482 เด็กชายนิธิศ  ราชวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1483 เด็กชายเสกสรรค์  มอโท โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1484 เด็กหญิงธนัญญา  ชาเหลา โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1485 เด็กหญิงปิยพัชร์  ฮาดวิเศษ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1486 เด็กชายศุภณัฐ  ราชมนตรี โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1487 เด็กชายจักรภัทร  เฮงวิชัย โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1488 เด็กหญิงปิยะมาศ  แก้วยศ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1489 เด็กชายภูริภัทร  อรุณไพศาล โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1490 นางสาวจุฑาภรณ์  ลิขิตเดชาวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1491 นางสาวสิลินี  ทิพนัส โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1492 นางสาววรรณิภา  แก่สำโรง โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1493 นางสาวอธิตยา  ท่องพิมาย โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1494 เด็กชายปราชญ์ปกรณ์  ประโมสี โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1495 เด็กหญิงธนพร  กาลปักษ์ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1496 เด็กชายเกริกวิทย์  จันทะวาลย์ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1497 เด็กหญิงศราวัลย์  ตู้ทอง โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงสุธาสินี  คำโนนจาน โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงสุจิตรา  จันทร์ขันตี โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1500 เด็กหญิงรัตนาพร  ศรีเสริม โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1501 เด็กหญิงวิราวรรณ  ทองลาด โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงเจนจิรา  อินทอง โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1503 เด็กหญิงอินทิรา  แก้วก่า โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1504 เด็กหญิงพรธวัล  เลิศชัยวินิจกิจ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1505 เด็กหญิงศศิธร  ปลอดร่ม โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงมีจัง  จันทสุข โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงนารีรัตน์  ศรีทอง โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1508 เด็กหญิงณัฐชา  หลวงชำนิ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1509 เด็กหญิงเอมิกา  ชาติมนตรี โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1510 เด็กหญิงนวพร  นิลแก้ว โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงธิดารัตน์  ใหญ่ยา โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1512 เด็กชายนพกร  อุ่นจารย์ โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1513 เด็กชายศวัสกร  เฮงวิชัย โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1514 เด็กหญิงญาดา  ฉัตรเฉลิม โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1515 เด็กหญิงวราภรณ์  พรมเภา โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1516 เด็กชายศุกลวัฒน์  จันทร์อุดม โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1517 เด็กหญิงเพชรดา  ยิ้มใย โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1518 เด็กหญิงวรรณธิดา  โชติบุญ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) 1 ป.5 คณิตประถม
1519 เด็กชายภควัต  ฮุยพรมมา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) 1 ป.5 คณิตประถม
1520 เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิชัย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) 1 ป.6 คณิตประถม
1521 เด็กหญิงพาทินธิดา  ธานะราช โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) 1 ป.6 คณิตประถม
1522 เด็กหญิงลักษิกา  พิมพ์สุวรรณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 72 (เทศบาล 8) 1 ป.6 คณิตประถม
1523 เด็กชายฉัตรเพชร  เตียวศิริทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
1524 เด็กหญิงฉัตรแก้ว  เตียวศิริทรัพย์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
1525 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พรมแสงใส โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
1526 เด็กชายศรวัสย์  เนตรกิตติพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ป.5 คณิตประถม
1527 เด็กชายณัฐนันท์  นิมิตรวงศ์สกุล โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1528 เด็กชายอชิรวิทย์  ศรีชา โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1529 เด็กชายกิตติกวิน  ศรีรงไชย โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1530 เด็กชายกลวัชร  สถิตโพธิ์ศรี โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1531 เด็กหญิงสิริกร  คามะปะใน โรงเรียนสาธิตมหาลัยราชภัฏอุดรธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1532 เด็กหญิงปลายฟ้า  เหล่ากิตติชัย โรงเรียนนานาชาติอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1533 เด็กหญิงกัญญ์วริณ  ศุภเดช โรงเรียนนานาชาติอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1534 เด็กชายกษิดิศ  สกุลคู โรงเรียนนานาชาติอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1535 เด็กชายกรัย  ไกรครุฑรี โรงเรียนนานาชาติอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1536 เด็กหญิงญาณิศา  จังศิริวัฒนดำรง โรงเรียนนานาชาติอุดรธานี 1 ป.4 คณิตประถม