รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงภัทรธิดา  กาเผือก โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โสภารัตน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงสมฤทัย  สุวรรณกูฏ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงดารณี  วรรณคำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงนพรัตน์  สัตย์ซื่อ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงธนัญญา  แก้วกาฬ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงสุรณี  วงศ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงนันธิดาพร  นิ้วทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงพรสิณี  ขันชะลี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงลักษิกา  อรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายนิพิฐพนธ์  ไชยมาตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงจิรภิญญา  กลิ้งโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงฐิติมา  โสภิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายกฤษณะพงศ์  ตาแปง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายคณิศร  บัวเงิน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายศิวนาท  ทนงจิตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายธนชาติ  ก้อนแพง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายกฤษดา  เพิ่มพูล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายกิตติพล  บุญแจ่ม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายกิตติภพ  พรมกสิกร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายบุญยกร  เจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงอภิญญา  สายจันดา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายทวีศักดิ์  บุญสงค์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายศิวัฒน์  ชมภูหนู โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายธีรเดช  ภูถาวร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายมานพ  พูนใจสม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงคฑามาศ  คงทน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงชรินรัตน์  ป้องนู โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงบุษบา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายยศวริศ  ขันบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายณภัทร  ขันธุปัทม์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายปาณัท  ปัญญาคง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายธัญวิชญ์  ธามณี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายปัณณธร  คำเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงนฤพร  พนาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงวรวลัญช์  ไตรโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงปุณณดา  ผิวขำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แสงโสมไพศาล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายภูริคุณ  สีนอร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงกิตติชัญญา  ทองปาน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงอรัชพร  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  บุตรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงศุภิสรา  ศรีมาชัย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงพรจิรา  ประกอบดี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงกมลนิตย์  มีมานะ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงกษิรา  วันคำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงสิริยากร  พิมเสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายธนากร  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายธนาพิพัฒน์  โสภี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายรัฐสิทธิ์  สอนคำมูล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพรรวินท์  แก้วใส โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงจิราพัชร  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายอภิโชติ  ปาวรีย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายวีรเดช  บุญหาญ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายนิติภูมิ  พิมพัฒนไพศาล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายศุภวิชญ์  โมระเดช โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายกิตติพิชญ์  คณาเสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงธนาภา  ชานุชิตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายพัชรพล  พรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงอรจิรา  อินธิแสง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงศิมัญตรา  อ่อนสา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงณัฐพร  ลายทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงพิชชาภา  มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงวริศรา  เถาว์แสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายชวกร  ปฏิชัย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงมานิดา  ชื่นใจ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงวรกาญจน์  สนั่นเครื่อง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงมนรดา  โททอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายศรัณย์  ภูตะเวช โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายกิตติพัทศ์  สังข์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายณัฐชัย  แสงโสมไพศาล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายกฤษศรัณรัชต์  กอบุญช่วย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายวิรัลพัชร  บุตตะ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายกฤษณพัฒน์  เอื้อวงษ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายจิรภัทร  ภักตะภา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายธันย์พงศ์  พวงศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงอชิรญาภรณ์  กุลสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกษมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงสิรินาฎ  อาจธะขันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงธัญชนก  ชาตาสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงพัชรวรรณ  บุญมาภักดี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงนันทิญา  ใจรักษา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายสิปปกร  ปิยะประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายยุทธศักดิ์  อังคุระษี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงสรชา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงสุธีรา  คำเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงชลฎา  เขียวเข้ม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงกุลนันทร์  ตันติรัตนชาติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงธันยพร  พลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายนพกร  จันหอม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายมงคลชนะ  จันทร์อิน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วใส โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงอุษมา  สัปดาห์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงปรียาภัทร  สู่เสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงอรกัญญา  ศักดิ์นู โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงกันติชา  แก้วหลวง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงธนาภา  คูณมี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงกฤษณา  ไชยคุณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายพงศกร  อื้อจรรยา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงณิชชานรี  เสมอใจ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงพรนรา  ชูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงปัณณิตา  ลอยเลิส โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงณภัทรลดา  หาริตะวัน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงนงลักษณ์  คูณพล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงชนิษฐา  สีนอร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงณัชชา  ง้าวอ่อน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงณิชนันทน์  สุมาลี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงณัฐมน  อ่อนสา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงฐิติวรดา  กรุงไกร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงบัญญวัต  แสนสี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายธภัทร  ปาวะรีย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายนิพนธ์  ประยุทธ์พร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงตรีณา  สายโท โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงปวีณ์กร  ลุสมบัติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงฐิติวรดา  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายสิทธิโชค  มานะพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงศศิธร  ระหงษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงวิภารัตน์  บุตรเครือ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงวัชรากร  บุญโสม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายสิรดนัย  ลีโย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายกฤษฎา  สายตา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงทัศนาวลัย  หาริตะวัน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงศุภลักษณ์  ป้องพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงทิพย์สุดา  หงษา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายปราชญ์พล  จันทโยธา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายณัฐราวุฒิ  มาลาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายศรัณยพงศ์  แสงเหลือง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายศุภวิทญ์  เหมือนเหลา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายกรวิชญ์  ผิวเหลือง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายภูริณัฐ  เกตุกุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายพีรภาส  เรืองผึ้ง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายธรรพ์ณธรณ์  สารีพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายคุณานนท์  ผิวเงิน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายพุทธินันท์  กันยวิมล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายภาคิน  ลุนชิตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กชายธรรมปพน  สุพลจิตต์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายภูวเนตร  มิ่งไชย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายณฐพล  ประแดงปุย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงภณิตา  ภูศิริ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ลมูลเกษ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกาญจนา  มารักษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงชนินาถ  มัสยามาศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงภัทรกร  เอื้อวงษ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงชนกชนม์  จันทรเสนา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงวรัทยา  วีระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงพรพรหม  แสงพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงบุญสิตา  บุญเหลือ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงพัชราภา  ศรีนอร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงชิตาภา  บุรมย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงระพีพร  พิลาไชย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงศิริญญารัตน์  หินแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงพิชญาภา  รักพรม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกชพรรณ  สุกูล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงรฐิตาภรณ์  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงวิรวรรณ  พสุมาตย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงอันดา  มาสขาว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพลอยปวีร์  พวงศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายจีระพัฒน์  คำหอมกุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายก้องภพ  บุญมูล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงจิรัชยา  เครือดี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงชนินาถ  คนาจันทร์แสง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงวิชญาดา  ผิวเงิน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายศุภกฤต  โพธาทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายอนุวงศ์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายชยางกูร  นวลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กชายณฐวัฒน์  คำจร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กชายพัสกร  กาลพันธา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายสุวิจักขณ์  โชติรสนิรมิต โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงนิภาธร  ใจแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงพัทธนันท์  อุทธา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงศิริรดา  ศิริอำนาจ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงสุชญา  จันทร์เกษ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงสุตาภัทร  บารมี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงอนุธิดา  สายสมคุณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงพัทธนันท์  มาตย์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงรัชณิชา  มาศพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงสาริศา  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงฤทัยชนก  เหล่าศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงณิชาภา  จำปาไพร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงสิรินทรา  อนุภาพ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพิชญธิดา  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงปิยาพัชร  ลุงสาง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงธนภร  สมานพงษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงปาณิสรา  พากเพียร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายกานต์  กาฬบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายนิติรัฐ  สัมพะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายพิชัยภูษิต  การะเกษ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายเดชาวัต  กะมุทา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กชายชนินทร์  วิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กชายพชรพล  แก้วชารี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กชายทัศน์พงศ์  ทัศบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กชายธีระภัค  แก้วตา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กชายศุภกฤต  ปรุโปร่ง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กชายพงศ์พิสุทธิ์  พรมเสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กชายนพณัช  คติสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กชายศรัญพงศ์  บุณยรัตน์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กชายปภังกร  โสมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กชายณัฐรัฐ  ทัศบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายภาณุพงศ์  โหมดม่วง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงปณิตา  ตั้งสกุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงปานกมล  วานิศวณะทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงปริยาภัทร  ขันธุปัทม์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงสุประวีณ์  คอฟมัน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงณัฐพร  บูรณปรีชา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงสิริกัลยา  สุตาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงจิรัชฌา  อุดโท โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงวรินมณี  กุบแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงธนาภา  แสงย้อย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงศิริวิพาโชค  พิกุลศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายภคพล  อุ่นวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายอลงกรณ์  ศรีจุดานุ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายปัญญาวุธ  บุญสุภาพ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงอภิชญา  พรมเสนา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกนกพร  โวหาญ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงศรุตา  ประเคน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงสรัลพร  โกษากุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงกอหญ้า  สาระพล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงธฤดี  พรรณวิไล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงปิยาพัชร  นันทจักร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงณัฐริกา  แก้วสาร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงศนิดา  ดีนอก โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงกุลธิดา  โล่ห์คำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงจิตติภัทรา  ถวิลการ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพิชชาพร  มัชฌิมา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงศิรประภา  เทศนา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงณัฐชา  เกิดสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงอมรรัตน์  โมริพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงฟ้าใส  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายนันธวัฒน์  ฝ่ายบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงนาราทิพ  ทองโกฏิ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงอภิญญา  วงกลม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงปัณณพร  บุญกัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปรีญานันท์  อักษรพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงลฎาภา  พรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงโชติมา  ลุนชิตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงศุภนุช  แย้มสรวล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกัญญานัฐ  สีนอร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กชายจรัลชัย  ภาระเวช โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงปณิตา  โมระดา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีคราม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงธัญวรัตม์  จำปาหอม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงยุพารัตน์  สินเติม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงจิดาภา  บุญรุ่ง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงศศินา  มีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงปริญญาภรณ์  พันทะนาม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงศิรประภา  เทศนา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงชนิดาภา  สีสด โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายรณฤทธิ์  ฤทธิรณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายภัทรพล  พันเพชร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายปริญญา  สายจันดา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายธีรเดช  เจตนา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายกฤษฎา  ไทรเล็กทิม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงทาณิชา  ฟักสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงสมัชญา  เถาว์โท โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ศรีไสย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงธนัชพร  จารุจิตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงวรัญญา  ขรขวา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงธนัชพร  อันไขหน้า โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงกนกอรวลี  ยุวบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงปวิชญาดา  ยศพันษา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงอัฐภิญญา  มุทาพร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญจอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงอรัชพร  สารรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงวาคาณา  ทานากะ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงเบญญาภา  อ่อนละมูล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  วรรณโท โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงสุประวีณ์  ช้อนทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงนาฏารี  กลิ่มเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายศิวกร  บรรเทา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กชายกิติคุณ  มณีกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายจิรายุทร  บุญธรรมมา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กชายธนวัฒน์  บุญหาญ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กชายธนพัฒน์  คำสุมาลี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงธาราธร  กิ่งพุดซา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงอภัสรา  ศรีไชย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงพัชรินทร์  ทองบ่อ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงขวัญจิรา  แผ่นทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงภัทรพร  บุญเสริม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงชฎาพร  ถิ่นใต้ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญธรรมนุก โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายสันติชัย  จันทบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงรักฝัน  โพธิ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงฉัตรภิญญา  โพธิ์มาตย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงกวินทรานภัส  ลุยพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงโสรญา  รูปดีเหมาะ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงพิยดา  ศรีวะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงเพชรไพลิน  รุจิต โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กชายพัทธดนย์  แก่นสาร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กชายธนาธิป  จันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กชายเบญจมินทร์  ทองย้อย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายธนพงษ์  สะอาด โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายพีรพัฒน์  ผิวลมูล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายชยกร  อ่อนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายกฤตภาส  สว่างวุฒิไกร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงธณัญชนก  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายวิศรุต  บุตรชา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายปพนธีร์  พิมพชัย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายปุญญพัฒน์  ปัญญาคง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายจิตติพัฒน์  สาระบัว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายภาสวิชญ์  อาจนิยม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายเตโชดม  เหเตโชดม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงพัทธมน  กัลยา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงปวริศา  พิลาทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงอภิญญา  สุขบุญ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงศรัณย์ภัทรา  มีทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงณิชาภา  นันตะวัน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงกนกนุช  นนทะคุณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงวริศรา  ธรรมรักษ์ฺ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงอุษณีย์กรณ์  หวังผล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงศุพัญญา  มาดาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงมนัณญา  ใจแน่น โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สารรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงกชพร  จำปาสาร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงกัญญาวีร์  มาลาหอม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงจณิสตา  คงทนศิวะกุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงสุภาวินี  อ่อนอัฐ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงวรปภา  ศรีกำพล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงจิรัชยา  เพชรดี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงชญากาญน์  สารธิมา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงนฏพร  วงศ์ละคร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงวรัญญา  ไหว้ครู โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงสุปรียาพร  ศรีบู โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงปพิชญา  ช่วงโชติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงธมนวรรณ  สอนโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงธัญชนก  สว่างวุฒิไกร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายสิรวัชร์  หนันอ้าย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายณัฎฐศรัณย์  บุญลำ้ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ทับงาม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายณัฏฐพงษ์  ปกิรณะ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายปิยังกกูร  เบ้าหล่อ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายรัฐวิทย์  แม้นชัยภมูิ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายปวรุตม์  เดชเสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายธงชัย  สร้อยเพชร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายธีรัตม์  จันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายภูชิสศ์  อินทสิน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงสิรภัทร  กาตีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงอักษราภัค  แก้วเนตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงจิรัชยา  สีรุ้ง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงพอเพียง  ถือชาติ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงยลรดี  รัตนพิทักษ์สุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงนันท์นภัส  ยี่สิ้น โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงปราณปรียา  ทองเกตุ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายสิทธิกร  พันนารัตน์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายชัชวาล  คุณุ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายอนันท์ทวีป  จันทนมัฎฐะ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วใส โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงพิณสุดา  ทับทิมหิน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงปาลิตา  หล่าบรรเทา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงชลนพัส  สุขไชย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงกฤษนัฐ  โสดามุก โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงเชียร์ชา  ดารา รูนีย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงอัจศฎาพร  ไชปันยา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายชนาธิป  พันธมา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายวีรพัฒน์  นิละภา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายชิติพัทธ์  ศรีมูลตรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายไกรวิชญ์  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายเกษมสุข  ถามะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แซ่โง้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงมาริสา  ถนอมนิตย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงปภาดา  โสภากันต์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงเกตน์นิภา  ศาสตราชัย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  คณะเสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายไตรสิทธิ์  อนุโชตินันทศิริ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายกฤษดา  คำวงษา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายธันวา  ศรียาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายพงศธร  บุญสะอาด โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายพีรพัฒน์  จันทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายรัฐวุฒิ  พิมพบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายนันทยศ  โชติจันทร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายมนัส  มงคลชาติไทย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายกฤษฎา  จำปาโท โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายอภิโชติ  เถาว์โท โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายทศพล  วรรณพักตร์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายวีรพัฒน์  มีชัย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายอนุชิต  แสวงสิน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายธนกร  กาษี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายอภิรักษ์  ฆารศรี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายศุภวิชญ์  บุญภา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายนนทกร  สาระคร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศิริอุเทน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงสุประวีณ์  อุปาระ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  ชนนิยม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงกิตติกา  ง่ามเข็มกลาง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงกันตาภา  ช่วยนะกุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ขจัดมลทิน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงพรปวีณ์  บุญสูง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงธิดารัตน์  คณะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงกรกมล  เชื้อพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงสรัลชนา  บุญภา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงฉันท์สินี  พาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงจิรภิญญา  ฝ่ายบุตร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงอัจฉรา  ตาทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงศศิประภา  กำมันตะคุณ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงกุลปรียา  ผูกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงฐปาณี  มีทองแสน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงปัทมา  โครตอาษา โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงณิรัฐติกานต์  วงษ์พรม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงปิยธิดา  ผาดาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงเขมิกา  คณาสาร โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงกฐิมาพร  ช้อนทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ไชยคำ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงมุขดา  แซ่ลี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงธัญชนิต  กุมพล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายศิวนาถ  มีวงค์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายรตน  กาษี โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายกิตติภพ  รัตนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายพลากร  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายธนกฤต  สุขกุล โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายศุภณัฐ  หานาม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายพีรพล  ธุมาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงกนิษฐา  ตาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงวิรามล  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายพัฒนะ  ไวยธรรม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายจาตุรนต์  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายอธิกรณ์  บุญพุท โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คนขยัน โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงพัชรพร  แดงนาเพียง โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงกชกร  แก้วพิภพ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงปวริศา  เทียนแก้ว โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงญาณิศา  ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงสุธาศิณี  สีงาม โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงปฏิภรณ์  แผนมะหิงษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สังขฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงกมลนิตย์  ไชยรักษ์ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงณัฐณิชา  แพงโคตร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงทักษอร  ถูระวรณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงทิพธัญญา  สีลาไหม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายกฤษนล  สันตะวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กชายพชร  ศาลาลิเลก โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงพรนิภา  ิอินบุตร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กชายอรรถวิทย์  เกศหอม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงศิริลักษณ์  สนิทนวล โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงนวรัตน์  พทาเพขร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กชายภูดินันท์  รุ่งเรือง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงศิระกาญจน์  ขจรเกียติเลิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงปิ่นอุมา  พาที โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงณัชชาริณีย์  ทองคำ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กหญิงปวรรณประภา  โสมอินทร์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
441 เด็กหญิงนันท์นภัส  ขันธเกษ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กชายภูริณัฐ  โพธิ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
443 เด็กชายศุกลณัฏฐ์  ถาวรฟัง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
444 เด็กชายดิชฐพณศ์  นันณ์ตะวรรณ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
445 เด็กหญิงญาณิชา  ไชยะโอชะ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
446 เด็กหญิงนฤมล  วุฒิพรหม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
447 เด็กชายถิรวัฒน์  กินาวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
448 เด็กหญิงปกิตตา  อุทธา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
449 เด็กหญิงสุรางคนา  จันทร์สว่าง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
450 เด็กชายธีรพงษ์  โพธิ์ษาราช โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
451 เด็กชายณัฐรัช  มุสารักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
452 เด็กชายพีรวิชญ์  คณานันท์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กชายพุฒิเมธ  ชาภิรมย์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายธันวา  มาหา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายอภิวิชญ์  ทรัพย์สมบูรณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายณัฐจารุวัชร  สุขภาค โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายจิรกิตติ์  จันหอม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กชายฐิติคุณ  ไชยรักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงณัฐพร  ประชุมฉลาด โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงอภิสุตา  บุศดี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงศิริอร  ไชยเสริฐ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงปวีร์อธิชา  ศิริวาลย์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กชายชลธาร  ชิดดี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
464 เด็กชายศักรภพ  โสภาพงษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายไชยยนต์  ขันติจิตร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายบุญยกร  ทัศบุตร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กหญิงญาณภัทร  จงเจริญ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กชายฐาปกรณ์  พรหมกาล โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายวรภพ  ยอดสวย โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
470 เด็กชายเถลิงศักดิ์  พุ่มแก้ว โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
471 เด็กชายอภิรัตน์  บุตตะ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
472 เด็กหญิงนวพร  โชครังสฤษฎ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
473 เด็กหญิงอภิชญา  ยศบุญ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
474 เด็กชายขจรศักร์  กีกอง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
475 เด็กชายปิติภัทร  ลาลุน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
476 เด็กชายกิตติวัฒน์  ขจัดมลทิน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
477 เด็กหญิงยศวดี  สีนวล โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
478 เด็กชายมิตรประชา  รื่นเริง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
479 เด็กชายธนาคาร  กงใจ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงนวพร  ถูระวรณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายฉันทพัฒน์  สีลาพัฒน์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กชายวีรชน  ฦาหาญ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายจิรันธนิน  จันทร์พันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กหญิงวรัชต์ริน  นิ้วทอง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
485 เด็กชายสิรภพ  กันทรกิจโกศล โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
486 เด็กชายกฤษฏิ์  เข็มแก้ว โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงจิรัชยา  กำหอม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
488 เด็กหญิงไอลดา  ฤาเดช โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายธีระชัย  หงษ์อนันต์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงปาลิตา  เสาร์ทอง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กชายมรุพงศ์  สิมมา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
492 เด็กชายจิรายุทธ  สุวะศรี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายภูมิชัย  มีชัย โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
494 เด็กชายพีระศักดิ์  อุปริวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
495 เด็กหญิงภรัณยา  ส่งศรี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
496 เด็กหญิงปาลิตานันท์  ปรือทอง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
497 เด็กชายสิทธิโชค  บุญแฝง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
498 เด็กชายดนัยเทพ  รัตนศรี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
499 เด็กชายเพชรดนัย  สุระเกษ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
500 เด็กชายธนโชติ  พวงสำลี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
501 เด็กชายธนกฤต  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
502 เด็กหญิงนภัคสร  ทนทาน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
503 เด็กหญิงจารุวรรณ  จำปาหอม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
504 เด็กชายอชิรวิชญ์  ดอกบัว โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงกชพรรณ  สายหงษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กชายอนพัทย์  อ่อนสกุล โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายกณกพล  แก้วกอ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายกฤติชัย  กลางสูงเนิน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายศุภณัฐ  บุญจอง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงวิจิตรา  สุดตา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายศุภกร  กองสมบูรณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายคณิศร  โคตรทอง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กชายรชตะ  ขุลัง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงเพียงตะวัน  เศรษฐวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายธราเทพ  เจริญขึ้น โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงวิรัชยา  นักธรรม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงศศิวิมล  แสงสุนีย์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กชายศรายุธ  เหมันต์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงอนันดา  ธานี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายสยุมภู  พิลาวุฒิ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงอภิชญา  ภาคภูมิ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ใจกระจ่าง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงพรรณปพร  จักษุพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงนิศารัตน์  ศรีสุข โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงภัณฑิรา  สุวะโสภา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงบัณฑิตา  รำไพ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงวรัทญา  ขวัญทอง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงณัฐยา  พวงสำลี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงศศิธร  สุลักษณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงจิตต์พิชชา  ศรัณย์ธรรมกุล โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุตะภักดิ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงพัชรากาญณ์  ศรีสุพรรณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงนิศาชล  ชาววัง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงจิระชาตา  เกษปัญญา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงช่อทิพย์  จันทบาล โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงณัชชภัชร  บัวทอง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงนันทภัค  ทองพรม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มีจอม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กชายชุติพนธ์  วงพิมล โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงณฐพร  ลูกไทย โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายพิริยากร  ทองวร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายสารภู  ชาคำรอด โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กชายลภัส  สีกาเลียน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายกิติภูมิ  เรืองเดช โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายธนพล  กาฬจันทร์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายบวรทัต  ยิ่งพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงณัฐภรณ์  จันทะวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายปพน  พลไชยขา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายสุริยา  พิมพาวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงศรุตา  พิมพาวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายพาทิศ  ประดาจี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายรัชพล  จันทร์จำนงค์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงวิมาพร  สิมอ้อย โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กชายวิสิทธิ์  จารุจิตร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงปุญญิศา  บุญสิงห์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายสันต์ทัศน์  บุตรมาศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กชายพิภัช  บุญสะอาด โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงภิรัญญา  บารมี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  เฉลยศักดิ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายภาณุพงศ์  แก่เขียว โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายพงษ์ตระกูล  ขัดสาย โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงประภัสสร  พิตะพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายอานัส  สีม่วงงาม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายศุภวิชญ์  สารีรัตน์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงปริชญา  โคตะการ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายนพรุจ  ใจแก้ว โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายกันติชา  เต้าทอง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายพชร  คงบุญ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงธนัชพร  ไชยวรรณ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายกิตติภพ  นนทะ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายคิรากร  สมประสงค์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายกวินภพ  วายโสภา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายสุรยุทธ์  กันหาคุณ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายนวพล  สระทองล้อม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงปพิชญา  ดวงจันทร์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายธนวัฒน์  ยศปํญญา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กชายศุภวิชญ์  แสงจันทร์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายปองคุณ  ศภพินิ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายวชิรวิทย์  ลอยลม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงสิริโสภา  สารภาพ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายจักรภัทร  สีวันคำ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงปรัศนี  ลุนชิต โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายปภาวิน  เมืองพิล โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายเกียรติโชติ  บุบผาชาติ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายชยชล  ตระการกสิกิจ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายเสกสรร  อักษรพิมพ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงกชพร  พรมรักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายนนทพัทธ์  สินอ้วน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงภัทรนันท์  โพธิ์สืบ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กชายจิรพงศ์  พัฒนราช โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงณัฐชานันท์พร  คำแก้ว โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กชายธีรพัฒน์  ทองคำทิพย์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุดวิเศษ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กชายชนวัฒน์  ทาทอง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงกุลธิดา  บุญหนา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงนิลาวัลย์  ตรีพิทักษ์วงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงขวัญชนก  พาหา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงกวิสรา  กิมยงค์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทป โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  โพธารินทร์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงปิ่นมุก  วะสุวรรณ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงพรรณนิภา  คณาเสน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงธวัลรัตน์  กาญจนดา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายพีรดนย์  ชมภูพื้น โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายนพณัฐ  พรมเสนา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กชายกิติบดินท์  โภคทรัพย์เขียวขำ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หมิ่งทอง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายณัฐชัย  มีชัย โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายเตชาวิฏฐ์  ผูกจิต โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงศศิธร  สุปะมัง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงกมลรัตน์  บุญจอง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายมุทาชาติ  มุทา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายวชิระ  บุญทน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงวริศรา  ภาษาดี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงทรายเงิน  สายสมุทร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงบูชิตา  ผุดผ่อง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงปุณยาภา  ปุยวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ไชยยนต์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงชมพู่  ถือสัตย์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายสริตา  แสนวงศ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  หานาม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายอริญชย์  อินทรสุวรรณ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายวรสรณ์  ปานเขียว โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายนวพล  นนท์พละ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มฎารักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงอนุวัต  คณาสาร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กชายณัฐพัฒน์  ศักขินาดี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงณัฐพร  มารักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงฐณัชญ์พร  จำปาเนตร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงปัญญาวีฬ์  สาระไทย โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงอรจิรา  โป๊แซ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงภัทรวดี  พทาเพชร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายเดชปภัช  เดชเสน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายศุภกร  ไต่ไม้งาม โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงวีรด์ทิตา  ศิริพงษ์อาภรณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กชายวงศธร  สมเจตนา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ฉายไสว โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงปวริศา  จันทน์สุคนธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงปานระพี  กุลธนโสธร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงพิชญาภา  เรืองทอง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายเกริกชัย  ไกยพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงณีรนุช  เวชกามา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายวันเฉลิม  พิกุลทอง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายคธาวุทธิ์  สาระดำ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กชายโชคชัย  แสงเพ็ชร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายนิติภูมิ  วงศ์จันทา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายภูธเนศ  เจียรกุล โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กชายชนธร  พลอำนวย โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายนภพล  อินทร์กอง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทับทิมหิน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงนริศรา  บุญมาศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงนราภรณ์  นรารักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงปานชนก  แสนหวัง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงธนัญชนก  โคตะการ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายแทนคุณ  สิมาวัน โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายณัฐวัฒน์  ศาสตราชัย โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายอธิชา  พิมพ์ทอง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายวิทยา  ศรีหารักษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงสิริวิมล  เหมือนมาตย์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายปุณณวัฒน์  พรมทา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กชายเจษฎา  โคตรอาษา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงน้ำฟ้า  ธานี โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กชายธนโชติ  ภูมิกาล โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงวิชญาดา  ทองรัง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงจันทรพร  เดชะ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงธัญชนก  สร้อยเพชร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กชายกิตติภัทร  นนทพจน์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงธาราทิพย์  พิมพ์ตรา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงกานต์ธ๊รา  ระเมือง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กชายณภัทร  ไชยสัจ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายจิรศักดิ์  อสงไขย โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สอนพงษ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายศุภกฤต  สายวรณ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงอรปรียา  วงศ์ด้วง โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงชรพร  ฤทธิทิศ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงนิมาลา  มลีรัตน์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เนาวะพันธ์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงขิมทอง  ถือสัตย์ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงสรัลรัตน์  พยัคฆทา โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กชายกฤตเมธ  สุขประเสริฐ โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงจารุภา  เดชนอก โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงพชรพร  โยธาทร โรงเรียนเจริญวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงนภัสวรรณ์  พันทา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
684 เด็กชายสุรสิทธิื  มหาคำ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
685 เด็กชายจักรพรรณ  วรรณกาล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
686 เด็กชายวีระเทพ  สมใจ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
687 เด็กชายจักรพันธ์  ศิริรัตนภูมี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
688 เด็กชายวงศธร  วงษ์สุวรรณ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
689 เด็กชายธนกร  สัตยากูล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
690 เด็กชายกันต์  บุญรัตน์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
691 เด็กหญิงจุฬามณี  ฝ่ายสูนย์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
692 เด็กหญิงนริตา  จาดคล้าย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
693 เด็กหญิงกีรติกา  เพชรพลอย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
694 เด็กหญิงธนัชพร  สองสี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
695 เด็กหญิงจิรัชญา  ทองมา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
696 เด็กหญิงนวรัตน์  ช่วยนา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
697 เด็กหญิงจิตราภรณ์  ชัยหานิตย์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
698 เด็กหญิงกัญจนพร  นามบุดดี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
699 เด็กหญิงมาริษา  นิจิตโล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
700 เด็กชายฐิติพงษ์  จอมใจ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
701 เด็กชายนิติภูมิ  แก้วพวง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
702 เด็กชายปฏิพล  โสภา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
703 เด็กชายวาทิต  คะเนนิล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
704 เด็กชายวัชรพล  คำผาลา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
705 เด็กชายวัชรพล  สิทธิกำแหง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
706 เด็กชายอภิเดช  แสนวงศ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
707 เด็กหญิงจิราพัชร  โมลา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
708 เด็กหญิงมาลินี  คำวิลัย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
709 เด็กหญิงกัญจนพร  อินทบุดดี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
710 เด็กหญิงชญาน์นันท์  สีดา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
711 เด็กหญิงจิรัฐชฎา  สีหานาม โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
712 เด็กหญิงปริณสิริ  ชัยสุข โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
713 เด็กชายอลงกรณ์  จันทะวงค์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
714 เด็กชายกุลเชษฐ์  กมลรัตน์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
715 เด็กชายมงคล  โขมะนาม โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
716 เด็กชายกัมปนาท  ทองเช้ือ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
717 เด็กชายจิตติพัฒน์  แดงอ่อน โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
718 เด็กชายภัทรพล  กุลพันธ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
719 เด็กชายสัณพหจน์  ขันติฟอง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
720 เด็กชายกมลวิช  ราชวงศ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
721 เด็กหญิงวิรากานต์  ทองรัง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
722 เด็กหญิงกมลทิพย์  อุดมพันธ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
723 เด็กหญิงชลธิชา  เที่ยงทอง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
724 เด็กหญิงกนกพร  ไชยโท โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
725 เด็กหญิงสุพิชญา  รัตนา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
726 เด็กหญิงณิชมน  วรจารุ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
727 เด็กหญิงสุกัลยา  เดชา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
728 เด็กหญิงอนินทิตา  เที่ยงธรรม โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
729 เด็กหญิงจิตสนา  พิมล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
730 เด็กหญิงพัชราภา  คะเณฑา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
731 เด็กหญิงกฤตธีรา  วระโพธิ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
732 เด็กหญิงชลพินธุ์  ธรรมสาร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
733 เด็กหญิงกุลสตรี  ธิปาแก้ว โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
734 เด็กหญิงณัฏชนกย์  เคหาวัตร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
735 เด็กหญิงอัจฉรา  ก้อนทอง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
736 เด็กหญิงณัฐณิชา  หล้าสรวย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
737 เด็กหญิงวงแหวน  วันดอนแดง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
738 เด็กชายเมธิชัย  สุขภาค โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
739 เด็กชายศรัญณ์รัชต์  เย็นใจ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
740 เด็กชายจิรทีปต์  ดอกแก้ว โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
741 เด็กชายเฉลิมชัย  มีลา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
742 เด็กชายธนโชติ  ขัยน้อย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
743 เด็กชายธีรานนท์  เนาวะพันธ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
744 เด็กชายวรพันธ์  ไชยมา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
745 เด็กชายอภิเดช  บุญเมือง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
746 เด็กหญิงกนกกาณจน์  จันทาทิพย์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
747 เด็กหญิงกัญญารัตน์  นันทะเสน โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
748 เด็กหญิงรวิสรา  ศรีใส โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
749 เด็กหญิงอารยา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
750 เด็กหญิงนันทิดา  แข็งกล้า โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
751 เด็กหญิงณัฐวดี  วันดี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
752 เด็กหญิงปิยภรณ์  บรรลุ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
753 เด็กชายสัตตยานนท์  สุขพานิช โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
754 เด็กชายอัครชัย  โนราษ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
755 เด็กชายจิตติพัฒน์  ทรงชา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
756 เด็กชายจิรพัฒน์  ชัยอุป โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
757 เด็กชายศิรวิทย์  สุขไชย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
758 เด็กชายเจษฎา  สาวะโย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
759 เด็กชายสหภัคค์  มีลา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
760 เด็กชายวรพล  พุทธขันธ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
761 เด็กชายรพีภัทร  ธุมาสิงห์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
762 เด็กชายสิรวิชญ์  พิศชวนชม โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
763 เด็กชายชลันธร  พรประไพ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
764 เด็กชายศุภวิชญ์  เจียมใจ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
765 เด็กชายณัฐพร  นามแก้ว โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
766 เด็กชายคุณากร  โคระดา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
767 เด็กหญิงวลัยทิพย์  คูณพล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
768 เด็กหญิงนันท์ธิตา  หงษ์วิไล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
769 เด็กหญิงปาณิสรา  จันทะเมนชัย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
770 เด็กหญิงมัลลิกา  จันทร์อ่อน โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
771 เด็กหญิงศุภรัตน์  สุขศรี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
772 เด็กหญิงสิรินภา  พิมล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
773 เด็กหญิงเกสรา  สีดา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
774 เด็กหญิงรักษิณา  เชื้อนิล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
775 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทุมชาติ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
776 เด็กหญิงณัฐมน  แนบตู้ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
777 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วงษา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
778 เด็กหญิงชยุตา  สินสุพรรณ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
779 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เรืองวงค์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
780 เด็กหญิงยุพารัตน์  เยาวบุตร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
781 เด็กหญิงอิงอร  งิ้วลาย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
782 เด็กหญิงวรารัตน์  ยินดีเฉลิมพันธุ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
783 เด็กชายศุภสินธุ์  ชนแดง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
784 เด็กชายกฤตพัฒน์  ชารีหนองหว้า โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
785 เด็กหญิงณัฐพร  สินทรัพย์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
786 เด็กหญิงวริศรา  คะณานันท์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
787 เด็กหญิงปวีณอร  ศีลพันธ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
788 เด็กหญิงอัญชลี  สายแวว โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
789 เด็กหญิงปวริศา  สิงหาสาร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
790 เด็กหญิงสุชาดา  สาวะการ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
791 เด็กหญิงธมลวรรณ  มารักษ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
792 เด็กหญิงศุภิสรา  ศิริอำนาจ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
793 เด็กหญิงวริศรา  ดวงสิมมา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
794 เด็กหญิงสุธิมา  มูลสุข โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
795 เด็กหญิงหิรัณยา  ทัศนศิริ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
796 เด็กหญิงทัพพ์จรัส  ไพชยนต์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
797 เด็กชายกษิดิส  พรไพศาล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
798 เด็กชายวชิรวิทย์  บุตตะโคตร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
799 เด็กชายทินกฤต  บุญภา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
800 เด็กชายชนะพล  ไชยคำ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
801 เด็กชายสุเมธ  บุญยืน โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
802 เด็กชายพงศธร  จันทอง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
803 เด็กหญิงเสวลักษณ์  โพธิ์งาม โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
804 เด็กหญิงชยุดา  แก้วกอง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
805 เด็กหญิงจิรภา  บูคะธรรม โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
806 เด็กหญิงณัฏฐ์  แก้วสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
807 เด็กหญิงพริ้มพักตร์  วอศิริ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
808 เด็กชายชิติพัทธ์  บุญธรรมมา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
809 เด็กชายทนุธรรม  ไสยรส โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
810 เด็กชายอครพล  จันดี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
811 เด็กหญิงวริศรา  สารทอง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
812 เด็กหญิงบุษรา  ตั้งตระกูล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
813 เด็กหญิงรัตติมา  บุญจันทร์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
814 เด็กหญิงกฤชนก  คำนนท์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
815 เด็กหญิงปัทมา  อ่วมรัมย์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
816 เด็กหญิงกนกวรรณ  แน่นชารี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
817 เด็กหญิงสุปรียา  สมุทรเวช โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
818 เด็กหญิงภัทรธิดา  พยาธรรม โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
819 เด็กหญิงกัญชพร  จงใจงาม โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
820 เด็กหญิงณพิชชาญ์  ทองมหา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
821 เด็กชายปวีร์  ศรีสาร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
822 เด็กชายธนนรินทร์  สายรักษ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
823 เด็กชายเจษฎา  มีลา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
824 เด็กชายสิขเรศ  สุวรรณวงค์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
825 เด็กชายณัฐพล  ชำนาญการ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
826 เด็กชายวีรภัทร  บุญทะสอน โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
827 เด็กชายภัทราวุธ  เสนสาร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
828 เด็กชายกนกพล  เคนมี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
829 เด็กชายวัฒนา  มาพล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
830 เด็กชายกฤษณพงศ์  วงศ์ทอง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
831 เด็กหญิงกมลชนก  ตนสุขขา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
832 เด็กหญิงชนิตา  ชุมสุวรรณ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
833 เด็กหญิงปภาพินท์  เข็มสุข โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
834 เด็กหญิงภัชณภา  ผิวอ่อน โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
835 เด็กหญิงภัทรวดี  ศิริอำนาจ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
836 เด็กหญิงอมรสิริ  สรวงศ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
837 เด็กหญิงอรนิดา  ปุระ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
838 เด็กหญิงพุตชารัตน์  โคตรอาษา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
839 เด็กหญิงอมลรดา  กันยวงค์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
840 เด็กชายธราเทพ  หอมอินทร์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
841 เด็กชายทศพร  เหมือนแก้ว โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
842 เด็กชายวรากร  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
843 เด็กชายรัฐศาสตร์  พวงจันทร์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
844 เด็กชายณัฐพงษ์  สุขกันต์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงภวิษย์พร  กุลสิงห์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงชาลิสา  ภิรมย์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กชายธนวัฒน์  จูมดอก โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กชายอิศวะ  สุวรรณมงคล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กชายลัทธพล  ฟองไชยภูมิ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กชายสุรบถ  เนืองผล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เสนิทัย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงศิรดา  มหาผล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงศิริภัทรสร  แสงเพชร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงณัฐธิดา  พลสีหา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงณัฐริกา  มหาผล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงกฤตพร  อรศรี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงอธิชา  วงศ์โสภา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กชายนทีธาร  ผลาอุบัติ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กชายสิรวิชญ์  ภูเวียงแก้ว โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กชายธีรภัทร์  มูลรัตน์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กชายพีรพล  ออมสิน โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กชายติณณภพ  ทัศบุตร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงกชกร  บัวสิงห์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงศศิธร  สุขแสน โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กชายสุรณัฐฒ์  คำเกตุ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กชายรัฐศาสตร์  นิลหลวง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กชายขวัญมนัส  แก้วสุข โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
868 เด็กชายภูมิใจ  เพิกปุ้ย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กชายวรวุฒิ  กัลยาพันธ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงเกตน์นิภา  น้อยนิล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ผสมสา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กชายศุภวิชญ์  สอาดเอี่ยม โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กชายธีรภัทร  แก้ววงค์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กชายสิทธิชัย  แซ่แต้ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กชายฉัตรชนก  พูลผล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กชายสิทธิชัย  จาริอุตร์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
877 เด็กชายวิทวัส  แหล่งสนาม โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กชายพีระพล  กานุสนธิ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กชายณัฐกรณ์  สระคำ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
880 เด็กชายเดชาชัย  บุตรดีคำ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  ปัญญาวิโรจน์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กชายจิตติพัฒน์  บุญช่วย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กชายจิรภาส  พิมพ์หล่อ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กชายอดิเทพ  เจริญรัตน์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กชายสุวภัทร  ช่วยสุข โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กชายณัฏฐพล  ภูชะตัง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงณัฐิดา  โสดา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงพัณณิตา  เที่ยงธรรม โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงนิสากร  เรือนบุตร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กชายชินวุฒิ  หินทอง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กชายธีรศานต์  คล่องแคล่ว โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กชายนพีพัฒน์  สมาฤกษ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กชายธนพนธ์  สมวงศ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กชายฐิติกร  ธรรมมา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กชายพรเทวา  หงษ์หาญ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กชายธันวา  สิงหาวงค์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กชายภาสกร  บุตรสีทา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กชายนิธิพงศ์  เถาว์โมลา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กชายธนพล  วันดอนแดง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กชายพัชรพล  แสงบุญ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงวรารักษ์  บุตรบุญ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงบุณยาพร  ปัญญาพันธ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงปุณณดา  สุนทอง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงสุธาสินี  หนองเป็ด โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงกนกพร  มั่นคง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงกาญจนา  สายคำวงศ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงวราพร  บัวชุม โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงสุทธิดา  เทียนมล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงปวิชญาดา  บุญคำ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กชายณัฐพล  เมืองจันทร์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กชายบรรพชิต  มีชัย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กชายอธิบดี  อินทรอ่อน โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กชายจิตติพัฒน์  การกล้า โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กชายณัฐภูมิ  สิทธิกำแหง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
915 เด็กชายณัฏฐากร  ธิมาไไชย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
916 เด็กชายธนเทพ  ผิวเงิน โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
917 เด็กชายภาณุวิชญ์  ทานุมา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
918 เด็กชายนราวิชณ์  มูลผล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
919 เด็กชายภาณุมาส  บุตรสีทา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กชายณัฐวัศห์  ไชโย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กชายพีระวัฒน์  เคหาวัตร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงทอง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงจารุวรรณ  ศรีแย้ม โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงชญานุตม์  ทองศรี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงอัญญานุช  ธรรมโรจน์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงเจนอักษร  สุขไชย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงอนุสรา  สิทธิรส โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงเหมันตวดี  โยคริตย์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงไพรินทร์  กันยะสินธ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กชายชัยภัทร  โฉมเฉลา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กชายธนาวัฒน์  ช่อมะลิ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กชายบดินทร์เทพ  บุตรยศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กชายณัฐวรรธน์  ดวงดี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงปนัดดา  รัตนา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงนรีกานต์  จันทร์อ่อน โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงปภาวรินทร์  กมลรัตน์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงหทัยชนก  บุญจั้ง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงเกวลี  รื่นรมย์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงปนิดา  ตรีภพ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงพัชริดา  เคหาวัตร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงวัฒนวดี  โชติการ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงเปี่ยมบุญ  ป้องแก้ว โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงภิญญดา  นางาม โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงอาระยา  ขันตีเรือง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แสนมี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงภัทรวดี  ดอกสะบา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทาตะชัย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงกวินทิพย์  ยุโยค โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงกัลยกร  หงษืคำภา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงประทับใจ  ไชยศรี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงพิฐชญาญ์  บุญภา โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงกฤษณา  กาลิง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงจิตรกัญญา  ชัยหานิตย์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงดุจเดือน  ชนะศักดิ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงพนิดา  แดงปะทิว โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงญารินดา  คมทัศนียกุล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงแพรวา  ทัศบุตร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงธิตยา  คุณมี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายธนกร  บุญสะอาด โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายปิติวัฒน์  โสภากันต์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงธีรนาถ  โพธิสาร โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงอัจฉราพร  วรรณโพธิ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงพิชชาภา  แพงจ่าย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงพิริยกร  คงทน โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงพลอยวรินทร์  ศรีกกโพธิ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงสุภาพร  มีดี โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงพิชญ์หทัย  แมดสถาน โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงเมธาวี  วรรณทอง โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงปาณิศา  สาระ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงนันทิตา  วงศ์อนุ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงนภสร  จารุวงศ์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงปภัสสร  สุขสาย โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงเยาวพา  จรูลกุล โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงกชกร  คำจันทร์ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงวิชญาดา  เกิดสุข โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงปิยะรัตน์  ภูมิมะลา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
977 เด็กหญิงจิรภิญญา  อุทธา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
978 เด็กชายสิรดนัย  พลหาญ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
979 เด็กชายนนทนัตญ์  นพเก้า โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
980 เด็กชายปองภพ  ศิริพันธะ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
981 เด็กชายชวิศาล  บุญเติม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
982 เด็กชายธีรภัทร์  พรมรักษ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
983 เด็กชายนฤเทพ  ภูแม่น้ำ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
984 เด็กหญิงณัฐณิชา  ปัญญาดิษฐ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
985 เด็กหญิงสุภารัตน์  แสงเพ็ชร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
986 เด็กหญิงชนิดาภา  ด่านไทยวัฒนา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
987 เด็กหญิงนคิรัตน์  แสงพระเวส โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
988 เด็กหญิงนพพัสสร  รุ่งเรือง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
989 เด็กหญิงไอยาริญ  จันทวารา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
990 เด็กหญิงชุติสรา  บัวเขียว โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
991 เด็กชายปุรเชษฐ์  แสนคุ้ม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
992 เด็กชายกิตติภพ  ทิพวงค์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
993 เด็กชายณัฐกิตติ์  คำหงษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
994 เด็กชายปรเมศ  ธนูศรี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
995 เด็กชายญาโณทัย  แสงเพชร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
996 เด็กชายปัณณสิทธิ์  บุญมาวงศ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
997 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีอุดร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
998 เด็กหญิงธัญสุดา  ตาทอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
999 เด็กหญิงฐาปนี  รักถิ่น โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงณัฐนันท์  วังสการ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 คณิตประถม
1001 เด็กชายปริยวิศร์  ตั้งตระกูลวงศ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
1002 เด็กชายภูรินทร์  พาป้อ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
1003 เด็กชายธนภัทร  มารัตน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงเพ็ญอักษร  คำหงษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
1005 เด็กหญิงโศภิตรา  ศรีทอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  กาญจนสิงห์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
1007 เด็กชายธีรภัทร์  คำสุข โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
1008 เด็กชายอภิวิชญ์  แสงสว่าง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
1009 เด็กชายศิวกร  แก้วมณี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
1010 เด็กชายพุฒิเมธ  สุวะสาร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
1011 เด็กชายจิรเดช  ไชยสัจ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
1012 เด็กชายธนกฤต  สอนเลิศ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
1013 เด็กชายกฤษฏิ์ฐกรณ์  เสนพันธ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
1014 เด็กชายฐานปกรณ์  พยัคฆทา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
1015 เด็กชายชัชพิมุข  แสงธิ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
1016 เด็กชายธนาธร  แก้วหาญ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
1017 เด็กชายอิทธิศักดิ์  ตันวัฒนเสรี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงศิริรัตน์  ศิริราช โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงเกตน์นิภา  สีตะมา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงสุพิชญา  ยาคำ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
1021 เด็กหญิงกัณฐารัตน์  สุพร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงทิฆัมพร  ยืนยง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงพลอยชมพู  จารุสันต์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงปุนรดา  กาฬจันทร์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
1025 เด็กชายปภังกร  คลังแสง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
1026 เด็กชายไทโกะ  ราชอุ่น โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
1027 เด็กชายธนวัฒน์  กิวิโล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
1028 เด็กชายสตีเว่น  เรืองวงค์ เวบ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
1029 เด็กชายเสริมทรัพย์  ไชยแสง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
1030 เด็กชายยจธนา  เพ้านู โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
1031 เด็กชายภาสกร  หนองรั้ง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
1032 เด็กชายพงษ์พญา  อาจกมล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
1033 เด็กหญิงมนัสขวัญ  บุญแปลง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
1034 เด็กหญิงชุติมา  หลาวแก้ว โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงวิลาวัลย์  พลธิแสง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงสุธีมนต์  วงค์กุล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
1037 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  อุนะบุตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 คณิตประถม
1038 เด็กชายณฐนนท์  สุขวงค์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1039 เด็กชายภัทรเนติ  เสนทา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1040 เด็กชายธีมนิติ์  อิสรีย์กุลภัทร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1041 เด็กชายธนพล  พิมพ์เทพ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1042 เด็กหญิงศุภสุตา  บุตตะ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีนาแพง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1044 เด็กหญิงอัญชิษฐาภรณ์  มูลหลวง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงศิริลักษณ์  กาญจนสิงห์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงกนิษฐรินทร์  จึงจิรโรจน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1047 เด็กหญิงฟ้าฝายฝน  วันฤกษ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงพิรานันท์  คณาเสน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงจิรัชยา  พิมพบุตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชิตวงศ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1051 เด็กชายเมตไตร  พ่อค้าช้าง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1052 เด็กชายศุภกิจ  หอมเมือง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1053 เด็กชายธนทัต  ศิริอำนาจ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1054 เด็กชายพีปกรณ์  นันทะมาตย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1055 เด็กชายสรวิชญ์  พลสีหา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1056 เด็กชายภาคิน  พลเทพ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1057 เด็กชายวณัฐนันท์  โพธิ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1058 เด็กชายวรากร  พุทธขิน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1059 เด็กชายวัชรพล  มารัตน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1060 เด็กชายธนธรณ์  แก้วมณี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1061 เด็กชายกันตินันท์  บุญมาก โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1062 เด็กชายธนพล  เกษียร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1063 เด็กชายปัณณวิชญ์  ใจทอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1064 เด็กชายจรณินทร์  จึงจิรโรจน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1065 เด็กชายกุณฑ์  มงคลศิลป์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1066 เด็กหญิงศรัณย์ภัทรา  ธงไชย โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงปานระพี  ภูมิมะนาว โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1068 เด็กหญิงอริสรา  ศรีมาชัย โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงอภัสราภา  ปัสสารี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กหญิงเบญจมาพร  บุตรี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1071 เด็กหญิงกวินธิดา  อุนาพันธ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงอรจิรา  บำรุง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1073 เด็กหญิงปพิชญา  บุญปอด โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงปาณิสรา  ศุภดล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1075 เด็กหญิงศิริวรรณ  สระทองพรม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงลิลลี่  ฮิลตัน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงขวัญชีวา  ครองบุญ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงศิริสุดา  ลาภมากผล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงดาราวดี  สำรวมจิตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1080 เด็กชายธนธรณ์  สิงหศิริ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1081 เด็กชายชัยวัฒน์  สุขมา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1082 เด็กชายเมธัส  แสงนวล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงณฐกร  ตังวงศ์ประเสริฐ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กหญิงกุลปรียา  สุขไชย โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงอภิรมน  บุญมาวงศ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
1086 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ดีแสน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายนนทภัทร  นพเก้า โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายศุภกร  สิงห์นาค โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงณัฐิดา  สานนท์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองเกตุ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงกริชสุดา  ศาลาน้อย โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงสมิตานันท์  วรรณพัฒน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายถกลเกียรติ  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายจิรสิทธิ์  เจริญบุญ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ได้เลิศ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1096 เด็กชายจิรยุ  อัตไพบูลย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายธนกฤต  วรรณเสน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ชิงครุ่ย โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายจิรวัฒน์  อัตไพบูลย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายอิทธิชัย  สินอ้วน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายพชร  มั่นใจ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงณิชากร  แจ่มใส โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงภัทราพร  ทานุมา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงแคทรียา นารี  โฮล์มส โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงพรรณพิชชา  ทองโคตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายกฤษกร  หอมหวล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายพศิน  พงศ์วศิน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายอภิวิชญ์  เห็มสุข โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายสุรธัช  อักษรพิมพ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายรัตนภูมิ  มีทองแสน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงปริยากร  ศิริบูรณ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงพอเพียง  จันทร์ศิริ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงนันทิพร  สิทธิโชติเลิศภักดี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงธนภรณ์  หลวงมณี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงจินตวีณ์  ช่วงชิง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงอัตภิกญาณ์  จูมจันทร์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงสิริกร  สันลักษณ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงญาณิศา  กงแก้ว โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงทักษอร  จันทะเพชร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงสุนินัทธ์  วิลัยรัตน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พิมพ์โพธิ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายภูริพัฒน์  โสมอินทร์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1123 เด็กชายอัฑฒกร  บุญสวน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายภูมินทร์  สู่เสน โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายวีรภัทร  สีหาพัด โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายธนกร  ไชยมาตย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายธธรรธร  ก้อนทอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1128 เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงกวิสรา  บุญญา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงศิริพร  ปัททุม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงปริชญา  พรพิพัฒน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงปพิชญา  พรพิพัฒน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายปวริศ  แก้วศรีนวม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายพงษ์ธณัฐ  แก้วลี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายภคนนท์  จิตรมาศ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายธนวัตน์  คณะพัฒน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายธีร์กวิน  แสนมี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายศริณ  ประเสริฐศรี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายภูรินทร์  หนองรั้ง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงโชติรส  ดอกแก้ว โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงจิรัชญา  พงศ์นา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงรินรดา  แสงนวล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงสุดาพร  งามวงศ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายริวจิ  อิโตกาวา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายคัมภีรภาพ  จันเทวา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายศรุต  ทิพารัฐกฤต โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายพงศภัค  ทองหลอม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  กุทอง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงวีริสา  ฤทธิทิศ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กหญิงจิรภัทร  อัตไพบูลย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงคิณตานรินทร์  พรมรักษ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คูณคณะ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงอักษร  อึ้งพานิชย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงชิตาภา  แพงจ่าย โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงญาณิศา  แดนโพธิ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จอมแก้ว โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงกชกร  พสุมาตย์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงภรภัทร  ม่วงมนตรี โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมบุตร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กชายอรรถนนท์  ศรีสุข โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไวยพันธ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กชายอริสมัน  ล็อบเบซ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายพงศภัศ  แสงโชติ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายสุพิชชา  ปลดเปลื้อง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายธนโชติ  สุดสงสาร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายพิเชษฐไชย  บัวจูม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายเทวา  เติมสุข โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายชัยชาญ  แสนคำ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงอาริสา  เชียงพา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พิกุล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงอชิรญาณ์  หอมนวล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงศิรประภา  ปัญญาไว โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงภัทรวดี  วรรณพัฒน์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงปุณณภา  จันทบาล โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงนัฏฐณิชา  พรมจันทร์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงปารจรีย์  เกตุวิฑูรย์วโรดม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงปิยธิดา  เพร็ชโพธิ์ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงวารัตดา  กาญจนา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงภารดี  แฝงเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1180 เด็กชายเนติภูมิ  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1181 เด็กชายดิชญนันท์  ภาคสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงวิชญาดา  อัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงนฤมล  สว่างวัน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1184 เด็กชายธนาคาร  ชาววัง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1185 เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1186 เด็กหญิงสุธิมา  คำศรี โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1187 เด็กหญิงพิมลพรรณ  ภาโท โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1188 เด็กหญิงนัทธมน  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงจารุพิชญา  สมควร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1190 เด็กหญิงจิระภิญญา  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงธัญญารัตน์  มั่นขัน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1192 เด็กชายฉัตรพิศุทธิ์  พิลาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1193 เด็กหญิงชนม์นิพา  กุลแก้ว โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1194 เด็กหญิงวนิชิดา  เวชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงจันทกานต์  แดนรับรัมย์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงณัฐวรรณ  แย้มโอษฐ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงสุชวดี  คณาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงไปรยา  ทองปัน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1199 เด็กชายเจนณะรงค์  เบ้าทอง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1200 เด็กชายธีรเมธ  อัครเหมพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1201 เด็กชายธิติพงษ์  ภูตะอินทร์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1202 เด็กชายภาคสิชฌัย  ทานะเวช โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1203 เด็กหญิงทิพอาภา  ประภาตะนัน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1204 เด็กหญิงมนรดา  กาญจนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1205 เด็กหญิงกรภัทร์  นารีบุตร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1206 เด็กหญิงฐิดาพร  จิตรนอก โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1207 เด็กชายกิตติพร  บุญมา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1208 เด็กชายอภิยุทธ  คำขอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1209 เด็กชายอภิรักษ์  สิทธิการ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1210 เด็กชายณัฐภัทร  เพียสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1211 เด็กชายกิติพล  สานัน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1212 เด็กชายอภิวิชญ์  เกื้อทาน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1213 เด็กชายพีรพัฒน์  ทิศาเวช โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1214 เด็กชายกิตติภูมิ  คุณมี โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1215 เด็กชายรัฐภูมิ  อนันต์เรือง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1216 เด็กชายภานุวัฒน์  คณาเสน โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1217 เด็กชายสิริอนันต์  โชติกเสถียร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1218 เด็กชายปราชญ์  สิงหาษา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1219 เด็กชายจักรพัฒน์  จันทะเนตร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงชนิกานต์  สาทาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1221 เด็กหญิงรัตติยาภรณ์  เวฬุวะนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1222 เด็กหญิงวาสนา  อุดมลาภ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1223 เด็กชายสุรวิชญ์  ภาคสุโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1224 เด็กชายธนกฤต  ชีมูล โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1225 เด็กชายปัฐพงษ์  แสงหมื่น โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1226 เด็กหญิงศุพิสรา  แก้วสมบัติ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1227 เด็กหญิงปรินทร์  สายสุด โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1228 เด็กหญิงธัญพิราช  ด่วนทัพรัมย์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1229 เด็กหญิงชาลิสา  วิจิตขะจี โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1230 เด็กหญิงสิริสกุล  โชติกเสถียร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงณัฐรัมภา  แซ่เฮ้ง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงศศิวิมล  พละพรม โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1233 เด็กหญิงมัญชุพร  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1234 เด็กหญิงวรัทญา  โนนเพีย โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงธีรพร  ศรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1236 เด็กหญิงลีลาวดี  สุวรรณพรม โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1237 เด็กหญิงผกามาศ  รวมวงค์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.5 คณิตประถม
1238 เด็กชายศุภกิจ  มังฉกรรณ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1239 เด็กชายธีรยุทธ  สุวิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1240 เด็กชายธนวัฒน์  ดิษธรรม โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1241 เด็กหญิงมินตรา  ลุ่มนอก โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1242 เด็กหญิงศิริยากรณ์  ธรรมศรี โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1243 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกษงาม โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1244 เด็กหญิงภัณทิรา  ไชยบุตร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1245 เด็กหญิงพริมรตา  โคตะการ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 คณิตประถม
1246 เด็กชายพุฒิพงศ์ธร  เวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายพรรษกร  รากทอง โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายอัยการ  สายสุด โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายภพรัก  ศรีหวาด โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงกฤตยาณี  วงศ์สุข โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายธนวัฒน์  ตุละวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายกุลเชษฐ์  นามพล โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายปริญญา  ขันทวี โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทองวรณ์ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงฉันทนีย์  คำศรี โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงอภิชญา  หวังผล โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงสโรชา  กุลบุตร โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงศดานันท์  จันทรา โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 ป.6 วิทย์ประถม