รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกชกร  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงปาณิศา  เฉลยชนม์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงผริตา  หุ่นกิตติเวชกุล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงปณิธิตา  ยืนต้น โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงภัทรวดี  วงศ์แสน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายจารุภัทร  ปีตินทรางกูร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายปณิธิ  รุ่งโรจน์วัฒนา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายศตนันทน์  อยู่หล้า โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายณัฐดนัย  พินิจ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายชนากิตติ์  ทองขวัญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายนครินทร์  ยิ้มแย้ม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ปทุมานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายปธานิน  อนงค์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงขนิฐษร  อิ่มสอาด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงชนากานต์  โรจน์ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงปณัฏฎา  ผดุงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงขวัญปวีณ์  ใจดี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชยาภรณ์  จ่างเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงปลายกันยา  สิทธิโชค โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงพัชรวลัย  จ่างเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงญาดาสินี  มีหลง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงจิณณพัตส์  วิไลเนตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงเอมวิตา  จูทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายธีรเทพ  อยู่เกษ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงปภาวรินทร์  หิรัญโญภาส โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายจีรพัฒน์  แก้วกระจาย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายจิรายุ  เจริญไทย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัชชา  เสรีรัตนชัยพร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัฏฐา  บุญสันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปวิชญา  ผอบแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงอภิชญา  สิริช่วยชูชัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงภัณฑิรา  นุชแป้น โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีวิบูลย์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงลวัณรัตน์  วงษ์ประยูร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายณัฐวัฒน์  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายภคภพ  อินทร์โต โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงสิริวิมล  วารินศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงชุติมณฑ์  ชุมพรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทิพย์อารักษ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายอธิป  เฉลยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงวิชญาพร  เลิศถิรานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงปุญณิศา  สุโกสี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายถิรภัทร  สำเนียง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อิ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายนิพิฐพล  เอื้องเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงจิตตานันท์  จันทร์อาภาส โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงวิรัลณัฐ  พลอยกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายณภัทร  ชนะภัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกนกกร  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายภูมิพัฒน์  พุ่มพุด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มากสังข์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายภาคิน  ปิ่นวิเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงปทิตตา  เอี่ยมงาม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงณัฐธิดา  ดวงเนตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงปัญชุพร  สุราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายณัฐพล  กองสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายธีรภัทร  นิลเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายวิชญ์พล  ผลสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพิมณนาจ  สว่างกมล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายพงศกร  ฮวบเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงอภิญญา  ถีระแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายชยณัฐ  กองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงพิชชาพร  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงภาวิณี  วัฒนะ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงวรกานต์  เขื่อนชัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ศรีประจันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายณัฐนันท์  ประมูลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายนวพล  เผือกเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายจิรภัทร์  เตรียมวิจารณ์กุล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพิชชาอร  ยิ้มประไพ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายธีรศักดิ์  เสมหล่ำ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงอภิชญา  ผิวบาง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงศศิประภา  หาญพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงพิชชาภา  วิมลศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงอชิรญา  อ่อนหวาน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายรัฐนันท์  ศรีวิเชียร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายเศรษฐพงศ์  เชื้อกรุง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายชัชชัย  คุณประทุม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายดนุพร  อ่อนน้อม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงรุจิรา  แก้วม่วง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายภาณุวิชญ์  ยิ่งสม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายศิวัช  ชุ่มจิตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายพงศิณาชัย  ตรีพล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายธนากร  บัวขาว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายสุวิวัฒน์  คงสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงปัณฑิตา  บุญเงิน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายเกษมทรัพย์  พุ่มกันเกรา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงธันย์สิตา  อริยะรุ่งรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  พานอังกาบ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงจิติกานต์  นาคสาม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายญาณธร  วงษ์บุญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงภัทรวดี  สามัคคี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงครองขวัญ  ปิลกศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงนันท์นภัส  อินอ่ำ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงพรนภา  คุมมานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายณัฎฐากร  คล้อยสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงพิยดา  กิมิบัติ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายจักรพงษ์  รัตนวิชัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายโชติชญาน์  นาควะรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายณัฐชพน  วรรณโต โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายชาญณกรณ์  แสงอรุณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงปุณฑริกา  สายไหม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายสัณหณัฐ  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายปวีณวัชร  เร้าเลิศฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายจิรภัทร์  พรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายฐปนวัฒน์  อุดมสุข โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายพสธร  เพ็ชรวิจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงพอเพียง  บุญตา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงพรรษชล  รัตนคุณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงเสาวนีย์  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงพรรธนพรร  หยดย้อย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงฐิติกานต์  ผลโอฐ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงวรรณพร  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงสุพิชชา  ชุติมาทิพากร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทรัพย์สุริต โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงชนิดาภา  ขะมันจา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงวชิรพรรณ  อู่อรุณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงอรณิชา  สิงห์แก้วสืบ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  ทันตเวช โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงอุไรวรรณ  นพศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายดนุพล  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ขาวเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงพิชญธิดา  สนเท่ห์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงณัฐชยา  เสมาทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายณัฐธนน  เพ็งขจร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กชายธนพล  วันดี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายชนกันต์  กลิ้งกลม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายณัชพล  เทพามาตย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายทรงวุฒิ  เกษอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายธนกร  เฉลาพักตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงบุณยาพร  ศรีสุบรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กชายปภังกร  ตราชู โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงวริศรา  ผลลำใย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงวริศรา  เสมอใจ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กชายถกลกฤษ   บรรจงวรรธนะ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กชายพิชยพล  อภิจัตวาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายอภิสิทธิ์  ชนะภัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงณัฐชานันท์  พูลสมบัติ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงพิชฎา  จ่างเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงขวัญข้าว  ถึงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กหญิงกัณฐิกา  มงคลมล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงทิตา  หุ่นกิติเวชกุล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายสรัล  เลิศเจริญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายธนวัฒน์  พัฒนะ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายธนัญชัย  ศิริสุโขดม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กชายปวเรศ  คามีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายศุภณัฐ  มะกล่ำแดง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กชายณชนน  สุรวัตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายปรเมศวร์  เอมสมบุญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
150 เด็กหญิงธันย์ฐิตตา  กิตติอุดมธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
151 เด็กหญิงเขมวิรัณยา  นายกชน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
152 เด็กหญิงพิชญา  แพร่หลาย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงสิริวรรณ  พวงมณี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
154 เด็กหญิงภัทรศยา  จำนงศ์บุตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงรวีวรรณ  ศรีเมฆ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงพชรพร  นวลละออง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงพนัชกร  รุ่งเลิศสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงอริยาพร  ดวงหาคลัง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กหญิงอาธัชยา  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงสุพิชญา  พึ่งทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงนริศรา  จำนงค์วุฒิ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงณิชกมล  เฉลาภักตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงพราวพินทุ  เทพจุฬาลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงยุวดิษฏ์  น้อยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงธนาพร  ไทรแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงธัญวรัตน์  กิจรันต์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงเบญญาภา  จินดาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กชายธนโชติ  นาข้าวเบา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายต่อตระกูล  วิริยอัมพรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ครายานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงธนพร  ตรีเพชร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายศุภกานต์  แสงศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายนิติรัฐ  อังศุธนมาลี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงพัฒน์นรี  นิรมิตรมหาปัญญา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายพิชญพันธ์  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายเสกสรร  จารุเอนก โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายกรัณย์  ดอกกุหลาบ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายเฉลิมศักดิ์  โพธิ์เที้ยม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงจินตนา  ดิษฐ์ผดุง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงเณศรา  ฉาบพลอย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายฉัตรกุล  กอบเกษ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายณภัทร  แหวนเงิน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายนรายุศต์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายภูริวัฒน์  วีระสัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพิชชาภา  จุ้ยแจ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงเกตน์สิรี  เชื้อมอญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายนล  เมตตาสิทธิกร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายธนพล  ยิ่งยงสมสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายณัฐวัฒน์  เชื้อแดง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายเกียรติภูมิ  พูลมี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายวรปรัชญ์  เสถียรกิจการชัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายราเชน  โตสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายณฐปณต  ชุ่มวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายปรมี  หาญพานิช โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงฝนทิพย์  ตันติรัศมี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงพิชญภัค  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงแพรตะวัน  ทองค่ำ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงสุพิชญา  กะปินชลานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงอิษฎา  คำพระ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงประถมาภรณ์  รองรัตน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงกิตติยา  ชีตารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงทิฆัมพร  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงวรัชยา  ไกลสิน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงปัณฑา  ปฏิมาประกร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายกณิศ  พุฒซ้อน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายคงกระพัน  อ่ำตระกูล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กชายรณพีร์  ละม่อมอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กชายวรรณพงศ์  พงศ์อรุโณทัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงจิรัชญา  เหลืองเพชราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงณิชานันทน์  ดวงเนตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงธัญชนก  พรหมสิงห์สกุล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายณชพล  ศักดิ์ชัยสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงเปมิกา  ยิ้มศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายกิตติภัทร  หวังสะและฮ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงปุญญิศา  ตั้งเกียรติตระกูล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ศรีสมนึก โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายกฤตพงศ์  อินทร์จัรทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายกฤษฎิ์คุณานนท์  พลอ่อนสา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายธนเทพ  บุญนำ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงพิชชาพัชร  เกรียงไกรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงลภัสรดา  แป้นเปีย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงพีรดา  ภูมิพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กชายภีมวัศ  นาประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงสราญรัตน์  ทวีสุข โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงธัญญา  ฉัตรเฉลิมกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงแทนหทัย  สังข์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายณภพ  โตสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กชายจตุรภัทร  เริงโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายธีรศานต์  สุวรรณนิล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กชายจารุพรรนธ์  ปีตินทรางกูร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายภัทรชนน  ภาคสุข โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กชายณัฐชนน  ภูศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงมุกชมพู  นวลชื่น โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงศุภิสรา  ุอุบลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายโชติวัฒน์  ห้องดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงพิชญาภา  แย้มดวง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงณัฐชยา  จี่เอี่ยม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงญาติกา  ยงค์สูงเนิน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สวนหลวง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงสิริพิชญา  ศุภศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กชายวีรภัทร  โรจนบุรานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงวรรณิดา  หลอดทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงณัฐนันท์  วงษ์กาวิน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงสิริวิมล  วงศ์เงิน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายอนวัช  มั่งนิมิตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงณีรนุช  คามีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงธิดาวรรณ  เรืองณภัทร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  จันทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายศรัณยพงศ์  ปานโสภณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กชายอภิวิชญ์  โพธิเวชกุล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงกตัญญุตา  เขียนงาม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงปาณิสรา  ศิริรังษี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กชายปัญจวิชญ์  ฉิมพสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายพชร  แม้นทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงกัลยกร  คงการุณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงณภัทร  สาลีผล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายจิรพัฒน์  สมสมัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายณัฐชนน  พลละเอียด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงณัฐชยา  สร้อยศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายธีรเดช  ผลเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายนครินทร์  ศรีเดือน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายอดิศร  จำนงค์ศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงรัตน  อ่อนละม่อม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายฐาปกรณ์  ไตรยวงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงเศรษฐพร  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายนนท์นที  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายณฐวัฒน์  ขำวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงชีพชนก  หอมขจร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายปิงกมล  สุภาเพียร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายนัธทวัฒน์  ดวงสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายจิรายุส  ไขขุนทด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงทักษอร  บัวศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงปริยาภัทร  การสมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายหิรัญภัทร  หามนตรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายอัครวินท์  ธีระยุทธ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงภัคจิรา  สมกุล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงสุชาดา  กระจ่างวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงศิรประภา  ชูเชิด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงชญาดา  ผดุงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงอินทิรา  หาพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงธนกานต์  จำนงศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงดวงกมล  ผลกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงทิพย์ภกร  เมฆกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงชุติกาญร์  คลังเนียม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายธนพล  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงกานต์ธิดา  พรหมสนธิ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงพิชญาภา  เพ็งแจ่มศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงศุภศิริ  สังข์สอาด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายพีรพล  โมฬี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงวันวิสาข์  ปั่นพิมาย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงมัชฌิมา  จันทร์จรูญ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองบุญลาภ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงกุลชญา  พงษ์สุภษะ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงธัญพร  อร่ามเรือง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงนันทิชา  นาคหัวเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงเขมจิรา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงญาณิศา  จำปาเฟื่อง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงชิชญาสุ์  อินทร์ไทร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงมนิชนัญญ์  ศรีสิทธิการ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงวรัชยา  รักอ่อน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงณัฐธิตา  เจตนาศรีดี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กชายกวีวัธน์  นามจันดี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายธนภัทร  อึ้งตระกูล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายเฉลิมชัย  เนกขัมมะ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงสุริศา  ทาจำปา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงอภัสริญญา  กิติสุรกุลชัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงกนกณัฐ  เทศเกิด โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายวชิรวิทย์  มั่นใจ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายชยพล  ภู่ประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายสรวิชญ์  โครพ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายชยุตพงศ์  จิตรจักร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายปรมัตถ์  จามรเนียม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายญาณภัทร  จำนงค์สุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายมหาสมุทร  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายสุธีพัฒน์  สงวนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายศิลายุทธ  ฤทธิ์เอนก โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงประภาพรรณ  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายจตุภัทร  สาลีผล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายภตวัต  บุญสาทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายธีราทร  อินสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายญาณวุฒิ  เชื้อนาค โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายอณุชล  ภาคสุทธิผล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กชายพัชรพล  ศรีคำดี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายธีธัช  รักเสรีไทย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กชายกฤตพรต  กองกมล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายตฤณภัทร  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายอัยการ  กลิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงณิชกานต์  ชัยพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงพรรธนพร  เหมวัตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงอธิชา  ศิริล้วน โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เตียรธิติ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงญาณิศา  วงศ์เล็ก โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงณัฐชณาภา  สิทธิสุข โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สาทรพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  เฉลยไตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงปริยาภัทร  ชิตารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงวรรณธกาภรณ์  พงษ์ช้าง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงกัลย์สุดา  สิริช่วยชูชัย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงธนภัทร  จั่นนพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงขวัญนภา  กิ่งวงศา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงอรณิดา  จากปล้อง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกษมา  กฐินเทศ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงปรีชญา  หอมบุปผา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงสิริธรณ์  ตรีบุปผา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กชายศรัณยพงศ์  ปาสีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงสุนิษา  พวงมาลี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงปัณชญา  ตรีเหรา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงฐิตารีย์  ไตรนทีพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายปัญญา  เฉลยจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กชายนนท์ธวัฒน์  สัญญจิตต์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายพิสิษฐ์  ดวงประทีป โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงภคมน  เนียมสุข โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงกิติมา  วิลัยพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงวิมลยา  แสงวิภาสนภาพร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงอินทิราลักษณ์  เพชรดี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงประภากวิน  โนนทิง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายปณิธิ  กุลรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายกัลยากร  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กชายนิธิศ  รัตนถาวร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายกันตพล  นิลประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กชายจิรภัทร  จันทนา โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กชายศิวกร  บุตรคำลือ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กชายภัควัฒน์  โนนน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กชายชิษณุพงศ์  จันทร์พลงาม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กชายณัฐพัชร์  ฤทธิ์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงสุทธิชา  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงศุภัชญา  ทองน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงจินดามณี  ปรีเปรม โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงวิลาสินี  สุนทรสุข โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงสุประวีณ์  ตั้งเกียรติตระกูล โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงยรินทร์ภัทร์  รอดประยูร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงณัฐภัสสร  อนุปัญญาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงชนากานต์  เกษไชยศรี โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงณัฐณิชา  นิ้วน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงพชรวรรณ  ชูจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายพีรวิชญ์  ดวงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายรดิศ  มาลัยศรี โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายปฏิพัทธ์  แก้วกระจาย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายอนันต์ยศ  พึ่งทองคำ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายปัณณวิชญ์  ช้างต่อ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงธันยชนก  เกติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงเบญญาภา  อินทรชิต โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กชายณฐภัทร  หุ่นกิตติเวชกุล โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กหญิงกาญจนาณัฐ  แก้วต่าย โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
387 เด็กชายปรัตถกร  งานเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงธิยาภรณ์  ปลอดโปร่ง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงพรรณปพร  พงษ์ชุบ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงนันท์นภัส  น้อยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงศรุตยา  คูหาเรืองรอง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงมนชนก  อ่อนสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงธรรณชนก  หลายแห่ง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงปิยะฉัตร  สงบพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงโยษิตา  ไทยสมัคร โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายนันท์นภัส  โพธิ์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายพิชญุตม์  มีมงคล โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงวรัญญา  คุ้มสุข โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงพิชญาภา  โพธิ์รี โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงพชรภรณ์  ธรรมลี โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ทองคำชู โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กมลฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงปาลิดา  สหประชากิจ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงภูริชญา  ฉัตรชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงเบญจพร  อินทรชิต โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายสิรวิชญ์  เขียวหวาน โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายจิตตพัฒน์  เกษอุดมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงภัทรพร  พิศณาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงนิชาภา  แก้วสุก โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงเกตน์นิภา  หอมมาก โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงฐิติพร  โพธิ์ศรีนาค โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงธัญชนก  อิ่มสวัสดิ์ โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ชมแพ โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กชายณชพล  พลเสน โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
415 เด็กหญิงวนัสนันท์  คงฉวี โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงนิสาชล  ขอพึ่ง โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
417 เด็กหญิงอโนมา  คงอ่อน โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กชายเตวิช  แฟงรัก โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายณัฐธนพล  หอมมาก โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายอภิวิชญ์  โพธิ์เจริญ โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายกรัณย์พล  ศรีวงษ์ โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายธนภูมิ  ทรัพย์น้อย โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายพศวัฒน์  ทิพย์เกษร โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายณดล  ประจงการ โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายภูติณัฐ  แซ่โง้ว โรงเรียนมงคลธรรมนิมิตร 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กชายณัฐวุฒิ  สารีสถิตย์พงษ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงอรอนงค์  ควรลับผล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กหญิงปภาวี  มีพัฒนะ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายวรายุทธ์  สุทัตโต โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายศุภกร  แจ่มใส โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กชายอนัส  ยามัล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงฉัตรกนก  น้ำเพชร โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงจุฑาธิป  เจริญสิรกุลชัย โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 นายธงไชย  เนียมสอาด โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงปรียาภรณ์  วิสุทธินันท์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายอรรคเดช  เย็นสนิท โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายทินภัทร  จระเณร โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงแก้วมรกต  มาตย์เทพ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายไกรวิชญ์  บัวแย้ม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงอัจฉริฉา  มงคลโภชน์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงณิชา  ชุ่มอารมณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงศิริภัทร  กันสถิตย์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ลำเลียงพล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงจิรนันท์  จินดาธรรม โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายศุภกฤต  เจือจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงอริษา  ศรีนารถ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กชายภูมินทร์  ฤกษ์ดี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงพรหมธารา  สารีกิจ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงสโรชินี  พิทยาบวรกุล โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงบุณยาพร  คำสมศรี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงจิตชณัฐ  น้อยยา โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงกรกมล  ทาริวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล 1 ป.6 วิทย์ประถม