รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพชรพล  สุธรรมมา โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายอภิรักษ์  ปรีเปรม โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงมาติกา  นามภูมี โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายอดิศร  ภูพันไร่ โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
5 เด็กชายธีรพงศ์  โฮมแพน โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กหญิงปิยรัตน์  สามลา โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กหญิงภารวี  ไชยศรี โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงสุกัญญา  ฝ่าฝน โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ผสมพืช โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วสม โรงเรียนบ้านขอบเหล็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กชายจิตติพัฒน์  วิลัยลาน โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายปรเมศวร์  ขวัญสถิตวงศ์ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายหัสดินทร์  วงศ์สุรินทร์ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงจารุภา  บุญมาก โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงวรชา  พหลทัพ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายภาณุพงศ์  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงนริศรา  แก้วลี โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชลธิชา  ค่ำขื่น โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายภูวฤทธิ์  ด้วงโต โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณิชา  ศรีเชียง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายกิตติศักดิ์  ภูยอดสูง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงหทัยทิพย์  บุตรพรหม โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายอภิชาติ  นรแสน โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
24 เด็กชายพีระพันธ์  สุทธวงค์ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
25 เด็กหญิงฑัณฑิกาภรณ์  แก้วกล่ำ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
26 เด็กหญิงณิชาดา  โพธิ์ยิ้ม โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
27 เด็กหญิงทินประภาพร  ดวงจันทร์โคตร โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
28 เด็กหญิงดารินทร์  นิลปะกะ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
29 เด็กหญิงมาลินี  บุตรทอง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
30 เด็กหญิงปัญฐิญา  ทองชมภู โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
31 เด็กหญิงอลิษา  สองเมือง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
32 เด็กหญิงวันทิตา  ดวงโนแสน โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
33 เด็กชายภูริพัฒน์  กลัดจันทร์ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
34 เด็กชายณัฐพล  อินงาม โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
35 เด็กชายวรากร  ภูวิชัย โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
36 เด็กชายปิยะ  โพธิรุกย์ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
37 เด็กชายธนพล  ภูถมดี โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
38 เด็กชายภราดร  พลเสน โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
39 เด็กหญิงกนกวรรณ์  ปานรอด โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
40 เด็กหญิงปริตานันท์  หลวงเรื่อง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
41 เด็กหญิงอาทิตยา  ไทยซ้อน โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
42 เด็กหญิงพลอย  ดอนคำ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
43 เด็กหญิงวิกานดา  รัตนนัย โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
44 เด็กหญิงอรวี  สินสอน โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองก่ำ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กชายโชคชัย  เทียบพรหม โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
47 เด็กหญิงกรรณิการ์  พิมล โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
48 เด็กหญิงพิลาพร  อันทะนัย โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
49 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงคำจันทร์ โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
50 เด็กหญิงพรพิมล  ภูยอดสูง โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
51 เด็กชายเทอดเกียรติ  มหาเนตร โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงจารุวรรณ  สินสอน โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงมิชกุล  ทะวงศ์ศรี โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงชนิตร์นันท์  ภูชัน โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญตา โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงสุภัสสร  หาหอม โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อู่เงิน โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงอินทราณี  อินเรืองสม โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงอัญชลี  แก้วท่า โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงไพลิน  ทองแสนไกร โรงเรียนบ้านกุดดินจี่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กชายนราธิป  เดชประกอบ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายน้ำเพชร  เกษาพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายรัชภูมิ  รงค์ทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายกฤษณบดินทร์  ฮ้อยปัด โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายภัทรพล  หมุดลิหมัน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายวัชระ  เพ็งมณี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงกมลชนก  เชื้ออุ่น โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงจิตตานันท์  อังกลมเกลียว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ศรีราช โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายเจตนิพิฐ  จันท์ทับหลวง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายเจตนิพัทธ์  จันท์ทับหลวง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายกฤษฎากรณ์  บุญเกษม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายธนกร  บุดดีมี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายอดิศร  แสนหาญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงอรวรา  เอี่ยมภิรมณ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายเเทนคุณ  เเสงทวี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายชัพวิชญ์  ดีรักษา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายนิติวิชญ์  ระหารสิม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายอภิเดช  เกตุงอน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงอรวรรยา  เอี่ยมภิรมณ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงศศิประภา  เงินคำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายจักรินทร์  ยศอ่อน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายชัยตะวัน  สวัสดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงธัญพิชชา  อาสาชนา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายวรเชษฐ์  ลุนพิลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงปรัชญา  หาทอน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายชินภัทร  บุญเกษม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายพงศ์ภรณ์  บุญตอบ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงสันนิภา  เสมามิ่ง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายสามศร  ช่องผม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายบุรวิชยา  รงค์ทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายพีรพัฒน์  ชินบุตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายอัมรินทร์  สายวรรณ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กชายวรกิตติ์  เดยะดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงณัชณิชา  กว้างขวาง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายยุทธชัย  ศรีวิชา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายอนุชา  แสนสละ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงพิชญาภา  เดชพุฒิ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายอนุชา  บัวแก้ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายกิตติพงศ์  แสนซื่อ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กชายกฤษฎา  ตูมตั้ง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายเจอรี่ แจ้งกำพี้  ลอร์สัน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  รักความซื่อ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงศศิวิมล  หนองนงค์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กชายคฑาวุฒิ  จันทรา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงปวีณา  ภักดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายภาณุวัฒน์  ใสยะวงษา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงอารยา  จันทาศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายรัฐศาสตร์  แซ่เติน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ๋ลิ้ม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายสรรพากร  ศรีหะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วิเศษ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายปกรณ์  พรหมหาราช โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายวิทยา  แก้วไข่สอน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงนิลาวรรณ  เพลงปาน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงศิริกานดา  ศิริมา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายปราชญ์วิถี  ชนะชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ศรีเสมอ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงจิราภรณ์  สีชมพู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายพรหมพิริยะ  พรมภักดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายภูมิพัฒน์  บุตะเขียว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงสุปาณี  ตะเคียนจันทร์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายจักรกฤษ  เเจ้งวัฒนกิจ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงอินธุอร  เบ้ามี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายปัญญาวุธ  ยศทะแสน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงอาภัสรา  ศรีชมพู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายกรวิชญ์  ระหารสิม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงวรพัชชา  รัตนศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายปภาวิทย์  ช่วยแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงปวีร์ทิชา  หินสุข โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงกุลนิดา  ระวิพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงนัจยา  ไชยโส โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงอาริษา  กันตะบุตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงไปรยา  สังฆสอน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายณัฐนน  มะลิทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ตาลอรัญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงธิษณามดี  ศรีพล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กหญิงศิริฤทัย  เมืองโคตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงกิตติรัตน์  ประกายะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายดลธฤทธิ์  หายโศก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายวชิรวิทย์  สุทธิปัญโญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงชนิดาภา  มีศิลป์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงฐิตาพร  ชาริดา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงคุณากร  ศรีวิชา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงสุจีรา  มีทรัพย์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายศิรวุฒิ  เผ่าหอม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงวัชราภา  สุทธิปัญโญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงรวิปรียา  โสระเวช โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กชายปวรปรัชญ์  สอางจิตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงกาญจนรัตน์  พงษาโคตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายวรกมล  ทุมสะกะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พักตร์สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงศิริมา  ศรีสุโพธิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงชติกาญจน์  อินทะศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กหญิงกนกลักษณ์  คงทวี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายกฤษณกันต์  ค้องก่ำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงชลนิภา  สีหะวิมล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงมุจรินทร์  กบขุนทด โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงณิยดา  โชติญาณพงษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงณัฐณิชา  แหลมคม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงปัทมาพร  โยธะคง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงวิชิตา  ทายิดา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงธัญสิริ  ทัดเทียม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงสุภาพร  ขวัญถาวร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงธัญญาเรศ  สวามิชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงวรรณวดี  ศรีทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายศุภณัฐ  ตาลไธสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงอรวรินทร์  บุญโสม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายภูบดี  พรมเป โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กชายณัฐพล  แสนสนัด โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงประไพวรรณ  ยืนยาว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายธรรมรชต  พึ่งตาแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงจิตรภา  บุญนะชม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงเมธาวี  ไกรอาษา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงนิรมล  ทองโคตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงปัถยานี  อาชุมไชย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงณัฏฉรียา  ทุมทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงสุพิชชา  หล้าหาญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงชญาดา  เหลาพร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงศรินทิพย์  ชุ่มนาเสียว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงธนัญชนก  พิมพ์กิรตี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายอภิรักษ์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงรติกานต์  สุวรรณละ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายพิทยา  ศรีวังแจ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงธันยพร  เกตุวัฒน์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายพีรภัทร  สังข์สีลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงฉันทพิชชา  สิรินาคสัณฑิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กชายณรงทรัพย์  สุภ่รักษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงอรวรรณ  บุญคาร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงกันยารัตน์  มณีสา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงบุญยอร  ศาลาแก้ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุทธิประภา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงอาริสา  ชาญฉลาด โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงนันทณัฐ  มิ่งขวัญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงกุลยา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงเพียงขวัญ  เทือกเถาว์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงสุพัตรา  มาชัยภูมิ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงรจยาจินดา  รงค์ทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  บุญเรืองศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กหญิงวาริศธิดา  รักน้ำเที่ยง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เหล่าจูม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีพลลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงกรรณิชา  ชัยสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงชลธิศา  ฮาดบุตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงโชติมณี  สนสมบัติ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายดัสกร  บุญปอด โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายภูวดล  โพธิกมล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายโรจกร  ศรีชัยโย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงผกามาศ  โงนมณี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงกมลมาลย์  จันทร์เจริญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงนภัสสร  ภูบุญปลูก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายชีวานนท์  หาระสาร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายศิวกร  พันธ์พรหม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายภัทรพล  คำภา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายธนวิชญ์  ศรีวิชา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายสุทธิศักดิ์  คำสอนทา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงกรรภิรมย์  เพิ่มชูชี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  คัทะะมานศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายอภิวัฒน์  สระแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายพิทยูตม์  วงศ์จวง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงกุมภาพันธ์  ปัญญาพอ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงณัฐวรา  ภักดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงเกวลิน  พงษ์เหล่างิ้ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กชายศรายุทธ  พรมสอน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายรัชตะ  สาริสุทธิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงพงศธร  หอมวิเศษ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกชกร  อินทรพิมพ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายปฏิภาณ  นิลหล้า โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงไปรยาพร  เสริมสุข โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงจารุพร  พันธมิตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงจิรติกานต์  จันทอุตสาห์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายเศรษฐพงษ์  คำแหงพล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายภานุพงษ์  คำใบศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงกวินทิพย์  อังกลมเกลียว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพัชราภรณ์  แก้วขันตี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายสุเมธ  ฉิมนิล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงอินทิรา  ดอกคํา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายรังสิมันต์  สุวรรณเรือง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงบัณฑิตา  ทองงาม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายวสิษฐ์พล  ผิวจันทร์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทยาธรรม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงนันทิชา  ชัยปัญหา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายอนุชา  พิทักษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายวรเศรษฐ์  ธนชัยมาศภัคผล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงนิตยาพร  สังข์สีลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงนิรชา  วงศ์ภาคํา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงรัตติกาล  ทองบูราณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายภัทรพล  เคนดา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายพงศกร  กิจการ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงอิงอร  ชัยรินทร์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายต้นกล้า  แพงสาระ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงอินดารัตน์  สุขสันติชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงภานุมาส  วรรยาท โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงจิรพร  แก้วอุดร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงจริยาพร  อันทชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงนรารัตน์  พรอภัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงเกษแก้ว  วันทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงกัลยา  เยาวะลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงกรองแก้ว  เทียนคำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายจรัญ  สาริยา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงกิ่งดาว  พาภิรมณ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายจิรวัฒน์  แก้วลาย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงญาสมิน โอลิเวีย  บูห์เลอร์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงอภิสรา  บังใบ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงอมลวรรณ  กองสิงห์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงสิริยากร  ดอกพิกุล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงอรอนงค์  รักษาเขตต์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงจิราภรณ์  สีดา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงอรอุมา  ขุมลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงรัชศศิภา  นามมะการณ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงนันทภัค  สามา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงนิตยาพร  สาระ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงณัฐพร  โครตวงศ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  ศรีโคตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงนฤมล  โพธิตา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายณัฐพงษ์  ชัยดำรงค์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงสุจิรา  พิมพกันต์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงอาภาพร  ปัญญาวร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายชาตรี  สมตา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงพิตตินันท์  ภักดีพันดอน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงศศิภรณ์  โคตรโสภา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงชลธิชา  ภาโส โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงวรรณิดา  วรวงษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงปาริชาติ  ทัดเทียม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศร๊พุทธา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กชายลลิตา  ปุริมาตา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงนิชานันท์  หอมแพไว้ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงัปัญชรีย์  สร้อยสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายกมลเทพ  เสาสำราญ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงดรุณพิชญ์  เขียนศรีอ่อน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงศุภสุตา  ศรีประเสริฐ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงฑิฆัมพร  ทิพเนตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายธนาธิป  ไชยศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงกัลยา  สายวิเชียร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงศิรประภา  โชติการ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงมณีรัตน์  ฟักวงคทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงฐิติวรดา  พงษ์ประเทศ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงพิชฌาภา  ฟักทรัพย์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงณิชาภัทร  จิรารัตน์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายธนปกรณ์  บรรเทา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงขวัญตา  ปัจสาพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงอริยาภรณ์  ดอนหงษา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงสาวิตรี  พรมภักดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กชายธีรนัย  ไชยหงษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงสุชาวดี  เดชพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงกฤษกนก  ศรียศจักร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงจันจิรา  ไชยหงษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กชายกิตตินันท์  สวัสแวงดวง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงกุลนัดดา  ระวิพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายภานุพงษ์  ยอดคำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงสุพัตรา  ปักกาเวสังข์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายณัฐชนน  หอมแพงไว้ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงอภิสมัย  สมภิทักษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงณัฐริกา  เบียดชัยภูมิ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงญีวรณ์ ซินเธีย  บูห์เลอร์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงณัชชานันท์  ค้องก่ำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงพิชชาภา  ชื่นใจ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายภคพร  วาโย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงสุจิตตา  โคกม่วง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายปฏิภาณ  พานอะนันต์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  แวงภูลา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายราเมศวร์  พรมจำปา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงปรียาภัทร  ประเสริฐถา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กชายศุภณัฐ  เวียงเหล็ก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กชายศุภกิจ  เมืองฮามพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงญาดา  เรืองภักดิ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงศดานันท์  ชัยรินทร์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงสุพิชชา  นามวงษา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายจิตติกร  ศรีสติ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงปฐมาวดี  สาริยา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงภรภัสสรณ์  โทนุย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายสิปปนนท์  มงคลเคหา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ไชยโสดา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงฐิติฐานิดา  แสงนาค โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายพลวัฒน์  โพธิกมล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ชัยคำ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงพรสุดา  อุดมเพชร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายทวีคุณ  เอกตาแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงพรรณศิริ  ศิริพันธ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายสิทธิศักดิ์  วิสูงเล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงสุวิชญา  พันธ์โสภณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงณัฐริกา  สมศรีแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงวราภาส์  บุรีมาตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายธนากร  ศิริ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงมินตรา  เมล็ดกุล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดอนน้ำขาว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงพิชญ์ลดา  หอมสมบัติ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงนันทพร  กิริวงศ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กชายจิรเมธ  คุยบุตร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงเกษศิรินทร์  พั่วตา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงสุนิษา  พิมผุย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงปภาดา  มีมูล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายพงศ์สิริ  สิริปัญญาพงศ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงมัญชุภา  รีบเร่งดี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วมุงคุณ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายภาคภูมิ  ภูจักรแก้ว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายปาธาน  ศรีหาทัพ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงกนกพร  พันธ์น้อย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงมะลิการ์  บายศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงเพ็ญจิตร  ยอดตา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงพัชรินทร์  คําภูเงิน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายปรวัฒน์  นิลนามะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงชญาดา  อินทร์นอก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงนิรชร  พลูชู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงกานดาภรณ์  กัณหา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงสิริกัญญา  ธนบุรีรักษ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายวันเฉลิม  คำอุทัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงเกวลิน  พัทสิม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงสิดาพร  ประทุม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กชายชลสิทธิ์  สายแวว โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงกนกชาดา  ทับธานี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงมาริกา  ไชยแสง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายวุฒิชัย  สมสาร โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงจันทร์จิราพร  พิมธุเอก โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงอารีรัตน์  บุญอาจ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงปรียาพร  ค้ำชู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงนริศรา  คำเมรีย์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงจิรชยา  คำเบ้าเมือง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงเวธณี  ถิ่นจันดา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงนัสติยา  ปัญญาพอ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงชัญญานุช  อาสาชนา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงสุชานันท์  จันทร์ชมภู โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงกตัญญุตา  สว่างกุล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงจิรารัตน์  จัตุพล โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงวริศยา  จุปะมะตัง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงณัฐธิดา  พวงชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงวรัญญา  นาอุดม โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงศิริประภา  คุณศรีเมฆ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงศิริวรรณ  พรมโนนศรี โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายธีรพงษ์  ทันธิกุน โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายภูมิรพี  พวงชัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงนันทิตา  จันธิยะ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงเนตรชนก  วรสิงห์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงทัศนาวรินทร์  ตระกูลวงศ์ โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงปราณี  อู่ทอง โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงกัญชลิกา  ภาชนัย โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  นามวงษา โรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงสมาพร  จุ้ยอ่างทอง โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ชุมแวงวาปี โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน 1 ป.5 คณิตประถม
400 เด็กหญิงณัฐริกา  อินทะรีย์ โรงเรียนบ้านภูพระโนนผักหวาน 1 ป.5 คณิตประถม
401 เด็กหญิงกรณัฐ  หลวงจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
402 เด็กชายนพชัย  พันผาง โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงกันยารัตน์  กัลยาสี โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
404 เด็กหญิงสุนิสา  ชูประยูร โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
405 เด็กหญิงสุปรียา  จำปาแก้ว โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
406 เด็กหญิงนิตติยา  หลาบสุดตา โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงอรปรียา  คำคูณ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงสุจิรา  ยมสีดำ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กหญิงวราภรณ์  อันวะลี โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กหญิงจิราภรณ์  ใสนวลคำ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  สมทรัพย์ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงพรนภา  โชคเจริญ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงนิรชา  สามิตร โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กชายกรวิชญ์  ประสมพืช โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
415 เด็กชายรัฐภูมิ  คำบุญเมือง โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายพัธกอ  บุญโชติ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กชายวงศธร  พลอินทร์ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กชายฐิติวัฒน์  ไชยศล โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กชายณัฐภิรมย์  จู่พระจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กชายถิรวิทย์  ไชยศาสตร์ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กชายศุภกิจ  พรมจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กชายกรทักษ์  ประสมพืช โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
423 เด็กชายสรวิศ  โคตรชุม โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
424 เด็กชายณัฐกิตติ์  ศรีพันลม โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
425 เด็กชายวสันต์  ตุลุโคตร โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงวรินทร  มอญขาม โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงนงนุช  พลเสน โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงกรรณิการ์  วงษ์ลุน โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงมินรดา  จันทร์แหล้ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงมาริษา  กาหลิบ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงพิมชนก  วันที โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กางแม โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงปาริชาติ  แสนบุตร โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงจารุวรรณ  มีด้วง โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงลลิตา  มาลี โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงปณัฏฎา  อ่อนอยู่ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีโลน โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงอรปรียา  โฮมแพน โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงวรพิม  เสียงพราะ โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชลไพร โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายณัฐวัฒน์  เบ้าธรรม โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายพีรพัฒน์  แสนเมือง โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงกฤษริยา  จิว โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงพรนภา  สีลี โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงชาลิสา  เงินกิ่ง โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงปริศนา  วันที โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงพิมพิลา  โพธิ์กระสัง โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงกัญยานี  กาญจนแก้ว โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงพัชรา  แก้วจันดา โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงศรัญญา  เสวนา โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงวริศตา  เหล่ากาสี โรงเรียนบ้านโนนม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงฐิติยา  จันททัย โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงวิชญาดา  บงแก้ว โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายสุชานนท์  เบียดชัยภูมิ โรงเรียนซำขอนแก่นวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายสิรภพ  พันธ์พิบูลย์ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กหญิงวริศรา  อารีเอื้อ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กหญิงกรรณิการ์  พิลาโภ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงธันยา  ภูสีสม โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงชญานิศ  จำปาบุรี โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงวรัญญา  ดวงคำจันทร์ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงอภิชญา  ประสานทอง โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงสุนิตา  เขียวไกร โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงวรัญญา  เลพล โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงกานดา  กลิ่นศาสตร์ โรงเรียนบ้านนาเจริญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายสิรวิชญ์  สิทธิยา โรงเรียนอนุบาลอินนัดดา 1 ป.5 คณิตประถม