รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายไตรภพ  สุวรรณธาดา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายภูสิทธิ์  ชื่นชม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายอติเทพ  ศักดิ์แสงโสภา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงกชกร  จันทะนนตรี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกมลทิพย์  ยอดสนิท โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชลธิชา  รักปัญญาสุทธิกุล โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชารีมาห์  นามเวียง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงธนพร  ศรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงธัญชนก  นุ่มเวช โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงธัญยพร  เชื้อเวียง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงธัญวรัตม์  แสงอาคม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงปิ่มประภา  สุจันศรี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพรรวษา  สุภาสัย โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพัชรินทร์  ศรีคำแซง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงแพรวพรรณ  ก้องเวหา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงวรินทร์ทิพย์  โคปาบ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงสรินญา  ทรงสังขาร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงสิริยากร  เพชรวิสัย โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงอริศรา  คชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงอัชรา  ศิริสม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายชัชชัย  พรมดวงดี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายธนวัฒน์  อ่อนผึ้ง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายธนากร  พงษากลาง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงจตุรพร  ตรงใจ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชญาณ์ทิพย์  สวัสดิ์นาที โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงแพรวผกา  มือมิน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงสุภารัตน์  ใจเที่ยง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงดวงกมล  บุตรชา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงภัทร์นรินท์  วิณะโรจน์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายเดชนภา  คล่องดี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธนะบุญ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพิมลณัฐ  มารศรี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงอิษฎาอร  บุตรี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณัฐนันท์  พัชรินทร์วิทยา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงอินทุอร  อารีรมย์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงอารยา  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงอภิชญา  จันทนา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงภัทรธิดา  ผาจวง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงอารยา  แนมขุนทด โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงชลิตวรรณ  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงมนัสนันส์  ยงค์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงทิพานัน  วิริวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงธนัตพร  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  พลวิ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงกัญญ์วรา  นิลเกตุ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายเก่งกาจ  เลิศวิชชุหัตถ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายเกียรติก้อง  เลิศวิชชุหัตถ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กชายนันทภพ  ระหารนอก โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงนันทภัค  ระหารนอก โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายรัชชานนท์  พลอยหิน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงชิดชนก  เชียงคำ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงฐิ๖ิรัตน์  บุญภา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงณัฐวิภา  ไพรนาทม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงพนิตพิชา  สงหนู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงประภัสสร  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กชายพนิตนันท์  แสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายธนภัทร  โทสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายธรรมสรณ์  ศิริสำเภา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายปกรณ์  แก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายอดิศร  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายอภิสิทธิ์  พรมทอง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงจติยาพร  แพ่งศรีสาร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงจารุวรรณ  อินพรมมา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงจิราพร  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงชลกานต์  ราชาทุม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงชุติมา  บุตตะชา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงญาณิศา  สาและ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงณชาดา  จันทร์อุบล โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงณัฐญดา  นามวงค์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชินยศ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงขนิษฐา  มาลีหอม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงเขมิกา  สีหะไตร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงพลอยธาร  ไกรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงศิริวรรณ  เทพาหล โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงสายชล  สีวงค์ตา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายณธพล  แสนเทพ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายทศวรรษ  ขันคุ้ม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงขนิษฐา  พันธ์เพ็ง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ศรีพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายฌัชชพล  พรมที โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงยุวดี  นนตานอก โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายพีรวิชญ์  ผิวสว่าง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายต้นตะวัน  ชาติชำนิ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงวันวิสา  ฮาดดา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงปริยาภัทร  บุตรพรม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงศิรภัสสร  หิรัญวรรณ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงอนุธิดา  ทูลมาลา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงปริยาภัทร  ทองมหา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงหนึ่ง  คำใส โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงจิราภร  ระเริง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงณัฐภรณ์  ภูบุญล้น โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายปรัชญา  เตาเงิน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงมอลลี่  เม โรบินสันต์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงพิณแพรวา  ดอกรัง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กชายศุภเสก  แพงคำ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงเพชรธิดา  วงค์ศรีลา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ชัยพูม โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงสุนิษา  สุเนตร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายเตชินท์  ศิริวาลย์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายศุภกิจ  ชมภูบุตร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายสิงหนาถ  กรงระหัด โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงสุพัตรา  แก้ววิจิตร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงตะวันฉาย  อุทัยเรือง โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงสุพธิดา  ดอนหมั่น โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงชยามร  สุทธิประภา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงลลิตา  รักษาศรี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงวรัญยา  คณะวาปี โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงอภิชญา  ชมภูนาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงศศิวิมล  ราชสีโท โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงอารยา  วารุกะ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงภัทรธิดา  พรมสาร โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายภาณุมาศ  อินไชยา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายตรีวิทย์  ผาณิบุศย์ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายอัครวินท์  สุขโข โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายพีรพล  นิกรเทศ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายญาณกร  แสงสว่าง โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายศุภทิน  เมธีปฏิภาน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงกุลธิรัตน์  ชัยธนยศ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายโชคชัย  รักอู่ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายสิรศักดิ์  กินนะลีโดน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงธฤดี  บัวโฮม โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงพรไพลิน  ชัยสมิต โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กชายปัญจพล  จำปาหอม โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายธนกฤต  พันเดช โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายทวิภพ  พันธุวัล โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงสุชานันท์  บุบผารักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศิริบุตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงวศินี  พิทูลทอง โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายศิวปรีชา  ชาญวิทยกุล โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายปวเรศ  ผดาเวช โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงสุภาวิตา  ผดุงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงนิยดา  คำบัว โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายชนธวัช  แว่นศรี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายภัทรนรินทร์  ประมวลการ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายวัชรพล  อินธิกาย โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายวิชญ์ปวีร์  ไชยลือขา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงรัชตวรรณ  ภูมลี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คำเสนาะ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงชนากานต์  ปะปาลี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงชลธิชา  เพียมูล โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงญาณิศา  หะทัยธาระ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงธัญวรัตม์  อัมมะวัน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงเขมจิรา  โวหาร โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงรัตติกาล  หอมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงพิมพ์มณี  ศรีราชพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ไชยเทศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กหญิงจิราพัชร  บุตรพะวงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงนันทยาภรณ์  โคงัน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายสิริศักดิ์  วะวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงภัทธิยาพร  ปะโปตินัง โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงกฤติยากรณ์  คำอุ่น โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงบุณยวีร์  ขันอาสา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายนรินทร  นฤพรพุฒิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงสิรินภา  แก้วอินศรี โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายชุติเดช  พันธ์ณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กชายวรชิต  ปีกุล โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงพาขวัญ  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายวทัญญู  แก้ววิลัย โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงลลิตา  รอสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงสุชาดา  โพธิ์ทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงญัฐธิดา  เนตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงบุณยวีร์  เขตชมภู โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กชายอดิศักดิ์  คูณสิงห์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายสุทธิพงศ์  พรมสีหา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงศศิตา  ข่วงทิพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงโชติกาญจน์  หอมแพน โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายณัฐพล  นนทะพา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายสิทธิพงศ์  ลาภมูล โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายรัตภูมิ  คนคล่อง โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงพรหมพร  เอี่ยมสินธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายรัธภูมิ  หอมสมบัติ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ภูผาลา โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงศศิปรียา  คตภูธร โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เจียรัมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงวริศรา  ศรีพงษ์ชัย โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายธนวัฒน์  บัวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1 ป.6 วิทย์ประถม