รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  ศศิเดโช โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงสุจิรา  ชูเชิด โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายวราวุฒิ  เดชะ โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงจิรนัน  เพชรสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงเมย์ริษา  ขาวชูรักษ์ โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงโสพิดา  วงศ์พิพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายนันทวัฒน์  ทองบำรุง โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงวรรณรดา  เวชพิทักษ์ โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงนารีรัตน์  ด้วงแก้ว โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายพิทักษ์  พิทักษ์วงค์ โรงเรียนมหาราช 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
11 เด็กหญิงนันทิยา  จั้งโล้ง โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
12 เด็กชายพงษ์ธวัช  มีแสง โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
13 เด็กชายสิรวิชญ์  สุขคง โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงอัจจิมา  ราชธานี โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงภัทราวดี  บัวเมือง โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงยศวดี  คงเอียง โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงยลรดา  คงเอียง โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงทิพย์นคร  สุขอินทร์ โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงกมลทิพย์  บัวเมือง โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงพรพิมล  จั้งโล้ง โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงอุไรพร  ชูประคอง โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กชายณตวัณ  ไกรณา โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงธันยาภัทร  คุณสนอง โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงบุษราคัม  แก้วเจริญ โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กชายเพชรชรานนท์  เถาว์เหลี่ยม โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงวสุธิดา  แต้มจันทร์ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายศักย์ศรณ์  ฉิมยินดี โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงปาริชาติ  อ่อนแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายปกรณ์  พิธีการณ์ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายภรัญยู  แซ่ลิ้ม โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายชุติพนธ์  พรหมเรือง โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงกัลธิยา  หัสพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงรุจินันท์  แก้วพล โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงพรธิตา  เพ็ชรพันธ์ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงกาญจนา  พันธวงษ์ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงปิยะฉัตร  นุ้ยเจริญ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงเบญจรงค์  เจริญอินทร์ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  ทองหนู โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงชลธิชา  แซ่วั่น โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงณัชชา  ฉิมยินดี โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ตรีเภรี โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงพิมพิศา  ลิ่มอรัญ โรงเรียนบ้านห้วยมะนาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กชายณณัฐ  มะลิวัลย์ โรงเรียนบ้านในไร่ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงนฤมล  มะลิวัลย์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนภาทิพย์  จันทร์พงษ์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงพลอยไพลิน  แก้วอำไพ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงศศิวิมล  เพ็งสกุล โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายพศุตม์  พรรณศิลป์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายสิทธิสาน  เพ็งจันทร์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายเฉลิมพล  รองแก้ว โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายปรเมธ  เพชระ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายเยาวชน  ติลมัล โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงจันทิมา  ชูชาติ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายอธิปคณา  หลิวคง โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายศศิธร  ศรีธนสาร โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีธนสาร โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายภูริณัฐ  หวังแก้ว โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายณัฐกรณ์  ศักดิ์พรหม โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แข็งมาก โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.4 คณิตประถม
60 นางสาวสุจารี  คีรีทอง โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
61 เด็กชายนภดล  งามขำ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
62 นางสาวนฤภร  บุตติพันธ์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
63 นางสาวศศิวิมล  รักษาแก้ว โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
64 นายโกสินทร์  นิลเอี่ยม โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
65 นายสุวนนท์  ศิริวัฒน์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
66 นายเกียรติชนก  บุญแก้วศรี โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
67 นายชัยวัฒน์  พิสระ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
68 นางสาวจันทราทิพย์  แซ่ตั้น โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
69 นางสาวณัฏฐา  ช่างคิด โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงปภาวดี  ปรางทอง โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงนิฐาปนี  ฉวีวรรณ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงมุกขรินทร์  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงพรภนา  อยู่ขาว โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงสิริมา  จันทรประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
75 เด็กชายศุภกร  มังกรรัตน์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงญาดา  เจริญศิริ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงสุธาวัลย์  ชูช่วย โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงณัฐพร  เพชรปาน โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงนันธิดา  บรรหาร โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงณัฐฐา  ฤดี โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงสุภาวิดา  ดวงตา โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
82 เด็กหญิงธารารัตน์  เพชรปาน โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงธิดารัตน์  อยู่ขาว โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กชายดุษฎี  หนูแก้ว โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงปริชญา  หัสจำนงค์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงพิชญ์สินี  บุญญัติศักดิ์ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงภัทรวดี  จงจิต โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงประกายดาว  รินรส โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงวลัยพร  ศรีสุวรรณ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กหญิงนวรัตน์  หวานสนิท โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงดาวพระศุกร์  วงษ์กวี โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กชายกฤษดา  นุ่มคง โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงอรวรรณ  โตเอี่ยม โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงวรรณกร  ตรีศรี โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
95 เด็กหญิงนิตย์นารี  พันธ์ถวิล โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงวัชราวรรณ  เพชรปาน โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงสุรัตตา  คีรีทอง โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงธัญพิมล  ละออ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงนาขวัญ  มณีพุทธ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงดนุลดา  สุขราช โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายอนุชิต  ช่างคิด โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกัญญาเรศ  ปรีชา โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงวรรณวนิตย์  ชูแก้ว โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงปัทมา  แก้วเจริญ โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงสุกัญญา  รักทอง โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายอัษฏาวุธ  ปรางทอง โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายณัฐพงษ์  สังข์ทอง โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายธีระยุทธ  ฤดี โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงศศิโฉม  ศรีภักดี โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงนภาวรรณ  ทองศรี โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายปิยพัทธ์  พรหมเกิด โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายกชกร  แก้วอ่อน โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายเกียรติศักดิ์  คงสา โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายกฤษฎา  พุทธพืช โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงอมรรัตน์  พราหมณ์คงแก้ว โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายกันตินันท์  ทองนิมิตร โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงพรเพ็ญ  หนูแก้ว โรงเรียนบ้านพรุแชง 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทร์เกลี้ยง โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงสุพิชชา  จุลเพชร โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  แก้วสุขสุด โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงอิษฎาอร  ช่วยศรี โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายอมเรศ  เศรษฐนาวา โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีน้อย โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กชายธนกฤต  แซ่อุ้ย โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายปิยวัฒน์  นุ่นเกิด โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายณชย  กลับช่วย โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงชฎาภรณ์  เกตุชู โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  จันทร์คล้อย โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงจิดาภา  เตโชพัฒนชัย โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายรัตติภูมิ  ช่างเรือ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายภัทรพงษ์  วงค์พิพันธ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายวรสิทธิ์  จิตสวาท โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงณฐพล  จิ้วสิ้ว โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายปฐมพร  บัวทอง โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงจิณณพัดธยาน์  ศรีทองคำ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายจิรเมธ  พราหมณ์ศรีชาย โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงปุณยนุช  คะเชนทร์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายภูมิพัฒน์  ขวยเจริญ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายพงศกร  สุขดี โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงกันยารัตน์  ศรีทองปลอด โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายธนภัจน์  ขนาบแก้ว โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีทอง โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงสุพิชา  พรหมประดิษฐ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายภูธฤทธิ์  สุขพัฒน์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายภูมิพัฒน์  วีระวงศ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงมลฤดี  ชัยชนะ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงลักษิกา  หยิกซ้าย โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายวิทยพล  ปานชนะพงศ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายอิิทธิเชษฐ์  สวัสดี โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงโยษิตา  บุญคง โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงชุติกา  สีดุก โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีภุมมา โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายพีรวิชญ์  แก้วสุด โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายดนัยพิช  ชัยภักดี โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายอิสรภาพ  หนูปลื้ม โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายณฐนนท์  ศรีโชติ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพรทิพย์  แสงทอง โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงธีริศรา  ทองปัสโณว์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงวรรณฤดี  นวลแก้ว โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงชุติกาญจน์  นวลสุทธิ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงกษัติญา  ไกรนรา โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงปาณฐิพร  นวลสุทธิ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกันตพิชญ์  ศศิเดโช โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กชายธนกฤต  ไชยยุทธ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงภูษณิศา  รักแก้ว โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายโยนาธาน  โลติกร โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชุมสวัสดิ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงชาลิสา  อยู่ขาว โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กชายกฤษณ์ดนัย  นาเลื่อน โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธีรภัทร  แจ้งเพชร โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงธริมา  กิตติพลจักร โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงทัศนีย์  ศรีทอง โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กชายปัณณธร  แคล้วทนง โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายอัครพล  บุญล่อง โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายธนกร  พูลใหญ่ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงจีรณา  รอถ้า โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพลอยไพลิน  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงชนิกานต์  จิตรธรรม โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงณฐา  รอดเจริญ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงอังศิณี  บุญนำ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงโชติกา  ภักดี โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงพิมพิศา  ยะโส โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกันตพิชญ์  ยะโส โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายฆฤต  อินทนุพัฒน์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงปรียดาพร  พรมลี โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงวลัยพรรณ  นาคคลิ้ง โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงทหัยชนก  อุปลา โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงกล้วยไม้  รักบำรุง โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงปภาวิชญ์  เหลืองวารี โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงเชษฐธิดา  มัชฌิมวงศ์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จิตรสวาท โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงพัชญ์สินี  มลิวัลย์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงกลัญญภัทร  ทองสิน โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายวงศกร  สาวิโรจน์ โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายกันต์ธีภพ  อุปลา โรงเรียนวัดบ้านส้อง 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงจิตลดา  ลักษณา โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กหญิงพรทิพย์  หนูคลัง โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงพรพนา  จันฉวาง โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กหญิงสุวภัทร  เพ็งโตวงษ์ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงญาณิศา  มิฉา โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายพงศกร  เต๋กอ๋อต้ง โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายภูมินันท์  ดวงดาวเล็ก โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายภูรินท์  บุญเมือง โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงเบญญาภา  เพ็ชรประพันธ์ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายพีรพัฒน์  ศักดา โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายสุวัฒน์  อนุภักดิ์ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายจักรี  ทองพิจิตร โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายขวัญกล้า  ทิพย์ชัยมงคล โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายพรพนม  ดวงมาลา โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กชายภูริวัฒน์  โบศรี โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กชายรุ่งอรุณ  เอียดรัตน์ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงเกวลิน  สโมสร โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงณัฐณิชา  พัฒเจริญ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงอรวรรณ  ทองอยู่ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงกมลชนก  เกลี้ยงกลม โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายพีรพัฒน์  พลายแก้ว โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายเตชินท์  เพชรจันทร์ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงจันทร์วลัย  เถาว์เป็น โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงสุวิชาดา  สุดาจันทร์ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงชนัญชิดา  ทองพิจิตร โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงกันตพิชญ์  กรดมาก โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงอรนลิน  เกลา โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงสโรชา  ชูแสง โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงอลิสา  แก้วกำยาน โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
225 เด็กชายจารุวัฒน์  รัตนกระจ่าง โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงสาวิกา  มาศแก้ว โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกิตติรัตน์  หนูส้มแก้ว โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงลลิตา  แช่มศิริวัฒน์ โรงเรียนบ้านบางเหรียง 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงพีรดา  รัตนพันธ์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงเกศรินทร์  ไกรนรา โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
231 เด็กหญิงญาณศา  โมฬี โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
232 เด็กหญิงธีราพร  บัวนุช โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
233 เด็กหญิงอารดา  รัตนพันธ์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงสุนิสา  ชนะพล โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงวรินทร์ธร  เกืื้อกูลบุตร โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงจิราวรรณ  ใจสว่าง โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงจารีวี  สืบตัน โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงนลินนิภา  ทั่วจบ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
239 เด็กหญิงธีรนาฎ  ทองควนลึก โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
240 เด็กหญิงปัณฑิตา  น้อยบุดดี โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงธินันยา  บัวเผียน โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
242 เด็กหญิงนารีรัตน์  ชอบผล โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงรุ่งฤดี  บรรดาล โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายพณัฐพงศ์  ศรีอินทร์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงวันเพ็ญ  ทองศักดิ์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงชไมพร  รักษ์วงศ์ โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงเอมมิกา  อินทกูล โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงอัสมาภรณ์  มีแก้ว โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงศิริรัตน์  น้อยบุดดี โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงตรีรัตน์  นกแก้ว โรงเรียนบ้านบางใหญ่สินปุน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กชายพงศ์ภัค  ศรีวัฒน์ โรงเรียนบ้านบางรูป 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงรัชฎาพร  เพชรภักดี โรงเรียนบ้านบางรูป 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กหญิงสุชานาฏ  ช่วยดำ โรงเรียนบ้านบางรูป 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงณัฏฐกมล  หงษ์ทอง โรงเรียนบ้านบางรูป 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงสมฤทัย  บัวเผียน โรงเรียนบ้านบางรูป 1 ป.5 คณิตประถม
256 นายภรสวัสดิ์  ศฤงคาร โรงเรียนบ้านบางรูป 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงวรรณรนา  หงษ์ทอง โรงเรียนบ้านบางรูป 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงทัศณีย์  ชัยอินชะ โรงเรียนบ้านบางรูป 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ไทยกูล โรงเรียนบ้านบางรูป 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงสุรินทร์ดา  บุญมาก โรงเรียนบ้านบางรูป 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงบัณฑิตา  พัฒทอง โรงเรียนวัดบางกำยาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กชายธนชัย  อุบลสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงจันทร์จิรา  เรืองศรี โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงอริสา  คงกุลทอง โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงศศิธร  รัตนสูตร โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายทวีสิน  พยัคฆา โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายวิรชัช  พยัคฆา โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดารารัตน์ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงเกวลิน  ทองสินธุ์ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงอลิสา  เรืองศรี โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายธนพัฒน์  สัมพันธ์ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายสิทธินันท์  ปานนุ่นกุล โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายธนพนธ์  ชอบทำกิจ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงอชิรญา  คงยืน โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงนารถวลีย์  มณีนวล โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงชนิกานต์  เทพวิสุทธิพันธ์ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงชัญญานุช  จงอ่อนกลาง โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงณัฐนิชา  แผ่นศิลา โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงสุพิชญา  ชูสิทธิ์ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงกุลธิดา  สุทธิเจริญ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงเกษกนก  บัวจันทร์ โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงธนพร  รามแก้ว โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายสิรวิชญ์  คงกุลทอง โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กชายนรวิชญ์  มะลิทอง โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กชายสิรภัทร  สุวรรณรังษี โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงจุฑามณี  เสาเกลียว โรงเรียนบ้านเมรัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายต้นตระการ  พิมิตร โรงเรียนบ้านควนนิยม 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงพิชญาภา  พลพิชัย โรงเรียนบ้านควนนิยม 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงกรภัทร  วระชินา โรงเรียนบ้านควนนิยม 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กชายสีหนาท  อริยเดช โรงเรียนบ้านควนนิยม 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กหญิงพรหมพิริยา  บุตรบุญ โรงเรียนบ้านควนนิยม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงปภัสรา  จรแก้ว โรงเรียนบ้านควนนิยม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงณัฐนิชา  โพธิ์หิรัญ โรงเรียนบ้านควนนิยม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงชุติมา  ชูโชติ โรงเรียนบ้านควนนิยม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่ฮ่าน โรงเรียนบ้านควนนิยม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงณัฐนิชา  วิเชียรมานะรักษ์ โรงเรียนบ้านควนนิยม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  ช่วยรักษา โรงเรียนบ้านควนนิยม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงนัจนันทน์  หนูขาว โรงเรียนบ้านควนนิยม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงรุ้งรดา  ชนะคช โรงเรียนบ้านควนนิยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงสุชานันท์  เลิศหล้า โรงเรียนบ้านควนนิยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงสิริสุข  เวียงชัย โรงเรียนบ้านควนนิยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงสิณีนาถ  ศรีสุขใส โรงเรียนบ้านควนนิยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงนภวรรณ  รอดอุบล โรงเรียนบ้านควนนิยม 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงเขมรินทร์  บุญกำเนิด โรงเรียนบ้านควนนิยม 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กชายธีรโชติ  สิทธิชูเกียรติ โรงเรียนบ้านควนนิยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายสิวพร  มุสิกะชาติ โรงเรียนบ้านควนนิยม 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงณัฐชา  สุดดวง โรงเรียนบ้านบางปาน 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พรรณรา โรงเรียนบ้านบางปาน 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กหญิงศิริบุษภรณ์  พลรบ โรงเรียนบ้านบางปาน 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงศิริลักษณ์  พรมกุล โรงเรียนบ้านบางปาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงศศิธร  พรมกุล โรงเรียนบ้านบางปาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงพิชญาภา  สุดสาย โรงเรียนบ้านบางปาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงนันทวัน  สังข์เลื่อน โรงเรียนบ้านบางปาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายเศรษฐพงศ์  บรรดาตั้ง โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
315 เด็กชายศศิพงศ์  ชูศรี โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงสุนันทา  นามบุศย์ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงนริศรา  หวานเหลือ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กหญิงสุชานาถ  วงศ์กิจพาณิช โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงจิตภัสร์  สิทธิการ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายพรพิพัฒน์  เปลี่ยนวงศ์ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายณัฐวัฒน์  เพชรอาวุธ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงเวธนี  ชูสวัสดิ์ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงอัญชิสา  ทวีแก้ว โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงศศิฉาย  สงวนพงค์ โรงเรียนวัดสมัยสุวรรณ 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงจิณัฐตา  ช่วยคงมา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
326 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  อุปการ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายอรรถวุฒิ  น้ำตาปี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
328 เด็กชายพงศกร  ชูทอง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กชายอนุภัทร์  แซ่เจีย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
330 เด็กชายธนาพล  จินดา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
331 เด็กหญิงชญานุตม์  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
332 เด็กหญิงวราคณา  พลายจันทร์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
333 เด็กหญิงอรจิรา  พลายด้วง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
334 เด็กหญิงกรณิศ  นามนวล โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
335 เด็กหญิงภัทรวดี  ช่วยคงมา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
336 เด็กหญิงอนิษา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
337 เด็กหญิงปุณยวีร์  เพชรประพันธ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
338 เด็กหญิงณัฐวดี  ทองดี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
339 เด็กหญิงแพรวา  เกษรัตน์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
340 เด็กชายปฐมพงศ์  สร้อยหอม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงสุภาพร  รักษ์ศรีเมือง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กชายกุลธวัช  ช่วยศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายวงศกร  ปลอดอักษร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายธนทรัพย์  จันทร์ภูชงค์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คชนาม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายรัชชานนท์  จันทร์ทองอ่อน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงกัลยรัตน์  วิสูตรทอง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายชยทัต  เอียดดำ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงศุทธหทัย  ชูทอง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงปานไพลิน  ดำฉวาง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายภูวเนศวร์  หมั่นถนอม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายปุญญพัฒน์  สมบัติแก้ว โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายวิศรุต  ขวัญม่วง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงสุธาสินี  ภูริเจริญวงศ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงอรนลิน  แก้วแสน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายธันญา  จันทร์ช่วง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายปฐมพงค์  ทองเล็ก โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายปองคุณ  ศรีสมทรัพย์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายภูมิภัทร  คงเกิด โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงกัณยาวีร์  รุ่งอาญา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงลลิตภัทร  ตังรักษา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงสรัลรัตน์  พิทักษ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงสิรินญา  พยาบาล โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงอรอุมา  สุขอ่อน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กชายนัทธพงษ์  แข็งมาก โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทวงษ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงชญาดา  ทองสกุล โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กชายธีรทัศน์  บุญเติม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายคุณาธิป  สงค์ช่วย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงใบบัว  มาลีลอย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงรวิสรา  คงปลอด โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ทองคำ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงศรัญชิตา  แจ้งเศษ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงณิชนันทน์  แดงขาว โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายกฤษณพล  จันทร์ศรี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กชายกษิดิ์เดช  โพธิ์บุรี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กชายขจรศักดิ์  ถิ่นเทพา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายธนพัฒน์  รอดเจริญ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายพริษฐ์  บางรัตน์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายธนาคิม  กลับ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายอนาคิน  คงสา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายเตคุณ  เลิศธาดาภัทร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงชื่นชยาภรณ์  ทองศรี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงนภัสภรณ์  สุขแท้ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายสุทเดช  รัศมี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงสุเมธนี  สุขทิพย์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงอาทิติยา  มั่งมี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงอรปภา  ชูประดิษฐ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายศุภณัฐ  มติธรรม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายพีรพัฒน์  พิบูลย์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงปพิชญา  พรายพรรณ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงกชพร  แก้วเพ็ง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายธนพิพัฒน์  ชูเพชร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงเฑย์วษา  ขุนโหน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงนภสร  สุราษฎร์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายปุณณัตถ์  ประพัฒน์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายธีทัต  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงปรายฟ้า  แก้วสุขศรี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายสิรวิชญ์  แดงมา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายอรรถโกวิทย์  เพชรรัตน์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายณัฐฐพัฒน์  นาคแป้น โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงกวิสรา  ณะเสน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงนภาพร  พันธ์เล็ก โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงณ ฐาริณีย์  ทองดี โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายภูมิพิพัฒน์  สุดจิตร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายณชพล  ยอดสร้อย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงจุฑาทิป  อินไชย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายนันทิพัฒน์  แข็งแรง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายธนเดช  หนูกลิ่น โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายศุภชัย  เฮนะเกษตร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายฉัตตมน  คำจันทร์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายชลชาติ  เมืองนุ้ย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์คง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายปนพัฒน์  ปลอดภิญโญ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายอาชิรวัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายนัทธชัย  จั่งโล่ง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายวีรวัฒน์  รักษายศ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงปภาวรินทร์  พรายพรรณ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายชิษณุพงค์  พรหมแก้ว โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ทาบุราญ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงณัฐนันท์  แซ่อุ่ย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงปิยาภรณ์  บุญญานุพงศ์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงปุณณภา  รื่นรวย โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงณัฐณิชาดา  สุดจิตร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงธมลวรรณ  เขียมวิจิตร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงนภัสสร  แข็งมาก โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายฐิติภูมิ  จันทร์ส่ง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เตชวิสุทธินันท์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงศุภิสรา  พัฒน์มาก โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงธรรณชนก  ตรีสงค์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายวุฒิพงษ์  เพชรเจริญ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายภาสกร  เรืองจินดา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงนันท์นภัส  นาคพิน โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงปฐญาวดี  สมุทรจันทร์ โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายชีวานนท์  ซังทอง โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงสุชานันท์  ชูเพชร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายนันทกว้าง  จัตุมิตร โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายจักรภัทร  ภารา โรงเรียนเยาวเรศวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายพลาธิป  ตันธนกุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กหญิงศศิพิมพ์  เซี่ยงฉิน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
441 เด็กชายเดชาพล  อินทร์ดำ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายสิรวิชญ์  สอนไว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กชายภาคีนัย  หนูแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กหญิงณัฐชยา  พรรณรา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชายนันทน์วิทย์  ทองโอ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 คณิตประถม
446 เด็กหญิงชฎาพร  เพ็ชร์สุข โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 คณิตประถม
447 เด็กหญิงกาญจน์เกล้า  จันทบูรณ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 คณิตประถม
448 เด็กหญิงณัฏฐนิช  สุวรรณชาตรี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กหญิงญาณิศา  ภู่วัฒนา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายณัฏฐากร  ลิสวัสดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เกื้อทองสั้น โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายกฤษฎา  ถ้ำจันทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กชายวริศ  ตั้งต้น โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายจิรพงศ์  เลิศภูวิวัฒน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายชินโชติ  คุ้มหอยกัน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายชุมพล  หนูดำ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายภูธเนศ  วรรณวงษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กหญิงฝนทิพย์  มุ่งป้องกัน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กชายปุณยวีร์  พัฒนประดิษฐ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายอภินันท์  หีตช่วย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงพลอยชมพู  จุลละเอียด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กชายธนกิจ  โพธิ์โพ้น โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงเปรมยุตา  กาญจนดิฐ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
464 เด็กหญิงสิริญญา  ชูจิตร์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
465 เด็กชายณ ตะวัน  บุตรทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
466 เด็กชายธนธรณ์  สกุลน้อย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายคณิสสร  ทองเมือง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
468 เด็กหญิงธนิดา  จันทกานษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
469 เด็กหญิงกัญญาภัค  ศิลป์สวัสดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 คณิตประถม
470 เด็กหญิงสุวภัทร  เกิดบ้านคราม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 คณิตประถม
471 เด็กชายปัณณวิชญ์  เจียมทวีบุญ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงนันท์นภัส  บุญแพ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงณัฏฐนารีย์  ปานเขียว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงนิสิตา  วัฒนพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงชนันญา  สอนประสม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงชญานิศ  ปานุวงศ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงปาณิสรา  หนูจีนเส้ง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงภัสสร  บุญยิ่ง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายธีรภัทร  มุสิกะ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงปวริศา  แก้วเกลี้ยง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงชฏาเกษ  คินธร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายปวริศ  เลิศแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงพิมพิศา  ศิริวัฒน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงญาติมา  เบียกขุนทด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กชายพรปรีณัน  สระแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงพรชนก  วิมลพันธุ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงพรรวินท์  เจนเจริญวงศ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กชายฐปนัท  ชินธเนศ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงแพรวฟ้า  เพ็ชรผ่อง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายภูมิพัฒน์  พลศรีนวล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงพรนัชชา  สุจีรพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงนภัสชล  สุขเจริญ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงชุติมา  ไทยทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงปัทมวรรณ  อนุอินทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายบัลลังก์ฉัตร  ชูคง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กชายธีรวัชร  บุญศรี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงปริมญาดา  ไม้เลื้อย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงภรณ์ชนก  ช่วยบำรุง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กชายธัชนันท์  ค้วนแอ่ม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กชายธีระธาดา  รักนาควน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กชายชาญณภัส  ยิ้มมาก โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงธิดารัตน์  หรรสกุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงจริยนาฎ  วรรณศิริ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงธนพร  คงทรัพย์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายปัณณทัต  พุทธสาม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงฐิติวรดา  ดีต่าย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สังคหะ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงณัฐณิชา  ช่างคิด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงพิชญธิดา  ทองศรี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายศักดินนท์  อินทร์คง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายธีรภัทร  บัวทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชชา  เกตุณรายณ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงกุลนาถ  สุดจิตร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายกฤติน  ตั้งฐานานุศักดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กชายปัณณ์พัฒน์  ไตรรัตน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายกิตติพศ  วรมาศกุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายปารณ  ชุมขำ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงอัญชิษา  ขุนพรหม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงชนนิกานต์  โกละกะ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงสพิชญา  ตันติวิกรม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงณัฐวดี  อินทรักษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงวรพิชชา  มุณีวรรณ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงวิลาสินี  บุญเจริญ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงรวิสรา  มีมาก โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงภัคจิรา  แก้วกระจก โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงปรียาภัทร  รักการ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายธนวินท์  อินทจักร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายภูมิแผ่นดิน  เทียนภู่ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงกฤษฎาพรณ์  หิรัญจารุ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายชิษณุพงศ์  ประเสริฐเพชรมณี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงจันทนิภา  บุญเลี้ยง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงสิรินดา  เนยนม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายธรรศพล  ลิ่วรุ่งโรจน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงพิชฌญา  กำลังเกื้อ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายศิรวิทย์  ชนิดปลอด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายจิรัฎฐ์  สุขช่วย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กชายจักรชัย  อ่อนคำบัง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กชายณัฐพงศ์  แต่งเกลี้ยง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงอันนา  สุขเกิด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงกุลญารัตน์  แดงขาว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงกชกร  สมบัติแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กชายพชรพล  อินทร์นาค โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายศุภณัฐ  ผอมกลัด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงวรัญญา  ตู้บรรเทิง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงอรอมล  เสนาณรงค์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กชายณฐกร  ชูมณี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงกัญชพร  อัครคำ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงกฤติมา  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงธันยพร  มากบุญ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงณัฐมน  ทวีศิลป์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงณัฐวดี  อรุณประภากร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงปณาลี  อุราพร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กชายปพนสรรค์  สมบูรณ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ศุทธางกูร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงกชนันท์  มากแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงนันท์ธิชา  วันชัย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงกัณฐมณี  ไทยเกิด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงษ์เสือ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงแพรวพิชชา  พุธสุข โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงหยาดพิรุณ  อู้สกุลวัฒนา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  อนุอินทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงพิมญาดา  อภัยสวัสดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงจุฑามาศ  ปานเงิน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงรามาวดี  โสภาคย์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงณิชารีย์  ทองปาน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กชายกฤติณัฏฐ์  คุ้มรักษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงกันติยา  ทองนา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงศิรประภา  ช่วยพัฒน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงสุรัตน์ติยา  ศรีเนียม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงจิระพร  ร้อยนาค โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงกานต์พิชชา  อิ้ววังโส โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศักดิ์สง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงธีรนาฎ  โรยร่วง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายจีรวัฒน์  แก้วประสงค์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงธิดารัตน์  ราชจำนงค์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กชายณภัทร  จันทกานษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กชายวีรชนท์  วิชัยดิษฐ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงสิริมาส  ไทยทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงธันยกาญจน์  คงเพชรพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงรชภรณ์  ชูทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงธนพร  ทองนา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงนิชนันท์  วิเชียร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายจิรพัฒน์  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายณฐดนย์  ตั้งสัจจะธรรม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญใย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงจีรณัฐ  คงทรัพย์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงสุภาวดี  พิมพ์ลอย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายปัณณธร  ปานเจริญ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงสุภรา  กล่อมวิเศษ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงณัฐชปาลิน  เมืองน้อย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงณัฐธิตา  พัฒสังวาล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  คำผอม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงนัฐณิชา  แซ่เล้า โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงชลกร  นิคมมงคลรัตน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายเมธัส  ขาวผ่อง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายลัทธพล  สุจีรพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายอรรคเดช  มุทาวัน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เล้าพานิชวัฒนา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงสุภานันท์  สถิตเสถียร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงมัสริน  แซ่เล่า โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงแพรธารา  แสงจันทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายเอกพสิษฐ์  พลศรีนวล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงมลสิชา  โภคะ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงมนต์ลภัส  เพ็ชรานันท์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงญาณภัทร  หนักแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เซี่ยงฉิน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงปกิตตา  บุญยิ่ง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงบัณฑิตา  ใจสมุทร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงณัฐนันท์  ชูมณี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงดลวีย์  ศรีนวลใย โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงเนตรดาว  ศักดิ์สง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงภูริพัฒน์  ศุทธางกูร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงวริศรา  เพ็งจันทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงกวินทรา  เล้าพานิชวัฒนา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงกัญชพร  ชุมชาตรี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายธีรเมธ  น้อยมา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงวรรษมน  เพชรโกษาชาติ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายธายุกร  สวัสดี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายอิสระ  แก้วจันทร์ทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  พัฒนประดิษฐ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายพัทธนันท์  จรูญพงศ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายนิยดา  พลการ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงงามเนตร  ราชจำนงค์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงพรไพลิน  มากบุญ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงภัทรศยา  สิงหรัตน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายอัครวัต  ชูเชิด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กชายธีรนันท์  จันทร์นวล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงฐาปนีย์  ขุนณิรงค์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงรินรดา  ตั้งสถาพร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงสุพัตรา  เกลี้ยงเกตุ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงณัฐญา  บัวเอี่ยม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงปาลิตา  ทองศิริ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงเมลิช่า  มีสวัสดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงปพิชญา  อินทรักษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายบวรพจน์  เมฆศรี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงสุธิกานต์  ไทยแท้ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายจารุวิทย์  สมหวัง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ผุดแจ่มใส โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เรืองจันทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงภัทรนันท์  ขาวทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงกรัณย์ฑรัศม์  แก้วละเอียด โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงฐิติพร  สมบัติแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงพรรณพัชร  โสภาวงษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายจักรภัทร  รักษาวงศ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงเหมือนฝัน  วิสาสูง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กชายรณชัย  ชัยฤกษ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กชายวัฒนศักดิ์  จรา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงกจกร  ทองวุ่น โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงธยานี  จันทองพะเนา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงสุทัตตา  หงษ์พันธ์กุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงอภิญญา  พัฒนเวช โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงฟ้าใส  มากบุญ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงพาทินธิดา  ณ พัทลุง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงกรกนก  ประชุมรัตน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กชายชัชชน  โสมจันทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงพิมนภัส  บัวอ่อน โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายอาชีพ  ยศยิ่ง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงธณัฐชนันท์  คงเพชรพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงมณีรัตน์  แซ่หลี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงกัญญานัฐ  เพ็งจันทร์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายรัฐภูมิ  นุราช โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กชายสุทิวัต  ทองโอ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงลีนาลียา  มาฆะสวัสดิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงอนัญพร  เกษกล้า โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายสรวัชญ์  ไตรรัตน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงชนิกานต์  รักเพชร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงนภัทรชญา  ชูจิตร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงรวิสรา  แก้วอำไพ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายสรวิชญ์  ไตรรัตน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงปาลิตา  คงด้วง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงภัทรธิดา  คงคชวรรณ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงนุชวรี  พัฒนศิริมงคล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงสโรชินี  โยธกุลศิริ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงอริศรา  วีร์บุตร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงปิ่นปินันท์  จันทร์แก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงสุวภัทร  สุดทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงเบญญาภัสร์  ชูใจ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายกษิดิ์เดช  หวามา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงศรัทธาทิพย์  อินทร์สำอาง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงพิมพ์ฤดี  หนูจันทร์แก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กชายอครพล  พุ่มพวง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กชายณภัทร  ทองขาว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงพิชญธิดา  ศรีพงษ์พันธุ์กุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงทรรศกมล  ชูเมือง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงณิชกร  สุดธานี โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงนัจจนันท์  ถิ่นไทรขึง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงนันท์นภัส  ตันติษัณสกุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงธันย์ชนก  สันติพนาวงศ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงนัฐลดา  จรา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงภิญญาพัชร์  จิรสัตยาวงศ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กชายฤทธิเดช  เรืองทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายธรภัทร  เลาหพรชัยพันธ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงรักษิณา  ยังชู โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงชวัลนุช  แซ่ภู่ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงปาลิตา  สถิตเสถียร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กชายปภังกร  นาคขวัญ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กชายปัญญากร  แสงณรงค์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไทรพันธ์แก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงณัฐณิชา  ด้วงเกลี้ยง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงกิตติยา  แซ่วุ่น โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงเจนจิรา  เดชฤทธิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงฐิติมา  ชูชาติ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงธมลวรรณ  ราชอำไพ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงประภัสสร  นุ่นสังข์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงศศินิภา  กุลรัตน์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายเขื่อนเพชร  วัฒนพงศ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงกรชนก  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กชายอภิสิทธิ์  คงทรัพย์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายเมธัส  ใจเพียร โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงวิรันชนก  ทองเอม โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงคูณัญญา  แก้วม่วง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายธนภัทร  บุญแก้วสุข โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงโสมสิริ  พาหุมันโต โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กชายวรชัย  ดุลยะศิริ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กชายไกรวิชญ์  อุดมทองสกุล โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงสุชัญสา  ลัดดาวราภรณ์ โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงเบญจพร  แย้มแก้ว โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กชายรัฐภูมิ  ถุงทอง โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กชายเจตนิพัทธ์  พันโญศรัณยา โรงเรียนพุทธยาศรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กชายณํฐภัทร  บัวน้อย โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.4 คณิตประถม
721 เด็กชายจตุพล  นิลมาศ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 คณิตประถม
722 เด็กหญิงณัฐณิชา  นุ่มนวล โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 คณิตประถม
723 เด็กชายสรสิช  หรรษพลางกูร โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 คณิตประถม
724 เด็กหญิงศิริรักษ์  ปลอดอ่อน โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 คณิตประถม
725 เด็กหญิงพิชชาพร  สอนเพ็ชร์ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 คณิตประถม
726 เด็กหญิงศิรินภา  พิริยะ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 คณิตประถม
727 เด็กชายกฤษณะ  พรหมรัตน์ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 คณิตประถม
728 เด็กหญิงศิริวิมล  อินทรักษ์ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายนิติพัฒน์  หนูจันทร์แก้ว โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายนวพล  แซ่ชั้น โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วอำรัตน์ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงกันตยา  จุลเพชร์ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กชายธนภัทร  เพชรรัตน์ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายศราวุฒิ  ราชพิบูลย์ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงปาลิตา  จันทะโฆษ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายเมธี  ทิวแพ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงกัลยาภัทร  โพธิ์ชัย โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงศิริลักษณ์  หะนาท โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายอรรถพล  สำเภา โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงกัญญาวีร์  มุสิกะรัตน์ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายพลพล  สุธรรม โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายธุวานนท์  ก้อนทิพย์ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายอังค์กูรห์  ทิวแพ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายสรวิศ  ล่องแป้น โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายวชิรวิชญ์  อินทสโร โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงณัชฌาวดี  จันทบูรณ์ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงณิชาภัทร  สลัดแก้ว โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงนปภา  สิงห์พันธ์ โรงเรียนจงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงปาณิสรา  อินทร์ชู โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 คณิตประถม
750 เด็กชายจิรายุ  วิเศษ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 คณิตประถม
751 เด็กหญิงรณพร  ชัยสกุล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 คณิตประถม
752 เด็กหญิงเพียงฟ้า  เก้าเอี้ยน โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 คณิตประถม
753 เด็กชายยศพนธ์  ลูกรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 คณิตประถม
754 เด็กหญิงอนุลดา  จูสวย โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 คณิตประถม
755 เด็กหญิงอรวรา  ปฤษฎางค์กูล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 คณิตประถม
756 เด็กชายศุภัชพงศ์  พัฒนประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 คณิตประถม
757 เด็กหญิงสุชานรี  สลัดแก้ว โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 คณิตประถม
758 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ขาวทอง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 คณิตประถม
759 เด็กหญิงคุณัญญา  สมหวัง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 คณิตประถม
760 เด็กหญิงกัญญาวีร์  คงอุป โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 คณิตประถม
761 เด็กหญิงวิสสุตา  วันมณีศรีบงกช โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 คณิตประถม
762 เด็กหญิงฐิติภัทร  รักประทุม โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 คณิตประถม
763 เด็กชายกฤษฏิ์  หัตถพลาเมธ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 คณิตประถม
764 เด็กหญิงพีรดา  เจริญพรพิมลกุล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 คณิตประถม
765 เด็กชายศุภณัฐ  บัวพรหม โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 คณิตประถม
766 เด็กชายภูวเดช  แซ่เก้า โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 คณิตประถม
767 เด็กชายธนกฤต  แซ่จิว โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 คณิตประถม
768 เด็กหญิงเกรศา  อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 คณิตประถม
769 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 คณิตประถม
770 เด็กชายอภิภูมิ  เพชรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 คณิตประถม
771 เด็กชายพิชญ์ภูมิ  มูสิกะ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 คณิตประถม
772 เด็กชายสรัลธัช  เลิศไกร โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 คณิตประถม
773 เด็กหญิงจิรนันท์  เกื้อเจริญ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 คณิตประถม
774 เด็กหญิงลภัส  กิจวิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 คณิตประถม
775 เด็กหญิงณัฐทิตา  พรหมณะ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 คณิตประถม
776 เด็กชายจักรพงษ์  โพธาภินันท์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 คณิตประถม
777 เด็กหญิงมามินตรา  มะ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 คณิตประถม
778 เด็กชายศิรวิทย์  ตันติพิสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
779 เด็กชายณฐกร  กังวานธรรม โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
780 เด็กชายวชิรวุฒิ  หลักซุม โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
781 เด็กหญิงฉัตรลดา  ตันสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
782 เด็กชายจารุพิชญ์  ไพรัชวรรณ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
783 เด็กชายจารุวิทย์  ไพรัชวรรณ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
784 เด็กชายเสฏฐนันท์  ลิขิตวิทยาไกร โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
785 เด็กชายพีรภัทร  สุทธิศิลป์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
786 เด็กชายวัชริศ  กรระพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
787 เด็กหญิงสุกัญญา  จันทวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
788 เด็กหญิงปณิดา  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
789 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์อุดม โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
790 เด็กหญิงตริตาภรณ์  นิลมาต โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
791 เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์เปรม โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
792 เด็กชายปองคุณ  สีดำ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 คณิตประถม
793 เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ไมถึง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 คณิตประถม
794 เด็กหญิงเพชรลดา  ริยาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กชายปัญญากร  อรชุน โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  ศรีสม โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กชายวิศรุต  สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงชาลิสา  เซี่ยงฉิน โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงรัญชิดา  เซี่ยงฉิน โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงฐิติชญา  มากบุญ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายกันต์พิพัตน์  ราชรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กชายสัณหณัฐ  บัวพรหม โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กชายชินาธิป  เจริญรูป โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กชายปกป้อง  ประเสริฐยศ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงณัฐธญาน์  แสงระวี โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กชายชยธร  สิงห์ไชย โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กชายกฤษกร  เมืองน้อย โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงคุณัญญา  วงษ์นุ่น โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงนัยนันท์  ธนเกียรติวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงกัญญ์วรา  วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงคิรภัสสร  สุริยะ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงณัฐวรา  ธรรมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงธัญรดา  รัตนคช โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กชายไกรสิทธิ์  สิงหราช โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงขวัญกมล  แต้มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงกัญชนิตา  พลกันยา โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงธัญพิมล  ขวัญพุฒ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อินทรชู โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงจิณณพัต  มาศเสม โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงพัลลภา  ด่านวิริยะกุล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงจิรนันท์  สินตุ้น โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงณัฐณิดา  หีตเกตุ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงณัฐวดี  หนูหีต โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงปัญญพัฒน์  ศฤงคาร โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายภีมพศ  พิมลศรี โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กชายจตุรพงษ์  สลัดแก้ว โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงออรกช  นาวาทอง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  จันทบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงนลินนิภา  สุขขัง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงสิรามล  ด้วงเรือง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กชายพัชรพล  หนูแก้ว โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กชายจิรายุ  แก้ววิลาศ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงเบญญาภา  อั้นเต้ง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงภัทรวดี  ชัยยศ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงศุภสุตา  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กชายธิวานนท์  จันทร์เสาร์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงเนตรนภา  รักเรือง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงจารุกัญญ์  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงอัจจิมา  เพชระ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงคุณัญญา  ทองสุก โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงณัฐรดี  ตรีสงค์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงวสุนธรา  โสมล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายปณชัย  ภัทรปรัชญากุล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงอารยา  สีสด โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงศรัญรัตน์  พัฒน์ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงพิชญ์สินี  แมนเมือง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงธิดารัตน์  แมนเมือง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงคีตภัทร  ล่องพริก โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศรีวิเชียร โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงศราวดี  ศรพิชัย โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงศิริประภา  สิบแอง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงวริยา  สื่อมโนธรรม โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงเพียงตะวัน  ศรีภักดี โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงนงนภัส  ทองแกมแก้ว โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงวรกานต์  เพชรชิต โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายกรวิทย์  เพ็ชระ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กชายกฤษฏิ์ภณ  ทองมุณี โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายภัทรพล  ชุมขุน โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กชายพีณภัทธ์  ปอยี โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กชายทีปกร  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กชายนภดล  ไทยเสน โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายณัฏฐวี  สร้างทองดี โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายอนุศิษย์  ล่องโลก โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พนาเกษตรไพศาล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กชายธนภัทร  สุยสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงรวิพร  นวนหนู โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายกิตติกวิน  กันพล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงสโรชินี  บุญแก้วล้อม โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กชายอัฑฒกร  ชุมชอบ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายธนภูมิ  พัฒนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงณัฐชญา  สุดสกุล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายสุระณัฐ  เกิดกุล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงชญานินทร์  ผอมกลัด โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายพลพล  ชุมทอง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงยวิฐา  แซ่ภู่ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายธรรมรัตน์  เมืองน้อย โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายสันติศักดิ์  แซ่เลี้ยว โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายศิวกร  รักศรี โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงพัชร์พิชา  สุ่มประสงค์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงอมิตา  นุตวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงพิชยา  ทานะมัย โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงสีตหฤทัย  สีดำ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กชายธนกร  พรหมทอง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงปวริสรา  จุ้ยสุข โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงธนัชกัญ  วัฒนเชื้อ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กชายพีรภัทร์  นาคแป้น โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กชายณภัทร  รักษาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กชายธนกร  เมืองน้อย โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงกนกกร  สุขคีรินทร์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กชายธิติสรณ์  คะเชนทร์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงปีย์วรา  จันทร์เที่ยง โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงอริสรา  กองทูล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงตวงพลอย  หนูนาค โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
896 เด็กชายสิทธิกร  อุทัยทิพย์ โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายจักรี  พุนพูล โรงเรียนอนุบาลนวพร 1 ป.5 วิทย์ประถม
898 เด็กชายธนิก  บุญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 คณิตประถม
899 เด็กชายวงศกร  สาริบุตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 คณิตประถม
900 เด็กหญิงณภัฏษอร  ผุดประสิทธิกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 คณิตประถม
901 เด็กชายภัทรพล  พรหมเมศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 คณิตประถม
902 เด็กชายธนกรณ์  บุญมาก โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 คณิตประถม
903 เด็กหญิงกิตติพร  ลิ้มสกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 คณิตประถม
904 เด็กชายพศวีร์  ประชุมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 คณิตประถม
905 เด็กหญิงนันทิกานต์  ศิลป์พูลเกิด โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
906 เด็กชายภูริ  ระวิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
907 เด็กชายศุภณัฐ  สุทธิ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
908 เด็กหญิงอาทิมา  เมืองน้อย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
909 เด็กชายธีริทธ์  นวลใย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 คณิตประถม
910 เด็กชายชยุติพงศ์  พุทธาโร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงอัฐภิญญา  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงลลิตา  ช่วยศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กชายณฐกร  กรายแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีราม โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กชายกิตติชัย  ไทยดำ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กชายจตุรชัย  ภูมิไชยา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงนันธิดา  อักษร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงสุพิชชา  ธรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กชายภานุพงศ์  ปัญญาพจน์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กชายอติวิชญ์  อักษรดำ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงธิดารัตน์  นาควิลัย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กชายวิชญะ  สารพงษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงสุภัสสรา  ปดิฐพร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงมนยกร  กุญชร ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กชายทัชชกร  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงกรกนก  จำปาศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายรัชชานนท์  สุดสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงนงนภัส  กาญจนะ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงพรนภัส  บุญชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายอันดามัน  อ่ำน้อย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงปรัชญาณี  บุญแสนแผน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กชายไชยภัทร  แก้วสกุล โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กชายวาทิต  หลงขาว โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายพิชญ์พิพัฒน์  มุสิกรังศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงภัทรชมน  วงศ์บุรีมาศ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงสุกาญดา  ยะโส โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงธนัชพร  ศรีธนสาร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงนิธิวดี  คำปล้อง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงชาลิสา  สุขกาย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กชายยุทธนา  ปราบราย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงธมลวรรณ  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงกมลพรรณ  ธรรมรักษา โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงนลัทพร  แก้วอ่อน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายกันตพงศ์  แซ่เล่า โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงวิรัลพัชร  หนูเมือง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงฐิติพร  เพชรช่วย โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงปิยฉัตร  ทองร่วง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทินพลกรัง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงเปมิกา  ยิ่งบุตร โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กชายปรัตถกร  ยี่เส้ง โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงปวริศา  ไกรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายศุภณัฐ  บัวบุญ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงฐานิตา  เพ็ชรรัตน โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชื่นลดารมย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงสุภัชชา  เพ็ชรประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงอมลธิดา  มีกรณ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กชายธนเทพ  ประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ไทยฤทธิ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
959 เด็กชายวรดร  บรรเทาทุกข์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 คณิตประถม
960 เด็กหญิงสิมิลัน  จันทร์พุธ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
961 เด็กหญิงพัชรพรรณ  ริยาพันธ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
962 เด็กหญิงกนกวรรณ  เพ็งสกุล โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
963 เด็กชายกลวัชร  พัฒศรีเรือง โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
964 เด็กหญิงปุญฟ้าศิริ  ดิษฐาน โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
965 เด็กหญิงณัฐชนัน  เพชรขาวช่วย โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
966 เด็กหญิงชาคริยา  วิชัยชลีชล โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
967 เด็กหญิงสิริกร  เพชรรัตน์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
968 เด็กหญิงภัททิยา  จินตาคม โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
969 เด็กหญิงฐิติวรดา  แก้วเจริญ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
970 เด็กชายปภังกร  พิชัยณรงค์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
971 เด็กชายธีรภัทร  พูลแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 คณิตประถม
972 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 คณิตประถม
973 เด็กหญิงศิริญากรณ์  กิมเสาว์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
974 เด็กชายจิตติพัฒน์  เพชรรัตน์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มุสิกะ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายณัฐภัทร  เพชรเชนท์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
977 เด็กชายปัญณวัฒน์  ชุมพล โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
978 เด็กชายอำนวยศิลป์  ปานมาศ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
979 เด็กชายรังสิมันตุ์  แก้วศาลา โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
980 เด็กชายสุเมธ  รามแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
981 เด็กชายธุวชิต  เชื้อพุทธ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
982 เด็กชายนัทธพงศ์  นุชิตภาพ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
983 เด็กชายศราวุฒิ  ถุงทอง โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
984 เด็กชายปฎิญญา  สีชู โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
985 เด็กหญิงเพชราภรณ์  สาริขา โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
986 เด็กชายคมกริช  เค้าดำ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
987 เด็กหญิงสกฤตยา  เล็กชม โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงปัทมา  อัคคี โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงชมพูนุท  สิทธิรักษ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
990 เด็กชายณัฐภัทร  ชนะพงศ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
991 เด็กชายศุภณัฐ  รัฐนิยม โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
992 เด็กชายณัฐวัศ  ทองอนันต์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงอภิญญา  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายสรธัญ  วุฒิพงค์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
995 เด็กหญิงศุจิกา  ทองนุกุล โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
996 เด็กหญิงเยาวเรศ  ทีตะนะสาย โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงวรัญญา  จ่าทอง โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายวัชรินทร์  หนูสีดำ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายอนันตกร  คงแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงสิรินทรา  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงศศิญา  ไทยฤทธิ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กชายปวริศ  รอดเหล็ก โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กชายภาณุเดช  แบ่งเบา โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กชายปฐมพงค์  รัชชู โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กหญิงสุภีรักษ์  เหล่ามุทิตานนท์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายกิติพัฒน์  ทองถึง โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายภานุพงค์  คงเจริญ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายภาณุวัฒน์  ศิริแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายกิตติกรณ์  ปานแดง โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายชยานันท์  คงจันทร์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายชัชวาล  เพ็งจันทร์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายจิราภิวัฒน์  มาทับ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กชายธรรมสิงห์  ประจง โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กชายวิวัฒน์  อาสาเสนา โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงกีรติ  หนูศรีแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กชายสุรศักดิ์  ไทยเอียด โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายธีรภัทร์  หนูทองแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายนัทธพงศ์  ประพันธ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายปฏิวัติ  จันทวงศ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กหญิงธันยชนก  มีเสือ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายสุวิจักขณ์  ทองดำ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงวัลวิษา  สุมิพันธ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงฐิติชญา  สิทธิกูล โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กหญิงเบญญาภา  จันทร์วิเชียร โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายชินวัตร  สุขดำ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองมาก โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายณฤเทพ  มณีฉาย โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงกาญจนา  ถิ่นพิบูลย์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงนลินทิพย์  ทองรัตน์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายภูริณัฐ  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายภูริณัฐ  ราชฎร์เจริญ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กหญิงวริษา  อารมณ์ชื่น โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กหญิงธารินี  เพชรเชนท์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายหรินทร์  ขวัญแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กหญิงศรินทรา  มาตรา โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ทองพันธ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์นวล โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายอนิวรรต  บุญคงมาก โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กชายสุทธิพงค์  ไกรสิทธิ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กชายศรายุทธ  ประพันธ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงฟ้าใส  ดีแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กชายวีระพล  ทูรย์ภานุประพันธ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงงามศิริ  พิจิตร โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงลอเรน  โรส คูลาจารา โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กชายภูเมศ  ทองนุกุล โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กชายภูธเนศ  คงสกุล โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงอรัญญา  เต็งฉ้วน โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงวันวิสา  เต็งฉ้วน โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงยุวพเรศ  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงภรภิมล  วัชรสินธุ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กชายอชิตพล  สุขเกษม โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กชายพีระชัย  ชัยกุล โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กชายภาณุวัฒน์  ชุ่มแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กชายธนกฤต  แสงเพชร โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กชายเจริญศักดิ์  ชื่นใจ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กชายศรัณยู  นามบุศย์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงชนัญชิดา  สุวรรณรักษ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายวโรดม  งามทอง โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายกฤตพล  ถิ่นพิบูลย์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายพัสกร  มีทองไสย โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงปริณดา  วุฒิไกรวิบูลย์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  ปานมาศ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงธามิศา  คงเซ็น โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงวิภาพร  รักบำรุง โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยภา โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายราเชน  รักปาน โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงพรรณภัทร  งาแก้ว โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงพรรณพนัช  ยอดทอง โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงพิชญาภา  เดชะ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงณฐภัทร  ไชยมุติ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายคีตศิลป์  เส้งสุย โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงวณิชชา  กุลจารุสิริ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายธนพนธ์  พรมไส โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายภวินท์  ไกรนรา โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงนลิน  สิงหบุญพงศ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายคิม  ชัง โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงปัญญาพร  ไกรสิทธิ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงฐิติพร  พรมด้วง โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายสถิรพันธิ์  สถิตย์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สุขอ่อน โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงชญานิศ  ทองพันธ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายวิริทธิ์พล  พิบูลย์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายธฤษณัช  ชัยธรรม โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายกิตติศักดิ์  ขาวคง โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงญาณิศา  วรเศรษฐศักดิ์ โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงตาปี  คงเซ็น โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงลาวัลย์  จันทร์นวล โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงสาวินี  นุ่นกุล โรงเรียนปัญญาทิพย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม