รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงชนกสุดา  นิลพัฒนไพศาล โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงอัญจิมา  ทองเลม็ด โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงธัญทิพย์  แทนม้วน โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกันตพงศ์  แซ่บ่าง โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายปฏิพัทธิ์  อินทรสุทธิ์ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายภาคภูมิ  เหมาะประมาณ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายศุพกฤต  ยาแสง โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายนิติภูมิ  ศรเกษตรินทร์ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายนครินทร์  แก้วเหล็ก โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กชายนราธิป  ยืยยั่ง โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กชายวิศณุ  เหมาะประมาณ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงอทิตยา  เพชรนวล โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายบดิศร  ศรเกษตริน โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กชายยิ่งศักดิ์  หล่าเร่า โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงอรวรรณ  ย่องเส้ง โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กชายอลงกต  โสภา โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กชายก้องกิดากร  เพชรรัตน์ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงกชกร  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายณัฐพงศ์  ชิตเพชร โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายอริญชัย  ครุฑซ้อน โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงกัณฐิกา  คงระเรื่อย โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
22 เด็กชายสิทธิพล  สุรษา โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
23 เด็กชายธนกฤต  ศรีเกษ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงสุวดี  แจ่มบรรจา โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กชายทัตพงศ์  หมื่นดวง โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงชนมน  ฟักทอง โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ลำยาว โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงปัทมาพร  กรทิพย์ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงนภัทร์ศร  ชูศรี โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงปิยพร  ศรีธรราษฎร์ โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงกนกวรรณ  ล่องพรหม โรงเรียนวัดพระบรมธาตุไชยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กชายภาคภูมิ  เวชพิทักษ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายราเชนทร์  ปาละคเชนทร์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงปิยพร  หมั่นไชย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงปวรรษมน  สุนธารักษ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงวรนิษฐา  โอชุม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงศิรภัสสร  สินภิบาล โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงพิณธุสร  สุวรรณรักษณ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายธนกฤต  บุญสวัสดิ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงภัทรวดี  เพชรโกษาชาติ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงกนกอร  ด่านหน้า โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายภพธรรม  รักเอียด โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงทักษอร  กฤตมโนรถ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงพรรษกร  พูลเพียบพร้อม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายชยกร  โฉมทอง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงปวิชญา  เข็มทอง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายสุรยุทธ  หลักทอง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงกฤติยานี  โกละกะ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงชนิสรา  คนเจน โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายนภัสกร  เทศขำ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงนิตยตา  พนาลี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีไทย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงสิริไพลิน  กลางนุรักษ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงอรัญญา  แปะหลง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงอนัญญา  นิตย์มี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายกิตติรัตน์  แซ่อุ้ย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงกัญญาวีร์  โอชม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายนนทกร  กลิ่นเรือง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายรพีภัทร  อินทร์แก้ว โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กชายศิริวัช  อินทร์คง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายภานุพงศ์  เสวกจันทร์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงพิชญาภร  พุทธรัตน์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายสหรัตน์  อินทรพรหม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงสุพิชชา  วงษ์วิเชียร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายธนกฤต  แก้วพิชัย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายชยพล  ค้มรักษ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายบุญบดินทร์  ทองย้อย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายนนทพัทธ์  แป้นคล้าย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายสิริวัฒน์  นาคดุก โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงวันรัก  อับษร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายไพโรจน์  จารุทัศน์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงปัณณพร  เปลี่ยนกลาง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงจิณณพัด  พัฒวี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงมลฤดี  โชติพพิรัตน์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงนันท์ชพร  คงนุ่น โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายศิธิเดช  วังนรา โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายพุฒิพงศ์  ศุภนิมิตตานนท์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงนริศรา  ศักดิ์รัตน์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงกรรณิการ์  คำไหม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงปาริชาด  ฐานะกาญจน์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงศรีพัชรี  ศรีชาย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายอนวัช  ชมภูพล โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงสตรีรัตน์  เครือพัฒน์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงญารินดา  พราหมเอม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงสลิลทิพย์  กู้เมือง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงกัญญ์วรา  สาทจันทร์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เดชมณี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  เศรษฐกาญจน์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงพิชชา  เทพราช โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงปาริสสรา  โสภาพงศ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วอำดีี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงวริฐา  บุญศรีนุ้ย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายกฤษดา  ชุมพรัด โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายกฤษฎา  ประทุมเพชร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายภูธเนศ  ชวดบัว โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงณัฐวดี  อำลอย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงอภิษฎา  ชูช่วย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กชายศรัณยภัทร  พร้อมอุดม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายภูริณัฐน์  ฤทธิอา โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายธีรศักดิ์  จินาบุญ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายปวีณ์กร  ขุนนาค โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายศักดิธัช  กลิ่นกล่อม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงจิรนภา  คำทิพย์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงอัญมณี  ม่วงมี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เพชรโกษาชาติ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กชายสิทธิกร  ตัญจรูญ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงฐิตารีย์  ท่าหัก โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงณัฐวดี  เครือง้าว โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงณัฐณิชา  เผือกชู โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงพัชรธิดา  คงศิลป์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงกันตพิชญ์  ไชยสอาด โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายอานัส  นิลทน โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายยศพล  บัวเสน โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายมาร์วิน  รสจันทร์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายศักย์ศกร  ณ นคร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงมณีรักษ์  พรหมเพชรนิล โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงธนภรณ์  ทองนุ้ย โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงพูริชยา  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงชลธิชา  โรยทองคำ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงเขมนิจ  สายใจ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายจิณณพัต  คงสนอง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กชายธีรโชติ  สังข์เทพ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กชายจิรเมธ  อินนรักษ์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชื่นวิเศษ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงจิตรรัศมิ์  รำไพ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงศิรนภา  จีนกิ้ม โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงพลอยชมภู  โวดทวี โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงภัทรธิดา  หิ้มทอง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงนภสร  เผือกชู โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงจัสมิน  กรีมละ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงสุนิรัตน์  เริงภิรมย์ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายณัฐภัทร  คงแก้ว โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายวิศรุต  ฮั่นเฉียง โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงธนาภรณ์  พิริเยศยางกูร โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายพงษกร  กี้ข้อ โรงเรียนเพชรผดุงเวียงไชย 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงวิรามร  อุ่นเรือน โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงจิณณพัต  เทือกสุบรรณ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อนุสรณ์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงพินทุสร  แสงรัตน์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เพ็งสมมุติ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงแพรพรรณ  พร้อมประเสริฐ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายปัณณวิชญ์  อนุพัฒน์ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงศศิประภา  ทองคำ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายเมธาสิทธิ์  แซ่เตียว โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายณัฐกิตติ  สร้อยทอง โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงชาลิสา  จารึกเรียบ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กชายศิวัฒม์  ทิพย์พิมล โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายธนกฤต  ณ ถลาง โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงนิจวิภา  กิจวิจิตร โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงพรพิมล  บุญฝอง โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายชิษณุพงศ์  จินาเหงียบ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพนิตพิชา  พลภักดี โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงสุวนันท์  สุทธิ โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  บัวชุม โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายจิรายุ  โกลาหล โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายณัฐพล  ซุ่ยดา โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีเพชรแก้ว โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วมงคล โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงอริยะ  ถิรเบญญานุกุล โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงทัศนพร  แสนสุทธวิจิตร โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงนันท์นภัส  สังวาลไพร โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
162 เด็กหญิงพัฒนาพร  นามนาเมือง โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
163 เด็กหญิงสุชาดา  จันทร์ใจ โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
164 เด็กชายพงศพัศน์  พลไกร โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงนีรนุช  แพทอง โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
166 นายชาญณรงค์  วิสาโรจน์ โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 นายนัทวุฒิ  สุขรอด โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 เด็กหญิงอรษา  วงศ์สุรินทร์ โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 นางสาวกมลชนก  โยธาจุล โรงเรียนบ้านนาใหญ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กชายศักดิ์รินทร์  สามสุวรรณ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงสุวิชาดา  ชูช่วย โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายรอนติยพัฒน์  แซ่ฮั่น โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายธิชานันท์  ศักดา โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายสันติภูมิ  เพ็งคง โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงวรัญดา  แซ่เล้า โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายวรพงษ์  ชูพล โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กชายกฤษติกานต์  ทองมุสิทธิ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายฐิติเนตย์  ชนะศรี โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
179 เด็กชายปุญฤทธิ์  ขำนุ้ย โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
180 เด็กหญิงอนงค์ภัทร์  ภัทรนรางกูร โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงสิริภัทร  คุระเอียด โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงภัทราวดี  ขาวจิตร โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงชญาภา  ประดิษฐพร โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงโยษิตา  กิ้มยิด โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงจิรัชญา  ธุวพิรุฬห์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายนภเกตน์  พิมปัดชา โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงกรวรรณ  ขุนเพ็ชร โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงวงศ์ชนก  เพชรแก้ว โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงปาตลี  สุวรรณวงษ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
190 เด็กชายธนวินท์  กุหลาบ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงธันยารัตน์  บุญชอบการ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กชายกรษณ  คลองขุด โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
193 เด็กชายอิศรา  อยู่สกุล โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
194 เด็กชายชิษณุพงษ์  สรรพา โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
195 เด็กชายธนธรณ์  ชื่นพระแสง โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงภคพร  ม่วงรักษ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
197 เด็กหญิงสขิลา  กระชอกชล โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงบัณฑิตา  น้อยโนนทอง โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 นางสาววรสิรี  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
200 นางสาวสใบศรี  บุญกาญต์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 เด็กหญิงสุพิชชา  สัมพันธ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 นางสาวพิมพิศา  ทองใหญ่ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 นางสาวชาลิสา  สาริพัฒน์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงอริสรา  จินโนภาส โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 เด็กหญิงประวีณา  ขุนภักดี โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
206 เด็กชายธรรมรัชต์  มีเพ็งจันทร์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
207 เด็กชายปุณณวิช  หนูจรเพชร โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 เด็กหญิงเยาวภา  เนาวโคอักษร โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงเขมจิรา  รักษ์ชีพ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงปพิชญา  พรหมช้าง โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายชุมพล  บางคราม โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงวิชชุดา  พลสวัสดิ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงสุนิสา  พัฒนกุล โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงธันย์ชนก  พลายชนะ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงยสดา  สัมพันธ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงวริญชลี  สินเธาว์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงวรัชยา  สินเธาว์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงปณิชา  ปิ่นทองพันธ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงธนัชพร  ชูศรี โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงบัณฑิตา  สุปันตี โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายสิงหราช  ทองวัชระ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายณัฐวิโรจน์  พิมพะการ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงจิรนันท์  มีสาคร โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงชาลิสา  ศรัทธาสุข โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงณัฏฐา  ชูวารี โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงกชกร  วิเชียรวงศ์ โรงเรียนอุปภัมภ์วิทยาพนม 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงศศิกานต์  คงยัง โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กหญิงธัญชนก  เพชรอนันต์ โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
229 นางสาวเบญจพร  นวลเต็ม โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
230 นายสิริฤกษ์  หนูแก้ว โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
231 เด็กชายธวัชชัย  เปลี่ยนสมัย โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
232 นายอนันตศักดิ์  เสนดำ โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
233 นางสาวณัฐณิชา  ทุนชัย โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
234 เด็กหญิงเรวดี  จันทร์สุข โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
235 เด็กหญิงอวิกา  ไทรจีน โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
236 เด็กหญิงสุทธิดา  ทองเอียด โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
237 เด็กหญิงภัทราวดี  กิตติลิขิตกุล โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
238 เด็กหญิงธิดาณัฐ  รัตนะพงศา โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
239 นางสาวอิสราภรณ์  ชุมพร โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
240 เด็กชายพชร  ศรีทองคำ โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
241 เด็กหญิงสุชาดา  สงแก้ว โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
242 เด็กชายสิทธิชัย  จันทร์สุข โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงอักษรพลอย  นามวงค์เนาว์ โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กหญิงกมลชนก  เพชรรัตน์ โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงณัฐนรี  บัวพัว โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
246 เด็กหญิงณัฐรดี  ตั้งก้ง โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
247 เด็กหญิงสุดารัตน์  ศรีสุข โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
248 เด็กหญิงขวัญฤดี  หิ้นยกฮิ้น โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
249 เด็กหญิงสุหัสชา  พลายด้วง โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
250 เด็กหญิงพัชริศา  เรืองเพ็ง โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
251 เด็กหญิงปรีดาภรณ์  ตำแหน่งจีน โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
252 เด็กหญิงนิโลบล  ทรวงสวรรค์ โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
253 เด็กหญิงฟีด้า  บูล๊ะ โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
254 เด็กหญิงรัชฏาภรณ์  หลักชุม โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงผกามาศ  พุ่มเอี่ยม โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 นางสาวสาวิตรี  ชูแก้ว โรงเรียนบ้านเขานาใน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงปุณยาพร  รอดทิม โรงเรียนตลาดหนองหวาย 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กหญิงณัฐทิชา  มะหะหมัด โรงเรียนตลาดหนองหวาย 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กหญิงพิมพิศา  พรมแดง โรงเรียนตลาดหนองหวาย 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กหญิงภัทรา  พันธ์วานิช โรงเรียนตลาดหนองหวาย 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ด่านบำรุงตระกูล โรงเรียนตลาดหนองหวาย 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายกฤติน  ช่วงสูงเนิน โรงเรียนตลาดหนองหวาย 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กชายปัณณวัต  ทองแสน โรงเรียนตลาดหนองหวาย 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงนภสร  จันทร์รุ่งเรือง โรงเรียนตลาดหนองหวาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงโชติกา  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนตลาดหนองหวาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงนวลพรรณ  หนูขาว โรงเรียนตลาดหนองหวาย 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงนันทภัทร  จันทระ โรงเรียนตลาดหนองหวาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงณัฐธิดา  พันธวาณิช โรงเรียนตลาดหนองหวาย 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงภิญญาภัทร  รุ่งแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายบูรณ์พิภพ  ชะอุ่ม โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงกาญจนาวรรณ  ทิมรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงศิริรัตน์  รักษ์บรรจง โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงเกวลิน  บัวแพ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงกรวิการ์  เขียมวัชระ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงภัทรนัน  ศรชนะ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายธนาธิป  กายะพันธ์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายชัยวัฒน์  มีด้วง โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายณัฐพงศ์  สงเคราะห์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงวรรณพร  ธาระมนต์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายภูวิศ  สิงห์ศรีดา โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายธนภูมิ  รักเหล็ก โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายภูธิป  วิมล โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงขนิษฐา  แก่นสาร โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงณัฐณิชา  วราชัย โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงธนิดา  วิจิตร โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงชนิฎา  สิทธิรักษ์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงอุษามณี  พุฒแก้ว โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงชนิกานต์  เบ็ญจรัตน์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงโสรญา  สุดเส้ง โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงฟ้าใส  นุชทรัพย์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงพัชรพร  ชัยธรรม โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีรักษา โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงปนัดดา  เขียววิจิตร โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงศิริรัตน์  ศิรินุพงศ์ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายภักษนัย  โอชารส โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุญช่วย โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงสุตาภัทร  พลขัน โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงพรพชร  พันธุ์สิน โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงนลินทิพย์  วัชนะ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงโชติมา  แสงทองย้อย โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพรไพลิน  รักกะเปา โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงพิมพ์พิสชา  จัตตามาศ โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงจิรวรรณ  แป้นทอง โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงพิมพ์อักษิพร  วนะกรรม โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงกันตวรรณ  คุ้มเอียด โรงเรียนชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  จันทร์สังข์ โรงเรียนบ้านพังกาญจน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงนภัสสร  สมกลิ่น โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงณัฐณิชา  เกสโร โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงฐิติชญา  สุทธิฤทธิ์ โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงปาลิดา  นุ้ยพิน โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  พรหมรักษ์ โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วมิ่งเมือง โรงเรียนชุมชนวัดจันทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายเจ้าพระยา  อินทร์แก้ว อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 คณิตประถม
314 เด็กหญิงศลิษา  รัตนภิรมย์ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 คณิตประถม
315 เด็กหญิงสุมิตา  ชูเชิด อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 คณิตประถม
316 เด็กหญิงวิลาวัณย์  สรรพา อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 คณิตประถม
317 เด็กหญิงณัฐณิชา  รักบำรุง อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงพรนภัส  หวังดี อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงสุชานันท์  บานเย็น อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายภูธเรศวร  วาเรศ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายธีรศักดิ์  ชนะพจน์ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงวิชญาดา  เทพทอง อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กหญิงวิริญญา  เปรียบปาน อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กหญิงสิริวรรณ  จันทร์ปาน อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กหญิงนันท์นภัส  เทพทอง อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงจุฑามาศ  วัชราภรณ์ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายวริทธิ์ชพงศ์  ภักดี อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายภูริณัฐ  เฟื่องฟู อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กหญิงณัฐนันท์  เทพทอง อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงศิฐิพัฒ  ทิพย์นัย อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงณัฐณิชา  แสงอาวุธ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงอรวรา  สะอะ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงศศวรรณ  รอดเจริญ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายกิตติธัช  รุ่งรวยศรี อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีสุวรรณ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงปุณยวีร์  มะลิวัลย์ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงกรกมล  ทับทอง อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงณัชฐิชนม์  บัวแดงดี อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงศิริวรา  ไกรวงศ์ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายนรภัทร  สัมพันธ์ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายชนน ฤทธ์  สุดเอี่ยม อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายณฐกร  อมรชาติ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายกิติภูมิ  พัฒนเรณู อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงทิวาวัลย์  งามประดิษฐ์ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงวิรากานต์  จารุนันท์ศิริ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายณัฐชนน  บานเย็น อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายธีร์อรุณ  ทองสุข อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายปรมัตถ์  ไหมทอง อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายภูริวัฒน์  โถบำรุง อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงบุญยพร  กุลรัตนมาศ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงพิมพิศา  เหมรา อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายติณณภพ  แสงแก้ว อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายณัฐชนน  นาวาทอง อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงปนัดดา  เชียงจันทร์ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงเบญญาภา  ทองสุข อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายจารุวิทย์  วุ่นชุม อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายจารุกิตติ์  วุ่นชุม อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงพริฎฐา  สมปรีดา อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายธีรภัทร  เทพณรงค์ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงนภัสพรรณ  เหล่ากูล อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงรัชลดา  ฟักทองมาก อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงอุดมลักษณ์  สุขขี อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายณัฐยศ  สมบัติแก้ว อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงสุชาดา  ศรีลำดวน อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงสุรัญชนา  ชูพรหม อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กชายนราวุธ  แดงกุล อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายรัชชานนท์  ศรีนิล อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายกฤตภาส  วิจิตร อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กชายวริศ  จินดาวงค์ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงชาลิสา  เพชรศรี อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงนริสรา  พูลเพิ่ม อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงหทัยกานต์  ผลบรรจง อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงนนทิพร  ทองคำ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงพิมพิศา  แพ้วม่วง อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงไอริสา  พรมมา อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงชนัญธิดา  ไมตรีจิตต์ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงทิฆัมพร  อักษรทิพย์ อนุบาลเปี่ยมรัก 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายสรวิชญ์  คำจันทร์ บ้านดอนสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงณิชนันท์  คงชนะ บ้านดอนสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงอินทิรา  เพชรทอง บ้านดอนสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายพากร  เกื้อด้วง บ้านดอนสุวรรณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงสุดารัตน์  ชุมถาวร โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงอมรรัตน์  ทองผึ้ง โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายศักดิ์ระพี  ภิรมย์ก้อย โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงพิมพิศา  ดำแดง โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายศุภชัย  นุ่นนา โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กชายคณาพงษ์  มูสิแดง โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายศิวกร  สังเสนาะ โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงสุชาดา  ฤทธิ์มนตรี โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงชมพูนุท  ปัดแก้ว โรงเรียนบ้านแสนสุข 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงณัฐธิดา  รักชื่อ โรงเรียนบ้านแสนสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายชีวานนท์  ครุฑธิราช โรงเรียนบ้านแสนสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงรังศิณี  น่าน่โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านแสนสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายนันทชัย  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กชายภูริณัฐ  เสือทับทิม โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กชายอนุวัช  ภักดีมาก โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายณัฐภัทร  จีนไทย โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงวรินทรา  หมวดทอง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงวรินยุพา  หมวดทอง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงบุญทิพย์  ชูพรหมแก้ว โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงนภพรรณ  สุวรรณนวล โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงชนกานต์  นาคใหญ่ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายจักรพรรดิ์  มากคง โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงสุทธิดา  สร้อยยิ้ม โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงญาณิศา  นาคประเสริฐ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงธัญพิชชา  ช่วยยิ้ม โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงไปรยา  ยอดดนตรี โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงนัทธมน  สาระชิต โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงอริสรา  นาครอด โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงกุสุมา  ช่วยศรี โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงปาณิสรา  เสือนาค โรงเรียนบ้านห้วยพุน 1 ป.4 คณิตประถม
412 เด็กหญิงภัทราภา  นาคประเสริฐ โรงเรียนบ้านห้วยพุน 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงสุชานันท์  ร่าหมาน โรงเรียนบ้านห้วยพุน 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงมัสริน  นัยสุนทร โรงเรียนบ้านห้วยพุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายราเชนทร์  วรรณศรี โรงเรียนตาขุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายจักรกฤษณ์  อินแสง โรงเรียนตาขุน 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายอชิตพล  พุทธเจริญ โรงเรียนบ้านบางพระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงณัฐฐิรา  บำรุงเพชร โรงเรียนบ้านนาแค 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายสุชานันท์  ไชยฤกษ์ โรงเรียนบ้านนาแค 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กหญิงพรรษกร  ไชยามาตย์ โรงเรียนบ้านนาแค 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงจุฬารักษ์  วารีเพชร โรงเรียนบ้านนาแค 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงอัจจิมา  แสนเฉย โรงเรียนบ้านดินก้อง 1 ป.4 คณิตประถม
423 เด็กหญิงอนิตยา  หงษาลึก โรงเรียนบ้านดินก้อง 1 ป.4 คณิตประถม
424 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ทวีชื่น โรงเรียนบ้านดินก้อง 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงกนกกาญจน์  เซซัง โรงเรียนบ้านดินก้อง 1 ป.5 คณิตประถม
426 เด็กหญิงศศิมา  สมการ โรงเรียนบ้านดินก้อง 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงพิชญา  อักษรสม โรงเรียนบ้านดินก้อง 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายพัฒนา  ศรีบุรุษ โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายพงษ์สกร  ยั่งยืน โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายอรรถสรายุ  ศรีบุรุษ โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงกชวรรณ  สะโรจน์ โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงวิสสุตา  ปราบภัย โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงอรณา  พรมสุรินทร์ โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงอรณิช  พรมสุรินทร์ โรงเรียนบ้านเชี่ยวมะปราง 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงธนัญชนก  ผลาสิงห์ โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงศิริภัทร์  ชนะ โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กหญิงฐานิตา  เจริญ โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กชายภานุมาศ  กลีบเมฆ โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงละอองดาว  ไทยชำนิ โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กชายภูวมินทร์  วิบูลย์พันธ์ โรงเรียนบ้านเขาเทพพิทักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม