รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงนันท์นภัส  จงพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงณัฐธิดา  ส่งประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงกรภัทร  กลางณรงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงพิชามลชุ์  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายพฤทธิ์  ขุนปลาด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงปิ่นดาหลา  แจ้งอักษร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงฐานนัน  ยิ้มแย้ม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายพศิน  อุไรวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายเตชินท์  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงภิญลภัส  พรรณรา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงสุปภาดา  รักสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงปิยะธิดา  จิตสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงอัญธิญา  จูจ้อย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณัฐธิดา  พินิตสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงฐานิตา  ประดิษฐ์พร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกชกร  แก้วสว่าง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณิชกานต์  พันชาติ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สุขรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายวีรวิชญ์  พันธุนาถวิริยกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงวิชญ์ชยาภรณ์  เอกบวรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายราชพฤกษ์  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายณฐยศชพล  คำแหง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพรนภัส  รักบำรุง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายกันต์พสิษฐ์  จินตรานันท์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายสิรวิชญ์  เพชรกลับ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายรัชชานนท์  เจริญภักดี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายศิวัช  เพชรแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงอชิรญาณ์  มณีสม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายวัชรนัชญ์  อังกูรรัตน์อุยสุย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายพสุเทพ  ศิลมะโย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายภูมิภัส  พรศิวะกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายณัฐดนย์  รัตนพรหม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายธิติวุฒิ  ชูเสือหึง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายอนันตพัชร์  พันธุ์วิชาติกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายกฤษฎากรณ์  โกละกะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงกนกวรรณ  กรดจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงณัฐวดี  ดำมุณี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงสิรามล  อรัญไสว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายอัคคนิติ  เรืองวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กหญิงลลิตรภัทร  พรประเสริฐสม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงวริสนา  จาตุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายนัชชนันท์  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงกนิษฐนาฏ  ศรีขวัญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงปุณยวีร์  ศุภวัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายภานุวัชร์  สมบัติมาศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายกนกพล  เมืองสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กชายเฉลิมเกียรติ  คล้ายสุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงภัทรศยา  นพมาศ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายชยพล  ศรีสาคร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงภัทร์นฤน  วงศ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายสรัล  สิงห์ชู โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพรปวีณ์  ขุนหอม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายไวทย์  ตั่นเผ่าพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายชโยดม  เกื้อสกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายธุวพัส  แก้วนาเคียน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายกิติพัฒน์  ทิวแพ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงักันตพิชญ์  แป้นขาว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงเขมิสรา  แก้วสว่าง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายกฤติน  บุญประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายรัฐพล  หมั่นเพียร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศิวายพราหมณ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายวัชรพล  เดชเรือง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงศิธณัฐ์  เฉลิมพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายภูริวัฒน์  ชุมแสง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายอัษฎาวุธ  พ้นภัย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงณิชกมล  มาฆทาน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายแทนคุณ  วรชาติ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงพนิตธิดา  นุ้ยชวดี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ไตรณรานุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงพิชญาภา  เจริญสุขสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ฤทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงฐิติวรดา  ชัยสะอาด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายญาณพัฒน์  คฤหเดช โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  บุญสอน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงสิริวิมล  พัฒนภากรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายวรรณศิลป์  แก้วบรรจง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงชัญญานุช  นามนวล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กชายศุภณัฐ  สุวรรณโณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงนัทชา  ทองพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  สืบสุข โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายกฤติเดช  วิทิพย์รอด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงนวรัตน์  อำลอย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงพานแก้ว  โพนพันนา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายธันยธรณ์  ช่วยชาติ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายพีรายุ  หลิมทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายปณวรรธ  ชิตร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงวรรณษา  ชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายอธิษฐ์  หลวงพนัง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงธัญวรัตม์  ทองสลัก โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายชคชน  ปัญชา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงฐิติญาธรณ์  บัวศรี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กชายไกรภูมิ  ทองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายธนกฤต  เอียดปลื้ม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายชวิน  ธนสารสกลภพ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงณกมล  แซ่โง้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศิริวานิช โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายรชาทัช  บุญพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายภัทรพงศ์  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายภูมิวชร  ภูมิจิตร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายสุวิจักขณ์  เพชรประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงฐานิกา  เทียนขก โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายพัชรพล  เพชรศรีสม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายกิตติศักดิ์  ทิมปะนา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงญาดากานต์  แช่มช้อย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายธนภูมิ  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สมบัติแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงโฮพพ์ ทรูดี้  ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงอโลเนยาห์  เคย์มารีดาบัทบเลเซอร์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกุญช์ชญา  สุริยาชัย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงณไพพรรณ  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงชัญญา  ปลอดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงอรณิชา  วราชัย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กชายปัณณธร  มณีรังษีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายคันธ์สรณ์  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงอลิสา  พรหมช่วย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงลภัสรดา  หน่อทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงปานณรงค์  ฉู้วงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงธนานัน  สอนขำ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงสุรสา  กล่อมจิตร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายชัยฟิตา  ยูโซะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กชายภัทรพล  ฤทธิกลับ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กชายฐปณวัฒน์  เพ็ชรแท้ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กชายเนกษ์  ทองสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงธันญพร  ขนอม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงฐิติวรดา  บุญแทน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กชายอินทัช  ศรีโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เหล่าประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายธรรมเชษฐ์  จิตชา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณัชชา  สัจจาเฉลียว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงณัฏฐกัญญา  ภูมิจิตร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายธนนท์  ธนฐานสกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กชายคมกฤษ  สมบัติแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงศศิธร  รุ่งรัตนชวาลา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงชวณัฐ  จันทร์วรเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงพิชรดา  สอนเขียว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณฐรินีย์  หรนนุ้ย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงธัญรดี  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงพราวรวี  กายนิตย์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายภัคธร  ยวงทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงภาคิณ  วิโนทกะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงรัญชิดา  บุญประสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายพิรชัช  กระชอกชล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงโรจนพรรณ  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายประชา  ธรรมภัทรกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  มูณีเอียด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงมณิสรา  ประศาสตร์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายพิภู  สมเกียรติกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงนภัสสรณ์  ธีระดำรงกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงอมรรัตน์  พัฒนะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กชายศุภเดช  แสงอาวุธ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายเอาฟา  มุติชุน โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายภูวิศ  วิเศษภูติ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงปวริศา  สุภาวิทย์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กชายปัณณธร  เลิศผดุงพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายวรยุส  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงวิรากานต์  ตุงกัง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงจิรัชญา  โชคธนะสกุลชัย โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงภูริดา  มายะาร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายภูวเดช  สุนทรชาติ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายธราธร  ศรีทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงวราวรรณ  แสงอาวุธ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงญัยดา  ยูโซะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกัญญาภัทร  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงเกตน์สิรี  บุญชู โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงอัฐชนกมล  ฤกษ์ดี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กชายธีรวีร์  แก้วคงทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กชายพัชรพล  ศรีวารีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
169 เด็กชายเตชินท์  นาคทองกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงพุดน้ำบุศน์  เลิศปิยะธนากุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงธีร์วรา  คงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กชายกิตติคุณ  สุขคร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กชายพลานุภาพ  ขุนทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณพิชญา  ธนฐานสกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กชายพัสกร  รื่นเริงใจ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กชายภัทรพล  บุญหาร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายณภัทร  งามประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กชายคุณาสิน  สกุลแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายภวิน  เกษตรานันท์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงจีรนันท์  ใจดี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กชายพุฒพงศ์  จันทร์ตรี โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงชลลดา  ส้มเพชร โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงสโรชา  สินพิศุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กชายปัณณวัฒน์  ชมชื่น โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพิมพ์สิริ  โทนจินดา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายสิรภพ  โกละกะ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายนิติภูมิ  เทือใหม่ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ปิยะกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงอรพิชญา  ชูเกิด โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายภูมิภัทร  ทองสกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายรวิสุต  รอดทอง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงอมลวรรณ  เมืองแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงชลพรรษ  พ่วงจินดา โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กชายไพสิฐ  เพชรแสง โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพรชนก  แช่มชื่น โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ยอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายธนัตถ์  วรสันติกุล โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงปวีณา  เนื่องเกตุ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงอาภาภัทร  สีนวม โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงธิติญรัตน์  เกิดก่อ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงเบญญาภา  มีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายโสภณ  จาตุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงปุณยวีณ์  รัตนฉวี โรงเรียนวัดประเดิม 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กหญิงกัลยารัตน์  วงรินยอง โรงเรียนวัดประเดิม 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงอภิสรา  จิตจำนง โรงเรียนวัดประเดิม 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงธารารัตน์  ใจซื่อ โรงเรียนวัดประเดิม 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงกิตติกา  ชัยเดช โรงเรียนวัดประเดิม 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  พรมสุวรรณ โรงเรียนวัดประเดิม 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายพงศ์ดนัย  โสมปาน โรงเรียนจอย 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงศรุตา  สวนพลอย โรงเรียนจอย 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายคริษฐ์  เหมือนสังข์ โรงเรียนจอย 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงกัญจน์ปภิณ  รักษ์รอด โรงเรียนจอย 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กชายคุณานนต์  จงประเสริฐ โรงเรียนจอย 1 ป.4 คณิตประถม
214 เด็กชายธรรมธรรศ  ชูแดง โรงเรียนจอย 1 ป.4 คณิตประถม
215 เด็กหญิงธัญรดา  น้อยสร้าง โรงเรียนจอย 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายกฤชณัท  ศรีเทพ โรงเรียนจอย 1 ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายปรานต์  ธนาโรจน์ โรงเรียนจอย 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายเธียรกานต์  ธรรมโชติ โรงเรียนจอย 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงนันทิตา  พรหมคุ้ม โรงเรียนจอย 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายภัทรธร  ก่อบุญขวัญ โรงเรียนจอย 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายคณพศ  จันทร์ดำ โรงเรียนจอย 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงปสุตา  อุบลสถิตย์ โรงเรียนจอย 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงปารณีย์  อุบลสถิตย์ โรงเรียนจอย 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงปภาวรินทร์  อินทร์แก้ว โรงเรียนจอย 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ศรีพัฒน์พิริยกุล โรงเรียนจอย 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงติณณา  ธรรมรักษา โรงเรียนจอย 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายธรรศ  เจริญวงศ์ระยับ โรงเรียนจอย 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายเจนกิจ  จิระจรัส โรงเรียนจอย 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงพลอยหลวง  กรดเต็ม โรงเรียนจอย 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายธีรภัทร  ทองรัตน์ โรงเรียนจอย 1 ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงภิรญา  ใจเปี่ยม โรงเรียนจอย 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายณัชนพ  พงศ์จันทรเสถียร โรงเรียนจอย 1 ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายณภัทร  สุนทรกรณีย์ โรงเรียนจอย 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายวัชรพงศ์  ห่อจันทร์ โรงเรียนจอย 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายกฤตภาส  เสวตร์เวช โรงเรียนจอย 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายปาณัสม์สรณ์  สินอุดม โรงเรียนจอย 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายชนม์นันทณัฐ  อภินันทพร โรงเรียนจอย 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กชายกิตติธัช  เหมะ โรงเรียนจอย 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงปัญญนิตย์  สุวรรณทิพย์ โรงเรียนจอย 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายสิรวิชญ์  สังข์ด้วง โรงเรียนจอย 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายสิรวิชญ์  อรุณเลิศวณิชชา โรงเรียนจอย 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กชายณปิยวุฒิ  บุญปิยะสุวรรณ โรงเรียนจอย 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงศลิษา  รุ่งแสนสุขสกุล โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายธีรเมธ  บุญเสถียร โรงเรียนจอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงนภัสสร  ไอศวรรย์วงศ์ โรงเรียนจอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กชายณนน  ช่วยเกิด โรงเรียนจอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงปนัญญกร  ถาวโรจน์ โรงเรียนจอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กชายณฐวัฒน์  สามคำ โรงเรียนจอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กชายณัชพล  จันทร์ดำ โรงเรียนจอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายภูนาถ  เดชชนะ โรงเรียนจอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายอินท์  อินทวงศ์ โรงเรียนจอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กชายต้นน้ำ  ผสม โรงเรียนจอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายทยากร  แก้วรุ่งฟ้า โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กชายปัฐพี  กรดนวล โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กชายวธัญญู  นิจจรัลกุล โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงปิญชาน์  เงินหนู โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงปรีชญา  โต๊ะดี โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงธัญวรัตม์  เจริญวงศ์ระยับ โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงนาถนภา  สังข์ทองจีน โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงชัญญานุช  พฤกษวานิช โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงสขิตา  อภิวันท์ โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายธฤต  ทองพันธ์ โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงสิราวรรณ  ชูช่วย โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายภิวัฒน์  ลิ้มสกุล โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงพูลสิริ  ฤกษ์ยาม โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายตรัยรัตน์  เป็งวัง โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายยศกร  แก้วณรงค์ โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงแพรน้อง  มีเพียร โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงฐิตาฉัตร์  พัฒนสุวรนันท์ โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงอศิรวรรณ  พลกล้า โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงปริญศิริ  ขาวผ่อง โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายณัฏฐ์  คำเนตร โรงเรียนจอย 1 ป.4 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงศีลินี  นาคทอง โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายชนบท  ผสม โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายณวัฐปกรณ์  วิทยากิตติพงษ์ โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงภูวษา  อินทรเทพ โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงกุฎากัลย์  นาคทอง โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงปุณิกา  ศรีพงษ์พันธุ์กุล โรงเรียนจอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายสรียวรรธน์  คงแก้ว โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายภูริณัฐ  ร่าหมาน โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงนัทธิญา  อรัญไสว โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายพศิน  นุ้ยเจริญ โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงชนันชิดา  ตันติสัจจานุกูล โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายชยุต  หอมจันทร์ โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายรัชชานนท์  เขียวทอง โรงเรียนจอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายปุณยวัจน์  พูลสิน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
287 เด็กหญิงธนัญญา  ทองสุข โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
288 เด็กชายพงศภัค  หีตแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
289 เด็กหญิงนันท์นภัส  สุขัมศรี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กชายจิรภัทร  อินทร์แก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงชามาวีร์  เรืองทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กชายชญชญ  นุ้ยเพชร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงชิสาพัชร์  จันทร์แจ่มศรี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
294 เด็กชายอัครพล  อัศนียวงศ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
295 เด็กชายศุภกร  รักษาพราหมณ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
296 เด็กชายวรเมธ  ทองปลูก โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
297 เด็กหญิงอริศรา  แสงมณี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงนันท์ชพร  ลักษณะชู โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
299 เด็กหญิงนันท์นลิน  ขาวเรือง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
300 เด็กหญิงภาสินี  ชำนาญศรี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
301 เด็กชายยงยุทธ  ทิพย์ประชาบาล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กชายนนทวัฒน์  จักสาน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
303 เด็กชายเมธัส  แสงสุข โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
304 เด็กชายชานนวรรธน์  ชูสกุล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
305 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  หอมพนา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
306 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  แดงสุภา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
307 เด็กชายอัษฏา  พรหมพงษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
308 เด็กหญิงปวริศา  เกิดมุสิก โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายพงศ์พัทธ์  สว่างแสง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงปิยาพัชร  หนูพาสุข โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กชายกฤตภัส  ริดสีมา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายวสุธร  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงบุญญวรรณ  อรุณรุ่ง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงสุวภัทร  หัวเมืองแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายธัญเทพ  ช่วยเจริญ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายธีรเมธ  จิตจง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงปรตา  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายวิษณุ  เฉลิมชัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงปุณยาพร  ช่วยทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายสงกรานต์  ระหัสดี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กชายจิระพงศ์  ยมจินดา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงญาณิศา  ทองปาน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายสหรัฐ  จงจิตต์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กชายเพชรรัตน์  เพชรคง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายณัฐพนธ์  สนธิจิต โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายปริพัฒน์  ลิ้มสุวรรณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายธนภัทร  ใยฤทธิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงณิชากร  แซ่แจ้ง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงณัฏฐ์วรัตน์  เนตรนพรัตน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายอธิป  โพธิ์บุรี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายณฐนนท์  นิลสาย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ไชยฉิม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงปัณฑิกา  ชูสวัสดิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กชายพรรษกร  สมเกื้อ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กชายอนุศิษฎ์  กตัญญู โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงวรรณิดา  สวนพลอย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงภวัสดา  สุริยาพิทักษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงชนิกานต์  เวชศาสตร์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายนันทิพัฒน์  โกละกะ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายภูมิพัฒน์  คงช่วย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายเจษฏากร  คิรีรักษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงอภิชญา  อ่อนพร้อม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายณัฐภัทร  กองสุข โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กหญิงพิมพกานต์  พุ่มพวง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายสุวิจักษณ์  บุญมา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายศุภณัฐ  ทองคลอด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงผกาทิพย์  ทวยเจริญ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายศุภณัฐ  ธนาพล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงศิริภัทร  เพชรสงค์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายน่านน้ำ  แพงศรี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายศิรสิทธิ์  ศุภสาร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงสรณ์สิริ  แสงสง่า โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายวรัญญ์  ทองตำลึง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ณ วาโย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายอชิระ  ก่อเกียรติสกุล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
356 นางสาวอารดา  ปาลวงศ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 นางสาวพรชนัน  พุ่มพวง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 นางสาวณัฐณิชา  จันทร์มาก โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 นางสาวภัทรา  ไชยสาลี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 นายณัฐกฤต  สร้อยสนธ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงกฤษณา  กิมเกถนอม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงกนกวรรณ  คำนัล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 นางสาวเจด้า  แสวงผล โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายกชกรณ์  แท่นมณี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 นายภูธเนศ  สุทธสน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 นายกู้เกียรติ  พรพลประชาสิทธิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 เด็กชายชาคริต  เกษศรัทธา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 นายสัจจพงศ์  พรพลประชาสิทธิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 นางสาวปาลิตา  พรมเมศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 นางสาวกนิษฐา  มีเดช โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 นายธณิวัช  พลรีทอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 นายดนุพร  สีสินธุ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 นางสาวพิมพ์ชนก  แก้วห้วย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงจณิสตา  ครุฑคาบแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 นางสาวพิยะดา  พุ้ยทา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
376 นายเสฏฐวุฒิ  แซ่เลี่ยง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
377 นายปณิธาน  คงรินทร์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
378 นางสาวธัญญาลักษณ์  ธรฤทธิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
379 นายดุลยวัต  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 นายพันธกิจ  แซ่ลึ้ง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
381 นายกัณฑ์อเนก  สวรรค์บรรพต โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
382 นางสาวเสาวรัตน์  บัวหลวง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงพลอยประดับ  ศรีโสภากรณ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
384 เด็กชายกรณ์พงค์  ภัทรพงศ์ธนะชัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงปัณฑิตา  ประทุมสุวรรณ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ไกรนรา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายวรินทร  กระสินธุ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงชาลิสา  ตรีเล็ก โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายปัญญวิท  รัตนะ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายสัณห์พิชญ์  ฤกษ์ดี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายปิติวัฒน์  โยธารักษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายศุภณัฐ  ศรีขวัญ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กชายอัสลันต์  สมภักดี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กชายณัฐวัฒน์  ช่วยเกิด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงสุพิชชา  ชูเชื้อ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงอสมาภรณ์  พัฒน์ชนะ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายพงศธร  พุ่มวิภา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายสุทธิพงศ์  บ้านเกาะใต้ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงชนิกา  บูรณะพงศ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงรัฏชากรณ์  พรโสภณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงกรวรรณ  หนูดำ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงณัฐนรี  ใจห้าว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงปรมัย  แสงรังสี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงนฤภร  อุ่นใจ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงลักษิกา  หนูหลิบ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ช่วยเกิด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงหทัยภัทร  เบญจพิทักษ์ดิลก โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงจิรัชญา  ถาวรสุข โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงสิปาง  วงศ์กองแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงกนกนารถ  แก้วสะอาด โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายธนภัทร  รักษำรุง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายอภิวิชญ์  วงศ์อภัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายจิรกิตติ์  คงสนอง โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงมัลลิกา  กาญจนา โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงภัทรวดี  จ่าแก้ว โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงสุกฤตา  เพชรมณี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายโชตินันท์  พัฒน์ชนะ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายภูวฤทธิ์  ใจปลื้ม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงนันทลักษณ์  แย้มมยาสุจริต โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายนิติธร  โยธารักษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ศรีโชติ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำเงิน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายพศวิชญ์  จารุรัตน์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงรื่นฤดี  พงษ์พุ่ม โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายศักยากร  ศรีภักดี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายพีรวัส  โพธิ์ถาวร โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายนรวิชญ์  หัสโสะ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายรัฐนันท์  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงปภัสสร  จงจิตต์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายพบธรรม  ชูตานนท์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายสุกฤษฎิ์  แซ่คู่ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงจิดาภา  โสภานิตย์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายเอกสิทธิ์  แก้วอำไพ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงพาขวัญ  เพชรรักษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายวิริทธิ์พล  ทองมณี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายสมเกียรติ  อินทนิน โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายอรัชชนัน  บัวสุวรรณ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายณัฐชนน  ตันติศรียานุรักษ์ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายนพมณฑล  อินทชัย โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงพิมพิกา  พรหมภักดี โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กชายยศกร  นวเลิศปัญญา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
442 เด็กชายนันทภพ  รุ่งเรือง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
443 เด็กชายรัชกฤช  มุ่งไพศาล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
444 เด็กชายธราเทพ  ขนอม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
445 เด็กหญิงจิดาภา  โชคชัยกวิน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
446 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พิชญะอนันต์กุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
447 เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุญสิน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
448 เด็กหญิงชนากานต์  เพชรทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
449 เด็กหญิงวรัทยา  สุรวุฒิสกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
450 เด็กหญิงณัฐมน  คงคำ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
451 เด็กหญิงชญานิศ  คำแผ้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
452 เด็กหญิงมิรันดา  กาญจนกิจ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
453 เด็กหญิงศวิตา  หมื่นศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงชนสรณ์  ทับแทน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
455 เด็กชายนรภัทร  ใจเสมอ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
456 เด็กชายธนกฤต  โต๊ะแอ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงณชนก  เทพจิตต์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงพัทธนันท์  บุญคง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
459 เด็กหญิงกษิรา  ลาขุมเหล็ก โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงณัชชา  บุญจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
461 เด็กชายภูริวิชญ์  จุลานุพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
462 เด็กชายพนธกร  สุนทรปิยะพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
463 เด็กชายนฤชาบดี  แก้วอำไพ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
464 เด็กชายศรัณยพงศ์  หิรัญจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
465 เด็กชายชยกร  แก้วบำรุง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
466 เด็กชายหิรัญกฤษฎิ์  ทิพยรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กชายกิตติกวิน  เรืองสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
468 เด็กหญิงกัญญาวีย์  สัตยาคม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงรักษณาลี  ไชยวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
470 เด็กหญิงเมย์รญาฎ์  สถาพรจิตรกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
471 เด็กหญิงชาลิสา  เชนรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงเขมิสรา  ช่วงชุ่ม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กชายกานตพงศ์  คชรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
474 เด็กชายธนกฤต  คงทรัพย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กหญิงภัทรดา  ชูพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กชายเดโชชัย  ศรีกาญจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กชายณัฏฐพล  เพชรราช โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กชายเพทาย  พัฒนเดช โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กหญิงพรธิบุญญา  อ่อนคำ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงสุนทรี  งามนาท โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
481 เด็กหญิงณิชารีย์  ใจงาม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงฐิตินันท์  บรรเทิงใจ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงวิรมณ  หทัยวสีวงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
484 เด็กหญิงชาลิสา  ค้าเจริญ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
485 เด็กชายศุภณัฐ  ไชยสกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
486 เด็กหญิงปุณยวีร์  อรุณพันธุ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
487 เด็กชายณัฐสิทธิ์  เกลี้ยงตะพงค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
488 เด็กหญิงภัทรวดี  อินทร์นอก โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
489 เด็กชายปภังกร  ศรีภักดี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
490 เด็กหญิงอนุชนา  ศึกศักดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
491 เด็กหญิงจุฑามณี  วิเชียร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
492 เด็กหญิงนงนภัส  บุญญานุวัตร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
493 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ขาวบ้านนา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
494 เด็กหญิงชิสา  เพชรหนู โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
495 เด็กชายปภังกร  พัฒนรังสรรค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
496 เด็กชายกิตติภณ  แสวงกาญจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
497 เด็กหญิงกานติมา  ไชยกาญจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
498 เด็กชายนพรุจ  กิตธรรมรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
499 เด็กหญิงปาณิสรา  ทองแท้ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
500 เด็กหญิงวรธิดา  จงควินิต โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
501 เด็กหญิงธัญรดา  จรารัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
502 เด็กหญิงมนต์นภา  สมเศรษฐ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
503 เด็กชายอิสยาห์  อริยประกาย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
504 เด็กชายพุทธิพงศ์  อุดมวิทยาไกร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
505 เด็กหญิงบัณฑิตา  ศุภศิลป์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
506 เด็กชายกรวิชญ์  กุมภกาญจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
507 เด็กชายธนวินท์  ศิริโภคพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
508 เด็กชายศุภกร  แซ่ลิ้ม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
509 เด็กชายจิรเดช  ศิวายพรหมณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
510 เด็กชายนรภัทร  พุฒิกุลบวร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายธนภัทร  ขันฤทธิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
512 เด็กหญิงจิรัชญา  วัฒนะปรีชาพงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
513 เด็กหญิงปกรนันท์  ฝึกกิจการ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
514 เด็กหญิงนลินญา  สังข์สำราญ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
515 เด็กหญิงพิมพิศา  อินทรภิรมย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
516 เด็กหญิงโชติรส  เพชรมีศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงภิรดา  ชวะพงษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
518 เด็กชายรัชชานนท์  อินทร์ท่าฉาง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
519 เด็กหญิงชมพูพลอย  ปานเนื่อง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ทองด้วง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กชายณัฐพงศ์  วิริยะกิจ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
522 เด็กหญิงธัญภัสสร  วงศ์ชูศักดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
523 เด็กชายตุลธร  เสนเรือง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
524 เด็กหญิงปาลิตา  มโนสาร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
525 เด็กชายอริย์ธัช  ตั้งพงศ์ศิรประภา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
526 เด็กหญิงณภัทร  ชุ่มเผือก โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
527 เด็กชายธาวิญ  พลายสวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
528 เด็กหญิงอรษยา  รอดนัคเรศน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
529 เด็กหญิงอรัชพร  ไทยพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
530 เด็กชายเพชรดนัย  แก้วกระจก โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ศรีสมทรัพย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงสุพนิตา  บินตำมะหงง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงชยธร  รักษาวงษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กชายเขษมศักดิ์  ทองมี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กหญิงธนภรณ์  สังข์นวล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงชนากานต์  พูลศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายกฤษฎิ์  ศรีเรือง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กชายภูริภัทร  น่วมนวล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงพรรณธิภา  ประสิทธิมาตา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายธีรวีร์  ชัยเจริญ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
541 เด็กชายโรม  นาคเทวัญ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
542 เด็กชายวงศพัทธ์  เชาวน์ณัฐเศวตกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
543 เด็กชายธาร  วงศ์ปิยะบวร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
544 เด็กหญิงนภิชสรา  อาภรณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
545 เด็กหญิงณัฐรดี  ทองศักดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
546 เด็กชายคุณากร  ประมวลชัยกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงณัฐณิชา  หนักแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
548 เด็กหญิงศศิรดา  รัชตะปภานันท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
549 เด็กหญิงศศิศมา  กาแก้ว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
550 เด็กหญิงธัญวรัตม์  หลิมทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
551 เด็กหญิงณัฐนิชา  จินดากาญจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
552 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อุดมวิทยาไกร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
553 เด็กหญิงปาณิสรา  ชัยปิตินานนท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
554 เด็กหญิงกวินธิดา  สอนศิลป์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
555 เด็กหญิงณัฐกานต์  ชื่นหวงทรัพย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
556 เด็กหญิงปวริศา  นาคเลี้ยว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
557 เด็กหญิงธัญญาภัทธ์  เรืองเกิด โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
558 เด็กหญิงกนิฏพัฒน์  จันทรังษี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
559 เด็กหญิงกนกอร  พัฒราช โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
560 เด็กชายกฤตธรรม  มีบำรุง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
561 เด็กหญิงศศิภัสสร  โชคคณาพิทักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายณัฐพล  เครือแต้ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 คณิตประถม
563 เด็กหญิงกนกกร  ชุติจิระกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 คณิตประถม
564 เด็กหญิงอารยา  สมานทรัพย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงประภัสสร  จูศิริพงษ์กุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงฐปนรรฆ์  ศรีเทพ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
567 เด็กหญิงเปมิกา  อดิเทพสถิต โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
568 เด็กหญิงลิขิตตา  เมืองใหม่ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงศิโรรัตน์  สังข์อ่ำ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงฐิตารีย์  พัดลม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายดลธรรม  คงประชุม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงโซเฟีย  เจะเด็ง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กหญิงลลิตภัทร  ไพจิตรวิจารณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
574 เด็กหญิงชนาพร  สมบุญ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กหญิงแพรชมพู  ฉวาง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กหญิงอริสรา  พรหมนุช โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กชายธรรศพล  พุทธกาล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
578 เด็กหญิงสราสินี  ปิยะรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงณัฐนันท์  เฉลิมวงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายวงศ์วริศ  โรจนสารัมภกิจ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงเบญญาดา  ประคองบุศย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงปุญญิศา  ล้อมลิ้ม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
583 เด็กชายวนัสบดี  สุขแจ่ม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายปกเผ่า  พิมศักดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงเก็จมณี  ตรียุทธ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กหญิงกนกกร  ใจซื่อ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงปวริศา  พรหมชิต โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงพุฒินาถ  มาสังข์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงชัชพิมุข  เพชรรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
590 เด็กหญิงรติมา  หริรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กชายพันธกร  เลาหพรชัยพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงวรญา  หมื่นไธสง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงธนัชพร  ดรุณศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กหญิงณิชารีย์  ไทยราช โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงเดนิก้า  พิล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กชายธัชพล  จงขจรพงษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงวรดา  ชนะกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงภรกัญ  ตรีสิริเกษม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงนรพร  ขวัญซ้าย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงชวิศา  ศรีเกษ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงปาจรีย์  ณ บุญโณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
602 เด็กหญิงกวิสรา  หอมรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กชายเตชินท์  คงดำ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กชายฐกฤต  ตรีสิริเกษม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายธนดล  ดาวเรือง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงณิชา  โตวิชัยธำรง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงปาณิสรา  ปรียากร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงชญานิศ  สะโรจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงปัญญาดา  วณิชชานนท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กชายพฤกษ์  พัฒนวีรมงคล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กชายสุวิจักขณ์  ใจเพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงญาณิศา  คุ้มเฉงอะ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ทรัพย์เจริญ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงวรรณกานต์  เทการ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กชายพิชญุตม์  อยู่เเสง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงอนงค์นาถ  เสาพรม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงสุกฤตา  นาคเเกมทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงพาขวัญ  ดวงอรุณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงธัญชนก  บุญคง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายธีทัต  ไพบูลย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงธนมน  พิทักษ์วงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงนำ้เพชร  อัครปฐมกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายสัตตบุษย์  ธรรมบริวัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงธิดารัตน์  วิเชียรวงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงเขมจิรา  อัมพุกานน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงวีรภัทรา  วุฒิกรวาที โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงชนัญชิตา  มาศพิทักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายพัชรพล  สุวรรณโชติ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงโชติกา  วงษ์ทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงบุญรักษา  ศรีเกษ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงปุญชรัศมิ์  เพชรพงศ์พันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เกื้อด้วง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กชายสรกิจ  ศรีอุลิต โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายชญานน  ภูริปัญญานนท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กชายพงศ์สุวัชร  มิตรพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กชายรตินนท์  อัฒจักร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายกฤติธี  ทรัพย์ยืนนาน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงศศิยฉัตร  กมลลาศลักษณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงกนกนันท์ธิดา  ณะเสน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงณฐรดี  ร่มโพธิ์ทอง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงศุณิสา  ขมัน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงชนัญชิตา  เเพนาค โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงกัญญลินทร์  ดำนิล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงธีรนุช  บัวบางกรูด โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงวิศรุตา  ศิริพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงญพิภา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงณัฏฐากร  รักสวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กชายพุฒิพงศ์  ธีรเดชไชยนันท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายศุภวิชญ์  มีเพียร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายธนิสร  สิกขวัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงเพียงฟ้า  ไวภูศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายวริทธิ์  เพชรจรัส โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงฐิตารีย์  บุญมา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงปัญฑิตา  มาสังข์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงณัฐวรา  เกื้อสกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายพสิษฐ์  จรีวรรณเพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองชนะ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงปุณญาดา  พูลสิน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงปิยนันท์  เดโช โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงพรรณวษา  เพชรพรหม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงเปมิกา  ทองสง่า โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงสุวภัทร  ฤทธิเดช โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงณภัคมน  ณ อุบล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงภูษณิศา  สุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายทยาวีร์  รัตนพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กชายภูริณัฐ  อำนักมณี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กชายธีรดนย์  โกละกะ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายสิทธิพงษ์  รัตนชัย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กชายพันธวิศ  เลี้ยงสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงอัณรัตน์  ศรียาภัย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายยศพนธ์  พัวพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กชายกิตติธัช  ดิษราชา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายธัชชัย  พินิจอักษร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายปัณยวัจน์  รักษาเพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงปิยนุช  ลิ้มสุขสมบูรณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงจริยาวดี  เพชรศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงเบญญาภา  ใจห้าว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงลักษกา  อาวุธ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงพัทธนันท์  ราชัย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงชนัดดา  วิรินทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงกานต์ธิดา  งานดี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองน้อย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงกวินธิดา  เเก้วกาศ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงชาลิสา  วชิรานันตวัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วัฒนพร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กชายปัณณธร  เเย้มสกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงฟ้าใส  สงเจิม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กชายกฤตภัค  ณ พัทลุง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงพีรดา  เจตนา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงโยษิตา  เพชรมีศรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายกฤติพงศ์  โชคชัยปัถมาพร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงพมลพร  คล้ายพิกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงณัฐรุจา  พรหมอินทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงภูษิตา  เเก้วไทย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กชายสันติศักดิ์  ศรีชฎา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กชายนพรุจ  พรหมนุช โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงณัฐนรี  เพ็ชรพลอย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กชายภูวเดช  สัมพันธ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงกัญญาพัชร  เจริญพร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงอมรพรรณ  จันทารณะ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงกวิสรา  มุสิกวงษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงเกวลี  รอดไทย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงวชิศรา  บุญเลิศ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงเกศสุดา  รอดภัย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงจันทราภา  พาหะมาก โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงพิชชาภา  พูลสิน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงขวัญชนก  ชุมพร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงขวัญณภัทร  ทิมสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กชายวิทย์สรุต  และสง่า โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กชายศรัณยพงศ์  วีระกุลนิติรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงฟ้าใส  มีเเสง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ชนะภาส โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงชนากานต์  มณีวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงคีตวรรณ  หนูคง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงภูษิตา  ทิพย์รักษา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงณัฐทิชา  คงคาช่วย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงฝนทอง  บุญฟัก โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงรวิสรา  ชูคง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงชยิศา  บุญมา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายศวาวิทย์  หวังวิศวาวิทย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายภาณุพงศ์  เเง้เจริญกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงปุณยพัฒน์  สมุทรผ่อง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายเขมวัฒน์  กุลสถาพร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เธียรโชติ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กชายศราวุฒิ  มุสิกโรจน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงณิชชา  เซ่งเเก่น โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สุรวุฒิสกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายเมธัส  ชื่นวิเศษ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายจิรัฏฐ์  ด่านชนะ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงอาภากรณ์  โชติธนทักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงวิชญาดา  ระวังวงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงวรวลัญช์  ปานเพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กชายภคิน  บำรุงรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงพิชญา  รักษ์สาคร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายอชิตะ  คงมณี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กชายธรรมนาถ  ศรีภักดี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงภัณฑิลา  นิลพงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงเอมสุข  สุดใหม่ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กชายเตชทัต  ณ พัทลุง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กชายพศุตม์  ครุฑสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กชายสุวพิชญ์  เเช่มรัมย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงภัทรชนก  บุญศิลป์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงนนทพร  ศรีทองกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงเกศสินี  ไทรจำเนียร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กชายอภิลักษณ์  ชูกลิ่น โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงสุณัญธนา  ณ สุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายเขมากร  เผือกสวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงศุภกานต์  ลิมปนะวงศานนท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายโพธิวัฒน์  บุญชู โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงศุภสุฏาฐ์  รัตนอุทัยกูล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงอภิษฎา  อักษรภักดี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงณภัทร  เลิศรังสิวัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงสุวภัทร  เครือหงษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงธิษณา  ผอมหนู โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงกัญญ์นนัฐ  ยุทธวรวิทย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงธัญญามาศ  นวลฤกษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงเลนี่ เจรัลดีน  ลา ริซซ่า โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงสโรชา  พันธุ์อุบล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กชายธีร์ตรัยภูมิ  บุญมา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายวรเมธ  วงศ์ศิริ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงณิสมน  เวฬุการ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงธันยกานต์  บุญชุม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กชายสิรภพ  สังข์นาค โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายภาณุพงศ์  เจริญสิน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายศุภกร  คงแพทย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กชายอมรเทพ  เกลือกลิ่น โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายศิริพงศ์  ปราบสงคราม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายสิรวิชญ์  อำสวง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายเจษฎากร  จรูญรักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงวรรธนันท์  สังข์ฤทธิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงภัทรธิดา  อริยสุนทร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงอติพร  พัฒนรังสรรค์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงกวิสรา  จิวารัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ศรศุภราช โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงสุภัสสร  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงญาณิศา  เกิดไพบูลย์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงสุทัตตา  พุทธิพงษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  เขียนบรรดิษฐ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายณฐวรรธน์  แหวนเพ็ชร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กชายวรปรัชญ์  แตงพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงดวงกมล  ชื่นชม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กชายณฐพล  บุรินทร์กุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายธนกร  วิชัยดิษฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พิริยะวัฒนกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กหญิงวรพิชชา  จามพัฒน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงณัฐณิชา  เชาว์วัฒนะ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายศักดิธัช  เบญจพิทักษ์ดิลก โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงปิญาพร  เรืองจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงปกายธาร  แก้วกุฏิ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงปริยาภรณ์  เครือเพชร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงคณาธัญญธิป  ดำสอน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงเขมินทรา  อักษรพิทักษ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงปริยากร  อู่ฉาย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงณัจฉรียา  สุขขี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงนภเกตน์  วงษ์แหวน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงจิณณพัต  น้อยเกษม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงจันทกานติ์  แมนเมือง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงมาณวี  อุรัชโนประกร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงชญานิศ  สะอาด โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงนันท์นภัส  เกียรติภัทราภรณ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงจิดาภา  อิรัสคาน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงกนกพร  อินทรกำเหนิด โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงเวธกา  วิริยะวารี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายณัฐพงศ์  มงคลเจริญวงศ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายรฐนนท์  ทองคำ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงปริยากร  จันทร์เสี้ยวรัศมี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงเพียงฤดี  บุญมีชัย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงปิยทัศน์  เจริญสัน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงวราทิพย์  วิริยะวารี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงพลอยปภัส  มากใหม่ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงธัญชนก  บุษบรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายพีรวิชญ์  ป้อมแดง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงณฐพร  บุญเลิศกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายปพนต์ฐวัฒน์  เทพเลื่อน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงแพรวรุ้ง  แดงนภาพรกุล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงพิชญาภัค  ใจห้าว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงฐิติกานต์  ปลัดรักษา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เจริญสิน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงวิชญาพร  ช่วยประทิว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายเนติภูมิ  ชัยสงคราม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กชายนวัช  มณีรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กชายทรงเดช  พันธ์ยอด โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  แก้วมณี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงธันย์สุดา  วิริยะวารี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงจิราพัชร  จันวนา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงวรรณวรินทร์  โสมมาก โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เพ็ญ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กชายสันติพงษ์  วิเศษรัตน์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงกัลยรัตน์  หนูใย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายชนวีร์  ทิมสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงเบญญาดา  ทองชื่น โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กหญิงพิชญาภา  ภักดีคำ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงพรกนก  สุวรรณา โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงชิดชนก  คงชาตรี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงจิดาภา  จันทร์คง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงสิริยากร  คงคาชัย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงณัฐณิชา  พูลประเสริฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงธัญชนก  จันทร์เศรษฐี โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กชายกัณฑ์อเนก  ด้วงช่วย โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายวฤษฐ์  แพรสิน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงปพิชญา  ณ บุญโณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กชายฐปนนท์  จุ้ยสุวรรณ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงธัญชนก  คงจันทร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงสิดาพร  จินาสุ่น โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กชายภูริชภณ  ติณณาธร โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายวิชญ์พล  ทองหมัน โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงพิมพ์พิสาข์  เพียรเจริญ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กชายยี่เหิง  จ้าว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายกุลเชษฐ์  สมบัติยานุชิต โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กชายภัสสรกรณ์  ประสิทธิ์ศุภผล โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กชายวงธนา  กาเลี่ยง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กชายภูกวิน  บุณยประสาท โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงธนพร  แก้วขาว โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงดลพร  ครุครรชิต โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กชายเวชพิสิฐ  วงศ์เวชสวัสดิ์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
856 เด็กชายคณัสนันท์  อินทรประเสริฐ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
857 เด็กชายอเล็กซานเดอร์  คัทสตัลเลอร์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
858 เด็กชายนันทิพัฒน์  เมืองชู โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
859 เด็กชายครองภพ  เจริญสุข โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงชญานี  แก้วทองด้วง โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงพิชญา  ปัจฉิม โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
862 เด็กชายเมธวัจน์  สุรไพศาลนนท์ โรงเรียนธิดาแม่พระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงหทัยชนก  ยกย่อง โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
864 เด็กชายณัฐภัทร  ทัดปอย โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
865 เด็กชายโอบ  มหาธนินวงศ์ โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ 1 ป.5 คณิตประถม
866 เด็กชายสืบสุข  กลางรักษ์ โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
867 เด็กชายปรินทร  แฝงกาย โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
868 เด็กชายเทวินทร์  แก้วพิชัย โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ 1 ป.6 คณิตประถม
869 เด็กชายธนพล  ผิวเหมาะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
870 เด็กชายนัทธนัน  ชาริโท โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
871 เด็กชายวุฒิภัทร  แซ่หลี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
872 เด็กชายธีรชัย  แสงทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
873 เด็กชายณัฐภธัญห์  ภัทรประดับวิทูร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
874 เด็กหญิงณภัทร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
875 เด็กหญิงสุภาพร  ทองมีขวัญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
876 เด็กชายพสิษฐ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
877 เด็กชายกันตพัฒน์  ชูนาค โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
878 เด็กชายกรวิชญ์  เจริญศักดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
879 เด็กชายกรณ์  ชินวงศ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
880 เด็กชายวสวัตติ์  คงหวัง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
881 เด็กชายกิตติภพ  เสาแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
882 เด็กหญิงพิชามญชุ์  นาคบุตร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
883 เด็กชายจิณณะ  แสงกระจ่าง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
884 เด็กหญิงสรัญญา  กาหยี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
885 เด็กหญิงเบญญาภัทร  ปราบสุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
886 เด็กหญิงภรณ์ชนก  ช่วยสงค์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
887 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขอุ่น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
888 เด็กหญิงอมรรัตน์  ธรรมลี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
889 เด็กหญิงสิร์นรี  สุทิพากร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
890 เด็กหญิงธนัญชนก  ทองเกตุ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
891 เด็กหญิงกันติชา  ทองปานดี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
892 เด็กหญิงสลิลทิพย์  ปล้องนิราศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
893 เด็กหญิงญาณิศา  บุญสิทธิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
894 เด็กชายชวภณ  สาครพานิช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
895 เด็กหญิงนิกข์นิภา  สุวรรณประภา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
896 เด็กหญิงกชพร  โอชุม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
897 เด็กหญิงณิชกานต์  สุวรรณน้อย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
898 เด็กหญิงจารุกัญญ์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
899 เด็กหญิงวิภาวี  กองรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
900 เด็กหญิงวิภาวี  โสมขันเงิน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
901 เด็กหญิงณัฐณิชา  เลื่อนนาวา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
902 เด็กหญิงโชติกา  วิโสจสงคราม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
903 เด็กหญิงจิรนันท์  จันทร์ดวน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
904 เด็กหญิงวรินทร  โรจนรักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
905 เด็กชายธฤตวัต  หิรัญรัตนธรรม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
906 เด็กหญิงพิชามญชุ์  คำอุปละ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
907 เด็กหญิงปวริศา  บุญสร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
908 เด็กหญิงกัลยรักษ์  ชุลีธรรม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
909 เด็กหญิงอมลวรรณ  ขนอม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
910 เด็กชายโพชฌงค์  แก่นแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
911 เด็กหญิงโศภิษฐา  เจริญสุข โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
912 เด็กหญิงมุกตะวัน  โกละกะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
913 เด็กหญิงพิสิษฐ์  คงแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
914 เด็กชายฉัตรมงคล  นนทพันธ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
915 เด็กหญิงกชพรรณ  วงศ์กรด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
916 เด็กหญิงอลีนตา  ศรีเมือง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
917 เด็กหญิงแก้วปภัสร์  สำลี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
918 เด็กหญิงณฐิตา  เหล่าทองกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
919 เด็กชายสุนทร  พงสกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
920 เด็กชายพีรวิชญ์  จริยาพจน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
921 เด็กชายศุภณัฏฐ์  เฉวียงหงษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
922 เด็กหญิงสุมนธิญา  จีระพงศ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
923 เด็กหญิงธิดารัตน์  วารี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
924 เด็กหญิงชิดชญา  วรุณโรจน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
925 เด็กชายธนกร  ศรียาภัย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
926 เด็กชายกนกวัตน์  แซ่จุ่ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
927 เด็กชายไชยุทม์  ภิรมย์นก โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
928 เด็กหญิงขวัญปภัสร์  แสงสงเคราะห์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
929 เด็กชายธราสุต  นวลกุ้ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
930 เด็กชายกันตินันท์  ไตรศร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
931 เด็กหญิงไอยวริณ  เรืองทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
932 เด็กชายณัฐภัทร  เปรุณาวิน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
933 เด็กชายธนพล  ขากลาง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
934 เด็กชายณฐกร  ทองคำ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
935 เด็กชายธีรภัทร  นาคทองกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
936 เด็กชายอดุลวิทย์  ทองเอียด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
937 เด็กหญิงศุภพิชญ์  คำอุปละ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
938 เด็กชายพัทธดนย์  ไกรสุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
939 เด็กหญิงพิชญาภา  ใจแผ้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
940 เด็กหญิงสุทัตตา  ชำนาญนา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
941 เด็กหญิงมณฑิรา  โอโลรัมย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
942 เด็กหญิงอโรชา  เมืองมี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
943 เด็กหญิงแทนฟ้า  ไพฑูรย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
944 เด็กชายชวกร  เทพเฉลิม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
945 เด็กชายเมธาวิน  รัสธรรม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
946 เด็กชายณัฐภาคย์  แซ่อั้ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
947 เด็กหญิงณิชนันท์  ช่วยสงค์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
948 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  เนตังวาศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
949 เด็กหญิงเหมือนฝัน  แย้มแสง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
950 เด็กชายพรเทพ  ถมเมืองปักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
951 เด็กชายอัครวินท์  ฉิมทับ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
952 เด็กหญิงพิยะธิดา  ช่วยสงค์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
953 เด็กชายภูมิพัฒน์  หล่อพันธ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
954 เด็กชายศุภณัฐ  แสงจันทร์ศิริ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
955 เด็กชายณัฐชนน  จันทร์ขาว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
956 เด็กชายธีรัช  มาศกสิน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
957 เด็กหญิงมิ่งโกมุท  เอ้งเหมาะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
958 เด็กชายคัมภีร์  ทองพันธ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
959 เด็กหญิงวรัชยา  รองรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
960 เด็กหญิงพิชญ์สินี  เรืองศรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
961 เด็กหญิงนิชชนันท์  กล่อมเจริญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
962 เด็กหญิงสสิประภา  ต้อยแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
963 เด็กหญิงปัณณรัตน์  เถาลอย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
964 เด็กชายธีณภัทร  อนุจันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
965 เด็กหญิงอธิตญา  เธียรโชติ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
966 เด็กหญิงบุษยาภรณ์  จักสาน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
967 เด็กชายกฤติน  เพชรบำรุง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
968 เด็กชายณัฐวิชญ์  ฉายศิริกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
969 เด็กชายปวริศร์  เลี่ยนศิริ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
970 เด็กหญิงภัทราพร  ลิ่มจารุถาวร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
971 เด็กหญิงพิมพิมาย  ทองเรือง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
972 เด็กชายวีรยุทธ  ใจซื่อ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
973 เด็กชายปัณณทัต  นาคขวัญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
974 เด็กชายณัฐชนน  ทองหล่อ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
975 เด็กหญิงสุภัคชา  จอมพิทักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
976 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ธัญพิทักษ์ตระกูล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
977 เด็กชายพสิษฐ์  หมานมา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
978 เด็กชายสิรวิชญ์  เด็กหลี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
979 เด็กชายฐนกร  นพรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
980 เด็กหญิงกัญชพร  ทองยวน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
981 เด็กชายวันปีใหม่  ขนอม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
982 เด็กชายพงศ์วริศ  แซ่หม่ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
983 เด็กชายเบญจรงค์  อามิตร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
984 เด็กชายศิวกร  สุขยิ่ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
985 เด็กหญิงขนิษฐา  มาศเมฆ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
986 เด็กหญิงปุณฑริกา  บุญเลี้ยง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
987 เด็กชายธนนท์  มีทับ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
988 เด็กหญิงบัณฑิตา  นาคบุญช่วย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
989 เด็กหญิงปภาดา  แก้วพิชัย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
990 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพชรคง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
991 เด็กหญิงศุภิสรา  จินดำ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
992 เด็กชายวรพล  แก้วบุญญานุภาพ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
993 เด็กชายเมธัส  รัสธรรม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
994 เด็กชายภูมิพัฒน์  รักชาติ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
995 เด็กชายหรรษกร  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
996 เด็กชายภควุฒิ  ปิตุทิพย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
997 เด็กชายพุฒิเมธ  คุรุพงศ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
998 เด็กชายวชิระ  เมฆมีเดช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
999 เด็กชายธนวินท์  ชูพรหมแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1000 เด็กชายกิตตินันท์  ลอยใหม่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กชายอาชวิน  สังข์เพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1002 เด็กชายเขมทัต  คงวิจิตร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1003 เด็กชายกฤตยชญ์  พงษ์ลือเลิศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1004 เด็กชายนพชิษณ์  วงศ์จินะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1005 เด็กชายบวรพจน์  ตันติจิรวัฒน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงธนัสมล  จุนหวิทยะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงปาณิสรา  นาคสุข โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงนันท์นภัส  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1009 เด็กหญิงอธิชา  นาคกลัด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงภวิษย์พร  คำนึงคุณากร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงพิชามญชุ์  คงสุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงอรพิมล  ทองจันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1013 เด็กหญิงพิชญ์สินี  อำไพจิตร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงอนัญญา  สุวรรณดี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงจิรัฏฐญา  มณีรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงอุษมา  เหมทานนท์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1017 เด็กชายณภัทร  ลายประเสริฐ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1018 เด็กหญิงบัณฑิตา  วงค์นิ่ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงนงนภัส  อินทรักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงปรมี  แก้วจันทร์แก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1021 เด็กชายพงศภัค  เชื้อกูลชาติ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1022 เด็กชายศุภณัฐ  ทองยวน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1023 เด็กหญิงนภษร  ใจงาม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงกุลรัตน์  สุทธิเนียม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1025 เด็กชายจตุรภัทร  อริวสะโร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1026 เด็กชายทินภัทร  สิทธิสุราษฎร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1027 เด็กชายวุฒิพร  ชูเชิด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
1028 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แก้วพิชัย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
1029 เด็กชายณัฐพล  พรหมหิตาธร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายภาคภูมิ  อนันตศักดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายเจตนิพัทธ์  นวลคล้าย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายพีรพล  พรมจันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1033 เด็กชายณัฐพล  ทองเกื้อ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1034 เด็กชายพีรสิทธิ์  พรมจันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายปฏิวัติ  หยูตุ้ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงชุติรัตน์  เทพแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงพัสวีร์  ไชยเมธานันท์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงสลิลทิพย์  แก้วเจริญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงสิฬีณัณฑ์  แก้วเพ็ง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองสุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงเขมิสรา  ศิลปพรหมมาศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีมุกข์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงสิริราช  นาวารัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1044 เด็กหญิงญานภัทร  ซัวต๋อ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1045 เด็กหญิงบัณฑิตา  จอมเกิด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงกิตติวรา  ทองแช่ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงใบเฟริน์  คงแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1048 เด็กชายปัณณทัต  เจียมพูนทรัพย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1049 เด็กชายจิรภัทร  สุวรรณบุตร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงกมลชนก  คำจันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงสุทธิกานต์  พรหมวิเศษ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กชายกรกฤต  ลิ่มจารุถาวร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กชายธนเทพ  สุนทรพัฒน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กชายธนกร  ผิวเหมาะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงขวัญข้าว  ขาวมะลิ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงนันทนัท  เวียงธรรม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงสุพิชญา  เกตกินทะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงสุทธิกมล  สอนประสม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงกนกวรรณ  เผือกเหล็ก โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงธนัญชนก  ไชยรักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงวรัมพร  สุขรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กชายวรฉัตร  คล้ายโสม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงอนันต์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงศรประภา  ฮั่นวิริยะนนท์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายภัทรฉัตร  อภัยสวัสดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายณัฐนนท์  ใจชื่น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายชัยธรณ์  หลำจำนงค์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายณัฏฐชัย  จันทร์ภักดี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงณัฐกมล  เกตุแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงณัฐณิชา  มณีปรีชา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายธีรภัทร  สอนประสม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายกิตติธร  เกื้อสกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายวริทธิ์  ทองจันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงมนทิชา  ช่วยจันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงฐิตามร  รัตนฐากูร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงชญาน์ทิพย์  จันทร์เชาว์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงพรลภัส  พัฒน์แก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงสุธาทิพย์  สังข์ศิริ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงขวัญภิตา  เหลื่อมใส โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงณัฐพร  ด้วงเชี่ยว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงมัณฑนา  แซ่เลี้ยว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กชายนนทพัทธ์  บุญสิน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายณัฐกฤษ  เลี่ยนกัตวา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงธิดารัตน์  สวนเรือง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายธนากร  ถิ่นขนอน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงเบญจมาศ  กว้างปาละ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงปกิตตา  การกรณ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายกฤติพงษ์  ชาสุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายรัชชานนท์  ชาตรีทัพ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กหญิงณัฐชยา  ทองตำลึง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กหญิงณัชธิชา  เพชรชำนาญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายธนวัฒน์  สังข์เมฆ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายศุภกรณ์  ทรายอ่อน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กชายกนกพล  เพชรศรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงกวินธิดา  กองประดิษฐ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายณัฐวีร์  ดิษณะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงพุทธธิดา  นิลเวช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงวรรณภรณ์  รัตนูปกรณ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงธัญชนก  ทองล่อง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงธัญชนก  อำไพเพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงพรรณพิมล  ตั้งต้นเจริญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ผาดแผ้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายนวพรรษ  ทองปานดี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายกิตติพร  แสงเดช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายภูวมินทร์  เวชวัฒน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายพลอธิป  นาคแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงสุรสา  สุขประดิษฐ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายนภดล  ช่วยศรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายสิรวิชญ์  ฤกษ์อ่อน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายไกร  สุขุมทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงปวริศา  สุขเจริญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงนงนภัส  เจริญฤทธิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงกัญญ์วรา  พูนช่วย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงชาลิสา  แก้วพิชัย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงวสุวัชร์  ตรีรินทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงช่อแก้ว  กลิ่นคล้าย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงติณณ์อธิชา  พวงประทุม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงชญานิศ  แก้วกอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงกฤตมุข  จันทร์เทศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงจารุลักษณ์  รังสิโยกฤษฏ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงครองขวัญ  ดอนวิรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงชนม์ชนก  ชูสุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีใหม่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงชนัญชิตา  โฮ้เต้กิ้ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงชิดชนก  แสงอาวุธ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เพชรคุ้ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงแพรทอง  ตรีศรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงธรรตวัณย์  ทองเกตุ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงฐิติชญา  สมบูรณ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงชนัญชิดา  บุญคง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงกวิสรา  ไสยแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายศุภณัฐ  จันทร์สุข โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงจรรยาณี  แซ่หลี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายภูมิ  ภูมิวณิชกิจ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายณัฐพนธ์  นิ่มเนียม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงสุมานัส  การะพันธ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงนันทรัตน์  นนทชิต โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงนุชษรา  ศักมาศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงรสิตา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงวรัญญา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงกรวรรณ  รัตนะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงสุปัญญา  ธรรมนิยม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายมนัสวิน  วงศ์คช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายจักริน  สุวรรณวิหค โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายปุณณัติ  ฐานะวัฒนา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายวริทธิ์  จรรยาภรณ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กชายชนะเทพ  ลักษณะชู โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายกมลศักดิ์  สุวรรณมณี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายชิษณุพงษ์  ทองอภิชาติ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงณิชากร  เดี่ยวกี่ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงชลฑิชา  สรรพาวุธ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงปฐมาวดี  ใหม่แก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงราชาวดี  หงษ์ร่อน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ชัยกิจ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1156 เด็กหญิงปิยธิดา  เดชชัยภูมิ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1157 เด็กหญิงลภัสกร  ธรรมธวัช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1158 เด็กหญิงเววิกา  พรมเดช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1159 เด็กหญิงสุวภัทร  ศรีเพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงพีรวดี  รุณเจริญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงหทัยภัทร  มีอนันต์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงณิชาภัทร  ขาวสอาด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงวิสา  สุทธิรักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงอุมากร  ดวงงาม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายธันยธรณ์  สงละเอียด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายณัฐชนน  ไตรศร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายสุรยุทธ์  แจ่มสุริยา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายณัฐวัศ  ศักดิ์แก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1169 เด็กชายปานเทพ  วงศ์วชิรวัฒน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1170 เด็กชายเมธัส  สร้อยมาศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายจักรเพชร  ลิเหล็ก โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายภาคภูมิ  โอ่เจริญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1173 เด็กชายนวพล  ทองฉาย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายพงศ์ศิริ  ศรียังมาศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายก้องศักดิ์  กลับวิหค โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงอรวรา  เดชมณี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงณัฐธิชา  คงทรัพย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงภานัสสริน  คำเหล็ก โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงฟ้าประธาน  ชำนาญเพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงเกวลิน  เพชรศร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กหญิงดวงหฤทัย  อุบล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงภัคจิรา  ไทยชนะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทองปลอด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงสิรินันท์ธิดา  พราหมณ์ทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงจินทิวา  เซ่งบุญตั๋น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กชายจักรกฤษ  มณีน้อย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายนัธทวัฒน์  มาศรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายปกป้อง  โอนอ่อน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายจิณณพัส  ศรีวิโรจน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายพัชรพงค์  พลวิชัย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงศศิธร  เคาว์ประสิทธิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายอติวัฒน์  หนูวัน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายภาคิน  ทัศนเรณู โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงปานชีวา  สุวรรณดี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงปวริศา  บุญพิทักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายพิชญะ  รักเพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงศุภัชญา  รัตนมณี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงณฐมน  สวัสดิ์ชูแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายภวินท์  ไทยราช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อินทานุกูล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายพสิษฐ์  ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงนันทัชพร  ทองยวน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงรมิดา  เจริญรักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงภัชญพร  อกอุ่น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงโอบอ้อม  สมสวัสดิ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายวิษณุสรรค์  เมฆกล่อม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายวีรภัทร  บุญมี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงธีริศรา  ดำรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงศิรภัสสร  บัวอ่อน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงมินทิรา  ราชคต โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงจิรัชยา  โวดทวี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงอารดา  พรมโกฎิ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงพิจักขณา  ชัยทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงนัฐกานต์  ช่วยศรี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงกชพรรณ  ขุนพรรณราย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  เรืองทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1217 เด็กชายปุญชรัสมิ์  แป้นกล่ำ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1218 เด็กชายธีรภัทร์  ด่านรุจิกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายณภัทร  ใจห้าว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายจตุพันธ์  นาคสม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงกัญญ์วรา  มาสง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงอัจฉราภา  ช่างสุวรรณ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1223 เด็กหญิงณัฐษิตา  เด็กหลี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1224 เด็กหญิงรัญชิตา  เที่ยงปราณี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายเมธัส  คงพยัคฆ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงวรดา  พละบุญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1227 เด็กหญิงธนิชญา  ศรีเพชรพูล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1228 เด็กหญิงนันท์ชพร  นัสฐาน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1229 เด็กหญิงกัญจน์ริษา  นิคมประศาสน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายกิตติพศ  พุทธวรรณ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายแทนคุณ  สุวรรณมณี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายทีปกรณ์  ไกรหา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายภูริณัฐ  หีตสกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงพิชญาภา  ศึกเสือ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายเปรม  เครือรัตน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายชิษณุชา  พรหมเมืองขวา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงวิลดา  ชมเชย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงชวัลญา  จันทร์ผ่อง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงณภัทร  ณ พัทลุง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงรัตนะ  กรายแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงกรรวี  กอวณิชกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายนักรบ  นิยมไทย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายภูมิพัช  อำนวยโรจนจินดา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กชายรัชพล  หาริตะวัน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายมาตุภูมิ  เสวตร์เวช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายภัชวัส  ทองพันธ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายรัชตะ  อิงอ้น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายภาคิน  บำรุง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายณัฐพนธ์  เนียนเพ็ชร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายชญานน  จรูญรักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายสุเมธี  กัสปะ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กชายอินทัช  เหลืองอ่อน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กชายภูมิพิชญ์  บุญศิริ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงกชพรรณ  แก้วมา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงอาทิตยา  ขวัญเมือง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กชายคณาธิป  จิ้วไม้แดง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กชายเมธัส  โสภา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินทร์จันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงสุพิชชา  ปานแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายธนภัทร  จวบความสุข โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงธัญพร  ปักษธรสันติ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงปราลิชาติ  คำแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงกมลภัทร  ดำมุณี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กชายกิตตินันท์  เกตุแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  รัตนวุฒิ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงปาฐิตา  ไกรสร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายบุญฤทธิ์  ใจตรง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กหญิงสุวิสาข์  ดิษระ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายกรวิชญ์  ทองยวน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปานเหลือง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กหญิงนวรัตน์  กอบวัฒนกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ฉิมภักดี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงชญาดา  สุทน โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงฐานิตา  สุปันตี โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงกุสุมา  ทีคะพันธ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงพริมรตา  เพชรรักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายกิตติพงศ์  เสือคำ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายกันตพัฒน์  ไชยเมธานันท์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายนพกร  สุทธิศิลป์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กชายวชศิลป์  สอนแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายฐปนนท์  เด็ดรักษ์ทิพย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายรุ่งโรจน์  คำจันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กชายพงศธร  ชูแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายสัญหณัฐ  ชูดวงจันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงสุกัลยา  ถาวโรสกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงนภัสกร  อินทร์จันทร์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงภัคจิรา  ตั้งมิตรเจริญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงธิดาพร  แก่นสาร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงวรวลัญช์  มีเจริญ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองแท่น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงปวริศา  คนเพียร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงภัณฑิรา  สรรพขาว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงณัฐนิชา  เพชรแป้น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงกนกพรรณ  ชูแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายภูมินทร์  ช่วยนุ้ย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงธมนพัชร์  แดงสุภา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  เม่นงาม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงอภิษฎา  ทองตำลึง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงอนันตญา  โพธิ์เพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายกฤติธี  แช่มชื่น โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายรัฐศาสตร์  อินทสุวรรณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงนรพร  ทองเผือก โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงปัณฑิตา  พยายาม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายธิติศักดิ์  เพ็งสกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงธัญทิพย์  อินทรสาร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงพิชชาพร  วงค์รักษ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงสุพิชญา  สุพันธุ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงณัฐกุล  แผ่เต็ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงณิชกานต์  ฉายศิริกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายกิตติพงศ์  เสนามิตร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงกนกวรรณ  คิดละเอียด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงสุพิชชา  โพธิ์เพชร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1314 เด็กชายธีรพัฒน์  ยิ้มละไม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงสุภชาพร  ราชฉวาง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงกายวิญญ์  สังข์ชุม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงณัฐณิชา  นพคุณ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายอภิเดชน์  ฉิมเรศ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงนัยน์ปพร  ศิริ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงธารติกาล  ส่งแก้ว โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1321 เด็กชายธรรศ  พงศ์พิพัฒนา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายเก่งกาจ  จินตนา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงสุรภา  กล่ำศรีทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงพิมพิศา  โรจนวรสาร โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  จันศิริ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายกฤตเมธ  ธรรมกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายนรชัย  นนทชิต โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายศิระ  เขียนสุข โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงรุ้งนภา  เพชรชู โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงกัญญาวีย์  เมืองพร้อม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายสิรวิชญ์  ภักดีพล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายอนาวิน  ลิ้มสกุล โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงชนัญธิดา  พรหมช่วย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงลีลาวดี  ติณพันธ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงเนตรศิริ  ชุมทอง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายภัทรวุฒิ  สกุลไพโรจน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายธนพล  นุราช โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายกรณ์เทพ  มติธรรม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงธันชนก  ปานแดง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงอัญชนา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงชนิดาภา  จิตราภิรมย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงวิสสุตา  กวมทรัพย์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงสุรัสวดี  คำรอด โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงสุชาวดี  คงเจริญเมือง โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงธาริสา  ปานจินดา โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายราเชนทร์  เต็มเปี่ยม โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายธีรัตม์  สุนทรพัฒน์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายสดายุ  วงค์สุวรรณ์ โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงแพรวา  ศรีสุข โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายภูรี  ทีฆภาคย์วิศิษฎ์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 คณิตประถม
1351 เด็กชายธนสันต์  ธรรมณรงค์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 คณิตประถม
1352 เด็กชายพลกฤต  บัวลอย โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 คณิตประถม
1353 เด็กชายหฤษฎ์  มณีโชติ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงวาธิณี  วัยพรรณธ์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงชาลิสา  ไพฑูรย์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงณัฐธิดา  เกษบุรี โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายวิศรุต  หาญญา โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายธนกฤต  ชูทอง โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กชายวรพล  เพชรชำนาญ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงพิมพิศา  นวลสงฆ์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กชายภูมรินทร์  ชมภู โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กชายภัทรนันท์  พรหมหิตาทร โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงนฤภร  อินทร์โสม โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงปุญญิศา  แดงสุภา โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงธัญสร  ศรีสุชาติ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายสรธิญ  เลี้ยวสุวรรณ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไชยศรีมาลย์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายพรรษกร  นักฟ้อน โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กชายธนกฤต  แข็งแรง โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงรัชประภา  โพธิ์ศรีษะ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงภัคจิรา  จินดาศักดิ์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงชาลิสา  ห้วยนุ้ย โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงศรสวรรค์  มั่งมี โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงปวริศา  นิลรอด โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงอิศรา  อารีกุล โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กชายอนวัช  อำไพรัตน์ โรงเรียนวมินทร์วิทยา (ฮัวเหมิง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายกันตินันท์  เกษตรชีวากรณ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1378 เด็กชายอริยะ  ถาวรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1379 เด็กชายนิธิศ  ชูอ่อน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1380 เด็กชายพศวัต  ลิ้มพัฒนสิริ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1381 เด็กชายธนวินท์  บุญวัฒน์หิรัญกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
1382 เด็กหญิงณพรรษ  ธีรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1383 เด็กหญิงธนิวรรณ  บุญวัฒน์หิรัญกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1384 เด็กชายณัฐศิวัช  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
1385 เด็กชายนานนท์  สวนานนท์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1386 เด็กหญิงชวิศา  สิริพชรภาส โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1387 เด็กหญิงณัฐณิชา  สังข์ทองงาม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1388 เด็กหญิงเมธาพร  ชัยยศ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1389 เด็กหญิงสุชานันท์  เพชรสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1390 เด็กชายฉัตรเมธี  รักชาติ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1391 เด็กชายวัทธิกร  วัจนเทพินทร์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1392 เด็กหญิงธนสร  นิตย์นรา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1393 เด็กชายภีม  หวังมุทิตากุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1394 เด็กหญิงเบญจมาศ  แจ้งวรวิชญา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1395 เด็กหญิงพุทธิปภา  บัวเจริญ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1396 เด็กหญิงเพชรรัตน์  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1397 เด็กชายนนทพันธ์  อาจทอง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1398 เด็กหญิงอังควิภา  ธรรมพลกิจ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1399 เด็กชายณัฐธเนศ  ยวนเกิด โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1400 เด็กหญิงจรรย์ฑัปปภา  สุวงศ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1401 เด็กชายคามิน  โพธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1402 เด็กชายกานต์  กาจน์กาญจนพัชร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1403 เด็กชายณฐกร  คงเรือง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1404 เด็กหญิงเปรมยุดา  ภพทวี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1405 เด็กหญิงพิชชาภัทร  อนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1406 เด็กชายเจตพล  ผลิวรรณ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1407 เด็กหญิงพรปวีณ์  พันธุ์วิชาติกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1408 เด็กหญิงพรพรรณ  บูรพเกียรติ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1409 เด็กหญิงณัฐธิดา  อู่อรุณ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1410 เด็กหญิงรัชนาท  สิงพรหม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1411 เด็กชายนวพรรษ  เอกประยูร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1412 เด็กชายปิยพงศ์  ไกรแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1413 เด็กหญิงสิตานัน  ภูษิตากรณ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1414 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1415 เด็กชายกตัญญ์วัฒน์  โพธิ์อ่อน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
1416 เด็กหญิงกัญญาภัค  มาศเฮ็ง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1417 เด็กชายพีรดนย์  โรจนภาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1418 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปฏิบัติ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1419 เด็กหญิงศิศิรา  เกื้อสกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1420 เด็กชายรชฏ  เพ็ชรดำ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1421 เด็กหญิงชลภทร  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1422 เด็กชายวรัญชิต  มีบุญ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1423 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงบำเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1424 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โพธิพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1425 เด็กชายอัครินทร์  เอกเลิศศิริสิน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
1426 เด็กหญิงกชพรรณ  จันเรียง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงกชชนก  ส้มเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงชนัญชิดา  ชลีกรชูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงณิชากร  พัฒน์ไกร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1430 เด็กชายจอมพล  พรนราดล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1431 เด็กชายธนกฤต  ภูมิสุข โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1432 เด็กชายธนภัทร  พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1433 เด็กชายพศุตม์  คุรุพงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1434 เด็กหญิงกริชฎานาถ  จิตเมตไตร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงกัญญ์วรา  เกษมวุฒิ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงบุษญมาศ  ปอยี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1437 เด็กหญิงภัทรชณิการ์  พิทยากรศิลป์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงสุชัญญา  พิชิตมโน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1439 เด็กชายชวินบุตร  พันธ์ครุฑ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1440 เด็กชายสรวิศ  สุขช่วย โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1441 เด็กชายศิวกร  ช่วยเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1442 เด็กหญิงจันทกานติ์  จินดาวร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1443 เด็กหญิงชนากานต์  พัฒน์รักษา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงธนพร  ธนะภาชน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1445 เด็กหญิงธนิสรา  จงควินิต โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1446 เด็กหญิงธันยพร  ภัทรโอภาส โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงธารัณดา  เพชรศรี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1448 เด็กหญิงนูรุลฮูดา  หวันจิ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1449 เด็กหญิงพาขวัญ  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1450 เด็กชายทินภัทร  คงจินดา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1451 เด็กชายธนกร  วงศ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1452 เด็กชายพงศพัศพงศ์  ไกรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1453 เด็กชายพงศภัค  หลิมกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1454 เด็กชายเมธัส  โอรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1455 เด็กชายรักษ์ภูมิ  ภูตะมี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1456 เด็กหญิงธมนชนก  จันทรโชตะ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1457 เด็กหญิงเนตรนัดดา  ศรีนวลขาว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1458 เด็กชายปภิณวิช  รักใหม่ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงนันชมน  อนุกูล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1460 เด็กชายภัทรพล  มณีน้อย โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1461 เด็กหญิงพินท์กานต์  ชาญพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1462 เด็กหญิงกชภัส  นุกูลเตชะศิริ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1463 เด็กหญิงประภาดา  อุ่นแท่น โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1464 เด็กชายชาญพัฒน์  สุขเพชร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1465 เด็กชายอาณกร  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงพรนัชชา  อนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงกุลพัชร  คุ้มตัว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1468 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ยะกะกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1469 เด็กชายกันตภณ  โสตรโยม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1470 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ผุดมาก โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1471 เด็กชายนรากรณ์  สงขำ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1472 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แกมกิจ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1473 เด็กชายอภิชาติ  สัมพันธ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1474 เด็กหญิงญาณิศา  ขวัญใจสกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1475 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชูเมฆ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1476 เด็กหญิงเอญดา  กุลไพจิตร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1477 เด็กชายกรวิชญ์  สกุลวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1478 เด็กชายธนธรณ์  โพธิ์ถาวร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
1479 เด็กหญิงณัฐณิชา  เงาพิทักษ์ศิลปิน โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1480 เด็กหญิงทรรศชนก  เรืองนรา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1481 เด็กชายปุณณวิช  เนาวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1482 เด็กหญิงนรีจิตรา  อรุณสกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1483 เด็กชายจิรัฏฐ์  นิ่มนวลศรี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1484 เด็กชายแทนธรรม  ภิรมย์รักษ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1485 เด็กชายธนภูมิ  ธีรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1486 เด็กหญิงพัทธนันท์  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1487 เด็กหญิงภัคธีมา  ผลเลิศ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1488 เด็กหญิงลลิตา  อินแก้ว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1489 เด็กชายธนวินท์  ตรียวง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1490 เด็กชายพิรชัช  สดศรี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1491 เด็กชายภคพล  ช้างทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1492 เด็กชายทีปกร  หีตหมื่น โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1493 เด็กชายคุณานนต์  ช่วยนคร โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1494 เด็กชายกฤษตบุณ  บุณยะตุลานนท์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1495 เด็กหญิงพิชชาภา  ภาราทอง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1496 เด็กชายอริญชย์  เหล่าสกุล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1497 เด็กชายสันสกฤต  นิลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
1498 เด็กหญิงทัตพิชา  คงจินดา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1499 เด็กหญิงพรทิพย์  พรนราดล โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1500 เด็กหญิงภัทราพร  ชาวคีรี โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1501 เด็กชายพีรพัฒน์  นิ่มทอง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1502 เด็กหญิงนิดชาวรรณ  โสภา โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1503 เด็กชายกมนณพ  งามผิว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1504 เด็กชายภาคิน  ตันเจริญ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1505 เด็กชายศักดิ์พล  โคตรุชัย โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1506 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เมืองพรหม โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1507 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ใจกว้าง โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1508 เด็กชายนิธิศ  ลิ่มประเสริฐวงศ์ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1509 เด็กชายภูมิทัศน์  อาจนะ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1510 เด็กชายสัจจานนท์  ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1511 เด็กหญิงกัลยกร  ประทุมสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1512 เด็กหญิงชิตากานต์  ศรีนวลขาว โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย 1 ป.4 วิทย์ประถม
1513 เด็กชายรตน  ไชยโย โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.4 คณิตประถม
1514 เด็กชายชยนันท์  โสรัจจาภินันท์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
1515 เด็กชายสิรวิชญ์  โม่สี โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
1516 เด็กหญิงโอฬาริศา  คงบาล โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
1517 เด็กหญิงณิชารีย์  ศิริอนันตภัทร์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
1518 เด็กชายนิธิวัชร์  พรอนันตโรจน์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
1519 เด็กหญิงปุญญ์  จันทรังสิกุล โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
1520 เด็กชายตรัย  จันทรังสิกุล โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.4 คณิตประถม
1521 เด็กหญิงพันธิตร  อรุณเลิศรัตนวิไล โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
1522 เด็กชายธีธัช  บรรณาลังค์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
1523 เด็กหญิงณัฐนริน  สรวงศิริ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
1524 เด็กชายสิทธา  สรวงศิริ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
1525 เด็กหญิงกัลยภรณ์  เจริญธุระกิจ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.4 คณิตประถม
1526 เด็กหญิงจิรัชญา  ศรีใหม่ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.6 คณิตประถม
1527 เด็กชายกันต์ธีร์  ธรรมนิยม โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
1528 เด็กหญิงนภัสนันท์  ตั้งทรงสวัสดิ์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1529 เด็กหญิงหัทยา  เดชมณี โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1530 เด็กชายภูบดี  พินิจ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1531 เด็กชายรัชพล  อินทร์บำรุง โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1532 เด็กชายจิรัฐวริทธิ์  อินทรธนู โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1533 เด็กหญิงพลอยนิษฐา  เนาว์นาน โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1534 เด็กชายพ.พาน  อัศวปิยะ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1535 เด็กหญิงอรอินทุ์  คงเพชร โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1536 เด็กหญิงกุศลิน  อัครวิฑิต โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1537 เด็กชายจักรพณธ์  ประภาส โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1538 เด็กหญิงรักสิตา  รักขนาม โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1539 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  จิตรมนตรี โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1540 เด็กชายเศรษฐสิริ  ธานีรณานนท์ โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1541 เด็กหญิงพิมลภัส  สิรวรจรรยาดี โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1542 เด็กหญิงสิริยากร  สีจง โรงเรียนอุ่นรัก 2 ภาษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1543 เด็กชายภูริพงษ์  ชุมทอง โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1544 เด็กชายปิติณัช  คงแป้น โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1545 เด็กหญิงฐิตารีย์  หวั่งประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1546 เด็กชายธนภัทร  วงษ์ปาน โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1547 เด็กหญิงอารีรัตน์  ด้วงจั่น โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1548 เด็กชายนภสินธุ์  บุญเกษม โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1549 เด็กหญิงณัฐธิตา  ไม้แก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1550 เด็กหญิงฐิรญาภรณ์  สมบัติตรา โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1551 เด็กหญิงเกศรินทร์  คงเกษตร โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1552 เด็กชายฉัตรนรินทร์  เอกทัศน์ โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1553 เด็กชายภูมิณภัทร  รองเมือง โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1554 เด็กชายพัทธดนย์  ศรีใส โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1555 เด็กหญิงสาลิณี  เนตรกลาง โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1556 เด็กหญิงชมพูนิกข์  สุขหิรัญ โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1557 เด็กหญิงประภาภัทร  สำเภาเงิน โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1558 เด็กหญิงชนากานต์  สุดคง โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1559 เด็กหญิงภัทรธิดา  การดี โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1560 เด็กชายจักรินทร์  สุขหิรัญ โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1561 เด็กหญิงปิยะภรณื  มือเพชร โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1562 เด็กหญิงนรมน  บัวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1563 เด็กหญิงมณฑิรา  แก้วสร้อย โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1564 เด็กหญิงธารีรัตน์  รอดแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1565 เด็กหญิงอุมาภรณ์  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลชุลีกร 1 ป.6 คณิตประถม
1566 เด็กหญิงปัญลพาณ์  ชูแก้ว โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
1567 เด็กชายศตวรรษ  คารมดี โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
1568 เด็กหญิงอ้อมกร  ศรีเงิน โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
1569 เด็กชายสุวรรณภูมิ  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
1570 เด็กชายศุภณัฐ  นาคะพัฒนกุล โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
1571 เด็กหญิงกฤตพร  ทินสุวรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
1572 เด็กชายสิทธิชัย  วุฒิจันทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
1573 เด็กหญิงอรณิช  กมลจิตรุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
1574 เด็กชายสิริวิทย์  รัชสิน โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
1575 เด็กหญิงกชพร  สุดจิตร โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
1576 เด็กหญิงณัฐณิชา  ประสิทธิพร โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
1577 เด็กหญิงภัคจิรา  บุญเลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงชนากานต์  จันทร์เรือง โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงขนิษฐา  บุญอมร โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงกัญชลิกา  นวกิจไพฑูรย์ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงสุภิดา  จิปริก โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงอารดา  ปานกุล โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงชลธิชา  เทพธัญญ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงญาดา  จอมสุริยะ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงอาคิรา  เอี่ยมคล้าย โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1586 เด็กชายธนกฤต  เจริญวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงยุพาวดีย์  เจดีย์รัตน์ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงอาริษา  สะวันชัย โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงสุภาวดี  อินทร์โท โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงอาริบา  รัตนการันต์ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงณัฐกมล  คงมินทอง โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงบัณฑิตา  ธรรมรงค์ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงชนากานต์  ประภาษ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงพิมฐิวาณี  แซ่อ๋อง โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงพุธธิดา  พรหมอักษร โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงณัฐนรี  จำนงค์ทอง โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1597 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ฉวบพรหมอินทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1598 เด็กหญิงอรฤดี  จินโต โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1599 เด็กชายรัฐภูมิ  แพประสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1600 เด็กชายพัทธดนย์  นุ่มนวลประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1601 เด็กชายศศิเดช  บุญช่วย โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กชายณัชนยนนท์  หัตถวงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงภคพร  สมมุ่ง โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงปภาวดี  เหมะธุลิน โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1605 เด็กชายรตน  ทองชม โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินแพง โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงมนัญยา  จงรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1608 เด็กหญิงชนิภรณ์  จะเงาะ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1609 เด็กชายภูริณัฐ  สังวาลย์ โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1610 เด็กชายเอกสิทธิ์  ศักดิ์ศรี โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1611 เด็กหญิงแพรชมพู  ภูมิไชยา โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 1 ป.6 คณิตประถม
1612 เด็กชายศุภณัฐ  นามโภชน์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 1 ป.5 คณิตประถม
1613 เด็กหญิงวณิชยา  นวลเขียว โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 1 ป.6 คณิตประถม
1614 เด็กหญิงนวพร  เกตุชาติ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 1 ป.6 คณิตประถม
1615 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  บุญฤกษ์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 1 ป.6 คณิตประถม
1616 เด็กชายกันตภณ  ศรอินทร์ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 1 ป.6 คณิตประถม
1617 เด็กชายอิทธิพล  ขุนชำนาญ โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1618 เด็กหญิงมุทิตา  คงร่อง โรงเรียนเทศบาล ๓ (ตลาดล่าง) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1619 เด็กชายทักษ์ดนัย  สำเภา โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1620 เด็กหญิงชญานิศ  ทองสม โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1621 นายณภัทร  รัตนบุรี โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1622 เด็กหญิงวีรภัทรา  แซ่จิว โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1623 เด็กหญิงนฏกร  เกื้อด้วง โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1624 เด็กหญิงญาตาวี  ภิญโญ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1625 เด็กชายณภัทร  แซ่จิว โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1626 เด็กหญิงณัฐชพร  แซ่จิว โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1627 เด็กชายธนเกียรติ  ทองมีเพชร โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1628 เด็กชายอัครพงศ์  วงศ์สุบรรณ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1629 เด็กหญิงจณิชญ์ตา  สุขราช โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1630 เด็กหญิงปริณดา  หมายดี โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1631 เด็กชายฤทธิสร  บุญเอิบ โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1632 เด็กชายกฤติพัช  รามแป้น โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1633 เด็กหญิงวิรัญชนา  รัตน์นราทร โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1634 เด็กหญิงณฐมณฑ์  ศีลประชาวงศ์ โรงเรียนนานาชาติสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
1635 เด็กหญิงกรวรรณ  วิริยะพิทักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1636 เด็กชายชิษณุพงศ์  กิ้มเส้ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1637 เด็กหญิงภาภิมล  ยังวิวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1638 เด็กชายเตชทัต  อมรติยางกูร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1639 เด็กชายสุภเวช  อดิเทพสถิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1640 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ขวัญเฉื่อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1641 เด็กหญิงสมฤดี  ธรรมณรงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1642 เด็กหญิงสิริกร  เดชรัตนวิไชย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1643 เด็กชายพุฒดิศ  เหล่าบัณฑิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.5 คณิตประถม
1644 เด็กหญิงรมิตา  พันทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 คณิตประถม
1645 เด็กชายปัณณทัต  นาคพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 คณิตประถม
1646 เด็กหญิงจณิสดา  มีสิทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1647 เด็กหญิงพิมพ์บงกช  พรหมจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1648 เด็กชายทำเงิน  สุปันตี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1649 เด็กชายปรัชญ์  สุวรรณคง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1650 เด็กหญิงพิชญ์สินี  จันทร์รุ่ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1651 เด็กหญิงสโรชา  กาญจนานุรักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1652 เด็กชายนภสินธุ์  นิลอนันต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1653 เด็กหญิงนภสร  จันทพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1654 เด็กหญิงณิชกานต์  ไวยหงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1655 เด็กชายธีรภัทร  หนูบุญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1656 เด็กชายจักรรินทร์  ฤทธิพัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1657 เด็กหญิงไอน์ริษาฒ์  เทียนศิลป์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1658 เด็กหญิงบัณฑิตา  เมฆแดง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1659 เด็กหญิงภัทรี  ด้วงสงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1660 เด็กหญิงสลีลัลน์  พันธ์พิพัฒไพบูลย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1661 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  เชี่ยวสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1662 เด็กชายเหมราช  จันทรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1663 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ศุภลักษณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1664 เด็กชายเตชธรรม  อมรติยางกูร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงธัญญ์รภัสร์  โพธิ์เพชร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงพุทธิชา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1667 เด็กหญิงสุพิชญา  ศิริยงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงณิชชานันท์  เย็นใส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1669 เด็กหญิงศศิกิตต์  พรหมจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุราษฎร์ธานี 1 ป.4 วิทย์ประถม