รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายชนาธิป  ศรีพวงมาลัย โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายจิรัฏฐ์  จุลบุญญาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายธีรเมธ  เร่งพัฒนา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายนนทกร  ขาวเงิน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงเกศินี  เจริญตา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงกรวรรณ  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงธนิตา  ทิมทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงปัญญพร  บำรุงพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายภัทรภณ  พลเสน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกมลทิพย์  บุตรน้ำเพชร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงสิริอาภาภัทร  ธัญญเจริญ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงอริสา  ทวีสุฃ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงสุประวีณ์  ติดยง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายปริญ  เอกธีรธรรม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายธานินทร์  ศิริคุณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกิ่งผกา  เดชมา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชมตะคุ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงพิชญา  คุณดิลกคงคา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายชวกร  น้ำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายรณกฤต  เมืองสอาด โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงสายสุดา  สวัสดี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายศุภิสรา  อุปรา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพัชชา  สว่างศรี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายนิธิกร  เณรแตง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงอนันตญา  ศรีทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ร่มลำดวน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงวัลยา  หลิวทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงขวัญณภัทร  ทองโสภา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงธัญชนก  น้ำแก้ว โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงชนิตา  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายธัชวิศว์  เลิศพัฒนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงฑิฆัมพร  อินโต โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงชนกานต์  พุกเพชร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงธัญชนก  อภัยสุข โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงจิรพัฒน์  อินวกูล โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงอนันญพร  พวงระย้า โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายเทพพิทักษ์  อภิมงคลศิริ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายบูรณ์พิภพ  ขันทองดี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงจันทร์จิรา  เอียดแก้ว โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงกุลนิดา  ทีปะลา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงเกศรา  ไพลสน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายจิรภาส  ขาวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายปุณณวัฒน์  มิ่งสกุล โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงชัญญา  ซำประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงพรรณปพร  สิทธิน้อย โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงประภัสสร  วิเศษโวหาร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงจิรัฐิกร  อรรถาสาร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงปัณจภรณ์  ธัญญเจริญ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงยลรดา  นาเอก โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายหฤษฎิ์  ผิวหอม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพรกนก  อรรถาสาร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายปัณณธร  เพ็ญธิสาร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กชายกันติทัต  บัวบังภัย โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงภูริชญา  งานขยัน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายแทนคุณ  รัตนพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงกาญแก้ว  แก้ววัง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงเมตญา  ขาวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายวรเมธ  จันทร์วิลัย โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายพฤฒ  อ่อนสอาด โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงลักษิกา  อินทร์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงอรณิชา  บำรุงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงธนภรณ์  ทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงชญาดา  ชิรปัญญานนท์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จันทร์ศิริสกุล โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หลักบุญ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายวรานนท์  สงวนทรง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายณัฏฐนัทธ์  จันทร์ลอย โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายธันวา  กลั่นทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายชินพัฒน์  ไข่กลิ่น โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กชายรัชชานนท์  น้ำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กชายภานุกร  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายพัสกร  ฟุ้งดนตรี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายพชร  สร้อยพวงนาค โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายณัฐนันท์  อินทพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงอุษามณี  พิกุลงาม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงชนัญชิดา  แสงไกร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงกิติมา  ภูฆัง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงวิริยา  กลั่นเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงณัฐณิชา  ทีมา โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงอนันตญา  สดคมขำ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายนิพพิชฌน์  วิทยาจิตรเกษม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงวารินธร  เภรีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงกนกวรรณ  ช้างจั่น โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงณญาดา  ธนะสูตร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงวราพรรธน์  สิทธิเวชธนาศิริ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงนภิสา  โตยอ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กชายวชิรวิชญ์  จุลบุญญาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงคุณัญญา  วิทยาจิตรเกษม โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงสุตาภัทร  ยิ่งศักดาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงปาริชาติ  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายชนะชน  น้ำทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กชายธีระเทพ  ราชวิชิต โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายธนกฤต  เอมกริช โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กชายกฤษณะ  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายเจษฎา  การภักดี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงพิชญาภา  สุขันที โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงพีรดา  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายลัทธพล  ชายสีอ่อน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายณัฐวุติ  ชนะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กชายพงศกร  กินิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงกรนันท์  คชพล โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  หอมรส โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงญาณิศา  สรหงษ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงจิรภัทร  แตงทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายดิษยพันธุ์  ปานทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงฐิติรัตน์  คล้ายนาค โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงสาธิตา  เจริญเกตุ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงปราณปรียา  อาระหัง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงจันทิมา  โตอ่อน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กชายปิยวิศว์  ไพระออ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กชายพัทธดนย์  ชาวสภาส โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กชายศุภวิชญ์  เกษร โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กชายกวิน  โถแพ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงเขมจิรา  รอบรู้ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายเดชภพ  บุญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กชายอิทธิกร  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายปฎิวัติ  วรอรุณ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายรัชภูมิ  เทียมทัน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงธีรตา  พุ่มสิน โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงวิภวานี  ท่วมสุข โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงภคพร  รักมีศรี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงศศิประภา  วิเศษภักดี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงภัทราภา  เล็กฉลาด โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงเนตรชนก  เนตรทอง โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายกฤตนัย  สิงห์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายธนากร  อุ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายฐิติกร  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงพิชญาภา  ขาวสอาด โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงชณิสรา  โพธิ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายรพีภัทร  บรรณคร โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงลดามณี  จันทร์นุ่ม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงวรรณวนัช  วงษ์ศรีเพ็ง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  มณีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงนภัสกร  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายปรวัฒน์  หมู่โยธา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงสมิตานันท์  สุขทวี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงเบญจวรรณ  เพ็งสวย โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงนารีรัตน์  เทพบุตร โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายนวิน  รุ่งสว่าง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายกฤตานนท์  ปานเพชร โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายศุภณัฐ  สร้อยระย้า โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายธนภัทร  บุญภูงา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายพัฒนพงษ์  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายวชิรวิทย์  ภูผา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงสุวิชาดา  กลิ่นสะโก โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายณภัทร  เมธาวี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กหญิงวิลาสินี  สวนดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงวนัชพร  โฉมเชิด โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงกชกร  ตันติจรูญโรจน์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงกรกช  ตันติจรูญโรจน์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายกมลภพ  ยงกลาง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงธณพร  ชาน้อย โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงปัณชญา  ทับทิม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงษิตาพร  สารพานิช โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กหญิงปาลิดา  พึ่งสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กหญิงณิชาภา  กังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงธนภรณ์  ทองไพรวรรณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายวรกันต์  เสือรอด โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กหญิงกษิรา  ปิ่นอำนาจ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงฐิตาภร  พรมเพียงช้าง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายยุทธพล  ไกรเนียม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงศศิตา  ชุ่มชื่น โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กชายกันตินันท์  อ้นนา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงมินนี่  โหล่ว โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงศิรดา  เกิดโพธิ์ชา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงแพรวา  งามเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงธนัชพร  วิชชา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงวรกานต์  อ่อนคำ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณัฐวดี  ชีวเรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงสุประวีณ์  สมานทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงปาริชาติ  เชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงกนกรัตน์  เรือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปิยธิดา  อภิลักษณ์กมล โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงสิริกร  สำนองคำ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงสุธาสินี  สมคิด โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงโชติรัตน์  สดคมขำ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงพิชญาพร  ปานอำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีเปล่ง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงภิญญดา  บัญชานิธิการ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงทอฝัน  โพธิ์พรม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทองรอด โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงธัญญารัตน์  กัณรังษี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงธนัชชา  คงดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงศศิวิมล  ไชยสงคราม โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายเดชาธร  ผลวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายชิษณุพงษ์  รัตนวราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงประภาวรินทร์  โชติกเดชาณรงค์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงสุประวีณ์  วัดทอง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงชนิตา  โชติภัทร์กุล โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงจิตสุภา  ยิ่งเจริญ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงปิยากร  ปิยคุณากร โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงปุณยวีร์  ทีปะลา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงขัติยาภรณ์  ทวีสุวรรณไกร โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงนฎา  จำเนียรสุข โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงกชกร  มณีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงกัญญาภัค  กนกหงษ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายสุขสันต์  นันโตสกุลณีย์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงสุนิษา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงสายธาร  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงจิรัชดาวรรณ  สุวรรณบุญมี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
202 เด็กชายกันต์กวี  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงฐิติมา  ดีเสมอ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงณัฐวิภา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงมัณฑนา  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กชายอัฐกฤต  บุตรศรีด้วง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงธัญยพร  ฤกษ์ดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงวันวิสาข์  เมณเสน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายธีรเดช  สุวีรายุทธ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงศิรินทร์ยา  วงษ์สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายกันตินันต์  จำปาเงิน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายเมธัญกร  คงสนธิ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายณรงค์กร  เม้ามงคล โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายรณกร  พรมเพียงช้าง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายสลากพัฒน์  ทวีโกวิท โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงศศิร์ธา  ภูผา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายภัทรดนัย  จังวิบูลย์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงนภสร  กุญชรกิตติคุณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงสุภานิชา  กุญชรกิตติคุณ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกันยกร  จันทีเทศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงจิรฐิดา  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายยศกร  คงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงทองจิตรตรา  แก้วเรือง โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงเกวรินทร์  วงษ์สุรี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงปาณิสรา  แสงเพชรอ่อน โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงศศิวรรณ  จันทรา โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงนิภาพร  ชาวป่า โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงณัฐฐาน์  วราทรัพย์​ธนิน​ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์ดาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงหิรัญญิกา  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายณัฐภัทร  ดีเสมอ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายศตพล  เกิดสมนึก โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายพชรวริศษ์  ธูปแจ้ง โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงธัญวรัตน์  กาฬภักดี โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายณัฐกร  ทองไพรวรรณ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงจิดาภา  หงษ์วานิชย์ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายชิษณุพงศ์  อินทร โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายภมรพิพัฒน์  แช่มโชติ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายปฏิญญา  ธัญญะเจริญ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายยศกร  ขุนณรงค์ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายศุภกร  ศิลปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กชายปรเมศวร์  เสือเมือง โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กชายปุญญพัฒน์  อุดมอนุรักษ์กุล โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงฐิติกานต์  จุ้ยแจ้ง โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงน้ำมนต์  เวทยานนท์ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงภัทรวดี  ผุยหนองโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงปรียาภา  ปั้นดี โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงเองเจล่า  ยาค็อบบิ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงปภาพินท์  พงษ์สุพรรณ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายณัฐชนน  เพ็ชรปานกัน โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กชายธิติ  น้อยเวช โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงมนัสวี  วรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงชนันภัค  อ่อนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงฐิตารีย์  คล้ายทอง โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงสิริขวัญ  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงปัณฑิตา  ปัดโต โรงเรียนอนุบาลปราณี 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายชิติวิทย์  เกตุมณี โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กชายทนุธรรม  สาลี โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กชายคุณาภพ  พลรัตน์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงพิชญ์ภัสสร  เวทยานนท์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายพีระศิลป์  ผลิวานนท์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายณัฐกิตติ์  รัศมีแก้ว โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายภาวิช  ยาสุวรรณ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายพัสกร  ปริวัตรชกุลแก้ว โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงชนกนาถ  ตนะทิพย์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายธนวิชญ์  สว่างศรี โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงพัณณ์จุฑา  เต็มวิริยะนุกูล โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายภูริวัจน์  ชุติพันธุ์พิบูล โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขวิลัย โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายปัญญพัฒน์  อินสว่าง โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงวรวลัญซ์  เกษมไพบูลย์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายมกรชัย  หมีปาน โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายคชา  เสาวรส โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงศศิญาณัฐ  เอี่ยมวิริยาวัฒน์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กชายธิติคุณ  แดงไธสงค์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เอ็นดู โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายก้องตะวัน  มั่นเจริญพร โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงกัญจน์มาศ  ผลิวานนท์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายธิติวัตถ์  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายชยพล  พงษ์พัชรินทร์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงอิงค์ริสา  สว่างศรี โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เทพสถิตย์ศิลป์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงนับทอง  บุณยเกียรติ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงปัญจรัตน์  ไล้สุวรรณชาติ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายจิรวัฒน์  สุขอินทร์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายกิตติ์กวิน  คูณทวีเดช โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงอธิชา  กาฬภักดี โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายณิปุณ  ไทรวิเศษ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงณภัสชญา  ชัยศิริธนจินดา โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายธนพล  พลอยสุกใส โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายสหัชการ  นพศรี โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงธันยพร  กอบธัญกิจ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายณฐกร  พงษ์พัชรินทร์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายศุภกฤต  พิพิธ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกมลวรรณ  ธัญญเจริญ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายณภัทร  ขาวเนย์ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงพรไพลิน  ทองนิล โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงอรชิรา  ทองไพรวรรณ โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายภูมิพัฒน์  ทองคำใส โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงณัฐชา  กลิ่นมณฑา โรงเรียนศุภลักษณ์ ด่านช้าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงณัฐมน  คงโต โรงเรียนวัดกกเต็น 1 ป.5 คณิตประถม
302 เด็กหญิงกุลนันทน์  ขุนณรงค์ โรงเรียนวัดกกเต็น 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงกุลยา  จันทะคาม โรงเรียนวัดกกเต็น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงนลปรียา  ขุนณรงค์ โรงเรียนวัดกกเต็น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงพิมวดี  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนวัดกกเต็น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงใอริศา  ทับทิม โรงเรียนวัดกกเต็น 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ขุนณรงค์ โรงเรียนวัดกกเต็น 1 ป.6 วิทย์ประถม