รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงภูริชญา  ผิวขำทองดี โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
2 เด็กหญิงภัทราพร  ประพาสมณเฑียร โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
3 เด็กชายนพดล  กุลธนสิริ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
4 เด็กหญิงธัญรดา  พยุงธรรม โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1 ป.4 วิทย์ประถม
5 เด็กชายโชติพัฒน์  ปิ่นทองคำ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
6 เด็กชายพงศธร  ปรางศร โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
7 เด็กชายศตวรรษ  ศรีสังข์งาม โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
8 เด็กชายธวัชชัย  บุญเรืองรอด โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  แพกุญชร โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณิชากมล  เดชเขมวันต์ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงธัญชนก  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงนคปภา  ทรงศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนิศาชล  โสมโสดา โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงบุญญิการ์  บุณเขียว โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงรมิดา  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงนภสร  ยิ้มละม้าย โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงนิภารัตน์  ภุมรินทร์ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายปฏิพัทธ์  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กชายยศวีร์  จันทวาท โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กชายภีรพัทร  ชินวงษ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กชายบดินทร์วัตต์  กุลชนะเชาวน์ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงกนกพิชญ์  การะเกตุ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงกรวรรณ  พูลกำลัง โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  คำดี โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงธนิสรา  ชูเชิด โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงวรรณนิษา  ดอกลำเจียก โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงวรรณพร  พลายละหาร โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงวริศรา  จ้อยสว่าง โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงวิมลพรรณ  ศรีชมภู โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงสรัลพร  ฤทธิ์เดช โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงสุชาดา  อ่ำชาวนา โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงสุพิชา  อินสว่าง โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงวิรดา  พันธ์ุแตง โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงพชรมนต์  พชรสกุล โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงอลิชา  ชัยเกตุ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงดากานดา  พุทธา โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงเสาวภา  นาคพร โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงอรณัส  เสือสกุล โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงชวาลณี  เชาวโนทัย โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงกัญญารัตน์  นนทบุญ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงอรวรรณ  แก้วชมร โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงฐิติตา  สุขรัตน์ โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงพรนภัส  นันทศร โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายปรานต์ปยุต  ศรีสุขรัตนากร โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงณัฐนิชา  สวยดี โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายมาวิน  โชติผล โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายปพนธีร์  สืบศักดิ์ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายธนพล  อ่ำประชา โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงกนกกร  ใจเก่งกาจ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพรนภัส  บินไธสง โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงจิรชยา  ขาววงค์ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กชายวราวุธ  เกตุแก้ว โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงปภาดา  ผลาเผือก โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงเบญญาภา  อ่วมอิน โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายชลภัทร  มโนนิติธรรม โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงธนัญธร  หร่ายมณี โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายพงศพร  เรืองขจร โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายปัณณวิชญ์  โค้วถาวร โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงวีรดา  อ่ำพริ้ง โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงกวิสรา  อธิกเจริญชัยกุล โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงรัตธิญา  สังวาลย์ไพร โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงณัฐริณีย์  บุญราศรี โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงจิรัชยา  เสวกจินดา โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายธีรภัทร์  หงษ์ทอง โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงปุณยนุช  มหาไชย โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงจิตตราภรณ์  วิทวงษ์นุรักษ์ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงภูริตา  แสงจันทร์ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงธนัชชา  นวลฉวี โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีเพียงจันทร์ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงกมลวรรณ  จุ้ยพันธ์ุ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายรัฐภูมิ  ุบุตรา โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายธนากฤต  ทับทิมเทศ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายธนากร  ทับทิมเทศ โรงเรียนแม่พระประจักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงอรัญณิการ์  อั๋นใจใหญ่ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงสุพัตตรา  จืองี้ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงอรรัมภา  ศรีเกษร โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงวรวรรณ  แลโสภา โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงปฏิภรณ์  เกิดมั่งมี โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายภาคิน  พรมใจรัก โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงลักษณ์ษิรินทร์  จารุวรรณบำรุง โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงทรรศวรรณ  มีสมบูรณ์ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายธวัชชัย  จันทร์โอ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายณัฐปวินท์  ผลสัตย์ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1 ป.5 คณิตประถม
84 นางสาวจุฑามาศ  ยาดี โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงอริศรา  มารูปหมอก โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 นางสาวชฎาทิพย์  สิงห์ชัย โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 นางสาวมณีวรรณ  แสงอรุณ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
88 นางสาวศุภวรรณ  สวยดูดี โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
89 นายสัณหวัช  แก้วบัวดี โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
90 นายอาณา  ซ้อนเสียงดัง โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
91 นางสาวสุจิตรา  ภาษิต โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
92 นายกิตธิชัย  สวัสดิ์ชาติ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
93 นายณพวิทย์  แร่ใจดี โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อัวคนซื่อ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายนัทธพงศ์  จันทร์โอ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายศิวัฒน์  รุณคุณยง โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงปวีณา  ปู่สา โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงพลอยชมภู  เกิดสมนึก โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงยุพิน  แยกผิวผ่อง โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงกัลปนา  ไตรทองอยู่ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงขนิษฐา  ภาษิต โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงณัฐกานต์  จันทราโอฬาร โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงมธุรส  เพ็ชรด่านเหนือ โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กชายกมลพล  จงรัตนานนท์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงจิดาภา  อาจศรี โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงโยษิตา  ตันจริยานนท์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงธัญญ์ภัสร์  สกุลสินเพ็ชร โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายพลวรรธน์  อ่อนละออ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายปาณัสม์  วรรธกวณิชย์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงชิชญา  โอสถสมบูรณ์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงณัชชารีย์  สืบศักดิ์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สิงห์แก้ว โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายพงศ์ศิริ  หลงสมบุญ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายกฤษกร  ขวัญใจสกุล โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายนรภัทร  นิมมานนรวงศ์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงครองขวัญ  ล้วนเนตรเงิน โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายธีริทธิ์  ตันติโรจนาเมธ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงอัณธิกาญจน์  จิตรฉ่ำ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงศชล  พัชรชวลิต โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงชนัญภัส  โพธิ์ศรีสุวรรณ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงสุคนธวา  โชคนิธิทรัพย์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงจิรัชญา  คงธนสมบูรณ์ โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงพัตรพิมล  หงษ์โต โรงเรียนปรีดาวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายพชรวรรษ  ศรีกัลยา โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายพศวีร์  ดาบธรรม โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายรัชชานนท์  แก้วบัวดี โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงชลันธร  ศรีภุมมา โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงนันทกานต์  รอดหงษ์ทอง โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายธนพัฒน์  สาดา โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงน้ำเพชร  มากระจันทร์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณัฐชา  มีนิล โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกัญญาวีร์  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงมณีรัตน์  ฆ้องบ้านโข้ง โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงณัฐธิดา  หอมทวนลม โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงอัญชิษฐา  มณีอินทร์ โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงอดา  โมหะเหม็ด โรงเรียนรัตนศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กชายธนนันท์  ชูวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงณัฐภรณ์  นิตพันธ์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กหญิงณรรธสรณ์  ใจตรง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กหญิงสุพรรณิกา  ทองอ่อน โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงณิศากร  สถาปิตานนท์ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงภาพิมล  อุ่นใจ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กชายชนะพล  กีเรียง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เมฆสำลี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กหญิงภัทรมน  มณฑาศวิน โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงกวิสรา  ดอกลำใย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กชายวิชชุกร  อาภาวศิน โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงพุทธิชา  พูลผล โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงมนัสนันท์  เกิดโภคา โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายเตชภณ  ใจโต โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายภานุพงษ์  พานทอง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงปภาอร  นวลดี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 นางสาวสิริยากร  โชติหิรัญสิริ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงวชิรญา  ศรีสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
155 เด็กชายชลประธาร  มิ่งขวัญ โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
156 เด็กชายกษิติ์เดช  จ้อยแพง โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กชายต้องธรรม  ศรีดี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงชันญานุช  จันดา โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงธนพร  ผิวดำดี โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงดาวสวรรค์  จันทร์ชูช่วย โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กชายจรัสพงษ์  บูรณ์คณัส โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) 1 ป.4 วิทย์ประถม