รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงนรินทิพย์  ยากลาง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงณัฐวดี  เตชะมณีสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงณัฐพัชร์  หิรัญโรจน์ปชา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกัมลาศ  อ้นบางเขน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายทัตเทพ  คุ้มแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายชินกฤต  ละจุ้ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงพิชญานันท์  ไชยมณี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงวาศินี  อ่ำทอง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงทัตพิชา  เพชรไพศาล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายภูปกรณ์  ปิ่นเดช โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายอภิวิชญ์  ทองธรรม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชูมา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายรัชต์ระพี  อิ่มพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายนภสกร  กาญจนโสภณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงเจมิภัค  เหมลักษณ์ไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายศุภเสฏฐ์  น้อยนวล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  เตชะสืบ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงตมิสา  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายรัฐชาติ  คำคุณเมือง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายธนวัฒน์  กาญจนโสภณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงเขมจิรา  ทดเทียน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงลักขณา  บุญหล่อ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายภูตะวัน  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงฌาริณี  นุ่มนิ่ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงณัฐกานต์  สัญญารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงนววรรณรัตน์  พรมมินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายเนติภัทร  หอมเมือง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงสิวิภา  เต้หล่อง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงสุกัญญา  บุญปุย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงปพิชญา  ทรัพย์ภักดี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายชนาธิป  ประดับเพชร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงปัญญาพร  เป็นสุข โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงปราชญา  โภชกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงคาร์เรน พรินเซส  พุ่มไม้ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงธัญชนก  สีนวล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงพนิดา  แก้วเนย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกนกพร  กลิ่นคุ้ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายรัฐภูมิ  เมืองงาว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายปุญญพัฒน์  ชุ่มจิตร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงน่านน้ำ  ช้อนนาค โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายเกียรติศักดิ์  นวลคำ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงณัฐณิชา  ราชพึ่ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายกิตติพัฒน์  อิ่มปิ่น โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายธนภัทร  ศิริวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายศุภณัฐ  งามสม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงฆรชนก  ตั้งสุขสันต์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงปุญญาพร  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  นาควิจิตร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงชวิศา  พานสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงชิตาภา  แซ่โซว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงฉัตรวรี  พรมกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงปวริศา  รักษ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายชนาธิป  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงพรธนา  พลดวล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงกรชนก  เลิศแตง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงกฤติยา  ศิริโชติไชยกูล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายธีรเทพ  แก้วนิล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ทับคง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายพุฒิพงศ์  ต่อต้น โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายจักรตราชัย  หลำภักดี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกลากลึง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายอชิรวิทย์  คงดวล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงศุภกานต์  อาจเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงพัชราพร  พรมฟู โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายมิ่งแมน  มาน้อย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงวรัทยา  มหาเรือนขวัญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา  อ้นนา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงพิชชานันท์  มาช้ำ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงภัทราพร  บัวเกตุ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงอัญชิสา  สมีเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายชวิน  เขียวริด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายวัชรพงศ์  จันทร์บุญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กชายปิยพัทธ์  จันทร์แหยม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงชีวากร  คำศรี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงพิชชาภา  วรรณสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงอัคริมา  จันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายวิโรจน์  งามสิริรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงอภิสรา  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงวิชาดา  มลิวัลย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ฟักตั้ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายอัฏฐภูมิ  เผือกสงค์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายสุทธิพงษ์  บุญปัน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายพชรภัทร  กานำ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงกัลย์สุดา  มุกเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงจิรัชญา  ดวงโกสุม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงนิตย์อาภา  มีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงณัฐนรี  น้อยศรี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงธัญชนก  มังกร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  สายสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงปาลิตา  ทอดเสียง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายสุวิจักขณ์  มากเจียม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงพรรณพัชร  อินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายณัฐชนน  บัวป้อม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายณัฐรัชต์  เพชรบัวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายธเนศ  หมีเทศ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงอชิรญา  อ๊ะนา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายปัณณทัต  ถาวร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงสติมา  อุดมพฤกษา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายคริสเตียน  วัคเทอร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายมงคลศักดิ์  ศรีดี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายชัยภัทร  ทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายธรรณชกร  เอี่ยมเนตร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กชายคณิศวร์พงศ์  พลแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กชายทักษ์ดนัย  ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กชายศุภมงคล  พระเพชร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายรธิภัทร  ศักดิ์ศรีทิรัญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายนฤดม  ภักดีบริบาล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กชายกฤษณะ  คุ้มพวก โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายพีรวิชญ์  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงมัณฑนา  ชำนาญจุ้ย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงกฤติมา  บุญกิม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายธรรมรัตน์  แก้วบุรี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงปพิชญา  หมากผิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงพรนัชชา  จันเกษม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงพิรดา  คำลือ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงโยชินิชตรา  ทรงปรีชา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายกรธวรรธ  ดอนสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายธีรวิทย์  แก้วศรี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายศุภณวิชญ์  เทศสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายประภัสร์  ปักษี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายทินภัทร  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงกรัญตา  กินูญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงเจติตาน์  ส้มซ่า โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงวัรัมพร  อักโข โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายอนุชิต  ชำนาญเสือ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายสุรพงศ์  ปั้นลี้ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงมนัสนันท์  พรมสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงณัฐชยา  โทนทอง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายจุลจักร  โต๊ะทอง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายจิตติพัฒน์  รักถึง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายปิยังกูร  นาครินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายพงศพัค  โตอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงอณัญพร  วิโรจน์สกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายจีรัชญ์  วัชรขจร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายวริศ  พรมพิราม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงพัชราภรณ์  อ้นแสน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงรัตนากร  ชำนาญจุ้ย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายกุลชวาล  มะโนวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงพิชชาพร  บุญสุภา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายรามศร์  ภู่อรุณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงณัฐพร  น่วมทอง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายชินกฤต  ยิ้มช้าง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายสิทธิรัตน์  ฉันทะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายอธิวิทย์  ศรีประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงกัลยากร  กิจนาค โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงปภาวรินท์  โยงญาติ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงอาริยา  รอดสิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงปราณปรียา  พุฒลา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฐวีณ์กร  มาลา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงสุประวีณ์  ทรดิษ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กชายธนวินท์  สายวงค์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพรพันกร  หริ่งกัน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงสิมิลัน  มานาภินันท์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกุลิสรา  จันทราราชัย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงสิริอาภา  กิจภพเลิศศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงมัชฌิมา  บูเทร่า โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงสุภาวิตา  เขียวแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงสิรยากร  ทองหล่อง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายรัชชภูมิ  สุทธศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายมาภูมิ  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงสิรินันท์  จันทร์รอด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงนริศรา  จังกินา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพิชามญชุ์  แก้วเหม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงอสริยาภรณ์  เชื้อประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายภูมิภัทร  คำปลื้ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายสุรยุทธ์  สุขใส โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายกฤติพงศ์  อ่วมบุญ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกนกวรรณ  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงธัญชนก  ใจอิ่ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายณัฐกมล  บุญจวง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กชายรณกร  กันเหม็น โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กชายกฤษราช  ขวนขวาย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงณิชกานต์  กุลอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายศักดิ์ดา  พ่วงน่วม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงเกลิน  อินปาน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงบุษยมาศ  เกตุเนียม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงวิชชุลดา  นาคทรานันท์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงอารยา  ไชยสอน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายปฐวีกานต์  เอียมอ่อน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงรุจรวี  แก้วถึง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายเจษฎาภรณ์  อินทจัน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายธนกร  จิตรท้วม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กชายสิทธิกร  แสนโกศิก โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายเอกฉัตร  ชัยนนท์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  พัชระเตชากิตติ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงจารุกัญญ์  สินวน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงกนกวรรณ  อ้นนา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายธนภัทร  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา  ถึงทุ่ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายกฤษกร  แก้วทุ่ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายชินกฤต  ยิ้มละม้าย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายวิชยา  โสภาธรรมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายภานุวัฒน์  สอนทอง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายณชพล  เครือยิหวา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายชัยยมินทร์  อยู่สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายพงศ์ภัต  เกตุจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายกิตติ์ธเนศ  ภูวพัฒน์รวีกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายกุลเชษฐ์  แก้วนัยจิตต์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายภาคินนันท์  พูลลาภ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายสหัสนัยน์  กล่อมพิรุณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายปิยะพล  เหล่ากิจรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงกัญญาภัทร  แก้วถึง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงจิรัชญา  จิ๋วนารายณ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงสมฤดี  บุญพล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายณัฐกิตติ์  อินเจือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายอชิรวิชญ์  ทัฬหสิริเวทย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายพิชิตดาว  ศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายสรรพวิชญ์  สอนทุ่ง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ทองกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายวัชรากร  เสือทอน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายภูมิรพี  คุ้มไพเพื่อน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงวณิชชา  เหลี่ยมการค้า โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายศุภกิตติ์  แจ่มปัญญา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายชุติพนธ์  ต้นกลั่น โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายวรพล  สีหะ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายนรวิชญ์  อนุไพร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงนราวดี  พุทธธรรม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงณัฐชยา  มาจาด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงจิรภิญญา  นาครินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายณัฐพล  แห่งสายหล้า โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงปัญฑริตา  บำรุงผล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงนิษฐกานต์  ชุ่มเย็น โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงนพวรรณ  ศรีหมี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พุดตาล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงกนกพร  หมอนทอง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายปองคุณ  สุหงษา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงณวินดา  สินสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงชาลิสา  ศักดิ์ลอ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงบุญยานุช  เทียมทอง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงวิชญาพร  แป้นโพธิ์กลาง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กชายภูริช  นิวัตยะกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กชายคุณัชญ์  กิจสนาโยธิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงธมน  อินสวน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงณิชา  วทัญญสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงณัฐธญาน์  เพ็ชรคง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงอันนา  ประโมณะกัง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงสุธีกานต์  โหมดไทย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงฐิติกานต์  ยะนิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงแทนรัก  ตุงคนาคร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงธมลวรรณ  พัดพิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงณัฐภัสสร  เคนสมศรี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงสุภาวิตา  ผลเรไร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงกนกวรรณ  คุ้มคง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงสุชาวดี  อินทร์อยู่ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงปพิชญา  เที่ยงดี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงมุกธิดา  งามเสงี่ยม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงพรรณธิดา  พึ่งเงิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายพงศ์ปรีชา  เตชะสืบ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กชายธนพัฒน์  เขียวเหลือง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงธนิดา  สวัสดิ์สุข โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงสุภัสสรา  สมหาญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงปรียาณัฐ  จันทระ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงณัฐธยาน์  วงค์สุริยะ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงญาณิศา  งามสม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงจิรัชญา  วันสอน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กชายปภาวิน  โตงิ้ว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายชนาธิป  ขาวมะลิ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงปัณฑิตา  ดวงเก้า โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงอภิษฎา  การาช โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายเกียรติก้อง  เครืออยู่ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กชายวรปรัชญ์  ทรายทอง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายธนโชติ  จ้อยสุดใจ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายสุธนัย  ชุมภูปัน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายภัทรวิน  ภักดีณรงค์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายณภัทร  อินทรโชติ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงเพชรลดา  วันขุนทด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงสุนิสา  ประวิง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงกานต์ธิดา  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงพงศ์สุภา  คำสัตย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงจิรภัค  คุ้มพวก โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงสุพิชชา  เอมหงษ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงอินทิรา  มั่นใจ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงแพรวา  เงินทูล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงธัญสินี  แก้วสกุล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงรสิมา  ธีระนิช โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงกุลนัดดา  บุญคง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กชายนนทพัทธ์  ยุทธศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กชายปรัตถกร  เหมะสิขัณฑกะ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กชายพชร  พัวงามประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กชายรัชกฤต  ก่อวุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กชายธรรมธัช  คำยวง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายกล้าตระกูล  ภูษิต โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงณัฐริภาพร  โฉมเติม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงธนพร  เรืองเดช โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงจีระนันท์  ปรีแว่น โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เลี่ยมเปี่ยม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงวริศรา  เย็นอ่อน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายพุฒิพงศ์  นาทา โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เทศทัน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงภครินทร์  ศรศรี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงปิยาภรณ์  ศรีสันต์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กชายชินดนัย  ดเชนทร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงชาลิสา  นุ่มมีศรี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพิชญาภา  เป็นกล โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายศตพร  แพงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงชุติกาญจน์  มากเกตุ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายวรเทพ  จันทร โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงศุภิฏฐา  การเที่ยง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กชายปุณณวิทย์  บัวแย้ม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงวริศรารัตน์  รอดเที่ยง โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงหรรษลักษณ์  แจ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงสิริกุล  สอนศรี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายกรวิชญ์  นาวารี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงกุลณัฐ  ทองเชื้อ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วถม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วถม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงสุปรียา  ถิ่นเถิน โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงณภปภา  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงชนัญชิดา  ยะมาลอด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  พันธุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สารถี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงญาณพัทธ์  ทรงกลิ่น โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายไกรวิชญ์  แก้วเกต โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายศรายุธ  ภู่โต โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กชายกฤษกร  ธรรมราช โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายสิริชัย  สุขดี โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงกุลธิดา  เนียมหอม โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  เสมอใจ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายธนกฤต  วนิชพิสิฐพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กชายฤทธิศักดิ์  สายฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงภัทราพร  พุ่มไม้ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงอภิชญา  ยองใย โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เม้ากำเนิด โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงวรัญญา  นนท์แก้ว โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงวิมลวรรณ  บุญภู่ โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายภานุรุจ  จันทร์หอม โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงนภัสกร  นาคโต โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงศศิวลัย  สงสัย โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงนิภาธร  สนเจียม โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงณัฐกานต์  สงสัย โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงณัฐจิรา  บัวแก้ว โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงอภิชญาดา  เขียวสอาด โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงณัฐวดี  เอี่ยมโอน โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงศศิวิมล  เอี่ยมโอน โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงพรรัมภา  พุ่มจันทร์ โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงภาคินี  เม้ยทับ โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงกานต์ธิดา  อนงค์นาท โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงมนติยาภรณ์  สินประเสริฐ โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงกมลชนก  พุ่มพู โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กชายณัฐพงษ์  กระแบกหอม โรงเรียนบ้านวังขวัญ 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายคุณากร  โคเรือง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายพีรณัฐ  จูแจ่ม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กชายนัฐสิทธิ์  สุขอิ่ม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.5 คณิตประถม
344 เด็กชายอนาวินทร์  สีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.5 คณิตประถม
345 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ไหมเหลี่ยม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงพิชญาภา  ม่วงราช โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายธิติรัฐ  คำรักษ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงพิชญา  พรมมี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงณัฐวดี  บุญมี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงวิมลศิริ  อยู่สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงกมลชนก  คงเพชร์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายศักรินทร์  สอนหาจักร โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายณัฐชนน  มันพร้าว โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายพราธร  จันทร์สงคราม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษ์กล่ำ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายจักรราช  เมฆเครือ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายพสุเทพ  หัตถีนาโค โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงเบญญาภา  พิรารัมย์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายอภินันท์  พรมเรือง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายธันวา  อินทร์ปั่น โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายรัฐพล  พะโยม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชีวศิริรัตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายอภิวิชญ์  ทองกัน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายสราวุฒิ  ผาติธรรมธร โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายณัฐวุฒิ  ฟองเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายกรินทร์  จิตอนุกูล โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายจิราวุฒิ  บานแย้ม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงรัตนากร  มั่นเหมาะ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พัดมน โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงณภัทร  ผ่องใส โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายพัทธดนย์  บุญดี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายธนกฤต  ลานพลอย โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงจิตสุภา  จันโท โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงชุติมณฑน์  เซแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงชญานันท์  โพธิ์สฤษดิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงทิฆัมพร  แพงงาม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงเพชรลดา  เข็มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงนิภาวรรณ  กลิ่นประทับ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายปภาวิน  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงณัฐวศา  บูรณศรี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงวรางคณา  เพียโคตรแก้ว โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงอุสนา  อับดลเล๊าะ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงอนุฐิดา  เครือเมฆ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายณัฐวุฒิ  หนานนะ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายเจษฎากร  เกตุมณี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายคิรากร  ศรีไครรันตน์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายปิยวัฒน์  อบโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายพีรพัฒน์  ค้อมทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายธีรภัทร์  จันทร์แสงนาวี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายบรรณวิชญ์  เนื้อไม้ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายณัฐภัทร์  วงษ์กล่ำ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายพิชัยยุทธ  บุญชุ่ม โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กชายอภิสิทธิ์  อ่ำอุ่น โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กชายกรณ์ดนัย  แบนลี โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กชายกิติศักดิ์  ค้อมทอง โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายฐิติวัตร  แก้วบุดสา โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายธนกรณ์  ศรีปุงวิวัฒน์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีผาย โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงวราลี  เรืองวิชัยวัฒน์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายภูริภัทร  เหมราช โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายอชิตพล  สุวรรณคูหา โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กชายณภัทร  บุญโยน โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายบุญรักษา  วุฒิสารเจริญ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงรมย์ธีรา  ทองสงค์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กหญิงจื่อยี๋  ก๊อ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กหญิงชิ๊น  หง โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายณัฐภูมิ  เพ็ชรไทย โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงจิรัชญา  นาคพานิช โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
409 เด็กชายกฤติพงศ์  อุเซ็ง โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายรัฐภูมิ  อินอยู่ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กชายจันทรัช  โตเมธิน โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายพีรพัฒน์  พรมเทียน โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงจิตติภัทรา  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงพริมลดา  บุญศรี โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงพัทนันท์  รักป้อม โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายธนินทร  ก้อนทองมา โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กชายธีรเมธ  เนียมแสง โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กชายกสิวัฒน์  บรรลือ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กชายธิปไตย  อุทังสังข์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
420 เด็กชายกิตติพันธ์  เชื้อชัยนาท โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กชายธนกฤต  บุญประถัมภ์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายธนบดี  โตบำรุง โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กชายศักเพชร  ช้างเผือก โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กชายศิณะ  ม่วงเกตุ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กชายกลวัชร  สายเนตร โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงสิปาง  ลือชูวงศ์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงมนัสนันท์  ปะสะจัน โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงนันท์นภัส  เหมชาติลือชัย โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
429 เด็กหญิงวรฤทัย  ไผ่เรือง โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายทินภัทร  ฟองภู่ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงวริสรา  แก้วหิน โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงณัฐนรี  ใยดี โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กชายเอกรัตน์  เพ็ชรมาก โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กชายนิติ  แก้วจันทร์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กหญิงนภัทร  แจ่มแสง โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กชายภาณุวิชญ์  แซ่ตั้ง โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เตชะวรงค์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงภัทราพร  มิ่งกลิ่น โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
439 เด็กหญิงวิชุดา  กรรณนุช โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
440 เด็กชายธีรเนตร  เพ็ชรล้อมทอง โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
441 เด็กหญิงรัชฎาวรรณ  เคียงข้าง โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
442 เด็กหญิงวรรณวิสา  จันตรี โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
443 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สังข์ทอง โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กหญิงณิชกุล  ปั้นทิม โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กหญิงปาลิตา  ลือเฟื่อง โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายจตุรภัทร  สุขไสย โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายเปศล  ครุฑวิเศษ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
448 เด็กหญิงนภสร  นวลจันทร์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
449 เด็กชายฤกษ์ดี  สมสาย โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กหญิงเกตน์นิภา  เกตุศรี โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กหญิงจิราพัชร  เถาว์เจือ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กหญิงรัตนาวดี  เต็มวัน โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงทญานันท์  สุขใส โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายนันทิพัฒ  พิชยานนท์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
455 เด็กชายภูมิวศิน  ลมพัน โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
456 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ภู่เพ็ง โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงนัฎฐนันท์  สมบูรณ์ผล โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
458 เด็กหญิงธนัญญาน์  ตันสกุล โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
459 เด็กชายบุญปลื้ม  เชยวัดเกาะ โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
460 เด็กชายยองจุน  ชอน โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
461 เด็กชายนพกร  อาทิตย์ทอง โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายพศิน  เดชะอังกูร โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
463 เด็กหญิงประสิตา  เบ้าทอง โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
464 เด็กหญิงสุพิชญา  มั่นอีนัง โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
465 เด็กหญิงชนากานต์  ุผุดผ่อง โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  จันทร์สิทธิ์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงอภิชญา  ดีหร่อง โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายพุทธิพงษ์  ศรีมินิพันธ์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีศิลป์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
470 เด็กหญิงศิรินทิพย์  กลางวงษ์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
471 เด็กหญิงรวิพัฒน์  ทองน้อย โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
472 เด็กชายปิยากร  ปูนอ่อน โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กหญิงภัทรธิดา  มุนทานี โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงณัฐพัชร์  แสงทอง โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กหญิงอริสา  เนียรใจดี โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงบุญญิสา  จงจำ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กชายธนภัทร  นุ่มทรัพย์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กหญิงมนต์นภา  เงินนา โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กหญิงสุชานันท์  วุ่นพ่วง โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สิงห์ลอ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
481 เด็กหญิงธีริศรา  เถื่อนถ้ำ โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
482 เด็กหญิงพงศ์พัชรา  อินทรีย์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
483 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วเนย โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
484 เด็กชายนันทกร  อินดี โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
485 เด็กชายศุภกร  เรืองแจ่ม โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
486 เด็กชายอัครภูมิ  เฉลิมวิริยะสกุล โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
487 เด็กหญิงวรรณษา  วงค์ษาไชย โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
488 เด็กชายสุทธิพงศ์  ศรีอุบลมาศ โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
489 เด็กหญิงสริตา  บัณฑิตย์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
490 เด็กหญิงวัฏพร  ภู่วัง โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
491 เด็กหญิงปัณฑิตา  อ่ำยิ้ม โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
492 เด็กหญิงปณิตา  ยิ้มแย้ม โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
493 เด็กหญิงศิรัญญา  บัวบาง โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
494 เด็กชายกรินทร์  จิตรพินิจ โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
495 เด็กชายปภังกร  ปัญญาอักโข โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
496 เด็กชายณัฐพล  วงศ์วัช โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
497 เด็กชายธนกฤต  พึ่งเรือง โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
498 เด็กชายจิรภัทร  อุบลเจริญ โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงศศณัฐ  ครุฑชาติ โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
500 เด็กชายธีรเดช  พุ่มพวง โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
501 เด็กชายภูวีร์  เจริญไพศาลตระกูล โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
502 เด็กชายธีรัช  สุขสม โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
503 เด็กชายณัฐวัฒน์  ชำนาญเสือ โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
504 เด็กหญิงพัชรพรรณ  มีฤทธิ์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
505 เด็กหญิงสิรีธร  วงษ์สุพรรณ์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
506 เด็กหญิงพรนัชชา  สุทธิพัฒน์อนันต์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
507 เด็กหญิงสโรชา  เพิ่มทวี โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
508 เด็กหญิงณัฐณิชา  พัดแหวว โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
509 เด็กชายกฤตเมธ  ม่วงคำ โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
510 เด็กชายปุณณวิช  ผึ้งทรัพย์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
511 เด็กชายณัฐวุฒิ  มากเตี้ยม โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
512 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีวัง โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
513 เด็กหญิงชนิกานต์  แอบยิ้ม โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
514 เด็กหญิงณัฐธยาน์  สุขเภรี โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
515 เด็กชายณธีราทร  ชัยรัตน์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
516 เด็กหญิงธนภรณ์  วงษ์วุฒิพงศ์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
517 เด็กชายอัยการ  มาแตง โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
518 เด็กชายสิทธิกร  สินสมุทร โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
519 เด็กหญิงวรรณศิริ  จันทขาว โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
520 เด็กหญิงสิมลสิริ  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
521 เด็กหญิงไอลดา  ปานนพภา โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
522 เด็กหญิงจิรัชยา  ฝ้ายอิ่ม โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 คณิตประถม
523 เด็กชายสุรวิศ  เคียงข้าง โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
524 เด็กหญิงอริสา  บุญรอด โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
525 เด็กหญิงณัฐณิชา  โพธิ์แจ้ง โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
526 เด็กชายกานตพงศ์  โตเหี้ยม โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
527 เด็กชายนิพนธ์  แก้วมี โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
528 เด็กชายอิทธิพล  ทิมจ้อย โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
529 เด็กหญิงฐิติพร  สารคำ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
530 เด็กชายนนทกร  อินดี โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
531 เด็กหญิงจิรัชญา  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
532 เด็กหญิงชนากานต์  ผุดผ่อง โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
533 เด็กชายธาวิน  นวลเนียม โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
534 เด็กชายภัสกร  อย่างรัตนโชติ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
535 เด็กหญิงจิรภัทร์  ทับเงิน โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 คณิตประถม
536 เด็กชายพฤทธิพล  เธียรสิทธิพร โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายฐปนพัทธ์  เลี้ยงประเสริฐ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กชายแทนคุณ  ศิริวรกุล โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  จิ๋วปัญญา โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงสมัชญา  แก้วเนย โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงกัญญาภัค  ทิมเอม โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงสรัญญา  จุ้ยแจ้ง โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีพงศ์ธรพิบูล โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงอัญชิษฐา  เปลี่ยนขุนทด โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงพบพร  สูตรอุดม โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงนิพาพร  โพธิ์สวรรค์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงณัชชา  เดชชุษณะนาถ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงรัญชิดา  วงษ์มิตรแท้ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงพัชราภา  แขกใจเย็น โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงสุพัตรา  จิ๋วทา โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงกชมน  แอบยิ้ม โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  สมบูรณ์ผล โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กชายกันตพัฒน์  พิชยานนท์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กชายวรากรณ์  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงกมลรัตน์  ศรีวัง โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กชายพงศภัค  ศรีผาย โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายสุปวีณ์  แจ่มสว่าง โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กชายพลกฤต  กลิ่นสุข โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กชายศุภวิชญ์  ดีรัตน์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กชายสุกฤษฎ์  รักถึง โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงนิจวิภา  มีมุข โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายสิรวิชญ์  ศรีเมือง โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงกนกพันธุ์  คล่ำดิษฐ์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงชมพูนุท  เชยวัดเกาะ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงญาสุมินทร์  หงสา โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงอแมนด้า ศิรดา  ลีไวน์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายณัฎฐนิช  ทองสงค์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงฉินฟง  ติว โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายกิติศักดิ์  ซื่อสัตย์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายสุรกฤษฎิ์  วัฒนพันธุ์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงณทิพย์รดา  พิชยานนท์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 วิทย์ประถม
572 เด็กชายศิรวิทย์  ดีรัตน์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กชายศุภกิตติ์  ประจง โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  เมืองแก้ว โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงวนัชพร  อ้นป้อม โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงกมลพร  อ่อนบุญ โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงเปี่ยมสุข  ทองเชื้อ โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงวริศรา  ยิ้มเพ็ชร โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงจิรัชยา  หิรัญธนวิวัฒน์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 วิทย์ประถม
580 เด็กชายจิรประวัติ  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงอัญญมณี  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กชายอภิวิชญ์  แตงหมี โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายจิราวุฒิ  จันน้อย โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงขวัญจิรา  นาคภู่ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายสุวีร์  แก้วเบญจา โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายธุวชิต  เอี่ยมโพธิ์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายกอบศักดิ์  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กชายโชคชัย  โรจน์บุญถึง โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงลักษมณ  ภิลาศรี โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กชายวีรวัฒน์  ปิ่นทอง โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายธนภัทร  คัดธรรมวงค์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายพัชฎะ  สุจริตธรรม โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กชายก้องภพ  ชูติวาส โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กชายธนภัทร  ฉ่ำนารายณ์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายประกฤษฎิ์  บัวบาง โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กชายกิตติคุณ  เขียวขาว โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กชายพีรพัฒน์  ธนาโชติพันธุ์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กชายสามภพ  หิรัญงาม โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงสุภัสสรา  ต้นกลั่น โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อ้นสาย โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  นาคสวน โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงวราธิป  สังข์ทอง โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงพัชชา  บัวเผื่อน โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงฐิติภา  สารคำ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กชายกรพงษ์  เกษรบัว โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กชายอนุพงศ์  โชติชัย โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงวรฤทัย  นาครัตน์ โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กชายทัศไนย  ผลพระ โรงเรียนกวางตง 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กชายภาสกร  เขียวแก้ว โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายมิเชลล์  เฮมเยอ โรงเรียนกวางตง 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงสโรชา  เปทา โรงเรียนกวางตง 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายเดชอนันต์  เลิศลักษณะวงศ์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงณัฐยาวีธ์  สายสุทธิชัย โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
614 เด็กชายกฤตรัฐ  ระเบียบ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
615 เด็กชายรัตนโชติ  นุ่มมีศรี โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
616 เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวบาน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
617 เด็กชายปริธาน  ปานเมือง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
618 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คำพิทูล โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 คณิตประถม
619 เด็กชายสิริภูมิ  บัวป้อม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กหญิงพาณิภัค  กันเณร โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
621 เด็กชายกันตินันท์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
622 เด็กชายวิธวิทย์  เกตุวงค์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
623 เด็กชายภากร  กุหลาบแก้ว โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
624 เด็กหญิงกนกพร  บุญกิม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กหญิงขวัญจิรา  พงค์สุวรรณ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กชายสรภัทร  ชัยวงศ์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงรักษิตา  สุ่มเกตุ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กชายโกเมศทร์  หอมนาน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
629 เด็กชายสรวิศ  ม่วงคำ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
630 เด็กชายพงษ์พิสุทธิ์  เปรมปราโมทย์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
631 เด็กชายพศวีร์  สุวรรณ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
632 เด็กชายยุทธนา  สุขใส โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
633 เด็กชายกัษณ  ภควานนท์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
634 เด็กชายสิรวิชญ์  ยุทธ์ธนพงศ์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
635 เด็กหญิงภัชราพร  ทองปอนด์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
636 เด็กหญิงสิรินดา  ถิ่นฐาน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
637 เด็กหญิงสวรรยา  หวังต่อผล โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
638 เด็กชายกวินวัฒน์  ทวีรัตน์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
639 เด็กชายปุณณวิช  นาจรัส โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 คณิตประถม
640 เด็กหญิงธนวรรณ  ทั่งทอง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กชายณัฐภาส  ลือเฟื่อง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายธนภัทร  เผ่าถาวร โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายพิทักษ์ภูมิ  พุ่มพวง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงภัทรธิดา  คำเครือ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายรัฐศาสตร์  พรมย้อย โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายธีรภัทร  บุญชู โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายสุวิจักขณ์  พัฒนพิเชียร โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงนฤมล  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ม่วงแกม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายพาณุพงษ์  ครุธโปร่ง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายเตชิต  ศุภสิทธิ์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กชายธนวัฒน์  แปลกมาก โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กชายสุทธิพงศ์  ฟักบัว โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายจิรวัฒน์  แจ้งแก้ว โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายเกียรติภูมิ  หาญพล โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายศุภกฤต  ยุบล โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงเขมินทรา  กรณ์ผึ้ง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงคณาพร  จรวุฒิพันธ์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายณัชพล  เจริญศรี โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขมี โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กชายจิรัฎฐ์ชยุตม์  คงกระจ่าง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กชายวชิรวิทย์  จันทร์นวล โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายสุรพัศ  สอนโต โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายวรปรัชญ์  หนูแย้ม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายธนพล  แก้วผูก โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กชายธนกฤต  คงกระจ่าง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กชายเศรษฐี  วิโรจนพิสุทธิ์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พูลพัฒนะ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กชายดนัย  ไกรกิจราษฎร์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงธารธารา  ศรีโย โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กชายวัชรินทร์  เนียมแสง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงณัฐพร  ทองอ่อน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงเวรุตา  สังเกตุ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายอภินันท์  เมฆตะณี โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายธนภูมิ  ศรีตนทิพย์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายณัฐพงษ์  อยู่ป้อม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กชายญาณกิตติ์  อนุไชย โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กชายภาสกร  ย้อนใจทัน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กชายพลธรัช  จันทร์งาม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กชายภคปกรณ์  กิตติประภานันท์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงจารุภา  แป้นโพธิ์กลาง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงกชพร  เดชาเขียวบาง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงเปมิกา  เจริญสุข โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงธนพร  เนียมจันทร์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงดาราวรรณ  ขวัญเงิน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงณภัทร  นาโตนด โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงพัณณิตา  คงกำเหนิด โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงนลินทิพย์  บุญคง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงรสิตา  ชูยิ้ม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงฐิตาพร  ทรัพย์ปั้น โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายสุทธิพงศ์  วงศ์มา โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายนันทิพัฒน์  มาฉ่ำ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงพิชญธิดา  หมวกสังข์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงอนันตญา  ทองอิน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงชนัญธิดา  มาจาด โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ปัทมโยธิน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงขวัญข้าว  หมวกสังข์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงกุลปริยา  น้อยนวล โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงฐิติวรดา  หงษ์ทอง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงธัญพิชชา  บุญสืบ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงมนฑลี  นาคนาค โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กชายฉัตรรัศม์  ยานุกูล โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญมี โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงณัฐนันท์  ดีจริง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงสาธินี  กลิ่นใจ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กชายชินาธิป  รุจิเรืองอนันต์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายภานุวัฒน์  สารพิษ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงปุณยณุช  จันทร์แจ้ง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กชายสุภัทรชัย  สุทธมนัสวงษ์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กชายทักษดนย์  แก้วนัยจิตร์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายสิรวิชญ์  พรพัฒนารักษ์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงนิติมา  ขำมั่น โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายคณิศร  ปวนแก้วหาญ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงพัชรพร  บุญนิตย์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงกษมา  กุมุทเวคิน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กชายภาณุพัฒน์  ส้มส้า โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงชัญญานุช  คุณสม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายอชิรวัตร  อินอุตมา โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กชายเกริกชัย  พุ่มไม้ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงวิชญาดา  รักถึง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กชายรณกร  ภู่รา โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายสวิตต์  ฉวีวงศ์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายชนมภูมิ  ทิพย์บุญตา โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงรุจิรา  บุญเรือง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายอัครพงศ์  สุขเรือง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงเขมิกา  จันทร์รอด โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงศศิวิมล  คงกระจ่าง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงรุ่งรดา  ทานะมัย โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กชายปฏิพัทธิ์  จันเดช โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กชายธนดล  เปล่งปลั่ง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายศตายุ  ทัศนา โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงนาตาลี  เทียนทอง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงมนัสนันท์  สังข์ทอง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กชายณฐนนท์  พลสวัสดิ์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงชาลิสา  บานเช้า โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายสิทธิศักดิ์  ทองเชื้อ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงอริสร  กรสนธิ์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงวรรณกร  ภู่รา โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงชนนิกานต์  วงศ์ปัทมกุล โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายแทนคุณ  พัฒนเจริญ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กชายสุกฤษฎิ์  พรมเรือง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงภัทรมน  แก้วทุ่ง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงสิเรียม  สิงห์เถื่อน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กชายศุภณัฐ  เหลี่ยมประเสริฐ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงภัทธิยา  วัฒนา โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงนันทิกานต์  จิตสว่าง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงมนต์ธิดา  เชาว์ชำนาญ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายกรวิชญ์  รักษา โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กชายเตชภณ  เงินยวง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงสุวรรณณี  สมคิด โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงสุนิศา  ชัยสิงห์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายฐาปนพงษ์  มิ่งประเสริฐ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กชายจารุกิตต์  บุญคง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กชายจิรภัทร  กิ่งก้าน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายภูมิพัฒน์  คำทอง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  อินทร์สอน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายณฐพล  พลอยทอง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรมมา โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงธนพร  เทียนดำ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายณฐพัชร  พจน์นาถ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายณภัทร  เขียวอินทร์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงโสภิดา  โตมาก โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงคณภรณ์  ภูทรัพย์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายวัศพล  เที่ยงดี โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงนภัสสร  เขียวแก้ว โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กชายพงศธร  หนูสอน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายสิรวิชญ์  ม่วงศรี โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายชิษพงศ์  พรมมี โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายอัครวินท์  ภูทวี โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงธัญพร  มั่งจิ๋ว โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงพรกนก  เรืองสังข์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชมนา โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงสุธิมา  ปัทมโยธิน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงธนัชพร  ชื่นอารมย์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ทับโทน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กหญิงณิชาภา  ฉันทวรางค์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงสุธาสินี  ไชโย โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงเบญญาภา  ปัญจุมพล โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงจุฑามาศ  คุ้มครอง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงกมลวรรณ  วัฒนา โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เอมเสม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงคุณามัย  เกตุทอง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงปภัสสร  หลำภักดี โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงวรวลัญช์  พัชรกิตต์กมล โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายธีราฤทธิ์  เจตวิเศษไพศาล โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงเมธาพร  บุญเรือง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงสุทธิมนต์  ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายอธิป  ช่างเกวียน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายคณาธิป  เขื่อนธรรม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กชายกรภัทร์  แก้วทุ่ง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กชายนรวิชญ์  ปิ่นโตนด โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กชายวีรภัทร  ไทยบุญมี โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กชายเฉลิมพล  อินน้อย โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กชายวิทธวิล  ฟักดวง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงสุวรรณรัตน์  อิ่มเอิบ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงพิชชาอร  โต๊ะทอง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงภัทราวดี  มั่งมี โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงณัฐณิชา  สร้อยสน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
799 เด็กชายโกมินทร์  หอมนาน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
800 เด็กชายกิตติ์นิธิ  แก้วนัยจิตร์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
801 เด็กชายสิทธิโชค  ริดบ้วน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
802 เด็กชายนวรัช  เอื้อคณิต โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
803 เด็กชายพิชาภพ  ดิษอินทร์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  เขียวริด โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงนวพรรษ  สุคันธ์ภักดี โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ซุยกระเดื่อง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
807 เด็กชายฏตินนท์  บุญคุ้ม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
808 เด็กชายธีรดนย์  ภู่พันธ์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
809 เด็กชายภูรินทร์  จารุเดชา โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
810 เด็กชายธัญญทัศน์  พัฒนเจริญ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
811 เด็กชายนนท์นที  เงินทับแผง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กชายกิตติชัย  มะลิวัลย์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กชายธนภัทร  บ้านกล้วย โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงสาริศา  เม่นชัง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงวิลาวัณย์  แก้วจันทร์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงยศวนันท์  กังวาล โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงชนัญธิดา  ตันกิม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงจิรัชญา  รัศมี โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงณัฐกานต์  เพ็ชรกลม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
820 เด็กชายธีรภัทร  แลเพ็ชร โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
821 เด็กชายปัณณวิชญ์  นาคเสน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
822 เด็กชายวทัญญู  อินทร์ป้อม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
823 เด็กชายศักย์ศรณ์  สว่างเต็ม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
824 เด็กชายวรายุส  บุญเรือง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงปาลิตา  เจาะจง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงมัณฑนา  ไทยแสน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงณัฐกมล  พูลประเสริฐ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงธนพร  สินสารธรรม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
829 เด็กชายกฤษฎา  เต็มเปี่ยม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
830 เด็กชายก้องกิดากร  เณรเอี่ยม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
831 เด็กชายณัฏฐ์ชยันต์  โชติธนพรกุล โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
832 เด็กชายคุณภัทร  จันทร์เงิน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
833 เด็กหญิงภรฐิดา  ส้มอ่ำ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงชาลิสา  หอมเมือง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เกษรบัว โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงวิรัลพัชร์  พัชรกิตต์กมล โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงธนพร  แต้ศิริ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงสุธาสิณี  วัฒนผลินธร โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงวารุณี  ครุธนาค โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงน้องรัก  สิงห์เถื่อน โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงณิชกานต์  พลเหิม โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงรมย์ธีรา  อบมา โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงพัฒน์นรี  ทั่งทอง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงอภิชญาภา  จันทร์นวล โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงวริศรา  แก้วรัตนศรีโพธิ์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
846 เด็กชายปิยวัชร์  สิงห์ถิ่น โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กชายอัครชัย  ทองหล่อ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กชายวุฒิภัทร  สุชาติ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ทองกล่ำ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงอรุโณทัย  เมฆสว่าง โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงนลินรัตน์  ทรงถิรพัฒน์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทัฬหสิริพงษ์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงจุฑาภรณ์  หน่อวงศ์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงกรวรรณ  ขจิตรัตน์ โรงเรียนสายธรรม 1 ป.4 วิทย์ประถม