รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายวรเทพ  วิมาโน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงชคัชธาดา  เพ็ชรตะกั่ว โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงจรินทร์พร  เงินอยู่ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายณัฐภูมิ  ชูศิริ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายศราวุธ  รวมภักดี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายพงศธร  พิมพา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายธีรภัทร  เชื้อทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายภูมิรพี  อยู่แตง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายปภาวิชญ์  สายดิ่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงวิรดา  มาธิสัย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงพิชชาภา  ฮาดทักวงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายปณิธาน  สิรภพภัคธร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทรงเจริญ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายกิตติธัช  มลาตรี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายชัชพงศ์  คำน้ำนอง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายภูริทัติ  กลิ่นเปี่ยม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายวิรัลพักต์  แซ่โค้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงสุนิษา  บุญมี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงพิมมาดา  อัชรพงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายธนกร  เอื้อหิรัญญานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายฤทธิยะ  เอี่ยมเนียม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายธีรเดช  คงเขียว โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายถิรวิทย์  คำภา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายศุภวิชญ์  พรมมะลิ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายอมเรศ  นวลศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กชายตันติกร  ปั้นคุ้ม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายชนาธิป  เกตุประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายภาณุพัฒน์  ก้อนทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงอัญธิชา  พรมมะลิ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงทิพรดา  ขำเดช โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงเปรมยุดา  บุตรราช โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงบุหลัน  อินยอด โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงพัณณิตา  แสนคำมี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายวัฒณวิทย์  สรรเสริญพิมพ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายพลกฤต  ทับทิมทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายรณกร  ธนะสีลังกูร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายอรุชา  ผลสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กหญิงประภาวัลย์  อินพญา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายวิชยุตม์  ตะโกนอก โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายอัมรินทร์  พารัตนะ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายพิพัฒน์  ด่านลัมจาก โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริเทพ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายพงศ์พีระ  มาลากอง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายเมธาวิน  สุวรรณโน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายสรณ์สิริ  ไชยนุรักษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายนันทวุฒิธิ์  แย้มเกตุ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายณัฐพัชร์  มาเมตตา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายปิยวัฒน์  นกเทศ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายวีรภาพ  สีหนาท โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กชายน้ำเพ็ชร  ปัญญามี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กชายกฤติรัฐ  ห่วงรัก โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงขวัญธิวา  อินทะนู โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงรุ่งทิวา  ทีทา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงญาณิศา  หลงชิต โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงอาทิตยา  ฐีติปริวัติ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงชลดา  ปิ่นขุนทด โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงชณานันท์  เป็นไทย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงอริศรา  สีสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงสิชล  เอื้อหิรัญญานนท์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  อำภาทิพย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงอชิรกานต์  นิลแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงณิชาพัชร์  จุ้ยม่วงศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงชัญญานุช  งามขำ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายพรสวรรค์  สุขคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายรัชชานนท์  มานะการ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายรชต  วงศ์คำชาญ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  อุตรพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีจันทร์สุข โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงสุภัสสรา  สถานทุง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงอัปสร  โพธิ์นอก โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายสิรภพ  ศรีนคร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายฉัตรชัย  จอห่อกลาง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายสนธิ  บุญลา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายวรวิทย์  จินตชิน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายอรรณพ  มุ่งเจริญ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายสมยศ  สาทำ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายวุฒิชัย  โสอุบล โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายธรรมรักษ์  มากท้วม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายพายุ  แซ่หยาง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายศุกลวัฒน์  คำสี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงชลธิชา  เพ็ชรพลาย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงณัฐธิตา  โมงขุนทด โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงอรนันท์  คงสมทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงปารณีย์  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ผงผัน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงวิญาดา  จันพางาม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงธนกฤตา  คงสระบัวสด โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงศิริพร  เทียนเรียว โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงเบญญาภา  บุญยืน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงเอมฤดี  เพ็งพลา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงจิราภา  เกษร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงพัชรินทร์  มณีการ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงฐิตานันท์  จินดาเนตร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงสุจิณณา  โพธิ์สีทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงมยุรา  คงไธสง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงทักษอร  วงษ์กวน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงกาญจนรัตน์  ต่อน้อง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายชานน  งามขำ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
99 เด็กชายปกรณ์  บุญรอด โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
100 เด็กชายวีรภาพ  ไชยสงคราม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
101 เด็กชายวรันทร  ชอบทวี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
102 เด็กหญิงพรพรรณ  ศรีเกื้อกลิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
103 เด็กชายคมกริช  ฤทธิ์แผลง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
104 เด็กชายชนาธิป  ลักษณะวิเชียร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
105 เด็กชายวัชรพล  พนุอินทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
106 เด็กชายชนากร  จันดิษฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
107 เด็กชายสุดยอด  โคตรหงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กชายอภิรักษ์  โรจน์จันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ชัยเนตร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงภัทรวดี  ถามูลแสน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงจิตตรา  แก้วคชสาร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงพัชรินทร์  รักญาติ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 เด็กหญิงชนกานต์  พิมพา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
114 เด็กหญิงมารีอา  อุปลา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 เด็กหญิงศิริวรรณ  สร้อยสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
116 เด็กชายวิธวินท์  สนิทไชย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
117 เด็กชายจักรินทร์  ไวยุทธ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
118 เด็กชายภูริพัฒน์  การจุลศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
119 เด็กชายฐิติพันธ์  เสมอใจ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
120 เด็กหญิงชญาณิษฐ์  เกณฑ์สระคู โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
121 เด็กหญิงพลอย  พลพิลา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
122 เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีพลกรัง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
123 เด็กหญิงเกษกนก  พรมวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
124 เด็กหญิงพัชรพร  ทองอ้ม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
125 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สีพาติ่ง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
126 เด็กหญิงภัทราพร  เกวขุนทด โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
127 เด็กหญิงเบญญาภา  ท้าวบุตรดา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
128 เด็กหญิงธัญสุดา  ตรู่จันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
129 เด็กหญิงเก็จมณี  ฝั่งสระ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
130 เด็กหญิงวนิดา  วิริยะศิริวงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
131 เด็กหญิงวันวิสา  แวงวรรณ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
132 เด็กหญิงสร้อยทอง  รักดี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
133 เด็กหญิงสุชานันท์  พิมพ์งาม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
134 เด็กชายทัศนพงษ์  แดงสุมา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กชายศุภณัฐ  วงศ์คูณ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กชายปภัสสร  พนมพร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กชายพัทธดนย์  ฤทธิ์ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายจิรกิตติ์  รุ่งเรือง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงอพัชชา  แกมรัมย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงวาสนา  สุวรรณโพธิ์ศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงปณิฏฐา  ตั้งธนสิริกุล โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณิชกานต์  ไวยภาษ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายอัฏฐวัฒน์  ธนูศร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงขวัญวรินทร์  มาธิสัย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงปิยมาศ  ถ้วยทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงสุชาวดี  รักซ้อน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณัฐมน  สมบัติดี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงชนาพร  มณีการ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายภูมิสิริวรัญ  สินณรงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายธรรมวิทย์  ศิริกาญจนวงศ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงบุษยารัตน์  ทองคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายพีรพัฒน์  ศิลาโรจน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงญพรรณพร  วงวิหก โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงชฎาพร  ไชยนา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงกัญญาภัค  พามะณี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงกาญจนา  รางแดง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ดวงจันทร์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงชัชฎาพร  วงษ์ทน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงชนิกานต์  ทิพม่อม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงอารยา  ภู่บุปผา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กชายพสิษฐ์โชค  พงษ์สัมพันธุ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายพงศ์ษกร  จิตตเกตุ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กชายธนเดช  มุสิธรรม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงจิรัชญา  ป่วนกระโทก โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงกมลวรรณ  โสดาคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงภัครดา  สายชม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธันยมนย์  วิชาผา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกุลธิดา  เริ่มพานิชย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงชยาภรณ์  คูนา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงศศิวิมล  ชิดชม โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงกนกวรรณ  มุลิกาติ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงจันจิรา  นิตย์สูงเนิน โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงสุภาพร  จันทร์สุก โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงสมฤทัย  แก้วกวย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายบูรพา  จุฬา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายอนุพันธ์  วรมงคลพฤกษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายอานนท์  รังชะอำ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงสุจิวรรณ  สุวรรณเย็น โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงวิภาวดี  วังทองดี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงธนพร  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงปัญพัช  แก้วคำ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงกชกร  จูมอญ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงรุจิรา  มิ่งจันทึก โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงศศิวิมล  ยงค์ศรี โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงศธิชา  สิงห์โตแก้ว โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงเบญญาภา  ปัญจวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงสุนิสา  จันทะน้อย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงกฤติยาณี  สมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  แก้วบุดดา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงสุภัชชา  พรมศรีชา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงสุธีธิดา  ปิ่นสวย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงสุดารัตน์  พิมพงษ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายวันชนะ  กะทุ่งกลาง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายธีรดนัย  พรชัย โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายพรรษกร  บุญเพ็ง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายวรากร  จำวิเศษ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายวรพล  มณีวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายวาลิตต้า  ทะเลลึก โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายอัษฎาวุธ  ทองสุข โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงญาราภรณ์  แปงการิยา โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงธาราทิพย์  สุขชัง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงวิชิดา  แก้วกระจ่าง โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงชัญญานุช  บำรุงจิตต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายปองคุณ  ยาสมุทร โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงสุพรรษา  ครูห้วย โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทร์สารี โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กชายรณกฤต  งามจันทร์ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายอาณาจักร  โสชาลี โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงปานตะวัน  เกรงสำโรง โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงวาสนา  ประจันตะเสน โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงสโรชา  เดสันเทียะ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายสิทธิศักดิ์  พลศักดิ์ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายเจษฎา  ในสันเทียะ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
214 เด็กหญิงอมลธิรา  อมรชัย โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงพรรณิตา  พรมมา โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
216 เด็กหญิงดวงกมล  สมพลกรัง โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
217 เด็กหญิงชญานันท์  มูลสาร โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
218 เด็กหญิงพรนภา  บำรุงวัด โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
219 เด็กชายอภิสิทธิ์  กลิ่นกุหลาบ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
220 เด็กชายพัฒนพงษ์  ศิริจันดา โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
221 เด็กชายพีรภัทร  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
222 เด็กชายพชรพล  ลองจำนงค์ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
223 เด็กหญิงเก็จมณี  เกตุมณี โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
224 เด็กหญิงสุภัสสร  เดสันเทียะ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
225 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดาทอง โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
226 เด็กหญิงวิภาภรณ์  ปลอดสันเทียะ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
227 เด็กหญิงสุกัญญา  สายยศ โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
228 เด็กชายอภิชา  จุพราหมณี โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงสิตานัน  ศรีทอง โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
230 เด็กชายโสภณัฐ  สาครไพศาล โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงกาญจนา  ท้าวเขตร์ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1 ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายธีรศานติ์  มะค่าทอง โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กชายเดวิด  เตรม โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงธิชาดา  ลือกำลัง โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงนฤมล  ภู่พราหมณ์ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงอริศรา  คูใจ โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายนิติพน  จันทร์ประสพโชค โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงกนกวรรณ  สังขสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงวรัทยา  บุญศรี โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงภัทรวดี  พินงา โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายธงชัย  เอี่ยมชุ่ม โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายศิวกานต์  อ่อนสี โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงสิริมา  อารดารา โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายพงศ์ภูมิพันธ์  ภาคาเพียร โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงวรางคณา  น้อยรัศมี โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงพรนิภา  คงสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงอารยา  เกิดรี โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงสุกัญญา  พุฒซ้อน โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงธิตยา  พงศ์สวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กชายสิรภัทร  ภูน้ำต้น โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงณิชาภัทร  พานิคม โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงวริษฐา  เทียมเกาะ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงศุภนุช  ยาวศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กชายกฤษณะ  เหมือนแม้น โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายณัฐวัฒน์  บุญว้ัง โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายจิราพรรณ  สุรัตน์โรจน์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายศุภชัย  ยุตกิจ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายธนฤทธิ์  ศรีสุข โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายธีรภัทร  ช่วงเปีย โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายวทัญญู  น้อยเกิด โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายภูบดี  รักการธรรม โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายธีระติพงษ์  วงษ์เกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายปารเมษฐ์  วีระพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายเอนกพงษ์  อินเจริญ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กชายนิธิกร  ม่วงศรี โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายเตวิช  ศรีอ่วมบู่ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายธนัติพงศ์  คงถิ่นฐาน โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายวีรภัทร  แพรศรีทอง โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายอรรติพล  ระหาร โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายภานุพงศ์  ประมูลศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายธนกฤต  เจ้งวัฒนพงศ์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงกัลยกร  ชลคีรี โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงวลัยลักษณ์  บุญลักษณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายรชต  ทองเงิน โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงรุริยา  เขียวเนียม โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศิริปี โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงธนวรรณ  แพงแสงสุข โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงอภิชญา  แสนคำอ้าย โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงขวัญสุดา  วีระพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 คณิตประถม
280 เด็กหญิงชนิภรณ์  วงษ์ขอม โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงปริยวดี  มีแสง โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายสยุมภู  ยศพล โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  วงศ์กาฬสินธ์ุ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงณิชาภัทร  สะตะจิตร โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงจุฑาพร  บุญประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงธนัชชา  กี่สง่า โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายวรัญญู  แก้วกล่ำ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงรพีพรรณ  สวนะปรีดี โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงนิษฐา  วงษ์เกลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายนวพันธ์  นนทะศิริ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงณัฐกมล  ภู่ผกา โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงกัญญ์วรา  น้อยประเสริฐ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  แปหวิน โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงเทพธิดา  คล้ายแจ้ง โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงอณิมา  ชาญจำลอง โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงกนกพร  ตาจันทึก โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงกวิสรา  อนิวัฒนานนท์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงนิศารัตน์  รื่นเทียน โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงกุลปรียา  งามขำ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงกัลยารัตน์  วงศ์สุรินทณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพิชญาภา  โพธิ์มี โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงปาจรีย์รัตน์  พวงสว่างง โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงพัชราภา  คล้ายสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงวรรณษา  บุญญานันท์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงมนัสนันท์  พานทอง โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงเขมจิรา  ตะเคียนทอง โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงวนันญา  อ่อนศรี โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงฐานิดารัตน์  วงศ์สุรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงญาดา  มหาพันธน์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงศิรประภา  ศรีลาพัฒน์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายศุภโชค  ไผ่ผันโฉม โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายศุภโชค  อ้วนไพศาลวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงฐิติพร  คุณีย์พันธุ์ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงภณิดา  คงคาสุริยฉาย โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงชนม์นิษา  เกตุเอี่ยม โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงศศิวิมล  เสงี่ยมศรี โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายเอกสิทธฺ์  หมอยาดี โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฏร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงภาวิรินทร์  สมณี โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงณัฐวดี  โกติรัมย์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงขวัญแก้ว  ชัยแสน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงธิดารัตน์  สมยา โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กหญิงอาทิติญา  อุทุม โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายคิมหันต์  สมเย็น โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายศิริมงคล  สุขพิน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายณัฐธกรณ์  อนันต์ธวัฒณ์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงบุณยาพร  ศิลปี โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงธิดารัตน์  พินิจ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
328 เด็กหญิงมิณฑิลา  วิชาธรรม โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
329 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ทองเฉลิม โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายปฏิภาน  ยุระเกตุ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายณัฐพล  ทำทวี โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายจักรพรรดิ  นาสินสร้อย โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กชายคุณาสิน  คุ้มหมู่ม่วง โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงพัชราภา  โพธิ์ศรี โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงดารุณี  ชะฎาจิตร โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วิชาธรรม โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงแก้วมณี  กบิลพัฒน์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงนัซนีน  ปัตตาล โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
339 เด็กชายปรวัฒน์  บรรจงปรุ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงสาริศา  ภูอาจ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
341 เด็กหญิงวริยา  มีเจตนา โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
342 เด็กหญิงจิราภา  สังข์ทอง โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
343 เด็กหญิงลลิตา  แผลงศร โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
344 เด็กหญิงทัศน์วรรณ  เพชรหาญ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
345 เด็กหญิงศิริกัลยา  เขื่อนจันทึก โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
346 เด็กชายศุภกิตติ์  สอนกลาง โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
347 เด็กหญิงธัญชนก  คัมภิรานนท์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
348 เด็กหญิงวีรดา  โพธิ์แจ่ม โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
349 เด็กหญิงอารยา  ไก่แก้ว โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
350 เด็กหญิงนันทพร  ยิ้มขลิบ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
351 เด็กชายวุฒิกรณ์  ปัทนา โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายวีรภาพ  ชะโนกรัมย์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงไปรยา  วิโสภา โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงปิยะมาภรณ์  แย้มศรี โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงเบญญทิพย์  คำมงคล โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงนฤมิตร  วงษ์พา โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายพัทธดนย์  สุวรรณไตรย์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายกฤตาณัฐ  วิชาธรรม โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายนพดล  โคกวาริตร์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชัยแสน โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายพีระพัฒน์  ผายบึงแก้ว โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงธนวัลย์  ศรีสุภะ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงปนัดดา  จันนามอม โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายพัชรพล  พลธิ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงจิดาภา  บัวโรย โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงดาติกา  ภัคก์เดชานนท์ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กชายอลงกต  วงศ์ทอง โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กชายอภิวัฒน์  แสงเงิน โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายเจษฎา  อินทจร โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงฐานิกา  สุทธิใจ โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงณิชากานต์  ภาคสังข์ โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงสุชาวดี  ชัยภักดี โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงธัญญาธร  ทองธวัช โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายณิชากร  ฤทธิเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงพรรณญารัตน์  สุวรรณเย็น โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงพรรณนิภา  หัสกิจ โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กชายกรอบชัย  แกคำภู โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีสุขา โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงอรอุมา  สุวรรณเย็น โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชมดวง โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงศิริโสภา  เกรียงไกร โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงฐิติกานต์  นวลภักตร์ โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงวันเพ็ญ  หร่ำรัศมี โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คุ้มจันทึก โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงจิรัชญา  สุดจันทึก โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงกมลพร  มั่นกตัญญู โรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงนัทธรัตน์  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงฐิตาภา  โม้พา โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 1 ป.5 คณิตประถม
389 เด็กชายอนันทวีป  ฉิมกุล โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 1 ป.5 คณิตประถม
390 เด็กหญิงศิริวรรณ  พึ่งอุดม โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงจินตนา  พรมที โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
392 เด็กชายจารุวัฒน์  ม่วงอิ่ม โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กชายภาณุพงศ์  ทิกามล โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงกุลธิรา  ม่วงมา โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงจันทร์แก้ว  พวนดี โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงนลวรรณ  พรมที โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  วินทะไชย โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายสุรยุทธ์  อินทวงษ์ โรงเรียนเทศบาล 5 วัดเกาะกลาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงวันวิสา  ชัยโส โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงอภิชยา  ตันทางกูล โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ขจรมา โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงสุดารัตน์  อ่อนวันศรี โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงนงค์ณภัส  ศรีบุรมย์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กหญิงอารยา  คุ้นวานิช โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.5 คณิตประถม
405 เด็กชายพงศกร  นามละคร โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.5 คณิตประถม
406 เด็กชายพรพิพัฒ์  บุญค้ำ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงธัญญารัตน์  แก้วสามัคคี โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงสุนิสา  แนนเกลี้ยง โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงกฤษณา  ดวงสวัสดิ์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงประภาพร  โพธิทัด โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงอรอุมา  โพธิทัด โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
412 เด็กชายนันทวุฒิ  วงศ์อำมาตย์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
413 เด็กหญิงพัชชา  โสภา โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
414 เด็กหญิงบุษกร  อุ่นพรหม โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงวรรณภา  นันทะพันธ์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
416 เด็กชายวรยุทธ  จันดาสุข โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีทาพักตร์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงพกาวรรณ  สมศรี โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงสุพัตรา  โพธิ์สิทธิ์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงชิดชนก  ทับโต โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงสุภาพร  พันทะทัน โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แก้วสีหมอก โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงณัฐชยา  พรมจีน โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงศิริวิมล  ศรีจันทร์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  อัญชุลี โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงอนัญญา  ฟักอ่อน โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายนุตประวีณ์  อัยครรัมย์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายพิชิตพงษ์  บัวขำ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงกรปรียา  ดวงขัน โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงขวัญฤตา  บุญพงษ์ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายณัฏฐากร  ป้องจิตใส โรงเรียนบ้านซับกระดาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายภูวิศ  ดวงจิตร โรงเรียนบ้านซับกระดาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายธีรศักดิ์  สมุททัย โรงเรียนบ้านซับกระดาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  วิจิตรแสงรัตน์ โรงเรียนกลั่นวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม