รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงโยษิตา  เปรมปราชญ์ชยันต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายณภัทร  มีแป้น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายสิทธิกร  อยู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายอาจพล  แสนฤชา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกัญธิสาน  กุลชาเกตุคง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายนิพิฐพนธ์  สมร่าง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายวรินทร  นิลแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายพิชญ์คุนน์  จันทรุสอน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายคุณกร  หลาวทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายภฤศ  อ้มทองหลาง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายพสิษฐ์  ทองเสม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายเฉลิมลาภ  ด่านผาสุกกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายธัญเทพ  โพธิสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายพีรศุ  รุจิณรงค์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพิชชาภา  บุญประภา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงบุญญาพร  รัตนะจิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปพิชญา  ปาลวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงเกวลิน  ธนูทองสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายกันตินันท์  กล้วยน้อย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายกรณ์จิรัสย์  สองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายพลวัฒน์  อินโต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายปณิธิ  สุดสง่า โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงชิตากานต์  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายคณพศ  เมยขุนทด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงสุมาลีวรรณย์  แจ้งใจมงคล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกัลย์  ชื่นเจริญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กชายธนกร  หลอดเข็ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายเกื้อกูล  จันทชาติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงภัททิยา  จันทร์สมัคร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณภัทร  อุไรลักษมี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงแพรวฟ้า  มุ่งผลดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงวิชญาพร  ฟ้าแจ่ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงกิตติธาดา  ประดิษฐ์แสง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงอิสรีย์  เลอเกียรติธำรง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายศรุต  ตั้งตระกูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายศุภวิชญ์  นาดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายญาณวีร์  กลิ่นขจร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายนพพร  ภู่ระยับ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายภูริณัฐ  มหานิยม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายวีรภัทร  แก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายรชต  เทียนลม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายธนพล  ศาลางาม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายบดีศร  ทองทา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายปวเรศ  มีแป้น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กชายพชรพล  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายก้องภพ  ตระกูลไชยวิโรฒ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายภูมิทองทา  พุกมาลี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายวรินทร  ปิยะอักษรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายพิภพ  รัตนวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายพจรินทร์  สีสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงเมธาวินี  อุบลชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงปุญญาดา  สมตันเจ้า โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงฐานิตา  โชติกากิตติคุณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงพิชามญช์  มณีไพร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณฐภัทร์  พวงกุหลาบ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายชรินธร  กิ่งสุวรรณพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายธีรดนย์  นลวชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายอติชาติ  แซ่อื้อ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงศศิวิมล  ปารมา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายปภังกร  วัฒธรรม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายวิชญะ  วงศ์แสงประทีป โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายวิชชากร  พรหมพุกต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายสิริภูมิ  วงษ์สิทธิชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา  ภูสุดสูง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงชนิศา  นะรินนอก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายสิรวิชญ์  เนื้อนิ่ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงภาณิสา  เสาวภาคย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กชายชโยธร  เมฆสวัสดิชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายณัทพงศ์  ตราโต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กชายภากร  นราธิกรณ์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงณภัทร  สดสมศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กชายศิวกร  ปุยพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายธนธรณ์  แก้วสุขผ่อง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายภูริณัฐ  อินทร์แป้น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายยศพัฒน์  ชอบรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายรภัสสิทธิ์  อินทร์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายก้องภพ  โทสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงภัณภัทร  เปรมสนธิ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงญาณภัทร  ปิ่นน้อย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงกัญญาภัค  พวงกุหลาบ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงพิชญ์ธนัช  คำวิลัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงบัณฑิตา  คชารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงปริณญาภรณ์  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงภัทรวดี  นิยมสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงธัญณิชา  ทั่งทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงปทิตตา  ถาวรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายกิตติพศ  พันธ์มุง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กหญิงอัญชิษฐา  จันทรสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงโยษิตา  รัตนประทุม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายกวี  ศรีจันบาล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงณัฐเวท  งามประเสริฐสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กชายธนโชติ  โชตินิตย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายรัชพล  โชฎก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงวริศรา  เรือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงมณีรัตน์  แตงจวง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงกัลยกร  ถาวรพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายธนภัทร  นราธิกรณ์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายธนภูมิ  พันศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายวัชรพงษ์  กล้วยป่า โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายศรัณยพงศ์  นิยะสม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายนวมินทร์  สมิงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงจิรัชญา  ตังตา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงณิชชา  ภมรติมานนท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงสุชญา  วงศานิตย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงหทัยชนก  สอาดชีพ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายศุภวิชญ์  ตรีพรชัยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายภีรดล  อินกริ่น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายกฤตพจน์  พิไลยเกียรติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายธนภูมิ  กุหลาบไกรวัลย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงผุสรัตน์  กฤชตฤหาสน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กชายกันตภณ  แก้วม่วง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงกัญญ์ธนา  พรหมติ๊บ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงทิพย์แพรวา  ภภาชลทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายณัฏฐชัย  รัตน์ต่อวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายกวินภพ  ภาวะกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายวสวัตติ์  ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงศิศิรา  สกุลไทย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายธนรัชต์  แก้วโมลา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงชนิตา  สีดารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงณัฐรินีย์  คลิกคลาย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงปูชิดา  รางแดง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงศศิชา  พรแสน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงปาณิสรา  สุทธิสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ชมรุ่ง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงจินต์จุฑา  บุญเข็มทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงศรธกรฉัตร  ปิยะคุณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายปัณณธร  เสนีย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงเบญญาภา  กิ่งแก้วก้านทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายพัทธดนย์  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  กำลังเจริญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงพิมพ์วิไล  ฐานาพิชัยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายวีรยศ  ไชยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทร์วิชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงยลดา  มานะพิชิตวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงชญานิศ  จึงพานิช โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงฐิตารีย์  คงวัดใหม่ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายณัฐภัทร  ภูวสันติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายตรีเพชร  เรืองบุญญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงสุพิชญา  บุบผากุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายธีรดนัย  ฉายา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายทีปกร  ศิริจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายธีรกวิน  สิทธิประชาราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายกรกฤช  เทียนกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงอรณัฎฐ์  ชูชุมวัฒน์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงณัฐนันท์  โภคา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายคุปต์  เกียรติภราดร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายอติวิชญ์  รุ่งเพ็ชรารัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายธนัท  สว่างจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายเบญจมินทร์  ไทยอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายพชรดนัย  โฉมวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายกฤติน  โฉมงาม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายณัฐวัฒน์  ธนสุขวิไล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายฉันทัช  จันทร์ทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายธันฐกรณ์  ชัยรัตน์อาภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายปัณณวัฒน์  กิตติชัยพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายชุติภัทร  ภัทรโยธิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงทักษพร  กรอบจินดา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงชนกนันท์  แซ่ล้อ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงนลินรัตน์  ตั๊นสถาพรชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เอี่ยมประภาส โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงกรวรรณ  ตันติทิพย์วรรณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงธัญชนก  ตันหรรษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงพิชญาภา  เปรมปราชญ์ชยันต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงการดี  เศรษฐภัทรชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงภูริชา  จันทร์วิทัน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงปพัชญา  สมรฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายรุจ  แก่นเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงพิชญา  เยาว์เฉื้อง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายวรเมธ  ชาญพิพัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แซ่ล้อ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงกัญญนัท  สง่าวงค์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงสุชาวดี  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงภัคปริม  วัชรานนท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงจตุภัทร  วิภาตะทรรศน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ว่องพุฒิพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงกฤตากานต์  ดวงอัคฆะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงศุภัชญา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายภูริวัติ  ทองมิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายศุภวิชญ์  กรวยศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กหญิงวิรัลพัชร  วรรธนเศรณี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กหญิงกฤติมา  กรรโมปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  สายศิลปี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กหญิงชาลิสา  บุญพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
184 เด็กหญิงพิชชาพร  ศศิมณฑลกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สุรชัยสติกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงกรชนก  กิ่งยงค์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กชายกณวรรธน์  โอฬาร์ศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงสุวิตา  กองใจ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายกมล  ศรีจันบาล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงเกศศิรินทร์  อ่องสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายพศวีร์  โสมาเกตุ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายชญานนท์  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กชายพัสกร  กองสกูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญญะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายวิศรุต  เสนประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์  กิจจาพูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายคณิน  ชื่นกลิ่น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงเปรมปรีดา  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงพรเทวี  จันทรมาศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายคุ้งนธี  อนุกูลสุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายอติวิชญ์  เอี่ยมประโคน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กชายสิรภพ  ศิริวัฒนานนต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายนพวิชญ์  ดีจริง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กชายปัณณทัต  แสงวิลัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายเตชนิธิ  วงษ์ทน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงณภัทร  กระแสร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงกรชนก  พลพหล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงจิตดาภา  ทองชาติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายธนากร  ศิริอวยชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายนิติธร  มาลากรอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กชายภานุวัฒน์  อิ่มจิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กชายปัณณพัฒน์  โกเมนรุ่ง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายนพรุจ  ฉายเกตุ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กชายพิเชฐ  หาญเกียรติกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายรัฐศาสตร์  เอี่ยมศิริ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กชายชเนนทร์  เมทนีกรชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายติณณภพ  พันธัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายธงยสินทร  จิตต์กระจายแสง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
219 เด็กชายอภิรักษ์  กุศลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
220 เด็กชายวิศวภัทร  บานแสน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายธาวิน  วีระสัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
222 เด็กชายปฎิมากร  นครจัด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายภควัต  ใบศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
224 เด็กชายณัฎฐนันท์  เทพวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงภารดี  นิยมสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงเจนจิรา  หุ่นทองกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงเบญญาภา  ชูเชิด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงปณิตา  ไชยสุมัง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงกุลธิดา  แตงจวง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงสุกฤตา  หอมชะมด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงวรวลักญช์  ชาลีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงกฤชญา  ไตรธรรม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงนภษร  กลับอำไพ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปทิตตา  บุญเกิด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงภวรัญชน์  แก้วผดุง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงปิย์วรา  เจนจบเนตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงหทัยภัทร  สุภาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงจันทรินท์  เกิดแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงสลิลทิพย์  แสนขวา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงวิชญาพร  จุณศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พันธุ์สิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สัปคง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงภีมพิชญา  ชุมภา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
244 เด็กชายชัยกาญจน์  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
245 เด็กชายปัญจพงศ์  ศิริทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงปาณิสรา  นวมศิริ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงน้ำทิพย์  แย้มเจริญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงพิชชาภา  นิยะพัตร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงทิพย์วิมล  ภภาชลทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กชายกิตติวินท์  ทรัพย์มีชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กชายนิชคุณ  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงนภัสวลัย  บุณยชาต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
253 เด็กชายรัชพล  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
254 เด็กชายธนิก  กิตติพรเพชรดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
255 เด็กชายชยพล  ขุนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กิ่งสีดา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กชายจีรยุทธ  วงษ์พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กชายเตโชโชติ  ฉางกระโทก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงกัญวิดา  เสร็จกิจ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงอภิญญา  สำเริง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงชนิกา  วัฒนนภาเกษม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงณัฐธิดา  มาลาพล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงสุธาสินี  เลื่อมเงิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงปุณณิศา  รัตนปัญญา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงนิชคุณ  สิงห์วี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ตราโต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงจิรัชญา  เสมาภักดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงณัฐนันท์  ทองเกิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงศิริขวัญ  อรรคนิตย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เมี้ยนกำเนิด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงชิชญาสุ์  รวยนิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายภูมิภัทร  เศษสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงณกานต์  อุ่นวงแหวน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายศุภกฤษฎิ์  สมบรม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงพิมพ์ชนน์  วงศ์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายขันต์ชัย  ปรีชาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายกันต์ชัย  ปรีชาพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงรัมภ์รดา  ลอยพูล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  หอมระรื่น โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายชัยภัทร  พะชำนิ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กชายศุภกร  ส่งพุลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงณิปากร  มุสิก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายพฒณวง  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงชญาณิณ  ทิพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงวรรณรดา  พรหมวราทร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายสิรวิชญ์  ระพีพัฒนชลธาร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กชายธนวิชญ์  บุญญะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กชายปวีณ์กร  ดวงศิริ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงนัฐฐยา  อรุณบล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงธิดาภรณ์  สิงห์โต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงศรัญญา  ศรีอวบ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงพุทธรักษา  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงรมิดา  จงจัดกลาง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงมินตรา  โสภณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกัญพัสวี  อินทร์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงพรกนก  ฐานาพิชัยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงนันทิพร  แก่นเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงสิริพรรณ  คหวงศ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงธนภร  ลาภภักดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กชายณัฐภัทร  แก่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ร้อยดวง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงพิชญาภัค  เอียการนา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงชนกนันท์  เยาวโยธิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายจิรกร  รุณธนานันท์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงสุประวีณ์  สุธรรมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายภัทรพล  ทรัพย์สิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงเบญจภรณ์  เรืองศรีโชติช่วง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงอชิรญาณ์  คีรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายธนัทภัทร  ทั่งทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงญาณิศา  ผูววิทยา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายณัฐวัฒน์  เมฆสวัสดิชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายชวัลวิทย์  การชะวี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กชายศิริวัฒน์  จันทร์ทน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กชายอภิสิทธิ์  ถิ่นรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายพัทธดนย์  โสดานิล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงสุพรรษา  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงนันทนัช  ไววุฒิ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงวรัญญา  ท่าโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงพิชชาภา  ตุลยประโยชน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงณัฐฐ์นรินทร์  สารแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงเบญญาภา  พูลผล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงสิริวรรณ  สุคันธี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงกมลลักษณ์  จันทัง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายณัฏฐ์ธวัช  โนนคล้อ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายพสธร  พรมมิ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายณัฐพล  ศรีเปรม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายนวพล  ศรีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายธนวิทย์  ศิริภาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กชายปฏิญยาภรณ์  พรหมรักษา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กชายอันดา  พงษ์สว่าง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กชายธนดล  ศรีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายภูมิพัฒน์  บางบ่อ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายกฤตเมธ  น้ำทับทิม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายณัฐชนนท์  มณีโชติ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายภูมิพัฒน์  ทรวงอนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายวงศกร  นามวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายภูริณัฐ  นิมิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กชายธนกร  สังฆะมณี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงวรัทยา  กล้วยน้อย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงธนพร  มณีธรรม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงนฤกันยา  รักขาว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงลักษณารีย์  ศรีโฉม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงนรมน  ปานมน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงบุณยาพร  ชัยมงคลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงชญาดา  คุ้มอักษร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงภัทรวดี  ภานะจิต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงบัณฑิตา  อธิคมสัญญา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงกมลชนก  จันบำรุง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงจันทัปปภา  จันทร์เพ็งเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายโชคอนันต์  ล้วนกลาง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  ปกีรณัม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงเต็มศิริ  บุญญาลัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงสิรภัทร  วุฒิวงศ์ชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงนภัทรลดา  ชุมภา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงณิชกานต์  อ่อนศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายเมธาวี  นิลเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงธนัญชญา  เสนะวัต โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงธีญาพร  ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงนันทิชา  ออดแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงพรภัส  บุญมหามงคล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงชลธิชา  ดุราศวิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงครองสิริ  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายไวษณพ  มาตรคำมี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายพัทธ์  ชุมทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงชนัญชิตา  บัวอุย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายพัลลภ  เรืองแจ่ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงเกวลิน  ศักดิ์คะทัศน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงณัฐชยากร  ศรีหะ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กชายศุภโชค  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายธีรวัฒน์  กิมพิระ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายนพณัฐ  นวลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงเบญญาภา  แสนสง่า โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงอัจฉราพร  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายพรเทวา  จันทรมาศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กชายภครัช  ศรศิริ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายชนาธิป  ฟูปลูก โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงกนกวรรณ  เลาหบรรจง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงญาณิศา  ตระมาโรย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายณฐภัทร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายพิสิฏฐ์  คำมี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ช่วยมี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงอชิตา  จามรวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายวงศธร  เหล็กดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงพุทธรักษา  พูลผล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายศิวพงษ์  เปรมปรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กชายกาญจนฑิต  รุ่งเรืองชัยบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายชวิศ  วงษ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงธนาวดี  ไชยกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงญาณิศา  สอนสระคู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงแพรประภัสสร  ชุนงาม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงกนกอร  กลบสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงพรทิพย์  จำนงค์ศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงชญาภัค  บุตรแก้ว โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงรุริญา  โภควัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายภาม  คงกลาง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายณัฐนนท์  พรหมวราทร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ศิริมงคล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงหยาดทิพย์  อยู่เย็นพาณิช โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงณภัทร  กุลวิมล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงศุภิสรา  กองจำปี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงรุจิราพร  ชูทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายธนภัทร  พรมจรูญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงพัชรพร  โฉลกพันธ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงปณิตา  หนูห่วง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายศุภกร  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงพรรษชล  จงผ่อนกลาง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายธชธร  ผาดไธสงค์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงวิลาศิณี  ตระกูลพิบูลชัย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงบีนีช  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรีพงษ์พันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายชนาธิป  เกตุมณี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายชัยวัฒน์  ทูลศิริ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงทิพยรัตน์  กิจไพบูลทวี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วุฒิสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงกชพร  กัณหะกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงกัลตญานิษฐ  นิลเพ็ชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงกุลนันท์  เฉลยรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายชาคริต  จันทร์ภิบาล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายสุวพัชร  อยู่สุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายชยพล  งามขำ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายธีทัต  กฤษณะการะเกตุ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายภูวนัตถ์  สุรชัยสติกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  อิทธิเวชช์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายณชนก  อธิปัญญาคม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายปัณฑ์ธร  ช่วยรอด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงวรัญญาภรณ์  หล่อทองแดง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ปฏิเวธ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงณัชชา  เฟื่องเดช โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  เสตะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงนลินลดา  เจริญกุล โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แถมยิ้ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายนนทชา  อิทธิเวชช์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายธนาธิป  ทับอุดม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงวรัชญา  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงสุพิชญา  พรมสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงนภสร  จิระภคทวี โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงณชชน  เชาวกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงชิดชนก  ธรรมวิจินต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายณฐกร  หริ่มรักษาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กชายสมิทธ์  เตชะกัญญา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายญาณวุฒิ  ชัยมงคลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายนันทภพ  ภูรีเลิศวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงณิชา  หริ่มรักษาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงจันทรัสม์  ถมยา โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงพีรญา  เยาว์เฉื้อง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ด้วงอำไพ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายวงศกร  กล้วยน้อย โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงกุลิสรา  ดีประหลาด โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงเมธาพร  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงจุฑาพร  มีเวียงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงศุภัชญา  สังข์กลม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงณัฐธิดา  ใยสิงห์สอน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงเกตุทิพย์  เกินวงค์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงปวริศา  คูณตาแสง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กชายบารมี  ชีตารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กชายทินโชติ  สาที โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กชายธนเดช  คงศรีอ่อน โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายณัชพล  เพียรชำนาญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กชายเนติ  โรจน์วิศาลทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงจิตติกา  โสพักต์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงปัณรส  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงขัตติยาภรณ์  อุทุมพิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายเมธานันท์  ตันนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายรชต  อ่วมสำฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายบวร  อ่อนละออ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงฐิติภัทร  คำแดง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงณิชชา  สมอิ่ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายภานุพงษ์  จันทร์เพ็งเพ็ญ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายศุภกร  นิยมสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายนรภัทร  เพ็ชรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กชายจิรวิชญ์  เทพทอง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายณัฐดนัย  อิทธิเหตุ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายภีศเดช  ร่างวิจิตร โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายดิถดนัย  แสงเรือง โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  งามลาภ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงปรัชญา  ผาสุข โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงปนัดดา  ละอองแก้ว โรงเรียนราษฎร์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กหญิงณิชา  ตุ้มพิมาย โรงเรียนราษฎร์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงพิชชาพร  ทองอุ่น โรงเรียนราษฎร์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
481 เด็กหญิงวชิรญาณ์  กุลกิติพันธ์ โรงเรียนราษฎร์ศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงสุพิชชา  กรทรวง โรงเรียนราษฎร์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กหญิงเอกปรียา  ไชยมั่น โรงเรียนราษฎร์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
484 เด็กชายอรรถพร  ส่งสุขวัฒนา โรงเรียนราษฎร์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
485 เด็กชายพีรณัฐ  เจริญสีรุ้ง โรงเรียนราษฎร์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กชายชิติพัทธ์  ชุมจันทร์ โรงเรียนราษฎร์ศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงพัชญดา  เรืองผล โรงเรียนราษฎร์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
488 เด็กหญิงวริศรา  พากเพียร โรงเรียนราษฎร์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงชนากานต์  โสไกร โรงเรียนราษฎร์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงกัลยาณี  แสงประทีปจันทร์ โรงเรียนราษฎร์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายธนกฤต  มะหะหมัด โรงเรียนราษฎร์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงรวงข้าว  แสงงาม โรงเรียนราษฎร์ศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายจิราธิป  จันเทศ โรงเรียนราษฎร์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงนันท์นภัส  วิสูตรศักดิ์ โรงเรียนราษฎร์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงกรรณภัส  ฉายาวาส โรงเรียนราษฎร์ศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายบรรณสรณ์  ซุ่นกลาง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
497 เด็กชายรัฐวิทย์  สิทธิโชครุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
498 เด็กหญิงวนัชพร  พลจ่า โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงธันยพัฒน์  เพราะไพศาล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
500 เด็กหญิงกฤตากานต์  ม่วงปิ่น โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
501 เด็กหญิงจันทรพรรณ  ทะแกล้วทหาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
502 เด็กหญิงปารณัท  คชรินทร์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
503 เด็กชายณภัทร  ชอบธรรม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
504 เด็กชายเจตนิพัทธ์  วิเศษวิสัย โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
505 เด็กหญิงเปรมกมล  เสียงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
506 เด็กชายวีรภัทร  ป้านภูมิ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
507 เด็กหญิงพิชญา  พลอุบล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
508 เด็กหญิงภัทรนิดา  ชัยแจ้ง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
509 เด็กชายธนเดช  เสมเถื่อน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
510 เด็กหญิงปาริชาติ  ดินดำ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
511 เด็กหญิงณัชพลอย  ดีศรี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
512 เด็กชายภาณุพงศ์  พระปริยัติ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
513 เด็กชายธีรเชษฐ์  ดามี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
514 เด็กหญิงสุริวัสสา  ปรีชากุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
515 เด็กหญิงปาณิสรา  มีผล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
516 เด็กชายเตชินท์  เพราะไพศาล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
517 เด็กหญิงพิชญะ  วีระวัธนชัย โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
518 เด็กชายคณพศ  กุสี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
519 เด็กหญิงวรินธาร  อุทัยเภตรา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
520 เด็กชายกิตติภพ  มองเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
521 เด็กหญิงวรลักษณ์  ทองลายลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
522 เด็กหญิงธีรกานต์  ชื่นชมบุญ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
523 เด็กหญิงนันทิษา  มากเทศ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
524 เด็กชายธนากร  ทับแจ่ม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
525 เด็กหญิงศรุตา  กาบศรี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
526 เด็กหญิงพัฐิฌา  มณีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
527 เด็กหญิงถวิลรดา  เอกสุข โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
528 เด็กหญิงจิดาภา  ขาวสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
529 เด็กหญิงกันยรัตน์  กัณฑสาตร์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
530 เด็กหญิงเพ็ญสิณี  อ่อนฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
531 เด็กชายศิวกร  นามโคตร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กหญิงอุชุกร  ไชยอิน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กหญิงเบญญาภา  สิงห์ตุ่ย โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กชายกฤตเมธ  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
535 เด็กชายชินกฤต  จีระพิษณุกุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
536 เด็กหญิงอภิชญา  ทะแกล้วทหาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายสรวิชญ์  บัวไชโย โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กหญิงปาณิสรา  สนธิ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
539 เด็กชายณภัทร  วงษ์แสง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กชายปภังกร  ควรสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
541 เด็กชายมนชัย  ร่วมสกุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
542 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ดีนี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
543 เด็กหญิงวีรภัทรา  นอระเทศ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
544 เด็กหญิงเจตสุดา  เสวตสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
545 เด็กหญิงณภัทร  เครือมา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
546 เด็กหญิงชิตชนก  สร้อยขุนทด โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
547 เด็กชายปัณณวิชญ์  คูสกุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
548 เด็กหญิงเอกอนงค์  ลาภหลาย โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
549 เด็กหญิงกัญญาภัค  กีบุญมี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
550 เด็กหญิงสุภัสสรา  เฉลิมนาค โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
551 เด็กหญิงอรพิมพ์  กิตติพงษ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
552 เด็กหญิงขณิฐล์กานต์  เทพธาราทิพย์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
553 เด็กหญิงปาณิสรา  คูสกุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
554 เด็กหญิงปาณิสรา  บัวสุข โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กชายกฤษฏิ์  สะเริญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
556 เด็กหญิงปทิตตา  โทษาธรรม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
557 เด็กหญิงอรวรรณษา  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
558 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  วงษ์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
559 เด็กชายชนธัญ  อินทร์กลิ่น โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
560 เด็กหญิงสวรส  พงค์อุดม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
561 เด็กหญิงธีริศรา  อัมพรวิโรจน์กิจ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
562 เด็กชายอัครพัชร์  บุญสาน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กชายธัชชัย  ติณณนันท์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
564 เด็กชายสุวิจักขณ์  ฤทธิ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงวีรนุช  สิงห์ทอง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
566 เด็กชายศรัณย์ภัทร  สร้อยขุนทด โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
567 เด็กชายธนกฤต  สุธีราภรณ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
568 เด็กชายภัทรนันท์  ควรชม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
569 เด็กหญิงฐานิตา  เคียนทอง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงสุประวีณ์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงจิรภัทร์  พงษ์ปรีดา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงสุพิชชา  อุโคตร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
573 เด็กชายสุริยะ  ศิริโท โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงจิรชยา  ยังจิตร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
575 เด็กชายกิตติทัต  แกล้วกล้า โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงธมลวรรณ  ผาพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงพัทธนันท์  สิงห์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงณัฐนันท์  กึ่งวิชา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กชายชิษณุพงศ์  กมลคร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงจิดาภา  เผ่าพงษ์บุรีพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงพชรธิดา  มารำพึง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายภาสกร  มูลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ภาโสม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงอภิชญา  ผึ่งสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงณิชชาพัชร  ชูชาติหาญสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายปุณณัต  เจริญทวีคูณ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายณัฐวรรธน์  ฉวีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงธมลวรรณ  ควรชม โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุขอันเลิศ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงศุภานิช  แก้วคง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงพัฒชลิตา  เขื่อนคำ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายรัฐนันท์  ชิตตันสกุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงชลิตา  เสนขวัญแก้ว โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กชายกิตติ  วงค์เจษฎาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงกนกณัฐ  เถื่อนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายศิริวัฒน์  บุสสี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงมุฑิตา  แสวงจิตร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงอภิสรา  ตันยะ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงพัชราวดี  สีดาพารี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงกฤษณา  หีบจันตรี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงสปัน  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงอจิรวดี  ภูแก้ว โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงมินทร์ตรา  อิฐาน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงเตชินี  วิรัติ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงจิดาภา  ทิพย์สูตร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  มองเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงณัฐฐนิชชา  บุญมี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงอนัญญา  คัตพันธ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายปรินทร  ทับแทน โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงอรรณัฎฐนันท์  อยู่สนิท โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงอตินุช  จิรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายกฤษณพล  ครุฑวิชิต โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายณัฐดนัย  เลเธอร์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  กิ่งทวยหาร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงพรปวีณ์  สุทธนากร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายรชต  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นวลศรี โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงปิยธิดา  บุญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงวรกมล  บัวไชยยา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงชนิดาภา  ชิตตันสกุล โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงวรินทร  โมราบุตร โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายกุลธวัช  ยุววิทยา โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงสุนิสา  สุขเลิศ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 คณิตประถม
624 เด็กหญิงกรวิภา  เนียมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 คณิตประถม
625 เด็กชายสิริดนัย  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 คณิตประถม
626 เด็กหญิงพิชชา  ธรรมรังษี โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 คณิตประถม
627 เด็กหญิงกฤติยา  ประสพวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 คณิตประถม
628 เด็กหญิงกานต์สินี  แก้วพวง โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 คณิตประถม
629 เด็กหญิงจินห์จุฑา  อรรถชัยพานิช โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 คณิตประถม
630 เด็กชายชนกันต์  ทองมั่ง โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงณัฐชา  ทองพูน โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 คณิตประถม
632 เด็กชายปวิช  ธนรัชพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 คณิตประถม
633 เด็กชายพุฒิพงศ์  ม่วงเทศ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายภูริทัต  เรืองวุฒิเดช โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงระพีพรรณ  กัณหะกาญจนะ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 คณิตประถม
636 เด็กหญิงปพัชญา  แก้วแหยม โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายณัฐวัฒน์  ภูดวงจิต โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กชายมงคล  คำจุล โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงจิรัชญา  เบ้าทอง โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงญารินดา  โนรา โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงเขมิสรา  สุขสุทธิ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายธนพล  จุมภู่ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงธีรนุช  ปิยะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงแพรวรรณ  สังฆะมัย โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงณัฐณิชา  เกษเพชร โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงภัครวี  ภูมิพานิช โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายจีระศักดิ์  สุริยะฉาย โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงจิรัชยา  แก่นสาร์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงณัฏจิณา  จุนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  นวนนางแย้ม โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงพาสุข  ครึ้มกลาง โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงวิรัญญภรณ์  นาเมฆ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงณัฐณิชา  ธรรมจารี โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงน้ำฝน  แก้ววิเศษ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงธัญสุดา  สุขโยธิน โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เตโช โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงธนาภรณ์  โชติกุลนันทน์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงวรินรำไพ  อุ่นธงชัยอนันท์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงนิชา  คำนูเอนก โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงศศิธร  ใจงาม โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงปุณยาภา  ทวิกุล โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงปราณนรินทร์  กองปัญโญ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงจันทัปปภา  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายพงษ์ศกร  ศรีธัญญา โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงณัฐชญา  ประกิ่ง โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงศิริมณฑน์  อุ่นสาลี โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายจตุรานนท์  จูวัตร โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงญาณิศา  คัมภิระ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงเมธาพร  แสงภักดี โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงกานต์รวี  นาคกิ่ง โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงกิติยาภา  ตุงคะเสรีรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงวิภาดา  ฉัตรปวงคำ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงณภารัตน์  หอมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงหรรษมน  มณีไพร โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงจิรวรรณ  หนูเล็ก โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงมนัสชนก  โอวาท โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปินตาวงค์ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงพิมพ์พิชญา  แนวจำปา โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายชยุต  รูปชัยภูมิ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
680 เด็กชายภัคธรา  อุดมสันติ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
681 เด็กหญิงพลอยชยา  คุ้มสายสะอาด โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
682 เด็กหญิงจิราพร  กุหลาบ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
683 เด็กหญิงเพชรวิใล  แอ๊ดปั้น โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
684 เด็กหญิงสุพรรณษา  ศรีโสภา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
685 เด็กหญิงปุณยวีร์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
686 เด็กชายธีรวัฒน์  มณีศรี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
687 เด็กหญิงสุพรรณา  ไชยเยศ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
688 เด็กหญิงธัญพิมล  เนียมหมื่นไวย โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
689 เด็กหญิงพิชญา  เติมสุทธา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
690 เด็กหญิงบุญญาพร  ปานทอง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
691 เด็กหญิงปวริศา  หมื่นมี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
692 เด็กชายกวิน  แซ่ลิ้ม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
693 เด็กชายนันทปรีชา  สายดิ่ง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
694 เด็กชายนฤดล  เฟื่องวงษ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
695 เด็กชายชาญวิทย์  พินไธสง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
696 เด็กชายณัฐวุฒิ  น้อยนาม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
697 เด็กชายนัทธพงศ์  พุกสาย โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
698 เด็กชายพีรพัฒน์  เมินไธสง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
699 เด็กชายยุทธภัณฑ์  อุปพงษ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
700 เด็กชายธนาดร  บุตรพรม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
701 เด็กชายภาณุพงศ์  ทวันเวทย์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
702 เด็กชายกฤติธี  แสนคำ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
703 เด็กหญิงกัญญรัตน์  พลโยธา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
704 เด็กหญิงชลากร  ไวยฤทธิ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
705 เด็กหญิงกิ่งอักษร  อิ่มนิรันดร์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
706 เด็กหญิงเรวดี  สารคำ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
707 เด็กหญิงกรวิภา  สิงหา โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
708 เด็กหญิงจิตรดา  ภู่ประสาท โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
709 เด็กชายธีรนัย  บุตรตุ้ม โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
710 เด็กชายศุภวิชญ์  เอี่ยมวิลัย โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายนัทธพงศ์  สิทธิ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กชายสหมิตร  มุ่งจ่าง โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายเอกดนัย  ระงับพิษ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายเมธาสิทธิ  คำเอก โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงอฏิมา  พุฒพันธ์ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงชนัญชิดา  รุจิจิตร โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กชายปิติภัทร  นันทเขต โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายศุภวิชญ์  ใจชื่น โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
719 เด็กหญิงภัคนันท์  แจ้งแสง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
720 เด็กชายสุวิจักขณ์  เวียงวิจิตร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
721 เด็กชายภัคพสุตม์  แจ้งแสง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
722 เด็กชายสุพศิน  เหล็กดี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
723 เด็กหญิงธรธนนันท์  อรายะพิทักษ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
724 เด็กชายกษิดิ์เดช  คำจีน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
725 เด็กชายสิริ  เลาแก้วหนู โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
726 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เนื้อนิ่มถาวร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
727 เด็กหญิงมนัญชยา  ดำขำ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
728 เด็กชายกัญจน์ณณัฎฐ์  ดาวเศรษฐ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
729 เด็กหญิงสุรภา  นิลชาติ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
730 เด็กชายจิราภาส  เอื้อบุณยะนันท์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
731 เด็กชายกิตติวินท์  ผูกพันธ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
732 เด็กชายชินดนัย  อินทรสถิตย์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
733 เด็กชายนวพล  อุ่นจิตร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
734 เด็กชายธนัฐกรณ์  ปุลพัฒน์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
735 เด็กหญิงปุญญิสา  ยอดแก้ว โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
736 เด็กชายชุติเดช  มีศรีสุข โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
737 เด็กชายชนาธิป  พันเถื่อน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
738 เด็กหญิงวันวิสา  ชาญณรงค์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
739 เด็กหญิงภาณิชา  อ่อนศรี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
740 เด็กชายจิรภัทร  ประเสริฐ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
741 เด็กชายธราเทพ  แก้ววิเศษ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
742 เด็กชายศุภกร  สุรัตน์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
743 เด็กชายภาคิน  วสันตดิลก โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
744 เด็กชายภาธร  วสันตดิลก โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
745 เด็กชายศุภวิชญ์  ประเสริฐศรี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
746 เด็กชายเจตนิพัทธ์  เชื้ออ่อน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
747 เด็กหญิงธิดากุล  มั่นศรี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
748 เด็กชายณัฐพัชร  สมรัก โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
749 เด็กชายภูดิศธาร  เจริญจิรธาดา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
750 เด็กหญิงแพรวา  ชะเอมเทศ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
751 เด็กหญิงปุณิกา  ดีอินทร์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
752 เด็กชายวริทธิ์ธร  ตระกูลทวีคูณ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
753 เด็กชายกรธวัช  สุคันธี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
754 เด็กชายธัชพันธุ์  ปภาวันโชติสิริ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
755 เด็กหญิงสุพัณษา  จันทร์ตรี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
756 เด็กหญิงจิดาภา  ยอดวิชา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
757 เด็กชายภัทรดนัย  สุทธสนธิ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
758 เด็กชายอนันดา  เรืองสุวรรณ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
759 เด็กชายพสิษฐ์  เฮงสัมฤทธิ์ผล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
760 เด็กชายปภาวิน  โมราขาว โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
761 เด็กหญิงพัชรนันท์  มาลา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
762 เด็กหญิงธารณ์ณัฏฐา  โพธิ์เขียว โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
763 เด็กหญิงทิพรดา  ภูมิฐาน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
764 เด็กหญิงอักษราภัทร์  อักษรดี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
765 เด็กชายพิชญุตม์  อังสนั่น โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
766 เด็กชายศุภนัย  ยอดแก้ว โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
767 เด็กหญิงพิมพ์กมล  ก่อกิจสุนทรสาร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงกัณณ์ญาณี  หงษ์อ่อน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงเบญญาภา  หล่าบรรเทา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กชายกฤชวรกุล  แก้วณิชาบูลกุล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงชญาณทิพย์  ไชยตะมาตย์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงสุรารักษ์  จันทมนตรี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงขวัญเรือน  อุดรทักษ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กชายนิธิพัฒน์  โพธิ์แก้ว โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงพรพิชชา  แสงภักดี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายชนพัฒน์  เดชชาย โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายสพลดนัย  เชี่ยวชาญ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เสือคนอง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กชายวรปรัชย์  อุณวงศ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงธมลภัทร  สายม่วง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายวิศรุต  วสันต์สิริสกุล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงวิชญดา  พูลกสิการณ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กหญิงธมกร  วนจันทร์โม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
784 เด็กชายพอ  พิพัฒเสถียรภาส โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
785 เด็กชายภาคิน  แสนพันธ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
786 เด็กชายสรวิชญ์  อินทสนธิ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
787 เด็กชายฐปนวัฒน์  บำรุงญาติ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายกัณฐพันธ์  เยี่ยมอมร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงภัคจิรา  ผาสุขดี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงอรชพร  ร่วมชาติสกุล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กชายธีรนัย  ปัญญาดี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงพิชญา  กันชาติ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กชายเจษฎากร  ชาละมณีพร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงณัฐวดี  คำรัตน์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงอคิรญาณ์  วัฒนาเสรีกุล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายกฤตพัฒน์  บัวทอง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงกวิสรา  อายุวงศ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงอาจรีย์  รักษา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายสิรวิชญ์  รักษา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงธนพร  งามสอาด โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กชายภูริ  งาดีสงวนนาม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงฐานดี  มั่นศรี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธ  เรียงวิไลกุล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงปัณฑิตา  อายุวงศ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงณิชาภา  ครองบุญ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายกิตติเดช  แจ่มฟ้า โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงสุวพิชญ์  วนจันทร์โม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงอาทิตยา  ลิมปเมธี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงลภัสรดา  วันทา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงมนธิดา  พงษ์เกตุ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายพงศ์ปณต  ละม้ายศรี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายปัณณวิชณ์  แก้วบังวัน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายพีรวิชญ์  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
814 เด็กชายณัฎฐนันท์  งามมา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงยุวดี  สินคง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงณิชา  ตันติธนวัฒน์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
817 เด็กหญิงอรรัมภา  ลำเทียน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
818 เด็กชายธาวิน  ศรีพุ่ม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
819 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  บัวเลิศ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
820 เด็กชายกนกพัฒน์  เปาจีน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
821 เด็กชายเจด็จศึก  มาลัยทอง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
822 เด็กหญิงญาธิป  ยั่งยุบล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
823 เด็กชายธนินทร  สามสี โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
824 เด็กชายนนธกร  พุ่มจำปา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
825 เด็กชายปัณณวัฒน์  โพธิ์นาฝาย โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
826 เด็กชายวชิรวิชญ์  พันธุ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
827 เด็กหญิงนวลสิริ  มะไฟหวาน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
828 เด็กหญิงเพ็ญปภัส  วิมนมาลา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
829 เด็กหญิงพรทิพย์  อินปิ่นปัก โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
830 เด็กหญิงผกามาศ  ผลบุตร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
831 เด็กชายกสิณ  จินดารัตน์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
832 เด็กหญิงอารยา  สิงห์รวยผล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
833 เด็กหญิงณัฏฐากร  ฮึมพล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
834 เด็กหญิงไพรินทร์  ธาราเกษม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
835 เด็กชายณัฏฐพล  พุ่มทรัพย์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
836 เด็กหญิงรัตกัญญา  อนุโชติ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
837 เด็กหญิงจิราพร  จีบแก้ว โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
838 เด็กหญิงสุวพิชชา  น้อยแสง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
839 เด็กชายรณกร  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
840 เด็กหญิงสุภาภรณ์  โพธิ์ศรีคูณ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
841 เด็กชายนิติพล  บุญสืบวงษ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
842 เด็กหญิงณัฐธยาน์  พิมสว่าง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
843 เด็กหญิงอรจิรา  โสรีกุล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
844 เด็กหญิงพรนภา  แจ่มจรัส โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
845 เด็กชายศุภกร  แสงสว่าง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
846 เด็กชายภาณุพงศ์  บัวละออ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
847 เด็กหญิงชวิศา  บุญสืบวงษ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
848 เด็กชายณัฏฐมงคล  ปัญจพัฒนศิริ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
849 เด็กหญิงปริชญา  อยู่ยืนยง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
850 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กองแก้ว โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
851 เด็กหญิงศุจิกา  จินดาดำรงเวช โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กชายปกป้อง  เวียงคำ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กชายดิษย์วิวัฒน์  วงศ์จอม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงสุภาณี  มงคลชัย โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงณัฐณิชา  นันทะวงษ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กชายเมธาสิทธิ์  สมิทธิกุล โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  บุญพึ่ง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงปภาดา  ทองขาว โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กชายเนติธรรม  ธรรมอาภา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กชายคณิน  ชุมศิริ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงณัฐวดี  พรพงษ์ โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงสุนิษา  แสงทอง โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงกริญา  อัมรามร โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงปรวีร์  เจ้าสม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายสรายุทธ  พิศอ่อน โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงนันทกานต์  พรมมา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงจุฑามาศ  ดีพลงาม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กหญิงชยารัตน์  ตวันนา โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงปิยธิดา  สนม โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
870 เด็กชายอภิวัชร์  สุขะเต โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงเขมจิรา  จูมจา โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 คณิตประถม
872 เด็กหญิงพนัชกร  อุดมลาภ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 คณิตประถม
873 เด็กชายชาติชัยพร  มีอบ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 คณิตประถม
874 เด็กชายปัณณวัฒน์  นันทสมสราญ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 คณิตประถม
875 เด็กชายเมรโค  เชินเนอ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 คณิตประถม
876 เด็กชายภาคภูมิ  ไทยนาพา โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
877 เด็กชายวิวรรธน์  แพร่งสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
878 เด็กชายชยานุพนธ์  ประสิทธินอก โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
879 เด็กชายชัชชัย  ละมุนละไม โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
880 เด็กหญิงเบญญาภา  ภักดีนอก โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
881 เด็กชายธัชกร  ประดับทอง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
882 เด็กชายธีรพัฒน์  สารีบุตร โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
883 เด็กหญิงคณัสนันท์  ศิริมงคล โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
884 เด็กชายพัทธดนย์  ผ่องอารมย์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
885 เด็กหญิงตรีชฎาภรณ์  ธารีนนท์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
886 เด็กหญิงปลายฝน  เที่ยงเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
887 เด็กชายพลากร  หิรัญนิติเวชกุล โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
888 เด็กชายธีรัตน์  มูลดี โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
889 เด็กหญิงเมธปิยา  เกิดขวัญ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
890 เด็กชายพิเชฐ  โศภณเพชรกุล โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
891 เด็กชายศรัณยพงค์  หนูเที่ยง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
892 เด็กหญิงฑิตยา  เดชพลมาตย์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 คณิตประถม
893 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองแท้ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 คณิตประถม
894 เด็กชายสหรัฐ  ชำนาญกิจ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 คณิตประถม
895 เด็กชายธนกร  หอมวัฒนา โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 คณิตประถม
896 เด็กชายฦๅสิทธ์  รัตนาชาตรี โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 คณิตประถม
897 เด็กชายนฤสรณ์  บุญเรือง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 คณิตประถม
898 เด็กชายธนาพัฒน์  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 คณิตประถม
899 เด็กชายปิยังกูร  ปิลอง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 คณิตประถม
900 เด็กชายปริญญา  จั่นโต โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงณัฐฐิฎา  คำปันโน โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กชายธนวัจน์  จันทรี โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กชายธราเทพ  รอดรักษา โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กชายธายุกร  กุลชนะทวีคูณ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กชายธมพรต  อ่อนทองคำ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กชายปัฐณต  สุจริตกุล โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กชายพิพัฒน์  ชื่นกลิ่น โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  ม่วงมิตร โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงปีย์รดา  อนุภาพ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โฉมจังหรีด โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงกัญญาภัค  วิมล โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงฉัตราภรณ์  เรืองเดชสกุลชัย โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงนิตินัฐดา  ด้วงนิล โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กชายจิรายุ  โชติกาญจนกิจ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กชายกรวิชญ์  วิสัยจร โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กชายพิษณุพงษ์  สุขจิต โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กชายพงศ์ภูดิส  วรนันท์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กชายศิวชกร  หมีทอง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายธนาวุฒิ  บึ้งสลุง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงธีร์วรา  กุลชนะทวีคูณ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กชายพรรษปัณฑ์เขม  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กชายนนทกร  แสงสุข โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กชายธนเทพ  ขุนจร โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายภาคิน  พรมศรี โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงศรัญย์รัชติ์  ลักษณะละม้าย โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายวิภาวัส  กิจบำรุง โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายสนธยา  จันทร์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงญาณภัทร  จินดารักษ์ โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายภัทรดนัย  อัคราช โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  มิ่งภูษา โรงเรียนอนุบาลรัศมี 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายพงศกร  เคหะจิตต์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายชัยวัฒน์  บุตรประโคน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงกนกวรรณ  แย้มรัศมี โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงวชิตา  ทศพร โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กชายชาคริต  ภูวนัย โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
936 เด็กชายธนโรจน์  กันโต โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
937 เด็กชายเดชาวัต  เนติชัย โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
938 เด็กหญิงหิรัญญา  มั่นยืน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงอัสมา  ลูกรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงจิราวรรณ  ท้ายรักษ์ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
941 เด็กชายนัฐนนท์  เสือหิน โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
942 เด็กหญิงฐิติมา  เชียงคำ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
943 เด็กหญิงรัชนี  ศิริราญ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
944 เด็กหญิงณิชากร  เภาสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กชายเทพทัต  แสงอาจหาญ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กชายจิรัฏฐ์  อาจวิเชียร โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
947 นายพงษ์พิพัฒน์  ก้อนจันทร์เทศ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
948 นางสาวทัศชนก  สินคำคูณ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
949 เด็กหญิงภูริชญา  ตันตระกูล โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
950 นายไชยพัฒน์  จำนงค์สุข โรงเรียนเทศบาล 1 วัดทองพุ่มพวง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายชิตพงษ์  คุ้มพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
952 เด็กชายชินโชติ  เหลืองศิรโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
953 เด็กชายมานัส  ชะทุมรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
954 เด็กชายอนุพงษ์  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
955 เด็กชายสิริราช  คล่องธัญกรณ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
956 เด็กชายธนากร  วรรณ์ทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
957 เด็กชายพบพร  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
958 เด็กชายรชานนท์  วันหลัง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
959 เด็กหญิงสาธกา  ไพศาลพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
960 เด็กหญิงนันทิชา  ช้อยวิเชียร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
961 เด็กหญิงชนัญญา  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
962 เด็กหญิงสร้อยทิพย์  ทับสาร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
963 เด็กหญิงชรินรัตน์  มีสว่าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
964 เด็กชายกฤตภาส  ครองรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
965 เด็กชายเจ  - โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
966 เด็กชายณัฐชนน  ยิ่งใหญ่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
967 เด็กชายเทพพิทักษ์  สุขตา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
968 เด็กชายสรวิศ  ยอดโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
969 เด็กชายเกษมสุข  เพ็ชรหาญ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
970 เด็กชายอาณาจักร  เทพช่วย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
971 เด็กหญิงมนัญชยา  โสทก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
972 เด็กหญิงธมลวรรณ  วรรณ์ทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
973 เด็กหญิงณัฐริกา  ชัยลา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
974 เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ศิริกัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
975 เด็กหญิงกนกวรรณ  นราศรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
976 เด็กชายปรเมษฐ์  นารี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
977 เด็กชายภูวเดช  ไกรทัต โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
978 เด็กหญิงทิตาวีร์  มีประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
979 เด็กชายอักราภัค  ตนประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
980 เด็กหญิงธนิดา  จันทร์เขียว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
981 เด็กหญิงกมลวรรณ  แจ่มเมือง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
982 เด็กหญิงวรัญญา  คงเวช โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
983 เด็กหญิงศศิประภา  พรมด้าว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
984 เด็กชายติวากาณจน์  แผนจันทึก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
985 เด็กหญิงพีรนันท์  สุขศรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
986 เด็กหญิงเพ็ชรจิรา  อุ่นสา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
987 เด็กชายกิติภพ  สุขใจ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
988 เด็กชายปกรณ์  คงชนบท โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
989 เด็กชายวิชญ์ภาส  อัมราใบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
990 เด็กชายไกรวุฒิ  กระโห้ทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
991 เด็กชายรณพีร์  กูดชาลี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
992 เด็กชายสุพะสิน  พูเพียร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
993 เด็กชายราเชน  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
994 เด็กหญิงณักญ์คนา  พฤกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
995 เด็กหญิงสิริภัทร  ทองนาค โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
996 เด็กหญิงแพรตะวัน  สุขภักดีธนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
997 เด็กหญิงเพชรแพรวพราว  กองคำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
998 เด็กชายคุณากร  ดูรูปรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
999 เด็กชายอัศวิน  รอตภัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1000 เด็กชายจีรศักดิ์  อิ่มเต็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กชายธงชัย  มังคะดานะรา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1002 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ส่งเสริมสิน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
1003 เด็กหญิงธันยพร  เศวกพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงอริสรา  ชัยวารี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
1005 เด็กชายปิยวัฒน์  โพธิ์เงิน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
1006 เด็กชายศุภกร  พันศรีภู โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
1007 เด็กหญิงอักษราภัค  เกิดภู่บุญราช โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
1008 เด็กชายณัฐพร  ช่วยนา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
1009 เด็กชายธนกร  เขียวกลม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงกานต์ธิรา  เบญจารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงจิรัฐชยา  คำหอม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงธันวารตี  มณีนิล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงปพิชญา  บุญฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงศิรภัสสร  ทองอยู่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงสโรชา  อินทร์อ่ำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงสุรัตน์ดา  เจริญสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงอัจฉรา  คำพิลา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงธันยพร  เศวกพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงธิติมา  กุสดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงพัชรี  กระโห้ทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงวิลาวัลย์  เผ่าเพ็ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  หวังชม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงศรสวรรค์  วรามิตร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงรัชติยากรณ์  เจริญรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายศิรวิชญ์  สุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายณัฏฐกรณ์  จันทฟูม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายบรรณวิชญ์  ทรัพย์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายอักษราภัค  ตนประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายบุลากร  ชาติสุข โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงจิรารัตน์  ทาโพนทิน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงแก้วปรียา  สิงห์คำป้อง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงเจิมขวัญ  โฉมชิต โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงญาดา  จันทมา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงฐิติวรดา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงอรวรา  แรกขึ้น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุจริต โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงฐิติกานต์  มะลิวรรณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงณัฐพร  รามัญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงนภัสสร  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงหฤทัยชนก  แสงดวงดาว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงนลิน  โพนา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กหญิงบัณฑิตา  ช้างทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยะสุโข โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายติวากาญจน์  แผนจันทึก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายภัทรพล  ปาลิวนิช โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายวิรุจน์  ทองแดง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงณัฐวรรณ  เผือกผ่อง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงเมธาพร  เอมโอษฐ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงวรัชญา  อาสาคติ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงวราภรณ์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงสุกฤตยา  บุญขำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงปิยะพร  สังข์กาศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงจัณณิภาพร  มีชอบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงญาดา  ชาลีนิวัตน์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงปัทมาสน์  อู่เถื่อน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงสิริกร  ตาสี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงสุชาวดี  ขันธชัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงนริศรา  กระโห้ทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงวรัญญา  กระแสเทพ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายจักรินทร์  เขียวคราม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงน้องนุช  สุดทิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงภัญญ์วรินทร์  สูญโย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงอมิตา  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงพรธิดา  โมฬี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายกันต์ชินพัฒน์  อุดชุ่มกาศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายกรวิชญ์  เพ็ชรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายชโยดม  ปันตะวงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายภูวนาท  รู้ครอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1069 เด็กหญิงขวัญภัสสรา  อุสะหะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงจันทร์ดารัตน์  คิม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงกิติยากรณ์  คุ้มดาว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงวรัญญา  ผดาจิตร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายเอกอมร  รุจิระอัมพร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายธีรภัทร  ไทยฉิม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายปานศิริ  นิยะทัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายวิธิสรรค์  บุนนาค โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายกรกมล  จันสารี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายนันทวัฒน์  มีเล่ห์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายศราวุฒิ  การาม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กหญิงธนัญชนก  กิติไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงนวพร  แก้วนวล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงเปรมมิกา  ชีพนุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงพิมพ์วิมล  น้อยประดิษฐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงภูริดา  มีชอบ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงนันท์นภัส  พรมมณี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงปิยภัทร  คงสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงลักขิกา  มังสา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงลัยลา  การีซอ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กหญิงศิรัญญา  เฮียงโฮม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงพิมพิกา  คำมี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายอภิชัย  แก้วมหิงสา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายนิติภูมิ  เจริญวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายณัฐนันท์  ศิริมัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงกัณฐิกา  มีทุ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไชยยงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงสุพิชญา  โพธิกสิกร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อ่อนนา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงการะเกด  สีท้าว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงมีนา  หนูคำ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงวรรณวิสา  วรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงวัลนภัส  แตงทองแท้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ศุภมงคลถิรธนา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงปภาวี  สมเจริญ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายจิรทีปต์  อินจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กชายเลิศชาย  ด้วงงาม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายกรกต  เกตุสีระ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กชายกฤตนัย  จีนมั่ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายอนุภัทร  ชูปัญญาเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายธนภัทร  รัตเพชร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายอณุวัฒน์  กลิ่นสุคนธ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายวิรวัฒน์  ธนภณไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงคณัสนันท์  เผ่าสีดา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงนภัสนันท์  อินทรอนันต์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงสโลศินี  อินถา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงกนกขวัญ  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงธัญชนก  ชูปัญญาเลิศ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงนพนภัส  สมุยน้อย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงพัชริญญ์  มีสำลี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงวันวิสา  อินกันท์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงศิริรักษ์  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุวรรณศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงณัฐธิดา  อนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงอนงค์นาฏ  จันต๊ะนาเขต โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงอารียา  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงพิชญาภา  อันธพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงธิดาเนตร  อาสาคติ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กชายยศพัศ  แฟสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงจิรวรรณ  แก้วตา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุญช่วย โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.6 คณิตประถม
1130 เด็กชายสุวินทวงศ์  ราชวงษ์ โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.6 คณิตประถม
1131 เด็กชายกิตติศักดิ์  คำมาพันธ์ โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.6 คณิตประถม
1132 เด็กหญิงปาริชาต  กองสุดตา โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.5 คณิตประถม
1133 เด็กหญิงบุษบง  ภูหมื่น โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.5 คณิตประถม
1134 เด็กหญิงน้ำเพชร  กองสุดตา โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.5 คณิตประถม
1135 เด็กชายทัตเทพ  บุญมั่น โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.5 คณิตประถม
1136 เด็กชายวันเฉลิม  บุญอยู่ โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.6 คณิตประถม
1137 เด็กหญิงศศิตา  พงษ์สามภาพ โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงชลิสา  รุ่งโรจน์ โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงมนต์นภา  พรชุ่ม โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงพัชราภา  ปลื้มธรรม โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงวาสนา  สิงห์ทอง โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงเพ็ญเพชร  คำสุข โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายวรกมล  ทองอ้ม โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 คณิตประถม
1144 เด็กหญิงกุลนาถ  ฤทธิ์เทพ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 คณิตประถม
1145 เด็กชายจีรภา  แก้วโนน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 คณิตประถม
1146 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุพรรณ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงณัฐชณิชา  นวลแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 คณิตประถม
1148 เด็กหญิงปริฉัตร  เผ่าเพ็ง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 คณิตประถม
1149 เด็กหญิงสุนิสา  เหง่าแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงวิภาดา  โพธิ์ภัย โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 คณิตประถม
1151 เด็กหญิงกุลนาถ  ปิ่นประดับ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงศิริวรรณ  วันหลัง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 คณิตประถม
1153 เด็กชายกวินทร์  แสงบุญไทย โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 คณิตประถม
1154 เด็กชายเกรียงไกร  พุฒพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 คณิตประถม
1155 เด็กชายชนกันย์  ตะเอ้กา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 คณิตประถม
1156 เด็กชายธัชฌานนท์  ไชยเสน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 คณิตประถม
1157 เด็กชายวิศรุต  สุวรรณเกตุ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 คณิตประถม
1158 เด็กชายเทพรักษ์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 คณิตประถม
1159 เด็กชายปรัชญา  ป่านแก้ว โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 คณิตประถม
1160 เด็กชายณัฐกรณ์  อยู่คะเชน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 คณิตประถม
1161 เด็กชายกิตติศักดิ์  อุตะโม โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 คณิตประถม
1162 เด็กชายนาวี  ดีมา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1163 เด็กชายนฤพนธิ์  อาษาจิตร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1164 เด็กชายนพรัตน์  ศาสตร์ศิริ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1165 เด็กชายพีรพัฒน์  แสนสนิท โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1166 เด็กชายรณกร  เผ่าเพ็ง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1167 เด็กชายสิรวิชญ์  นุชารัมย์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1168 เด็กชายสุธิพัฒน์  แสนใจ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงกรกชก  สงวนสุข โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงอภิชญา  สมณะ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1171 เด็กชายคณิศร  อินกลิ่นพันธ์ุ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กชายวงศกร  อ่อนคร โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงศศิธร  พงศ์ศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กหญิงไหมไทย  พวงด้วง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1175 เด็กหญิงอุษามณี  สงวนสุข โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงกรกมล  โสภา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงสุนิษา  เงินสุด โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงมินตร์ตรา  มนทองหลาง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงวรรณนิษา  เพ็งหมู โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กชายเกรียงไกร  ผะงาตุนัด โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายธนพล  มานะงาม โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1182 เด็กชายอัษฎาวุธ  ตะเอ้กา โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1183 เด็กชายกฤษณะ  เงินสุด โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงเมษา  ไชยสอน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1185 เด็กหญิงรุ่งนภา  พันธ์คูณ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงวิลาสินี  มาธุพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงสุวิณีย์  จันทร์ทาธร โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงธีรดา  พันธ์ุสุวรรณ โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงธิดารัตน์  หอมขจร โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงรัตติกาล  ภูใจตรอง โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงสุนันทา  อยู่คะเชน โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดดาวเรือง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  กองศรี โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1193 เด็กหญิงมนัสวรรณ  โล่ห์เงิน โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1194 เด็กชายกษิดิ์เดช  จินาวิน โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ระไหวนอก โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1196 เด็กชายอภิวิชญ์  เรือนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1197 เด็กหญิงนวสร  พึ่งคำ โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงณฐมน  อมริต โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1199 เด็กหญิงวิลาสินี  อินตาพวง โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1200 เด็กหญิงชุติมา  ไตรลพอาน โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1201 เด็กหญิงปวริศา  โมกขุนทด โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1202 เด็กหญิงณัฐณิชา  เฉลยโฉม โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1203 เด็กหญิงชนมน  จันทะนาม โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1204 เด็กชายปกาศิต  เสตะพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1205 เด็กหญิงอุรัสยา  สงนางรอง โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1206 เด็กชายพชรพล  เลิศงาม โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1207 เด็กชายนนทพัฒน์  สุวรรณก้อน โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายวุฒิชัย  เฉยสุดใจ โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงภัทธิรา  เจนวิพากษ์ โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1210 เด็กชายพิเชษฐพงศ์  รักษาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1211 เด็กชายกีรติ  สุทธิบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1212 เด็กชายกฤตยชญ์  บุญน้อม โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1213 เด็กชายชวนันท์  จันทา โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1214 เด็กชายศิริพงษ์  จำปาทอง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดศรีบุรีรตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
1215 เด็กหญิงนวพร  ภาคนาคา โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดศรีบุรีรตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
1216 เด็กหญิงฮานซาฮ์  พงษ์สว่าง โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดศรีบุรีรตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
1217 เด็กหญิงปรีญาพร  เกวียนนอก โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดศรีบุรีรตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
1218 เด็กหญิงฑิคัมภรณ์  แสนศรี โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดศรีบุรีรตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงมารีอา  พุ่มพันธ์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดศรีบุรีรตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
1220 เด็กหญิงศิริอร  ช้างจันทร์ โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดศรีบุรีรตนาราม) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงณัฐปภัสธ์  ศรีเพ็ชร โรงเรียนส่ว่างรัตต์พิฉายศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม