รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายณัฐวรา  ตั้งชูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กชายกฤตติกูล  พัชนี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายภูมิพัฒน์  ไชจำ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงธนภรณ์  แม่นปืน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญจน์ญาดา  เจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณิชาวีร์  แซ่ลี้ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกิตติยา  ละวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงศุภัชญา  โสภณดิเรกพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายพิทักษ์  วารี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงจันทราทิพย์  เด่นกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปรัศนียาภรณ์  ปล้องศรี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงปวริศา  คุ้มทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพิชชาภา  เชียงดาว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณิชาภา  บุญชิด โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายอฏิพงศ์  บูรณะศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กชายนิติโชติ  ทวีสิน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายสิรภพ  เชียงแสน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายณัฐพล  พิงพาด โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายชิษณุพงศ์  สืบเสน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายนนทวัฒน์  คำเผือก โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายปิยพัทธ์  สิทธิรส โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายฉัตรธีรวินท์  รุประมาณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายชัยณรงค์  ไชยจำ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายธรรศ  ระเบียบโลก โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายวิชิญะ  ทัศนชัยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายคณพัฒน์  สิงห์วิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายอธิปภูวัส  เรืองสา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงกชพรรณ  สุรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงจิตติภัทรา  กาบปีธนาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงป.นิธีณ์  ชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงฐิติรักษ์  เมฆบวร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายภาคิน  จิตหวัง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงกชกร  คนทัตย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายกฤตยชญ์  คุ้มภัย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พรมสืบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กหญิงนิชานันท์  อาจต้น โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายกนกพล  เจริญตา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายอาทิชา  นึกสู้ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายภัทรวัต  สงค์แก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายพชรพล  แสวงมงคล โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กหญิงอริสรา  ผลิตพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายกิตติพัชญ์  หลวงสอน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายอภิวิชญ์  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กชายวรฤทธิ์  นนทะศรี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงธนัญชนก  ภูมี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงนาตาชา  คำภีระ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงชนัญชิดา  วิไชยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพิมพ์พจี  โตสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพัชราสิรี  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพลอยแหวน  หอมไกล โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายจุธาเทพ  ธำรงธนาวรเมธ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายธนกร  สุขสำลี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงลลิตวดี  มะลิซ้อน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อินทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงญาณิศา  โงนสาย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงสร้อยฟ้า  ทองเหวียน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงณัฐพร  วายลม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงจตุพร  เล่สิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงอนัญญา  มาวิน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สายแวว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายุสุริยะ  ศรีนนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กชายสุรยุทธ  ศรีนนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงขวัญชนก  สังสิมมา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงปิยพร  แซ่เล้า โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กชายณัฏฐชัย  กลมเหลา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กชายสกลวรรธน์  นาสืบ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงกัลยกร  มันปอ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงนันทกานต์  บินเย็น โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงนวพร  ศรีนาค โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงนวรัตน์  ศรีนาค โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงอริสรา  หน่อน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงจินตาภาส์  มานยีมุด โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กชายพัฒนพงษ์  สุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ประประโคน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงปัทมวรรณ  อร่ามศรี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กชายภัชรพล  สามี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายบุญประเสริฐ  ทันถาจิต โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายจีราวิท  สุขโขทัย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กชายชินวุฒิ  ศิริโวหาร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายธนภูมิ  ทุมมาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายธีรวัต  แก้วเทียมศรี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายภูเบศวร์  ใสกามล โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายหัสดินฐ์  เกตุนอก โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายชยพล  ตาชูชาติ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายภัคพล  คำเวียงคำ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายนพกร  รัตนวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงฐิตินันท์  ทองเปลว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงศุภิกา  ฤทธิ์มังกร โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงญาณันธร  ชลาลัย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงนภัสสร  ติวงษา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงพัทชรินทร์ทิพย์  สังข์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงศุภิสรา  จ้อยชัย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงสุภาวีร์  สุรินทร์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงอนัญพร  พูนเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงไอลดา  มณีนวล โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงอรพรรณ  ล่วงเขตร์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงปณิสรา  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายณัฐกิตต์  สีหา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงสโรชา  แม่นปืน โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงพรลภัส  ดอนผา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงสุรภา  พนมสัย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงกนกอร  เด่นกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงเนตรชนก  มาแก่น โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงพิชญาภา  นามพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สีไสไพ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กชายณัฐนันท์  เกือบกลาง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กชายอินทรีย์  สุขกะเสริม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กชายทนงศักดิ์  รักษาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงภัทรา  ตรีหกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงธนพร  บุตรยศ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ภักดี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงณิชกาญจน์  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงภัทรธิดา  พนัส โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงภัทรธิดา  จิตยุติ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงภาวินี  เอิบอิ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงชลธิชา  สามารถ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงมินตรา  ชมนก โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 นางสาวพรชิตา  เพียขันทา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กชายเสกสรรค์  บุญหล่อ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายณัฐพงษ์  รวมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงภมรรัตน์  เปียไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายเปรมปิติภัทร  ศรีคล้อย โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายธีรดนย์  ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายกิตติศักดิ์  เพ็ชร์แก้วหนู โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายเวสารัช  สังข์ศรี โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงสุดาทิพย์  เพลียสุดตา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงนิตยา  เจียรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายวุฒิชัย  สีดาสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงปานชีวา  สอรักษา โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงกนกพร  อินอุ่นโชติ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายศุภกร  สุระพันธ์ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงวิชยาพร  โพธิ์นิมิตร โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กชายธีรเดช  รูปสะอาด โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายพีรวิชญ์  ลากุลเพีย โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงศศิกานต์  หงษาคำ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงณัฐภัทร  อุ่นถิ่น โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายธนากร  โพธิ์ฤทธิ์ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายอัษฎางค์  จันทร์ศรี โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายภัทรศักดิ์  โชติยา โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายปกรณ์ศักดิ์  แหวนประเสริฐ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงรัตติญากรณ์  ชาน โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงอรนุช  สุดแสวง โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงนันท์นภัส  กุสติ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายนิกกี้  พรดอน โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายฐปนรรฆ์  หวานฉ่ำ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายศุภพล  วรรณุสิทธิ์ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายกิตติศักดิ์  ทิพย์โอสถ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายฉลองรัช  ดีจอง โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงมิ่งมาตา  สาอุตม์ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงดลชนก  เพียรพิสัย โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงวรวลัญช์  มานะสร้าง โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงนัทธมน  ศิริวัฒนาทร โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงชนัญชิดา  รุ่งเรือง โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงจินต์ศุจี  ฉินศิริเศรษฐ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงนุช  แย้มยิ้ม โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายสิริณัฏฐ์  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงสิรินดา  แก้วนิคม โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงธัญพิชชา  หินโทน โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงพิชชานันท์  บริพัตรโกศล โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กชายนักรบ  สุริยันต์ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงชาลิสา  จิตละมุน โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กชายกฤตภาส  ขันตรีจิตร์ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงเขมรินทร์  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ประคองเกื้อ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีวรฏังกนันท์ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงธนัญชนก  คงพินิจ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม