รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงณัฐริกรานต์  แก้วขาว โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงปาณิสรา  อารักษ์วาณิช โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรศรี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงหทัยทิพย์  ทองสมุทร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ขุนทอง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายปุญญพัฒน์  อินทร์กลับ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายธนพนธ์  ครุฑจ้อน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายธณิณธร  แซ่ลี้ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงวีรินทร์  แสงสว่าง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงกัญญาวัชร  นิมิตรชัย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายยศนันทน์  สุขเจริญ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงบุณยาพร  จตุพล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายอโณทัย  กิมเล่งจิว โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายฐิติพันธ์  เชาว์ดี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงณิชาภัทร  รัตนวาณิชกุล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงอชิตา  วิเศษเจริญ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงกวิสรา  ชุนสิทธิ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชนารดี  สวัสดี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายหฤษฎ์  ธาวนพงษ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงพัณณิตา  คงนอง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปวะบุตร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ตังควณิชย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงสุพรรณษา  หวนสันเทียะ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายคุณากร  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพรกมล  ต้นโต โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัฐริกา  ปะติเก โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายเตชทัช  ประทุมศรีสาคร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงสุภัสสรา  ชื่นชม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายนพดล  มีบริบูรณ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายกฤตเมธ  ชะนะขวัญ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงภัทรมน  เจริญสิทธิ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงปทิตตา  กรุดอินทร์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงสุมลฑิชา  คำฉิม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายภานุวัตน์  สร้อยศรีขำ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายกิตติพัฒน์  อนันต์ศฤงฆาร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงธัญญรัตน์  แก้วจุนันท์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงฐิตารีญ์  นาคทัต โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงณฐกร  ต้นโต โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงญาณิศา  เอกพานิชยกิจ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายรังสิมันต์  กลั่นทอง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาญ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กหญิงอารียา  คะมาปะเต โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กชายวรเมธ  ประมงทรัพย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กชายนภัสกร  เพิ่มพูล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายพุทธิพงศ์  บัวกิ่ง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงจันทกานต์  เลือดกระโทก โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายนันทิวัฒน์  เจริญกุล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายธีร์ปพน  ก้อนเมฆ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายธนโชติ  แก้วเก้า โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงปนัสยา  กล่ำประเสริฐ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงพัชรา  ปั้นจันทร์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายรัฐนันท์  สุขคำภา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายพลิช  พงษ์ประเสริฐ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กชายอริญชย์  กุลนิตย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายธีรศาสนติ์  สีคะสิงห์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายธนดล  คำอิน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กหญิงสุนิษา  อ่อนแก้ว โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงภัทริดา  ทริเพ็ง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายสามชัย  ภู่โต โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายภากร  บุญตานนท์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายอชิตะ  ไกรวัตนุสสรณ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงสุทธิดา  อ่อนแก้ว โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กชายวงศพัทธ์  พิมพิรัตน์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กชายอนพัช  สุวรรณพจน์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กชายธัญญรัตน์  สานศาศวัต โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายธนวัฒน์  ธนะมั่น โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงวิกาญดา  ทองสุข โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงรตนพร  จงรัก โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายชวิน  แฟ้มคลองขอม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายบรรณรต  รถทอง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงสุพรรษา  นวมศิริ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงฟ้าใส  คูณน้อย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงวิลาสินี  ภู่ทอง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงสาวินี  วรดูลย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงกนกพร  แจ่มจันทร์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงชมพู  สมบัติ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายวสุธันย์  หลงละลวด โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายอิสระ  อำภา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงกมลลักษณ์  นพคุณ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงพนิตพร  เมืองคำ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงอุทุมพร  ศรีทวี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายกนกพล  มนัสปิติ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายภีรพล  รอดพิสา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายพุฒิพงศ์  ม่วงจีบ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายพงศกร  ไม้คง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายนราธิป  รุ่งทิน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายพัทรพล  อัมภวัน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายภูกริช  จันทร์ม่วง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายภราดร  ภูจิพันธ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายกฤษนนท์  ห้องสวัสดิ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายภาณุเดช  สุนทรสูงเนิน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายศิริวุฒิ  ทองวันดี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายณัฐภัทร  ฉ่ำบุญรอด โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายธีรภัทร  มาบุญธรรม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายกสิณภณ  สันทาลุนัย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายวีรภาพ  ดาราเย็น โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายนภัสดล  ดุลย์นุตรแก โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายอัมรัตน์  เง็กทองดี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงศิดาพร  ขำสมุทร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กหญิงกมลชนก  จิตชาญวิชัย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงกฤติปุณย์  ปุริผาย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พร้อมทรัพย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงศิรดา  ตุ้ยดี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงอรปรียา  จิรเลิศเมธี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงณัฐนันท์  เดชประสาท โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงบุญญาพร  ทิพเส้ง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงรักขิตตะ  จันทร์ชูกลิ่น โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงธมนวรรณ  อาภาวุฒิภาคย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงวราภรณ์  เกล็บจุ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงปธานพร  แช่มสาคร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงฐิตาภา  รุจิกุลพงศ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายกีรดิษ  มีขันทอง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายวีรภัทร์  ขอดเตชะ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายสรวิชญ์  หวังสิทธิเดช โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงนวลพร  พักวัง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายกฤติพงศ์  กอบแก้ว โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายอัฐกฤต  เจนทะเล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กชายกฤษณะ  ชาวไร่ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงปรีย์วรา  สุวรรณศรีสาคร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายสุประดิษฐ์  นาคนุช โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กชายภูสิษฐ์  ทองเสมอ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงสุวิชาดา  แก้วทะชาติ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงสุภาพร  การีโรจน์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายพิชญุตม์  บุญรอดน้อย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กชายอภิสิทธิ์  สันโดด โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงรัศมิธาร  แสงแจ้ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายคมชาญ  ชัยสุทธิ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายชานล  ภาณุภัคนาคิน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กหญิงกันต์กมล  มีสงค์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงสุธาศินีย์  สุนทรชื่น โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงประวีณ์กานต์  เจนนาวิวัฒน์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงธนภรณ์  อภิวัฒน์วัฒนกิจ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงขนม  สังจพันธ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายภูวิศ  โคกเลี่ยม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กชายชยานันท์  เรืองเทพ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายหฤษฎ์  นิลวิลาศ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงปัณฑิตา  นาวีสาคร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงกานต์ธีรา  อุตมะ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายสิทธินนท์  ขระเขื่อน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายเกัียรตินันท์  คำลือ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กหญิงพัชรินทร์  ไชยวงศ์ทรณ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงอาริยา  มีเลี้ยง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงสิพิมพ์  ปวงสุข โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ถนอนสิน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงชญานิน  ทาไชยวงค์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงธันยพร  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงภิรญา  เชื้อนุ่น โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงหทัยรัตน์  คุ้มเงิน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายธนพล  ออมใช้ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงวรรณธิณี  เมืองถ้ำ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงศศิลดา  คอนเอม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายฐิติวัฒน์  แสงสว่าง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงสุภัสสร  ทองสรรค์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงพชวรรณ  เซ็งศรี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงอริสรา  สมบัติศิริ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายสราวุฒิ  เฉียบแหลม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายภูวิศ  เหมือนถนอม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงพรชนก  อ่าวสาคร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงสุมิญตา  เกตุเรือง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงมณีรัตน์  จงพัฒนะสินสุข โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายกฤษณพล  บูรณะธร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงสุชาวดี  วงษ์สุวรรณ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงเมธาพร  หมีเงิน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  หาญกล้า โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายจิรวัฒน์  หาญวรวงศ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงกรชนก  ยมจันทร์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กหญิงณัฏฐิยา  ขอดรัมย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงนันทัชพร  นันทะจันทร์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงพิชญาภา  สุขผล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายกรินทร์  สรสิทธิ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายวรัญชิต  ไข่ค้างพลู โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงภัทร์ฐิตา  อริยรัฐธนาโชค โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงวริศรา  นิ่มเนียม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงกัญญาพัชร  พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ดวงแจ่มใส โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กชายภาณุพงศ์  ทองถนอม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงพัชรญาภา  สิงห์อยู่ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
178 เด็กชายกฤษณะ  สิทธิจารย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
179 เด็กหญิงสุธิดา  เงินสมบัติ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
180 เด็กชายประกิต  ราชวงษ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
181 เด็กชายพัสกร  รัตนรังคะ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
182 เด็กชายมหาสมุทร  สุวรรณชัย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
183 เด็กชายภูมิพัฒน์  มงคลตรีลักษณ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายภัทรพล  พรหมโคตร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
185 เด็กชายกิตติชัย  จินดามนต์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กชายวิสิทธิศักดิ์  ไชยราช โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายจตุรพร  เทียนเหลือ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กชายชนานนท์  ภุมรินทร์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายพีรภัทร  เพชรดีคาย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงศรุตา  ร่าเริง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายธนกฤต  วิงวร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวสง่า โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายสิทธิชัย  ไชยยันบูรณ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายณัฐชนน  โพธิ์ฉัตร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายวงศกร  ดวงแก้ว โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายจิรายุ  ยิ้มทะโชติ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายภาณุรุจ  ขาวโสภาชัย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กชายจิรณัฐ  คุณเดชะ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กชายวรภพ  เร่งร้อน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายอิสระ  เง็กทองดี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายชิษณุพงศ์  สุขคำภา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงปัทมา  กมลวิจิตร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กชายรัชช์ภู  เจนทะเล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายกรฤทธิ์  ภาวรเจริญทรัพย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายณฐนนท์  นันจันดี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายณัฐกรณ์  แย้มบริบูรณ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายณัชพล  ยางหลวง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กชายพงศธร  ศรีบุญเรือง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กชายจิโรจน์  ทองถนอม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กชายปฏิภาณ  กำพุฒกลาง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงพรีมลดา  จันทรรักษา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงกฤตมุข  ขุนทอง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กชายวสุ  อินทร์ยง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงกัลยารัตน์  สนกรุด โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
215 เด็กชายชนะชัย  เพ็ชรนิล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายรัชธีร์  อมรสุทธิไพศาล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  เสือเหลือง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กหญิงศศิวรรณ  กลิ่นหอม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงจอมขวัญ  มั่งคั่ง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กหญิงพิมภิษา  รุ่งสว่าง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงญาณิศา  ประไพธนบวร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงกุลิสรา  ไทรวงกต โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  นอบนบ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงวรนุช  นิ่มคง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงฐิติภา  แสนสีละ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายโยธิน  ศรีริปี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายธนภัทร  ถินแพ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายธนวัต  ถินแพ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายภูษิวัฒน์  ปาแดง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงพิมพ์พิกา  พงศ์เศรษฐบุตร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กชายธนกร  สรรพศรี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ประเสริฐนู โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กชายศักดิ์ดา  บุญแสงส่ง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายจิรวัฒน์  แย้มกลิ่น โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงจันทรรัตน์  บัวน้อย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงญาณิศา  โชติต้าน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงธัญญรัตน์  หุยะพันธ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงญาณินท์  สุขเกษม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงณพิชญา  เพาะชาลี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายสิปปกร  มะณี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายเพิ่มพูน  โสภณพงษ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายพีรพัฒน์  กลับบ้านเกาะ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายปัจพล  น้อยจันทร์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายวรกานต์  จันทร์เรือง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงกัลยารัตน์  โรจน์ประสงค์่ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงไอลดา  ศาลากิจ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงจุฑามาศ  หมวกสังข์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงกานต์มณี  กิจเจริญ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงชญานิศ  นุชสมบูรณ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายเด่นเดช  อินธิสาร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายจิรายุ  เขียวคำ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงฐิตาภา  บุญเทียม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายชญานนท์  หินดี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายณัฐพัชร์  ว่องอมรนิธิ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงภัทรดา  กิจกร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงนาถฤดี  ศรีทองใบ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงปวิตรา  ฉิมหลวง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงภูศิรินทร์  ิวิทยประสพชัย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายธิตติศักดิ์  ตันศรีประภาศิริ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงเบญจวรรณ  มีดี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
261 เด็กชายชัยญวัตร์  อำไพจิต โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงชุลิดา  สุขรี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงประภาดา  ชาติรัมย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงวิชิตา  พรมดวงดี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายไพริน  พันตาไหล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงวิลาวัณย์  ศิริเพิ่มพูล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายสรชัช  แก้วมา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายศุภกร  ผาสุข โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงกันกนิษฐ์  ตู้จินดา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายสรยุทธ  ไม้สน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงพรนภัส  หนูสิงห์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงสิริทรัพย์  จันทร์แรม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายสุทธิพงษ์  คงชาตรี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายพลพล  เกิดทิน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายอนันต์  ประโพธิ์ทัง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กชายยุทธน  เฟื่องฟุ้ง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงปิยธิดา  ฆ้องประ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงลฎาภา  มโนชัย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงณัธนา  รอดทิม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กชายธนภัทร  เสริมผล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงวรรณางค์  ปั้นจันทร์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายผลิตโชค  ฤกษ์ดี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงมานิตา  อิงคะระวะ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงอาทิตญาภา  นัยนิตย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงนาราภัทร  หุ่นปั้น โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายเขตภากร  วิเศษสุวรรณ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงณัฐชยภรณ์  อินศรีชื่น โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงรพีพรรณ  ศรีกันหา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงภัทรธิดา  ทองแสงอรุณ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงศรัณยา  วรศรี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงศุภธวดี  ทิพย์วัลย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงธวัลนัตร  ลีเขียน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงอภิญญา  แย้มพรายภิรมย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ยศเทียม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกาญจนรัตน์  ชัยวัฒนา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายภูมิภัทร  เรืองเมือง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายพงศกร  โกศลวรรธนะ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายปฐมพัฒน์  โสภณวิมลกิจ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กชายณัฎฐชัย  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กชายธนกร  ตั้งอรุณสันติ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายธนาดล  หอมพะวงษ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กชายยศพันธ์  นวันธรธนบูรณ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายวีรภาส  วงษ์ประยูร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายปิติภัทร  คงสมบัติ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กชายภัทรพล  เชื้อเมือง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงชนินาถ  โคตะมี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงศุภิสรา  จุ้ยเจริญ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงอารียา  ปิ่นสุภา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงกรรณิกา  พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงชนิดาภา  ตราทอง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงวิรยา  มากสิน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงปิติพร  ศรีคุณ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงปทุมพร  หุ่นสะดี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงชาลิสา  น้อยยอดยิ่ง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงจิราภรณ์  ถาวร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงพิรานันท์  คณะบุตร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายชิษณุพงศ์  ตะพัง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายฐิรพล  รัศมี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงณภัทร  แซ่เฮง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงพริรา  ใหญ่กว่าวงศ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงปลายฟ้า  ชรินทร์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงวิชญาดา  สุวรรณภานุ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงปริญญดา  พงษ์สีดา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงจิตาภา  มีสติ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กชายชยพล  โค้วเจริญ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายภูวนัตย์  แก้วบุดตา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายเมธวัจน์  มาประชุม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงณัฏฐินี  มอญใต้ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายณัฐดนัย  บุญอรุณรักษา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงพิตราภรณ์  มีสติ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กชายสุทธิพจน์  ดีรอด โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กชายธนภัทร  ถ้ำเหม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงปาริชาต  สุขนิล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงปภาณิน  พันธวารี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายธนน  นนทกรเมธิน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายภคพล  สุวรรณภาณุ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กชายณฐกร  หุตะโชค โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงกนกวรรณ  หอมทวนลม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายเกศชัย  พรมรุกขชาติ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงณัชชา  นุชมั่น โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงทักษพร  อินทะวงค์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายสุขุมธัช  ดีบุญมี ณ ชุมแพ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายณัฐพร  เย็นงาม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงปัญญพร  ณ บางช้าง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงจิณัฐตา  นามสมุทร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงวรินรำไพ  โพธิ์แก้ว โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายผดุงวิทย์  โพธิ์อบ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายภคิน  จันสมบัติ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงวุฒิพร  เดชฤดี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงอมลวรรณ  สุ่มสม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงเจตนิพิฐ  หมอดี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงเปมิกา  โชครัตนไพศาล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงวันวิสาข์  พุ่มระย้า โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายธีรพันธ์  ขันคำ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายกรณพัฒน์  พูลทรัพย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จันทศร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  หลงเปลี่ยว โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายอภิชัย  นามมุง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงปภาดา  ดาทอง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงฐิติรัตน์  รถทอง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงปวันรัตน์  จินดาพวง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กชายพัชรพล  พรมมา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กชายศุภโชค  สุขแสวง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงกฤติกา  ฟักประไพ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงภิลดา  เกรียงพานิชย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงพิมชนก  ชัยมงคล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายเอกชัย  วรรณศิริ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงชญาดา  ยินดี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พันธุระ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงญาณภัทร  ดีมี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กชายพาทิศ  คำหริ่ม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายณัฐกิจ  จ้อยเอม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กชายพชร  ทิพสุวรรณสูตร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงปุณยาพร  สหิตบุญ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กชายสิปปสิชญ์  รอดพาที โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงปณิตา  ไชยดู่ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงนพรรณพ  เอกวุช โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงศิริพร  น้อยติ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายภูวิศ  แดนดี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายดิลกภัทร  วงศ์วรรณ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายเอกรัตน์  พัดเย็น โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  พันธุพูล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงอนันตญา  หนูทอง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงดวงเดือน  บุญเตา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงธัญน์ชนก  สร้อยทอง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงอรวรรณ  ดอกไม้พุ่ม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กชายภัทพลิน  เตยต้น โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงภาวิดา  ส่งคุณวัฒนา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงสุธาธาร  แสงไทย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กชายค้นพบ  ใจแก้ว โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
391 เด็กชายมัฆวาน  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงพรประภา  วาดเกษม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงฐิตารีย์  สิริจำเริญผล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงเมตตาภรณ์  จอกนิ้ว โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ศิริสนธิ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงระวิวรรณ  จิวระประภัทร์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงนันท์มนัส  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงนวรัตน์  น้อยเจริญ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงบุญฑริกา  ขวัญอ่อน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงศศิธร  เพิ่มวัฒนา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงดลฤดี  อุบลไทร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงมนัสนันท์  จิตต์ปลื้ม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
403 เด็กชายอธิพันธ์  เฉียบแหลม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงนาตยา  กล่ำสุข โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงพณัชกร  ตำนานณรงค์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กชายธีรภัทร  ลือนาม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงวรินทร  เอ็งสวัสดิ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงกิตติยา  พยงค์ศัก โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กชายสุรัลวัจน์  แก้วท่าไม้ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงจันทรัศม์  คงสุขประเสริฐ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงมนทกานต์  อำไพจิต โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงวนิดา  หุยะพันธ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ลีเขียน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงณัฐนภา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงชาลิสา่  สุพรมอินทร์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายมหิธรณ์  นาคนุช โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายชาญณรงค์  บุญศรีนุ้ย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงพนิตานันท์  สวัสดี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงอภิสรา  หยกส่องแสง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายเตชิต  บุญเรือง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงเบญจวรรณ  เทียนย้อย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงพิมภัสส์  พูลสนาม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายณัฏฐสิทธิ์  หินนท์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายกิตติชัย  แซ่ด่าน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายนราธิป  วงศ์วรรณ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงนันทนัช  ธัญธาดาพันธ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายณตะวัน  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กชายวริทธิ์  แซ่เบ้ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายธนภูมิ  ไพแก้ว โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กชายธีรวัช  ปานช่อ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายสุรโชค  มิ่งขวัญ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายชวัลชา  ยิ่งดำนุ่น โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงวินตา  ปิ่นสุภา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กชายคุณากร  โถบำรุง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงกมลชนก  มนิสสาร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงวรินทร  กองลี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงจิดาภา  รอดสดใส โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงกรมิษฐ์  งามไว โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงณัฐณิชา  แว่นนันท์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงดวงใจ  กล้าหาญ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงอันดามัน  จ้อยวงษ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายธนวัฒน์  วิลาวรรณ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงจิดาภา  ทองมีสี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  วุฒิวงศ์กาญจน์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงนันท์สินี  สินสุวรรณเมธี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายภูมิบดินทร์  นกจิบ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายศุภณัฐ  บุญผึ้ง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายวิศัลย์ศยา  อาภาวุฒิภาคย์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงปริยากร  ปริยเมฆินทร์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายวรธันย์  ปราศัย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วงศ์อาษา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายภาคภูมิ  บรรณกร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงจุฑาธิป  ศรีมวนญา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงชนิกานต์  จันทรังษี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงมาริสา  ระโส โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงนันทิชา  เกิดม่วง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงมาริสา  สนั่นเกียรติเจริญ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กชายณฐพัชร์  สุขชัย โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายทินภัทร  บุูญประเสริฐ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กชายนาวิน  ชมภูพาน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงลลิตา  วงอิน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายสุธันย์  สอนบุตร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงศรัณย์พร  ครุฑจ้อน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายธนากร  ทองใบอ่อน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงปพิชญา  เกรียงยงค์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กชายภานุพงศ์  น้ำดอกไม้ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายสุริยะ  หงษ์เวียงจันทร์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กชายทศพร  เจริญสุวรรณกุล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงนันทรัตน์  คงเฉลิม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กชายอัศม์เดช  น่อมนวล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กชายจักรกฤษณ์  สิงหฬ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงอชิรญา  หุณะปุญ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายศรัณยพงศ์  เถาว์ชาลี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กชายกิตติภูมิ  ทองศิริมา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  สุวรรณบุตร์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงจิรนันท์  จันทร์ภักดี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงธิดารัตน์  ฉันทกุล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงกัญชลีย์  ศิริปรีชาเจริญกุล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงวริษรดา  รอดพาที โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงกมลชนก  จิ๋วสกุล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงวีรวรรณ  ทะสวก โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายเตชินท์  แช่แต้ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงสุพรรษา  เหมือนศรีเพ็ง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายเศมณัฐ  อุบล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายภัทรนันท์  สังขะธร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กชายธนพงศ์  สุรินทร์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงปัณฑารีย์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงสวรส  มูลศรี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายสิทธิภาคย์  พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงกวินตรา  เมืองแวง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กชายอรปรียา  หุ่นปั้น โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงรุ่งวิกรัย  แก้วโอฬารวสุ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กชายกษิพัฒ  บรรจง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงธิติมา  ศุภประภา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงญาณภา  ชินภาพ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงสิริลดา  อุยยาหาญ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงกนกพร  เจริญฐิติกร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กชายธนพร  วินโยธิน โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายพีรพงษ์  สอนพ่วง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายศุภชัย  ซีเอี่ยม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายปณิธาน  จาดี โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงกรกนก  ทองนวล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กชายคณิศร  สุ่มสม โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กชายอภิวุฒิ  ภูต้องใจ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กชายธัญกร  ทองแสง โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กชายศศิพิมล  สมประสงค์ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงลักษมิกร  ม่วงเจริญ โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญอรุณรักษา โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงจีรกานต์  เชยชิต โรงเรียนเอกชัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ศักดิ์โสภล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงหทัยชนก  สนกรุด โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  กิจจำเริญสกุล โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงเปมิกา  พรมแพร โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายธีราทัต  เฮงที โรงเรียนเอกชัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงปัณชญา  ใยไหม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
516 เด็กชายณัฎฐชัย  รุ่งพัฒนาชัยกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
517 เด็กหญิงศิริพร  พุทธนารายณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงลลีณ  เตชะภิญญาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
519 เด็กชายจิรวัฒน์  มีชู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
520 เด็กหญิงปาณิสรา  เกษมกมลกิจ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กชายพชร  จิรนันทศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
522 เด็กชายพีรวิชญ์  ศรีมา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
523 เด็กหญิงพราวนภัส  คำลือ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
524 เด็กชายภูรี  ศรีสุภาพ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
525 เด็กหญิงบุษภาณี  ศรีอรัญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
526 เด็กหญิงปุณณดา  พวงระย้า โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
527 เด็กชายอธิพล  เปลี่ยนใน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
528 เด็กหญิงปิยธิดา  สมวงค์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
529 เด็กหญิงทิพจิตตา  สุวรรณชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
530 เด็กหญิงจิรัชยา  ปาลีเรียม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
531 เด็กชายภัทรดิษฐ์  สมัตถะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
532 เด็กชายวิธาร  สนธิธรรม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
533 เด็กหญิงศศิวรรณ  เนตรล้อมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
534 เด็กหญิงพิชชา  ธรรมสอน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กหญิงรัตนา  หงษ์คู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กหญิงธันยชนก  เมืองรมย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กหญิงปริษา  ปัทมวสุภูดล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
538 เด็กชายนนทวัฒน์  พนาราบ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
539 เด็กหญิงชัญญา  คีรีวรรณมาศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
540 เด็กชายจิรภัทร  ชาวโพงพาง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายคมกฤษณ์  ยะโหนด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
542 เด็กชายพัชระพรชัย  ค้าไป โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายธนกฤต  อภิวัฒนเบญญา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กชายพงศ์พณิชย์  ศิริโพธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
545 เด็กหญิงพรนัชชา  ศิริชัยเอกวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
546 เด็กหญิงฐานวดี  ศรีสมุทรนาค โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
547 เด็กชายสรวีย์  จารวีไพบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
548 เด็กหญิงครองบุญ  จินดา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
549 เด็กหญิงปาณิศา  ฉายแสงเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
550 เด็กหญิงชมพูนุท  ปัญญาธรรม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
551 เด็กหญิงกัญญาวีร์  สุภาโชค โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
552 เด็กหญิงวณิชชา  วงษ์เสวก โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
553 เด็กหญิงปทิตญา  ภูกิจคุณาเดชากร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
554 เด็กหญิงอภิสุตา  จันทร์ทองแท้ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
555 เด็กหญิงพัทธราวลี  พรพิชิตนาวี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กหญิงอนันตยา  หนูเพชร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงสิวพร  หอมทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กหญิงพิมพ์สิริชา  วุฒิปัญญาลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
559 เด็กชายวริทธิ์ธร  หุ่นทั่ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
560 เด็กชายสิรดนัย  แก่นแดง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
561 เด็กชายปรวัฒน์  บุญภมร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
562 เด็กชายป.กิตติ  ปุรินทราภิบาล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กชายณัฐพัฒน์  เหลาศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงวิจิตรา  บำรุงสุข โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
565 เด็กชายนราวิชญ์  สุขสงวน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
566 เด็กหญิงกวินธิดา  แสวงการ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
567 เด็กชายไทภูมิ  ธวัชวดีวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
568 เด็กหญิงปานวาด  สิ่วกลาง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
569 เด็กหญิงกุลพัชร  สายสามพราน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
570 เด็กชายปกป้อง  ทองชิว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
571 เด็กชายปภาวิน  จิวปภากร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
572 เด็กชายสิรวิชญ์  ปูนชาวนา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
573 เด็กหญิงพิชามญชุ์  โพธิ์พรมศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
574 เด็กหญิงวริศรา  โภคสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
575 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรียะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
576 เด็กหญิงชนิสากร  กิตติสุบรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
577 เด็กหญิงญาณัจฉรา ดอนน่า มารีย์  สิงห์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
578 เด็กหญิงอธิชา  อรุณชัยพร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
579 เด็กหญิงธนิษฐา  จูเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
580 เด็กหญิงขวัญลดา  แนวคำพา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
581 เด็กชายเพราพงศ์พล  สหมิตรมงคล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
582 เด็กชายนราธิป  เพ็ชร์อยู่ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
583 เด็กชายชวนากร  พลแก้ว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
584 เด็กชายวชิระพงษ์  พานแก้ว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
585 เด็กชายธาวิต  รัตนเกตุ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
586 เด็กหญิงรัญชิดา  หงษ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
587 เด็กหญิงพิชฎา  กุลทรงคุณากร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
588 เด็กชายการันต์  ทรงสีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
589 เด็กชายทรงภพ  หุ่นทั่ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
590 เด็กชายกชพล  มะขามหอม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงพราวกร  สัปจาตุระ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
592 เด็กชายวรินทร  สายน้ำผึ้ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
593 เด็กชายเพชรทองแท้  วารีชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
594 เด็กชายนพรุจ  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงจิรัชญา  ปานอยู่ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
596 เด็กหญิงณัชชา  พวงสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
597 เด็กหญิงคฑาภรณ์  หมีเงิน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
598 เด็กชายพงศธร  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
599 เด็กหญิงกฤษติกานต์  วงศ์จอม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
600 เด็กหญิงพิมพ์นรี  ตระกูลบางคล้า โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
601 เด็กชายเสฏฐพงศ์  ทวยไธสง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
602 เด็กชายจีราวิชช์  เพียรประสพ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
603 เด็กชายคุณากร  สิงหนพ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
604 เด็กหญิงชนัญชิดา  ภูนุช โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
605 เด็กชายธีรพงศ์  จิระสินสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
606 เด็กชายจิรา  ปุรินทราภิบาล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
607 เด็กหญิงชญานิศ  โรจน์ประเสริฐสุด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
608 เด็กชายไกรวิชญ์  ดิษฐราชา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
609 เด็กชายธัญเทพ  อิงบารมี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
610 เด็กชายพลพงศพัศ  สหมิตรมงคล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
611 เด็กชายยศภัทร  ยศศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
612 เด็กหญิงชาลิสา  เล้าประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
613 เด็กชายภาณุวิชญ์  ฤกษ์งาม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
614 เด็กชายกันตพงษ์  ไทรทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
615 เด็กหญิงศศิวิมล  เฟื่องฟุ้ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
616 เด็กหญิงธัญยพร  พัฒนศิริศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
617 เด็กหญิงณัฐณพร  สุทธินุ่น โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
618 เด็กชายพรภวิษย์  จีนธรรม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
619 เด็กหญิงฐิชา  อรรถวิวรรธน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
620 เด็กหญิงจิดาภา  เตชะรุจิรา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
621 เด็กชายศิวกร  ปราโมทย์สิริ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
622 เด็กหญิงวรินทร์ลดา  ชุ่มปลั่ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
623 เด็กชายฌาณวิทย์  ขุนภักนา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
624 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ภู่สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
625 เด็กหญิงนัฐฌนนท์  รอดแทน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
626 เด็กชายธีรเสฏฐ์  สุริยฉัตรกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงธมนต์กานต์  ธนัทกุลโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงศุภิสรา  เจริญพงศ์นรา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
629 เด็กหญิงศศิภา  เหมมันตา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
630 เด็กชายฐานพัฒน์  สโรชธำรง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
631 เด็กชายกันตภณ  ธิติพงศ์กร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
632 เด็กหญิงศิริกาญจน์  แซ่โค้ว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 คณิตประถม
633 เด็กชายภูสิต  บุญชัยศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
634 เด็กชายฐิติพันธุ์  มานะสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
635 เด็กหญิงลัลน์ณภัทร  หนูรักธนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงณัชชารีย์  หาดอ้าน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงชานิภา  บุญหงสนันท์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงอรอมล  คงชม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงพิชชา  โภคสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงณิชกมล  หินชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงวรัชญา  ยิ่งพุทธิรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงณัฐพร  เงยงามขำ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กชายคุณาวุฒิ  ดวงวิญญาณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กชายปราชญ์วิชญ์  เกิดส่ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงกุลธิดา  ต่างประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงรริศรา  ชาวสมุทร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงสุภัสสรา  รองวัง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงกมลพร  กีรติเสถียร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงรักษนันท  ตันโห โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงปริชญา  หงษา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กชายวรวัฒน์  สุนทราศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงชนิตา  คูหาแก้ว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กชายพีรณัฐ  สุดดี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงขวัญชนก  อาวรณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงพรรณทิพา  ช่อทองดี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายพร้อมคุณ  ตันติยานนท์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายอิทธิพัทธ์  สนานคุณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายมีบุญ  หุนเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายธีร์รัฐ  รุ่งเรืองนันทศิริ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายณภัทร  กฤษณาวารุณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายชินพัฒน์  เตชะพรหมพิริยะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงปุณณภา  สอาดเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กชายอภิสิทธิ์  ชาวจีน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายพลศรุต  อาจารสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กหญิงวริศรา  โหมดพลาย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงวงศ์ฤทัย  พวงไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
667 เด็กชายปรินทร  เอกบุตร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
668 เด็กชายมนัสกร  วิริยะสุนทรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงปวิชญา  วงศ์ธนบัตร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงวรันยา  เรืองสง่า โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงกานต์ทิตา  โพธิ์เพียรทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงณัฏฐพัชร  อินผา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายชวศร  ไกรฤทธิราญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายธนโรจน์  หุ่นปั้น โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายศฎิศศร  เทียนประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กชายฟาอีสฐ์  มะยูนุห์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงสุวพัชร  บุญตานนท์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงกฤติญา  กิตติธรรม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายพงศกร  ขวัญเต่า โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงอาภัสรา  ขุนพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงพีรดา  อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงภัควลัญช์  นิลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายกฤตภาส  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงธัญญธร  โสรัจจะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กชายศรัณย์วิทย์  ฮะสุน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กชายชนันชัย  จันทร์มล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กชายบวร  หมอปาน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงผกามาศ  ช่วงไชยยะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายธีร์วสิษฐ์  ม่วงพรวน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายชนัฎฐ์พล  พวงสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กชายศุภณัฐ  สนคะมิ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายปุณณสิน  มีตา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงพัทธนันท์  สีเหมือน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงชลลดา  จันทร์ทองสุข โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายรัชชานนท์  เกริกก้องเกียรติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายวริศศรุตา  ชินพัฒนกิจรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายอัศวิน  สุนทร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงดลทิชา  กมลพรเกษม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงอรณิชา  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงปุณยวีร์  วงษ์นรา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงขาวดอกมะลิ  บุญโต โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงศศิลักษณ์  วรรณชนะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กชายเจิมวิชญ์  ศรีคงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กชายอนุศาสน์  ประยงค์หอม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กชายวชิรวิชญ์  ภู่แสง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงสุพิชญา  ผาเบ้า โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงจินต์จุฑา  เจิ้นสว่าง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กชายณวัฒน์  พรรณนา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงกุมภาวรินทร์  ชลิตชัยยะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงชัญญานุช  อำภา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงชัญรส  ไกรฤทธิราญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กชายศิรภัทร  สัจจะวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงกรัณฑ์รัตน์  มยุระสาคร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงพลอยชนก  จารุจินดา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กชายพงศ์ปณต  จารุจินดา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กชายภูรินท์  ถายะพิงค์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงศิริลักษณ์  โสภา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กชายพชร  วิชัยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายศุภโชค  แก้วแจ่ม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กชายบวรศักดิ์  ศิริโชติธิติกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงนิติภรณ์  ควชะกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กชายภาวัต  เลิศสมิทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายนนทนัตถ์  ดอกป่าน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กชายพลกฤต  สุขอยู่ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงอภิสรา  เมืองมา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงปกิตตา  บ้านเกาะใต้ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงศิริประภา  ชื่นประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงชญานุชช์  เพ็ชรเม็ดเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายพัสกร  เทศสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  ศรีนามบุรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงณัชชา  วรรณโกวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงกมลชนก  นฤเบศร์ไกรสีห์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  เจียสำราญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงฐิติพร  สำราญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กชายอภิธร  ศักดาธรรมนาถ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงสุภัสสรา  มินออน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กชายกฤษกร  ลุ้ยประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายเจิมสิทธ์  ศรีคงแก้ว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงเสาวรักษ์  ศิลปไพรสณฑ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  สำราญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กชายนพวัฒน์  สร้อยเพ็ชร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงอรจิรจา  นิพัฒนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงธนากานต์  กุมมาลี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงอักษร  ชวลิตานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 ป.6 คณิตประถม
745 เด็กชายชวการ  แสงเกยูรกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 ป.5 คณิตประถม
746 เด็กชายเตชิษ  ธนธรรมสุนทร โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 ป.5 คณิตประถม
747 เด็กชายภัทรพล  ชวลิตานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กชายกฤตภาส  กีรติธัญญา โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
749 เด็กชายจุลเทพ  ศิลปานันทกุล โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายกชกร  วิสัชนาม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
751 เด็กชายภาคิน  แก้วพลงาม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
752 เด็กชายณัฐวุฒิ  แซ่โอ้ว โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
753 เด็กชายจักรธร  ทองอ่อน โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
754 เด็กหญิงวาสิตา  สุวรรณศิริ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
755 เด็กหญิงพรรณษา  สีหะกุล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
756 เด็กหญิงธนาภรณ์  พิทักษา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
757 เด็กหญิงนรมน  แจะรัมย์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
758 เด็กหญิงวราภรณ์  หลักบึง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
759 เด็กชายวันชนะ  แก้วแหวน โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
760 เด็กหญิงพีรดา  มูลหา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
761 เด็กหญิงจารุนันท์  อุปัชฌาย์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
762 เด็กชายศิลา  นิลพัฒน์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
763 เด็กชายเจษฎา  แก้วหล้า โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
764 เด็กชายอัมรินทร์  ศักดิ์บำรุง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
765 เด็กชายกิตติชัย  พุ่มพฤกษา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
766 เด็กชายอภินันท์  วันยะโต โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
767 เด็กชายจรินธร  ยิ่งวัฒนาพร โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
768 เด็กชายปุรเชษฐ์  บุญสิน โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
769 เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญนิธิสกุล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
770 เด็กหญิงกนกอร  คนยั่ง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
771 เด็กหญิงอรจิรา  จันทิมา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
772 เด็กหญิงเขมนิจ  เรืองพรม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
773 เด็กหญิงวุฒิตา  พันธ์ุกรรม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
774 เด็กหญิงฐิติชญา  ประทุม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 คณิตประถม
775 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุดใจ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
776 เด็กหญิงวรดา  พันธุ์กรรม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
777 เด็กหญิงศุภณัฐ  นวลสุวรรณ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.4 คณิตประถม
778 เด็กชายชัยวัฒน์  ปริโส โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
779 เด็กชายนภดล  คำกลัด โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
780 เด็กชายฐิติศักดิ์  ศรีวงศ์ธรรม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
781 เด็กหญิงเพชรลดา  ทวีบุญรุ่งเรือง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
782 เด็กหญิงณหทัยพร  พรไพศาลชูสกุล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
783 เด็กหญิงวริศรา  ลบพึ่งชู โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
784 เด็กชายพลวัฒน์  ชื่นชม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
785 เด็กชายฤทธิไกร  ขวัญจ่า โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
786 เด็กหญิงแจ่มจันทร์  คำวิจิตร โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
787 เด็กหญิงสุกัลยา  แตงสีนวล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
788 เด็กหญิงอารีรัตน์  ทัศนา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
789 เด็กหญิงอนัญญา  พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 คณิตประถม
790 เด็กหญิงวรญา  โฉมกระโทก โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงจรรจิรา  ศรีบุญเรือง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงธัญญานัฐ  มาพงษ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงนพวรรณ  เหลือศิริ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงกชกร  อบทอง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงพิชญาพัค  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงจุฑาวรรณ  ประสงค์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงสุภาวิตา  ภู่เณร โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงมัลลิกา  ทาประโคน โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงณิชกานต์  ไชยวรรณ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงวรรณวิภา  เดือนศักดิ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงณัฐนารี  เพียรจันทร์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงชนัญธิดา  ชอบดี โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงวิลาวัณย์  ยุบลศิริ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงธนัชพร  พันธ์ศรี โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงมนัสนันท์  พิมพล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชวยกระจ่าง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ปนดี โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงนภาภัทร  ไตรประเสริฐกุล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงกนกพร  มณีฉาย โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงสุฐิตา  เลิศธนะแสงธรรม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  บุญกลัด โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงสิริพร  ผุดผ่อง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
813 เด็กหญิงณัฐวศา  กวยระคาร โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงศลิษา  มีเจริญ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
815 เด็กชายเอกราช  ไม้ประเสริฐ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายระพีพัฒน์  เครืออนันต์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายวาระ  หม่องเซ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายปกาศิต  รินทะไชย โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กชายภูวดล  ทองคำ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ทองสุข โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงชัณย์ประภา  วารีผล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงณัฐชา  ธุระตา โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงเบญญาภา  คำอ่อนศรี โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กหญิงนฤมล  สีสันงาม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กหญิงสุพรัชตา  คชดี โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงณัฐธิดา  สืบสำราญ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงเนตรนภา  ศรีสม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงขวัญจิรา  ดาศรี โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงกชกร  กลิ่นหอม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงธัญรดี  อนันต์ลาภมงคล โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงธัญชนก  วิเศษสิงห์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
832 เด็กชายนิติกร  ร่างน้อย โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
833 เด็กชายเทพพิทักษ์  เบิกบาน โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงวชิรญาณ์  จีนถนอม โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงวิชัญญา  อุดมพันธ์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แก้วกนก โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงพิชชานันท์  วิลัยวรรณ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  รูปสูง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
839 เด็กชายนเรศ  จันทรังศรี โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กชายพลาธิป  โรจน์บุญถึง โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงรณิดา  ทิพยวรกร โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงจิดาภา  กลิ่นแก้ว โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงสโรชา  ภูมิรินทร์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงจิรัชยา  ลือคำสิงห์ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงศิริลักษณ์  จงรัก โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงเบญญาภา  มั่นคงดี โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงณัฐธิดา  พรายบุญ โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงปทิตตา  ศรีสุข โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
849 เด็กหญิงมิ่งกมล  มิ่งขวัญ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
850 เด็กหญิงสุธิดา  แซ่เอี้ย โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
851 เด็กชายพัชรพล  พิทยากรศิลป์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
852 เด็กชายปวีณ์กร  ไล โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
853 เด็กชายวรเมศร์  ลีลาวัฒนพาณิชย์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
854 เด็กหญิงนภัสนันท์  แสงเปล่ง โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
855 เด็กหญิงณัฐนพิน  ศรีจันทร์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
856 เด็กหญิงสุภัชชา  ดีมาก โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
857 เด็กหญิงวทันยา  แซ่ดู่ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
858 เด็กหญิงอาทิตติยา  สิทธิไกรพงษ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
859 เด็กหญิงมลทิยา  ขวัญตา โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
860 เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญจันทร์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
861 เด็กหญิงพัชชาภรณ์  จันทร์โต โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
862 เด็กชายเชษฐา  มัณยานนท์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
863 เด็กชายภูวนาท  บุญภัทรานนท์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
864 เด็กชายธราเทพ  เจริญสร้อยแก้ว โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
865 เด็กหญิงศิรภัสสร  โพธิ์สุวรรณ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
866 เด็กหญิงศิริวรรณ  ขาวเจริญ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
867 เด็กหญิงชลิตา  พวงพี่ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
868 เด็กหญิงจิดาภา  เพิ่มดี โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
869 เด็กหญิงอนุธิดา  นุ้ยมัย โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
870 เด็กหญิงพันธชา  เส็งเอม โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
871 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ยังมี โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
872 เด็กหญิงวิรัญชณา  วรแสน โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
873 เด็กหญิงดุจษะนันทน์  จงพัฒนพันธุ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
874 เด็กหญิงธนพร  อินผา โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
875 เด็กหญิงทอฝัน  สุทธิสาร โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
876 เด็กหญิงอชิรญา  ผำเสนา โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
877 เด็กชายอรรถธนวัฒน์  ปาสาเน โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
878 เด็กชายนนทวัฒน์  วงค์กาฬสินธ์ุ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
879 เด็กหญิงธัญชนก  แสงศศิธร โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
880 เด็กหญิงธัญวรัตม์  กรีชัย โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
881 เด็กหญิงปานอุษา  รตะวาณิช โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
882 เด็กหญิงณัฐณิชา  สีหาพรม โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
883 เด็กหญิงอรกัญญา  อ่่วมจันทร์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
884 เด็กหญิงยูมี  ชอน โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
885 เด็กหญิงณัฐกมล  ก้านท้าว โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 คณิตประถม
886 เด็กหญิงศุภรัตน์  โพธิ์บุญ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 คณิตประถม
887 เด็กหญิงณิศาชล  มานุช โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงสิริกร  กุลฐิติชัย โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงอัญชิสา  นิลโนรี โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงณัฐชญา  อัตโยโค โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงชาลิสา  จำรัสพันธ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงบุณยาวีร์  บุเงิน โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงสุพิชญา  แสนคำ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงพนิดา  ใจบุญ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายวิรัชกร  อุบลไทร โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงนารา  สายเพชร โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงกชพร  จรรยากรณ์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กชายสิรวิชญ์  ดีชม โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงสิริญ์ยา  เอกวัชรเจริญชัย โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
900 เด็กชายศุภกร  ลูกอินทร์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ศรีฉลองรัตน์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงณัฐติการณ์  ชุ่มโสตร์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กชายธนวินท์  โพธิ์นฤมิต โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงวีรดา  ธัญญเจริญ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กชายสุรชัช  มณีวงศ์ทรัพย์ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงศุภนันท์  รุจโอฬาร โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
907 เด็กหญิงจุฑาทิพ  โค้งรัตนะ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
908 เด็กหญิงณัชชา  ณ พัทลุง โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
909 เด็กชายจิธัช  พรรณวิลาสกุล โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
910 เด็กหญิงกันต์สินี  วงศ์พัฒนานิวาศ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
911 เด็กชายกันตพัฒน์  ห้วยอำพันธ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
912 เด็กชายศุภกฤต  วิวิธพร โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
913 เด็กหญิงภคมน  บุญเทพประทาน โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
914 เด็กหญิงศวิตา  ลิ้มสัจจาพาณิชย์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
915 เด็กหญิงจิดาภา  เสือส่อสิทธิ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
916 เด็กหญิงอริญชยา  ทบศรี โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
917 เด็กชายปุรพงศ์  สุคนธ์เขต โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
918 เด็กชายวรพล  วัฒนาพร โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
919 เด็กชายธนกานต์  อาจสงคราม โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
920 เด็กหญิงดุษฎี  มณีน้อย โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
921 เด็กชายปณิชา  กิจภิญโญชัย โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
922 เด็กหญิงณัชชา  ศิริโสภณา โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
923 เด็กหญิงณัฐธิตา  อรุณวงศ์วิวัฒน์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
924 เด็กชายณัฐนันท์  เจนกิตติวัฒนา โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
925 เด็กชายปภังกร  มณีวงค์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
926 เด็กหญิงณัฐธนา  สุเมธนภิส โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
927 เด็กชายกวิน  สุขเจริญคณา โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
928 เด็กชายกิตติ์ธนา  พูลบุญ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
929 เด็กชายณฐกร  กุลกรินีธรรม โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
930 เด็กชายณัฐพัชร์  สร้อยเพ็ชร์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
931 เด็กหญิงพิมลชญา  เกษมวรภูมิ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
932 เด็กหญิงณัฐชนากานต์  เธียรธวัช โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
933 เด็กชายกฤตณ์พัทธ์  เหลืองขมิ้น โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
934 เด็กชายศุภณัฎฐ์  ปิยะอัคนีย์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 คณิตประถม
935 เด็กหญิงปิ่นเนตร  คชรัตน์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายกฤตยชญ์  หอมทอง โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงรัชดาภา  ศรส่ง โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงธรรศชยพร  ธนผลเลิศ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงนันท์นภัส  กุลกรินีธรรม โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กชายกรินท์  สุวรรณนามัย โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
941 เด็กชายปัณณวิชญ์  เตยต้น โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงปาณัสม์  ปากวิเศษ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงอรกัญญา  เจริญพันธ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงกัญญาพร  แซ่เอี๊ยบ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
945 เด็กชายวราวิทย์  เจียรนัย โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
946 เด็กชายธนวัฒน์  สุขะวันชัย โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงเหยียนเจิน  หลี่ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงภิญญดา  จันทรวงศกร โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงศุภิรตา  เวียงอินทร์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงยูถิกา  น่วมไม้พุ่ม โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงอัญมณี  ทองคำ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
952 เด็กชายคณิศร  บุตรรักษ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงศิรัชนันท์  รุจโอฬาร โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงศุภสุตา  วรพันธ์พิทักษ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงพัสช์นธิดา  วารุณสหรัชภณ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กชายพงศ์ประกิจ  สกุลเรืองโรจน์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงปุญญิศา  ปวงกิจจา โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หมายชัย โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงบุณยวีร์  โถวสกุล โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กชายธีร์ณัฐ  เตชาฐิติเศรษฐ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
961 เด็กชายรวินท์  พานธุวงศ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กชายชญาวัฒน์  ปรีชาธรรมวงศ์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
963 เด็กชายจีรพัฒน์  ทบศรี โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
964 เด็กชายปิยะศักดิ์  จันทภักดี โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กชายเตชินท์  ลิ้มสมบัติอนันต์ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงชมพูนุท  อรุณวรรณ โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงอภิชญา  คล้ายเพชร โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กชายธีปกรณ์  บุญพูล โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กชายณัฏฐกร  ทางตระกูล โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1 ป.6 คณิตประถม
970 เด็กหญิงศุภักษร  เฟื่องขจร โรงเรียนอันนาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
971 เด็กชายสิรภพ  พุ่มกุมาร โรงเรียนอันนาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
972 เด็กชายอภิวุฒิ  อ่อนเนียม โรงเรียนอันนาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
973 เด็กหญิงชฎาลิยา  ฤกษ์ดี โรงเรียนอันนาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
974 เด็กหญิงจิตตพัฒน์  เลิศศรีนภาพร โรงเรียนอันนาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
975 เด็กชายวีรภาพ  ศรีรักษา โรงเรียนอันนาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
976 เด็กชายชญานนท์  คุ่ยเสงี่ยม โรงเรียนอันนาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
977 เด็กชายธนพัฒน์  รวมศิลป์ โรงเรียนอันนาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
978 เด็กหญิงรมิดา  คนโททอง โรงเรียนอันนาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
979 เด็กหญิงจิราภรณ์  คงนิล โรงเรียนอันนาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
980 เด็กชายอรรถวุฒิ  ศรีสุธรรมพร โรงเรียนอันนาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กชายณัฐวัฒน์  ลีลาพฤทธิ์ โรงเรียนอันนาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงอริศรา  โพธินิล โรงเรียนอันนาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงกุลวดี  หาญวงษ์ โรงเรียนวัดบางกระเจ้า 1 ป.6 คณิตประถม
984 เด็กชายฐาปกรณ์  สังข์ขาว โรงเรียนวัดบางกระเจ้า 1 ป.6 คณิตประถม
985 เด็กหญิงณัชชา  ชาวบ้านแหลม โรงเรียนวัดบางกระเจ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงวรารัตน์  ศรีนวล โรงเรียนวัดบางกระเจ้า 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงศตพร  กลางสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
988 เด็กหญิงแพท  ลุงขุน โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กชายธนทัต  อืออรวมสัมพันธ์ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
990 เด็กชายชวกร  พฤกษ์สิริสมบัติ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
991 เด็กชายดรัณภพ  สมบูรณ์วิวัฒน์ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1 ป.5 คณิตประถม
992 เด็กชายภากร  ฟูดุลยวัจนานนท์ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงหรรษมน  ฟูดุลยวัจนานนท์ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
994 นางสาวณัฏฐ์ชุดา  อุครกูล โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายธีภพ  สมบูรณ์วิวัฒน์ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
996 เด็กชายศักยะ  ทองผาสุข โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม 1 ป.5 คณิตประถม