รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายภูธน  มณีกอบกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายวรัญญู  สีน้ำเงิน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงจินต์จุฑา  รวมศิลป์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงชาลิสา  ช่างนิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายทวีวัฒน์  กฤตนันท์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายศุภศรณ์  เป็ดทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายภัทร์ไพบูลย์  สกุลศิริธรากุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายระวีพล  ปิติวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายประภากร  ปณิธานไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายณัฐภัท  ภัทรกรอัครกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายศาศนันทน์  รชตะนันทน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงธนพร  เรืองสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายชลนิธิ  ลำภา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายพัชรดลย์  วรรณะ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายธนธรณ์  อุส่าห์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกมลชนก  กาญจนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายพิสิษฐ์  เอี่ยมอนงค์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงปานดวงใจ  ทองแท้ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชนันสิริ  บุญอิ่ม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายกลางปกรณ์  ลี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายกนกพล  รวมสุข โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กชายธน  ตนานุประวัติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายกิจจา  สวัสดิ์ยิ่ง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กชายภานุเดช  วงษ์วรุณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กชายจิตติ  ศศิมณฑลสกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงนิชาภา  สีเมฆ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายปารมี  โตเหมือน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายปวรปรัชญ์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กชายปวริทธิ์  แก้วทวี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงณิชารีย์  ชื่นสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายวิพุชศวิต  ลีศิริไพศาล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายกวีรัช  อึ้งทรัพย์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายกิตติธร  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายทชภณ  จันทร์กรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายกิตภูสิทธิ์  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กชายพัสกร  แดงหวาน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กชายดนัยณัฐ  ปัญจกุลนาวิน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กชายวีรภัทร  บำรุงศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายพงษ์ดนัย  น้อยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายราเมศ  นาคนาเกร็ด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายปฐพี  แย้มเย็น โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายริกิ  ธรรมประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงชนานันท์  สังเรืองเดช โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกิตติวรา  โสระโต โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงนลัทพร  สุพานิช โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ไวยบริสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงสุกฤตา  ทุมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายณัชภพ  สุวรรณเสวก โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงนาจทิพย์  ศรสิทธิ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพรณภัทร  ภูศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงฐานิดา  แก้วชัยจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงณัฐฐากานต์  อินทร์ยงค์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายพัทธดนย์  น้อยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายณตะวัน  เทียมสมชาติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายปาติโมกข์  งามโสภา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายปภัสชล  ดีชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายกฤษณพงษ์  อุดมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงพชรอาภา  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยมะสมิต โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงณัฐสิริ  รวมสุข โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงภูษณิศา  แก้วกันจร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงธันยพร  แก้วสมนึก โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงดวงธิดา  กล่อมรักษา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงภูริชา  อรุณวร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงคูลณิชา  มูลสิติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  พันแสน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงสุภิชญา  บุญพา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงสุพิชญา  ปุ๊กน้อย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายบุลากร  ซื่อตรง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงฐิติวรดา  ติณณ์ตรัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กหญิงปวริศา  อุดมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงภัทรสุดา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายธีรเดช  ทองเรือง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงนิชาภา  ปล้องทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงมัลลิกา  เเย่มเย็น โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายรพีพงศ์  ภควัตโฆษิต โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงชนิภรณ์  สุนิวีชรานุพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายภูมิรพี  สายสุนทร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กชายคงคม  เกียงวรางกูร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายวชิรวิชญ์  จิตรตรีกิตติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงสุวพิชญา  ชมละม้าย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายก้องภพ  ภูฆัง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงสุธีรา  ทองมี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายชยพล  แก้วชัยเจริญกิจ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายวรเทพ  ฐิติธนากุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายณัฐเจษฎ์  ฝอยทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายวิธวินท์  เจียรนัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงนทมน  แจ้งแสดง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงกรววรรณ  นิยมเวช โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงนพวรรณ  จิตต์สมุทร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายภัทรกร  กิจสมโภชน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายปธรรธรณ์  สินน้อย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายรัฐศรัณย์  ฤกษ์วีระวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายณัฐพัชร์  ภวภูวดล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงแพรไหม  ปรียานนท์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายณัชภวัติ  ไทรย้อย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายกฤตภัค  ณ บางช้าง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงกิตติวรี  โสระโต โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงชุติมา  เสริมชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงศรัญญา  อ้อมนอก โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงสุวรินทร์  คุ้มครองเลิศสิน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายพลภัทร  โพธิ์ไพจิตร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงชวัลกร  พระวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายณธรรศ  สุขจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงศุภิสรา  พระวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงนภาดา  สุนทรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงนวปรัชญ์  กฤตนันท์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงปุณยวีร์  แก้วระย้า โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายคุณากร  พูนผล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายพฤหัส  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงนัชชา  คุนาพงษ์กิติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายรชฏ  ฟักพูล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายสวัสดิ์พงศ์  สุขประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงธันญาพร  พฤกษาประทานพร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายกฤตยชญ์  บุญเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายเดชาพล  มีทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายธนกฤต  โพธิ์นิ่มไทย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงไอย์รฌา  ฉัตรวชิระวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงฌานนรีย์  สารีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงกวินชิดา  โกมลมน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายธีรณัฏฐ์  เทอดไทยเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงวนัสนันท์  ตราชู โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพิมพ์ชญา  ทวีวิเศษพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายภควัต  ชวนะนิกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  เดชสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงณภัชชา  ดวงภุมเมศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายพลัฏฐ์  สุขพรั่งพร้อม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงอภิชญา  กิจสมุทร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงลวิตรา  ฬาวิน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงสรัลพร  อ่วมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กชายชยพล  แช่มชะเอม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อินทร์เพชร์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายสิรภัทร  คารมณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ฝอยทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงภัทรธิดา  พิมลเกตุ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกวิตา  หาญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กชายคณิศร  สว่างทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงญาตาวี  เลี่ยมทองขาว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงจินดารัตน์  ประทุมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายสุริยาทิตย์  อินทรกล่อม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วรสุขบุญชัย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงธญา  นวพรชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงหงษ์นภา  แสนเจริญสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงญาณิดา  เรืองเดช โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงชนาภา  วงศาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงณัฐวรา  สีสด โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ระงับพิศม์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงวริศรา  คึ้มสูง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงจิตชญา  อินต๊ะสาน โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงธารารัตน์  มหิทธิมงคล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงชนัญชิตา  คชรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายนวรัตน์  ตันสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงวิลาสิณี  สินสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงรดา  เตชะวัฒนารุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงภัทรวลัญช์  เจริญทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ศรีสำราญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงจันทรัสม์  รัตนพงศ์ธระ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงเมรดา  จงเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงสุกฤตา  มาลัยศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงสุวมิชชา  เหลืองประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายวิวัฒน์  อินทรสุนทร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกนกพร  บำรุงสุข โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงนันท์นภัส  อุดลสัหริตต์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สมุทรชูประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงชมพูนุท  วงศ์สาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงชนิสรา  สกุลลิ้ม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกนกวรรณ  ธรรมวงศา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงกัญชพร  เหลือบชม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงณัฐชา  กลั่นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงพรภัสรา  อักษร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกมลนัทธ์  พยัฆเนตร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงวิภาวี  สุวรรณเสถียร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กชายภัทรวุฒิ  รอดพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กชายศุภกร  น้อยถนอม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กชายรวิโรจน์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กชายสิรวิชญ์  รอดพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กชายศุภวิชญ์  เจตวิเศษไพศาล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายศิลายุ  ปิ่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายวรศักดิ์  เลิศพิจิตรสกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงรัชชประภา  โพธิ์ถาวร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงอภิญญา  ศรีสง่าสกุล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงณัฐวดี  พิณราช โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายภูมิภัคร  ทิชากรเวทย์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายธวัฒชัย  กอศรี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายนรเศรษฐ์  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายชวัลชา  ทองคำเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายคุณากร  อยู่คง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายกิตติคม  สุขบัว โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงบุญญาพร  จตุรนต์รัศมี โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงณัฐวรีย์  จิรถาวรอนันต์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงนันทัชภัคข์  สีศิริไพศาล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงอธิชา  สมพามา โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองอร่าม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงชนกวนัน  รอดพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงธัญธิตา  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงนันท์นิชา  ตะกรุดทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงพลอยนภัส  อบสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายณภัทรภณ  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายภัทรพล  เกียรติชูเจริญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงปวริศา  พรหมธีระวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายกรวิชญ์  ต๊ะคำ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายศิรวิทย์  ภู่พิจิตร โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงนิธินันท์  บุญเก็บทอง โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายธันวาราช  อัยราน้อย โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายภัฏ  ศักดิ์ศิริเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  กลัดสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กชายสุรสิทธิ์  แก้วทับทิม โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงสุริวิภา  วงศ์จินดาบล โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายสุกฤษฦิ์  รุ่งฤทธิเดช โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายกฤษชพล  รอดระวังภัย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กชายณฐรัช  บูรณโอสถ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กชายหฤษฎ์  จินดาทิพย์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
214 เด็กชายกิตติภณ  ชิวสกุล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
215 เด็กชายพศวีร์  งามพร้อม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายภาณุศักดิ์  แดงประเสริฐ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
217 เด็กชายสิรวิชญ์  ดวงศิริ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายกรวิธ  พรสุทธินันท์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กชายนำทาง  หมั่นวิชา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กชายณัชพล  มนูญโย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สกุลประเสริฐ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กหญิงกมลพร  เหมมัน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงนวพร  สวนสำราญ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กหญิงจันจิรา  โพธิ์ผลิ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองนวม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กหญิงพรชนก  กิจบริบูรณ์เลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงเปมิกา  ปุญสิริ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงณัฐธิดา  ภมร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงจิราพัชร  คุ้มภักดี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงพัชญ์สินี  ภัทรธรรมณ์กูล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงจันทิมา  แผ้วสอาด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงนิมิตรา  เกตุสาย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงชนิดาภา  เสือขำ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงทัศพร  รักษ์จีราภัทร์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายรัฐภาคย์  กิตติธนานุรักษ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
236 เด็กชายศิระกวี  ตุ้มฉาย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กชายเชาว์วัฒน์  เนี่ยมแก้ว โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กชายศุกลวัฒน์  สินทนชื่น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กชายภัทรพล  ฉายแสงเดือน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายชนินทร์  หุ่นจีน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กชายอัครวินท์  ขำสะอาด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงธนัชชา  หิรัญพจน์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงนันทธพร  สะอุบล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงอชิรญา  หมอสินธุ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ทองพัดภู่ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงประกายกานต์  ดำรงสัจจา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงมาริษา  สินธุรส โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงกันติชา  ภู่ขาว โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงสุพิชชา  กรุดกำเหนิด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงพิชชาพร  พรมวัง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กหญิงนภาภัทร  หนูวาส โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงพีระดา  แก้วอยู่ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กหญิงกฤตยา  พรามบุตร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กหญิงนิศากร  บุตรดี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กหญิงทิพานัน  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายธเนศพล  ศิริโชติ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงชวัลภร  ส่งเสริม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงดวงกมล  เปี่ยมอยู่ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงภัสส์ณิชา  ปานมณี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงฐิติพร  วงษ์ประดิษฐ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กชายณัฐวุฒิ  การไชยศรี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
262 เด็กชายชัยพร  วงศ์เงินยวง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงปรัชญา  ไชยชาติ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุกร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงอภัสนันท์  ปลื้มประเสริฐ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
266 เด็กหญิงกวินทรา  แม่นงาม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
267 เด็กชายสุวพิชญ์  บุตรดีคง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
268 เด็กชายสิปปกร  อุษาสิริ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กชายพัฒนพงศ์  พึ่งพรหม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายเอกนรา  พวงทอง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กชายเจษฎา  เอี่ยมละออ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กชายพงศธร  อั้งเจ๋า โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงกตัญญุตา  สืบวงศ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงอโณมา  งามแม้น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กชายธนาพิพัฒน์  เศรษฐการวงศ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
276 เด็กชายภัทรพล  ปานเพ็ชร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายภาณุพงศ์  แผนคู้ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายประเสริฐศิล  บูรณโอสถ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายวีรวัฒน์  รุ่งสว่าง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายวัชรพล  บุญเฉลิมศักดิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กชายชาคริต  สุขเกษม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กชายวีระวุธ  มณีนิล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายกนกชัย  ผิวขำ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายรณกร  แสนพล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กชายปณิธาน  พึ่งสังวาลย์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
286 เด็กชายปวีณ  สวนสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กชายภูดิศ  ยวียส โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กชายกลวัชร  ประยูรหงษ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายกัญจน์  อินทร์ทอง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กชายปริชญ์  โหงวสกุล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายรติ  บุญชื่น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
292 เด็กชายภูมิภัทร  หนูวาส โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายอนุภัทร  ภู่เงิน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กหญิงกานต์รุจา  สุนทรวัชร์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กหญิงสาริศา  สุวรรณโชติ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงสาริศา  ศักดิ์หิรัญรัตน์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กหญิงณัฐนันท์  ผลจันทร์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กหญิงปภพพร  ยอแสง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กหญิงภัทราภรณ์  แสงแจ่ม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กหญิงชาลิสา  จันทร์สุภาวงษ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงแพรวา  สุระพันธ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เจริญสกุลชัยพร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กหญิงสุธิมนต์  นุจตุรัส โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงธัญญ์ชนก  แก้วชัยเจริญกิจ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ปากแดง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กหญิงวรดา  หิรัญจารุวงค์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงอธิศา  ศรีเครือ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีแก้ว โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กหญิงธัญญารัตน์  เจริญยัง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงพลิมา  จันทร์นาค โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กชายกิตกวิน  พัฒนประเทศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงจันทร์ปภัสร์  แหวนเพชร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงออมขวัญ  สว่างแจ้ง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
314 เด็กชายวรัญญู  ลิ้มชื่น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายพีรดนย์  พงพัศสุวรรณ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายปริตต์  สระแก้ว โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กชายวิธวินท์  ทัพคง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายศุภกร  ศรีเสงี่ยม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กชายธนบดี  อยู่ร่วม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กชายยศภัทร  กลัดนาคะ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายคชพล  เพ็ชร์นุ้ย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายนำชัย  คลองน้อย โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงกาญจนา  รักษาวงค์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงจิราพร  สุวรรณประดิษฐ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงจันทนิภา  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงรัตน์สุวรรณ  ทรัพย์สิน โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงสุพัตธิดา  ขาวนวล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงปาณิสรา  ปรองดอง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงปุณยภา  ตู้จินดา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงสุวภัทร  ทองดี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงพรปวีณ์  ทองแท้ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงวีนัส  ภู่ประสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงฎรินรัตน์  สุริยะ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงกัลยา  สุราวุธ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กชายสิปปกร  หุ่นพยนต์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายจิรทีปต์  อาจหาญ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายปวริศ  ทองยวง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายกฤติพงศ์  ปลื้มบำเรอ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายสิทธินนท์  หุ่นดี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายภัทรกร  รวยสกุลทรัพย์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายณัฐวุฒิ  มีมูลผล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงวริศรา  ร่วมเกิด โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงพิชญาภา  สุขเกษม โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงหยาดเพชร  เมืองกลาง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงอักษราภัค  จิตต์ไพโรจน์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงอธิติยา  จันทร์คง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงนิรุชล  พิทักษ์สาลี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงนภสร  อยู่เมือง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงธวชินี  ลิ้มเลิศ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงกาญจนภัทร  อินทรพันธ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงปวัณรัตน์  ศรีทาศักดิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กชายวสุรัตน์  ปรางค์จันทร์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงชาลิสา  สุนทรประสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงพิชชาภา  อุษาสิริ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายธีรเดช  พลแกล้ว โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงธนวันต์  ขำครุฑ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายธีรสิทธิ์  น้ำใจดี โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายปราเมศ  มากเลาะเลย์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กชายอนุพงศ์  วรวงศ์รณฤทธิ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงมณีรัตน์  จันต๊ะ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงอภิญญา  มั่นคง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  เที่ยงตรง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงโชติกา  ฟูกลิ่น โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงนริศรา  แก้วชมภู โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงพนิตสุภา  สุทธนะไตร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ทองนิมิตร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงปุณยวีร์  ตู้จินดา โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงพรพนิต  ทำบุญ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงธัญสุดา  ผันเผาะ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายเจษฎาภรณ์  มิ่งมงคล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กชายวรชัย  อารีวงค์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายคณาธิป  กรสกุล โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงภีมญ์พิศุทธิ์  นิโครธานนท์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงดลญา  บัวทอง โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงภัณทิวา  วงษ์ไร โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงปาณิศา  จันทะวิทย์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงดารินทร์  เปี่ยมอุดมลักษณ์ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กชายพันเลิศ  กุญแจทอง โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายรณภูมิ  พรามอนงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายภูผา  โชคโภคาทรัพย์กุล โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กหญิงภาวิณี  ตู้จินดา โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กหญิงกนกพร  ทวีผล โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กชายชลัท  นาคสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงปุญญิศา  พึ่งยนต์ โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายพลสถิลย์  สุดสงวน โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงสมฤดี  วงษ์กำภู โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงสิรภัทร  ศรีมณีกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดเกาะใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กชายสิรภัทร  หร่ายมณี โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงจุฑามาศ  ภูสุข โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กชายวชิรวิทย์  อันทอง โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ฉิมพาลี โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กหญิงปรียาพร  ศรีเมือง โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กหญิงกมลพรรณ  เชื้อหมอ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กหญิงขวัญฤทัย  สุ่มสวัสดิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงนิสากร  พิลึก โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงเพ็ญนภา  วิทยา โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายยศกร  เครือเทศ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายภพตะวัน  เกิดแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กหญิงจงกิตศุภณัฐ  บุญวัฒน์ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กหญิงปริตา  ดังแสง โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงฑิฑัมพร  พุ่มทอง โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงพัชรา  หงษ์รัก โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กหญิงณัฐกานต์  ทับเถื่อน โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายไรวินท์  มิ่งเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายศุภณัฐ  พุทธสา โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว (อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม