รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายพรชัย  สาระวัน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายภาณุวัฒน์  สุขใส โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ใสรังกา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายฐาณุศักดิ์  แสงวิเศษสกุลชัย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายภูมิพัฒน์  แก้วมะ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายเนติภัทร  พุ่มดียิ่ง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกรวิภา  ถาวรสาลี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณฐกรณ์  บัวกอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายศุภโชค  คำใส โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงทิพย์วารี  สุนทรเกษม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงณัฐวรรณ  แซ่โง้ว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายธนกร  หงษ์ตะใน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายสิทธิกร  แย้มพลาย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายพีรพัฒน์  มนต์ก้อม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงแพรพรรณ  สีดาวงค์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงสุวิดา  ชัยแหม่ง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณัฐิดา  วันลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายจตุรงค์  ชอบสอาด โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงปทิตตา  ประมวลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงปราณปรีญา  ชัยคำภา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายณัฐดนัย  มากเหลือ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายธนวิทย์  พาราครบุรี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายปิยะวัฒน์  เรืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงปดิวรัตน์ดา  นิลสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กหญิงวกุลทิพย์  เทศพูล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายธนวิชญ์  แสงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายนัฐภูมิ  อ่อนเพ็ง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายดนุพร  ศิลาวุธ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงประภัสสร  ถาวรสุข โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายจิรวัชร  เงินโม้ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ดำรงค์หวัง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายประเสริฐ  ปฏิเส โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงธีรนาฎ  กองสีผิว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงกชพร  หินตะ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงฤทัยทิพย์  นาระต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงศิรดา  ประเสริฐสังข์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงศิรประภา  อิทธิประเวศน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายยศกร  เวหาประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายพงศวัชร์  วงศ์วิริยาพร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงจิดาภา  เขตสิม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายณัฐภัทร  กิมสอ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายวงศ์หิรัญ  ไชยศิริภากรณ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงสิรินทิพย์  เจริญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
44 เด็กหญิงปัณณรัตน์  วิทยาจิรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กหญิงณัฐภัทรวดี  อ้วนคำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กหญิงสิริอร  อินสกูล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กชายคำแหง  รัตน์พาณิชย์สกุล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายชลธาร  คำเหล็ก โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กหญิงพิชชาภา  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงพิสิฎฐา  วิยาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงปริณดา  ปิ่นสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพิชชาภา  ไขศรี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กชายสิรยุทธ์  ปัญญาอุด โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
54 เด็กหญิงภัทรธิดา  การสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงธัญญาพร  ทองลือ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงวีรดา  แซ่จิว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายจิรพัฒน์  พหลยุทธ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายสิงหา  แก้งคง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงจันทิมา  ยามา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  บุญพา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กหญิงนภัสสร  ทุมดี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายพงศกร  นครราช โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงพีรดา  จีนหนำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กชายธนภัทร  สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายภูวณัฎฐ์  บัวดอก โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กหญิงจิดาภา  วัฒนาศตานนท์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงกมลวรรณ  ปันพุฒิ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กหญิงชีวาพร  รัตนภูธรรม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงอารียา  สีทะจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายจักราเทพ  เทพเสน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายธีรณัฎฐ์  ศรีสูงเด่น โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงปานเนตร  อินทร์ฉาย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายภัทรดนัย  ปุระพรม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กหญิงวิภาวี  ยึนประโคน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กชายภัทรดนัย  เลียงมงคลการ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กหญิงอัญชิสา  กลิ่นพงศ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายปาลิน  กิจติเจริญ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายอิทธิพัทธ์  นิลโฉม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ศรีคัดเค้า โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงธรรณญกร  มณีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงธัญสุดา  แสวงสาย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงนพวรรณ  ไตรวรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงสุฤดี  แก้วสังข์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงอันติกา  ปานสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายปรมี  เกษโสภา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงจิรัชญา  ราชากรกิจ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายเอกพจน์  สีหาวงค์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กหญิงธารพระพร  ศึกษา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กหญิงกมลวรรณ  หงษ์ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายสหชัย  จันทรทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายนรบดี  คงชาวนา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กชายชนินทร  พิมพะ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงกาญจนา  ป้อชำนิ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงสุรีรัตน์  ทำดี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงชลธิชา  ขมิ้นทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กชายจิตรภานุ  จันทร์เพิ้ง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายโชติชัยพงศ์  นิรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายภูนรินทร์  ภานุโชติ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงจิรภัทร์  ทับทิมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงธิญาดา  พรมปากดี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงจันทร์จิรา  จิราพงษ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงสิปราง  เงินหล่อ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงฉัตรฌกร  ภิรมย์โพธิ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงเจียผิง  หลี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงสิรินธร  เจริญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงพรวิชา  โกยสำราญ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายชีระวิทย์  ขยันวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงสิริณัฎฐ์  เดชพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายศุภชัย  แก้วพวง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงคุ้มขวัญ  ฝางคำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงประภาพร  ชำนาญกิจ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายภูมิพัฒน์  ศรีมาท โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงวิชญาดา  ตัวงาม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กหญิงชญานิศ  จดจำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีทันเดช โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
116 เด็กหญิงณัฐณิชา  สันโดษ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กหญิงปวิชญา  ชัยพรหม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงสุวิชญา  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
119 เด็กหญิงพลอยไพลิน  นิธิสาธิต โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
120 เด็กชายปริญา  จันทะคูณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงนฤพัชร  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กหญิงพิมพกานต์  จงทัน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
123 เด็กหญิงวริศรา  รัตน์วิชัย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กชายธนภัทร  เย็นสุข โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
125 เด็กหญิงพราวพิมล  รอดอุด โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
126 เด็กหญิงพลอยพรรณ  สุจริต โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 คณิตประถม
127 เด็กชายจิรพัส  เกตุสุขำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงธนัชพร  กิ่งทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงเบญจพร  รัตนวิชาธรรม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงพรปวีณ์  เหล่าเคน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงสุชาดา  ทองเย็น โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายธนากร  ทาปัน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายวุฒิชัย  ประมูลจะโก โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงกิตติมาภรณ์  ดาราโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงชติกาญจน์  ปัตตายะสัง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงรุ่งไพลิน  โยศรีธา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงศุภสิตา  พรหมเปลว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กชายเอกลักษณ์  อักษร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายณัฐกร  ศรีธรรม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายศรัณย์  วันแก้ว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
141 เด็กชายชุติพนธ์  ศรีรจนา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายรัชพล  บุญบำรุง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงลักษิกา  แสงลำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงกัญญาภัค  ลุนพิลา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงพิชชานันทร์  เชยชื่น โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงธิดาพัฒน์  ไพรเขียว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงโชติกา  ปราการวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงสุพรรณษา  ศิลไชย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงชนิสรา  เหลาผา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงภคนันท์  ปะตังพะโล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายคณินท์  โยชนะ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงพจน์พิชชา  ลือโฮ้ง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายธนากรณ์  ดีศรี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงยุพาพร  นิมปาน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กชายศุลกลวัฒน์  ชื่นตา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายกฤษณะ  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงพิชาวีร์  แก้วมาตร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กชายภูริทัต  แป่มจำนัก โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงเกศชณก  บุญตา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงขวัญชนก  พันธ์โพคา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงณัฐธิดา  แฝงราช โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงวรรณภา  ผมน้อย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงสุปัญญา  เงินยิง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กชายคุณาสิน  ฝันอินแก้ว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายชาญวิทย์  นนทะการ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญชู โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายทินภัทร  สิทธิโชค โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กชายธนวัฒน์  ภาคำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายนพรัตน์  เกาะราค โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กชายพงษ์พรรณ  เรียงหา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงธันวา  ไชโย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงประภากรณ์  ค่อมสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กหญิงธาราพร  สุขสิงห์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เกษแก้ว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กหญิงนพรัตน์  ศรีบุญ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กหญิงวิมลณัฐ  พันธ์นาเหนือ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายสหรัฐ  แก้วจีน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายธนัฐอรรจน์  เกิดด้วง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายพีรพัฒน์  เหง่าสีหา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงมนัสวี  ยาดอว์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงอัญชิษา  จินดากระบวน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กหญิงธัญญารัศมิ  หรีกประโคน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กหญิงวสุกัญญา  มาพะเนา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กหญิงจุฑามาศ  แสงเพชร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กหญิงปาริฉัตต์  แสนวิลัย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กชายธีรภัทร  ขนานสุข โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กชายสุรดิษ  ศรีวิโชติ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงพิชฎา  อักษร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายประชาธิปไตย  ทาศรี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายศุภวิทญ์  ถนอมไสว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายธนเศรษฐา  พิลาไชย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงชนาภา  กำพล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุษบง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงรินรดา  บุญนนท์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงธนชนก  วงษ์สุทักษ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายสิรภพ  คำตัน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงนันทรัตน์  ชราพก โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายกฤษณะพงษ์  สีมานนท์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายนันทวัฒน์  ถิ่นไทรขึง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายปพนพันธ์  เมธายศวรรธน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายภานนท์  ทองบุตร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงวทันยา  ขจรเสถียรวรกุล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงศุจีภรณ์  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงเขมณัฏฐ์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายภัทรกร  เพชรท่าช้าง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายบัลลังก์  หงษ์ตะใน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายนราวิทย์  ยาคำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายศุภชัย  ด้วงเจริญ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายจีรศักดิ์  แก้วสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงนารีรัตน์  น้อยบุ้งค้า โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงวริศรา  สาทะ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กชายวชิรญา  วงค์บุตรดี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายปพนพันธ์  เมธาศวรรธน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายธุวพัส  ชาภักดี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กชายราชพฤกษ์  พัลวัล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ตรงต่อกิจ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงศจีภรณ์  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กหญิงสุชาดา  คล่องวาจา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กหญิงวิชญาดา  ยงหวาน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายศุภณัฐ  จีบเรียบ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงพัชรกันย์  ฟิทักษ์ณรงค์พร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงรพินทร์อร  นภาปักษาภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงศกุนต์สิณี  วงศ์สายเชื้อ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงพริมา  อริยะเดช โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายลิมปพัทธ์  มุ่งพันกลาง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสงเขียว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงณฤดี  เอกเจริญเวสน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงจิตรลดา  สุวรรณทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงเพชรน้ำหนึ่ง  ตรีวุธ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงสุริวิภา  โสทะรักษ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงนันทิชา  นาระหัด โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงวรัทยา  เมธวัจน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงธนพร  จงใจมั่น โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงอนัญญา  เพลินพร้อม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงจีรณา  กรึงไกร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงพิศลยา  พลอยสารี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงภูศิญาลักษณ์  วงกอด โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงธัญญพัทธ์  ธนันชัยนิรัชพร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงญาณิศา  แพงศรี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงสรัญญา  สุทธิจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงธมลวรรณ  ดวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงนารีรัตน์  ช้างแก้ว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงนารีรัตน์  บัวรมย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงมีนา  สมานมิตร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงศศิกานต์  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงคริษฐา  หอมนาน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงธนภรณ์  บุญมีป้อม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงปวีณสมร  หลงใหม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เดชภูมิ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงกรวรรณ  ถิ่นวิลัย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงสัญจิตา  วิชาจารย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงสิริญา  ยิ้มแย้ม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงภณิดา  นาคคล้าย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงพิภัทรา  วงศ์คำสี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สีสมุทร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงนภาพร  บุญเงิน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงกฤชญา  จินดาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายนนภัทร  ราชาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงเขมจิรา  เมลืองศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงธัญญาเรศ  ทานาลาด โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงณัฎฐชา  ภูมิไธสง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายไรวินทร์  กลิ่นพวง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงศิริวิภา  ทองลอย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงกุลปรียา  คำต๊ะ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  น้อยหลุบเหลา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 วิทย์ประถม
268 เด็กชายอาติธร  ปานบุตร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กชายธีรโชติ  กิมสอ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงจรรยารักษ์  แสนยากุล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงอาทิตยา  นุรินรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงมนตรา  พรบัญชาตระกูล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงนิชาภัทร  เอี่ยมละออ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงพิชญา  ศรีไล้ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงพิชญธิดา  ประวัติ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 วิทย์ประถม
276 เด็กชายบวรภัทร์  วรรณยิ่ง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 วิทย์ประถม
277 เด็กชายปุณยธร  หอมขจร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงศศิลดา  จันทร์แจ่ม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงณัฐชยา  พรหมแก้ว โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงภารดี  เชื้อจ๋าย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงปุณยาพร  พงศ์เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทันตา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงพิชญาภา  วงศ์ศรีรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกันย์วิตรา  ไชยศิริภากรณ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงณัฐณรีย์  สุขนาม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงพรพิชา  สังข์ถ่วง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงวรกมล  เนรานนท์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงฐานันตฐ์  ดำรงศักดิ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงปุณญาภร  แสนศิริ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงพัชราภา  ชัยนาท โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงพิมพิสา  สังข์เย็น โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.4 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงสุปัญญา  เงินยิ่ง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กชายธนกฤต  มูลพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กชายชนาธิป  หล้าวิไลย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงกัลยรัตน์  สาวสายออ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายฐิติวัฒน์  พ่อค้าช้าง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กชายนนทชัย  คำเบ้า โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กชายนัทธพงศ์  ภูทองแน่น โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงณัฐณิชา  พุฒจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงวาสณา  เฉลิมไชย โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงกัญญาภัค  เฌอรัมย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กชายอรุชา  สุขประจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงณัฐทิตา  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงภูริชญา  ฤาชา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงชลิตา  จันธิราช โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงวรัญญา  สิงห์ลอ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงกัญญาภัค  ดาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงนุชชนก  ขาวผ่อง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กชายคุณภัทร  เงินหล่อ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงปวริศา  น้อยผล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายชัยสิทธิ์  พุกสุข โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กชายปกเกศ  ถวิลไพร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงสิริยากร  สายงาม โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงศิริวรรณ  แป้นจัตุรัส โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กชายสุรชัย  ทรดี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายพีรพัฒน์  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายวรวิทย์  ไชยเดช โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายทิวา  เพียงเงิน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายวศิน  ทับทิมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายชัชวาล  นาคอ่อน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายยสินธร  พึ่งเทศ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายวงศกร  กลมกลาง โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กชายศรายุทธ  ดาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงทิพย์วรา  บุญทวีศรีกัลยา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กชายประวัฒน์  ธวัฒน์สุริยกุล โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงณัฐพัชร์  วุฒิเรืองโรจน์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงจันทัปปภา  เพ็งโหมด โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงพิชญธิดา  เพิ่มพูน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงศศินภา  เทพมาลาพันธ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงรวิภา  เทพภูษาวัฒนา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงกฤตยา  กฤตยานำสิน โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายศิวกร  จันทะโร โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  บุไทยสงค์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายอดิศร  อำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงนารีรัตน์  ลาภมาก โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงปัญญาพร  ภักดิ์มี โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงทิพธัญญา  นุพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงพิมชนก  เหมือนสันเที๊ยะ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำใบ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงณัฐวดี  เที่ยงทำ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงณัฏฐนิช  พิมพะวัติ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายสุระการ  โพธิ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงญาณิศา  อุทธิยา โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายฐิติพงษ์  พวงมะลิ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กชายอดิเทพ  เที่ยงอยู่ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี(๑๐ปี สปช.) 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงศิริรัตน์  ผิวชะอุ่ม โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายทีปกร  ใสยราษฎร์ โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงคณิศร  โนนพะยอม โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงสิรินทรา  สัมพันธ์ โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงอาทิตยา  แพงแก้ว โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงศิริกานต์  พัดศรี โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงวรุณทิพย์  วันเพ็ง โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายณัฐพล  เชื้อไผ่ โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายรัฐศาสตร์  หะยีตาเย็บ โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายภูดิศ  แก้วสีดา โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายคณิศร  นวลปั้น โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เจริญสุข โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กหญิงณัชชา  รุ่งเรือง โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงกุญช์ชญา  อวยจินดา โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.4 คณิตประถม
360 เด็กชายภัทรพล  บุญโสม โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กชายกัมปนาท  ดวงศรี โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงธัญมน  คำทา โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กชายปุณฑกานต์  จันทร์โคตร โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กชายวรัญญู  วงษ์จีน โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายกิตติภณ  กองสีผิว โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายรามิล  วิชัยรัตน์ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายณัฏฐรวิ  โพธิ์สร้อยกนก โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงสุวดี  โรจน์บุญถึง โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กชายอัณณพ  หารเขมร โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กหญิงธัญวรัตน์  จันทะสูนย์ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงศยามล  ชุนนะวรรณ์ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงฐิติชญา  คำดี โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.4 คณิตประถม
373 เด็กชายญาณวรรธน์  ปราบ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.4 คณิตประถม
374 เด็กหญิงเอมมิกา  วงษ์แสงแก้ว โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายรังสิโรจน์  กาญจนโรจน์ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายวิศวะวิทย์  ยอดรัก โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บัวแก้ว โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายธนัท  ถาวรศักดิ์ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.4 คณิตประถม
379 เด็กชายพัชรพงษ์  ครูกุล โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.4 คณิตประถม
380 เด็กชายวศิน  สนั่นทุ่ง โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.4 คณิตประถม
381 เด็กหญิงศิริสกุล  คล้ายประเสริฐ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.4 คณิตประถม
382 เด็กหญิงพรกนก  คำทิพย์ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.4 คณิตประถม
383 เด็กหญิงพรกนก  ทุดปอ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.4 คณิตประถม
384 เด็กชายธนกร  สุวรรณศรี โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.4 คณิตประถม
385 เด็กชายมิตรภาพ  มีชัย โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.4 คณิตประถม
386 เด็กชายนที  วงค์ครุฑ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.4 คณิตประถม
387 เด็กหญิงกชนิกา  ลี้ครองสกุล โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.4 คณิตประถม
388 เด็กชายภาสกร  ทองแก้วโบราณ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.4 คณิตประถม
389 เด็กหญิงปิยธิดา  นะถา โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงธนภรณ์  สุขอำไพจิตร โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายชนะพล  แก่นท้าว โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กชายกฤชวิน  พูลสมบัติ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงสุทธดา  ปรึงเปี่ยมสุข โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงปัณฑิตา  ปึ้งผลพูล โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทร์มงคลทิพ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงสุวิชญา  คุณวุฒิดี โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายพัชภณ  กมลพุด โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงณัฏฐพรรณ  อยู่โพธิ์ทอง โรงเรียนวัดเสาธงนอก 1 ป.5 คณิตประถม
399 เด็กหญิงประภัสสร  ปทุมวัน โรงเรียนวัดเสาธงนอก 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายภูวดล  ยามจีน โรงเรียนวัดเสาธงนอก 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กชายคชิน  ดีแป้น โรงเรียนวัดเสาธงนอก 1 ป.6 คณิตประถม
402 เด็กหญิงพรนภา  ทองเปลว โรงเรียนวัดเสาธงนอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายกฤติพงศ์  ประทีป ณ ถลาง โรงเรียนวัดเสาธงนอก 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงเปมิกา  เวยสาร โรงเรียนวัดเสาธงนอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงวรรณนิดา  เรื่องลือ โรงเรียนวัดเสาธงนอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงวริศรา  คำชาตา โรงเรียนวัดเสาธงนอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายพีระพงษ์  เปลี่ยนบางช้าง โรงเรียนวัดเสาธงนอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงนิศาชล  จันทร์น้อย โรงเรียนวัดเสาธงนอก 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงชนัดดา  ไชยสงคราม โรงเรียนวัดหนามแดง 1 ป.4 คณิตประถม
410 เด็กชายธนเดช  ไชยสงคราม โรงเรียนวัดหนามแดง 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงปกเกศ  แก้วขยัน โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงอธิชา  ปอเงิน โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงสุปรียา  สายแวว โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงมัณฑิตา  จิ๊เมฆ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กหญิงบุษกร  ประเสริฐอาภา โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายธนยศ  ทองน้อย โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงนัจวา  ปุยเจริญ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กหญิงศุภักษร  ขอดอนุ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กชายทรรศนัย  โต๊ะรามัญ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงนิภาภรณ์  ประทุม โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.5 คณิตประถม
421 เด็กหญิงนิภาดา  เกาะแก้ว โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.5 คณิตประถม
422 เด็กหญิงนภัสกร  อินทร์ตา โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.5 คณิตประถม
423 เด็กหญิงอาเล็ก  ตุยตุย โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.5 คณิตประถม
424 เด็กชายราชัน  โนะคุณ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงปิยพัชร  นารีจันทร์ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.5 คณิตประถม
426 เด็กชายปกรณ์  หวังเอก โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กชายสาธิต  ทรงเต๊ะ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายสรนัฐ  เบ็นหะซัน โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายพัฒนพล  จันทร์ศรี โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายนาวิน  คำสุวรรณ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงพัชรพร  เภาโพธิ์ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายศุภโชค  รักษ์ยั่งยืนกุล โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงจิรประภา  พลคัดซ้าย โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงลีนา  นิมา โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กชายอชิระ  อังคะรา โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงญูนี  กฤชมลายู โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงอันนาส  ฮะอุรา โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงปาริชาติ  ไพรัตน์ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายณัฐดนัย  วันซอและ โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายอัษฎาวุธ  ดาเลาะกองเสล็ม โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หอมชื่น โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงกชพรรณ  สุดดี โรงเรียนสุเหร่าบางปลา 1 ป.6 คณิตประถม
443 เด็กหญิงธิดารัตน์  แซ่ย้า โรงเรียนสุเหร่าบางปลา 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กหญิงสุธีรา  โพธิ์งอก โรงเรียนสุเหร่าบางปลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงรมิดา  สุมาลี โรงเรียนสุเหร่าบางปลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงกัณฑิรา  จารีย์ โรงเรียนสุเหร่าบางปลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงฮาซานะห์  โตะสะมือแร โรงเรียนสุเหร่าบางปลา 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงบัวบูชา  เทศนาบุญ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
449 เด็กชายมานพ  มั่นเสมอ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กชายกัญจน์  ทิพมะณี โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กชายภูมิภัทร  ชุมคง โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
452 เด็กหญิงธัญชนก  ทองหนา โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงวัลธิตา  มานัส โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 คณิตประถม
454 เด็กหญิงภคมน  อนันตวรสกุล โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 คณิตประถม
455 เด็กชายพิศิษฐ์ศักดิ์  พิชัยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 คณิตประถม
456 เด็กชายวิริทธิ์พล  ส้มดี โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงเขมินทรา  โต๊ะอิสอ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 คณิตประถม
458 เด็กหญิงรัตนากร  เฉื่อยฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 คณิตประถม
459 เด็กหญิงรมิดา  สังฆะรัตน์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 คณิตประถม
460 เด็กหญิงกมลลักษณ์  ภู่แจ้ง โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 คณิตประถม
461 เด็กชายธารฎาวัฒน์  คงเจริญถิ่น โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายธีระเดช  นามโยธา โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ช่วยไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 คณิตประถม
464 เด็กชายพีรภัทร  สิงหะบาล โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายชัชนันท์  คงวุฒิ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงพิชะญาษน์  ไชยวิเศษ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
467 เด็กหญิงกรกนก  คงอยู่ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
468 เด็กหญิงณัฐณิชา  มูฮำหมัด โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงธนพร  หาญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
470 เด็กหญิงมนสิชา  รัตนเรืองศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
471 เด็กชายจักรพันธ์  การนา โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
472 เด็กหญิงณัฐวดี  เจริญช้าง โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กหญิงมุทิตา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงฐิติวัลคุ์  นามมุง โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กหญิงญารินดา  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สร้อยจิตร โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงสุนทรีวรรณ  ชนะภัย โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กหญิงอรวรา  ภู่ประภา โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ยันต์รัตนไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงชนันท์ณภัทร  สิทธิโยธิน โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กชายเจษฎากร  ช่วยเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 คณิตประถม
482 เด็กชายธนวันต์  พิมใจ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 คณิตประถม
483 เด็กหญิงนันท์นภัส  ยิ้มย่อง โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงสุจิตตา  หมีทอง โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงพรรณภัค  กลางพิมาย โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงธรพร  แฟงวัด โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงศิริกัลยา  คุ้มบ้าน โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กชายจิรัฎฐ์  สิทธิภา โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงปาริฉัตร  คำศรี โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงณวรา  พันธุ์เขียว โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงณัฐชยา  ทับโนนทอว โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายรัชโยธิน  ต้นสิงห์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงสุทธิดา  ประเสริฐชนะชัย โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงกรผกา  ธนาลาภกาญจนา โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงภัทรวดี  ภักดี โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายศิวนาถ  อุทับอาว โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงเรือนแก้ว  แสนศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงพิมพ์ณิชา  ขูขุนทด โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงภัชรพร  รามาตย์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงไหมแก้ว  นามเสถียร โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงปณิตา  พรสุขสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายนิธิศ  เรืองมณีนพ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  เวชชูแก้ว โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เลี๊ยบประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงเบญญาภา  ประจำพบ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงนภัสกร  อวะรัมย์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปั้นผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงนัทธ์นัน  ทองเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายศิวัช  มงคลตวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงจิราพัชร  พินิจการ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กชายเกียรติศักดิ์  อุ่นช่วง โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงกานดา  ไชยพรม โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายธิติวุฒิ  ล้ำเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงสาริสา  ประสมกล้า โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงณัฐธิดา  อ่อนจันทร์ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
517 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อารามพงษ์ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
518 เด็กหญิงภัทรวดี  ภูวนันท์สุวสิน โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
519 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  เพียรใจดี โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
520 เด็กหญิงภัครมัย  จีนโน โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
521 เด็กหญิงอชิรญาณ์  บัวชุม โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
522 เด็กหญิงวรินทร์ยุพา  เอี่ยมอ่อน โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
523 เด็กหญิงธัญรดา  นามแก้ว โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
524 เด็กหญิงธัญญาธร  ศิลธร โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
525 เด็กชายภัทรภณ  ชื่นอุรา โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
526 เด็กหญิงพรชนก  แก่นจักร โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
527 เด็กชายนภัสกร  ใจใหญ่ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มั่นทอง โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงปาลิกา  มีกลิ่นหอม โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีจำปา โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายณัฐวัฒน์  จันทร์ฤาชัย โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายชยพล  ไฝทอง โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายปราณรภัทร  สุพร โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายก้องเกียรติ  สว่างวัฒนศิริ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายกล้าณรงค์  สว่างวัฒนศิริ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงกนกพรรณ  ศรีอ่อน โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงญดาพร  เทศรุ่งเรือง โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงปัญญกร  ฟักเงิน โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงเขมิกา  อิทธิพัทธานนท์ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงณัฐวรา  กลัดบุบผา โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายธีรังกูร  บุตรดีเคน โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงชุดา  แก้วบางพลี โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงสุชาดา  อุเทศ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงณัจรีย์  เหมาะทอง โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงสาวิตตรี  โชคลาภ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงอธิศา  ต่อประเสริฐสุข โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงอนุรดี  กองศรี โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงพัณณิตา  ฉลาดแย้ม โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงวนิดา  ประสมศรี โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายณัฐชนน  ทองวรณ์ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงศศิธร  ปลื้มสวาสดิ์ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายพงษ์  ภู่จินดาตระกูล โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงณัฏฐชา  เขียวมนต์ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงสุริวิภา  สาระรัตน์ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงธมนวรรณ  ศิรอนุกุลพงศ์ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายอัษฎาวุฒิ  สังข์เฟื่อง โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงธนภรณ์  สีพลเงิน โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงบัณฑิตา  ภุมมาลา โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงกรภัทร์  ปัดทุม โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงอันดามัน  กลิ่นมาลัย โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงพรชนก  มีแทน โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงธมนวรรณ  ยอดดี โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงอทิตยา  ชมความสุข โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายณฐรัตน์  บุตรเกตุ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงนิภรดา  ฉ่ำโสฬส โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กชายณัฐพิพัฒน์  รุ่งเรืองประมง โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โสพันโต โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงจิรัญญา  พรไธสง โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงณิชา  เตมิยานนท์ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงภัณฑิรา  กิจศิริเจริญ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงบุญยานุช  แจวทอง โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายธารทอง  เหมือนสาด โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายธนวัฒน์  เกตุศิละ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงจิตสุภา  กุลอารีย์รัตน์ โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงพิไลวรรณ  นิลทัย โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายรณกร  มุ่งเอื้อกลาง โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
577 เด็กหญิงอุรัสยา  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
578 เด็กหญิงอัญษิกา  ศรีภูมิ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
579 เด็กหญิงอรณิชา  ชัยสา โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
580 เด็กหญิงพรนภัส  จิตรณรงค์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
581 เด็กหญิงพัศญา  คณาจันทร์ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
582 เด็กชายชวกร  อ่อนโฉม โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
583 เด็กชายชุติเทพ  แสงเดือน โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
584 เด็กหญิงวรนารี  เต่าทอง โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
585 เด็กหญิงวนารี  เต่าทอง โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 คณิตประถม
586 เด็กหญิงวรภิชชาณ์  ปานสุข โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงนันท์มนัส  เพชรมีค่า โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
588 เด็กชายไชยวัฒน์  รุ่งแสง โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงณัชชา  คงเสือ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
590 เด็กชายปรเมธ  ยินดีผลเจริญ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงอมรสิริ  ทองเลี่ยมนาค โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
592 เด็กชายอลงกรณ์  ถาวร โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงพรรณปพร  ศรีบุตรดี โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงมัณฑิรา  ใจหลัก โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงรัตนวลัยกร  ประเสริฐพงศธร โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงกัลยกร  ฤาไชยราม โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายทนุธรรม  คำเขียว โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายนนท์ปวิธ  ศรีประทุม โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงพาขวัญ  ศรีบุตรดี โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงนภัทร  สิริกุลณวัต โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงกัลยกร  มโนธรรม โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายอเล็กซ์  ชัว โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
603 เด็กชายทักษ์ดนัย  พัฒนวรกาญจน์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
604 เด็กหญิงวรารัตน์  ปินตามูล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
605 เด็กชายอนันตเชษฐ์  ตรีพิศาล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กชายสิรภพ  บุญมาเลิศ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กหญิงศิริโสภา  เล็กอ่อน โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
608 เด็กชายณรัญญู  มาลี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กชายธีรพล  ลีลา โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
610 เด็กหญิงเมทารัตณ์  แผ้วปราบเสี้ยน โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงจันทรัสม์  จันบาง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
612 เด็กหญิงศรีประภา  สุทธิสาย โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
613 เด็กชายอัมรินทร์  อำขำ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
614 เด็กชายกิตติธัช  วงษ์สุวรรรัตน์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กชายปัณณวิชญ์  ไทยประเสริฐ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
616 เด็กชายวรรัส  โขนงน้อย โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
617 เด็กชายธีรภัทร  ศิวพรอนันต์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
618 เด็กชายปฏิวัติ  ธุวธาดา โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
619 เด็กชายชนกันต์  พรมดี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
620 เด็กหญิงวาสินี  ชุตินันทกุล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
621 เด็กหญิงวชิรฌาณยา  จิระสุวรรณภักดี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
622 เด็กชายณภัทร  คิดนุนาม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
623 เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีมณี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
624 เด็กชายธนพล  พวงแก้ว โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
625 เด็กชายเหมรัศมิ์  ศรีโพธิ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
626 เด็กชายสุจินต์  หวัง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
627 เด็กชายสุกฤษฏิ์  บำรุงวัด โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
628 เด็กหญิงมาณิสา  เรียนแจ้ง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
629 เด็กชายชนมภูมิ  ประทุมชัย โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
630 เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  พรมพันห่าว โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
631 เด็กชายธัชพงศ์  โกศัยพัฒน์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
632 เด็กหญิงวิชญาดา  กิ่งคำ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
633 เด็กหญิงนัทธมน  ลาไป โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
634 เด็กชายพิชญะ  บุญมี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
635 เด็กหญิงสิริยากร  มัคคภิญโญ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
636 เด็กหญิงสุชาวดี  บานเย็น โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
637 เด็กหญิงธัญพิญชา  ดำมงคล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
638 เด็กชายธีรเดช  พินิจผดุงธรรม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
639 เด็กชายสิทธิเจตน์  บุญยะพงศ์ไชย โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
640 เด็กหญิงสุชาดา  ชัยชนะวรศิลป์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
641 เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญหมั่น โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
642 เด็กชายราชัน  ชัชวาลย์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
643 เด็กหญิงสรวรรณ  อำนวยกุล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
644 เด็กชายศิริโชค  นิยมพล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
645 เด็กหญิงประกายฉัตร  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
646 เด็กหญิงฐิตาพร  วรนาม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
647 เด็กชายบุณยกร  หอมแก่นจันทร์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
648 เด็กหญิงสุพรรณิตา  ลิ้มโอภาส โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
649 เด็กชายศุภวิชญ์  มกรเสน โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
650 เด็กชายอินทนนท์  บริบูรณ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
651 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วราพรม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
652 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เสาร์วงค์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
653 เด็กหญิงวรวลัญช์  หวังชอบ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
654 เด็กหญิงณิชารีย์  เย็นสุดใจ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
655 เด็กชายรัชพล  ไศรบาท โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
656 เด็กหญิงพชรมนต์  จิระสุวรรณภักดี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
657 เด็กชายกันติทัต  ศรีสมวงศ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
658 เด็กชายนิภัทร์  แซ่ลี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
659 เด็กชายทักษิณ  โยธานัก โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
660 เด็กชายอาติยศักดิ์  เลิศสำโรง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
661 เด็กชายพัสกร  กล้าเขตวิทย์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
662 เด็กชายณัฐภัทร  ปรัชญาอภิบาล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
663 เด็กชายเมธี  แซ่ย่าง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 คณิตประถม
664 เด็กชายพงษ์ศิริ  จำวัน โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 คณิตประถม
665 เด็กชายภัทรดนัย  ป้องเศร้า โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 คณิตประถม
666 เด็กหญิงศิริรัตน์  ภูเงินขำ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงอสมาภรณ์  พรามไธสง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงจิราภรณ์  นึกหาการ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายชานล  จิรากุลวัต โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายพัทนพงษ์  แก้วมณี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงณัฐทิตา  โพธิ์ภู โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงณัฏฐมณฑ์  ศรีกอก โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงมณฑิตา  ทิพย์คำ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงเกวรินทร์  แสวงเงิน โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงกรกมล  สังข์ทอง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กชายธีรพงษ์  แสนจินดา โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กชายกิตติพงษ์  ปัญญาวิเศษ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  สุขสำราญ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงศิริลักษณ์  พัดพาน โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงลักษมณ  สิริอมรชัย โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กชายพีรวิชญ์  เพ็ชรพัฒนพงศ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายทวีเกียรติ  นุ่มศรีนวล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กชายนัฐเศรษฐ์  ศรีวงษา โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กชายจักรภพ  ประสงค์ทรัพย์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงณัฐชา  พรหมศรีจันทร์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สิงห์บรบือ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงภาวินี  เอี่ยมมีศรี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงปิยะพัชร  แก้วใหญ่ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงญาดาวริน  ฉลอง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงจินัฐตา  ร่มแก้ว โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงพิชญา  ชัยนุภาพ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กชายเอกรินทร์  วรนิลชัยวงศ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กชายพัชรพล  กลิ่นพวง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงบุญฑริกา  อินตายวง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงนาราภัทร  ทัศนศร โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงปรนันท์  ปิยะพิทักษ์วงศ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  น้อยกมล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงวรวัลย์  ส้มแก้ว โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงปิยาภรณ์  จันตา โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงเยาวภา  เผือกโฉลง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงนภัสสร  เปรมจิตร์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงณภัสวรรณ  มิ่งสงฆ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงกรรณิการ์  พัฒนิบูลย์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงปุญญิสา  นรารัตนานุกูล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  อยู่บุญ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กชายสิรกานต์  ตรีพิศาล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงเอมวิกา  ไชยตัน โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ฟังฮาด โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงศิริกัญญาวรรณ  แย้มผกา โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงภัชชญา  แซ่โท้ว โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงริวธาดา  พรนิคม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงนภัสสร  สมพร โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงกานต์ชิตา  แก้วสกุลทรัพย์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงพิชญา  อัมระปาล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงอลีนา  ประเสริฐรัตนเดโช โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงสุรัสวดี  จำรัสบุตร โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กชายธราเทพ  บัวตูม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงกัลยกร  เที่ยงอ่อน โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงรินมณี  คำมะวงศ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงณิชกุล  วงษ์แย้ม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงกัณญาพัสร์  สิงห์แพร โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงญัณฑิตา  จันนามอม โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายณรงค์เดช  เพิ่มผล โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงฉัตรชนก  สดศรี โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กชายปวริศร  หินผา โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายชิษณุพงศ์  วงศ์เทพ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงกานติมน  ไชยเดช โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงปุณยนุช  ปล้องพันธุ์ โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงวลัยมาศ  คำพึ่ง โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กชายนภทีป์  ธงชัย โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 1 ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กชายปัญญาวัฒน์  ไพศาสสิงห์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
732 เด็กชายวรท  เหมอังกูร โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
733 เด็กชายอธิป  สายสุวรรณ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
734 เด็กหญิงฐิดายุ  ยอดปรีชา โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
735 เด็กหญิงฐิดาภา  ยอดปรีชา โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
736 เด็กหญิงธัญญา  ภาคอรรถ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
737 เด็กชายตนุภัทร  ส้มฉุน โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
738 เด็กชายปริยวิศว์  เกื้อทิพย์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
739 เด็กหญิงตัสนีม  กาพลอย โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
740 เด็กหญิงอธิตยา  พุทธาพิทักษ์กุล โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
741 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กาขาว โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
742 เด็กชายศรันภัทร  รวดเร็ว โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
743 เด็กชายชิษณุพงษ์  ศรีโชค โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
744 เด็กหญิงปริยาภรณ์  ประสิทธิ์รุ่งเรือง โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
745 เด็กหญิงพรณิชา  สุขสบาย โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
746 เด็กชายณัฐภัทร  เอี่ยมทรัพย์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
747 เด็กหญิงตริษา  บวรศรีมุกดา โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
748 เด็กหญิงชัญญาภัค  โทนหงสา โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
749 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ตันติวัฒน์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
750 เด็กหญิงสิริปรียา  นวนสาย โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
751 เด็กชายภวัต  อุดมคณารักษ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
752 เด็กชายชุติพนธ์  แสงภัคดี โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
753 เด็กชายภูมิรพี  สังเกตใจ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
754 เด็กชายธนาธิป  เพียรล้ำเลิศ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
755 เด็กชายภาคิน  วิสัย โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
756 เด็กหญิงชนนาถ  แจ่มใส โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
757 เด็กหญิงนิชาภัทร  สุตะวงษ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
758 เด็กหญิงสุภัชญา  หาญฐาปนาวงศ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
759 เด็กหญิงสุภัสสรา  โพธิ์ศรี โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
760 เด็กหญิงอรุณลักษณ์  ไชยตะมาตย์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
761 เด็กชายอนาวิล  แซ่ลิ้ว โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
762 เด็กชายบูรพา  แย้มทับ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
763 เด็กชายศตนันท์  จิระคูยุทธชัย โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
764 เด็กชายนันทวัฒน์  จวบสวัสดิ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
765 เด็กชายวิวัฒน์  สุวรรณทอง โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
766 เด็กหญิงธนพรรณ  พ่วงพูล โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
767 เด็กหญิงจิรยุดา  ฟุจิโมะโตะ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
768 เด็กหญิงณัฐณิชา  มารุ่งเรือง โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
769 เด็กหญิงปรียดา  เนตรวงษ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
770 เด็กหญิงศิรธดา  ศิริเจริญพร โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
771 เด็กหญิงอรอนงค์  โพธิ์พุ่ม โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
772 เด็กหญิงพิชญาพา  ตองอ่อน โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
773 เด็กหญิงสุรัตน์ติกานต์  แสงธนา โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
774 เด็กหญิงพัชรมาศ  จินตวิเศษกุล โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
775 เด็กหญิงยศธิดา  เขียวพยับ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 คณิตประถม
776 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ศรีสุข โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
777 เด็กหญิงปรียณภัทร  พุ่มขจร โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
778 เด็กหญิงสุภาวีร์  มารญา โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
779 เด็กหญิงกมลพร  อังครัตนพิชัย โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 คณิตประถม
780 เด็กชายไวยวัฒน์  พันพลอย โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 คณิตประถม
781 เด็กชายสิริวิชญ์  จั่นเผือก โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
782 เด็กชายธีรภัทร  สังวิบุตร โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
783 เด็กหญิงสุภมาศ  เหลาคม โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
784 เด็กชายภัทรดร  เนื่องจำนงค์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
785 เด็กหญิงนันท์นภัส  แซ่หลี โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
786 เด็กหญิงสุพิชชา  มะโนธรรม โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
787 เด็กชายสืบสมบัติ  เกิดสะอาด โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
788 เด็กชายพุฒินันทน์  อำนวยสิทธิ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
789 เด็กชายเอกรินทร์  มีมาก โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
790 เด็กหญิงธนพร  ม่วงศรี โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
791 เด็กชายวิศลย์  ทินกรศรีสุภาพ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
792 เด็กชายธันวา  นิลโต โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
793 เด็กหญิงอิงรดา  บัวเอี่ยม โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
794 เด็กหญิงริญญาภัทร์  ภูรีเลิศรัตนสุข โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
795 เด็กชายธัญภัค  ภาคอรรถ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
796 เด็กหญิงอัยยาวีร์  อินทนา โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
797 เด็กหญิงศรุตา  อาวศิริมงคล โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
798 เด็กหญิงปิยดา  บุญท้วม โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
799 เด็กชายเดชาวัต  เนตรวงษ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
800 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แซ่ลี่ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
801 เด็กชายลงกรณ์  เพ็งศรี โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
802 เด็กหญิงดาริน  บุตรสุข โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
803 เด็กชายชิษณุพงศ์  คำนึง โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
804 เด็กหญิงดวงหทัย  สุวรรณภูมิ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
805 เด็กชายธนากร  นาคง โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
806 เด็กชายภาคิน  วิมลพันธ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
807 เด็กชายภัทรพล  ครุฑสิงห์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
808 เด็กชายปริญญา  สาบ้านบัว โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
809 เด็กชายจาณุกฤษฎิ์  อธิพัฒน์โอฬาร โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
810 เด็กหญิงสุพรรณษา  ภาระไฟ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
811 เด็กหญิงอรวรรณ  แถมพยัคฆ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
812 เด็กหญิงเจนจิรา  ประพันธมิตร โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
813 เด็กหญิงชัญญานุช  พินไชย โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
814 เด็กชายปราการ  ธัญญารักษ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
815 เด็กหญิงมัณฑิรา  ทาลี โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
816 เด็กหญิงณิรชา  ช่วยเพ็ญ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
817 เด็กชายไวกูณฐ์  หินกำปัง โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงพีรญา  เกิดประภพ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
819 เด็กชายชิติพัทธ์  พัฒนสุธาพงศ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
820 เด็กชายธาวิน  เชียงทอง โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงณัฐรินีย์  โพธิ์มล โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
822 เด็กชายพุฒิพงศ์  ดอกพุฒ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.5 วิทย์ประถม
823 เด็กชายพันธวัฒน์  จวบสวัสดิ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กชายอภิสิทธิ์  ชูบรรจง โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายนนทะพัทธ์  ม่วงสุข โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กชายวชิรวิทย์  สุขจินดาเสถียร โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงอภิสรา  บวรศรีมุกดา โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กหญิงธัญทิพย์  นาคนิคาม โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กหญิงเพียงขวัญ  อิ่มศรี โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กชายสินธุ  เสลานอก โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กชายธีรวัฒน์  ภาสพงษ์ไพศาล โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กชายธีรภัทร  โตประดิษฐ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กชายธนภัทร  ม่วงนาค โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กชายเมทนี  สีเสน่หา โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงวรนิษฐา  ศรีแก้ว โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงชัญญานุช  หมื่นนุช โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงจันทร์พิรา  สิงห์ลอ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงนัชรีพร  สุนทรประเวศ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงเอ็นดู  เรืองสา โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงพินรดา  ศรีสุระ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงอินทีวร  เพชรรุ่งศักดิ์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงมนต์นภา  วงษ์มณี โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงเบญญาภา  เลียงวัฒนชัย โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงชนากานต์  ยอดฉัตร โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงวรพิชชา  สายรัตน์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายธนวัฒน์  กันยารัตน์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
847 เด็กชายกฤษฎา  สิงห์ลอ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
848 เด็กชายนนท์ธวัช  ศักดินนธยาน์ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
849 เด็กชายชยพล  ชมใจเลิศ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงอชิรญาณ์  วงษ์ทองวิเศษ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงกชพรรณ  แมกกี โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงชุติมันต์  น้อยทองแกม โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงโชติกา  มุสิกบุญเลิศ โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงสุธิมนต์  วงษ์บุญมี โรงเรียนประภามนตรี ๓ 1 ป.4 วิทย์ประถม
855 เด็กชายปภังกร  ดวงเพิ่มทรัพย์ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
856 เด็กชายศุภวิชญ์  สุขกระจ่าง โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
857 เด็กชายธนธรณ์  เนือมขุนทด โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
858 เด็กชายกานต์  สุขทวี โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
859 เด็กชายสรรเพชร์  รุจิระวนิช โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
860 เด็กชายอภิชัย  อุทัยคราม โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
861 เด็กชายจักรภัทร  คำมุกชิก โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
862 เด็กชายนนทนพงศ์  สุภาพ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
863 เด็กหญิงปรีดาพร  รอดกูล โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
864 เด็กชายดนุเดช  อภิวรรณ์ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
865 เด็กหญิงนิจวิภา  เนตรจักรวาล โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
866 เด็กหญิงขวัญข้าว  ชุมทศนัข โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
867 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แสงสิงห์ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
868 เด็กหญิงนันท์นภัส  หล้าสมบูรณ์ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
869 เด็กชายธนัท  จันทะมารถ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
870 เด็กหญิงปาณิศา  คณะเจริญกิจ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
871 เด็กชายคณิศร  พูลผล โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
872 เด็กหญิงธนพร  เกตุกุล โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
873 เด็กหญิงธิดารัตน์  นพพิบูลย์ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
874 เด็กหญิงชญานิศ  ชัยประเดิมศักดิ์ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
875 เด็กชายกานต์ชนก  สุขเลิศ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
876 เด็กหญิงสุวิชญา  บุญเพ็ง โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
877 เด็กหญิงสิริภัทร์  นิภัทร์วรกานต์ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
878 เด็กหญิงพรพรรณ  สุขเจริญ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
879 เด็กหญิงชญาดา  บุญเขียว โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
880 เด็กหญิงพิชชา  อิ่มเอก โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
881 เด็กหญิงพิมพ์นารา  บุญเลิศ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
882 เด็กหญิงภัทธิรา  บุญเตี่ยม โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
883 เด็กหญิงชาลิสา  อยู่สมบูรณ์ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
884 เด็กหญิงจิรประภา  ทัศนา โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
885 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  สีเชียงสา โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงณัฐธยาน์  วิลาวรรณ์ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กชายรชานนท์  ผูกพัน โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชื่นชม โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงพุทธิดา  ขูรูรักษ์ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงนทิตา  เปล่งผิว โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงธนัชพร  วิลาศรี โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงอินทิชา  ธนสมบัติ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงณปภัสร์  สันตติวงศ์ไชย โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงณิชกานต์  วังอินทร์ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงปิยะปภัสร์  สุกิจชัชว์โชติ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงอังศวีร์  อุตะปิยะ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กชายกัญจน์นิมิต  พริ้งเพราะ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กชายแทนคุณ  อุทธตรี โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงโชติกา  เขื่อนเก้า โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กชายปัณณวัฒน์  บัวผัน โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงนันทมาศ  ทิพย์อักษร โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงพลอยพิชชา  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงภัทร์นฤน  ราตรี โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงกัญญชัญญ์  วงศ์สอนธรรม โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงชนิดาภา  กังวานสุระ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงปรีชญา  จาริยพานิช โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
907 เด็กชายชญานนท์  อ่างแก้ว โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงปาณิสรา  สินไชย โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงขนิษฐา  ละออ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงพรพักตร์  ลักษณ์ไกรศร โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงณิชา  พิพัฒนสารากุล โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  โรจน์วิจิตรรัตน์ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงเบญจวรรณ  จันทำ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  สารสม โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงพรพรรณ  มีชัยโย โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กชายปัณณวิชญ์  มีมา โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงขวัญสิรดา  ขยันทำ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กชายริชกาล  สมถวิล โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงธมนวรรณ  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงชญาภา  โกเมฆ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงสิตานัน  แสงสอน โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงสุวภา  วงษ์นุช โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองสืบแสง โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงจิรัชญา  ปัญญาใส โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงจิราพัชร  ปัญญาใส โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงภิญญดา  ช่อฟ้า โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงพิมพิ์มาดา  สีสีงวาลย์ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงนัฐยาภรณ์  พานิล โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงวศรินทร์  มงคลยง โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  ใจตึก โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายนิติพัฒน์  บางแดง โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงอคัมย์ศิริ  โมงขุนทด โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงณัฏฐิกา  โพธิ์ทอง โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายชัยนรินท์  ผาติดำรงค์ศักดิ์ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กชายนิรภัฏ  นามสีอุ่น โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายสุพัฒธกร  ทองคงอ่วม โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กชายยสินทร  บำรุงวงศ์ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงเจนจิรา  จรเจริญ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงธิดารัตน์  ยอดกิ่ง โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงวริศรา  วงษ์แก้ว โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายพลกฤต  กันใจสอน โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงเปมิกา  แซ่ตึ๊ง โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงกนกพรรณ  ใหม่สุวรรณ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงปภัชญา  เขื่อนแปด โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายจิรสิน  ชูเกตุ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงนงนภัส  ธะนะชัย โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงพนิดา  สีทำมา โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงกัณณ์ณิศรา  สงวนทองวงศา โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายปภังกร  คำตอง โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงบุญสิตา  อารีวงษ์ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงจิรพัฒน์  ขันเงิน โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายภูรินท์  ลือประเสริฐ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงจุฑามาศ  ศรีล้อม โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงจิดาภา  ชิวปรีชา โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงศุภิสรา  ป้องพันธ์ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงศศิณา  มุขเชิด โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  แก้วสัมฤทธิ์ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงรมิตา  ประสาร โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงปรียาภัค  คุนากร โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงพิชญา  นิลเยี่ยม โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงปัญญดา  รัตนโสภา โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  อ่อนศรี โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงสรวีย์  โชติบุตร โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงเมธาพร  สุขขัง โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กหญิงกันธิชา  สมอคำ โรงเรียนยินดีวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายธรรมนิตย์  วรรณภิญโญชีพ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.4 คณิตประถม
967 เด็กชายธีรพนธ์  สุนทร โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.4 คณิตประถม
968 เด็กชายปิยพัทธ์  สุวรมงคล โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.5 คณิตประถม
969 เด็กชายอบอุ่น  พงศ์ธนารักษ์ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.5 คณิตประถม
970 เด็กหญิงดวงพร  มีวิริยกุล โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.5 คณิตประถม
971 เด็กหญิงกัญชพร  ธราพร โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.5 คณิตประถม
972 เด็กชายจักริน  ไผ่สุวัฒน์ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 คณิตประถม
973 เด็กชายนนท์นที  จิตรรังสรรค์ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
974 เด็กหญิงอารีสยา  มันตะวัตร โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
975 เด็กหญิงณัฐณิชา  เดชไพบูลย์ยศ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
976 เด็กชายติณต์  พิพัฒนะมงคล โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กชายพุฒิธร  รื่นเริง โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
978 เด็กชายทินภัทร  กาญจนเสริม โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กชายศักดาพนธ์  เพชรชัย โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กชายพศิน  วรรณสุข โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงวีรดา  กังพัฒนกิจ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
982 เด็กชายชัชพีร์  บุญประสาร โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
983 เด็กชายจิรัฏฐ์  ชื่นศิริ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงจุฬารินทร์  ภาพวิจิตรศิลป์ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงกวิสรา  สถาปนิกานนท์ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กชายสิริภัทร  สนเท่ห์ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายสิรวิชญ์  ตีระพิพัฒนกุล โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กชายศิริศาสตร์  ชำนาญ โรงเรียนสาธิตบางนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงกุลวรินทร์  กุลรัตนสินสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
990 เด็กชายสุขธัช  ขูขุนทด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
991 เด็กหญิงนลพรรณ  เสมอเชื้อ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
992 เด็กหญิงชญมน  เจริญพจน์วจนะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
993 เด็กหญิงสมัชญา  เคยเห็น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
994 เด็กชายธรรณ์ณภัทร  เกษบุญชู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
995 เด็กหญิงปพิชญา  ประกายเลิศลักษณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
996 เด็กหญิงรันตาวดี  สุดทัศน์สิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
997 เด็กหญิงมณิสร  มุสิกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
998 เด็กหญิงปวันพัสตร์  สุขศรีชวลิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
999 เด็กชายจอมพงศ์  เสกตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
1000 เด็กหญิงฌัชฌา  เมฆฉาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กหญิงปัณฑาลีน  วิสนานุศิษย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
1002 เด็กหญิงสิริยากรณ์  เต็มวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
1003 เด็กชายทัชชกร  เรืองสิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
1004 เด็กหญิงวรพิชชา  สุตุ่ยฟองดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
1005 เด็กชายธนัทดิษย์  จิระวิชชเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
1006 เด็กหญิงชลธาร  ศรีแจ่ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
1007 เด็กชายพัทธพล  ม่วงถึก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
1008 เด็กชายศิร  รามชนะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
1009 เด็กชายปณัยกร  ปัญวงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
1010 เด็กหญิงอังสุมาลิน  มนูรัตนศิลป์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
1011 เด็กหญิงพลอยลดา  จิตต์สงวน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
1012 เด็กหญิงมนัสนันท์  พจนปัญญารุจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
1013 เด็กชายรัชชานนท์  ทันสมัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงชุติภา  เปรมปรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงณิชา  งามลำยอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
1016 เด็กหญิงนิชาภา  สงวนตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
1017 เด็กชายณฐกร  ทับทิมแดง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
1018 เด็กชายธรณ์  ธราธร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
1019 เด็กหญิงณิศรา  จินดาสิริอนันต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงสุชิชา  กรโกษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1021 เด็กชายณภัทร  แก้วถิ่นดง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1022 เด็กชายปราณปรียา  สังขวิเชียร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1023 เด็กชายธนกฤต  รสินชยะกูร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1024 เด็กชายพอเพียง  พิมพ์อ่อน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงพัชรกัญญ์  คำหงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1026 เด็กหญิงสุชิตา  ลิง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1027 เด็กชายอธิป  วงค์สันเทียะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1028 เด็กหญิงShih yu  Hsu โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1029 เด็กชายณัฐภาคย์  จันทอาภรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1030 เด็กชายชยณัฐ  ศรีสากล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1031 เด็กหญิงปัณฑารีย์  เกียรติวิมล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงณัฐพิมล  พิพัฒน์จิรกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1033 เด็กชายธาวิน  แสนหาญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1034 เด็กชายกฤติกร  วงศ์อุดมอารี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงนันท์นภัส  คำแปง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงปุณยนุช  สังข์แก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1037 เด็กชายนนท์ปวิธ  พรเจริญทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1038 เด็กชายตฤณ  เหล่าเทพาวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1039 เด็กชายชันฮี  จอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1040 เด็กชายทินกฤต  ชื่นสมถ้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
1041 เด็กหญิงอชิรญา  อรรถวรากรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
1042 เด็กหญิงพรชนก  วุฒิสนิท โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงมิลินท์  อารีรักษ์สกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
1044 เด็กชายใบบุญ  ได้ผลธัญญา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
1045 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เหล่าวิศิษฎ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงชาลินี  นาโคกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1047 เด็กหญิงกนกรดา  สมุทรศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงโชติกา  ตรัสรู้ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงกฤษณา  โพธิ์น้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1050 เด็กหญิงขวัญชน  โกสุมสวัส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1051 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ฝ่ายพุฒ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1052 เด็กหญิงสาริศา  รักแม่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1053 เด็กหญิงพร้อมพร  กิตติกรูธินานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1054 เด็กหญิงปิยธิดา  ตันศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1055 เด็กหญิงธัญจิรา  นิดไธสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1056 เด็กชายกิติภูมิ  ภัสสรรัชนีกร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1057 เด็กชายพันธุ์ธัช  ลีลาศรีบรรจง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1058 เด็กชายอธิพันธุ์  อริยขจร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1059 เด็กหญิงพิมพิศา  แจ้งจรรยา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1060 เด็กชายอธิปัตย์  อริยขจร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1061 เด็กหญิงณวริชา  นาคสืบเกียรติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1062 เด็กหญิงปาณิสรา  เบ็ญจกาญจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1063 เด็กชายเรืองวิทย์  พินงรัมย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1064 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ฉิมทับ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
1065 เด็กหญิงอิสรีย์  ศรีเจริญธนานุกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
1066 เด็กชายนาวา  ตระกูลมหชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
1067 เด็กหญิงกชภมณ  รวิธนาวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
1068 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  สถิตสิริพร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
1069 เด็กหญิงโจลินดา  ฟางเฟื่องฟู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
1070 เด็กชายศุภวิชญ์  สว่างแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
1071 เด็กชายพีรณัฐ  พละวุฑิโฒทัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
1072 เด็กหญิงชนัญญา  วงศ์แก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
1073 เด็กชายกรกฎ  แซ่เจี่ย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
1074 เด็กหญิงกุลชาดา  สื่อมโนธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
1075 เด็กชายรัฐภูมิ  ตองอ่อน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
1076 เด็กหญิงพัทธนันท์  อุดมไพรพฤกษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
1077 เด็กหญิงจิดาภา  อัมพรทีป โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
1078 เด็กหญิงปารวัน  เชยสุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
1079 เด็กหญิงวริสา  ผลอินทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
1080 เด็กหญิงอรอรีย์  จันทร์จรุงศักดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงปัญญิศา  อมรพิทักษ์สกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงปุณณมาส  อมรพิทักษ์สกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงพรวรินทร์  ธาราพิพัฒนกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
1084 เด็กชายศุภกร  แถมเงิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
1085 เด็กหญิงเมชญา  แสงเพชร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
1086 เด็กหญิงภารดี  สุขแสนไกรศร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
1087 เด็กชายภควัต  กุยยาวัฒนานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
1088 เด็กหญิงธนพร  แรงกล้า โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
1089 เด็กหญิงปุญญิศา  สุวรรณศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
1090 เด็กชายชยางกรู  ภักตร์ดวงจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
1091 เด็กชายธนภูมิ  พรหมภักดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
1092 เด็กชายถิรภณ  ญาณกรหิรัญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1093 เด็กชายภัทรดนัย  วัฒนกิจศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1094 เด็กชายปุญญพัฒน์  จิตรนำทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1095 เด็กชายกานต์  วิดประโคน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1096 เด็กชายแฮร์รี่  ฟูลเลอร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1097 เด็กชายอานนท์  อุดมลาภ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1098 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ขาวทองบริสุทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1099 เด็กชายMin Yu  Kim โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1100 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  เขียววิชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1101 เด็กหญิงอาจรีย์  ตัณฑ์ธนานุกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1102 เด็กหญิงพรประภา  ชูโชควสุกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
1103 เด็กชายศุภากร  ฟ้าศิริพิมล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
1104 เด็กหญิงมาริชสา  ชื่นเผือก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1105 เด็กชายธนกิต  สมกาวิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 คณิตประถม
1106 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  หงษ์ษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
1107 เด็กชายโชติวัฒน์  สิรินิติโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
1108 เด็กชายธีร์ธวัช  ธำรงลักษณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
1109 เด็กหญิงอมิตศรา  มั่นเมือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1110 เด็กหญิงปุณญวีร์  นันทนาวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1111 เด็กชายกิตตินันท์  บุปผาพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1112 เด็กชายชนาธิป  อัมพร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงปารณีย์  เชื้อพราหมณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1114 เด็กหญิงพรกมล  ชื่นชม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงปุณณดา  สาหร่าย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 คณิตประถม
1116 เด็กหญิงเจนนิศา  เชา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กชายธนัช  แสงทวีป โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงนรภร  มุตติศานต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงฟ้าใส  สิริโชคชัยกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1120 เด็กหญิงวรัทยา  รัชทรงศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงณิชชา  สุวรรณสุโข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงณัฐริสา  ณ พัทลุง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1123 เด็กชายพรรณวัฏ  สุภาพาส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1124 เด็กหญิงเบญญาภา  คำพึ่ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1125 เด็กชายวรเมธ  รังษีสุวกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กชายกฤติน  เขียวชะอุ่ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1127 เด็กหญิงปุณยวีร์  โชติสวัสดิ์พร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงวรรณมณี  เจริญพจน์วจนะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงปริญญนันท์  จันชูมี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กชายศุภวิชญ์  กุลอารีย์รัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1131 เด็กหญิงถภัสสร  แสงยนต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1132 เด็กชายภาณุวัฒน์  เชื้อรอด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1133 เด็กชายคณาธิป  นิลขลัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1134 เด็กหญิงรตนมน  สกุลธนยง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1135 เด็กหญิงนภัสนันท์  องค์มีเกียรติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1136 เด็กชายภคินทร  เฉลิมชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1137 เด็กหญิงฟาติม่า  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1138 เด็กหญิงมนสิชา  สุริยวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1139 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  อิศวเรศตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1140 เด็กหญิงรุจาภา  สันติวสุธา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1141 เด็กชายณพกร  พิทยาประสาร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1142 เด็กหญิงอมลรุจี  ศิริพิพัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1143 เด็กหญิงญาณิสา  นันทา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1144 เด็กหญิงปพิชญา  ทองเกต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1145 เด็กหญิงสาริศา  วิจิตรานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1146 เด็กชายพสิษฐ์  ธาดาชวสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1147 เด็กหญิงภารดี  พิมลเอกอักษร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1148 เด็กชายอินทัช  เยี่ยงศุภพานนทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1149 เด็กหญิงสุนิสา  นาวาอนุรักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1150 เด็กชายธนกฤต  มหัทธนานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1151 เด็กชายกษิดิศ  วรรณภิญโญชีพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1152 เด็กหญิงซิโดนี่ ลินดา  เอด้า แฮ็คกิ้ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1153 เด็กหญิงนาตาชา  นิธิโรจน์ธารากุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1154 เด็กชายอธิเมศร์  เดชอดุลย์วัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1155 เด็กหญิงอัญรินทร์  ตันติพิริยะพร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1156 เด็กหญิงชุติมดี  สกุลคต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1157 เด็กหญิงชัชชญา  ฉลองนันทชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1158 เด็กหญิงชญาณัฐ  ฉลองนันทชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1159 เด็กชายชัยกฤษณ์  เสกตระกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1160 เด็กหญิงมลดา  นามสมบูรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1161 เด็กชายณัฐวิชช์  พิพัฒน์จิรกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1162 เด็กหญิงธนัญญา  เงาสว่างจิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1163 เด็กหญิงอิสรีย์  ตัณฑ์ธนานุกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1164 เด็กชายภูริ  งามลำยอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1165 เด็กหญิงรุธิรา  ล่ำดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1166 เด็กหญิงชนาภา  หมวดไธสง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1167 เด็กหญิงวิมลทิพย์  ขาวทองบริสุทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1168 เด็กชายปรัชญา  เขียวจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1169 เด็กชายกิตติ์มนัส  สุขะปารมี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1170 เด็กหญิงวิลาสินี  แป้นสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1171 เด็กหญิงเตชินิ  ตัน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1172 เด็กหญิงปวีร์ธิตา  จินดาสิริอนันต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1173 เด็กหญิงแพรดา  เตียวรัตนกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1174 เด็กหญิงครองขวัญ  ธรรมสุภาเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1175 เด็กชายชวัล  แซ่ย่าง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1176 เด็กหญิงสุชาวดี  ทวีกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1177 เด็กชายธนภัทร  วิวัฒน์วิทยา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1178 เด็กหญิงศิครินทร์  อ๋องมณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1179 เด็กหญิงชนิชา  อชิรภูวนนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1180 เด็กหญิงฐิตา  เมธาวัสรภาคย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1181 เด็กหญิงรัฐณัฐอร  จิรวรวลัญช์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1182 เด็กชายศิวัช  เพิ่มพูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1183 เด็กชายปฏิพัทธิ์  ฉ่ำชื่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1184 เด็กหญิงอชิตา  วงศ์อุดมอารี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1185 เด็กหญิงแทมมี  คูเปอร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1186 เด็กหญิงพรณิชา  รัตนบริรักษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1187 เด็กชายเดโชชัย  ศรพรหม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1188 เด็กชายภาพันธ์  วิศาลพงศ์ภัค โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1189 เด็กชายชาคริต  อุ่นเจริญพรพัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1190 เด็กหญิงเมลดา  เขียวแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1191 เด็กหญิงดารินทร์  ธงสันเทียะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1192 เด็กหญิงพีรกานต์  แจ่มฤกษ์แจ้ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1193 เด็กหญิงพรทิพา  ติดยงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1194 เด็กชายธนพร  แก้วมูลเนียม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1195 เด็กหญิงปภัสรา  ประสงค์สืบ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1196 เด็กหญิงกนกพิชญ์  พุฒพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1197 เด็กหญิงพรรณวดี  จันกระจ่าง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1198 เด็กชายฐิตพัฒน์  ไพศาลเตชานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1199 เด็กชายธนพล  แก้วมูลเนียม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1200 เด็กชายภีมพล  คุระทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1201 เด็กหญิงวราลี  นุกูลวุฒิโอภาส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1202 เด็กหญิงอริสสรา  ฮกทา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1203 เด็กหญิงธนวรรณ ยูโกะ  โอกาว่า โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1204 เด็กหญิงศรารักษ์  สงวนชัยโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1205 เด็กหญิงวนิดา  ฟาลิซี่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1206 เด็กหญิงธัญพิชชา  ทองคำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1207 เด็กหญิงณิชนันทน์  ทรัพย์พิบูลย์ผล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1208 เด็กหญิงศศิวิมล  วงศ์รัศมีธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1209 เด็กชายวีรภัทร  สกุลยืนยง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1210 เด็กหญิงหทัยภัสสร  มั่งมี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1211 เด็กชายกันต์ธนวิท  ทองกร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1212 เด็กหญิงอภิรดี  เรืองกิจจานุวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1213 เด็กหญิงธมลวรรณ  เกิดดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1214 เด็กหญิงพัชร์สิตา  บวรจิรายุวัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1215 เด็กหญิงกัลยกร  อาวรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1216 เด็กหญิงปิ่นฑิวา  ปานมณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1217 เด็กหญิงพิชญ์นรี  แก้วบุญมา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1218 เด็กชายบุตรน้ำเพชร  แหวนเพชร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1219 เด็กชายทิพพนิธิศ  ฉิมพิบูลย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1220 เด็กหญิงแพรวา  บัวเนี่ยว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1221 เด็กหญิงศุธิภรณ์  ช่อแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1222 เด็กชายนรภัทร  กุนอก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1223 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชอบนิมิตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1224 เด็กชายธนกฤต  สุขน้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1225 เด็กชายวีรภัทร  เล้าปราณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1226 เด็กชายธีธัช  ศรมณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1227 เด็กหญิงชาลิสา  พลีเกตุ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1228 เด็กชายชยุต  เนริกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1229 นายกรวิชญ์  แซ่ฟุ้ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1230 นายอธิบดี  กลิ่นเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1231 เด็กหญิงธนพร  กวินยศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1232 เด็กหญิงวารุณี  ราชชมภู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1233 เด็กชายพฤฒินันท์  ยิ้มทะโชติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1234 เด็กหญิงปาลิตา  ไหตะคุ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1235 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีวิชัยลำพรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1236 เด็กหญิงไอย์นา  คิโนชิตะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1237 นายธนเมธ  บำรุงโลก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1238 เด็กหญิงภครสศร์  สุภาษิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1239 เด็กหญิงปราณปรียา  ม่วงอิ่ม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1240 เด็กหญิงมรกต  งามทิพานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1241 เด็กหญิงศิริขวัญ  โหมดสำราญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1242 เด็กหญิงเอวิตรา  จันดาวงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1243 เด็กหญิงปาลิดา  โรจน์วัฒนวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1244 เด็กชายกิติพัฒน์  ธนเศรษฐ์วัฒนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1245 นายธนภูมิ  อุปริกชาติพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1246 เด็กชายฐิติ  ศรีจันทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1247 นายจักรภัทร  มณีจร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1248 เด็กชายธนเสฏฐ์  คณิศรมงคลชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1249 นายสุทิวัส  โลหะนันทชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1250 เด็กหญิงภัทรจาริน  สันเพิก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1251 เด็กหญิงณิชาภัทร  เพ็ชรอยู่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1252 เด็กชายพันธกานต์  สุขภักตร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1253 นายวสิษฐ์พล  ผลสวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1254 เด็กชายชนาธิป  จริตรัมย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1255 เด็กชายอัศวิน  ลำทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1256 เด็กชายวัชระ  บุญแก้วปอม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1257 เด็กหญิงวราณภัจฐ์  เตชธรรมเศรษฐ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1258 เด็กชายสิรภัทร  พิภัทรวราภรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1259 เด็กหญิงมาช่า  โยฮันเซ่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1260 เด็กหญิงปิยทิพย์  กาบทิพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1261 เด็กชายปุณณภพ  บุ้งทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1262 เด็กชายปภังกร  ทองสร้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1263 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เจริญอัศวสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1264 เด็กหญิงพิชชานันท์  โกศลสถิตพันธุ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1265 เด็กชายจิรภัทร  ละอองทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายสิทธิเจตน์  ศิริกาญจน์วงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงพรชิตา  คร้ามพิมพ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายชวกร  เมืองแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กหญิงศิริประภา  ทองคำยาน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายจิร  ชวนะปัญญา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายธนชัย  กุลภิรนันท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  วิลัยเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงชนัญชิตา  กิ่งไทรงาม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายเจษฎา  บุญสุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงณภัทร  เตชวริศกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงรุจิกาญจน์  เขียวหวาน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงชรธร  ตั้งธราธร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงจิตรวีร์  อัศวาภิรมย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงลัลน์ลลิต  อริยสุขโฆษิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงหยกสกุล  ศรีสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงศิริพร  ศรีวิโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงณัฐวลัย  ปัจจักขะภัติ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงกีรัตยา  เดชสันเทียะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงอมลรชา  คีรีสถาวร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงณัฐธิดา  อู่เจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงกรรวรัย  ตั้งธราธร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงวริษฐา  ตั้งสกุลเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงจิรัชญา  พวงทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงอภิสรา  หงษ์เหิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงอัญชลี  สารสาส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงรินรดา  นางาโนะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายอชิร  โพธิ์บุญปลูก โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายฐนกร  พวงสุวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กหญิงณิชารัศม์  พีระศักดิ์ภักดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายภูวัฒน์  คงอนันต์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายธนวัต  ยอดปัน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายปกาศิต  สิงห์เหลือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายนัฏฐชัย  ปัญญาสรรเสริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงสวิชญา  เขียวแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงณิชาภา  สุภาษิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายธนดล  เพ็ชรบุญมี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงญาณิสา  เอี่ยมดีเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายอิทธิกร  สวยสะอาด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงเมธิศา  ทีปาอดิศัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายธนวัฒน์  กังวานวงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายภัคณัฏฐ์  บูชิกานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงพิณนภา  ดีมั่น โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงขนิษฐดา  ศรีภา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงธนภรณ์  อยู่นุช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงญาณินฑ์  นวมกระจ่าง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายภูรี  ปัดชาศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  กรุสะอาด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายชยุต  เจนบรรจง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงมาริษา  สังข์สมบูรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1315 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ศิริชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงภัคมาต์  พิมพ์ใหญ่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงวรนิษฐา  ปานสงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงศศิรัชต์  กาญจนาพิลักษณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงสุธีมนต์  สุทธิธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายจิรกร  จงจุฑารัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงภคมน  ธรรมสาธิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายวิชยุตม์  สิทธินุกูลชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายกันทรากร  พงษ์ลือ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงภัทรณัฐ  ฟุ้งธานีรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายวุฒิภัทร  สิทธินุกูลชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงปวิศา  จารุศักดิ์สกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงวริศรา  เกียรติพิพัฒนกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงกนกกร  เหมือนสมัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงอัยญาวีร์  พรหมวีระไชย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงณวดกา  จันทร์ต่าย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงธัญชนก  วันแจ้ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1332 เด็กชายอชิระ  ศยามานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงอนงค์ภัทร์  ลิ้มสุริยะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงณัจฉรียา  ชาวนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงนงธณฐ  วราไกรสวัสดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายชลชัย  อ้างอิง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงญาณิศา  หล้าวงศ์สาย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงแพร่พิไล  ลิม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงอลิชา เกรด  ฟอล์เมอร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1340 เด็กชายจิรสิน  ลาภานันต์รัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1341 เด็กชายธนกร  หลีน้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1342 เด็กชายณชพล  ปานเทศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงกีรัตยา  พุทธวัฒนวานิช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ปรวีโรทัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายศิวกร  ดำเพ็ง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงพลอยปภัส  ธีรกุลธัญโรจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงณฐมน  อำไพสุทธิพงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงชญานันณ์  แตงอำไพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กชายพฤศา  สังฆโร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กชายปองปราชญ์  หมื่นคลัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1351 เด็กชายธนราชันย์  สุวรรณศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1352 เด็กชายภูมิสมุทร  ูเอกอาณากรกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงพิมพ์นารา  สงวนทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงธนพร  จิตสนพ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1355 เด็กชายบุญญานนท์  ยันอินทร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงธัญลักษณ์  อยุทธ์ยานนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงชญาน์นันท์  สุวรรณมงคล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1358 เด็กชายกันตินันทร์  พัฒธร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1359 เด็กชายพิชาภพ  รอดย้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงปริยาภัทร  ไทรงาม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงพิชชาพร  ศกุนะสิงห์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงณัชชา  ทิพวัลย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงณฐมน  สกุลณี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงปนิตา  วัดอ่อน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1365 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  เกิดศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กชายณพล  พงษ์สุพรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายพีรพัฒน์  คุ้มเณร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายหัฎฐกร  จันทดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงฑิมพิกา  ปักกะสัง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงเปมิกา  พุทธสุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กชายภูรี  ทองไพฑูรย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายธนกฤต  สันติวสุธา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงกิตติรสาข์  ตั้งอุทัยเรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1374 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ถนอมศักดิ์กุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงสุดาทิพย์  ลาภานันต์รัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เที่ยงธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงชญาดา  เมืองแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1378 เด็กชายพิพัฒน์พล  สิริโฆธิกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กชายภูธน  ประกอบกิจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงพิชชาภา  ศรีจงใจ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กชายMin Seong  Kim โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงพิชญนันท์  พรสิทธิ์ธนิกกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายพัชรพล  โชคสกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กชายภัทรพล  แก้วอมร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายพชรพล  เผดียงครุบุรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงจิดาภา  ณ พัทลุง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1387 เด็กชายธนภัทร  โพธิ์สุข โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายแมกซิมิเลียน  ฮ่อพเพ่อะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงอรรัมภา  ศุภคติธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1390 เด็กชายวัชรเกียรติ  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายเฮนรี่ ออกาเดมม่า  ลิวินุส โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงเพนกวิน  วนิชธัญญาทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงธัญธิตา  คันทวี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
1394 เด็กหญิงพชรกมล  ไชยกิตติวุฒิ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
1395 เด็กหญิงศุภิสรา  มณีจุรัส โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
1396 เด็กหญิงปริตา  กิจวรโยธิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
1397 เด็กชายภัทรกร  นิธิศชะยานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
1398 เด็กหญิงกรรณิกา  ยงยืน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
1399 เด็กชายกฤษกร  พฤทธพงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
1400 เด็กชายชโนทัย  ตรีชัยชญาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
1401 เด็กหญิงวชิรญาณ์  หลีน้อย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
1402 เด็กหญิงกชพร  ทองมลีวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
1403 เด็กหญิงณัฐจภรณ์  วิจิตรพลเกณฑ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
1404 เด็กหญิงวนัชพร  โตเปลี่ยน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี สมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
1405 เด็กชายนิติกร  ภิญโญตระกูล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี 1 ป.6 คณิตประถม
1406 เด็กชายภูมิรพี  สูญกลาง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี 1 ป.4 คณิตประถม
1407 เด็กชายชยพล  มาศรี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี 1 ป.4 คณิตประถม
1408 เด็กหญิงภัทรธิดา  ขมพุทรา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี 1 ป.4 คณิตประถม
1409 เด็กชายกฤษฎา  หมอเมือง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี 1 ป.4 คณิตประถม
1410 เด็กชายเศรษฐศรณ์  บุญยะผลึก โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี 1 ป.6 คณิตประถม
1411 เด็กชายกิตติชัย  เหมือนใจ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี 1 ป.4 คณิตประถม
1412 เด็กชายจิระพงศ์  บูรณะอุดม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี 1 ป.4 คณิตประถม
1413 เด็กหญิงอินฑิราภรณ์  จันทร์ขาว โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี 1 ป.4 คณิตประถม
1414 เด็กหญิงพัชรพร  ศรีน้อย โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี 1 ป.4 คณิตประถม
1415 เด็กหญิงอันนา  ม่วงไม้ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี 1 ป.4 คณิตประถม
1416 เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  แก้วพิลา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงศศิลักษณ์  พูลผล โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงนิศารัตน์  สำเภาทอง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงทิชากร  สุระขันตี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี 1 ป.4 วิทย์ประถม
1420 เด็กหญิงเบญจวรรณ  พลรักษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  พึ่งเนตร โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบางพลี 1 ป.6 วิทย์ประถม