รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงพิชชาพร  ชูกุศล โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงญาณิศา  นิตยะ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงณัชชา  นาคทิม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายนรวิชญ์  พรหมประสิทธิ์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายฟ้าไท  ขันธศิริ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายวริศ  สิทธิโชติ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีวารี โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงมัณฑนา  แซ่เตียว โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายวศิน  เกิดนานา โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายธนกร  เรืองจันทร์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายนฤสรณ์  แหยมมิตร โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายรัชพล  คงอินทร์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายปฐพี  สีนวน โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายภัทรพล  วงค์วิลาน โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายฐิติวัฒน์  เคร่งวิทยา โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกนกลักษณ์  สระไกร โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงฤทัยวัลย์  สังข์สอน โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายปัณณวัฒน์  ก่อกิจวิบูลย์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายวีรวิชญ์  ภูมลี โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กชายปริญญา  ด่านดอน โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กชายกมล  ไกรงู โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงธัญชนก  ทัดศรี โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายธีรภัทร  ชำนาญธรรม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงจิรนันท์  วงษ์สมุทร โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายธีรวัฒน์  เกษกุล โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายอติชา  บุญกุศล โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงนฤมณย์  สุขใจวาว โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายกษิตินาถ  พิสมัย โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงกวิสรา  สุละวงศ์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองแท่ง โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายภูริ  สิงห์เรือง โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายกิตติศักดิ์  เกตุจันทร์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายธนทัต  กล่ำสกุล โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงชลธิชา  ขันธกิจ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เขียวชะอุ่ม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  อุดมสุข โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายกริชทอง  สมใจ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงปาณิสรา  แยบสูงเนิน โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงแพรวา  หงษ์ขุนทด โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายพสิษฐ์  แช่ม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา  ทองสม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กชายธนะพัฒน์  ทองสม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กชายภูริภัทร  โอนอ่อน โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กชายรังสิมันต์  วิเชียรสาร โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงวัฏพร  น้อยบุญส่ง โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กชายชาญวิทย์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สาขะสิงห์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายธิติศักดิ์  จิตต์ตรีทศ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กชายกรณพัฒน์  ดอกไม้ทอง โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงพลอยนภัส  ชัยกรเตโชพัฒน์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงขวัญชนก  มะลิฉ่ำ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กชายก้องภพ  วิลัยธัญญา โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงกัลย์ฉาย  อุดมเกียรติกำจร โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงนามไพลิน  สุลินทาบูรณ์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงปัณฑิตา  เเก้วภูมิแห่ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงธัญชนก  อ่อนแสงคำ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงภคพร  วงค์สุรินทร์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงณัฐรินีย์  จันทร์ฉาย โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงนารากร  ดวนใหญ่ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กชายวิธวินท์  ทิมเจียม โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงณัจสิยากรณ์  เที่ยงยุติ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงภัสสร์ศศิร์  ชาววาปี โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
63 เด็กชายวชิรวิชญ์  ภูมิมี โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงสุกฤตา  บุญรัตนธนโชติ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
65 เด็กชายจักรกฤษณ์  เฉลิมพงศ์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงชิชญา  โอชะกุล โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
67 เด็กชายภคิน  เขียวอ่อน โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.4 วิทย์ประถม
68 เด็กชายกองทัพ  อินทิพย์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงธนพร  แสงทองดี โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กชายอัครวัฒน์  พรเมธีพัฒน์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายรติ  แก้วคำ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงธัญชนก  สงตะคุ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กชายธิวานนท์  อ่อนช้อย โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงอินทรานี  ฤทธิยงค์ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงศศิวิมล  เกตุศิริ โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงสุพิชญา  โชชัย โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กชายภูวดล  จันทร์เปล่ง โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายธนบดี  จิตรจรรยา โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงนิชธาวัลย์  นุ่มน้อย โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กชายพุธพิทักษ์  วงษ์สวนน้อย โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงสุลักขณา  สิมมา โรงเรียนพร้านีลวัชระ 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายอภิลักษณ์  โพธาภิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายวรกร  ใจเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กชายศวัสกร  ไชยวิเศษสกุล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงบุญลักษณ์  พิตรพิบูลลาภเดช โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กหญิงธัญญภรณ์  เบนอารีย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายปวีณวัชร์  เหลืองอุทัย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายณัฐธีร์  ธงชัย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพรธิมา  บ่อุณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายธนพัฒน์  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายธนัต  มะลิแย้ม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงกฤษณาพร  อัตนวานิช โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กหญิงพชรอร  สีเสม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงชาลิสา  ทับยาง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กชายเอกธาดา  เติมศิริเกียรติ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จันทร์ผ่อง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายพุฒิศักดิ์  ชัยพรมเขียว โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงชนิกานต์  สุวรรณชนานันท์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กชายวิทวัส  สมบุตร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายรชชานท์  ไชยชนะ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายธนดล  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายเกษมสันต์  หอมวงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กชายวัชรากร  เอกรงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงปาลิดา  รุ่งสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงอุมาพร  คลังสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กหญิงชดาริกา  ภวังครัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายทยากร  ถ้ำโคนทอง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายธนวัฒน์  แสงศร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายสุรวิช  สามสี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงณัชชา  เชาว์มาก โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงพิชชานันท์  ถิ่นชีลอง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงเพ็ญณัฐณีช  เตียงงา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงรภัสสา  ธรากุลกีรติ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายกฤษดากร  สัสนาม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงชัญญณัฏฐ์  พิชยอมรกุล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงเจรญา  วัชรธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงสวิตตา  อุ่นอาจ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายรัตนทัต  งามศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงภัทร์ธีนันท์  เวชแพทย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กหญิงปาลิตา  ธาระทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กหญิงหทัยชนก  สัตยศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กชายธนกร  เบนอารีย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กชายศราวิน  วรจินดา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงพรรณปพร  พรมชู โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กหญิงสุชาริณี  อุกาพรม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กหญิงธนกร  อนันต์ธนโชค โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กชายธนกฤต  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กชายณัฐนนท์  ไชยกูล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายณัฐเมศร์  พิมลสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายถิโรดม  ภักดีรัตนมิตร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายธนกฤต  ทองลิ้ม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายปรัตถกร  วันทะมาตย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  เพชรพิรุณ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กชายภูวิภิชญ์  เม็งชาวนา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กชายยศพัฒน์  กองมณี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายรชานนท์  รุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายศุภวัฒน์  ทิพยกิตติ์สุข โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงณัฐนันท์  ซังปาน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงภัทราพร  เติมศิริเกียรติ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายวุฒิภัทร  ชัยสนาม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงจิดาภา  โตจำสี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงกัญญาณี  จิรภัทรเมธี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงเพชรแพรว  ชาวัล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงฟ้าทอฝัน  มนตรี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงภาพร  ชมชื่น โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงศศิวิมล  เวชกามา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงธีรดา  เหล่ารอด โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงเนรัญชรา  อบเชย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงรัดเกล้า  สุริโย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กชายจรัญญู  บุญยเลขา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายภูมิพลัง  อายุศะนิล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายกฤษฎา  เมฆจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 คณิตประถม
153 เด็กหญิงสิริพชร  เส้งเนตร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายกิตติกวิน  ธิดา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายธีรวงศ์  ปวิชพงศ์กุล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงเบญจรัตน์  ศิริเวช โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงสุภนิดา  โตมาชา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายลัทพล  อาสาเสนีย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายณฏฐพล  อยู่ดี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายธนิเทพ  ประนัตโต โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายปฏิภาณ  วราเอกศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงพิชาพร  คำสุข โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงธิดา  คะลา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายนตภณ  ศิลปชัย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงธีรนาฎ  ลอยเมฆ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงพรกรัณต์  วงศ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายเศรษฐพงศ์  จิตจำ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายธีร์ธนัฐ  วิสารจารุศร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายนราวิชญ์  อินทนา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายธนยศ  สาลีกุล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กชายสรวิชญ์  ศักดิ์แสน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงศิวพร  บุญอาภา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงเปรมิกา  จิรสุวรรณการ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงชาลิสา  ชัยสงคราม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงบัวบูชา  ขาวงาม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงวรินทร  ปีกกระโทก โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
177 เด็กชายจารุพัฒน์  สมสร้าง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายวรภาส  พึ่งยิ้ม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงฉัตรวดี  เรืองบำรุง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กชายสุคตา  ลิ้มน้ำคำ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงกรวรรณ  ทองสิมา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายณัภัทร  พิชยานนท์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงชลธา  ศิริวัธนนุกูล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงชลธา  ศิริวัธนนุกูล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพิชชาภา  เดชน้อย โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กชายชัชชัย  สมุทรเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายธัชชัย  ยังคง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายอนุพนธ์  อินกา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงภัคจิรา  จันทร์ทร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กชายจิรภัทร  สุดดี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายศุภกร  อินทพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กชายพานุ  อ่ำสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงสิริประภา  กลัดกลิ่น โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงณัชชา  วรรณะ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงลิเดีย  - โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงสุธาสินี  เกตุใหม่ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กชายพิพัฒน์  อุตธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงดากานกา  สำราญรื่น โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงปรัญรัชต์  ตรีสีห์ภัคดี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงวรรณวิสาข์  บุรารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงชนิดา  เสนาขันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงสุวรรณวรี  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายภาณุพงศ์  รอมาลี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงวราทิพย์  วัชรโชควัฒน์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงกฤติมาก  เจริญนาวี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายชัชวาลย์  เต่าทอง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงเวธณี  สุขสมผล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงสุรภา  โชติสุนันท์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงกนกกร  วงค์ถาวร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายเพิ่มเกียรติชนก  สืบกลั่น โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงอลิษา  สาริการินทร์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพัชรภรณ์  แก้วนิ่ม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงญานิดา  จันทร์ฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงยมลพัทธ์  เลิศกวินโชค โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
215 เด็กชายภานุพันธ์  แสนทำพล โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงกนกวรรณ  โสมแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายภูวเดช  วิชัยดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายศุภรัตน์  วงค์ปัญญา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายปรมินท์  จุลโยธิน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายกิตตศักดิ์  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายวรัท  ภู่แดง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายอาณกร  อ่องละออ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายปรเมตท์  จุลโยธิน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายสิทธิพงศ์  แตงอ่อน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงพรปวีณ์  เพิ่มพูนสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายกิตติคม  ตอนศรี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายณัฏฐ์  แก้วสีม่วง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงกุลิสรา  ปานยิ้ม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงฌาริษา  แช่มปรีดา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงจีราพร  ดอนยางไพร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงจุฑาวรรณ  อ่ำสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงนภาเกตน์  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงภัสธารีย์  จำรัสเย็นทร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงสรัญญา  ขาภูเขียว โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงญาณิศา  พิกุลทอง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงณัฐฎ์กฤตา  สุวรรณรักษา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายพงศ์วรฐ  สิทธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงสิริภา  กลั่นสำอาง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงปรเกด  มีชอบ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กชายนภัส  มีศักดา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงรมิดา  ทองเต็มถุง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงปรดา  ล้วนกอเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงสิริพัฒน์  นิ่มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายภานุพล  ไกรสร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงณีรนุช  ยอดจิตร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายปฐพี  ชูอำไพ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายธนากร  สุธากมลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  นาธิเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายภาณุวิชญ์  มัทกิจ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงธนัญญา  กรรมารางกูร โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงปุณญพัฒน์  ทองหล่อ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายพีรธัช  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงธนัชชา  ทองหงษ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงสิริยากร  โนนศรี โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงกานต์นรี  ศรีสัมมานุสรณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงไอรดา  อยู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงนลพรรณ  ราชสำเภา โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กชายกิตติพัฒน์  พิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงพัชริดา  คณานัน โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงวันพิศา  ศิริขันธ์แสง โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กชายสิรวิชญ์  ขมประเสริฐ โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายชโลม  แซ่คู่ โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กชายธีรโชติ  บุญปลีก โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กชายอติวิชญ์  คงกุล โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงศศิธร  นามวิเศษ โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายยุรนันท์  ยันครุ โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงปวีณา  ปลื้มสุด โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายปองคุณ  คำใจงาม โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงศุภาวรรณ  พระชัย โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงติณณา  สังข์เครือ โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงอรจิรา  รุ่งเรือง โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  เพ็ญพิมพ์ โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายเจษฎาพร  ดวงแก้ว โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงธนิสรา  บุญนำ โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงมัญชุนันท์  มุ่งถ่ายกลาง โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงนฤมล  บุญลา โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงสุภาวดี  อินทร์เทียร โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วรรณมาลี โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงอชิรญา  กลัดวงษ์ โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงยุวดารา  คลังทรัพย์ โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงชนิดาภา  ครุธแก้ว โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงวรัญญา  เสพอุดม โรงเรียนคลองสำโรง 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงธัญชนก  ไชยประเสริฐ โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงเจจืรา  ชินะกุล โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงนนทกร  หิมานนท์ โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงอลินทิตา  ศรีโฉมงาม โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงญาณิศา  ตั้งแปร โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงญาณิศา  ปิโยปกรณ์ โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงศลิษา  แสงเพชร โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงเอเซีย  พิชิตชัย โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พฤฒิพฤกษ์ โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายธนวัฒน์  สุพลัง โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายศุภกิต  ชาวบ้านกร่าง โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายจีระพันธุ์  บัณฑิตกุล โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เที่ยงจิต โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงฐิตาภา  รักษาจิต โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.6 คณิตประถม
297 เด็กชายวีรวิทย์  ปัญญธนเวโรจน์ โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.6 คณิตประถม
298 เด็กชายธิติพงศ์  ทิพย์มณีจรุณ โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.6 คณิตประถม
299 เด็กชายวีระพงษ์  บัวสาย โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.6 คณิตประถม
300 เด็กชายรชต  กลางประพันธ์ โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.6 คณิตประถม
301 เด็กหญิงณัษฐิณี  วิเศษฤทธิ์ โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.6 คณิตประถม
302 เด็กชายพีรศุภ  สังข์เครือ โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.6 คณิตประถม
303 เด็กชายกานต์  จันทรากาศ โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.6 คณิตประถม
304 เด็กหญิงจาริณี  นกลอย โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.6 คณิตประถม
305 เด็กชายศักดิ์ชัยวรมันต์  อุลมาร โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.6 คณิตประถม
306 เด็กชายสยามรัฐ  ดาบเพชร์ โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.6 คณิตประถม
307 เด็กหญิงสุกัลยา  ปัดชากาว โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.6 คณิตประถม
308 เด็กชายสมศักดิ์  วงศ์เสนา โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.6 คณิตประถม
309 เด็กชายธนวัฒน์  พิทยาธรพิทักษ์ โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.6 คณิตประถม
310 เด็กหญิงหาดทราย  แสงอรุณ โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.6 คณิตประถม
311 เด็กหญิงอลิสา  สิริธนกุลชัย โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.6 คณิตประถม
312 เด็กหญิงสุนันทา  สุวรรณพงค์ โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.6 คณิตประถม
313 เด็กหญิงภูสุดา  ตันประสงค์รัตน์ โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงพัชชานันท์  พลชัย โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงปิยพร  แดงสีใส โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงกุลนัดดา  จอดพิมาย โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำผาลา โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายสายฟ้า  คำดี โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  เกิดกลิ่นหอม โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงปณิตา  โฉมแดง โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายจาฏุพัจน์  หิรัญยะนันท์ โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กชายจิตรภณ  นวะพิฒ โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กชายยศพนธ์  เหมือนจันทร์ โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงอัญชลี  คำพูน โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงณัฐนิชา  เชยโชติ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายธนวัฒน์  ถิตานนท์ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ภู่ชาวนา โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายธนกร  ยี่เล็บ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายธรรมรัตน์  สำแดงเดช โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กหญิงกฤษกมล  นิลสุข โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กหญิงลลิภัทร  ชนูดหอม โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กชายนพ  เชี่ยวนาวิน โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงมนัสนันท์  สังข์วงษ์ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงชนิภา  แสนบุญศิริ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ช่วยคุณ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงปาริชาติ  ปทุมชัย โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
337 เด็กชายณัฐดนัย  สามพันธ์ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
338 เด็กชายเฉลิมพล  ทองสุข โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงจิรัชญา  สายรัตน์ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงศศิประภา  ยินเสียง โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงออมสิน  ตั้นภูมี โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงเพชรมณี  ภักดีกุล โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงรวีวรรณ  ชื่นอยู่ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงเขมิกา  อานิสงฆ์ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงสิริลดา  ศักดิ์ขจรชัย โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงปนัดดา  ทองเขียว โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงธนวรรณ  ทองศรีมะดัน โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงณิชกมล  มีแท้ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายปฏิภาณ  เงินสัจจา โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงจิราภรณ์  ธนภูรินาถ โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงอาทิตย์ติยา  เฟื่องฟู โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงอริศรา  นิลบุตร โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงธัญพิชชา  ธรรมวิชัย โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงพรรณัฐษา  แซ่อึ้ง โรงเรียนวัดแพรกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายมิติภูมิ  หมั่นสน โรงเรียนคลองใหม่ 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กหญิงกัลยากร  แก้วลอดหล้า โรงเรียนคลองใหม่ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงพรรณิภากรณ์  ยุมาคาน โรงเรียนคลองใหม่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงสุรนันท์  ทองเจียว โรงเรียนคลองบางปิ้ง 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายเจษฎาภรณ์  นิสสัยมั่น โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายอนุชา  เนียมมูสิก โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายศุภกิจ  ศิลกุล โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายชัชติภูมิ  สุขณรงค์ โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายชัชติพงษ์  สุขณรงค์ โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  แสงทอง โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายนันทพัทธ์  กิ่งดา โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กชายพงศภัค  จุ้ยสี โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กชายพิริยะกร  แคล้วสูงเนิน โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กชายจิรายุ  วงค์เกตุใจ โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กชายวทัญญู  วิชัยคำ โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กชายวิศนุ  วณิชยธนากร โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายนพดล  ยิ้มวาย โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายทัพพสาร  ดวงเนตร โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กชายสมหวัง  ศรีโพธิ์ โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายพีรภัทร  แก้วงาม โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงวรรณภา  แซ่ซิ้ม โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงณภัทร  สร้อยสังวาลย์ โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงญาณิศา  จันทร์ที โรงเรียนบ้านบางจาก 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายตะวัน  ดีสา โรงเรียนวัดคลองสวน 1 ป.6 คณิตประถม
379 นางสาวภา  เชื้อชาวนา โรงเรียนวัดคลองสวน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงกัณฑิมา  จันปุ่ม โรงเรียนวัดคลองสวน 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงลลิตตา  โพธิ์เกษม โรงเรียนวัดคลองสวน 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงญาณิศา  พุทธรักษา โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงปริณดา  สำราญสุข โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงพัชรี  จันทิมพ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงสมิตตานันท์  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงสุพรรณษา  ชุ่มคำ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงยุราวัลย์  เมืองขวา โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงชลธิชา  อาการ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กหญิงศิริกานดา  ปลื้มจิตร โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงอภิชญา  ใบศรี โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กหญิงภัทราพร  ทิมะเณ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงนันท์นภัส  เชิดรัมย์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงติณณา  เจียมอยู่เพ็ง โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงสุทธิดา  พุ่มทองคำ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงณิชา  จรูญจิตร โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงวรรณภรณ์  เรืองสวัสดิ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กชายเกียรติพงศ์  ณ วิเชียร โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายวสุธัญ  เนตรวงศ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายพัทรดนย์  แสงทองแดง โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงจีรนันท์  จรเจริญ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายจีรเดช  ไกรสินธุ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงชมพู่  - โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงวิภาวี  ศรีบุญเรือง โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงกันต์กมล  บุญประสงค์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงฟ้าใส  - โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายศุภโชค  อ่อนสิงห์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงชนกนันท์  สุนนนาม โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงเบญญทิพย์  กุลวงษ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงวิภารัตน์  ช่างกลึงดี โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงศศิธร  บัวล้อมแก้ว โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงจิราภรณ์  ชอบมี โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงศศิภา  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงขวัญฤดี  สมพันธ์ โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงจุฑามาศ  ละมุด โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงอำมรา  พรม โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กชายธนงศักดิ์  ลาบุตร โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงศศิประภา  เจริญผล โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงอรวรรยา  วาจา โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงพลอย  อุง โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงปิยะพร  ชัยลา โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงฐนิชา  แย้มเม่ง โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงสหพร  อึ้งตระกูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.5 คณิตประถม
423 เด็กหญิงหทัยทิพย์  นวลแพ่ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงธนารีย์  เลาหเวชวานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงญาณาธิป  หลาบคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.5 คณิตประถม
426 เด็กหญิงพิชญา  ทองมณี โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงชนิดา  โพธิ์ทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 เด็กหญิงนัจญวา  รอมาลี โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 เด็กหญิงกิรณา  รักประกอบกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
430 เด็กหญิงศุภกานต์  สลักคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงภัทรธร  นิลกานุวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงธีมา  ธีระจรรยาภรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงสุประวีณ์  พลเศรษฐ์เลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงฐิตารีย์  กิจสนาทิทักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงอรธิดา  เกิดคุ่ย โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงจิดาภา  กิจโอภาส โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงอัญนิล  นิ่มคง โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงพัชร์สิตา  ศศิวัชรเกียรติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงภิสุดา  มงคลกุลกิจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงกัลยกร  ธรรมทินโน โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงกัลย์วรินท์  กวินธัญสกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายธีธัช  ใจเย็น โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.4 คณิตประถม
443 เด็กชายกิตติพัฒน์  คำตา โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 คณิตประถม
444 เด็กชายณัฐชนน  สงืมรัมย์ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 คณิตประถม
445 เด็กชายรัชกฤช  วัฒนบวรยศ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 คณิตประถม
446 เด็กชายวชิรวิชญ์  กิตติวัฒนานุเคราะห์ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 คณิตประถม
447 เด็กชายสิทธา  ขันป้อง โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.5 คณิตประถม
448 เด็กชายจีรทีปต์  สุดทอง โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.5 คณิตประถม
449 เด็กชายวทัญญู  แย้มพราย โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 คณิตประถม
450 เด็กหญิงนคพร  ผาอินดี โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 คณิตประถม
451 เด็กชายธนวัฒน์  ปลื้มปิยธรรม โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 คณิตประถม
452 เด็กชายสิรภพ  นวลละออง โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 คณิตประถม
453 เด็กหญิงธนาภรณ์  กะตะศิลา โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 คณิตประถม
454 เด็กชายพิชชากร  จวบชัยภูมิ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 คณิตประถม
455 เด็กชายภควัต  พิทักษ์มวลชน โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 คณิตประถม
456 เด็กชายปุณยวัจน์  ทามา โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 คณิตประถม
457 เด็กชายชัยยะ  คานพรหม โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 คณิตประถม
458 เด็กชายธีรัตม์  ธนเจริญสกุล โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.4 คณิตประถม
459 เด็กชายธรรมาภิไชย  พนัสโสภณ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.4 คณิตประถม
460 เด็กชายพิภัช  พรมพา โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.4 คณิตประถม
461 เด็กชายฟ้ากระจ่าง  งามสุวรรณ์ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงศศิภา  โนนโพธิ์ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กชายวรภพ  วรพสิษฐ์ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงพนิตพร  แซ่ตั้ง โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงเบญญาภา  ตั้งมั่นสุวภาพ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงรัตตนิต  นิตรัตน์ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 นายปิยพัฒน์  แจ่มแสง โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
468 เด็กชายชัยณภัทร  อรัณยะปาล โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงศุภธิดา  ศรีสุนทร โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงกายตรี เดวี่  ราชกุมาร โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงพิชญา  โนนโพธิ์ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงมิ่งขวัญ  รอบคอบ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายธัญเทพ  สุรงค์ปรีชา โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายชาญวิทย์  ก้อนทรัพย์ โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงโยษิตา  ยมนา โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงวรตาอร  ศศิธนพล โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงรินรดา  เนตรจรัสแสง โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงศรุตา  มูลสองแคว โรงเรียนประภามนตรี 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กชายภาชวิน  เกตุสกุลวงศ์ โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กชายกฤษกร  ขันสิงห์ โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายปัณณทัต  งามใส โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายนราวิชญ์  ชาญอุไร โรงเรียนสุขเจริญผลแพรกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  อิ่มแสง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
484 เด็กชายปัญญภูมิ  จันทร์กระจ่าง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
485 เด็กชายธนณัฏฐ์  ธรรมธนสิริ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
486 เด็กชายธีรภัทร  รัตนเรืองศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
487 เด็กชายภาคภูมิ  แดงรัตนวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
488 เด็กชายธนาสิริ  แสงอุทัย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
489 เด็กชายทยากร  สุวานิช โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
490 เด็กหญิงชญาดา  อุุชุปาละนันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
491 เด็กชายณัฐวรรธน์  แสงสิทธิชัย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
492 เด็กชายวรพนธ์  เหลืองวิภาต โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
493 เด็กชายณัฐกรณ์  อรุณสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
494 เด็กชายพชร  สุขศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
495 เด็กชายปุณณวิศว์  อัศวาภิรมย์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
496 เด็กชายปวินท์ณัฐ  คำแหง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
497 เด็กชายสุรเกียรติ์  พากเพียร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
498 เด็กชายปัณณธร  อุดมผล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
499 เด็กชายนฤสรณ์  จุลบล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
500 เด็กชายอธิคม  หลายสิน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
501 เด็กชายกฤตภาส  เศรษฐ์โชฎึก โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
502 เด็กชายอิทธิกร  บุบผาสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
503 เด็กชายนทีป์  หงษ์น้อย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
504 เด็กชายวรินทร  อรรฆยากร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
505 เด็กชายกษิดิศ  ฉายาชวลิต โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
506 เด็กชายพร้อมพงษ์  ลีรพันธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
507 เด็กหญิงณิชา  ไชยอัชนรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
508 เด็กหญิงธัญยธรณ์  บุญมาสู่ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
509 เด็กชายชวภณ  บุญเกิด โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
510 เด็กชายวัสนกนก  นรนาถตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
511 เด็กชายศิรสิทธิ์  เดชมงคลวัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
512 เด็กชายจักรพงศ์  เจษฎาพงศ์ภักดี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
513 เด็กชายสาริน  สุขแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
514 เด็กชายศุภธัช  โชติเวทธำรง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
515 เด็กชายชมนันท์  ทับทองดี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
516 เด็กชายพลพิพัฒ  ชูเลขา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 คณิตประถม
517 เด็กชายกันตินันท์  พุกบุญมี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
518 เด็กชายอธิภัทร  จงบุญนะธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายธนยศ  เจริญพรเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 นายธนดน  ตติยพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
521 นายหฤษฏ์  ตั้งใจกรุณา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายธานัท  เศรษฐกุลนันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
523 เด็กชายปุณยวีร์  ทองดีพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
524 นายลภัส  ฉัตรจตุรภัทร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
525 นายกิตติภพ  เอื้อวงศ์ตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายเปรม  ปัญญาพูนตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
527 เด็กชายดนุเดช  เพชรรักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายเมธวัจน์  ฤทธิ์ชัยทิพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
529 เด็กชายศุภกร  ประทุมศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
530 เด็กชายภัทรดนัย  ขันทนันต์คำ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายธัชพล  ฉัตรธเนศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
532 เด็กชายชลันธร  ลิ้มสีโล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
533 นายธนกฤต  ปัญญาสรรเสริญ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
534 นายสรวิชญ์  สอนศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
535 นายพีรพล  เลิศธนานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
536 เด็กชายจิรพงศ์  วิภาบุษบากร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
537 นายวรเศรษฐ์  เรืองวุฒิวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
538 นายกฤษฎ์  เจริญธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
539 นายสรวิศ  จงเทิดทูนสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายพสิษฐ์  อุดมพานิช โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายวิจักษณ์  ขจรฤทธิ์เดชา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
542 นายสรวิชญ์  สุรเชษฐคมสิน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
543 เด็กชายชนินทร  อัชฌาเจริญสถิต โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
544 นายกฤติน  นันทสมบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
545 นายวงศธร  สังศิลปเวช โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
546 นายสุรพัศ  กุลอุดมวิวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
547 นายหฤษฏ์  กมลรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายนรวิชญ์  เมฆรุ่งโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กชายปวเรศ  โตมณีนิลรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงณัฐธยาน์  วงศ์สัมฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
551 นายไพชยันต์  คลังเปรมจิตต์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
552 นายกรกฤตย์  กำปั่นแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
553 เด็กชายชลากร  ดวงพลอย โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 นายก่อหลวง  สุนทรกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
555 เด็กชายพันธศิลป์  อดิศรพันธ์กุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 นายปวีณ์กร  ไพบูลย์กิจโกศล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
557 นายเอื้ออาทร  เอื้อวงศ์ตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กชายณัฎฐ์ฐิติ  อินทร์ประสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
559 เด็กชายธิติพัทธ์  สนประเสริฐกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กชายธาดา  พึ่งฮั้ว โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
561 นายวิธวินท์  ธาปิยานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
562 นายรัชชานนท์  ทิพวรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กชายปภัช  สมุทรพุทธา โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 เด็กชายภูมินทร์  เจริญมงคลวาณิช โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
565 เด็กชายกันดิศ  ขาวมีศรี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
566 นางสาวญาณิศา  แสงเจริญสุขเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 นายวิโชค  อภิชนสุข โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
568 นายชวิน  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กชายศิรกานต์  สู่บัณฑิต โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
570 เด็กชายสุรวิช  พัฒนวีรมงคล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
571 เด็กชายภูริวัจน์  ฤทธิ์ชัยทิพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
572 เด็กชายกันต์  ศรีศุภร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายโกเฟอร์  สุนทรกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายณัฐฐาดล  พงศ์เจริญตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายธนโธ  ประจันบาน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายเจตนิพัทธ์  สิฏฐกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
577 นายพุฒิสรรค์  ญาณเกียรติพงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
578 นายณัฐภัทร  โทนรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
579 เด็กชายธีรธร  โอฬารรัตนสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กชายจิรายุ  บุญเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 วิทย์ประถม
581 เด็กชายปัญพณชช์  ปาณานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 วิทย์ประถม
582 เด็กชายบารมินทร์  บูรพัฒนศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.4 วิทย์ประถม
583 เด็กชายณชพล  ศรีวิโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายปริณ  ดิศพัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงทอปัด  เจิมเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายวิศวกร  วงศ์พิภพมงคล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายพีรดนย์  ลิมตราจิตต์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายอัษฎาวุธ  รุ่งแสง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายกวิน  วัฒนการุณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายสรชัช  ภูมิดาธนาพร โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายณฐนนท์  รัตนเรืองศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กชายคณพศ  กล่อมกาญจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายสุธีกานต์  ทองก้อน โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กชายสิริพงษ์  วรพงศ์พิมชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
595 เด็กชายนิรัติศัย  วิมลศิริพรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายปัณยพงศ์  แตงฮ่อ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายภูมิ  ศุภนาม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายอรรถพันธ์  พูนสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กชายธัชพล  ยศยิ่งยืนยง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงจิรัชญา  บำรุงวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
601 เด็กหญิงธนสร  ศรีภิรมย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
602 เด็กหญิงอภิชญาณ์  ทองพันชั่ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
603 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
604 เด็กหญิงณิชากร  สกลสิทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
605 เด็กหญิงภัทรนันท์  วัฒนกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
606 เด็กหญิงปณิดา  ฮวาแซน ฮอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กหญิงรัฐนันท์  ปั้นทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
608 เด็กหญิงณภัทร  ทองเหี่ยง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กหญิงกนกพร  จันทร์คำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
610 เด็กหญิงสรัญญา  แก้วน้อย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
611 เด็กหญิงวรัชญา  สุขสมบัติ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
612 เด็กหญิงโกลัญญา  ทองคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
613 เด็กหญิงณัฐณิชา  เลิศวิริยะไพศาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
614 เด็กหญิงชนัญญ์ชิดา  ไตรรัตนวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
615 เด็กหญิงอุษาคเนย์  พรหมราช โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
616 เด็กหญิงอรธิดา  อูปแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
617 เด็กหญิงมณมณีรัตน์  รักขวัญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
618 เด็กหญิงแพรวพราว  ทรัพย์ศิริอยู่คง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
619 เด็กหญิงอรุณากรณ์  เกตุพงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
620 เด็กหญิงธัญชนก  แซ่ลี้ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
621 เด็กหญิงพรรณปพร  บุญประภาร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
622 เด็กหญิงปทิตตา  สวนมะลิ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
623 เด็กหญิงปัณณพร  สิงห์ฉลาด โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
624 เด็กหญิงศศิประภา  ศังกรสิริกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กหญิงปริยากร  เปรมปรีดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กหญิงอเมซอน  ถาตะนาน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กหญิงนฤภร  พึ่งกุศล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงเขมจิรา  อักษรพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
629 เด็กหญิงลัลน์ลลิน  มาระเนตร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
630 เด็กหญิงปภาวรินท์  ศรีบุญขำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
631 เด็กหญิงพรรณิกา  น้ำพลอย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 คณิตประถม
632 เด็กหญิงพิชญา  ประพฤทธิ์ชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
633 เด็กหญิงฉัตรชนก  พลช้าง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
634 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  เวียรศิลป์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
635 เด็กหญิงขวัญชนก  สนใจ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
636 เด็กหญิงมนัสนันท์  กล่อมประเสริฐ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
637 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
638 เด็กหญิงณัฐยมล  เงินชูศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
639 เด็กหญิงณกมล  ไทรโยคกมล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
640 เด็กหญิงพรชนัน  จันทร์เกลี้ยง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
641 เด็กหญิงปุณฑิกา  คูเมือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
642 เด็กหญิงอัสรีนา  โดงกูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
643 เด็กหญิงกุศลิน  แซ่เอี้ยว โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
644 เด็กหญิงชลิตา  เมืองมนต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
645 เด็กหญิงศรุดา  อันตะยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
646 เด็กหญิงณัฐกมล  ชมกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
647 เด็กหญิงธัญวลัย  ชูสังข์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
648 เด็กหญิงชุติรดา  เศรษฐวงศ์ชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
649 เด็กหญิงพิชชา  พรหมทา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
650 เด็กหญิงกัลญาทิพย์  ศิลาสามสี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
651 เด็กหญิงปิยธิดา  อินทะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
652 เด็กหญิงเกวรินทร์  สังฆะมณี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
653 เด็กหญิงณิชานันท์  ศรีรักสัตย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
654 เด็กหญิงฟ้าใส  นิ่มเนียม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
655 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พุ่มกระจ่าง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
656 เด็กหญิงสุชััญญา  น้อยศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
657 เด็กหญิงพาขวัญ  ศรีชาลี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
658 เด็กหญิงพรรวินท์  คนึงสัตย์ธรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
659 เด็กหญิงกวินธิดา  ใบโพธิ์สุวรรณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
660 เด็กหญิงณัฐนันท์  พรทรัพย์สิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
661 เด็กหญิงปกฐพร  บดีพิทักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 คณิตประถม
662 เด็กหญิงสุภานันท์  ทองวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 คณิตประถม
663 เด็กหญิงกฤติพร  โชติชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
664 เด็กหญิงพิมระพรรณ  สุนทรวัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
665 เด็กหญิงรัตมณี  กาธรรมณี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
666 เด็กหญิงสุภาภรณ์  แนบเนียน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงเอวรา  ด้วงดำดิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงชญานิสฐ์  แพรงาม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงพัทรินทร์  สุทธิผลไพศาล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงพันธ์วิรา  บุญเจียง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองนวล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงจอมขวัญ  พรสุขสว่าง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กหญิงศุภิศรา  เกษรักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงมุฑิตา  ธัญญชีวี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เรืองวุฒิวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงสาวิตรี  วิฬาสถิตย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กหญิงอติกานต์  สี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงวิชญาดา  เมืองมูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
679 เด็กหญิงพัทร์ธีรา  บุญเจียง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงกิรฐา  คำแพง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
681 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มหาวงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงพิชญธิดา  ปานรอด โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
683 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ทิพวรรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงพิชชาภา  ประดิษฐเพชร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
685 เด็กหญิงกัลยาณี  มีเย็น โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
686 เด็กหญิงศรุตยา  อ่อนเอม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
687 เด็กหญิงเกณณิกา  คำแพง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงณัชชา  เอกอภิชัยบุตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
689 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เชื้อทอง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงอรุชา  ดำรงนิธิกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
691 เด็กหญิงพิชญาภา  พันธ์ทา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
692 เด็กหญิงมณปรียา  บัวสิม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงกมลพรรณ  กมลนาวิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงนริศรา  สืบมา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงประณาลี  ราชู โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
696 เด็กหญิงบัณพร  พุ่มแย้ม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
697 เด็กหญิงแพรวใจ  ตีรณะชัยดีกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
698 เด็กหญิงพศิกา  เหมานุรักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
699 เด็กหญิงทัชชกร  แต้ชัยวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
700 เด็กหญิงนาราภัทร  เพชรน้ำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
701 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  อินทรคุปต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
702 เด็กหญิงอชิรญา  โฆสิตวันสกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
703 เด็กหญิงณัฐณิชา  พิภัคดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
704 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  ด่านสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
705 เด็กหญิงอรพินทร์  โภตบุญเสริม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
706 เด็กหญิงโสธิดา  สารรักษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
707 เด็กหญิงมัญชุพร  ทิมศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
708 เด็กหญิงมัญชุภา  ทิมศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
709 เด็กหญิงณปภา  นราภิรมย์สุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
710 เด็กหญิงกวินทรา  เวสสุกรรม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
711 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แสงรัศมีธนายศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงญาณิกา  สมุทรวานิช โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงทอไหมทอง  ศรีนพรัตน์วัฒน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงเนตรอัปสร  คูนำวัฒนา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กหญิงพัชรพร  วสันตกิจกำจร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงภูริชญา  อนรรฆเดช โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กหญิงธีมาพร  ชูแช่ม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงรดาธร  ถิรสุทธิ์ภาธร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงชรินธร  สร่างโศก โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงณัฏฐจิรา  เกษโกมล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
721 เด็กหญิงพัทธ์ธรา  แม้นพิบูลย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
722 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไพนิตย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
723 เด็กหญิงจิดาภา  ศิลุจัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงพีรชญา  สถิรสมภพกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ไชยโรจนกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
726 เด็กหญิงเตชนา  มิ่งขวัญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
727 เด็กหญิงวรินทร์ธร  บุญมาก โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
728 เด็กหญิงกนิสฐา  ยิ้มตะคุ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
729 เด็กหญิงชนันท์ดาว  ธงพันสา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงพุทธิดา  พุทธิสัตย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงเขมจิรา  ราชภักดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงโชษิตา  โฆษิตมิตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงศศิวิมล  สมบูรณ์พันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงวรกานต์  จันทร์สาม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงธัญรดา  มีลือนาม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงวรพรรณ  เครือกนก โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงยิ่งศิกานต์  พัฒน์ทวีสิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงปาณิสรา  สุรินทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงอมลรดา  ด้วงทวี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงอรุณญาพร  แนบเนียน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงธัญญาเรศ  ดำริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงศศิวิมล  สัตนันท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงชนานันท์  บุญหล้า โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงยิ่งทิพย์  พัฒน์ทวีสิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงชไมพร  นาเจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงพัฒน์พิมล  ทรัพย์ยิ่ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงกนกณัฐ  บุญซ้อน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงลภัส  ผลพระรักษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงปรีดีชยาภรณ์  ดงงาม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงปทิตตา  สำเนาพันธ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ชูช่วย โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงพิชญาภา  สันติวรนนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงสริญญา  อมรกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงพิฐยาภรณ์  กิตติรัตนอุดม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงกมลทิพย์  พันธ์ผาสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงชนิสรณ์  น้อยสุวรรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงขวัญชนก  ยอแซ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงแพรไหม  พรมวัน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงฑิฆัมพร  แนบเนียน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงญาณพัฒน์  นันทวัฒนานุกูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงเบญจพร  คงปวน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงปัณฑิกา  ทุเครือ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงจิรภิญญา  บำรุงวงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงปุญญิศา  ยอดดี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงธนัญญา  เตปินตา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงเพียรวรรณ  เงาศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เสาสูง โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กชายสิรภพ  ยอดพรม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
769 เด็กหญิงพรพรรษา  กรศุภอานนท์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
770 เด็กหญิงอภิชญา  ตั้งสุทธิกุล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
771 เด็กชายณัฏฐ์  แสนสุข โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
772 เด็กหญิงปัณชญา  อุทัยเลิศ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
773 เด็กหญิงทักษพร  ชวลิตอำนวย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
774 เด็กชายวชิรวิทย์  จันทร์ควง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
775 เด็กชายปัณณวิชญ์  พุฒศรี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
776 เด็กชายธีรภัทร  บุญนำ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
777 เด็กชายณรรฐกรณ์  คงโพธิ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
778 เด็กหญิงนันทภัค  ศิริตัน โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
779 เด็กหญิงมนัสสิชา  รณรงค์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
780 เด็กหญิงวรัญญา  คเชนทร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
781 เด็กหญิงณัชชา  สายชนะ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
782 เด็กหญิงศณัฐธญา  อินสำเภา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
783 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อร่ามศรี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
784 เด็กชายธวัต  ตะโนดแก้ว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
785 เด็กชายพัสกร  อาจลออ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
786 เด็กหญิงพัตนียา  วีระกุล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
787 เด็กหญิงเข็มอัปสร  หู โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
788 เด็กชายณัฐภัทร  กิจเฉย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
789 เด็กหญิงดวงณภัทร  บุญแสงสว่าง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
790 เด็กชายอติกานต์  เดชวิชิต โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
791 เด็กชายภูชญาทร  สว่างพันธุ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
792 เด็กหญิงณภัณฑ์ภัค  สุขจุ้ย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
793 เด็กหญิงชลธิชา  นามละคร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
794 เด็กชายปัณณภัทร  วงศ์อนันต์ชัย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
795 เด็กชายณภัทร  จาตูม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
796 เด็กชายกรพัฒน์  ทองใบศรี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
797 เด็กชายพชร  มีสติ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
798 เด็กหญิงวรัทยา  ปรัชญาโณทัย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
799 เด็กหญิงอภิชญา  เล่าทรัพย์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
800 เด็กหญิงพิชญา  หัตถะลา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
801 เด็กหญิงกัลยรัตน์  นวลฉวี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
802 เด็กหญิงวิลาวัณย์  มะลิขาว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
803 เด็กชายเทวกฤต  ใจกล้า โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
804 เด็กหญิงศริวรรณ  จาเลิศ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
805 เด็กชายอัครกร  รักษาสุข โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
806 เด็กชายนพคุณ  แสงจันทร์วิบูลย์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
807 เด็กชายเกียรติคุณ  แสงจันทร์วิบูลย์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
808 เด็กหญิงราบียา  กาฮ์นี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
809 เด็กหญิงพิมญา  สดุดี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 คณิตประถม
810 เด็กชายภัทราวุธ  วิทิตโชติปรีดา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
811 เด็กชายนันทกร  หรั่งเจริญ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
812 เด็กหญิงปนรรฐพร  ชยวัศชุติพงศ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
813 เด็กหญิงบุญสิตา  กิจโอภาส โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
814 เด็กชายปิยวัฑฒน์  แช่มชื่น โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
815 เด็กหญิงฐานิตา  เรืองทิพย์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
816 เด็กชายภัทรนนท์  บัวเกิด โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
817 เด็กหญิงวรพิชชา  อัครส โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
818 เด็กชายปัญญวัฒน์  โพธิพานิช โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
819 เด็กหญิงรวิพร  เสงี่ยมครัว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
820 เด็กชายอัคเรศ  รุจิโมระ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
821 เด็กหญิงณัฏฐิกา  ภูริกุลทอง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
822 เด็กหญิงกาญจนธัช  คำหงษา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
823 เด็กชายวรพงศ์  นุสติ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
824 เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ผาโพธิ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
825 เด็กชายชนาธิป  ขาวสุวรรณ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
826 เด็กชายณัฏฐนันท์  มันนาภินันท์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
827 เด็กหญิงไข่มุก  อำนวยพรพิทักษ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
828 เด็กหญิงศิรินาฎ  ศักดิ์ศิลาเพชร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
829 เด็กชายปรมะ  ศรีเกตุ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
830 เด็กหญิงอัญชิษฐา  คำสวัสดิ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
831 เด็กหญิงปรางค์ปรีญา  ใหญ่โต โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
832 เด็กชายธนพัต  ทองห่อ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
833 เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์ประดิษฐ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
834 เด็กหญิงณัฐกมล  สีเขียว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
835 เด็กชายณิชกุล  ศิกษมัต โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
836 เด็กหญิงอิศริญา  มงคลหมู่ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
837 เด็กหญิงชญาภา  พุทธธนศิริ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
838 เด็กชายพิชญา  ท่าดี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
839 เด็กหญิงจังคนิภา  เฟื่องวุฒิ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
840 เด็กหญิงวรนิตภ์ฐา  พงศ์พิรานนท์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
841 เด็กชายพงศธร  แซ่ลี้ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
842 เด็กชายนนทกร  ทิพย์สมบัติบุญ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
843 เด็กหญิงธิดารัตน์  กล่ำแสง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
844 เด็กหญิงมติมนต์  ยังมาก โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
845 เด็กหญิงนฏกร  อุ้ยสั้ว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
846 เด็กชายอินทร์ฉัตร  จันทร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
847 เด็กชายจารุพัทธ์  โจว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
848 เด็กหญิงปริชมน  เวียงแก้ว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
849 เด็กหญิงมนัสชนก  วันแก้ว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
850 เด็กชายภคิน  ศรีเมือง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
851 เด็กชายศาตราภิวัฒน์  จันทนจินดา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
852 เด็กชายศิรภัทร  ฤทธิไชย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
853 เด็กชายวสุพล  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
854 เด็กชายสุวิจักขณ์  ศรีใจวงศ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
855 เด็กหญิงจิรัชยา  ศรีโคตร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
856 เด็กชายชูตระกูล  นาคดี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 คณิตประถม
857 เด็กหญิงบุศยรินทร์  พงษ์รุจปรีชา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
858 เด็กหญิงพิชญาภา  ผาสุข โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 คณิตประถม
859 เด็กหญิงปุณยนุช  สวัสดี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  เอี่ยมหร่าย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กชายแทนไท  มหัทธนะรัตน์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงอนัญญา  เอี่ยมสมุทร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงทักษพร  ชำปฏิ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กหญิงนันท์นภัส  บัวบูชา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กชายการัณยภาส  ยะขำ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กชายธนวัตน์  มโนสวัสดิ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงพุฒิธาดา  ทองบุญนาค โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
868 เด็กชายปราณ  คงสมุทร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงกนกพร  ศรีสง่า โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงอนัญญา  สกุลเด็น โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
871 เด็กชายราม  ประสานทอง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
872 เด็กชายนภัทร  ศรีจตุรพร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  หนูเทพย์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงพิชญ์สุกานต์  ปิติอลงกรณ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
875 เด็กชายกฤตกร  นาหลวง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงอาคิรา  ศีติสาร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงวิมลสิริ  โสมารคพันธ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงทฤฒมน  กุลพงษ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงสุดาทิพย์  สุนทรพง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงสุพิชญา  มั่งคั่ง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงรจนา  ผ่องแผ้ว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงธนิษฐา  ศรีสยาม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
883 เด็กชายพชร  ไหวพริบ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงจิรยุดา  โคตะนนท์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
885 เด็กชายกิตติกวิน  สายสังวร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
886 เด็กชายณัฐวุฒิ  เสถียรภานุพงศ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงวิชญาดา  พัชรานุ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
888 เด็กชายเสฏฐภูมิ  ทิพยะ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
889 เด็กชายจีรพัฒน์  สำราญสุข โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงสโรชา  แสงพิทยา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงภคมน  ประเดิมผล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กชายกาจก้อง  ลี่ทองอิน โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กชายพิชัยภูษิต  นิมิตสิทธิชัย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กชายลักษณ์  ประสานทอง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงญาดา  สมบูรณ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงทองทา  ตัมพันธ์สกุล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กชายวชิรวิทย์  สุเจตรานนท์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงภรณ์พรหม  เลิศพงษ์วรพันธ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กชายปุญญพัฒน์  รุ่งกลั่น โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงกิตติมาภรณ์  มหิดุลย์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงโสธรา  แก่นเหล็ก โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงณิชาภัทร  สังข์อินทรีย์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงเบญญาภา  สร้อยสิงห์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
904 เด็กชายรชต  วงษ์วิจารณ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงญาณิศา  ปลื้มใจ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
906 เด็กชายเขมโสภณ  โรจนาบำรุงชัย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงกันตณัฐ  ศิกษมัต โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงสุวรรณี  จันทมนตรี โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงรัชภร  รัชพงศ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
910 เด็กชายเสฏฐพันธ์  เนียลเซ็น โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงกมลณัฐ  รอดวิลัย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
912 เด็กชายธนวัฒน์  ตรุณพิณย์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงกษิรา  โพธิ์วาสนา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงอรพินท์  สกุลรักษ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงสุชัญญา  จ้องจรัสแสง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กชายชัยภณ  หนูอ้น โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงจันทร์จิรา  ไชยวัฒนสกุล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงอรจีรา  น้อยแดง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงแสงปลายฟ้า  กลิ่นน้อย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงชานิศา  พรมจันทร์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงอันติมา  ปัดถาวะโร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กชายณภัทร  ในพิมาย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงชยุตรา  อ่อนระฮุ่ง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงชยาอร  แจ้งกิจ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงณิชาภา  ไชยธนรัฐ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กชายชนิตว์นันท์  งามขำ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงณัฐวรรณ  มาฆะสวัสดิ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงณัฐณิชา  เอี่ยมอ่ำ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงวรวลัญช์  ธนพงศ์เจริญกุล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงภัทรศรี  ศรีสง่า โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายอานันท์ทร  ทรงงาม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กชายชนาเทพ  สุปินานนท์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงจินต์จิรา  คงกะพันธ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายพันธ์ธนนันท์  กาญจโนภาส โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงเบญญาภา  พวงขจร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงเกวลิน  สังข์คง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงธัญชนก  สวัสดิภาพ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กชายสิรภัทร  พริ้งพร้อม โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงภคพร  เกยแก้ว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กชายภูริณัฐ  เพ็งลาภ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายอชิระ  มลินิล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กชายโชติชยุตม์  วณิชยธร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงณัฐพร  ตั้งสมสุข โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงวนิศวรรณ  กิติวนารัตน์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงณัฐริกา  ศรีไสย โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายศิวกานต์  ดาวเรือง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายปัณณทัต  กิ่งสวัสดิ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงวรากร  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายภาณุพงศ์  ทักษิณ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงณัฐธยาน์  วิจิตรไพบูลย์สุข โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายพลกฤต  ทานะขันธ์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงณัฏฐา  บัวบุตร โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กชายอัครเดช  อินสำเภา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายพชรมงคล  ทองปลิว โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงวรวลัญช์  วราโชติ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงวรินธรณ์  ธนพงศ์เจริญกุล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงอภิชญา  พันธุ์วัฒนะสิงห์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงวรกมล  แทนขำ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กชายกวี  จันทมาตย์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงเขมจิรา  บุญทัน โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงณัฏฐนิช  ศรีประพัฒน์ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงวาทกาญจน์  ยิ่งดอน โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงวิมลรัตน์  อุดมเจษฎา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงชาคริยา  เปรมเกิด โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กชายปัณณธร  เอกอภิญญา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
966 เด็กชายสุกฤษฎิ์  เจียงเพ็ง โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
967 เด็กชายพณิชพล  ขำเดช โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงโชษิตา  ทองผล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
969 เด็กชายศรวัสย์  สิทธิโสภาชัยกุล โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
970 เด็กชายอาณัติ  เจริญสุข โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงปาณิตา  พินเสนาะ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงนนท์ณัฏฐา  อาสาสนา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงพชรมน  ทิพย์สมบัติบุญ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กชายศุภณัฐ  มีแดนไผ่ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงปพิชญา  ชัยประเสริฐ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ใจอาสา โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงมัญชุสา  หงษ์โต โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงวิน  ไพศาลโรจนรัตน์ โรงเรียนศิริวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กชายลัทธชัย  ไพศาลโรจนรัตน์ โรงเรียนศิริวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงณัฐติกาญจน์  โสตถิพิมลพร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
981 เด็กหญิงชัชดาพันธ์  อรรถสิริชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
982 เด็กหญิงปุญญพัฒน์  พัฒนไพศาลสิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
983 เด็กชายกันตณัฐ  เลี้ยงเจริญทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
984 เด็กชายปัณณ์  เจนกุลประสูตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
985 เด็กหญิงภัทรพร  ด้วงทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
986 เด็กชายวสิช  อัตถศาสตร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
987 เด็กชายอิทธิพัทธ์  จันทร์ผล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
988 เด็กหญิงภัทรวรรณ  บูรโสถิกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
989 เด็กชายธนกร  พรมเสน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
990 เด็กชายกฤติพงศ์  เจตนเสน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
991 เด็กชายภูริพัฒน์  ถัมภ์บรรฑุ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
992 เด็กชายพีรวิชช์  วัชรโกมลพันธุ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
993 เด็กชายฐิติพันธ์  ห้วยอำพัน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
994 เด็กหญิงมนสิการ  บุญเนตร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
995 เด็กหญิงจิรัชกันฒพร  สุวรรณศิยกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
996 เด็กชายชยุตม์  แสงอร่าม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
997 เด็กชายธารากร  แนวพญา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
998 เด็กชายชัยวริศ  ขาวบาง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
999 เด็กชายปฏิพล  โชติญาณนนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1000 เด็กชายภฤศ  อุฬารเสถียร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1001 เด็กชายธนวินท์  หิรัณยวิรุฬห์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1002 เด็กชายนนทวัฒน์  นนตรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1003 เด็กชายสุทธิพจน์  พีระรัตนนนท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1004 เด็กชายวชิรวิชญ์  ชื่นปรีชาชาญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1005 เด็กชายศุภสิน  เพื่อสัมพันธ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1006 เด็กชายวรปรัชญ์  ชูนำชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1007 เด็กชายภัคพล  สนเทียนวัด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1008 เด็กหญิงธิดา  เบ้าเศษ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กหญิงศรัณภัสร์  พงศ์วุฒิภรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กหญิงอนัญญา  พรรณพูนศักดิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กหญิงเอมสิณี  ดำรงจริยาสีห์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายพรหมพล  ตั้งดวงดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงพิชญาวี  ชุมสวัสดิ์วงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงธนารีย์  สรเชษฐ์วรากร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงพิชญ์สินี  อิ่มปิติวงศ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชนาพรพจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กชายเธียรวิชญ์  ศิลปีชีวะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กชายธัญพจน์  ค่ายอุดม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กชายธนโชติ  โภชนะวนิชย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีกิตติชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กชายเด่นทักษ์  เชิดสัตยานุกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงภัสรินทร์  สุธาชีวะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงปัณฑิตา  วงศ์สุวรรณธร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายชิษณุพงศ์  กิตยวัฒนจิต โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กหญิงนิชาภา  นิลพลับ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายธนาธร  ขันทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายณัฐวุฒิ  หลิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กหญิงกันตา  กิตติทวีสิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กหญิงภัสสรา  วัชระชาญชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายพีรพงศ์  พงษ์พรเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายทิวากร  พันธ์ุนาค โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายธีวศุตม์  ธาราชีวิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายเรืองสิทธิ์  เจนพิชญนันท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายรัญชน์  ประจันบาน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายภูดิศ  ปิมปาสาร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กหญิงอนัญญา  อุจจธรรมรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายดุลยธิษณ์  ไทยสว่างศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กชายวนิช  แซ่ยี่ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงกัลยาณี  ธีรศักดิ์ธนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงชวลักษณ์  แสงวณิช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงภูริชญา  ใหม่กิจเหมา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงมณีรัตน์  มณีศรีบุษราคัม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงดนุลดา  โกศลวิชญะ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงศุภณิดา  ภักดีธรรม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงภัชราภรณ์  บุญเตี้ย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงจัสมิน  คงแก้ว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กชายสุรพัศ  มี้เจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงกฤติมา  แถววงษ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงปาณกวิน  ขันธวิชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ธีรศักดิ์ธนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงวริศรา  อรรถโกวิทยากุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงภิชญา  ชมภูทิพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงพลอยปภัสร์  สุดทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงปารณีย์  ชีวะผลาบูรณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายธนโชติ  เลี้ยงเจริญทรัพย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงฉัฐวีณ์  รัตนโมลีพร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายภูมิพลัง  ธรรมรัตน์ชูชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงชฎารัตน์  วิชชาริยนุกูล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายธีราพัฒน์  ภูสินบุญญพัฒน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1060 เด็กชายวรวุฒิ  ไหล่ไพบูลย์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายอคิน  ธโนปจัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงเอมิกา  หว่อง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายภูมิพัฒน์  บุญเสนอ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงพรนับพัน  ผึ้งทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายธาวิน  คงสนทนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายธนวรรธน์  ศุกรเวทย์ศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายกฤตยสันต์  ฐิติพรรณกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงศศิวิมล  ธีรปรีดากุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายรพีพงศ์  พงศ์พรเจริญ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงปทิตตา  ศิริโชติดำรงค์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายจิรวัฒน์  ศุกรเวทย์ศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงปฏิญญาพันธ์  รอดคลองตัน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายกรณ์  รัตนสุวรรณชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงณัฐชยา  ภัทรวิจิตรสิน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงวริศรา  บวรวัชรกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงภัทรพร  วาทินชัย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงลักษิกา  คงประเสริฐอมร โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายภัทรพสิษฐ์  ชื่นอารมณ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายวีรภัสส์  มงคลชัยวสุ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
1080 เด็กชายณัฐพงศ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
1081 เด็กหญิงพรนัชชา  วงค์กำภู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
1082 เด็กหญิงฟาติณี  ละสุสะมา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.5 คณิตประถม
1083 เด็กหญิงอนัญญา  อนันตภูมิ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
1084 เด็กชายชินดนัย  กรวิภาสเรือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
1085 เด็กชายจตุภัทร  บัวเมือง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
1086 เด็กชายคณพศ  นิราศวรรณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
1087 เด็กชายทินภัทร  พลอยงาม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.6 คณิตประถม
1088 เด็กชายอายุวัต  ชาวชอบ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงพิชญธิดา  สว่างวัฒนศิริ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กชายภูดิส  น้อยคำ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงรภัสสา  ทองไทย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กชายศุภกร  ธีรไกรศรี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงณัฐธิดา  สงวนงาม โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กหญิงพิชนาฏ  ทัดทอง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายสัณหวัช  ชาติพจน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายณัฐชนน  ยอดดี โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายวรปรัชญ  ศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กหญิงณัฐกานต์  ทองนวน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายธนาวัตน์  นาวาเอกรัตน์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงกุณห์จอมกาน  เดโชรัฐธนันท์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงสุพิชญา  คงคาน้อย โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายซิดชัย  ช่วยเกลิด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายไตรวิชญ์  ฉิมกุล โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายฐนวัฒน์  เนียมเพรช โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงธนัญชนก  ชั้นประเสริฐ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กชายวศิน  จารุทัตธำรง โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุคำภา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กชายคัมภีร์  คำมูลนา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กชายอภิชาติ  มาตา โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1110 เด็กชายจิณณะ  มีชัย โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1111 เด็กชายชนัตนันท์  รักเพื่อน โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1112 เด็กหญิงญาดา  แก้วคง โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1113 เด็กหญิงทักษพร  แสงสุริยะ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1114 เด็กชายเตชิต  นิ่มสิริวังโส โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1115 เด็กหญิงอนุธิดา  บำรุงวงศ์ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1116 เด็กหญิงชัญญา  ศิริมังคลากุล โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1117 เด็กหญิงศุภานัน  ปานศรี โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1118 เด็กหญิงสุภัทรชา  ดวงสถิต โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1119 เด็กหญิงปุญญิศา  ม่วงเจริญ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1120 เด็กหญิงกัณฐิกา  จันทร โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1121 เด็กหญิงเขมภัส  เหลือกาฬ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1122 เด็กหญิงธนัญญา  พรมเกษ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1123 เด็กชายณัฐวรรธน์  กลมเกลียว โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1124 เด็กหญิงภีรดา  โพธ์วาสนา โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1125 เด็กชายรัชชานนท์  แป้นจันทร์ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1126 เด็กชายธนภัทร  ประสมสุข โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1127 เด็กชายภูวิศ  วงษ์สิม โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1128 เด็กชายรัฐกฤษฎิ์  แก้วสะอาด โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1129 เด็กชายธนวัฒน์  วงศ์สิริ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กชายธีวสุ  สิงห์เมือง โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงณิชาภัทร  พลข้อ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงญาณิศา  คณานันท์ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1133 เด็กชายจิรัฎฐ์  ใจหาญ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายศุภกร  หงษ์ทอง โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงญาดารัตน์  กุลบุตร โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายสิรภพ  แก้วคง โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงพลอยฤดี  สุภะสร โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายสรณ์กฤษณ์  อรรถาพันธ์ุ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงศศิวิมล  สมดวงศรี โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงพิชญาดา  กิมิฬาร์ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงสกุลสวรรค์  สารทอง โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงคีตนรี  คำปน โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  เทือกศิริ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายปุณณกิจ  สนธิคุณ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายธนกร  ปาลี โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายวัชรวิศร์  แก้วมา โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายศิวกร  ศรีพลการ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงพีรดา  สมศรี โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กหญิงนนทพร  เผือกบุญรอด โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  แซ่ตั้ง โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายธีรพงษ์  ช่อสกุล โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงพรรษชล  เทวินพงษ์เวท โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม