รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายปณพ  จตุพรภิชัย โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงธัญศิริ  เย็นสิริ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  วิวัชชะนะ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายเดชาวัต  เกษมทวีสุข โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายกิตติศักดิ์  ยอดศรี โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายอรรถกฤต  มณีโชติ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายณัฏฐพัณ  แซ่ฉิน โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายกฤตภาส  แท่นอ่อน โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายณัฐพล  หลำจะนะ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายกมลพันธ์  ชูช่วย โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กชายธนากรณ์  มาลีกามัน โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายภานุเดช  สุทธิชัย โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงเขมิกา  ลิ่มวงศ์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายพนธกร  ธรรมดี โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงวาซินีย์  จันอิ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงชัชชฎาพร  รัตนวงศ์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปริณตา  โมสิกะ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงกันต์กมล  บินกาญจน์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายรัชชานนท์  เจริญ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณัฐทิชา  บัวแก้ว โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายจักรกฤษณ์  ทองอาภรณ์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงละอองทิพย์  สุวิรัตน์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายธนชล  สัมพันธชิต โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงครองขวัญ  อุนทรีจันทร์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงธันยา  สงวนสิน โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงกานต์ธิดา  เซ่งเส้ง โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงธวัลรัตน์  มงมาต โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายพัชรพล  คังคะสุวรรณ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงพิมสิริ  สิริธัญธีระโชติ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงสุชาดา  ทิพย์กองราช โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงชาลิสา  ชุมขวัญ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงทัชรนิล  ปนาทกุล โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงสุริวิภา  นุ่นคง โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงเมย์ฑิตา  มหาหมัด โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กชายศิวัช  อริยภูวอนันต์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กชายศรัณพงศ์  นพรัตน์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กชายกฤตเมธ  เอกบุตร โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กชายบุญฤทธิ์  ย่องตีบ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ติวงศ์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงปริยากร  บริรักษ์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงกัญญาวีร์  จันทรวงศ์ไพศาล โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงนิชาดา  หนูวุ่น โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงอารียา  แซ่เจียง โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายธานัท  เนาวาพันธ์ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายธีรเดช  น้าวประจุล โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายณัฏฐภัทร  ไชยสมิต โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายธีรพันธ์ุ  พงศ์สหัสรังสี โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  สายสลำ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ศรีสุธนะ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กชายนันทน์  ตัง โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงกมลวรรณ  จันทร์หนู โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายพัสกร  นาคพันธ์ุ โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายเอกภพ  ศักดิ์ศฤงคาร โรงเรียนกิตติวิทย์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายวงศกร  ถาวรจิต โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กชายชลชาติ  คำทอง โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายอภิชาติ  สุภาพบุรุษ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายศิววงศ์  ผดุ้งกูล โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กชายสิทธิ์ธนัฐ  ศรีสังค์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงอภิมุกข์  น้อยสำลี โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงชมพูนุช  วาสนา โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงจิณัฐตา  แก้วมาก โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายนนทวัฒน์  หนูแป้น โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กหญิงณัฐสินี  ขุนเนียม โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงพลอยขวัญ  แซ่โง้ว โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายธัญญา  หีดเสน โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงสุชัญญา  เนียมสมบัติ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายเสกสรรค์  กวมทรัพย์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  โกศัยกานนท์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายเจษฎา  เต็มดวง โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
70 เด็กชายวีรศักดิ์  วรรณเพชร โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงพัตราพิมพ์  เกื้อก่อยอด โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงพชรพรรณ  พงศ์พนาพิพัฒน์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.4 วิทย์ประถม
73 เด็กชายชัชวาล  อินสุวรรโณ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กชายสัญญพัฒน์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงอภิชยา  เหมเหาะ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงธัญลักษณ์  หนูพันธ์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงประกายดาว  เต็มดวง โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กชายธนพันธ์  ชาญุภัทร โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงกัญญาพรณ์  อาวรเจริญ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงกนกพิชญ์  เสนะกูล โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กชายนิชนันท์  รักมาก โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงวรัทยา  บำรุงวงศ์ โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กชายอับบาส  สุริวงศ์ โรงเรียนชาตรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายอิมรอฮิม  บัทต์ โรงเรียนชาตรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายลิขสิทธิ์  ทองสุข โรงเรียนชาตรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายภรัณยู  นิลแสง โรงเรียนชาตรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายนัฐนันต์  เจริญพงศ์ โรงเรียนชาตรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงปุญญพร  แก่นอินทร์ โรงเรียนชาตรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงนูรียา  ภัยชำนาญ โรงเรียนชาตรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายอวิรุทธิ์  ทศหัถต์ โรงเรียนชาตรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงสร้อยสวรรค์  แดงนวล โรงเรียนชาตรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงนัสรียา  วะทา โรงเรียนชาตรีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กชายณัฐนันท์  ไชยประพัทธ์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายรัชพล  จันทรอาภา โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายปิยะวิชญ์  ปิยะวัฒน์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กชายวิทย์  เอ้งฉ้วน โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายปัณณ์ณพัทธ์  วนิชอาภาพรรณ์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายธีรนัส  โลหะมาณพ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กชายศุกล  เรืองวรุณวัฒนา โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงณขวัญ  จารุเดชานนท์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายธนวิชญ์  วงศ์ผาสุกโชติ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายภูภัส  โชติวัตภาธร โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายณภัทร  โลหะนวกุล โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงนภัสกร  สมิตไมตรี โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงณภัทร  อนันต์ฐานิต โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงลวิตรา  ทันประจำสินธุ์ โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงธีร์จุฑา  ชัยวัฒนกุลวานิช โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงปัญญาพร  รัตนประทีป โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงพัทธนันท์  อนันต์ฐานิต โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  เกตุพุก โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงปราชญานันท์  รอดมณี โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงกันตา  ศรีจันทร์กุล โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงปรรณ์  สาสุธรรมดี โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงธัญจิรา  รุจิพัชรกุล โรงเรียนธำรงวัฒนา พัฒนาเยาวชน 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงนาซินีน  หมัดยุโส๊ะ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  ยศศิริ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ศิริวัย โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
118 เด็กหญิงจัสมิน  เย็นสุข โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายปิตินันท์  บุญลือ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายจารุพงศ์  หิ้นนุกูล โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายกฤติน  บุญเรืองขาว โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
122 เด็กชายรามิล  อุไรรัตน์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงญาณิน  ไชยมิตร โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงธัญชนก  จันทมโณ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงรวิสรา  ภูธะรักษ์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงพนิดา  กาญจนพิน โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายรติ  ลิม โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กหญิงสุชานุช  สุขสบาย โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กชายกรธิภัช  จันทภาโส โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กชายวรเมธ  แซ่บ้าง โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายจิรธร  จันทร์จะนะ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงชนากานต์  พูนเขาทอง โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายอนณพร  ลอยฟ้า โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายเศรษฐพงศ์  อรัญดร โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงนันท์นภัส  ปิยะญาติ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กหญิงศุภสุตา  สิทธิมิตร โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงปาณิศา  สินนุกูล โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงจัยด้า  เหมหีม โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายอภิวิชญ์  ลิมป์สถาพรกุล โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายวงศกร  พันธ์ทอง โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กชายศุภสัณห์  ไชยอาจ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงพุทธิชาต  ทองจันทร์แก้ว โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงยัสมีน  หวังอีน โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงชีวาพร  คชรัตน์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงศุภญา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงญาณกร  เจริญจาตุรงค์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายญาณภัทร  ปรีชา โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงจุติฉัตร  ทองฉิม โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายวชิรวิชญ์  แก้วฉุย โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กชายณัฐวัชร  ดอกดวง โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงเบญญาพร  อุ่นสร โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงพรกนก  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงเฌอบัว  รุ่งเรือง โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงนภัสนันท์  แก้วเคารพ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงกัญญาวีร์  มุสิการุณ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายวิลดาน  สุนทร โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงแพรวา  กัญจนชุมาบุรพ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แก้วทอง โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงกวินทิพย์  ขุนดำ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงปาณบุญ  ปานดำ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงปุณยวีร์  ทองอินทราช โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงชนัชญาน์  กิตสังข์ทอง โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงวริศรา  บุสโร โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงญาณิศา  ชนะกิจ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงน่านเจ้า  ศรีสงค์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงลาวดี  เพชรสละ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงออมพลอย  จันทรัตน์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงนฤพร  รัตนอุไร โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงชมขวัญจรรย์  คล้ายมณี โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปวริศา  ทองฉิม โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงนีรชา  บุสโร โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  คำทอง โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงอภิรดี  ปานพรม โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงปวีณรัตน์  หีบเพชร โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปัณณ์ภวิล  ชูทอง โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงนันฑวรรณ  ตามี โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงชญานิศ  ปานบุตร โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงศิรภัสสร  จันทรชิต โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กชายอนรรฆ  สอดส่อง โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงชนิกานต์  ปรีชามิตร โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงไอซ์วริณณ์  เกตุสุวรรณ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงสมิตานัน  อังกาพย์ละออง โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายฟิตตรีย์  รัตนบุรี โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงณิชกานต์  นุ้ยช่วย โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงเบญยาพร  บัวหลวง โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงกันต์สินี  พรรักษา โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงมนัสนันท์  ทวีรัตน์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กหญิงภัทริกา  พลพงษา โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกัญพัชญ์  จันทรัตน์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงปุณยาพร  มณีศรี โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายพงศภัค  แซ่ลิ่ม โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายณัฐภัทร  เบ็ญนุ้ย โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงจิดาภา  บุญจันทรเพชร โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายปกรณ์  คงแก้ว โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงณัฐปวีร์นุช  เตชะปิยะพร โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงณัฏธิดา  ขุมเงิน โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงโยนก  ศรีสงค์ โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงธนมน  ธนวัฒน์วรากร โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงธัญรัตน์  สุขเอียด โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงเพียงขวัญ  พิสุทธิ์วิมล โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
201 เด็กชายศรัณย์กร  เพชรประสมกูล โรงเรียนทวีรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงกิรณา  สุวรรณกาญจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงถมทอง  บุญศรีโรจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  พรหมดวง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงปิยณัฐ  แซ่จู โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงฌุติกานต์  สังขพันธุ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงชญาณิศฐ์  พรพัฒนาพงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงจินต์จุฑา  กระจ่างวงศ์ไพศาล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงมนัสนันท์  ไตรจุฑากาญจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงรุจีพัชร์  ปรากฎชื่อ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงวิธีรา  กาญจนวนิชกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงกิรณา  พัวสันติกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงสิริกร เจสสิก้า  อังปิยกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงณฐมน  วทนะปรีชา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงปัณฑิตา  สิงห์ไพบูลย์พร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กหญิงณัฐปรียา  เกิดเอียด โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กหญิงแอนนี่  วรรณวรรค โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงพิรญาณ์  โกกิละวาที โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงรมิตา  วินัยศักดิ์เสรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงมณินทร  พิทยาธรรม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กหญิงลันตา  จิตปาโล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงแอนนา  วรรณวรรค โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กหญิงปราณปริยา  เตชะชนะนันท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงอัญชิสาห์  อร่ามรุ่งโรจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงขวัญชนก  รุจิวณิชย์กุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงกัณทิชา  อารมณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงรดาณัฐกุล  ช่างสาร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงซีรีน  หมัดบาซา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงหทัยภัทร  แก้วน้อย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงชัญญา  โชติรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงภัคณภัทร  ตันจะโข โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงปวริศา  กาญจนแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงภัทรธิดา  คงยศ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงจิยรัตน์  มักคะโน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงณิชาวีร์  อุดมประเสริฐกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พันธชิต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงณัฐณิชา  เจยาคม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงธัญชนก  แก้วรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงปรายฝน  หวันแลหมัน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงพิชชาภา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงปาณิสรา  ส่งศรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงน้ำเพชร  สมพงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงวนิดา  แก้วไกรกรอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงกชพร  ศรุตยาพร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กหญิงเพ็ญเพชร  ช่วยประสม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงรัศยา  ไกรวิเชียร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงคนธรส  ศรีรัตนโชติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
249 เด็กหญิงอรจิรา  ศิริพานิช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงจันฬ์เจ้าขา  ทวีกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงสกุลทิพย์  ไกรเลิศอัครพร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงปณาลี  ลิ่มกตัญญู โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงพรศศวรรณ์  ธรรมประภาส โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงรภัสศา  ขวัญนิมิตร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงชนินาถ  เพชรคง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงณัชชาพัชร์  สุระดี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงอัจฉรียา  สอาดโอษฐ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงวิรตี  รุ่งคุณากิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงสุวิชชา  วริทธิสาร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงพิชชาภา  ปล้องไหม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงวรรณกร  อุดมล้ำเลิศ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงภิชญาภา  นพรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงนรมน  กลับกลาย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กหญิงกัญญาพัชร  หยู่หนูสิงห์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กหญิงมนัสนันท์  มูลสังข์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กหญิงณัฐณิชา  เซียห้วน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กหญิงนภัส  รุ้งเรืองระยับ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงณิชาพร  เยาวพงษ์อารีย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กหญิงปาริชา  สิงห์กัญญา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงณัชชา  โกวิทวนาวงษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงอิสรีย์  สังขพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงชลกนก  กิตติโชควัฒนา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงณัฐชา เหม่ฬิหวาง  ศิริโชติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงสิรินทรา  รุ่งเรือง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงรินรดา  ลิ้มโยธิน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงกัลยกร  ยงคมณี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงปริยากร  ศุภอักษร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงณฐมน  แซ่หลี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงพลอยพรรณ  บุญศรีรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงภัทรลาภา  ธรรมเดช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงสลิลทิพย์  เพชรพิมล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงปทิตตา  สิทธิวรากุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงฐิติธรณ์  สุวรรณนิตย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงชนกนันท์  อินเจริญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงเปมิกา  เจียระนัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงชญานิศา  ลิ้มโยธิน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงธนินี  หงษ์กิตติยานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 คณิตประถม
288 เด็กหญิงศศิพิมล  โชโต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กหญิงสุชัญญา  เรืองสงฆ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 คณิตประถม
290 เด็กหญิงฟ้าใส  เจริญศรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงณิชาภัทร  นาขวัญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงชนัญชิดา  อัครวิเนค โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงลัยลาฮ์  เหล็มโส๊ะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงกุลรวิภา  รัตนพงษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงนิรชา  อภิญญาบัณฑิต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 เด็กหญิงธัญญ์วรัตน์  นิลเศรษฐี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุวรรณละออง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กหญิงแพรไพลิน  กระมุทพิจิตร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงนลมล  มหาศรานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กหญิงณัชชา  เค้าเปี่ยมจิต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงสิริกร  อภิวันทนากร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงสนิฎา  กลั่นฤทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กหญิงทยิดา  นุชทรวง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงเปมิกา  ณ ระนอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงภคมน  เสรีกำธร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กหญิงอริสรา  รุ่งเรือง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กหญิงสุขุมาล  ศรีใหม่ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กหญิงฐานิกา  หวังศุภดิลก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงธนัชญา  สรรเพชญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงพาขวัญ  บุญประกายแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กหญิงภูริชญา  หวัดเพ็ชร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  โลวตระกูล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงอู่อุขวัญ  เจริญกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงชลิตา  ขาวนวล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงภาณัชชา  ลิ่มกาญจนโชติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงณิชา  ศรีพิริยะวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงนฤสรณ์  จันทรประทิน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงสิริยากร  สิทธิการิยะวัตร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงปารวัณ  แซ่ลี้ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงกัญญ์วรา  โรจน์รุ่งสัตย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงวรนิษฐา  โชติการ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงจีรณา  สายวารี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงปุณยนุช  สุวรรณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิง ณ กานต์ธีรา  พลเดช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงไอสุรีย์  พงวิจิตรจินดา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงธัญชนก  เตชะวัชรานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงเอธยา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงแก้มชาด  สิงหะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงพิชชาพร  นุทัต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงรัศมิ์ลภัส  ขวัญนิมิตร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงณัฐณิชาช์  ปราชญาเปรื่อง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงศิวนาถ  ชูติพัฒนะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงรติรัตน์  สุขสำราญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ทางรัตนสุวรรณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงอดิภา  เสนาชัยสิทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงธัญรดา  มโนสันติภาพ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงพิชญาภา  จำเริญสมบัติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงพิมพ์สิมา  หงส์อมตะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงนันทัชพร  สุดใจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงณัชชา  วิกรมโรจนานันท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงวริศรา  มนัสวานิช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงเขมพิชา  เตมีรัตนรักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงปุณยนุช  สุนทรีวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เจริญมาก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงโชติกา  ดิสระพงค์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงชนมน  ไชยวาณิชย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงวริศรา  แซ่ตั้ง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงจิรฐา  ศิริปทาวานิช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงดวิษา  อินตะนิล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงณิสุกานต์  ฉัตรชัยพัฒน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงภวริศา  พิธาวราธร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงกานต์ชุดา  อึ้งโอภาฐกฤต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงพรรณภัสสร  ชูรูป โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงลภัสวริญ  นัครัง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงภูริชญา  อารีวานิช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงชญานิศ  ตีวารี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงณัฐพัชร์  เจษฎ์พัฒนานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงณัฐรินทร์  เจษฎ์พัฒนานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงณิชาพร  จันทร์แก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
360 เด็กหญิงกานต์ชนก  สุวรรณโณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
361 เด็กหญิงแพรวา  สุรประเสริฐ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
362 เด็กหญิงธนพร  ลีธนกิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงนัฐปภัสร์  พงศ์สุภากุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
364 เด็กหญิงทัศนารี  วรรณโร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
365 เด็กหญิงธนพร  วัฒนา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
366 เด็กหญิงปรารถนา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
367 เด็กหญิงฐิตารีย์  อุณากัณฑ์พร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงธนภรณ์  พาหุรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
369 เด็กหญิงลลนา  ฉั่วรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
370 เด็กหญิงธัญญนันทน์  จงรักษ์เสวีกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
371 เด็กหญิงณฤดี  อักษรสว่าง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
372 เด็กหญิงปาณิสรา  แสงแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
373 เด็กหญิงมัญชิษฐา  เอียดจงดี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
374 เด็กหญิงนรกมล  ขาวพรทิพย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงธนพร  นิวัตน์เมธากุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงอครฟ้า  ตั้นวิวัฒนาชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงอัจจิมา  เฉลิมวงค์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงกัญญณัช  ศรุตยาพร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กหญิงธีริศรา  ปิยทัศสี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
380 เด็กหญิงปัณฑิตา  วาทีรักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
381 เด็กหญิงภัทรนันท์  เจริญมาศ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
382 เด็กหญิงปริชญา  สุวรรณวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
383 เด็กหญิงอินธุ์ชนก  พงศาศิลาพันธุ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
384 เด็กหญิงกิรณา  สถิตย์วรกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
385 เด็กหญิงโชติชนิต  บุญช่วย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
386 เด็กหญิงณิชวดี  กาญจนโฆษิต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงชลิตา  จุลสัตย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
388 เด็กหญิงจิรัชญา  เพชรประสิทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กหญิงปรีชญา  นราประเสริฐกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กหญิงอคัมย์สิริ  งามสันติชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
391 เด็กหญิงภารดี  พัฒนโกวิท โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงไอหล้า  กล่อมพงษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
393 เด็กหญิงนัสรีน  หนูจันทร์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
394 เด็กหญิงณิชา  ฮาสุวรรณกิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
395 เด็กหญิงปาณิสรา  กาญจนโชติกมล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
396 เด็กหญิงปาลิตา  แก้วสนิท โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
397 เด็กหญิงกันตินันท์  เมธาชยานันท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
398 เด็กหญิงภูษิตา  จันทร์แป้น โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
399 เด็กหญิงวิชยา  ช่วยมาก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
400 เด็กหญิงปริณดา  พงษานุกูลเวช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
401 เด็กหญิงณิชกานต์  กิจมะโน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
402 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรหมสุวรรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
403 เด็กหญิงณภัทร  วังศิริไพศาล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
404 นางสาวศิรัชญา  กปิลกาญจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
405 เด็กหญิงกชกร  บุญนคร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
406 เด็กหญิงชัชฎา  หงส์อมตะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
407 เด็กหญิงณพร  พิวัฒน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
408 เด็กหญิงณัชชา  พงษ์ประพัฒน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
409 เด็กหญิงญาณิศา  คหวิริยะโกศล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
410 เด็กหญิงนนทิชา  วรานันตกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
411 เด็กหญิงอัจจิมา  จิวังกูร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
412 เด็กหญิงกานต์พิชชา  กิตติพล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
413 นางสาวเตชนพัฒน์  เตชะโต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
414 นางสาวอำไพ  กานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
415 เด็กหญิงธนภรณ์  ธีรวงศธร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
416 นางสาวนัทธมน  เกตุแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
417 เด็กหญิงไปรยา  เขียนวารี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
418 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พืชมงคล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
419 เด็กหญิงนฎา  อึ่งสร้อยทอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
420 เด็กหญิงณัฐฐิรา  วงศ์ธนดิษย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
421 เด็กหญิงสิริยากร  ลือเดชวุฒิไกร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
422 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วคีรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
423 เด็กหญิงพิชฌาวดี  นรังสิทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
424 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
425 เด็กหญิงคณัสนันท์  จงกลมณีย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
426 เด็กหญิงปัณฑิตา  ขาวพรทิพย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
427 เด็กหญิงศุปัญฑิตา  พุทธรักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
428 นางสาวมนสิการ  ไพบูลย์วรชาติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
429 นางสาวศศิกาญจน์  นิจพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
430 นางสาวอัญชิษฐา  วาณิชวิริยะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
431 นางสาวณัฐกฤตา  จันทร์นวล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
432 นางสาวบราลี  วัฒนจันทร์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
433 เด็กหญิงวิวลี  จิตนวล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
434 เด็กหญิงปัณฑิตา  นวลวิไลลักษณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
435 เด็กหญิงรักจิรา  จันทร์สุคนธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 เด็กหญิงจริงฤทัย  เฉลียวเกรียงไกร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 นางสาวเบญญาภา  ประสานทรัพย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กหญิงชาลิสา  โชติรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
439 เด็กหญิงชนกกมล  แก้วชนะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
440 เด็กหญิงอันนา  เจริญศักดิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
441 เด็กหญิงณัฐธีรา  เจี้ยนติ้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
442 เด็กหญิงนวชนก  เลิศบุญสุภา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
443 เด็กหญิงภาวินี  ฮาสุวรรณกิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
444 เด็กหญิงพอเพียง  อุทัยพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
445 เด็กหญิงเปมิกา  อั้นเต้ง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
446 เด็กหญิงณิชนันทน์  โสภา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
447 เด็กหญิงภูณิษา  แก้วไทย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
448 เด็กหญิงสิริกร  ธนพันธุ์พาณิชย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
449 เด็กหญิงลักษิกา  หงส์ฟ่องฟ้า โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
450 เด็กหญิงสิรีญณาฐ  โก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
451 เด็กหญิงกวิสรา  รุจิประภากร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
452 เด็กหญิงพลอยภัสสร  ถิรจิตโต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
453 เด็กหญิงกนก  ศิริลัภยานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
454 เด็กหญิงกชพรรณ  หิรัณยรัศมีวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
455 เด็กหญิงชลิษา  บัวทอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
456 เด็กหญิงนิชกานต์  กาญจนคีรีธำรง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
457 เด็กหญิงกันตา  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
458 เด็กหญิงอภิชญา  นารถพจนานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
459 เด็กหญิงณิชารีย์  ชโนทาหรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
460 เด็กหญิงนภัสนันท์  แซ่ลิ่ม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
461 เด็กหญิงกัญญ์กุลณัช  ทองสุก โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
462 เด็กหญิงชนาภา  ตุ้งแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
463 เด็กหญิงบัวชมพู  เกียรติธนวัฒนา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
464 เด็กหญิงพลอย  กอเจริญเกียรติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
465 เด็กหญิงอภิสรา  ขุนจันทร์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
466 เด็กหญิงภริณ  หังสพฤกษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
467 เด็กหญิงณัชชา  ว่องเกษตรสิน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
468 เด็กหญิงอรัชพร  สินโน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
469 เด็กหญิงพิมพ์ศา  พรหมสุทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
470 เด็กหญิงศวิตา  นฤปิยะกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงชุติมณฑน์  หนูสุวรรณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงกันยกร  สุวรรณธนเดช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงกันติชา  ไตรแสง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงจิดาภา  อ้นพุ่ม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงวทัญญา  อนันต์วิทู โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงกิดาการ  เลิศวณิชย์วัฒนา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แซ่จิว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงณิชาภัทร  จีวรงคกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงรมย์ธีรา  พาณิชย์กุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงกฤติมา  โพธยาภรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงจิรภิญญา  คงดำ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงชลฐิษา  บัวทอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงสุภาวรัญญ์  มนูญวิริยะกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงเปรมณพิชญ์  บัณฑุชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงรภัทภร  เชน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  งามเขต โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงณัฐณิชา  เพชรรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงชนิกานต์  ศุภพิสิฐกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงวิธาวดี  กิตติภูมิ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงณิชนันทน์  อิทธิพลานุคุปต์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงพิมพ์ดารินทร์  ชัยกาญจนกิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงสิริสวรรค์  แซ่เฉีย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงภณิตา  ชวศิริ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงธีราภรณ์  คงทอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงอภิญญา  ชีววัฒนาพงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงฟาเซียร์  ดาแม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงภวิษฏา  เพ็งศรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงเกตน์สิรี  อ่อนหวาน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงธัญชนก  ว่องธรรมวิชา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงชนิดาภา  คณาวิวัฒน์ไชย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงอุมาวดี  สุขวัฒนโชติ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงปุณิกา  เบญจกาญจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงบุญสิตา  ปักษิณศิริ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงจีรนันท์  บุญช่วย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงธนวันต์  วิจิตรพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงธัญลักษณ์  แก้วมณี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงพิชชาภัทร์  ธนวัฒน์กุลจิรา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงปุณยาภา  แซ่ลิ่ม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงพิชชานันท์  พิทยาภา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงปวริศา  แซ่คู โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงปัณณ์  ตันพาณิชรัตนกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงขวัญวีรยา  รุจิวณิชย์กุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงปรรณ์  เตชินรุ่งธรรม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงภูษณิศา  เศารยางกูร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงกุลภากร  ทำความดี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงจิติรดา  วิทยากิตติพงษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงชัญญนิษฐ์  ลีรพงศ์นันต์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงณัฐนรี  สมบูรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงสิริกานต์  สิทธิการิยะวัตร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงชญารัฐ  รัตนพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงยศพัฒน์  ชนะพาณิชย์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงไหมแพร  แสงเกิด โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงนภัสชนก  มาลากุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงรุ้งพรรณราย  แซ่ลือ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงรมณีวรรณ  แซ่ลือ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สิริสิทธิ์ภคกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงสิรีธร  ไชยรัตน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงวริญญา  ศรีราชรักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงปวริศา  จีนลิบ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงกษมา  ศิริลัภยานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงบุณยาพร  มณีประพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงนะมาพร  อัพภาสกิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงธนพร  เศรษฐเสรีกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงปวริศา  แสงแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงจณิสตา  ลิ้มเพียรจัด โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงธนพร  ชีวะหิตานนท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงปุณณิศา  ลีลาวรเศรษฐ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงธัญญารัตน์  เยี่ยมพานิช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงนัจพันธ์  ปัตตะพัฒน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงเปมิกา  สุวรรณรัศมี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงศศิณัฏฐ์  จันทพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงปฏิญาภรณ์  ใสบริสุทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงรมิดา  ชาติจิรกาล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงณัฏฐกมล  พนัสพัฒนา โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงณภัทร  ปล้องแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงญาณภัทร  ชูบัวทอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงมนัสวี  เมฆทัศน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บัวแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงสุภนิชา  บำรุงพฤกษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงพรปวีณ์  สังข์เกษม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงปาณิสรา  ยงยุคันธร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงพีรดา  อินทร์จันทร์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงทักษวดี  โล่ห์พัฒนะกิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงพิชญาภา  ลีลาสินเจริญ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ชูกำเนิด โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงพริมา  จันทร์หนู โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงกุลนันทน์  พงค์พิทักษ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เมืองจันทร์บุรี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงรจนทิพย์  ศิริจิรวัฒนวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงลภัสรดา  ลีเลิศวงศ์สกุล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงพิชญาภัค  จองนิธิโรจน์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงพาขวัญ  แสงสุวรรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงพลอยไพลิน  บุญถวิล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงแพรวไพลิน  บุญถวิล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงพิชญธิดา  พานิช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงณัฐชานันท์  สังข์ศิลชัย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยสาลี โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงธนพร  ปรีชาติวงศ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงวิรตา  รุ่งคุณากิจ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงธาวินันต์  ยางทอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงสุจรรย์จิรา  เพ็ชรสุวรรณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงภาสินี  จันทร์ทอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงนิตย์รดี  แก้วสม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงจิรชยา  ศรีสะกูล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงฐิตาภา  โทราตานิ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงโชติกา  โชติธรรมรส โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงณัชชา  ฟุ้งทศธรรม โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงนัทธมน  มุสิกศิริ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงรมณ  เพชรสุทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงหทัยภัทร  แสงแก้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงปวริศา  อินทมะโน โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงสุพิชญา  เวชชาภินันท์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงณิชา  ปิ่นทองพันธ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงโรจนา  โรจน์อนุสรณ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงขวัญมนัส  สมมนัสวณิช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงสุธิมา  สุวรรณประดิษฐ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงพัตตราภรณ์  เฉิดผล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงกฤษณา  บุญเรือง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงอชิรภัสญ์  แซ่โง้ว โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงศตพร  เทพยจาย โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงศุภวัลย์  คงทอง โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงพัชมณ  ขวัญนิมิตร โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงวิริย์ธารา  วงศ์วิชญะ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงชนิตา  พงศ์พัฒนะพฤทธิ์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงไปรยาวรรณ  สุวรรณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงธธรรศสมล  ไชยวรรณ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงธัญญรัตน์  พานิช โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงนวินดา  ชาติจิรกาล โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงนุตประวีณ์  มีสมจิตต์ โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กชายมาวิน  วรรณพงค์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  บุญดำ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
602 เด็กชายศิริชัช  ศรีตะนัย โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
603 เด็กชายภูมินริศร์  ทองคำ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
604 เด็กหญิงมณฐกานต์  แพทอง โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
605 เด็กชายพีรณัฐ  ลำธารหิรัญกุล โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
606 เด็กหญิงธนัญชญา  แก้วทักษิณ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
607 เด็กหญิงชุณหกาญจน์  แสงจันทร์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
608 เด็กชายธีรเมธ  ขวัญแคว้น โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
609 เด็กหญิงวินตา  รัตนจันทร์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
610 เด็กหญิงกฤชญา  อินทพันธ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
611 เด็กหญิงอริชยา  สุวรรณบัณฑิต โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
612 เด็กชายกันตพัฒน์  วิจิตรพันธ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
613 เด็กหญิงเทพินทร์  โอฬารธเรศ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
614 เด็กชายศุภกิจ  กรอบเพ็ชร โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
615 เด็กชายศุภกร  บุญกอบแก้ว โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
616 เด็กหญิงปาลิตา  ปานะบุตร โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
617 เด็กหญิงปสุตา  วัฒนสกุลเอก โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
618 เด็กชายปุณณวิช  สุดธาราภิรมณ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
619 เด็กหญิงณิชา  แก้วจักวัติ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
620 เด็กหญิงพิรญาณ์  หนูฉ้ง โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
621 เด็กชายธรรศคมน์  ตันติพิมลพันธ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
622 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ปุสวิโร โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
623 เด็กชายปุณญพิพัฒน์  เดิมยิริง โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
624 เด็กหญิงธัญพิชชา  จันผลช่วง โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
625 เด็กหญิงจันทต์ฉาย  พลูสวัสดิ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
626 เด็กหญิงศตพร  เพชรมีค่า โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
627 เด็กหญิงนณัฐชา  ทศบัญญัติ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
628 เด็กหญิงวรณัณ  แซ่ลิ่ม โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
629 เด็กหญิงชมพูพันธ์ทิพย์  ขวัญนิมิตร โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เผือดผ่อง โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงชนากานต์  แก้วมหากาฬ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงรวิวรรณ  บัวพันธ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงวิศรุตา  ผุดดวง โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กชายอารักษ์  ตรีไวย์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กชายชารีฟ  หมัดสมาน โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชอบกิจ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พุทธกูล โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กชายชยุตม์  ทองน้อย โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงเปรมิกา  กลิ่นทิพย์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายภูริพัฒน์  มณีรัตน์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงชนิกภัค  อุคะหะ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงอินทิรา  จุลสราญพงษ์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงณัชริญา  เกียวจันทึก โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงปริมรตา  ด้วงช่วย โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงชญานิศวร์  บุญรอง โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงอัสนา  อิินทานุกูล โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงชนิกานต์  ประทุมมณี โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงลลิดา  มุณีกด โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กชายวรรษ์มงคล  นิรันดร์พุฒ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กชายภูติณัฐ  เจียะจิระวิบูลย์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายเอกเอื้อรักษ์  บุญดำ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงภูริชญา  เจริญคงไพบูลย์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุวรรณวงค์ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงสุประวีณ์  ละอองเทพ โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  สุคนธา โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายรัชพล  ศรีทองแก้ว โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กชายธนรัตน์  ชีวรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
658 เด็กหญิงภวิภา  อ่องพัฒนกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
659 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  ปานมงคล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
660 เด็กชายสิงหา  หวันสะแหละ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
661 เด็กหญิงปภาดา  เลี่ยมเพชร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
662 เด็กหญิงปพิชญา  เจริญสุข โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
663 เด็กหญิงจิรัชญา  นิลพรหม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
664 เด็กชายก้องภพ  บัวอ่อน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
665 เด็กหญิงธนภร  ปาละวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
666 เด็กชายอรรถพล  นันทะผ่อง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
667 เด็กชายอะฟันดี้  อดลสมาน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
668 เด็กชายณภัทร  สุวลักษณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
669 เด็กหญิงณิชาภัทร  คันธินทระ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
670 เด็กชายรัชต์กวี  ลิ่วเฉลิมวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
671 เด็กชายประกายรัตน์  รูปโอ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
672 เด็กชายปวริศร์  จินดาดวง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
673 เด็กชายนนทิภูมิ  สมดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
674 เด็กชายนนทรี  เกื้อเส้ง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
675 เด็กชายจิรภัทร์  ทองเสน่ห์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
676 เด็กหญิงอลิษา  ชะตาแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
677 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ลิ่มโซ่ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
678 เด็กหญิงธัญญธร  โอวาท โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
679 เด็กหญิงสุรีรัตน์  จำปาสี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
680 เด็กหญิงฐิตาภา  บุญพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
681 เด็กหญิงอชิรดา  เนียมคง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
682 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  แก้วปาน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
683 เด็กชายธนพันธ์  สุวรรณรักษา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
684 เด็กหญิงชิดชนก  โดบีมอ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
685 เด็กหญิงธัญวรัตม์  กุมมาร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
686 เด็กหญิงจิรารัตน์  ดำนุ้ย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
687 เด็กหญิงคเณชา  ผูกจิตต์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
688 เด็กชายสรกล  รักสกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายจักรกริช  ชิตมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
690 เด็กชายบุพกร  อำไพฤทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
691 เด็กชายชีระวิทย์  ลาภอรุณวิทย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
692 เด็กชายณัฐพล  ปิ่นคง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
693 เด็กชายธีรภัทร  สังข์แก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
694 เด็กชายวรกร  กุลชาติประภา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
695 เด็กหญิงปริยาภัทร  เพชรจง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
696 เด็กหญิงญาณิศา  อาวรณ์เจริญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
697 เด็กหญิงแพรวา  จิตนิยม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
698 เด็กชายอัครวัฒน์  หลีสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
699 เด็กหญิงปุญญิสา  พานิชกรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
700 เด็กชายภูริวัฒน์  ศรีสุข โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
701 เด็กชายนรภัทร  ภูวนารถ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
702 เด็กชายศุภฤกษ์  สมดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
703 เด็กชายฟาริส  อินต๊ะนิล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
704 เด็กชายภูริณัฐ  ทองเพชร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
705 เด็กหญิงทักษอร  คำแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
706 เด็กหญิงทักษพร  คำแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
707 เด็กหญิงอรณิชา  ผอมคง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
708 เด็กหญิงศุภรดา  ปาลาวัน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
709 เด็กหญิงชญานี  มุณีกาญจน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
710 เด็กหญิงจรรยพร  สุขาเขิน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
711 เด็กชายพัชรพล  เทพทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
712 เด็กชายนัทธวัฒน์  สุวรรณชวลิต โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
713 เด็กชายคุณัชญ์  คำเทศ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
714 เด็กชายสมยศ  พ้นภัย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
715 เด็กชายทวีรัตน์  ชีวรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
716 เด็กหญิงวริชา  ปัญญาธนกร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
717 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ประทุมทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
718 เด็กหญิงฟาดีลาห์  หีมเบ็นหมาน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
719 เด็กหญิงพรชนก  คงรื่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
720 เด็กชายพงศ์กฤษฎิ์  ธนินสุนทรภักดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
721 เด็กหญิงพิชญพร  จินดารัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
722 เด็กหญิงพิชชาภา  เพียรเจริญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
723 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สุวรรณโณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
724 เด็กชายธนกฤต  มีลาย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
725 เด็กชายณัฐวัฒน์  ไหมทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
726 เด็กชายวิรวิชญ์  แก้วอิทริทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
727 เด็กชายทองเอก  เบญจรัตนฉัตร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
728 เด็กหญิงพุทธิตา  สุขยะฤกษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
729 เด็กชายกร  เขียนวารี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
730 เด็กชายธรรมสรณ์  จันทวุฒิ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
731 เด็กชายอติกานต์  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
732 เด็กชายธีรพล  พละกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
733 เด็กชายสเตฟาน  เจะอุมา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
734 เด็กชายนราวิชญ์  อริยะวงศ์สกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
735 เด็กชายสหะศักดิ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
736 เด็กชายศุภกิตติ์  แพ่งกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
737 เด็กชายอามีน  หวังเจริญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
738 เด็กชายรัชชานนท์  ใบบาว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
739 เด็กชายสรวิชญ์  จันทร์ภาพ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
740 เด็กชายพัฒน์ธน  เลกากาญจน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
741 เด็กชายสรวิชญ์  บุญมาก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
742 เด็กชายรังสิมันตุ์  ทวัยทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
743 เด็กชายปัญกร  เศรษฐสุข โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
744 เด็กชายสิรภพ  มะลิวรรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
745 เด็กชายวรพัทธ์  ศรีประเสริฐ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
746 เด็กหญิงณพิชญา  พูลภักดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
747 เด็กหญิงอรสินี  คำจุลลา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
748 เด็กหญิงนิชนันท์  จันทร์นุ้ย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
749 เด็กหญิงรัสนา  ทองมาก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
750 เด็กหญิงกฤติกานต์  ทองแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
751 เด็กหญิงนิรดา  พันธุรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
752 เด็กหญิงดาวเคียงเดือน  หลีศิริ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
753 เด็กหญิงศุภสุตา  ตั้งเส้ง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
754 เด็กหญิงธัญลักษณ์  มณีโชติ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
755 เด็กหญิงธัญชนก  ไพศาสตร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
756 เด็กหญิงณัฐนิชา  ยอดแก้วเปีย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
757 เด็กชายสิรวิชญ์  นวลบุญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
758 เด็กชายพสิษฐ์  มากแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
759 เด็กชายศุภณัฐ  ชนะวรรโณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
760 เด็กหญิงศุภัชญา  อุทรส โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
761 เด็กหญิงพัชชา  แซ่โหล่ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
762 เด็กหญิงณิชาภัทร  ทิพย์มณเฑียร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
763 เด็กหญิงสาริศา  อมรนันทากร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
764 เด็กหญิงณัฐนรี  บิลอะหลี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
765 เด็กหญิงธนพร  สาลิกา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
766 เด็กหญิงชนิสรา  ลัพกิตโร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
767 เด็กหญิงแทนขวัญ  ไตรภูมิ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
768 เด็กหญิงปานิศชญา  แก้วสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
769 เด็กหญิงซีรีน  คงคาลิหมีน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
770 เด็กหญิงลูน่า  เคียวทานิ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
771 เด็กชายศกร  มณีพรหม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
772 เด็กชายพัชรพล  วงศ์สุริยะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
773 เด็กชายชนะพล  ขุนเนียม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
774 เด็กชายบัซซาร์  หลำเบ็นสะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
775 เด็กหญิงศิชยา  ชิตมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
776 เด็กหญิงกฤตพร  วัดฑะทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
777 เด็กชายคชภักดิ์  มานะการ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
778 เด็กชายสุทิวัตถ์  มีสัจจานนท์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
779 เด็กชายณัฐภัทร  หงส์สุนันท์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
780 เด็กชายพงศภัค  บุญนุ่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
781 เด็กหญิงเพียงอัมพร  จันทรประสูตร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
782 เด็กหญิงชญานิษฐ์  ญาณวาโร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
783 เด็กหญิงฐิตารีย์  บุญช่วย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
784 เด็กชายกันตพงศ์  พรหมนวล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
785 เด็กชายภูมิทัศน์  อรุณพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
786 เด็กชายธนกร  บุญศรีรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
787 เด็กชายซัลซาบีล  หมัดผอม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
788 เด็กชายเจตนิพัทธ์  เจือบุญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
789 เด็กชายสิรภพ  บุญมณฑิรา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
790 เด็กชายรณกร  สุวรรณกิจ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
791 เด็กชายเตชินท์  ขาวทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
792 เด็กชายนภัทร  มีสุขศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
793 เด็กชายเป็นหนึ่ง  นิคมจิตร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
794 เด็กชายกันตินันท์  โอคง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
795 เด็กชายณัฐพัชร์  สังขพันธุ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
796 เด็กหญิงนัสริน  นิยมเดชา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
797 เด็กหญิงเปมิกา  ทองพูล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
798 เด็กหญิงปกิตตา  จุลพูล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
799 เด็กหญิงอัจฉรา  ศรีชูทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
800 เด็กหญิงพิชชากร  เฮง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
801 เด็กหญิงชัญญาภัค  สุรวาทโกสิน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
802 เด็กหญิงชนัดดา  จิตสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
803 เด็กชายศักดิ์นที  เจริญวงค์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
804 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พานิชกรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
805 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  แสงคาร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
806 เด็กชายกษิดิ์เดช  หีมมะหมัด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
807 เด็กหญิงวรฤทัย  ศิริตระกูล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงธีร์วรากานต์  จันทะคาร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายสิริชัย  แก้วมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  บุตรอินพรหม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายดิสฮัม  หลำจะนะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายอัษฎาวุธ  ทองเพชร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายกฤตัชญ์  แซ่โค้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กหญิงมิ่งกมล  สงผัด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายสิทธิกร  ปานถนอม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงสิริยากร  บัวชุม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กหญิงธวัลรัตน์  นวลน้อย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงนพนภา  ลือกำลัง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงอัสมา  แก้วคง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กชายนูร ซามัน  ฮาลิม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงโยษิตา  หยูหงิม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กหญิงนภาภัทร  บุญพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กหญิงธนวรรณ  มุขดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กชายธนดล  สุวรรณชาตรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายธีรศักดิ์  มณีรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
826 เด็กหญิงสุภาวดี  ชูลีรักษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
827 เด็กหญิงนิตา  จงไกรจักร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
828 เด็กชายอติวิชญ์  ชิตพงษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
829 เด็กชายณัฐนันท์  สวัสดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
830 เด็กหญิงอิสราวดี  ฉายารจิตพงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
831 เด็กหญิงนงนภัส  มณีโชติ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
832 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญทัศโร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
833 เด็กชายนันทพัฒน์  ปิ่นคง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
834 เด็กหญิงไชน่า  ด้วนมี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
835 เด็กหญิงชนิดาภา  คงเจริญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
836 เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงชลพรรษ  สาสุธรรม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
838 เด็กหญิงวชิรญาณ์  สอนสงวนวงษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
839 เด็กหญิงอาซีซัน  เล่งหลัก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
840 เด็กหญิงกัญญารัตน์  แป้นเอียด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
841 เด็กหญิงฐิติภัทรา  พุทธะวิโร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
842 เด็กหญิงศศิกานต์  คำแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กหญิงชนัญธิชา  เหมือนทองเกื้อ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กชายปฎิวัติ  ชูชื่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงณัฎฐา  สิทธิพงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กชายฐปนพร  เกตุแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงชฏาพร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงวีรวรรณ  วุ่นดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายบรรณสรณ์  บุญสิทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กชายโยธิน  เชื้อช่วยชู โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงสุกัญญา  สะเม๊าะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงนารดา  เจียมสัมพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงวิชุตา  แสงประดับ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กชายอองรี  เบ็ญหยีหมาน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงนภัสวรรณ  กันตังกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  คงพรม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
857 เด็กชายอนุชิต  สุวรรณโรจน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงพิทิศา  ตรีวัย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
859 เด็กชายธนกร  บินหม้าหลี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงณัศกาญจน์  แซ่จัง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงวรางคณา  แก้วไกรกรอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงฐานพัฒน์  ลิมปโนภาส โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
863 เด็กชายจิรัชธรณ์  สิงหพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
864 เด็กชายอัดนาน  หลังเกต โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กชายกมลทรรศน์  อ่อนอารี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กชายธีรโชติ  อินทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กชายภูริทัศน์  มะลิวรรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กชายธีรภัทร  ช่วยฉิม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
869 เด็กชายธนกร  เสือทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กชายกวิน  สงผัด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กชายนัควัต  นิยมเดชา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายจิรวรุส  อุปถัมภ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กชายศุภกร  ศรีวิชา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กชายชาญวุฒิ  พรหมบุญแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายเขตโสภณ  เกิดทิพย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กชายภควัต  คชรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กชายราชพฤกษ์  ศิริรักษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กชายนราทร  โต๊ะลาวัลย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายสิทธินนท์  ดอแม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กชายรพีพัฒน์  เมืองแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงพันธิตรา  วิยุโยธิน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงธัญรัศม์  ยอดประสิทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงอคิราภ์  เหมือนหนู โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงณัฐวิภา  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงณชามล  โภชะเรือง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงเขมิกา  แก้วภิบาล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงปาณิศา  คงมี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงธณพร  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงธนพร  สุวรรณชวลิต โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงอภิญญา  เกตุตรง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงณัฐทิชา  โลพะกูล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงสวรรยา  วงศ์ชนะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงพัทธวรรณ  บุญช่วย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หนูสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กชายวิศวยศ  ธรรมจ้อม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายพนธกร  โภชนกิจ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายเนติธร  สังข์สุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงกวินนาฎ  เครือทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กชายธันวา  ลมุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กชายอัครเดช  เหมือนทองมาก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงศุภศิริ  ปาลาวัน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กชายกฤติธี  บุญรัศมี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงพราวรวี  จันทร์สุขธนัส โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กชายเรืองวิทย์  ภู่มณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กชายนครินทร์  อิสโร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กชายอชิรวิชญ์  คำหอมกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กชายคณาธิป  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กชายปุณณวิชญ์  หนูเดช โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กชายภาณุมาส  พรหมศิลา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กชายเกิดดี  มีอินถา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กชายพงศ์ปณต  โภชนกิจ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กชายกฤษฎา  จันทชาติ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กชายฉัตรดนัย  ขุนทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กชายชนพัฒน์  วุ่นซิ้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงรับพร  ตีบสุวรรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงนภสวรรณ  จันทร์มุ้ย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงฐิติวรดา  เตชะศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงฐิติญา  ประทุมชาติภักดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงญาณิศา  จันทรักษา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงวรัญญา  แก้วประกอบ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงกมลชนก  ยางทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงอัยย์สวรรค์  ไพมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงวรวรรณ  แก้วหวังสกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายสิรภพ  สุขชู โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กชายภาสกร  แจ่มจันทา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุวิทยาภรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงพิชามญธุ์  ปานงาม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงนริศรา  ขวัญทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีแก้วทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงตรีกมล  บุญธรรม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงฐานิศรา  พิทักษ์ธรรม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงนริศรา  คงสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กหญิงปพิชญา  กาฬวงค์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงนภัชชา  จังอินทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงพิราอร  พิลา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงณัฐนิชา  พรหมเกิด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงณัฐธิดา  หิรัญพันธ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงเปมิกา  สุวรรณโณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงนภัสสร  ทองไฝ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุวรรณชาตรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงพิชญาภา  หมีนโยธา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพชรทรัพย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ณะกูล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงกัญญาภัค  ณะกูล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กชายภัทรพงศ์  วิหะกะรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงจรัสระวี  ทองปัญจา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงชลดา  บุญรังษี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
948 เด็กชายจิณณวัตร  หวัดแท่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
949 เด็กชายปุณณวิช  เดชาวงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
950 เด็กชายภูมิพัฒน์  คงสม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
951 เด็กชายยศกร  ชายแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงณัฐนิช  เพชรมะณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงณฤทัย  ตรีรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงภัทรวดี  ปาโต โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
955 เด็กชายณวัฒน์  ดิษโสภา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงทัศนีย์  เหล่าดาราจักรดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
957 เด็กชายจิรภัทร  สุวรรณบุตร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
958 เด็กชายธนกร  มหาสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
959 เด็กชายธีรเดช  พลแสง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
960 เด็กชายภัทรกฤต  จั่นฤทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงขวัญข้าว  ปานทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
962 เด็กชายเผ่าพงษ์  อินทะสะโร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
963 เด็กชายตรีโรจน์  ทองหวั่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
964 เด็กชายมูฮัมหมัดชารีฟ  หยีสมันอาหลี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
965 เด็กชายชวกร  ปิยภาณีกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กชายกรวินท์  เพชรรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
967 เด็กชายศุภกิตติ์  วิจิตรโสภา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
968 เด็กชายปวริศ  อนุโต โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงสุวิชญา  พิทักอักษร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
970 เด็กชายศาสตรา  นวลจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงนันทิชา  ชาติโร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
972 เด็กหญิงอภัสรา  มีนอก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
973 เด็กชายอมรเทพ  อุไรรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
974 เด็กชายสีหะศักดิ์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
975 เด็กชายธนินวัฒน์  ทองด้วง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงฐิติกานต์  อิสโร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงปวันรัตน์  หนุนอนันต์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กาญจนคลอด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงธันยธรณ์  เอียดอ้น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงจิ้งฟาง  จอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงมณฑาทิพย์  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงชนกมล  บุญจบ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงชนชนก  บุญจบ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงธนภร  สวนสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงจิรัชญา  จันทะพงษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงอภิชญา  เยาว์ธานี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงณัฐริญา  สมบัติ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงฑิตราภัทร  ป่านลาย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงเปรมิกาญ์  คำตา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงวาริสา  เสนาทิพย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
991 เด็กชายถนัดกิจ  จันจุฬา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กชายภูบดินทร์  หมันหนุน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กชายกฤตภัค  วรรณสะโร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กชายธีรวิชญ์  ทองวุ่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กชายปรเมษฐ์  ชาลี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กชายธนกฤต  ประทุมวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กชายธนกร  ศรีงาม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กชายธนภัทร  ยะเอะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กชายรุ่งรุจ  จินดามณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายอุฬาร  คงบุญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายปวัตร  ชุมพงษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายตฤณ  นิลโมจน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายพณธกร  เจริญวัฒนะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงวิภาดา  ตั้งหิรัญเสถียร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงฐิตารีย์  บัวสาย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงฐานิดา  คำหอมกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กหญิงธันวดี  แสงสีดำ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงจิรัชญา  แอเหลาะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงธัญมน  รัตนสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงเมธาวี  บัวผุด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงญาโณทัย  เกษตรสมบูรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงกรกนก  แก้ววารี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงอโณทัย  หนูทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กหญิงฮุสนา  พุ่มเกื้อ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1015 เด็กหญิงชนิตนันท์  ดิสสระ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1016 เด็กหญิงณัฐณิชา  เกิดละเอียด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1017 เด็กหญิงรุ้งรดา  จันทสุรัส โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1018 เด็กหญิงปัณฑิตา  ยอดพรมทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1019 เด็กหญิงมีสุข  จงสุข โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1020 เด็กหญิงไรวินท์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1021 เด็กหญิงพัชราภา  แสงจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1022 เด็กชายศุภชัย  คงฤทธิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1023 เด็กชายอัฟนาน  ราดหามาด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1024 เด็กชายไอศูรย์  เจตนเมษฐ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1025 เด็กชายกรวิชญ์  ยอดแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1026 เด็กชายปัณณวิชญ์  คงเมฆ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1027 เด็กชายพลทัต  จันทร์ทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1028 เด็กชายธีรเดช  ไกรขาว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1029 เด็กชายอันวาร์  มูเก็ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1030 เด็กชายชลธี  ยิ้มยก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1031 เด็กชายณัฐนันท์  วินสน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1032 เด็กชายเตชณัฐ  กระปุกทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงกันติชา  จันจุฬา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงมานิตา  จิตพิทักษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1035 เด็กหญิงวราภรณ์  จุลจินดา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กหญิงศุภิสรา  ปานมุข โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กหญิงภรพิพัฒน์  ยืดยาว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กหญิงสุชานาฎ  ขวัญอ่อน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ศรีวะปะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กหญิงพิชญธิดา  ชื่นกลิ่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุวรรณเนาว์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายอดิศร  แสงดวง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายศิรพัชร  จันทร์เกิด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายรัฐภาคย์  บิลแสละ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายฐิติพัสน์  จันทบูลย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กชายชัยวัฒน์  สุวรรณชาตรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กชายณัฐวงศ์  แซ่ตั้ง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เนื่องอุบล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงญาณิศา  มณีโรจน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงศิรประภา  ปัญญาธนกร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงณิชกานต์  เซี่ยงจ๊ง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงสิริกัญญา  หวยสูงเนิน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงวิสสุตา  แก้วผดุง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงรัตน์ติกานต์  สุวรรณจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงจิติญาดา  ชูสงค์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กชายยศวรรษ  แซ่ลิ่ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กชายรัชชานนท์  เพชรพงศ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายอภิวัฒน์  ผลเงาะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กชายศิวัช  สุขสมัคร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงเทียนเพชรกะรัต  จันทรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กหญิงณัฐณิชา  รักษ์ทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สุขแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงธัญรดา  สันหัส โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1064 เด็กชายนรภัทร  โฮ่ลิ่ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายธนกฤติ  เอียดแก้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายจิรภัทร  ทองมาก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายอธิภัชค์  เจริญพร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1068 เด็กชายหฤษฎ์  เผือกผ่อง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายอะนันไชย  แก้วสินสวัสดิ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายณัฐวรรธน์  ทองจีน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1071 เด็กหญิงรวินท์นิภา  บุญญะสุวรรณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญอินทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1073 เด็กหญิงสิริกาญจน์  ดารารัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงนลินนิภา  มาลัย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1075 เด็กหญิงจริณญา  สังข์ทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายชนะพงศ์  ปาวาลย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายณัฐภัทร  จันทเวทิน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายวรายุทร์  สงเคราะห์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายพีระภัทร  เรืองสมานไมตรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายสุภณัฐ  แก้วคงบุญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายพสุชา  วิริต โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1082 เด็กชายส.เทพบุตร  ลอองศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงณัฐกมล  จันทรักษา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายสิปปภาส  ส่งแสง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1085 เด็กชายวราสิทธิ์  เส้งเสน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายวรภัทร  ภาระรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1087 เด็กชายพศิน  ทองทิพย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1088 เด็กชายศิวัฒม์  ทองชูช่วย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายธนกฤต  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1090 เด็กชายเยลโล่  ภูษาธร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายณัฐนนท์  ชมภูวิเศษ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายวีรพันธ์  ทองเอียด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1093 เด็กชายพลภัทร  อ่อนทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1094 เด็กชายกามิล  ชุมรักษา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงณัฐณิชา  สามัน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงสินนภา  สินสมบูรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1097 เด็กหญิงสุพิชญา  พรหมจรรย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงกวินธิดา  ทองอร่าม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1099 เด็กหญิงณภัทร  หัตถธรรมนูญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1100 เด็กหญิงชนากานต์  แก้วภัทรไชย โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1101 เด็กหญิงสุธาดา  จุลจินดา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1102 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สกูลแพทย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1103 เด็กหญิงสิรินดา  ทองกำเหนิด โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1104 เด็กหญิงมามารีน  หัสเล็ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงจิรัชญา  ทองขจร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงแพรมณีแก้ว  ปาณะศรี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงกัลยกร  พรหมมณี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงนภัสรพี  วิไลรัตน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงธิดานันธ  คงประสม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงกมลชนก  คงมัยลิก โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงนภพร  ตันนิกุล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1112 เด็กชายณภัทร  รักษาพล โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กชายณฐกร  วังสปราบ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กชายปัญจพล  กาญจนะ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงศรสวรรค์  สุวรรณกาญจน์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กชายชยพล  เจี้ยงเต็ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1117 เด็กชายปรานต์  ทองแท่น โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1118 เด็กชายพชรพล  หยีสมันอาหลี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กชายศิวัช  จันทร์อ่อน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กชายภาคิไนย  นวลศรีทอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายณัฐพนธ์  สุภาพาส โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายชวดล  บุญรังษี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงธนฤมล  พายุหิน โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงนพวรรณ  สุขอำไพ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1125 เด็กชายปัฐยาวัต  จันทร์กอง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายชนินทร์  ดิษโสภา โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงวรัทยา  หนูอุไร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงณัฐษา  พลภักดี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงวนัชพร  พรหมจรรย์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงธนัชพร  พรมพินิจ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1131 เด็กชายศิวัฒน์  มูเก็ม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงธนัญชนก  ณ พัทลุง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงธนารีย์  ราชปักษิณ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1134 เด็กชายนันทิพัฒน์  ทิพย์เพ็ง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายคุณปลื้ม  รักษาภิกษุ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงสุทธิดา  สมประสงค์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายทัตพงศ์  แซ่โค้ว โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงกรกมล  อาษาชำนาญ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงณัฐกานต์  สุขเกษม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงเหมวรรณ  จันทโร โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1141 เด็กชายพลภัศร  พรหมพิทักษ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1142 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ศรีสังข์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงขนิษฐา  ขุนศรีจันทร์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงพิชญา  อัปยัง โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กชายธนากร  แก้วสมบูรณ์ โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1146 เด็กชายการัณยภาส  ฤทธิ์ฉิม โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1147 เด็กชายมิ่งคุณ  ลิ้มปารมี โรงเรียนพลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงธัญกมล  โพธิ์มน โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 คณิตประถม
1149 เด็กชายธีทัต  ประชาเสรี โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 คณิตประถม
1150 เด็กหญิงชวิศา  รุจิแสงอนันต์ โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายธันวา  ถิ่นกาแบง โรงเรียนวรพัฒน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายสุรเชษฐ์  ช่วยเนียม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1153 เด็กชายพันธรัตน์  จันทรมณีวงศ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1154 เด็กชายวริทธิ์นันท์  สุดถนอม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1155 เด็กชายภูวศิษฏ์  อรุณพันธ์ุ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1156 เด็กชายสฐิภพ  วงศ์วัชรานนท์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1157 เด็กหญิงนพรดา  ชูเหล็ก โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1158 เด็กหญิงปัทวีกานต์  แสวงบุญ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงสิริกร  วงศ์พายัพไพบูลย์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1160 เด็กชายคามิน  อัตตาสิริ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงชญานิษฐ์  มุณีแนม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงโชติกา  สุวรรณชาตรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1163 เด็กหญิงพิชามญช์  แก้วน้อย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงปินฉัตร  เนินทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1165 เด็กหญิงธนัชชา  สระศรีสวย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1166 เด็กหญิงสิริริญญ์  รอดผล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1167 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ยืนยัน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1168 เด็กชายเกริกเกียรติ  อินทรัศมี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1169 เด็กชายปรัชวิญณ์  แก้วมณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงสุภัสสรา  ชูมาลี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1171 เด็กหญิงฐิตรพร  โชคผ่อง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1172 เด็กหญิงกชกร  สุวรรณมณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1173 เด็กหญิงจิรชยา  ประกอบชัยชนะ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1174 เด็กชายอธิป  ฐิตะกาญจน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  นิลศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1176 เด็กชายธัญปกรณ์  สุวรรณชาตรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กหญิงธนิดา  คภะสุวรรณ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงกรปภา  แนมน้อย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงเมธาพร  พฤกษ์ธนากุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1180 เด็กชายฐปณัฐ  จินดาผ่อง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ผดุงภักดีวงศ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงสุภนิดา  ท่าศร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พยัคฆพันธ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1184 เด็กชายณชพล  ท่อนทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1185 เด็กหญิงภูริชญา  ฤทธิ์ภักดี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กชายพสธร  เพชรตีบ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1187 เด็กชายณัฐวัฒน์  ชัยโมห์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1188 เด็กหญิงปณิญชญาณ์  แก้ามณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1189 เด็กหญิงนรีรัตน์  หนูสุข โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1190 เด็กชายณัฐพงศ์  จินดาผ่อง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 คณิตประถม
1191 เด็กหญิงปุณยวีร์  ธงไชย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1192 เด็กหญิงพรรณพชร  วิระธรรมโม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1193 เด็กชายอานีส  นวลแย้ม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1194 เด็กชายพสิษฐ์  ชูลีรักษ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1195 เด็กชายเขมทัศน์  เทพนะ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1196 เด็กหญิงปทิตตา  จงกุลมณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1197 เด็กชายพันธสัณฑ์  โง้วเจริญไพศาลสิน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1198 เด็กหญิงลี่เจียน  ตัน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1199 เด็กหญิงรดาศา  ธนศักดิ์ธนา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1200 เด็กชายบัญญพนต์  แซ่ตัน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1201 เด็กชายภาคิน  อัตตาสิริ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1202 เด็กชายกฤษฎา  หลำเบ็นหมุด โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1203 เด็กหญิงนริศรา  บุญเลิศ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1204 เด็กชายบวรลักษณ์  โปจีน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1205 เด็กหญิงพิมพ์อักษร  สว่างศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1206 เด็กหญิงภัทรวดี  ช่วยยัง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1207 เด็กหญิงกัญญาวีร์  บริสุทธิ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1208 เด็กหญิงศุภฤดี  พีรสุขประเสริฐ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1209 เด็กหญิงณัฏฐากุญช์  โง้วประเสริฐ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1210 เด็กหญิงอรไพลิน  มากจันทร์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1211 เด็กหญิงณัฐณิชา  บำรุงศักดิ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1212 เด็กชายภูมิพัฒน์  นาคบุญช่วย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1213 เด็กหญิงคีตกมล  คงนวล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1214 เด็กชายทีฆทัศน์  โฆสถิตติกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1215 เด็กหญิงณัฐณิชา  ท่อนทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1216 เด็กชายณภัทร  ลัดดาวราภรณ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1217 เด็กหญิงญาตาวี  สวยงาม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1218 เด็กหญิงปรียาภา  พนาวิวรรธน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1219 เด็กหญิงศุกร์กัญญา  อุไรรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1220 เด็กชายณัฎณธรณ์  วิสัยชนม์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1221 เด็กชายสุอัยดี  ชุมรักษา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1222 เด็กชายปณิธิ  ดีพร้อม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1223 เด็กชายธนกฤต  อินทรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1224 เด็กชายจริวัฒน์  เอียดทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1225 เด็กชายภูมิ์ภัทร์  จอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1226 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  วรรละออ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1227 เด็กหญิงกรุณา  เรืองศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1228 เด็กหญิงพิชญ์สินี  คงแก้ว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1229 เด็กหญิงณัชชา  สินธนบดี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1230 เด็กหญิงสวิตตา  ชูทองคำ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1231 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  หมื่นศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1232 เด็กหญิงชวิศา  เอี่ยมศิริวัฒน่า โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1233 เด็กหญิงภิยาพัชญ์  วงศ์ชนากูล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1234 เด็กหญิงศิริกัลยา  สุวรรโณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1235 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ตั้งจิรโชติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1236 เด็กชายโรมัน  คงเรือง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1237 เด็กชายศิลากรฐ์  ขุนเพชร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1238 เด็กชายสิรภัทร  นวลนุ่น โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1239 เด็กชายจิรพงศ์  ศิริเสถียร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1240 เด็กชายภูวสิษฏ์  ชาญณรงค์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 คณิตประถม
1241 เด็กชายยชญ์ขพันธ์  สายชล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
1242 เด็กหญิงทาภัสสร  ตาคำ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายศุภวิชญ์  เกียรติขวัญบุตร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงอาเมเรีย  หลีตอสัน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1245 เด็กชายวชิรวิทย์  พันธ์เพชร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1246 เด็กชายธนโชติ  กรรณสูตร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1247 เด็กชายพสธร  รังสิมันตุชาติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายธีธัช  นพคุณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายเตชทัต  บริสุทธิ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงธมลวรรณ  ชิดมณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงกันต์ชิสา  จินตาคม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงเฬอทีชา  ลือขจร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงปาริมาศ  หนูเนียม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงพิมพ์ญากร  ชัยวรรณวุฒิ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงชนิสรา  ธรรมวาโร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงพิชญา  บุณยประสาท โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงภูษณิศา  พรมชะนะ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงนัชชา  เทพทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงอนุสธา  สุวรรณชาตรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุวิทยารัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายดารชาติ  ชำนาญนา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายปัณณวิชญ์  ผ่องขาว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงปริยาภัทร  เรือนสุข โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงไปรรุ้ง  แก้วลาย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงปัญญดา  แจ่มใส โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ณ นคร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายกัญญาภัทร  ภูนุชอภัย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายณัฐวุฒิ  บินดุเหล็ม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายพริษฐ์  ธนพัฒน์สกุลชัย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1270 เด็กหญิงกนกดารินทร์  โชติช่วง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายธีธัช  ชูมณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1272 เด็กหญิงเอื้อการย์  พฤฒิพรรลาย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1273 เด็กหญิงนภสวรรณ  ประดับจันทร์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1274 เด็กหญิงสุชัญญา  อิสรโชติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1275 เด็กชายณัฐพล  พลเดช โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1276 เด็กชายสงขลา  ดำดี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงภูชิตา  วงศ์เทพ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1278 เด็กชายกฤตบุญ  นพสุวรรณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายดุลยพล  ช่อผกา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงนลพรรณ  ประทุมวัย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1281 เด็กชายธนกฤต  ชิตวัฒน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงดิสนีย์  โชติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงชนัญชิดา  อาหลี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงลภัส  คีมทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายพชรพล  โสพิกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงชาลิสา  ทรัพย์สิรินาวิน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายปัณณวัฒน์  คงบัว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายนฤดล  ประสาทแก้ว โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงกัญญาวีย์  กาญจนประภาส โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายศุทธกานต์  เทพขุน โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายรัชพล  ยิ่งดำนุ่น โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงกุลณัฐ  บุญรัศมี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงจิรัฐิติกานต์  ณ พัทลุง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายพุทธิ์  หนูสันโดด โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายพอเพียง  รัตนมณี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงคณิศร  จินตุลา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กหญิงธนัญชนก  ปาณะบุตร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงนงนภัส  ศรีสุข โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงชุติสรา  วัฒนศักดิ์ภูบาล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงณัฐญาดา  สุขราม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงกานต์สินี  นวลสุวรรณ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
1302 เด็กชายศรัณยพงศ์  สุโร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กชายเตชินท์  พลวัฒน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กชายศิวัฒน์  บัวชื่น โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายสิรภพ  แซ่เล่า โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงศิรินภา  รักงาม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงปารมี  อิสโร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงปรียาภรณ์  แก้วทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงณัฏฐ์วรินท์  ช่วยเกื้อ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงสิริเมตตา  เรืองศรี โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายปัณณทัต  ณ พัทลุง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงวิภาวี  เอกไพรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายกนล  ศรีประเสริฐ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ชูโต โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงอิรวดี  ศิปิพงศ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายทนุธรรม  ประทุมทอง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงณัฐนันท์  วรรละออ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงปิยะวรรณ  สิรธุรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงกัญต์ชฎามาศ  ตาสา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายวิลเลี่ยม  เบ็คมันน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงกัญญภา  หนุนหะหยาด โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงสิริลักษณ์  ยอดสวัสดิ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กหญิงสุภัสสรา  หวังสุข โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กหญิงยัสมิน  ชุมรักษา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายธรรศ  แก้วรัตนา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงศิวนาถ  ขวัญโภคา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงลลิลดา  ผาสุขเนตร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงวีรดา  จันทกาญจน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงกุสุมา  สาวิโรจน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายสัณหณัฐ  ขันไชย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายณฐวัฒน์  จันทโรจน์วงศ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงชฎาณิศ  ช่วยชุมชาติ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงกัญญ์ภัทธ์  เหล่าเท้ง โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงชนิศา  คงเพชร โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กชายปรินทน  เปรมใจ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงปราณปริยา  เพชรสงคราม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงพิชญ์วดี  บรรจงดัด โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1338 เด็กชายคณิสร  อินทรัตน์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงปาณิศา  ปาโต โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงกัญจารภา  สุขนุ้ย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงปุณณดา  สง่าพงศ์ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงคุณัญญา  เกื้อสกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  หวังวโรดม โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เสรีวัฒนาชัย โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก้วยศกุล โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงวรนิษฐา  แซ่แต่ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงเปมิกา  ไกรนรา โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายธนิก  สมถวิล โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1349 เด็กชายเกียรติศักดิ์  พรหมราช โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1350 เด็กชายวิรุฬ  เขาแก้ว โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1351 เด็กชายธนวิชญ์  เดิมพรม โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1352 เด็กชายปัณณวัฒน์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1353 เด็กชายภัทรนิษฐ์  บุณไกรวงษ์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1354 เด็กชายณัฐพงศ์  บุญตามช่วย โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1355 เด็กชายเปรมมนัส  แซ่ลก โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
1356 เด็กหญิงณิชาภา  สังข์ศิลป์ชัย โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1357 เด็กหญิงสุมิตรา  แก้วหลวง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
1358 เด็กชายวรกันต์  ฉีดอิ่ม โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1359 เด็กชายธีรพัฒน์  หะรัญรัตน์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1360 เด็กชายอนาวิล  สุขสังวาลย์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
1361 เด็กหญิงศิรินทร์นภา  แก้วอินทร์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงศจีรัตน์  เรืองนุ้ย โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงศศิธร  ทองวงศ์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงอรสา  รัชนียะ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงกัลย์สุดา  นิลสุวรรณ์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงเมรี  ปานอินทร์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงกนกพร  ขุนแก้ว โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงยุวภา  สาธุชาติ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงจอมขวัญ  กาเลี่ยง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงกันญารัตน์  หนูตะพงศ์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1371 นายเจนจิรา  จำนงฤทธิ์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1372 เด็กชายนิพิฐพนธ์  นวลลอย โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงกมลชนก  หมัดหลี โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงธนัตดา  หนูอุไร โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1375 เด็กชายศุภวิชญ์  ทองตราชู โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงมัซนีย์  กอลาบันหลง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1377 เด็กชายคมสัน  ซาวลิแสน โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงนภัสสร  พานิช โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงสุนิสา  ไชยชนะ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงเลอรักษ์  รัชนียะ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงบุณยานุช  ทองคำ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  จิตต์บรรเทา โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงธนพร  ใจกระจ่าง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1384 เด็กชายศิวภัทร์  ทองเหลือง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายรัตนพงศ์  จารุสาร โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงชิดชนก  แซ่ล่ำ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงกิตติยาพร  คงยอด โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงปภาพินท์  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1389 เด็กชายณัฐชัย  รัตน์ทอง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงปานดวงใจ  มีกิริยา โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายณัฐวัตร  ปิ่นทะศิริ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1392 เด็กชายเหนือลิขิต  ศิริชาติ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงนวรัตน์  โค้วกุลเศรษฐ์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายก้องภพ  นาคพันธ์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงณีรนุช  วรณ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายพงศกร  พูลภักดี โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายชนภัทร  แก้วแฝก โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ฤทธากรณ์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงกวินนาถ  เพ็ชรมณี โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงปัณฑารีย์  แสงแก้ว โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1401 เด็กชายภัทรพล  อุไรรัตน์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1402 เด็กชายปาฏิหารย์  โพธิลังกา โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1403 เด็กชายอาธาน  ไชยสงคราม โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1404 เด็กหญิงสายธาร  ติ้นซุ่ย โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1405 เด็กหญิงวริศรา  ชัยวงศ์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1406 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ทองนวล โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1407 เด็กชายจิรเมธ  จันทร์ทะโร โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงรัตน์ติกา  ศรีปิ่น โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1409 เด็กชายปุณณวิช  ห้องเอียด โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายณัฐศักดิ์  เลาหวัฒนาวิทย์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงฐาปนิชา  โภชนกิจ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อรรคบุตร โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1413 เด็กชายธนพัทธ์  ใยอุบล โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1414 เด็กชายธนนันท์  มณีรัตน์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1415 เด็กชายนวปฎล  ตราชู โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงนันท์นภัส  คงพรหม โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กชายสุรธัช  กาฬสินธ์ุ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงรัตนวดี  บ่มไล่ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1419 เด็กชายศิวกร  เสนสิงห์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กชายศุภวิทย์  คำชู โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กชายธนกฤต  ภวังสวัสดิ์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กชายภูมิภัทร  รัตนมุณี โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กชายธนกร  จันทสุวรรณ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กชายจันทิกร  รัตนธรรมอำพร โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กชายนิธิเบศ  จันทสวัสดิ์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กหญิงพิชญาภัค  ช่วยชู โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงธันยชนก  นุ้ยแก้ว โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงอภิญญา  มโนภิรมย์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงศุภารัตน์  ลาภคำ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงณัฐชมนต์  ไข่มุกต์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กหญิงปสุตา  แก้วมณี โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กหญิงบุญสิตา  วัยภักดิ์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กหญิงชิดชนก  หงษ์มณี โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1434 เด็กชายกันติยุทธ  ทองเต็ม โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1435 เด็กหญิงปทิตตา  เอกพิชัย โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1436 เด็กหญิงสุภาวิตา  จันดี โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1437 เด็กชายธิติสรร  ปานพงศ์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1438 เด็กหญิงแป้ง  _ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1439 เด็กชายภาคิน  ถาวรประเสริฐ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1440 เด็กชายนฤสรณ์  วงครุธ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1441 เด็กชายชยากร  แก้วจำรัส โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1442 เด็กชายพัทนันท์  เต่าทอง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1443 เด็กชายประเสริฐศักดิ์  ยิ่งมีทอง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1444 เด็กหญิงณภัทร  รัดไว้ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1445 เด็กชายณัฐดนัย  แซ่หลี โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1446 เด็กชายกษิดิ์เดช  แซ่หลี โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1447 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  โค้วกุลเศรษฐ์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1448 เด็กชายณัฐภูมิ  พงษ์ปลื้ม โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1449 เด็กชายภูริวัฒน์  พรมดำ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1450 เด็กชายธิติพงศ์  วงศ์เทศ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1451 เด็กชายภาศวุฒิ  แสงทอง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1452 เด็กหญิงชนากานต์  นาคเจริญ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1453 เด็กหญิงกชพรรณ  ช่วยชู โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1454 เด็กชายภูรินท์  รักเลิศ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1455 เด็กหญิงมนสิชา  ขวัญปาน โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1456 เด็กชายพันธกิจ  เจนเจษฎ์พงษ์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1457 เด็กชายภูตะวัน  ทองด้วง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1458 เด็กหญิงนวพร  ศิริ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1459 เด็กหญิงสุริวิภา  ไชยวรรณ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1460 เด็กหญิงณัทฐริกา  รามแก้ว โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1461 เด็กชายภูริพัฒน์  ทับรอด โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1462 เด็กชายธนภัทร  วันแรก โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1463 เด็กชายเพชรศิวะ  จิตราคม โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1464 เด็กชายวงศธร  ช่วยชู โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1465 เด็กชายกฤตภาส  หวั่นเส้ง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1466 เด็กหญิงหงษ์วลี  นิ่มเกต โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1467 เด็กหญิงวนินันท์ดาวี  สุวัฒน์กุล โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1468 เด็กชายธนวินท์  ทรงช่วง โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1469 เด็กชายปัญญาธร  สีโยม โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1470 เด็กหญิงวิพาดา  รัตนะชล โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1471 เด็กหญิงปาริชาต  ศรีแก่นจันทร์ โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1472 เด็กชายณัฐฐ์ปวีร์  เจริญสิน โรงเรียนสมัยศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1473 เด็กชายอาณัฐ  เหล็มนุ้ย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1474 เด็กชายอัฟฟาน  อาลี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1475 เด็กชายธาดากร  หนุดทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1476 เด็กชายลัพธวิทย์  ศิษฎิโกวิท โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1477 เด็กชายกฤษฎิ์  บัวฤทธิ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1478 เด็กหญิงพิมลรัตน์  สัตบรรย์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1479 เด็กชายเทพณรงค์  ประสบแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1480 เด็กหญิงทยิดา  ชอบทำกิจ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1481 เด็กหญิงจิรดา  บุญเรืองขาว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1482 เด็กหญิงชนัญธิดา  บุสโร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1483 เด็กหญิงอาภัสรา  ตรีวัย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1484 เด็กหญิงธัญพิชชา  บุญแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1485 เด็กหญิงผทัยชนก  ว่องทิพากร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1486 เด็กหญิงซีรีน  สมานพิทักษ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1487 เด็กหญิงแพรวา  ยูโซะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1488 เด็กหญิงจิรภิญญา  แก่นมะสังข์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1489 เด็กหญิงปาณิสรา  ชายเกตุ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1490 เด็กชายปรมัตถ์  สกุลชัยแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1491 เด็กชายพงศ์ภานุ  ตรีไวย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1492 เด็กหญิงเปมิกา  สุวรรณรักษา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1493 เด็กหญิงฟาฮาน่า  สพเจริญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1494 เด็กหญิงเขมจิรา  เชี่ยห้วน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1495 เด็กชายชุติพนธ์  จองทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1496 เด็กชายพสิษฐ์  ชัยพรหม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 คณิตประถม
1497 เด็กชายเตรัตน์  ชูรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1498 เด็กหญิงวิภาดา  นทีทวีโชคชัยกุล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1499 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วิไลรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1500 เด็กชายเปรมปรมัตถ์  ทองเอก โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1501 เด็กชายกนก  สดใส โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1502 เด็กชายปริญ  ธงชัยคุณากร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1503 เด็กชายนาอิฟ  จบสมัย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1504 เด็กชายธนกฤต  อาษาสุจริต โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1505 เด็กชายชนาธิป  สุขฤกษ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1506 เด็กหญิงชุติมน  เรืองชัย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1507 เด็กหญิงธนัญญา  เพ่งพิโรจ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1508 เด็กชายณัฐกิตต์  เฉลิมวงศ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1509 เด็กชายธเนศพล  หาดเนิน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1510 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  เพ็ชรมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1511 เด็กหญิงชนัดดา  พรหมอารักษ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1512 เด็กชายณัฐพงศ์  อินทร์ชู โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1513 เด็กหญิงศุภิศรา  ชูหะรัญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1514 เด็กหญิงเขมจิรา  เขมภูษิต โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1515 เด็กหญิงปิ่นมุข  เรื่อศรีจันทร์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1516 เด็กหญิงจิรัชยา  สุวรรณชาตรี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1517 เด็กหญิงธนัชพร  ปะลาวัน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1518 เด็กชายศวัต  รูปเตี้ย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1519 เด็กหญิงศิริวรรณ  จิตรักศิลป์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1520 เด็กหญิงอันธิกา  ศรีปลอด โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1521 เด็กชายธีธัช  บุญยี่เซ่ง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1522 เด็กหญิงภูษณิศา  ยูโซะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1523 เด็กชายฤทธิ์ชัย  เซ่งเข็ม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1524 เด็กชายธนกฤต  หลีบู โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1525 เด็กหญิงอารียาร์  ตาผา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1526 เด็กชายฐิติวุฒิ  ทองจิบ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1527 เด็กชายกิตติศักดิ์  จานอินทร์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1528 เด็กชายปุญญาพัฒน์  แนะแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1529 เด็กชายกฤษกรณ์  ลือขจร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1530 เด็กชายภัทรพล  ปัญญาธีระสกุล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1531 เด็กชายคีณพัฒน์  สะอาดวารี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1532 เด็กชายกษิดิ์เดช  วันทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1533 เด็กชายณัฐพล  พรหมปลอด โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1534 เด็กชายภูมิพัฒน์  อุไรรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1535 เด็กชายธนาวัฒน์  สงนุ้ย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1536 เด็กหญิงดากานดา  พรหมจรรย์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1537 เด็กชายรวิพล  กระจ่างแผ้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1538 เด็กหญิงกิติรัตน์  สุวรรณรัศมี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1539 เด็กชายมณฑล  แน่นอุดร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1540 เด็กชายฐปนยศ  พรหมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1541 เด็กชายยศกร  เภามี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1542 เด็กชายปิติพร  เกษจันทร์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1543 เด็กชายจิรวัฒน์  แปลกสกุล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1544 เด็กชายวรัญญู  คงแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1545 เด็กชายคุณาสิน  จันทร์เจียม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 คณิตประถม
1546 เด็กหญิงชัชธิชา  ละอองเทพ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1547 เด็กหญิงณัสชา  หีมหมัด โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1548 เด็กชายกัณตนนท์  วิไลรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1549 เด็กชายธนพล  นวคุณากร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1550 เด็กหญิงชนิดา  แก้วเพ็ง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1551 เด็กหญิงสุทิสา  จันทร์สุวรรณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1552 เด็กหญิงณิชาภัทร  แก้วโสตร์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1553 เด็กชายปกรณ์เกียติ  พรสินศิริรักษ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1554 เด็กหญิงศิริญาพร  ดีสกูล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1555 เด็กชายพิชาภพ  แซ่อึ่ง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1556 เด็กชายณัฐภูมิ  นทีวีโชคชัยกุล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1557 เด็กชายชนาธิป  หนูสังข์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1558 เด็กชายณฐภัทร  สังขะชาติ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1559 เด็กหญิงนารีกิส  โปติล่ะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1560 เด็กหญิงภัทรธิดา  ณ พัทลุง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1561 เด็กหญิงธนพร  โชติแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 คณิตประถม
1562 เด็กชายภูธเนศ  อุไรรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1563 เด็กชายอาชชวะ  ฤทธิ์เทวา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงการัณยพัศญ์  แก้วงาม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงธัญชนก  ไชยประภา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1566 เด็กชายชัชพงศ์  ทองบุญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1567 เด็กชายศุภณัฐ  บิลไบ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1568 เด็กชายกฤตัชญ์  โสมจันทร์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1569 เด็กหญิงวีรลักษณ์  แปะใส้ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1570 เด็กหญิงปนัดดา  ยอดยางแดง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1571 เด็กชายสุภเจฏน์  สุวรรณชาตรี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายฮัสซาน  หมัดอะดัม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1573 เด็กชายอัปราชิต  ฟักบางยุง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงปวริศา  ไชยแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1575 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อุไรพันธุ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1576 เด็กชายพุฒิพงศ์  พัฒนชีวา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1577 เด็กหญิงกมลพรรณ  หลิ้มชู โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1578 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  ศรนรินทร์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1579 เด็กหญิงณัฐฐิตา  นวลแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงโชษิตา  วงค์จันทร์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1581 เด็กชายชโนดม  สำราญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงศุภวิชญ์  อาคาสุวรรณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1583 เด็กชายกัสพงศ์  ขุนแข็ง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1584 เด็กหญิงกันยกร  พรวัฒนคุณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1585 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทนงาน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1586 เด็กหญิงสุชันญา  ละอองเทพ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1587 เด็กหญิงธิติมา  บัวขวัญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงกัศรีญา  เหมมันต์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1589 เด็กหญิงวรารัตน์  ชูวิรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1590 เด็กหญิงชนิษฐา  รัตนเมือง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงสุชานันท์  อ่อนแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1592 เด็กหญิงณัฐวดี  ปานชู โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1593 เด็กหญิงสวาณี  พันนุสะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1594 เด็กหญิงรินลดา  เก็บเบ็ญหมาด โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1595 เด็กหญิงเพียงขวัญ  มงคลสิริตระกูล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงณิชกานต์  สอนแป้น โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1597 เด็กหญิงสิริทรัพย์  ตรีรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1598 เด็กหญิงศรัณย์ญา  สมหวัง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1599 เด็กชายพัชรพล  เดชะพันธ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงไอรดา  ชูจิต โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงชัญญาภัค  เจริญสุขโสภณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงสาวิตรี  ชูบัณฑิตย์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1603 เด็กหญิงณิชาภัทร  ฉันทกุล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงฟาเดีย  คชสวัสดิ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1605 เด็กหญิงอัญชลิตา  บุญมาลี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กหญิงเมลิสา  หมุดลิหมีน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กหญิงพิชชามณฐ์  กวินพัฒนภาคย์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1608 เด็กชายบัญญพนต์  รัตน์บุญโณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1609 เด็กหญิงฐิดาวีร์  พรเดชาพัฒนานันท์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1610 เด็กชายนัทวัฒน์  บิลหมาน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1611 เด็กชายพชรพล  เขาน้อย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1612 เด็กหญิงสุพรรษา  ชูหะรัญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1613 เด็กหญิงธนพร  จันทร์ทองพูน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1614 เด็กชายจิรวัฒน์  เส้งแดง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1615 เด็กชายคณสรณ์  หน่อเพ็ชร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1616 เด็กหญิงประเพชรศิริ  เทพมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงทักษอร  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงโสภิตา  ทอดทิ้ง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1619 เด็กชายกรวิชญ์  ชัยรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1620 เด็กชายมั่นคง  อรชร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1621 เด็กชายศิรสิทธิ์  สโมสร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1622 เด็กชายธีรเมธ  แก้วพวงค์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1623 เด็กหญิงสุธาสินี  พูลศรี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1624 เด็กชายณัฏฐพงษ์  ดิสวัสดิ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1625 เด็กชายวงศพัทธ์  คงดำ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1626 เด็กชายอภิสิทธิ์  แสนชุม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1627 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  พัทธธรรม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1628 เด็กหญิงจิดาภา  ศรีเฉลิม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1629 เด็กหญิงอลิสา  ทองคำ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงจิรนันท์  ยอดมุณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1631 เด็กหญิงชัญญานุช  จิตต์สุวรรณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงฑิฆัมพร  กาธรรมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1633 เด็กชายธนกฤต  พรุเพชรแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1634 เด็กชายน่านฟ้า  พรหมเทพ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1635 เด็กชายกิตติ  มังสังข์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1636 เด็กชายภาณุวิชญ์  รักแคว้น โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงรุจิกร  สังข์แก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1638 เด็กหญิงวิมลณัฐ  อินแสง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1639 เด็กชายทินภัทร  มุณีแนม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1640 เด็กชายณัฐนันทน์  เด่นกองพล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1641 เด็กหญิงกันติชา  สิทธิวงศ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1642 เด็กชายภูธเรศ  อุไรรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1643 เด็กหญิงฐิติพรรณ  นวลบุญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1644 เด็กหญิงชนัญชิดา  ปานสุวรรณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1645 เด็กชายอรรณวินทร์  แซ่ว่อง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1646 เด็กชายธนกฤต  ชูแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1647 เด็กหญิงภูริชญา  พัสสระ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1648 เด็กชายแก่นแท้  แซ่เตียว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1649 เด็กชายวีระศักดิ์  ลิ้มสุวรรณสังข์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1650 เด็กหญิงสุวพัชร  ไหมคง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1651 เด็กชายภากร  เส็มหมาน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1652 เด็กหญิงบัณฑืตา  นุ่นกำเหนิด โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1653 เด็กหญิงชยมล  เพียรดี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1654 เด็กหญิงมินตรา  อุไรรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1655 เด็กหญิงสุธาวัลย์  เสาร์เพ็ชร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1656 เด็กหญิงรัชยา  ธรรมวาโร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1657 เด็กชายอภินัทธ์  คงเสน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1658 เด็กหญิงพาขวัญ  จิรวัฒน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1659 เด็กชายธนวัฒน์  จันทภาโส โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1660 เด็กหญิงอัยยาณัฐ  ศรีจันทร์งาม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1661 เด็กหญิงศิรินริยา  สุวรรณมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1662 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  โสภิกุล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1663 เด็กชายรัชพล  อินทรัศมี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1664 เด็กหญิงนภสร  ทองมุณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1666 เด็กชายนรภัทร  กุมบุรี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1667 เด็กชายชนกันต์  เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1668 เด็กชายปณชัย  จุลมุสิก โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1669 เด็กชายกรกฎ  ยึดลั่น โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1670 เด็กชายปัฐวี  คำคง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1671 เด็กชายรังสิโรจน์  หนูดำ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงอริสา  สุราตะโก โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1673 เด็กหญิงจีรนันท์  บุญเรืองขาว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1674 เด็กหญิงกรกนก  ผิวทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1675 เด็กชายณัฐพล  บุญยอด โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1676 เด็กหญิงธนสวรรณ  รัตนวรรณ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1677 เด็กหญิงพรรษชล  ปรางแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1678 เด็กหญิงสุชัญญา  อ่อนแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1679 เด็กหญิงบัณฑิตา  คงชำนาญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1680 เด็กหญิงกัญญาภัค  บุญเมือง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1681 เด็กหญิงฐิติวรดา  สินสาย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1682 เด็กหญิงปวริศา  สุวรรณรักษา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1683 เด็กหญิงไปรยา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1684 เด็กชายธนกฤต  สำราญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงอนิลมาศ  แซ่เช่า โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1686 เด็กชายทักษดนย์  สมสุข โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1687 เด็กหญิงกันยรัตน์  อักษรวงศ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1688 เด็กหญิงณัฐณิชา  ถีราวุฒิ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1689 เด็กชายภาณุพัฒน์  บุญมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1690 เด็กหญิงอารยา  พัฒน์ตินันทกุล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1691 เด็กชายสิรวิชญ์  ชินกุลพิทักษ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1692 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จุลรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1693 เด็กหญิงจรินทร์ธร  ฤทธิ์เทวา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1694 เด็กหญิงกุลปรียา  ธรรมรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1695 เด็กหญิงจันทิมา  ไชยสมิต โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1696 เด็กชายพีรวิชญ์  สังข์ทองกูล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1697 เด็กชายสราวุธ  จีนสุกแสง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1698 เด็กหญิงมธุรพจน์  อนุภัทร์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1699 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เซี้ยห้วน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1700 เด็กชายปนวัฒน์  เกิดแสงสุริยงค์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1701 เด็กชายอรรถพล  บิลลาเต๊ะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1702 เด็กหญิงชนาภา  สะอาดจินดา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1703 เด็กหญิงสิรินทรา  สิทธิวงศ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1704 เด็กชายกรวิชญ์  แก้วชู โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1705 เด็กชายคณิศร  ขวัญซ้าย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1706 เด็กหญิงณัฐวดี  จันทร์มี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1707 เด็กชายสิปปกร  ทองมาก โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1708 เด็กชายศิวัฒน์  ลัชยูซ๊ะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1709 เด็กหญิงปิยาพัชร  ไชยพูล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1710 เด็กชายพัทธดลย์  แก้วดวง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1711 เด็กชายอชิรวิทย์  ยกให้ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1712 เด็กชายปฏิภาณ  แก้วมณี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1713 เด็กชายธนวัฒน์  ชีวอิสระกุล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1714 เด็กหญิงกัณณัชชา  จิตปาโล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1715 เด็กหญิงกานต์ธิดา  กรงนิตย์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1716 เด็กชายนัฐพงศ์  ไชยวรรณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1717 เด็กหญิงชนัญชิดา  โยกทรัพย์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1718 เด็กชายอาทิตย์  แสงจันทร์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1719 เด็กชายก้าวกะรัต  ธรรมรักษา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1720 เด็กหญิงโรสนานี  พูลคุ้ม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1721 เด็กชายอดิศร  ธรรมวาโร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1722 เด็กชายดนุสรรค์  สวนสโมสร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1723 เด็กหญิงกานต์ธิดา  นุ้ยแก้ว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1724 เด็กหญิงอรจิรา  สุมัด โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1725 เด็กหญิงชิษณุชา  บุญยพันธ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1726 เด็กชายทัศนัย  สวัสดี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1727 เด็กหญิงกวินทรา  เล็กสุทธิ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1728 เด็กชายกฤตนาถ  พรหมจิตร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1729 เด็กหญิงปาริตา  เสียงชิต โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1730 เด็กหญิงจณิสตา  หมัดอัด โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1731 เด็กชายธนากร  สายสะอิด โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1732 เด็กหญิงปณิตา  ทองบุญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1733 เด็กชายพงศกร  สุขเพียร โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1734 เด็กหญิงมนัสนันท์  ไพศาลศิลป์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1735 เด็กชายสาครินทร์  นะวาโย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1736 เด็กชายอภิชาติ  อุไรรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1737 เด็กชายนฤภัททร์  รัตนี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1738 เด็กชายนัฐวัฒน์  หมิดแสล้ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1739 เด็กหญิงณัฐกฤตา  แดงยวน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1740 เด็กชายแมกซ์ไกเวอร์  เขมภูษิต โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1741 เด็กชายสุธินันท์  พรหมเมศร์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1742 เด็กหญิงสุดารัตน์  เศษขาว โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1743 เด็กหญิงภูริชญา  วั่นลี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1744 เด็กชายกันตพงศ์  วารีกุล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1745 เด็กหญิงนภัชา  มูเก็ม โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1746 เด็กหญิงวิชญารัตน์  ชูพันธ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1747 เด็กชายวีรวุฒิ  แก้วจรนัย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1748 เด็กหญิงปัณฑารีย์  อุไรรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1749 เด็กชายพิชญะ  อุไรรัตน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1750 เด็กชายฮัจซัน  หลีกันชะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1751 เด็กชายนพพงศ์  มหาวิริยาภรณ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1752 เด็กชายภัทร์นรินท์  แซ่ว่อง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1753 เด็กชายชลรักษ์  แก้วบุบผา โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1754 เด็กชายนิธิภูมิ  บัวทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1755 เด็กชายวุฒิภัทร  อ่ำอำไพ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1756 เด็กชายโชคดี  ทำสวน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1757 เด็กชายวัศพล  บุญสำราญ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1758 เด็กชายสันติภาพ  คงประพันธ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1759 เด็กชายธนากรณ์  ไพศาลศิลป์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1760 เด็กหญิงนภัสสร  บุญชู โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1761 เด็กชายเอกสิทธิ์  บุญเกิด โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1762 เด็กชายณัฏฐ์วรินท์  ณะนุ้ย โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1763 เด็กชายธนกร  แก้วประกอบ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1764 เด็กชายนเรนทร์วิชญ์  สมพล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1765 เด็กชายอนุพงษ์  มะสมัน โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1766 เด็กชายไฟซอล  แก้วเรืองศรี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1767 เด็กชายรุจิเวธน์  โพธิ์ทอง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1768 เด็กชายรัชพล  หิรัญญสมบัติ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1769 เด็กหญิงวริศรา  รักขกุล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1770 เด็กชายภาราดร  ศิริโนนรัง โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1771 เด็กชายธงรัก  สันติรักษ์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1772 เด็กหญิงมนัสนันท์  รักนุ่น โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1773 เด็กหญิงเชอรี่  พอต๊ะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1774 เด็กหญิงพาขวัญ  ชูละเอียด โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1775 เด็กชายธญารมณ์  สังขาชาติ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1776 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อำไพ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1777 เด็กหญิงวทันยา  นิชลานน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1778 เด็กชายภูริวัฒน์  ธรรมชูโชติ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1779 เด็กหญิงสิดาพร  สุทธิเหลือ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1780 เด็กชายณัฐวัตร  สุวรรณชาตรี โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1781 เด็กหญิงวราภรณ์  ศรีนุรจน์ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1782 เด็กชายอนาคิณ  วิรุฬห์ผล โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1783 เด็กชายพริศฐ์  ศรีสุวรโณ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1784 เด็กหญิงณัฐนรี  เทพรักษ์ชนะ โรงเรียนสวัสดิ์บวร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1785 เด็กชายอันวา  หมัดอาด้ำ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1786 เด็กชายณัฐยศ  แก้วเมือง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1787 เด็กชายรัชชานนท์  เกษตรกาลาม์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1788 เด็กชายกอบชัย  แสงจันทร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1789 เด็กชายโทน  - โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1790 เด็กหญิงณัฏฐมนฑ์  พ่วงพี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1791 เด็กหญิงอภิชญา  นวลศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1792 เด็กหญิงพิชญาดา  รุ่งเรือง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1793 เด็กหญิงกิตติยา  หนูนวล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1794 เด็กหญิงฟารีดา  เก็มเบ็ญหมาด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1795 เด็กชายจิรเดช  เกตุดวง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1796 เด็กชายสุธินันท์  พลเพชร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1797 เด็กหญิงวานาตี  หมัดอะหิน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1798 เด็กหญิงกิฟละห์  ตาเห โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1799 เด็กหญิงวานีต้า  หมัดอะหิน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1800 เด็กชายศักรินทร์  จันทนุพงศ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1801 เด็กชายอัลฮาล  มะโรหบุตร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1802 เด็กชายตั้งปณิธาน  แก้วชนะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1803 เด็กชายชลชาติ  อินทโมนี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1804 เด็กชายภูวเมศ  แก้วเกตุ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1805 เด็กชายกิตติภณ  เหมะรักษ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1806 เด็กชายวุฒิกรณ์  เณสะอิ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1807 เด็กชายธัลดล  อับดุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1808 เด็กชายภูริภัทร  หมัดโตะปาน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1809 เด็กชายศิริวัฒน์  วัฒนะสงค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1810 เด็กชายสิทธิศักดิ์  มณีรักษ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1811 เด็กหญิงสุมิลตรา  ศรีระสันต์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1812 เด็กหญิงสุธิดา  แสงแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1813 เด็กหญิงปันทิตา  เม่งช่วย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1814 เด็กหญิงธมนวรรณ  ทองมา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1815 เด็กหญิงภาวินี  อินทะสุข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1816 เด็กหญิงบุษยามาศ  จันสุข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1817 เด็กหญิงภัควดี  ทะนวนรัมย์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1818 เด็กหญิงคนางค์นุช  ชุมทองโค โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1819 เด็กหญิงปาลิตา  พรหมห้อง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1820 เด็กหญิงลักษิกา  โยมเมือง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1821 เด็กหญิงอรวรรณ  แก้วหนู โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1822 เด็กหญิงวรัญญา  ไชยมงคล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1823 เด็กหญิงมลิวรรณ  ประสิทธิศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1824 เด็กชายพัชรพล  ทองเล็ก โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1825 เด็กหญิงธิชาดา  หนิมุสา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1826 เด็กหญิงดีอาน่า  มัจฉาวานิช โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1827 เด็กชายกิตติภพ  แซ่โค้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1828 เด็กหญิงรมิดา  สุวรรณสังข์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 คณิตประถม
1829 เด็กชายทยากร  เวชกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1830 เด็กชายเนาฟัล  หมัดยูโซ๊ะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1831 เด็กชายนวราช  ศรีราม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1832 เด็กชายทินภัทร  ขวัญอ่อน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1833 เด็กชายวรินทร  ชูวิจิตร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1834 เด็กชายชินวุธ  สุขกิจ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1835 เด็กชายอดิศร  ใจมา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1836 เด็กชายภูเบศร์  บัวเพชร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1837 เด็กหญิงนภสร  แซ่ตั่น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1838 เด็กหญิงภัคธีมา  วุ่นดี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1839 เด็กหญิงวสุรัตน์  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1840 เด็กหญิงนุชญา  ชุมสุวรรณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1841 เด็กหญิงซีรีน  หลำเบ็นสะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1842 เด็กหญิงพัชราภา  ศุกยะเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1843 เด็กชายชลันธ์ธร  เทพรัตน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1844 เด็กชายกฤษณะ  แก้วหลิน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1845 เด็กชายภูมินทร์  มรรคผล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1846 เด็กชายณัฐกิตติ์  ไชยศรีฮาด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1847 เด็กชายฏอฮาวีย์  พิพัฒน์คงคา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1848 เด็กหญิงปิยธิดา  พนหมจินดา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1849 เด็กหญิงกัญญาภัค  สืบเซ่ง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1850 เด็กหญิงกวีสรา  หนูชัยแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1851 เด็กหญิงจันทราภรณ์  มากทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1852 เด็กหญิงวันวิสา  ทองฉิม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1853 เด็กหญิงกชพร  โชคผ่อง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1854 เด็กหญิงโชติกา  ขิมมากทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1855 เด็กหญิงมลทิพย์  วัณบวร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1856 เด็กหญิงพัทรนันท์  แจ่มจำรัส โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1857 เด็กหญิงชนัญชิดา  หนูสุข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 คณิตประถม
1858 เด็กชายทยากฤต  อินทฤทธิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1859 เด็กชายวุฒิชัย  สังข์จันทร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1860 เด็กชายอภิรักษ์  อัลดลเลาะอาหลี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1861 เด็กชายธนชาต  กาญจนศิริ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1862 เด็กหญิงรัชฎากร  เต็มพร้อม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1863 เด็กหญิงเอมอร  โกศัยกานนท์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1864 เด็กหญิงศิรดา  สมิทธิ์เยาวกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1865 เด็กหญิงสุนิษฐา  วิสูตร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1866 เด็กหญิงชาลิสา  ขวัญซ้าย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1867 เด็กหญิงอัยนิด้าย์  หลำเบ็นสะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1868 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  คำมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1869 เด็กหญิงธีริศรา  โลหะรัตน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1870 เด็กหญิงรุงฤดี  บิลพัสด์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1871 เด็กหญิงณิชาวีร์  ทองนพคุณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1872 เด็กชายศุภพล  เหมพันธุ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1873 เด็กชายศิวกร  พงศ์ประยูร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1874 เด็กชายชนสรณ์  ฆังคะสะเร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1875 เด็กชายสิริพงศ์  ทองเลียบ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1876 เด็กชายณัฏฐ์ดนัย  ถิ่นทวีทรัพย์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1877 เด็กหญิงปนัดดา  แซ่เช่า โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1878 เด็กหญิงพัชริดา  ปล้องพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1879 เด็กหญิงอภิญญา  เพชรประวัติ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1880 เด็กหญิงอติกานต์  ขวัญทองเย็น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1881 เด็กหญิงสโรชา  จันทคาร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1882 เด็กหญิงกัญญณัช  เรืองกูล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1883 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  สุขสบาย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1884 เด็กชายศุภกิตติ์  นายขิ้ม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1885 เด็กชายดนุพัฒน์  โพธิกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1886 เด็กชายธนกฤต  มัชฌิมาภิโร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1887 เด็กชายพันธุ์กวี  สุระคำแหง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1888 เด็กชายภูวเดช  อินทะสุข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 คณิตประถม
1889 เด็กชายธนพล  สุจิตะพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1890 เด็กชายเป็นหนึ่ง  เลื่อนนก โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1891 เด็กชายณัฐกานต์  สุขโณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1892 เด็กชายพัฒนสิทธิ์  ยอดยิ่งประพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1893 เด็กชายสุทธิรักษ์  กะรัมเดชา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1894 เด็กชายถิรวุฒิ  สุวรรณมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1895 เด็กชายอานัส  เพชรเพ็ง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1896 เด็กชายอรรถพร  บุญเลิศ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1897 เด็กชายธีรเดช  มาชู โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1898 เด็กชายภาณุ  ภัทรเสนานนท์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1899 เด็กชายประทักษ์  หวามา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1900 เด็กชายชวัลวิทย์  ชูทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1901 เด็กชายสิรดนัย  ภู่ขาว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1902 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  นครจันทร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1903 เด็กชายชามิล  สว่างนิพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1904 เด็กหญิงอรอนงค์  ไข่ทองแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1905 เด็กหญิงมนัสวรรณ  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1906 เด็กหญิงศิริเนตร  รอดบน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1907 เด็กหญิงสุนิตฐา  วงสุวรรณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1908 เด็กหญิงกชวรรณ  แก้วสีดำ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1909 เด็กหญิงกัสโสม  เตบสัน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1910 เด็กหญิงเกวริน  บุญกูล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1911 เด็กหญิงกรกช  รองสวัสดิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1912 เด็กหญิงอนิษา  แก้วเอียด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1913 เด็กหญิงแพรวาวฎี  อินทสระ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1914 เด็กหญิงวราภรณ์  กังแฮ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1915 เด็กหญิงพรหมวดี  พงศ์ประเสริฐ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1916 เด็กหญิงนวลหง  ว่องประเสริฐ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1917 เด็กหญิงนฤมล  คงแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1918 เด็กหญิงเจนจิรา  พรหมรักษ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1919 เด็กหญิงปวริศา  พรหมศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1920 เด็กหญิงศิรภัสสร  คงวัฒน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1921 เด็กชายรุ่งศิริ  แซ่ลิ่ม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1922 เด็กชายธนวัฒน์  สุวรรณสถิต โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1923 เด็กชายธนภัทร  สุวรรณสถิต โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1924 เด็กชายกฤตพล  ทองนพคุณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1925 เด็กชายชาญชัย  จันทพงศ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1926 เด็กชายบัณฑิต  สิทธิศักดิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1927 เด็กหญิงณัฐธิดา  มณีรัตนโชติ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1928 เด็กหญิงพรรณวษา  ซิ่วห้วน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1929 เด็กหญิงปริญญา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1930 เด็กหญิงรุจิรา  แซ่จอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1931 เด็กชายปิติภัทร  พุ่มแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1932 เด็กหญิงณวิญา  เบ็ญราหีม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1933 เด็กหญิงพัชรี  สุขสบาย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1934 เด็กหญิงธนิศา  ธรรมโชตัง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1935 เด็กหญิงอรษา  มายานนท์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1936 เด็กชายอนุชิต  ทองแกมแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1937 เด็กชายนิรวิทธ์  เอี่ยมสุวรรณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1938 เด็กชายธนาธิป  วงษ์จรัส โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1939 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ขวัญเพ็ชร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1940 เด็กชายสหโชค  นิลกาญจน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1941 เด็กชายนภดล  ธรรมประดิษฐ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1942 เด็กชายซ่อรีฟ  พรมแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1943 เด็กชายปรเมศวร์  สุเรียมมา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1944 เด็กหญิงภัทราวดี  แก้วหลิน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1945 เด็กชายณัฐพล  ศรีเพ็ชร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1946 เด็กชายเจษฎาภรณ์  ตระกูลศรีมงคล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1947 เด็กชายวิศรุต  ศรีทวีกูล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1948 เด็กหญิงสุพิชชา  พรรณราย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1949 เด็กหญิงณิชาพัชร์  แก้วน้อย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1950 เด็กหญิงชานิสา  พันธุ์กา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1951 เด็กชายศุภกิจ  แก้วศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1952 เด็กชายปฐพี  ทองโต โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1953 เด็กชายภคไชย  อินทฤทธิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1954 เด็กชายนิติรัฐ  จิตต์สุวรรณ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1955 เด็กชายสิรพัฒน์  สิริชยะกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1956 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เจริญสุข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1957 เด็กชายนัสรูล  มัจฉาวานิช โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1958 เด็กชายวริศ  สุขกิจ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1959 เด็กชายพีรพงค์  ศรีทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1960 เด็กชายภาณุวิชญ์  แก้วมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1961 เด็กหญิงซัยดานี  หวัดแท่น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1962 เด็กหญิงกนกวรรณ  สุวรรณแท้ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1963 เด็กหญิงซาฟีนา  มัจฉาวานิช โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1964 เด็กหญิงชาคริยา  อินทฤทธิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1965 เด็กหญิงอัลฟีฟ่า  หมาดมานัง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1966 เด็กหญิงรัสรินทร์  ปราบณรงค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1967 เด็กหญิงปวันรัตน์  ปาลรัตน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1968 เด็กหญิงกชพร  ประกิจถาวรกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1969 เด็กหญิงวารุณี  เกตตะพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1970 เด็กชายยศวริศ  จันทะศร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1971 เด็กชายสุรกิจ  นวลละออง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1972 เด็กชายธนกิจ  ย่องสกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1973 เด็กหญิงธนสร  พ่วงคง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1974 เด็กชายพัสกร  แก้วพรหม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1975 เด็กชายรชานนท์  อินสุราช โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1976 เด็กหญิงกันต์ชนิต  ล้วนมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1977 เด็กหญิงวาสิตา  ศรีสุก โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1978 เด็กหญิงพัชรพร  เซาะแม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1979 เด็กหญิงศิรภัสสร  บุญกาญจน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1980 เด็กหญิงวีรธิดา  ไกรดำ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1981 เด็กชายศุภณัฐ  สุขุมารมณ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1982 เด็กชายการัณยภาส  สีดำ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1983 เด็กชายจารุพัฒน์  อัญชลี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1984 เด็กชายทักษดนัย  เพชรชนะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1985 เด็กหญิงนัทธนันท์  บุญจินดา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1986 เด็กชายบุญยวีร์  รุกขพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1987 เด็กชายธราธิป  สังข์ทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1988 เด็กชายก้องกล้า  แซ่ซัว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1989 เด็กชายณัฐกรณ์  สังเพ็ชร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1990 เด็กชายอติวิชญ์  วิจิตรจินดา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1991 เด็กหญิงมีนา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1992 เด็กชายก้องภพ  แซ่ซัว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1993 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  บุญฮวด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1994 เด็กชายปฏิภาณ  อารีเอื้อ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1995 เด็กหญิงณัฐกานต์  นายสู โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1996 เด็กชายธนกฤต  พรหมบัณฑิต โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1997 เด็กหญิงปนัดดา  บัวยม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1998 เด็กหญิงธนัชชา  ขุนเพ็ชร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1999 เด็กชายสิทธิกร  จันทเวทิน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2000 เด็กชายออมสิน  ครุฑทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2001 เด็กชายนราทัช  สุวรรณแท้ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2002 เด็กหญิงชฎารัตน์  มั่งคล้าย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2003 เด็กหญิงปรีดาพร  ทองงาม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2004 เด็กหญิงนูรัยน่า  มงคลกิจ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2005 เด็กหญิงณฐมน  หนูกลิ่น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2006 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วรัฐถา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2007 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศิริพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2008 เด็กหญิงศลิตรา  แซ่หลี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2009 เด็กหญิงนภัสสร  แก้วประสม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2010 เด็กหญิงอลิสรา  คงพูน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2011 เด็กหญิงมัณฑิตา  มานิตย์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2012 เด็กหญิงนฤมล  จันทร์วันเพ็ชร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2013 เด็กหญิงเพชรลดา  และตี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2014 เด็กชายอิรฟาน  บิลหลี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2015 เด็กชายกิตติกร  เสียงอ่อน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2016 เด็กชายรัฐพล  เจะพงค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2017 เด็กชายอธิวัฒน์  ทองสลับล้วน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2018 เด็กชายฤทธิกร  ปราบฤทธิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2019 เด็กชายพนธกร  ขจรกุลวณิชย์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2020 เด็กชายศุภกิตติ์  ขวัญอ่อน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2021 เด็กหญิงอัฐภิญญา  เรืองกูล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2022 เด็กหญิงกันติยา  พันธุ์กา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2023 เด็กหญิงซอราญา  หะยีดาแม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2024 เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วเอียด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2025 เด็กชายศรัณย์ภัทร  นรรัตน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2026 เด็กชายอัลฮาล  ยุพยงค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2027 เด็กชายวีรภัทร  กันอุ่น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2028 เด็กชายอรรถกร  แซ่ว่อง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2029 เด็กชายกัณตภณ  กลิ่นม่วง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2030 เด็กชายปภาวิน  ใจแผ้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2031 เด็กชายสิทธิโชค  ถิระพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2032 เด็กชายอุซมา  หมัดอะหิน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2033 เด็กชายปฏิพล  รามแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2034 เด็กหญิงนิชาภา  บัวผุด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2035 เด็กหญิงญาณิศา  แก้วละเอียด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2036 เด็กหญิงราชาวดี  บุญสนิท โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2037 เด็กหญิงพัชรี  แกล้วทนงค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2038 เด็กหญิงกัญจนา  พรหมมา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2039 เด็กหญิงธิดารัตน์  สมอาจ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2040 เด็กหญิงณัฐนันท์  สุขประสาท โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2041 เด็กหญิงชญาดา  เฉลิมวงศ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2042 เด็กหญิงปรีชฎา  จันทร์สุข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2043 เด็กหญิงกาญย์พิชชา  เบ็ญราหีม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2044 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ปัญญา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2045 เด็กหญิงเนตรณภัทร  วงสุวรรณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2046 เด็กหญิงมณีพิพัฒน์  เขจรแข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2047 เด็กหญิงปณิตา  สินรัตน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2048 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  นงนุช โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2049 เด็กหญิงบัณฑิต่  ไชยแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2050 เด็กชายภาคภูมิ  ม่วงขวัญ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2051 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุวรรณชาตรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2052 เด็กชายอภิรักษณ์  วิเศษสินธุ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2053 เด็กหญิงณฐอร  รักษ์วงศ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2054 เด็กหญิงชลนภัส  คงคาสวัสดิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2055 เด็กหญิงสโรชา  บุญพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2056 เด็กหญิงปัณฑารีย์  ปิ่นแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2057 เด็กหญิงมาติกา  สุวรรณปาน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2058 เด็กชายหนึ่งเดียว  ม่วงประเสริฐ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2059 เด็กชายชยพล  ทองสองยอด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2060 เด็กชายอีธาน  ลูคัส โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2061 เด็กหญิงฮานิตาร์  สันสบู่ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2062 เด็กหญิงธมลวรรณ  สิงห์วงค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2063 เด็กหญิงณัฐพร  ศรีสมานุวัตร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2064 เด็กหญิงลียานา  พร้อมมูล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2065 เด็กหญิงธนพร  ทองมาตร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2066 เด็กหญิงตติยาภรณ์  เพชรรัตน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2067 เด็กหญิงสุไรดา  ชำนาญ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2068 เด็กหญิงริต้า  เพชรรอด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2069 เด็กหญิงจิราพัชร  พนมวัลย์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2070 เด็กหญิงชญานิศ  เอียดเปรียว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2071 เด็กหญิงสุพิชญา  ทะนวนรัมย์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2072 เด็กหญิงวชิรญาณ์  อนุชาญ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2073 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภูเขาทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2074 เด็กหญิงปรรณสรณ์  ช่วยหนู โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2075 เด็กหญิงปุณญนุช  แก้วประพันธ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2076 เด็กหญิงไรบีนา  มัจฉาวานิช โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2077 เด็กหญิงน้ำอิง  เพ็งระวะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2078 เด็กหญิงวาสนา  ชูแดง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2079 เด็กหญิงมัลลิกา  บุญมาก โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2080 เด็กชายกานต์นิธิ  ทองคง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2081 เด็กชายวชิรวิทย์  เพชรชนะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2082 เด็กชายอัษฎาวุธ  เต่แก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2083 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ปรางสุรางค์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2084 เด็กชายทักดนัย  หัดขะเจ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2085 เด็กหญิงปิยมาภรณ์  แก้วมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2086 เด็กหญิงบุณยนุช  ซึ้งสกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2087 เด็กหญิงนูรัยฮาน  หวันชิตนาย โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2088 เด็กชายชาญวิทย์  ดวงประดิษฐ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2089 เด็กชายสิรภพ  สิริชยะกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2090 เด็กชายอาบาบีล  หมัดอะดั้ม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2091 เด็กชายเศรษฐพงศ์  เพชรเพ็ง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2092 เด็กหญิงอาทิมา  สันหมุด โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2093 เด็กชายธนวัตร  พิณทะมะโณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2094 เด็กชายสิทธิพงษ์  ชัยนิกูล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2095 เด็กชายอีฟฟาน  แหละหมัน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2096 เด็กชายณัฐวุฒิ  ไสนุ่น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2097 เด็กชายอนวัช  สร้างอำไพ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2098 เด็กชายณัฐชนนท์  อ่อนเอกสิทธิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2099 เด็กชายศุภกร  ช่วยชูสกูล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2100 เด็กชายนัฐพงศ์  ประกิจวัฒนากุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2101 เด็กชายเตชวิทย์  แก้วอินทร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2102 เด็กชายนิธิชัย  เส้งรักษา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2103 เด็กชายกฤติกร  เอียดมุสิก โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2104 เด็กหญิงบุษญา  สุวรรณโณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2105 เด็กหญิงอัญชลี  แป๊ะตะเภา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2106 เด็กหญิงภัทราภรณ์  หวานบุญ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2107 เด็กหญิงกฤตญา  จุกสีดา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2108 เด็กหญิงณิชกมล  เพชรนุ่น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2109 เด็กหญิงปวีณสมร  สังขกุล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2110 เด็กหญิงชฎาทิพย์  ประธรรม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2111 เด็กหญิงมัรหยำ  เตบสัน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2112 เด็กหญิงสวรส  สาระวัตรัตน์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2113 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หนูอุไร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2114 เด็กหญิงมินตรา  มูเก็ม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2115 เด็กหญิงนันท์นภัส  ร่วมสุข โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2116 เด็กหญิงชญานิศ  แก้วมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2117 เด็กหญิงพรวิสา  จันทร์ไข่ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2118 เด็กหญิงอินทิรา  อนุสาร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2119 เด็กหญิงจิรภัทร  วงศ์ธิสอน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2120 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  นิคาโม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2121 เด็กหญิงวรัญญา  พงศ์สุขนิรันดร์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2122 เด็กหญิงภัทรธิดา  ขุนทอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2123 เด็กหญิงสิรินุช  วรรณพันธุ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2124 เด็กหญิงจันจิรา  อินเกื้อ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2125 เด็กหญิงอลิสา  เย็นทั่ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2126 เด็กชายเหมวรรณ์  วัฒนฤทธิ์ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2127 เด็กหญิงอารดา  หัดเล๊าะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2128 เด็กหญิงศิริภา  ทองขาว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2129 เด็กหญิงกัณติชา  สมุทรสาร โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2130 เด็กหญิงพรสุภัค  ด้วนมี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2131 เด็กหญิงรินรดา  ราชแก้ว โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2132 เด็กชายพันธมิตร  อ่อนอุ่น โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2133 เด็กหญิงดีน่า  เบ็ญราหีม โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2134 เด็กหญิงนภัสสร  จันทร์ละออง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2135 เด็กหญิงวรพิชชา  นวบุญ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2136 เด็กชายนิพิฐพนธ์  อนุชาญ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2137 เด็กหญิงสุทธิกานต์  จันทเวทิน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2138 เด็กหญิงพรนิภา  นพสุวรรณ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2139 เด็กหญิงญฎาภัทร  แก้วศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2140 เด็กหญิงนาเดีย  ทองขวัญ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2141 เด็กหญิงกฤตมุข  มุขดา โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2142 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  เบ็ญยูโซ๊ะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2143 เด็กชายณัฐพล  ยีกาเดี๊ยะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2144 เด็กหญิงธนัชชา  แก้วหมุน โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2145 เด็กชายกันตวัฒ  ทองศรี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2146 เด็กชายศตนิติ  ศรีนอง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2147 เด็กหญิงไอยวา  นวลละออง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2148 เด็กหญิงฐานิกา  ท้าวใจคง โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2149 เด็กหญิงหทัยวัลย์  หมานโส๊ะ โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.4 วิทย์ประถม
2150 เด็กหญิงเพ็ญศิริ  สกุลหนู โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2151 เด็กชายสุรยุทธ์  จุลมณี โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.5 วิทย์ประถม
2152 เด็กชายชยานนท์  ตระกูลศรีมงคล โรงเรียนสหศาสตร์วิทยาคาร 1 ป.6 วิทย์ประถม
2153 เด็กชายสรยุทธ์  ก้งเส้ง โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2154 เด็กชายระพีพัฒน์  ปะกิจ โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2155 เด็กหญิงสุปรียา  ยอดนุสิทธิ์ โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2156 เด็กชายธนกฤต  โชคเจริญเลิศ โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2157 เด็กหญิงศศิกานต์  พงศ์ชนะ โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2158 เด็กหญิงณิชกานต์  เพียรทอง โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2159 เด็กหญิงสโรชา  กูลแก้ว โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2160 เด็กหญิงจิดาภา  คำตัน โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2161 เด็กหญิงกิตติศักดิ์  แก้วกลับ โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2162 เด็กชายอณาวิล  รัตนะ โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
2163 เด็กหญิงปัณฑิตา  สงศรีเกตุ โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2164 เด็กหญิงวกุล  ตันธนา โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2165 เด็กหญิงนิรพร  ผุดผ่อง โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2166 เด็กหญิงอนิสา  ศรีสุข โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2167 เด็กหญิงนัฐภากัญญ์  เตชะพิมานวงศ์ โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2168 เด็กหญิงธนมน  ทองโอ โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2169 เด็กหญิงรุ่งทิวา  เสาวรัตน์ โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2170 เด็กหญิงนุชวรา  ศรีรักษ์ โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2171 เด็กหญิงถกลรัตน์  ลิม โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2172 เด็กหญิงปัณณรัตน์  สุขเดิมรอด โรงเรียนส่องแสงวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
2173 เด็กชายชิษณุพงศ์  ตันสุพงษ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
2174 เด็กหญิงชุติกาญจน์  วิมลธนาบูลย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
2175 เด็กหญิงกีรติกาญจน์  อมรทรัพย์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
2176 เด็กหญิงภัทรวดี  เทพกูล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
2177 เด็กชายธนวัตร  แก้วภู่ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
2178 เด็กชายวสุ  วีระพงศ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
2179 เด็กหญิงเรืองจรัส  เอียดสกุล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
2180 เด็กชายณัฐวุฒิ  เกื้อกูล โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
2181 เด็กหญิงณิชมน  ปานะพันธุ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
2182 เด็กชายกฤษตฤณ  วัฒนวิจิตร โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
2183 เด็กหญิงธิมาพร  อินทสุวรรณ์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
2184 เด็กชายนรภัทร  ปานประสงค์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4 คณิตประถม
2185 เด็กชายรณกร  จันทรัตน์ โรงเรียนสุวรรณวงศ์ 1 ป.4