รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนวัฒน์  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายณัฐพงษ์  ผ่องแผ้ว โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายธนบดี  สีพั่ว โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงพัทธนันท์  สีมาคาม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายกฤษกร  เหง้าพรมนิล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายสรวิชย์  ฤทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายพีรพล  ศรีแดน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายณัฐเศรษฐ์  ชนะเวช โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายพงษ์พิทักษ์  ก่ำสี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงปรียานุช  ศรีสร้อย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายณัฏฐกรณ์  ตรงดี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายสรัล  เกษลี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายภูดิศ  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงณัฐฐา  ดุลบดี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เหาะเหิน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายภาคภูมิ  หูมดา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายชวนากร  สิงห์ปั้น โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายนักรบ  ป่งกวาน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายวริศ  ศรีนุกูล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายธนเดช  สีพั่ว โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงศศิภา  ชารีพร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงลักษณพร  เตยสร้อย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงบัวบูชา  ใจดี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงตรีทิพย์  ใจดี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงกุลณิษฐ์ฐาน์  กองโพธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงขวัญพิชชา  เรืองศิริ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายคุณาปกรณ์  วงค์โอษฐ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายศา่สตรา  อุปฌาใต้ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ชนะเวช โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายภูธน  พรมเสนา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ไชยภูมิ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงณัขขา  ศรีถาพร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงทิพย์สุดา  ศรีเกษม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงศุลีพร  ต่างใจเย็น โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงกมลทิพย์  พลเทพ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงพนิดา  แจ่มจำรัส โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงปลายฟ้า  สีหาคม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงรัตนพร  สิทธิยา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงวิภาวดี  จาดฮามรถ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงวิไลวรรณ  อ่อนชาติ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงภูวธิดา  อินทรสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงพิมพ์นวียา  วงศ์ภูธร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงกรกฎ  ฤทธิ์ศรีบุญ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายกฤษกร  รัตนกร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายณภัทร  กลั่นบุศย์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายสิริกรวิชย์  ชมชัยภูมิ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กชายธนกฤต  พักตะไชย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ลำพอง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงวรางคณา  สายจันทรา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงศรัณย์พร  บุญนิคม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงอาจารี  พลศักดิ์ขวา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงชนท์ฤดี  โยตะศรี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงธัญญดา  เดชเดิม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงชาริต้า  ซิม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงสร้อยเพชร  วรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงเพชรรียา  แชมภูเขียว โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กชายธรรมนันท์  พิลาวัน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายเจษฎา  แก้วลอดหล้า โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงธัญญาพร  นามสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงพิมชนก  มุนสาโคตร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงอาทิตยา  จิตรธรรม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กชายธนพล  ขุนพิลึก โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายปฎิวัฒน์  คงแก้ว โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กชายอมรศักดิ์  บุญลอย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายวรรณกร  ศรียา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายภูมิศักดิ์  คำขนาน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายภคพล  วงศ์อุดดี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายนภสกร  แสงโสดา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงสิริกมล  นาสูงชน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงวณิดา  จันทร์อุดร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หล้าจันทะ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงไปรยา  เวชภัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงศิวัชญา  รอดขันเมือง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงพรรณวดี  จาดคล้าย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงปรียากร  ยืนสุข โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงมิรันตี  บุตรโคตร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงสุชาวดี  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงเจนจิรา  ปังอุทา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงกฤษณา  กงพาน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงภัทราวดี  สุทธิธรรม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงน้ำฝน  ผากงคำ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงธนัชชา  จันมีแก้ว โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงสุพรรษา  สันติรักษ์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ธรรมรส โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงนันธิชา  งามชมภู โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายอนวัช  นิวาสประกฤติ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายปาณา  วิจิตรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายธนธรณ์  บุญครอง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กชายธนภัทร  กุดพรมมา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กชายธนันธร  ชินวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงณัฐธิชา  ชินทรักษา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงเมธาพร  สาริศรี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงดลญา  เกตุภพ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงกิตติมา  พูลคุณ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงวิลาสิณี  แก้วคำคูณ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงณิชาภัทร  พรมวัง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กชายกฤตภาส  โยตะศรี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายกฤษกร  สอนสิงห์ไชย โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กชายธฤตวัน  วิทยาภูมิ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายนพวิชญ์  กาสุริย์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายปัญญากร  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายชยางกูร  อัตสาร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายสหธรรม  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงพินธ์พิมล  แสงฉายา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงปิยภาธร  นามผา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงวัลรับปริณ  ต้นภูบาล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงลลิตภัทร  ไชยแสนท้าว โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงช่อผกา  สุทธิวงค์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงณภัชชา  จันทวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงณัฐธีรา  โพธิ์เดช โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงณัฐวราพรรณ  เครือศุภมาศ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงธีริศรา  บัวสกุล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงสุธาสินี  ตะโคดม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงธันยธรณ์  แสนอุบล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงหทัยชนก  อิ่มระงับ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงวริศรา  ชมภูพื้น โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายธนากร  สัพโส โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเย็น โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ทิพย์วิชิน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกานต์ธีรา  คงเจริญ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงจิรันยา  แก้วบัวสา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณิชาภัทร  เห็นหลอด โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงอภิสรา  พัฒนศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงพัธรพร  พิมเวียง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กชายธนวิชญ์  ภูวธนารักษ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กชายศิวพล  ก่ำสี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กชายอนุชิต  แผ่นทอง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายโทมัส ปีเตอร์  สแน็ป โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายจักรพรรดิ์  เถาโต โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายณภัทร  แก้วคนตรง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงอภิชญา  ใต้ราชโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิมนาจ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงฑัณฑิกา  แก้วประดับ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงกิตติมา  แขกวันวงค์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงกัญญารัตน์  นนธิบาล โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงวรัญญา  คำทุม โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงศศิตา  ปูคะสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงธิดารัตน์  สร้อยคำ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กชายกฤตเมธ  ไชยบุญตา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กชายอัคคพล  พรมวัง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กชายนภดล  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กชายอานุภาพ  แน่นอุดร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กชายหฤษฎ์  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงกัลย์สุดา  นิมสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงสัจพร  ประมวลปรีชา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงสุรีย์นิภา  จันทะพงษ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกมลชนก  สุวรรณหงษ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงขวัญมณี  บัวศรี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงอนัญญา  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงทัศนีย์  วงษ์มะลิ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงฐิติพร  แถมสมดี โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงภัทรวดี  เจริญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายเอกทัศน์  พาพิจิตร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายปิติ  ศรีพรมษา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงอนุสรา  คำโคตรสูนย์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงณิชารีย์  ต้นสูง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงวิลาศิณี  ศรีสถาน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณัฐนรี  สาระสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงอรษา  สุรำไพ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงวริศรา  อุ้ยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงชิราพร  บุญเฮ้า โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เวียงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงพรกมล  นามแสน โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกมลเนตร  อันทสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงวรารัตน์  พลเสนา โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงสุชาดา  สาระคร โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงธนาภรณ์  ยืนยง โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกนกพิชญ์  หนุ่มตัง โรงเรียนบ้านบะป่าคา 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงพัชรี  สัพโส โรงเรียนบ้านบะป่าคา 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กชายธัญพิศิษฐ์  ทองไทย โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กชายรัฐภูมิ  ตาลทรัพย์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กชายกฤษณะ  บุญพะเนียด โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุทธิดี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กชายปารเมศ  โอณาวัฒน์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กหญิงสุทธิดา  หนูนุ้ย โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  เสน่ห์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 คณิตประถม
177 เด็กหญิงอรอุมา  ภูต้อม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงนัฐธิดา  จุลแสน โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายรัตนชัย  นวลตา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงธนพร  หวังขาว โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ชาบรรทม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กชายณัฐภูมินทร์  ทองไสย โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
183 เด็กชายเจริญทรัพย์  วงศ์จันทร์ชมภู โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
184 เด็กชายพิษณุกร  ชินบูรณ์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
185 เด็กชายกิตติศักดิ์  เฉลิมอนันตชัย โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
186 เด็กชายณัฐดนัย  แพงพา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
187 เด็กชายยิ่งคุณ  ผิวงาม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
188 เด็กชายอภิสิทธิ์  เทือกท้าว โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
189 เด็กชายนภัสกร  แก้วพิลา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงกานต์ธิดา  ชาบรรทม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จินดา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงปุณยาวีย์  ศรีภูมี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงเทพธิดา  อินทร์ศรี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงธนัชชา  อุดชุม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงพิมพิกา  สารคำ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงเยาวภา  คำบุญ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงศศิกาญจน์  พันธผล โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อินรีย์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงพิญธิดา  ชาวโคกสี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
200 เด็กชายศิรา  ไชยเสน โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
201 เด็กชายณัฐพัทธ์  สุวรรณกูฎ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
202 เด็กชายธีระศักดิ์  วรรณราช โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
203 เด็กชายอภินัทธ์  พ่อศรียา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงปรเมท  หันจางสิทธิ์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
205 เด็กชายธาดากร  ราชปึ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
206 เด็กชายทวีศักดิ์  เสน่หา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงจิราพร  ศรีสร้อย โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงอริสรา  นามวงค์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพรภิมล  จันทร์ศรีทอง โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงณัฐบดี  วรสาร โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายณัฐภาส  ธาตุทอง โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายปฏิพล  หอมขุนทศ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กชายรัฐภูมิ  บุญเรือง โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายหัฏฐจิต  ไฝทาคำ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายชินกฤติ  นิวาสประกฤติ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายนิธิกร  หนูเข็ม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายพสุธา  สุดาชาติ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายเตชินท์  แคว้นไธสงค์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายภูมิภัทร  บุษมงคล โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายฉัตรตะวัน  อินธิโคตร โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายสิปปกร  โคตรงาม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงณัฐภัทร  พิลา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  บุญประกอบ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงอริสา  ภาษี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงไอรดา  วรรณุทรวง โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงจุฑามณี  ชุมนุม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายธกานต์  หลานเศรษฐา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายนิพิฐพนธ์  คมเฉียบ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายยศนนท์  ธุระธรรม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายอนันตสิน  สบายวงค์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงจิณห์นิภา  บัวขันธ์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงวาสิตา  สุดาชาติ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงมนทิราพร  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงสุพิชา  กำบัง โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงสิรินญา  เขียวดวงดี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงเนตรธิดา  ประพาศพงษ์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงนันทิภรณ์  คอมแพงจันทร์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงชนิสรา  มะณีโชติ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงดานิกา ลาเวล  นูเอส โทมาร์สิ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงอุทัยวรรณ  จันทประสาร โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายกิตติชัย  ก่ำจำปา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายจิรภัทร  ปฏิขานัง โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กชายชัยชนะ  โนนเวียงแก โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายอภิสิทธิ์  พรหมอารักษ์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายดนุนันท์  โคตรอนันท์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายภูริพัฒน์  อุดชุม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายณัฐนนท์  อาษานอก โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายธีรภัทร  แพงคำ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายจตุภัทร์  ประกายสิทธ์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงณัฐริกา  ศรีสนาม โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงวิรัญชนา  คำบัวโคตร โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงศิริกานดา  ภูตะลุน โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงฑิตฐิตา  มาตไชยสิงห์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงจิราพัชร  คอมแพงจันทร์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงชุติมา  เบ็ญจลักษณ์ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงชลลดา  อินทร์ศรี โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงแสงดาว  หัดประกอบ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงวรารัตน์  ศรีแก้ว โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงพิมลรัตน์  เดชโยธิน โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงทิพย์ญาดา  ทาทำนุก โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงปานิสา  ก้อนคำ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงมลนภา  ประทุมวัน โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงจันจิรา  ไชยชาติ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงสุพิชญา  อุทโท โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงสุจิรา  เสน่หา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายณัฐภัทร  มะโนแสง โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายเมธาสิทธิ์  เอ็นมาก โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงณัฐริกา  มาตยา โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงชื่นนภา  ศรีนิล โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงอัมรินทร์  โขงกลาง โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงสิริกรณ์  ไชยสุวรรณ โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงวิภาภรณ์  แก้วมิตร โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงขวัญจิรา  รัตนมงคล โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงอุไรวรรณ  ไวฝาง โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มาสีปา โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงอัญชนา  สายพรม โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงทอฝัน  โพธิ์ศรี โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงเสาวภาพรรณ  โสภา โรงเรียนบ้านขัวก่าย 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กชายณอากร  เกตุรักษ์ โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงจิรนุช  มิ่งแสง โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
281 เด็กหญิงตรีทิพย์นิภา  จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงลัดลิตา  อ่อนลา โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงพรนภา  ปุ๋ยวงศ์ โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กชายถิรวุฒิ  วิลัยลักษณ์ โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงนุชริน  ใบธรรม โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายฉัตรเพชร  แว่นแก้ว โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงสุพรรษา  กอนเกิด โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.4 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงณัฐธิดา  หมื่นขัน โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงณัฐธิดา  โชคเหมาะ โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงปริชญา  เปรินทร์ โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงนันธิดา  ศรีสมบัติ โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายณรงค์รัตน์  บาลนาคม โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงพิยนันท์  จันทร์แก้ว โรงเรียนบ้านบะนกทา 1 ป.5 วิทย์ประถม