รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงสิรารมย์  สุวรรณเจริญ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงกรกันยา  คะศรีทอง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ริยะสาร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายกิตติศักดิ์  อุปสัย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงอภิญญา  บุตรบรรเทิง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงเนตรชนก  ชุมภูเเสง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ย่อมกลาง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงมนทกานติ์  สุกัน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงพัชราวดี  ประสารศักดิ์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงวรัญญา  อินทะเเสง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงวรรณภา  ทองโคตร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายพงศ์พัชระ  ปฎิพันธ์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงน้ำฟ้า  มณีนาค โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงศภิสรา  ป้องกัน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายชิษณุพงศ์  ต่ายทอง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงกชกร  เพียสา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงณิชานันท์  วงศ์เเสงงาม โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายวีรากร  คำมุงคุณ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงสุชานันท์  หอมกระจาย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายธนาปกรณ์  อัคนิจ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายณัฐพัฒน์  หมั่นกุล โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงลักขิกา  แก่นท้าว โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงพิมพิกา  วรรณโส โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายจักรภัทร์  นาคเนาวรัตน์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีสร้อย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายพีรพงศ์  ลาดนอก โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงจิรชิตา  อินจิ๋ว โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงบุญญาพร  ปิยวัชรเมธา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงวิมลณัฐ  งามชัยภูมิ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  สุขะ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงปาณิตา  บุตรเพ็ง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กชายปุณณวิช  โคตรพงษ์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กชายภควัตร  ชนะเคน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายกิตติศักดิ์  จันทร์ศิริ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กชายทีปกร  ปิยวัฒน์รุ่งโรจน์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงณัฐสินี  ทองประทุม โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กชายนวมินทร์  เหมะธุรินทร์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงภัทราพร  คะศรีทอง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กชายกรกฎ  สุจัยสิทธิ์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายคเชนทร์  ทันสี โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงธัญวลัย  แก้วมงคุณ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงชลดา  หนองเป็ด โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงฉันฑ์ชญา  ทอนฮามแก้ว โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายจิรายุส  เเก้วมุงคุณ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงนิศารัตน์  สัตถาผล โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงนิศารัตน์  บุตรศิริ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงชนิกานต์  เห็มภูมิ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กชายนิธิศชัย  ปรานกฤตรรม โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงวรินยุพา  ทองโคตร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงธิดาทรัพย์  บุญประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กชายพีระพัฒน์  โพชิ์สาวัง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายณัฐพล  สาระบุตร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงฐิติชญา  นามแสน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงํธัญชนก  พุทธชัย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงณัชชาสินีย์  ฝ่ายรีย์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงพัชรา  ทองโคตร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงเบ็ญจมาภรณ์  เหล่าก้อนคำ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กชายศราวุฒิ  ทรัพย์พิพิตร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กชายทัศน์พล  ภูสีน้ำ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงชญานินทร์  นามเเสน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายธนพงศ์  ศรีมาชัย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กชายภานุพงศ์  ทองวงษา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงกมลวรรณ  สุภาพ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงวิชะนุช  อุส่าห์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงพรชนก  บาลตำบล โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงขนิษฐา  นาใจคง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงโสภิตตา  ขุมเงิน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงบุษราคุม  กวีพิชชาพัชร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงกัญญาภัค  อินธิจันทร์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงชญานินทร์  วะบังลับ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ทองพราว โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงวรัชยา  เหมะธุลิน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงศิรภัสสร  หินสอ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายมฤดินทร์  คลังพิมาย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ถาปันเเก้ว โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายพุฒิเมธ  หอมสมบัติ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงกรีติยาภา  ติไตรวรรณ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงวรางคณา  ปัญญาไว โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงณัฐนิชา  สิบเเก้ว โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงธัญสิริ  ศรีโยหะ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงจิตตรียากรณ์  วงศิริวงกุล โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงอรวี  หลักทอง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงเเพรวรุ้ง  เขียนสะอาด โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงสุพิตา  มณี โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงพระจันทร์  จิตธรรม โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงสร้อยสลา  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงกัลยา  เเทนรินท์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กชายวัชรินทร์  เเก้วทอง โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงพุทธพร  ชาวหะศรี โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงบุญญานันต์  นิสวงศ์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงปิ่นทอง  สมัย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงฝนทิพย์  จรลี โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงนัทริญา  สีมี โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงอารียา  เเสนศรีเเก้ว โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงชุติกาญจน์  นนธิราช โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงศิรประภา  ผิวมะลิ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงพินทุอร  โพธิ์สาราช โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กชายอัษฎาชัย  เวยสาร โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงกชพร  กุลมินทร์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงพรทิพา  สุทธิมา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายธนเสฏฐ์  วิเศษไนย โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กชายธาดา  ชาติชำนิ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
103 เด็กชายภานุวัตร  วิชนา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงสุธาสินี  ศิริกาญจน์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงชรินดา  อ่อนทา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงธนพร  ดอนเกิด โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงกัญญาภัค  แก้วคำแสน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงศุภิสรา  ป้องกัน โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงภัทรภร  พลพันธ์ โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายพงศกร  ศรีวิชา โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงชนากานต์  สุวรรณศรี โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล) 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายสหรัฐ  บุราณ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายศิวกร  โพนสีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กหญิงสิรินทรา  พรหมภิภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายปณวัตร  เนหล้า โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงสิริชนก  ไชยแสง โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงปวีณา  เทียมราช โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายกฤษณพงศ์  นามแสน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายภาณุวัฒน์  จีนาวงศ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายทวีรัชต์  เหาะเหิน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายคุณาวุฒิ  บุญยืน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงปวีณา  ตะนันท์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงเมริษา  แก้วอาษา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.4 คณิตประถม
124 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หูชัยภูมิ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงรวิภาสรณ์  เจนถาวรกุลศักดิ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงสุปรียา  พรหมพินิจ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงกัลยกร  เปี่ยมวิริยวงศ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงธนพร  สุนทรมหิทธิ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายปุญญพัฒน์  ตระกูลเจริญ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงชนม์ชนก  ดรโชติ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงกัญจนพร  งาทิพย์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ศรีภูธร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงณัฐนรี  กลีบแก้ว โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กชายณัฐวัฒน์  กิตติเพิ่มทรัพย์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กชายรัชพล  คนซื่อ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์พังโคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงณชนกพร  พงศ์นพรัตน์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงอชิรญา  เรืองอร่าม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงนพณัฐกฤษฏ์  ยี่สุ่นแซม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงศ์ปรีดี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.5 คณิตประถม
140 เด็กชายชยกร  สานุศิษย์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงปริญญาดา  สิงห์ชัย โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กชายเมธาวิน  สุขกุล โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงปลายฟ้า  วินทะไชย โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กหญิงณภัทร  ควรดำรงธรรม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงณัฐณิชา  จรกรรณ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กชายภูผา  คลังมารินทร์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงณัฏฐชัญญา  กลิ่นแก้วนพเก้า โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายรัญชนวิชญ์  นิธิวิรุฬห์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายณัฐวัชร  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงฐปรัตน์  ศรีวิไล โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทิพพิชัย โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงพิชชากร  อภัยแสน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายปัณณทัต  มาสันติสุข โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงพรชนก  พัฒนขจร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงภิญญาณัฏฐ์  เดชสุวรรณพงษ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กชายณัฐภูมิ  ธรรมธัชกุล โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กหญิงจิราพัทร  บุตรจันทร์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายพบธรรม  ฟองชน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
159 นางสาวมาตังคกุล  ศรีโยธี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
160 นางสาวณัฐนาฎ  บุญตาแสง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
161 เด็กหญิงกุลจิรา  พรมวัง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
162 นางสาวอนัญญา  มะเดื่อ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
163 นางสาวจารวี  จันทร์โคตร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
164 นางสาวพลอยชมพู  บุญศิริ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
165 เด็กหญิงลัญฉกร  แสงเงินดี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
166 นางสาวชุตินันท์  ภูมี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
167 เด็กชายฉีฮิน  สารมานิตย์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
168 นายพิชญุตม์  มิกราช โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
169 นายณฐนันต์  คำพล โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 เด็กหญิงทอฝัน  สารินทร์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงธัญพร  ฤทธิธรรม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 นายอธิวัฒน์  คำภูแสน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
173 นายเทพทักษิณ  ผ่องแผ้ว โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
174 นายธนโชติ  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายภควัต  ลีลาศน์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
176 นายธเนศ  สรรพสิทธิ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
177 นางสาวปนัดดา  กังขอนนอก โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
178 นางสาวจันทิมา  เรืองจิตร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
179 นางสาววนัชพร  ผาลิชัย โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
180 นางสาวเนติภูมิ  ภูมิอมร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
181 เด็กหญิงรัญชิดา  อินทรเกษม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงนรกมล  พวงประดิษฐ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
183 เด็กชายปวริศ  ขาวดี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
184 นายปรัชญา  พิกุลทอง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
185 นางสาวพิมพ์ลลิน  วงค์กลาง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
186 เด็กชายเสริมชนก  วินิจสุมานนท์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงวริศรา  กรุณานำ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 นางสาวมณีรัตน์  ดาราษี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงสุจิตรา  จันทร์โพธฺ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
190 นางสาวธฤษวรรณ  ศรีวิลัย โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงศิริภา  สีภูมี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงจิราพร  เงินกลาง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
193 นางสาวแก้วฟ้า  เผ่าพงษ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
194 นางสาวพรหมพร  โมธรรม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
195 เด็กหญิงศรุตา  สีคะปัสสะ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
196 เด็กหญิงชุติมน  สายสุด โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
197 เด็กชายกิตติชัย  งอกงาม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
198 เด็กหญิงจิรนันท์  พันเสนา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงศศิวรรณ  ใจกว้าง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงนภัสวรรณ  แซ่ฮึง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
201 นางสาวทิตาพร  พรหมทัน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงนวินดา  สานุศิษย์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงวรินทร  ขจรเพชร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
204 เด็กหญิงอัจฉริยา  นามมนตรี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
205 นางสาวธนวรรณ  นุ่มสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
206 เด็กหญิงธนวรรณ  นุ่มสวัสดิ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
207 เด็กหญิงกิ่งดาว  โพธิ์สีตา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
208 นางสาวปนัดดา  ศิลาขาว โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
209 นางสาวธนัชพร  หอกลาง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
210 เด็กหญิงงามทิพย์  ฟองชน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปิยพัชร์  เรืองนรพัฒน์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงขวัญจิรา  วงศ์ปรีดี โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงณัชทิชา  ชาตะรักษ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพิชญา  สุรารักษ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงตะวันวาด  ศรีภิลา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงนิรัชพร  วรรณะ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายรัฐภูมิ  ราชไชย โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายณัฐวรรธน์  พงศ์นพรัตน์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงชญานิศ  พ่่อคุณตรง โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กชายจิตติพัฒน์  พรพุุฒิบุญญา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงผอบกาญจน์  พรหมพารักษ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายปัณปารัช  มาสันติสุข โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงนิษฐา  ไชยสีทา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงกชพร  เทียมราช โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงณํฐธิดา  เอกรักษา โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงณัฏฐพัชร  ภูชูธรรม โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  หวินตะคุ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงกานต์ชนก  หงษ์ภู โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงณัฐรภา  ไชยสาคร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงชวัลรัตน์  ประสาคุณ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงจารีรัตน์  เหมือนนาดอน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงกริณฑรัตน์  หนูเล็ก โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงอริญชยา  นนตระอุตร โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงสุภัสสรา  สุวรรณเขต โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงธวัลรัตน์  นิยมพงษ์ โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงอริชญา  สาลากาล โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายพงศ์พัฒน์  บุตรศรีนวน โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม