รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงวรันรัตน์  วงศ์เครือศร โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงสิริลักษณ์  จันทร์อ่อน โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงอรณิชา  ชมภูราษฎร์ โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กหญิงสุริสา  โทษาธรรม โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายพงศภัค  คำพะมุงคุณ โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายเทวฤทธิ์  อุปพงษ์ โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงวิรดา  ถนอมศรี โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายอามาซ  อาลี โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงฉัตรเพชร  รมย์รื่น โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
10 เด็กชายอนันตชัย  ภูมิชนะกิจ โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงนภัสสร  บุญราศรี โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงวิลาสินี  ผงสินสุ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงนภัส  หมื่นจิต โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงอมรรัตน์  ร่างกาย โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงลินลดา  สุมังคะ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงวริศรา  แสนอุบล โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายฉัตรมงคล  โพธิจันทร์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงจรรยาพร  น้อยกลิ่น โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายคมสันต์  อนันติ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงกุลนันท์  สานุทัศน์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ไทยเหนือ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชวัลญา  อนันต์เอื้อ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงฐิติมา  นครังสุ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงวรกาญจน์  ชาภูคำ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงศรุตา  สุขอร่าม โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงสุพัชราภา  ชูศรีทอง โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงศิวภา  ถานทองดี โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงรุ่งนภา  ปินตา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงลลิตา  มะโนภัย โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงประภัสสร  แสงโยธา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงสุชานาถ  เรียมแสน โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงขวัญชัยฤทัย  มณีแดง โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
33 เด็กชายทศภาค  สมานมิตร โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กชายคฑาวุธ  พรหมหากุล โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายกฤตภัค  โพธิ์ชัย โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงปาริชาต  บุตรมหา โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โลหะสาร โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายสุรเกียรติ์  อุปพงษ์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายพัทรดนัย  ม่วงนาค โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายธนดล  วงศ์กาฬสินธุิ์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กชายรัชตมงคล  ขวัญทอง โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กชายภูมิรพีภัทร  ภูมิประเสริฐ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงยิิ่งลักษณ์  พรหมสิทธิ์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กชายสิทธิพล  พลพันธ์ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กชายภูมิพัฒน์  แสงสุข โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กชายธีรวัฒน์  สีละดี โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญชื่น โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กชายเจษฎากร  จีรังกูล โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงกิติยา  เหมธุลิน โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงกัญญาวีร์  กวยตะคุ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายธนภณ  พิมพ์กลาง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายชนเทพ  เริงฤทธิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงเขมนิจ  หาญมนตรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จำปา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพรพรรณ  เพียรพจน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงสุชานันท์  สุรมุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงสาวิณี  บำรุงรส โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงพิชญธิดา  บ่อไทย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพิชญาภา  ยอดนารี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงนริศรา  จันทรเสนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงกัญญานี  ชีแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงณัฐสุดา  พลราชม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงพรปวีณ์  มีภูคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงช่อผกา  ใยวังหน้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงวริศรา  เจริญธนกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงปิยรัตน์  งันปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงมนัสนันท์  โกสาแสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงปิ่นมนัส  เสน่ห์ดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กชายพหล  ศรีเตียเพ็ชร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงดวงกมล  ปริญญาพล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงณิชมน  อุทรัง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงปุณณภา  ถาอาดนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงปาณิสรา  นะตะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณัฐสุดา  ไขไพรวัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงกีรติกาญจน์  แก้วกิ่ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กชายอภิวิชญ์  แฮนเกตุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายณัฏฐวิชญ์  สามารถ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กชายชิตชัย  เจริญพร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กหญิงมัลลิกา  ทองนิวัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงจิรภิญญา  ตรีศูนย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กหญิงพรนพิน  พักแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงรุจีรัตน์  อุทรักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงประติมา  พักแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงพลอยมณี  ศรีสุภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
86 เด็กชายอัษณัย  โหมดซัง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
87 เด็กชายณัฐวัฒน์  พัฒนะชัยยุติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายปุระชัย  พลราชม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
89 เด็กชายภูมิพัฒน์  วังภูผา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายเตชภณ  ลาศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กชายมิ่งสกุล  แมดมิ่งเหง้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
92 เด็กหญิงปรียาภรณ์  อวนพล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
93 เด็กหญิงมรรษกร  ไชยวุธ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กหญิงสุรีรัตน์  อยู่พูล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
95 เด็กหญิงอรปรียา  หาญมนตรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงภัทธิดา  โคตรภักดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงเอมิกา  แพงมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงศุภกานต์  แก่นดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงภัทราพร  งันลาโสม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงปาณิสรา  ฺเหมืองห้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงรัฐชดาพร  ปุ่งคำน้อย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กชายณัฐพล  รักษาพล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายอนุภัทร  แก้วจุฬาศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กชายพันธดนย์  แก้วสนิท โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายสุเมธี  วงศ์ษาพาน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายอภิชาติ  รัตนวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กชายสุรศักดิ์  กำลังงาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายธนากร  พลธิราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กชายจิรเมธ  วงค์กระโซ่ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงสรัญญา  จันทรศิริ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงกมลทิพย์  เปี่ยมพร้อม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายนาธาน  พันลำภักดิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายกรวิชญ์  อุปพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายธราเทพ  เพชรคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายวิชัยยุทธ์  ภูมิทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายพีรภัทร  คำชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายสกล  ศรีอำนวย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงชัญญา  โพสาวัง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงพรศิริ  ทัศคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงบัณฑฺฺฺิตา  วรรณชาติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงทิพอักษร  ดงภูยาว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงปลายฟ้า  ธรรมมะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงวริดศรา  ปิยะโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงศิริณภา  มณีภาค โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงบุญฑิตา  พรหมสาขาฯ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงเนตรนภา  โหดไทยสงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงธมลวรรณ  แสนภูวา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงจิราภรณ์  พิลารักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายเฉลิมชัย  ดุลย์แสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงญาณิศา  ทุพแหม่ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงตรีดามาศ  อินทร์เกษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงพรสินี  บุระพันธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กหญิงจรรยพร  คำชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กหญิงรมิดา  ทองบุญธาตู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงปัญฑิกา  อุ่มอาษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายกิติคุณ  สุขสม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กชายพิทยาธร  คำผิว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงจินดารัตน์  แพงคำฮัก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายเทพนคร  กงสะกาง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายธนิสร  เจียนรัมย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กชายภควัตร  แพงศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายรัฐภูมิ  กัลยาบาล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายสิรภัทร  พันธ์กุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายชานนท์  ศรีสำราญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายธีรวัฒน์  สิทธิมณี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายปรเมศวร์  มุลี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายเตชิต  จรโคกกรวด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายผลิตโชค  วงศ์ษาพาน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายพรพิสุทธิ์  ศิริบุญญานุพาส โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายพลวัฒน์  นิทัศน์นราวุฒิ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายสมยศ  รัตนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายปรัชญา  วงศ์ลือชา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายธนากร  เกตวงษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายอัษฎาวุธ  ปิ่นใจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายธีรภัทร์  แก้วศรีไตรย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายนิธิภัทร  คติยะจันทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายภูริพัฒน์  นะราวงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายกรภัทร์  ซอมสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายประพัธกร  นามอนุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายพีระนนท์  บัวพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายภูธเนศ  ศรีสมัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายภาสกร  มุขคีรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงนิรชา  ประพิมพา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงปัญญาพร  กองมะณี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงจิดาภา  ประเสริฐการ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงภัทรธิดา  แสงพรหมชาลี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงสวิตตา  เพียรพัง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงชญาดา  คุณน้อย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงฐิตาพร  คำฤาเดช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงวรัญชลี  วงศ์แสนสี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงธัญสมร  ศรีนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงพัณนิตา  คำตลบ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงพัชราภรณ์  คำชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงอนุธิดา  นาศฤงคาร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงอภิญญา  บุตรทน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงนงนภัส  คำภูษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงพัชรีรัชต์  นนท์มหา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ดาบน้อยอุ่น โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงธัญวรัตน์  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงปริญญาภรณ์  ไหลอุดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงภาณิน  ฟองอ่อน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงเยาวเรศ  พลราชม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงฤทัยพัชร์  สกุลทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงขวัญจิรา  โมคลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงชีวาพร  มังศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงชลิดา  ลอยร่อน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงชดานันท์  พรหมพันธุ์ใจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงปฎิญญา  ริทาสี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงอรปรีญา  คุณธรรมมงคล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงปราณปรียา  อุปพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กหญิงวาณี  สุทธิดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงณัฐรดา  หม่อมไหล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงธีรดา  กงลีมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กหญิงปาริตา  หาญมนตรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงชญานิศ  หงษ์เกต โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กหญิงศุภรานันท์  เพียรพิกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายปกรณ์  ธัญจิรานุกูล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กชายกัญจน์พัฒน์  สามารถ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายณฐกร  ชาตะพรหม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายธนฉัตร  ใบเหลือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายกิตติกวิน  มาตราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายเจษฎายุทธ  มีภูคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กชายธนาศักดิ์  ขันติยู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายชนะเทพ  ธุระนนท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายกษิดิ์เดช  แมดมิ่งเหง้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงกิตติกาญจน์  มีราชคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กหญิงศิรินภา  มุ่งลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงปภาดา  แก้วคำแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงสุพิชญา  แงวอ่อง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กหญิงพรสุดา  ศรีสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กหญิงวราริน  วิชาสูง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กชายจิรา  นามวงศ์ชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายกิตติเทพ  สพานกลาง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กชายณรงค์  วังคีรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายภาณุพงศ์  บุญประดับ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายธราเทพ  อินานันท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายชัยชนะ  วงนาเรือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายฐิติโชติ  ชัยโสม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงพีระยากร  วรราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กชายอนันตชัย  จุ่นเป้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายคุณกร  เลิศสงคราม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายธนารัตน์  ระวังศร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายกฤตภาส  เจริญสุขสบาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายพันธวิช  ฮังชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายเอกรินทร์  ทองนิวัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กหญิงสุภาวดี  เชื้อจารย์ชิน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กหญิงกวินธิดา  อัศวเจริญศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กหญิงขนิษฐา  คำมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงรุริญา  ยิ่งเจริญลาภ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงนภัส  ปาระคะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กหญิงณัฐธิดา  คำศรีพล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายเวชพิสิฐ  วงศ์คำษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายพีระพล  ศิหิรัญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายธนภัทร  จันทรังสี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายเป็นหนึ่ง  เทียมทัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายณัฐกฤต  เกษแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กชายสุทิวัส  ทองอินทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กชายนภัสกรณ์  โสมนาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กชายปิยะวัฒน์  กุลวัฒน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายพัสกร  ผ่านสุวรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กชายวศิวกร  คชธานี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงพัณณิตา  คงคชวรรณ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงอรรัมภา  พลสิมมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กชายถิรเมธ  ทองนู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กชายธีรวรรธน์  ผงสินธุ์สุ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กชายณัฐกานต์  โพนไชยา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กชายธีรพล  จรุงเกียรติสกล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กชายวศิน  ยาทองไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
249 เด็กชายพงศภัค  มุ่งเขื่องกลาง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงรวีนิภา  บุญยก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงอรอรินทร์  จันดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กหญิงธนานันท์  ตุตะเวท โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีธิราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงพิชญา  ไชยสมภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงยลดา  แถมสมดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงมิชากิ  โอกาว่า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กหญิงพิยรัตน์  นพรัตน์จิรกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายปรเมศร์  กรพันธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายปรมิศวร์  กรพันธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายพชร  ธรรมโชติอาภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
261 เด็กหญิงพรปวีณ์  กองสวัสดิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายพิชญุ์ตม์  สุขคณา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายธนดล  มีเย็น โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายระพีพัฒน์  ทองพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กชายลภัสกร  เมธาวี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กชายภานุวัฒน์  วัดแพนลำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายสหรัฐ  หนังไทยสงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กชายภาณุ  คึมยะราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายธนากร  คำโสภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายพงศกร  ขนุน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กชายศิวกร  ปัดไธสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายสุภกร  โภคธนนันท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงกมลทิพย์  ศรีโนนเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงสุนันทา  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงรมณ  ภิรมญ์กิจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงณิชาภัทร  คำชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงปรางค์ณัฐฐาน์  ป้องทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงเนตรณภา  เหมวา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงสาวิตรี  โคตรธรรม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงสุภิชญา  นาคเกิด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงสุจิรา  จันทร์ธานี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงนรีรัตน์  พิริยะชนะชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงนันทิชา  สุพันธ์เมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงสุธาสินี  เฉลิมศรีเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงนงนภัส  คุณปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงวรัทยา  ประกิ่ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงนริศรา  แสนนาวา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงกมลชนก  โยยันติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงศิริวรรณ  แสนภูวา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  คตสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
291 เด็กชายพชรพล  แซ่เซียว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
292 เด็กชายศิรวุฒิ  สุดสังข์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงนันทกานต์  ผาวัง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงวราภรณ์  รัตตะมาน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงวารีนา  วาริส โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงชลธิชา  บุญรอด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงปานชนก  บุคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงโชติกา  ศรีโฉมงาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงณิชากร  ภัทรธนาภินันท์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงรดา  สุวันดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไสยกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงชฎาพร  ต่ายเนาว์ดง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงวริศรา  ศรีนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายนราทิพย์  เหมือนสีเลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายคณิศร  ธงอาษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กชายพงศ์ศรัณย์  จังพานิช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กชายเอกภูมิ  คำสงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายปิยภัทร์  ไชยชมภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายภูมิพัฒน์  ยุทธษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายชีวธันย์  พองคำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายคณาธิป  ศรัทธาธรรมกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายธัญเทพ  เครือบุตรดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงพิชามญช์  คำสวาท โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงศิวพร  ไกรยะสา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงกัญธิดา  คัดทะจันทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงเพ็ญพิมพ์  จันทร์มุงคุณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงณัฐวีร์  วิชัยผิน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงพบพร  ปริปุรณะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงมาริษา  เหมือนสีเลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงอรุณวรรณ  ทองอินทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงภัทรพร  กุย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงศศินิภา  คลังสอน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงสุนิตา  พรมจันทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงยุพาพร  ศรีเชษฐา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงธนิดา  นวลตา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงพรธีรา  เอกอมร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงศิลป์สุภา  เต็งวัฒนโชติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงกัลยาณี  บุญแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายสิทธิพันธ์  สามารถ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายธนากรณ์  บุตแสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงธัญญาพร  โนพันธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงญาธิตา  ทองไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงปิยะวดี  งอยภูธร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงศุภรัตน์  นิลจำเริญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงสุธีมา  วรแสน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงวรัชยา  แสงไผ่แดง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงมนัสชนก  อุปพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงดากานดา  เชื้อขันตี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงปติญญา  ยงค์บรรทม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงทอฝัน  บุระเนตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงกนกมณ๊  จุ่งมิตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงชนานันท์  พลราชม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกมลชนก  สุวรรณรงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงรจนปภา  ไชยชนะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงอภิพร  ไชยเสนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงกฤษณา  ตาแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงณิชาพร  นารีแพงศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงวรัญญา  ทำคาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  เขียวงาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงศุภกานต์  สาระคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายกฤติพงศ์  ศรีมาศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กชายภคิน  ปัดชาสุวรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กชายธีระเดช  ปัญญาประชุม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
354 เด็กชายสนธิ  นามฮุง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กชายสุภกร  พรหมดีราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
356 เด็กชายประดิภัทร  บุญต่าย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายสิทธิโชค  อ้วนโนราษฏร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายกล้าณรงค์  คำภูแสน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายธนภัทร  โมตา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายสิขเรศ  รุ่งเรือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายธนพัฒน์  นิตย์สุภาพ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายปัณณวรรธ  ปัจสุริยะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายชยพล  ฤทธิ์ฤาชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายศิรสิทธิ์  ผลารักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายวุฒิชัย  สาระคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กชายเกริกเกียรติ  อ่อนจงไกร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กชายวราทิตย์  เพิ่มทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงไปรยา  ศรีสาวรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงภัคจิรา  เทพเสนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงณัฐธิดา  แสงพานิช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงอลิสา  เจริญธนกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงภาวิตา  แก้วไกรศร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงศศิธร  ตงศิริ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงพัชรินทร์  มันยะรัตน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงปนัดดา  ศรีเงิน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงสุภัคภร  เภารังค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงกวิสรา  แก้ววงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงอภัชรา  จักรพิมพ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงพรไพลิน  ธงยศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงสุนิสา  มหาชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงปัญทิตา  ปราณี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงไอลดา  บุปผาชาติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อัตตวนิช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงนัทชา  ชาวุฒิ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายจักรเพชร  โกษาพิทักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายอณากร  วงค์ไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กชายเกษมศักดิ์  พิทักษ์ชัยสกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายธไนศวรรย์  ลือโสภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายกิตตินันท์  จันทามี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายบุญส่ง  วันปัญญา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายปรเมษฐ์  พรหมโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายวัชรากร  คำผาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายกฤษณะ  สงดำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายสรรเพชญ  แก้วพิลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายธวัฒน์ชัย  เมือยไพร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายศราวุฒิ  กิจประชา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายฤทธิ์ธวัฒน์  ป้องคำศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายรัชต์ภูมิ  โม่หิน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายจิรวัฒน์  อุส่าห์รัมย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายพรภวิษย์  ภูสาคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กชายนภสินธิ์  เจริญรส โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายจิรภาส  ไขไพวัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายธนากร  กอโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายอิทธิศักดิ์  สารการ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ก้อนแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงพัชราภรณ์  สุวันที โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงกษมา  วงค์วรรศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงธนัญญา  ไตรทามา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายศิรวิทย์  พรมน้อย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงศิรวิทย์  เหลาแตว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงวรกานต์  มีไกรราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงญาณิศา  ส่งสี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงธนธรณ์  จันทามี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงนันท์นลิน  กาสินพิลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงนภัสสร  สุดโท โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงมนัสนันท์  ชาดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงเกษมณี  วงศ์อินทร์อยู่ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  พาพิทักษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงธนาภรณ์  แสงพรมชาลี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายนนทภพ  จินจันดา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงกชกร  ทองเพ็ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายเอกราช  ข่วงทิพย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงธิจิญ์ญา  ปัญญาไว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงยศวิมล  จันทะวิชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงวริศรา  ขะชาตย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายภาณุวิชญ์  ซื่อตรง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายดาราวุฒิ  สารเชื้อ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายปรวีร์  ชาไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงชโลธร  ทิพวงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงศรีสุข  ทานาศิลป์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงธันยกาญจน์  สุวรรณนิคม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงยศวดี  คึ้มยะราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงพิชญาดา  ถิ่นตองโขบ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงณัฐญาดา  รัตนพลที โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงสุธีธิดา  ภูมิชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงกิ่งผกา  พรหมพิทักษ์กุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงปวีณ์ทิพย์  มุสิกะภวัต โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงจีรนันท์  ตงศิริ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงเอมิกา  พัชรบุษราคัมกุล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงฐิตาพร  แสนแพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงธิญาดา  ชะนะเคน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงกมลวรรณ  ฮวดตี๋ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  สิทธิจิตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงภิญญภา  ธราสิทธิดล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงภาวรินทร์  สัญจรเลิศ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงธวัลรัตน์  หล่าชาญ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงปราณชีวา  อุปพงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายปฏิญญา  นวลมณี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายรัชชานนท์  ชาศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กชายกฤตภาส  เมฆราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงขวัญมนัส  ฉายจรุง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงมุฑุตา  ใยวังหน้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงนวรัตน์  กันต์ทิฆัมพร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงพัดชาณันท์  มูลทองสุข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงธันวา  แก้วมะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงปิยะดา  ชีพอุดม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงสุธาริน  สารสินธ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  ชัยโสม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายกิตติธัช  จันทรเสนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายนฤเบศ  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายธนบดินทร์  โพธิ์ฝ้าย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายพุฒิธร  อุนวิเศษ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายภัทรพล  เทพวงศ์ษา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายกันต์  ใครนุนสิงห์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายณวรา  ท้าวใคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายภูวเนศวร์  กลิ่นน้อย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายวิษณุ  ยกเส้ง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายกิตติภณ  เลิศศรี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กชายอชิละ  เพียสา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กชายสุริยะ  เสนาชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กชายเดชณรงค์  บุญอินทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงชลดา  บรรจง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงพรรษมนพรรณ  โหมดพลาย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายจารุรนต์  คำวันดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายภูมิภัทร  ชาไชย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กชายจตุรวิทย์  ทาศรีภู โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายชนภิภัฏ  สิงห์รัง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กชายพิทยุตม์  บรรเทา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายทฤษฎีสยาม  พลสา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงทรรศดาภรณ์  ต่อเติม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงอาทิตยา  พรหมโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงณัฐนันท์  นนทะลุน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงปริศณา  กลางเสนา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงปลิดา  จิตตฎ์จักร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงชนัญญา  อรุณรัตน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงณดาปนีย์  ดวงปากดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงภานุมาศ  คำพรหมมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงนัฐธิดา  ทวีโชติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงมัญชุพร  ทันอินทร์อาจ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สีทาไข โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงกาญจนา  วิเศษศิลป์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงทิตยา  เดชานุกูลวิวัฒน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงรัชณีกร  ง่ามขวา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชื่นสงวนสัตย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงจิรตา  คัดทะจันทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงณัฐกานต์  แสนชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงวศินี  งันลาโสม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงณัฐชยา  สนทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงดลยา  ลาดสุวรรณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงปัณฑิตา  ท้าวนาง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงโสภิดา  คึมยะราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงสุจิราภรณ์  คงสมเพียร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงธัญชนก  สีหาราช โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงสุชัญญา  โมตา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายประกาศิต  กลั้วจำนงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กชายเศรษฐชัย  ชมภูราษฎร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงอัญญากร  โชติธนผล โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กชายชมน์ชนก  ทองเรือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายเบญจพล  แสงระวี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายระพีพงษ์  อ่องสมบัติ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงเจ้าพระยา  ดวงจันทร์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายขวัญนคร  ศรีสุทัศน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายมนัญชัย  เทอำรุง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายศุภกฤต  ทองโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายอรรนพ  ลีคำงาม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายเกริกไกรวิชญช์  ผิวขำ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายธนากร  โชติจำรัส โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายยสินธร  ผมหงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายณัฐปคัลภ์  ชะเอม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายชนกวนันท์  ชินะโปดก โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายนิธิภัทร  เหมืองห้า โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงญารินทร์  สมิงแก้ว โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงชนัญภรณ์  อ่อนคำมา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงภัทธิดา  โหนไทยสงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงภัทราพรรณ  เขียวสด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กหญิงนัฏฐนิชา  พรหมบุรมย์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงจิณัฐชา  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงศรัณย์ญา  วาดเมือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงธิดารัตน์  ตุตะเวท โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงมัลลิกา  รวมภักดี โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงณัฐธิดา  ราชบุญเรือง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงนันทิยา  เสนจันตะ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงคณพร  สุวรรณรงค์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงภัทรภร  หาญธงชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงสุรัชญา  ชาชุมวงศ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงธิดารัตน์  สีกู่กา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายรัชชานนท์  อุระ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
538 เด็กชายทิวัตถ์  เดชานุกูลวิวัฒน์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
539 เด็กชายกรวิชญ์  ยอดหงษ์ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
540 เด็กชายปวฤทธิ์  บุตรหมัน โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
541 เด็กชายขจรพล  ไตรทามา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
542 เด็กชายพีระศักดิ์  ไหมทอง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
543 เด็กชายศุกลวัฒน์  พิมพ์แพง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
544 เด็กชายอมรศักดิ์  มาทา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
545 เด็กชายเอกรินทร์  พันธธ์ยาง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
546 เด็กชายวัฒนา  เงินกลม โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
547 เด็กชายภูริวัฒน์  ราชรองชัย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
548 เด็กชายภูรินทร์  แดงเอียด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
549 เด็กชายวนัสบดี  บุญละ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงมณทิชา  เหขุนทด โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
551 เด็กชายศิริกัลยา  สดใส โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงปัญจพร  วรรณไสย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงพลอยใส  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงชลกร  จำปาแสง โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงธนัชพร  สุขจิตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงวันวิสา  เชื้อดวงผุย โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงวิรัญชนา  งิ้วสุภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงนิชานาถ  บุราณ โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงนุชจิรา  พรมภา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงพรรณชนิดา  จันทร์มาลา โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงณัฐนรี  สาดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
562 เด็กหญิงกมลชนก  ศรีคำมูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
563 เด็กหญิงวชิราภรณ์  อุ่มอาสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
564 เด็กชายปธานิน  จันทร์คำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
565 เด็กชายอภิลักษณ์  ทรายขาว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
566 เด็กชายศุภณัฐ  เอื้อกิ่งเพชร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
567 เด็กชายภูเบศ  รุจิโรจน์อำไพ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
568 เด็กชายพงศพัศ  เปลี่ยนเอก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
569 เด็กชายธีรภัทร  สุคำภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
570 เด็กชายสหชาติ  โมราราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
571 เด็กชายธีรภัทร  จิตจักร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
572 เด็กชายชนาธิป  ซ้ายขวา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
573 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิพัธนัมพร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
574 เด็กหญิงพิมพ์พจี  ศรีนุกูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
575 เด็กหญิงเบญญาภา  นามประกาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
576 เด็กหญิงกัญจนรัตน์  พบสมัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
577 เด็กหญิงธัญทิพย์  กุกำจัด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
578 เด็กหญิงระพิพรรณ  สุโข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
579 เด็กหญิงอัครยา  อัครจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
580 เด็กหญิงอนุรดี  ไหมคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
581 เด็กหญิงประวีณมัย  จันทะลุน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
582 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  พิริยสัตยา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
583 เด็กหญิงปณิชา  กีรติบุญญากร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงวริศรา  ออละมาลี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
585 เด็กหญิงผกามาศ  โยตะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
586 เด็กชายนราธิป  กุลกานนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
587 เด็กหญิงอรุโณทัย  จันทมาศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
588 เด็กหญิงชญาน์นันท์  รักษาขันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
589 เด็กชายศิวะพงศ์  คำชมภู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
590 เด็กหญิงพัชริวรรณ์  จันทร์คูณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
591 เด็กหญิงกัญญพัชร์  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
592 เด็กชายศุภกิจ  ทองละไม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
593 เด็กชายธนพัฒน์  บุษมงคล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
594 เด็กชายณัฐพล  วงค์ประชา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงปลายฝน  แก้วจันลา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
596 เด็กหญิงอลิลลดา  ยอดนารี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
597 เด็กชายณัฐพงศ์  ธีระนานันท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
598 เด็กชายรัฐภูมิ  เชื้อมอญยาว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
599 เด็กชายนพคุณ  วงษ์ประชุม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
600 เด็กชายณัฐกิตติ์  กัลยาบาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
601 เด็กหญิงชุติมา  ขุนปัญญา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
602 เด็กหญิงญาตาวี  พูนเม็ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
603 เด็กชายญาณภัทร  สุขวัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
604 เด็กชายศิวัช  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
605 เด็กชายปัณณวิชญ์  ไชยภูมิ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กหญิงศรัณย์พร  ข้ามแปด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กชายอัษฎายุธ  เมษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
608 เด็กชายนัธทวัฒน์  นิจจะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
609 เด็กชายทัพไท  เพ็ชราชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
610 เด็กชายปภังกร  นามธิราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
611 เด็กชายณฐพงศ์  อาจลา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
612 เด็กหญิงณัชวดี  ต้นน้อย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
613 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  มาลัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
614 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
615 เด็กหญิงมนัสนันท์  ไตรวิเชียร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
616 เด็กชายธนโชติ  ราชชมภู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
617 เด็กชายวิวัฒน์  อภัยโส โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
618 เด็กชายกรวิชญ์  พาวินิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
619 เด็กชายอัครินทร์  พารา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
620 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พรหมสาขาฯ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
621 เด็กหญิงพิชชาพร  ศรีเพียชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
622 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ดวงกุลสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
623 เด็กหญิงปุณญิสา  มาสิงบุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
624 เด็กหญิงสุภัสสร  สาธร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
625 เด็กหญิงธิฌากรณ์  อุประ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
626 เด็กหญิงสุจิวรรณ  เนาว์ศรีสอน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
627 เด็กหญิงนวพรรษ  เวกสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
628 เด็กหญิงอภิชญา  ธรรมศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
629 เด็กหญิงธนัญญา  อสุรพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
630 เด็กหญิงพิชญาฎา  ศรียายาง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
631 เด็กหญิงนรินทร์พร  แสนบรรดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
632 เด็กหญิงณัฏฐมณฑ์  คำหนัก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
633 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  งิ้วฝ้าย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
634 เด็กหญิงปรางค์ทรัพย์  คณาทรัพย์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
635 เด็กหญิงปิยากร  ปิติอลงกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
636 เด็กหญิงจณิสตา  พิณทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
637 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เทียนทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
638 เด็กชายไตรรัตน์  พลเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
639 เด็กชายบุญญฤทธิ์  จันทร์ละคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
640 เด็กชายณตินันต์  อนันติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
641 เด็กชายปองพล  กรีพละ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
642 เด็กชายสิริชัย  อุปครราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
643 เด็กชายกรณ์กมลภพ  วันดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
644 เด็กหญิงธัญพิชชา  เฮียงหล้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
645 เด็กหญิงนภัสกานต์  พันทา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
646 เด็กชายกันตภณ  เจริญชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
647 เด็กชายกรฤต  เกียรติธนพร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
648 เด็กชายธนพิพัฒน์  คำแพงมัก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
649 เด็กชายภัทรพล  จิตต์ตรอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
650 เด็กชายกันตพัฒน์  ปิยจิตรไพรัช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
651 เด็กหญิงชนเนษฎ์  ชากิจดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
652 เด็กหญิงสุดาวดี  ศรีนุกูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
653 เด็กหญิงศรินรัตน์  วงศ์จรูญชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
654 เด็กหญิงธันยวีย์  วงศ์คำลือ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
655 เด็กหญิงสกาวทอง  สุระมานะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
656 เด็กหญิงอันติกา  ช่วยรักษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
657 เด็กหญิงพิชญาพร  เพชรพรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
658 เด็กชายทินทินกร  ทอนฮามแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
659 เด็กชายกิตติษงษ์  พันธรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
660 เด็กชายยุทธภพ  สนิททรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
661 เด็กชายจุลภัทร  พรหมงอย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
662 เด็กชายก้องภพ  นวลมณี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
663 เด็กชายจิราธิป  สุกรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
664 เด็กชายปุณยวัฒน์  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
665 เด็กชายปิยังกร  พอพระ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
666 เด็กชายปฏิภาณ  แก้วคำแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
667 เด็กชายปลายวสันต์  กันทะใจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
668 เด็กชายพิชญุตม์  ธานี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
669 เด็กชายชัยวัฒน์  ธรรมมีบุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
670 เด็กชายนนทวัชร์  สุโข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
671 เด็กชายญานนท์  พูนเม็ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
672 เด็กชายศักดิ์ดา  โนนใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
673 เด็กชายวันชนะศึก  เกษวิทย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
674 เด็กชายณภัทร  ปาระคะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
675 เด็กชายโสภณวิชญ์  พิมพ์อักษร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
676 เด็กชายชนสรณ์  สมศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
677 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ปัตตา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
678 เด็กหญิงกัญญ์ภาส์ภรณ์  บานพับทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
679 เด็กหญิงปทิตตา  อ่อนชื่นชม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
680 เด็กหญิงณัฐธิดา  นันท์ธนัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
681 เด็กหญิงบุณยานุช  อินทะวัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
682 เด็กหญิงทอฝัน  เวทย์กิตติพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
683 เด็กหญิงมันตา  พิบูลย์ศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
684 เด็กหญิงปุณยวีร์  โรจนชีวะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
685 เด็กหญิงจิราฐา  ศิริพงศ์สิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
686 เด็กหญิงพชรกมล  พรหมเทศน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
687 เด็กหญิงสุชานันท์  ธรรมมานนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
688 เด็กหญิงสุชัญญา  ธรรมมานนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
689 เด็กหญิงชิษณุชา  โกพลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
690 เด็กหญิงปัญจมาพร  ทักษาปกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
691 เด็กหญิงลักษิกา  รุ้งกิตติกานต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
692 เด็กหญิงชุติกานต์  จันทวี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
693 เด็กหญิงอภิษฎา  เนื่องโคตะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
694 เด็กหญิงเมรานี  มาห์ร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
695 เด็กชายศุภพิชญ์  นิลาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
696 เด็กหญิงณฐพร  อุ่นกลม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
697 เด็กหญิงณัฐฑิตา  เดชวิทยานุศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
698 เด็กชายกฤษณ์วัชญ์  ไพรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
699 เด็กหญิงธนัญพร  กุลชาติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
700 เด็กชายกันตพัชร  เมฆสงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
701 เด็กชายคริษฐ์  อัคพิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
702 เด็กชายชนาธิป  แรมกลาง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
703 เด็กชายณัฐวรรธ์  เด่นไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
704 เด็กชายสิรวิชญ์  ชาติผา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
705 เด็กชายชยพล  ชัดเชื้อ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
706 เด็กชายแทนคุณ  โฮมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
707 เด็กชายพีรรัฐ  โถบำรุง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
708 เด็กชายปฏิภาณ  วรรณคีรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
709 เด็กชายกิตติภูมิ  ทวีโชคอำนวย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
710 เด็กชายศุภณัฐ  เจริญจักร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
711 เด็กชายภัทรดนัย  วงษาเนาว์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
712 เด็กชายกรวัฒน์  ฉิมวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
713 เด็กชายศุภวิชญ์  จุงอินทะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
714 เด็กชายศุภกฤต  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
715 เด็กหญิงขวัญชนก  กิณเรศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
716 เด็กชายบดิศวร  อุดมเดช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
717 เด็กชายกิตติภูมิ  คงสัตย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
718 เด็กหญิงณัชชา  บุระวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
719 เด็กชายธนโชติ  ปัยญายิ่ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
720 เด็กชายณภัทร  พานธนิกกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
721 เด็กหญิงนฤมล  กุลตังธนานนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
722 เด็กชายนัทธวัฒน์  แก้วก่า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
723 เด็กชายฉัตรดนัย  นาคะอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
724 เด็กชายพสธร  ธานี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
725 เด็กชายสตางค์  โนยราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
726 เด็กชายชติพงษ์  กิมเตียว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
727 เด็กหญิงปิ่นชนก  ขุนยงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
728 เด็กหญิงสราวลี  พิเชฐภูรีร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
729 เด็กหญิงธัญญา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
730 เด็กหญิงเพชรดา  วิริยะอุดมผล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
731 เด็กหญิงไอญริณ  งามวิทยานนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
732 เด็กหญิงปาลิดา  ปู่ทา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
733 เด็กหญิงศศิพัชร์  ใจเสรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
734 เด็กหญิงริสา  อินธิแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
735 เด็กชายภูมารินทร์  พ่อคำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
736 เด็กชายอเนชา  สมปัญญา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
737 เด็กชายพีร์วาทิน  นางาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
738 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  งามเลิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
739 เด็กชายธนเดช  อัยวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
740 เด็กชายฐิติวัฒน์  มหาอัฑฒ์สกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
741 เด็กชายคู่บุญ  นามโสภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
742 เด็กชายรัฐศาสตร์  กางทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
743 เด็กชายณัฏฐวัฒน์  จันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
744 เด็กชายนนธ์ณภัทร์  แตปรเมศามัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
745 เด็กชายนภัทร  ไพศาลธนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
746 เด็กหญิงไอรีน  ไกรศร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
747 เด็กหญิงณภัสนันท์  วิรัชต์คำสุขี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
748 เด็กหญิงพลอยชมพู  เข็มบุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
749 เด็กหญิงวรรณวิภา  แสงเดช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
750 เด็กหญิงสุพิชญา  บุตรชาติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
751 เด็กหญิงปุณญิศา  พรหมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
752 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พลนิกรกิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
753 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
754 เด็กหญิงเศษฐสุดา  เกตุทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
755 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงศ์ษาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
756 เด็กชายภธรภูมิ  อึ้งสกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
757 เด็กชายภูมิวัฒน์  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
758 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  เพียสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
759 เด็กหญิงศศิกานต์  พรหมพินิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
760 เด็กชายฉัตรบดินทร์  สมชายผล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
761 เด็กชายเจตนิพัทร์  คึ้มยะราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
762 เด็กชายภัทรนนท์  ศรีนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
763 เด็กชายไตรภูมิ  หารธงไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
764 เด็กหญิงภัทราพร  ล้อมหามงคล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
765 เด็กหญิงฐิตาสิริ  แก้วมิ่งดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
766 เด็กหญิงภัทรนันท์  เต็มสมบัติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
767 เด็กชายพลากร  นรสาร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
768 เด็กหญิงอรณิชา  ดวงก้งแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
769 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปรีชาพงศ์กร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
770 เด็กชายณัฐกรณ์  มณีบู่ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
771 เด็กหญิงภีมฎาภา  สินทวีสิริศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
772 เด็กชายเจสัน  ฮาว์เวิร์ด แพททิสัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
773 เด็กหญิงกชพรรณ  ฝอยทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
774 เด็กชายกันตภณ  อัครทวีทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
775 เด็กหญิงนันทิพัฒน์  ยาทองไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
776 เด็กชายวีรภัทร  ชะเอม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
777 เด็กชายนิค  อิเซไมเออร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
778 เด็กชายณัฐกรณ์  เด่นไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
779 เด็กชายไกรวิชญ์  พูนพิริยะพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
780 เด็กชายยศกร  จันทยุคันโท โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
781 เด็กชายโกสินทร์  หินดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
782 เด็กชายกิตติพงศ์  พุทธสังข์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
783 เด็กชายแทนคุณ  มุกดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
784 เด็กชายพีรพัฒน์  วิดีสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
785 เด็กชายธนกฤต  โสมรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
786 เด็กชายภัทรพล  เกตวงค์ษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
787 เด็กชายณชนก  ไขประภาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
788 เด็กหญิงอมิตดา  สิริวชิระกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
789 เด็กชายพิชชานันท์  สีนวลแล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
790 เด็กชายวรวุฒิ  สีแสนตอ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
791 เด็กชายวรินทร  วรรณนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
792 เด็กชายภนาย  เกษจุโลม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
793 เด็กชายธนา  ศรีสกุลธนไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
794 เด็กชายธนภัทร  ปรนันท์พิริยะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
795 เด็กชายคงเดช  สุระทัศน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
796 เด็กชายพันธวัฒน์  สกนธวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
797 เด็กหญิงณัฐจิตกานต์  เพชรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
798 เด็กหญิงพิชชาพร  โคยอินทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
799 เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีวิไล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
800 เด็กหญิงญาณิสา  สระพิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
801 เด็กหญิงนภัสสร  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
802 เด็กหญิงธนวรรณ  หาดทวายกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
803 เด็กหญิงภารดี  วงษ์ใหญ่ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
804 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ดีมะการ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
805 เด็กหญิงณิชานันท์  หดทะเสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
806 เด็กหญิงอนัญญา  พนมชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
807 เด็กชายณัฐวัชต์  ภูริเศรษฐศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
808 เด็กชายศุภณัฏฐ์  พรมดีราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
809 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สมสมัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
810 เด็กหญิงกิ่งทอง  ศิริต่อตระกูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
811 เด็กชายพิสิษฐ์  วัฒนาวารีกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
812 เด็กหญิงภิรัญชญา  ทัศคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
813 เด็กหญิงชุติกาญจน์  จันทร์ชนะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
814 เด็กหญิงธัญชนก  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
815 เด็กหญิงสุจิรา  บุตตะโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
816 เด็กหญิงสุภัทรา  บุตตะโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
817 เด็กหญิงทองชมพู  จันทะศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
818 เด็กชายธีริศร์กริช  นันชนะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
819 เด็กชายณัฐพงศ์  เตียกมลสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
820 เด็กหญิงพิชชาภา  สายธรรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
821 เด็กชายปวริศ  ภักดีไทย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
822 เด็กหญิงชนากานต์  น้อยทะรง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
823 เด็กชายชวิน  ใจเสรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
824 เด็กหญิงกุณญาพร  ชาวันดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
825 เด็กชายภูวนาท  จิตตุนัง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
826 เด็กชายปรินทร์  กัลยาณลาภ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
827 เด็กชายปุณณกานต์  เรียมเเสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
828 เด็กชายบารมี  ผาลลาพัง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
829 เด็กชายภคนันท์  อุปพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
830 เด็กหญิงรุ่งรวิน  กมลสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
831 เด็กหญิงปิยะฉัตร  อรัญญะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
832 เด็กหญิงปัทมวรรณ  ปิตะแสง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
833 เด็กหญิงเพ็ญนภา  ขันติวงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
834 เด็กหญิงวริษา  ศรีสงคราม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
835 เด็กชายสันติชัย  ชาวเวียง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
836 เด็กหญิงสุพิตตา  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
837 เด็กชายกฤษฎากร  สิงจานุสงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
838 เด็กหญิงกนกพัชร  ศรีวิไล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
839 เด็กชายกษิรา  บุญคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
840 เด็กชายก้องภพ  ศักดิ์ปรีชากุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
841 เด็กชายณัฐฏพล  ชาตะวราหะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
842 เด็กชายคณาธิป  ภูลวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
843 เด็กชายจิตติพิทย์  ราษฎร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
844 เด็กชายภาคภูมิ  ตรงวัฒนาวุฒิ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
845 เด็กหญิงธนัชชา  พาพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
846 เด็กหญิงณัฐวลัญชญ์  พิริยสัตยา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
847 เด็กหญิงญาดา  ศิริดลธนเกษม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 คณิตประถม
848 เด็กหญิงวิรัมภา  ประจักษ์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
849 เด็กหญิงกานต์ธิดา  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
850 เด็กหญิงกีรติกานต์  กรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
851 เด็กหญิงฟ้าใส  คารมย์กลาง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
852 เด็กชายธาวิน  ไชยมาตย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
853 เด็กชายวัชรพงศ์  ส่งเสริม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
854 เด็กชายไชยวิชญ์  ไชยรา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
855 เด็กชายภูมิธนะ  สินทวีสิริศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
856 เด็กชายนรุตม์ชัย  วิชาทัพ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
857 เด็กชายพีรณัฐ  วงศ์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
858 เด็กชายพุทธประทีปต์  แสนศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
859 เด็กชายสมัชญ์พล  อาจทุมมา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
860 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
861 เด็กชายศุภวัฒน์  จรัสสัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
862 เด็กหญิงวัศยา  ชัยทัด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
863 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สุวรรณเจริญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
864 เด็กหญิงณัฐรินีย์  แซ่เซียว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
865 เด็กหญิงเนติสุทธา  อุตวงษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
866 เด็กหญิงปลายฟ้า  พูลเกษม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
867 เด็กหญิงนภชนก  พิลาโฮม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
868 เด็กชายอนิวัฒน์  อาบสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
869 เด็กหญิงณัฐธิดา  สุงิ้วงาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
870 เด็กหญิงสุจิตตา  ธนะชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
871 เด็กชายกันต์ชัย  บุญเนาว์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
872 เด็กชายจันทรัตน์  ดาษดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
873 เด็กชายพิชญางกูร  คำเมลี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
874 เด็กชายนิลภัทร  ศิริฟอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
875 เด็กชายสิรภัทร  เล็กอ่อน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
876 เด็กชายรัฐศาสตร์  พัชรเนตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
877 เด็กชายชวัลวิทย์  แก้วคำแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
878 เด็กหญิงปุญญิศา  เรียมแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
879 เด็กหญิงวริศรา  สุดจันทร์ฮาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
880 เด็กหญิงธัญนุช  ต้นเชื้อ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
881 เด็กหญิงปุณยาวีร์  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
882 เด็กหญิงวิกานดา  บัวโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
883 เด็กหญิงเขมภัทร  เลาขาโสภณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
884 เด็กหญิงพชรพร  ศรีนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
885 เด็กหญิงเพียงออ  คำภูมี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
886 เด็กหญิงวนิชนันท์  แสงมณี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
887 เด็กชายภูผา  คำสงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
888 เด็กหญิงอฤทธิ์ธิดา  เพียสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
889 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  หาญมนตรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
890 เด็กหญิงอภิสรา  แสนวงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
891 เด็กหญิงวริศรา  เพียรภายลุน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
892 เด็กหญิงกฤตชญา  สิทธิสาท โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
893 เด็กชายอภิรักษ์  แพงพิมน์โล้ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
894 เด็กชายเสฏฐพงศ์  สละสินธร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
895 เด็กหญิงณิชากานต์  ยิ่งยวด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
896 เด็กหญิงภณิตา  สิ่งห์สุดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
897 เด็กหญิงญาณิศา  ผายงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
898 เด็กชายธรรมรัตน์  ชาติชำนิ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
899 เด็กชายพงศพัศ  ถาวรพิศาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
900 เด็กหญิงธัญลักษณ์  รัตนนิรันดร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
901 เด็กชายชัยเจริญ  วังโยธา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
902 เด็กชายธราวัฒน์  เพิ่มทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
903 เด็กหญิงอภิตยา  นนท์สะเกตุ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
904 เด็กหญิงอิสริยา  จิตนภากาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
905 เด็กชายกมล  อร่ามอรพรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
906 เด็กชายธ๊ระพัฒน์  คึ้มยะราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
907 เด็กหญิงพิสุทธิชา  กางทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
908 เด็กชายธีรดนย์  สิงห์สวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
909 เด็กหญิงรักษิณา  พรมเมือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
910 เด็กชายจารุกิตติ์  แก้วบุตรดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
911 เด็กชายภวิศวร์  สอนสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
912 เด็กชายธีรภัทร  อุปรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
913 เด็กชายนนทกานต์  วิจิตรปัญญา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
914 เด็กชายภัควัทน์  สมบัติธนาวงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
915 เด็กชายพชร  อุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
916 เด็กหญิงอภิชญา  สักขาพรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
917 เด็กหญิงกนกนุช  ไพรจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
918 เด็กหญิงภิชญาภา  รมีพลธยางเจริญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
919 เด็กหญิงสุรีญาพร  เขตชมภู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
920 เด็กหญิงนันทพร  ไชยเสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
921 เด็กชายวริศรา  วงษ์รัตนะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
922 เด็กหญิงรติญา  การุณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
923 เด็กหญิงนัฐมินทร์  ทองศิริ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
924 เด็กหญิงสกาวกานต์  วะไลใจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
925 เด็กหญิงกิตติกานต์  ชัยวิเศษ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 คณิตประถม
926 เด็กชายธนกร  ธรรมธุระ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายภาณุเดช  เพชรเฟื่องฟ้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายนวพรรษ  คติพจน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กชายวายุ  ยาสาไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายอภิษฎา  ฉิมมาลี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กชายทัศน์พล  พลธิราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กชายพลากร  ลีลาชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กชายชนาธิป  งอยกุดจิก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กชายขจรยศ  สมศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กชายภูริทัติ  รอดภัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กชายสิทธิโชค  แก้วกาหลง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงธัญรดา่  จันทะนาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงขวัญชนก  นารอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงณัฏฐมนกานต์  แก้วก่า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงสปัน  บุญเกิดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงกุลภัสสร์  ดลรุ่ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงญาดา  พิทักษ์ศฤงคาร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงพิชญาภัทร  นามประกาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  บุระเนตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงนภัสสร  หนูตอ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงพิรญาณ์  เถื่อนแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงอนัญจนา  สังหมื่นเหม้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สรวิศมงคล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงณัฐธิดา  พงศ์สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงศศิมา  สุบุญมา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงศรัณย์พร  คำสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงญาณิศา  เพชรเฟื่องฟ้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงนุชนาฏ  ชำนาญมาก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงศิรดา  สกลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายณัฐดนัย  นนท์คำวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายชลชาติ  วิดีสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กชายพีระพัฒน์  อ่อนทา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายวิริทธิ์พล  วนาคม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงเนตรชนก  บุญเพ็ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กชายศิริชัย  กางทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายกิตติเชษฐ์  ฉัตรวิไล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายพชรพล  โถบำรุง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายกฤษฎา  ลีนาลาด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กชายนรุตม์ชัย  สิงห์คำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กชายปทวีณ  สุจริตพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายปาณชัย  บุญการี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงพิชานันท์  ลาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงยุวดา  ศรศูนย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กชายศิวัช  ชอบพิศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงกรรณิการ์  พรหมเคน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กชายกรวิน  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กชายเศวตฉัตร  แสนปากดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงวิชญาพร  คึมยะราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงกมลชนก  โฆษณสันติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายกฤษฎิ์ภูบดี  จิตรมนตรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงภัทรนันท์  บุญการี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กชายณฐกร  แก้วเกาะสะบ้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กหญิงนภัสวรรณ  คำสุข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กชายณฐกล  แก้วเกาะสะบ้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กชายนรากร  รุ่งจินตนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงสุพิชญา  กาลบุตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงพิรดา  นึกกระฎานน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กชายญาติพล  ศวีสถาน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กชายดุลยพล  เวชอิฐาน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงอังค์วรา  อุ่นสากล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายรัฐภูมิ  รถสพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงบุญญาดา  พลแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
989 เด็กหญิงพรรณวดี  เจียรสุมัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
990 เด็กชายลัทธพล  แสนโสม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
991 เด็กหญิงอนันตญา  เจริญยศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงศิริรัตน์  โทอาสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงณิชา  บุญเนาว์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
994 เด็กชายศุภกร  ไชยทองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กหญิงรมิตา  เสนามนตรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เสาว์มนตรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงศุชญา  ปิติพงศ์ไพศาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กหญิงพิชญาภัค  รุ่งกิตติกานต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงนพชร  ทิมอรรรถ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กหญิงวิมลสิริ  จงสุขใจมั่น โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กชายภูวดล  ครสาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายสพล  ศรีวรกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กชายนโรดม  ฮังกาสี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กชายณภัทร  วังยศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กชายสรรเสริญ  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กชายปุณณวิทย์  ชัยยะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายธนเดช  สินสุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กชายณัฐชัย  อุดมเดชาเวทย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กหญิงสุพิชญา  สุยะวารี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงปริยากร  นามธิราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงกวินธิดา  พรหมดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กหญิงธัญชนก  อินธิแสง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1013 เด็กหญิงศศิ  ทอนฮามแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1014 เด็กชายประชาธิปไตย  จักรอินทรา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1015 เด็กชายเกียรติเพชร  โก๊ะเค้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1016 เด็กชายธนภัทร  คำโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1017 เด็กชายรติศาสตร์  บัวดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1018 เด็กชายตันติกร  กองโพธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1019 เด็กชายญานินท์  พูนเม็ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1020 เด็กชายกานท์  กุดนอก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1021 เด็กชายอาณกร  จิตนภากาญจน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1022 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1023 เด็กหญิงณิณฑิรา  ฤทธิ์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1024 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  แสนโสม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1025 เด็กหญิงพิชญ์สินี  ตรีถาวรพิศาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1026 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ใหมคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1027 เด็กหญิงกฤตวรรณ  พืชสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1028 เด็กหญิงปริยากร  นนท์คำวงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1029 เด็กหญิงณัฐธีรา  คงคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1030 เด็กหญิงปาณนพิน  อินทรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1031 เด็กหญิงสาริศา  สุรันนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1032 เด็กหญิงณัฐชนน  สงวนนาม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1033 เด็กหญิงศุภัชญา  วัฒนพานิช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1034 เด็กหญิงภัคจิรา  ธงอาษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1035 เด็กชายกิตติพัฒน์  ธงศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1036 เด็กชายปองภพ  นามโสภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1037 เด็กชายอิทธิพัทธ์  วงค์ละคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1038 เด็กชายวริทธิ์  คงคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1039 เด็กชายนิโคลัส  ตรอมเบ็ตตี้ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1040 เด็กชายณภัทร  อุ่นสากล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1041 เด็กชายก้องภพ  เหล่าชาติ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1042 เด็กชายพลพิพัฒน์  พุทธานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1043 เด็กชายพีรพัฒน์  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1044 เด็กชายภูมิพัฒน์  ดีวันไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1045 เด็กชายปาณัสม์  จันทะลุน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1046 เด็กหญิงฉันทิสา  แสนนาวา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1047 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  วรหาญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1048 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุวรรณมงคล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1049 เด็กหญิงกชพรรณ  ขุนศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงณัฐธิดา  แพงคำดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงปิยะพร  วงค์กิ่ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงปัญณพักตร์  ชาชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงกริสรา  เภารังค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงวิชญาดา  แก้วไกรสร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1055 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไม้จันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงอันดา  ศรีอาจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงณัชชา  อุณาพรหม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1058 เด็กหญิงอุษณิษา  ดาบพิมพ์ศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงวิราวีร์  ทรายสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงญาณิน  แก้วเสถียร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายกรณ์ดนัย  โสภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงวรารัตน์  บัวพรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กชายปภาวิชญ์  ทรัพย์ธนพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงปาณิสรา  โยธานัก โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กชายพลกฤต  นันตระกูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กชายภคิน  โวหารดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กชายเตวิช  รักมิตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงต้นกล้า  ศรีวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายศุภณัฐ  พิมพ์มีลาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1070 เด็กหญิงปพิชญา  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายธนวรรศ  สุจริต โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กชายศุภณัฐ  บรรเทาทุกข์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายวรกานต์  ไชยกว้าง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กชายดนัยย์กรณ์  ใหญ่พงศกร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายศุภณัฎฐ์  เชาว์พร้อม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กชายเอกบดินทร์  กุลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กชายทีฆภัทร  สสางสิงห์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กชายศุภวิชญ์  สุขสอาด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กชายณัฐชนน  สกุลวิชญธาดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายกันตภณ  ลีลาชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กหญิงนภัสนันท์  รักษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงนัทธมน  นิธิจรัสรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงบุณิกา  จันทรังษี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กหญิงขวัญชนก  อุดมเดชาเวทย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงอรุณีพร  จูจรูญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1086 เด็กหญิงปภาดา  เรืองวรบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ศรีสอาด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1088 เด็กหญิงธัญสินี  แสงเมือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1089 เด็กชายต่อตระกูล  รุ่งกิตติกานต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1090 เด็กหญิงฐิตากานต์  แก้วอินธิ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1091 เด็กชายปิติธรรม  ชูลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1092 เด็กชายธนกร  ตาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1093 เด็กหญิงธาริณี  ทัศนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1094 เด็กหญิงธัญชนก  สิทธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1095 เด็กหญิงเจมีน่า  พรมจรรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1096 เด็กหญิงวิภาวัฒน์  พัลเมอร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1097 เด็กชายชัชชนะ  ชื่นบาน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1098 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เมืองแสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1099 เด็กชายวาเลนไทน์  ศรีบุตรดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1100 เด็กชายธนากร  ประสงค์ดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1101 เด็กชายเพิ่มพงษ์  ภูละคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1102 เด็กชายพิชญ์  ทองก้อน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1103 เด็กชายไผทเทพ  จอมหงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1104 เด็กชายภาคิน  ผาพรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1105 เด็กหญิงณิชกมล  ชวนานุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1106 เด็กหญิงศุภิสรา  แก้วบุตรดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1107 เด็กหญิงอาธีนา  เจริญผล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1108 เด็กหญิงปภาพิชญ์  วิทยาพิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงจรรยพร  วัฒนาวารีกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กหญิงธันยพร  บุตราช โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1111 เด็กหญิงธีรการต์  วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงฐิตาพร  ศรีวงษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ภูยิหวา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงชมพูนุช  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงสุตาภัทร  ทาศรีภู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงบัณฑิตา  คำทะเนตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงณัฐรดา  ฤทธิ์ฤาชัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงศวิตา  ใยวังหน้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงอิษฎาอร  วาตานาเบ้ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายศักย์ศรณ์  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1122 เด็กชายแทนคุณ  เดชธิสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงพรรณปพร  โพธิ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1124 เด็กหญิงทักษอร  เหรียญทอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงนันท์นภัส  อมรวุฒิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1126 เด็กหญิงวชิรญา  กุลตังวัฒนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1127 เด็กหญิงอิงตะวัน  ไชยบิน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1128 เด็กหญิงคีตกัลยา  โสถิสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1129 เด็กหญิงนภัทร  รัตนพลที โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1130 เด็กหญิงวิชญาดา  สุวรรณชัยรบ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1131 เด็กหญิงสุประวีณ์  เรืองวรบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1132 เด็กหญิงพิชยา  ขาวประภา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1133 เด็กหญิงซาบิน่า  มาฮานี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1134 เด็กหญิงธนัชญา  จันทไทย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1135 เด็กชายจิรายุ  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1136 เด็กชายพีรวิชญ์  แสนหูม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1137 เด็กชายพิพัฒน์  หัดวิมล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กชายศิริศักดิ์  เชื้อคนแข็ง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กชายพศวีร์ยชญ์  แก้วปัญญา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  งอยผาลา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงปิยธิดา  ปาข้างฮุง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงอาริษา  ไทยพัฒนกิจ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1143 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หาญมนตรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1144 เด็กหญิงอุบลวรรณ  อุ่นลาด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงปาริตา  พรมเมือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1146 เด็กหญิงจารุกัญญ์  ส่วนบุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1147 เด็กหญิงวันวิสา  สมสีดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1148 เด็กหญิงณัฐณิชา  พงศ์สุขเกษม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายนรเศรษฐ์  กิตติเมธาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายกวิน  งามเสน่ห์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1151 เด็กชายอภิรักษ์  มุลทาเย็น โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1152 เด็กชายปุริม  สังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1153 เด็กชายภานุพงศ์  วัดเเพนลำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1154 เด็กชายธาวิน  บัณฑิตถาวร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายวรปรัชญ์  คุณพภาค โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1156 เด็กชายปลายฝน  คล่องดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1157 เด็กชายกฤษฎา  ดาวศิริโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1158 เด็กชายปภาวิน  ดวงมาลา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1159 เด็กชายวินทกร  ทองกันทม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1160 เด็กหญิงลลณา  จ่าวงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1161 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ทาระขันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1162 เด็กหญิงสุประวีณ์  อินทนู โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1163 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ดวงเเก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1164 เด็กหญิงกอบสุข  เรืองอยู่ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1165 เด็กหญิงณัฐดา  ชั้นไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1166 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศลปี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1167 เด็กหญิงธัญญษพร  กระวาลธง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1168 เด็กหญิงวิภาดา  เลขาโสภณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1169 เด็กหญิงภทรวดี  โคตรธรรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1170 เด็กหญิงชัญญานุช  ไชยเชษฐ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1171 เด็กหญิงวาศินา  สินเจริญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1172 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  การะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1173 เด็กหญิงเมธภัค  กสินสันต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1174 เด็กชายจุฑาวุธ  เจริญพร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1175 เด็กชายนภรรส  นาคพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1176 เด็กหญิงพาขวัญ  พลไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1177 เด็กหญิงพาขวัญ  พิทักษ์ศฤงคาร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1178 เด็กหญิงจิณณพัต  วงศ์มีแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1179 เด็กหญิงศิริปุณณิศา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1180 เด็กหญิงนันทิกานต์  อุทัยสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1181 เด็กชายอเล็กซานเดอะ ลิ๋งคิ่น  เมสโดว์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1182 เด็กหญิงกานต์พิชญา  อนุญาหงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1183 เด็กหญิงมาดาพร  เข็มบุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1184 เด็กหญิงจิราพัชร  แสนสุริวงค์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1185 เด็กชายสัณหณัฐ  ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1186 เด็กหญิงจิรัชญา  ดีสกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กหญิงขวัญข้าว  ตั้งจิตจิรภัทร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1188 เด็กหญิงกนกชนก  จั้นวันดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงเววิชชา  โพธิ์สาวัง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงณัฐสิณี  แก้วก่า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1191 เด็กหญิงเมทิกา  ทองก้านเหลือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายจิรทีปต์  แซ่เตีย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงนริศรา  ตยางคนนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายศิวนารถ  วงศืสาพาน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายธนบดี  งิ้วพรหม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายรพีวิชญ์  ไชยมัชชิม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงกรรวี  ผาฤพล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงรวิษฎา  สุวรรณแทน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โอฐละออ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงพิจิตรา  ชนะเกียรติไพศาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงทินสิริ  แก้วเนตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กหญิงณัฐริกา  ราชพิลา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1203 เด็กหญิงพิชชาพร  โนนตูม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงต้นข้าว  โสมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายนนท์ปวิธ  บุญการี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงแพรวพลอย  ทองนะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1207 เด็กชายอนุพงศ์  ใจซื่อ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1208 เด็กชายณฐกร  ศรีนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1209 เด็กชายณัฐสิทธิ์  พรายแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงเกษราภรณ์  ไขลายหงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงณัฐณิชา  อุสาพรหม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงสุขฤทัย  พรหมณีกร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงกานดาวดี  หาระรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงพิชชานันท์  เนตรครุฑ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงศิริรัตน์  โอฐละออ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงชญากาญจน์  คณิตธนันต์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1217 เด็กชายธนวัฒน์  สมศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ตันกูล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงนภสร  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงทินภัทร  พุ่มแก้ว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงปทิตา  เมาะราษี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายสุรินธร  ถิตย์พินิธ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายทัศนนัย  ยาทองไชย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายทินภัทร  อุปพงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1225 เด็กหญิงวรัญญา  แสงผา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1226 เด็กหญิงณัฐชยา  สกลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายวริศธร  สีพันธ์บุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายธนภัทร  ชมชายผล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายอชิรวิชญ์  พบสมัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  โสรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1231 เด็กหญิงอินทิรา  โพธิสิม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงปัณฑารีย์  มัชฌิโม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงพิชญาภา  จักรเสน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1234 เด็กชายศิวกร  พันธ์นาคำ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1235 เด็กชายภูริณัฐ  ตรีนารถ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1236 เด็กชายพงษภัทร  รุจิโรจน์อำไพ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงภัทรจาริน  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงธัญชนก  สุตะโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงอายูมิ  อุทัยวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงพิชญาภา  นามประกาย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงนันท์นภัส  นิ่มมุกดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงณัฐธิดา  พึ่งวร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงพรธีรา  ถานะลุน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงอัจฉราพร  ลินโพธิ์ศาล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุดตาภัคดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงอรปรียา  สวัสดิ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงสุชญา  บุญจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายชัยพัฒน์  สุวัฒนเสนีย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงกวินธิดา  เพียงสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงญาณิศา  ศิลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงกัญญภัทร  แสนโสม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงปุณยนุช  สมภัคดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงเนติพร  ถีระวงษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงณัฐธิดา  วัฒนาพินิจสาคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงภชริตา  วงศ์หาริมาตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงชนม์ชนาถ  พลมาศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงนวพร  ศิริเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงบัณฑิตาพร  บุตรเวียงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงฉัตรชนก  รุจิโรจน์อำไพ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายเจษฎา  คำตลบ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงนวรัตน์  สว่างพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงช่อชมพู  สกุลโชคชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงปัญจพร  วรรณทิพย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงเกสรา  ดวงกุลสา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1265 เด็กชายอัครพนธ์  สุตะโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1266 เด็กชายนรเทพ  บูรณะเนตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1267 เด็กชายกฤตพัฒน์  หาญมนตรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายธนชัย  โคตรธรรม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายกิตติธัช  อินสะอาด โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายสกลสุภา  ทิธรรมมา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายลีโอ  อุ่นมะดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายภูตะวัน  ประทุมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายบรรพต  ศรีหารักษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายณภัทร  ศูนย์ดอน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงวรัทยา  ลาดสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงวีรานันท์  ปัญญาประชุม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงปภิณพิทย์  สมสมัย โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงนันท์นภัส  ธีรนันทน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงธนภรณ์  ทำนุราศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงชลธิดา  วันนาพ่อ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงยลรดี  วงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงอรณัฐ  ทองหน่อหล้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงปรัชญาภรณ์  ปิตะคง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กหญิงพรรณชนก  ใจกลาง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงประภาสิริ  ศรีนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กหญิงศศิพิมพ์  คู่ควร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กหญิงอชพรพรรณ  ทุมชะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงชัญญนุช  กิตติกุลโรจน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงสุชญา  สุริรมย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงนริศตรา  แจ่มใส โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ปรนันท์พิริยะ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายหฤษฎ์  ชุณหฤษฎ์สกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายปุณณา  ศรีระดา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายธนกร  ศรีนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายธนดล  กิตติวราฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายกิติกร  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายนนทกร  เครือศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1298 เด็กชายสุชาธี  ทรงสละบุญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายชนกชนม์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงสิรีธร  แซ่เซียว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงวีรนุช  ชาวเวียง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงปริยาภัทร  ใจภักดี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงวริศรา  ประจักษ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงนุชวรา  แสนเมือง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงอัญชลิดา  ชัยสุข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงช่อลดา  ไพเรืองโสม โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงสุพิชชา  เอื้ออารีย์กุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงศิริพรรษา  ราชาพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงกานต์ธีรา  รถสพงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงกนกลักษณ์  พิสูตรสอน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สุภาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1312 เด็กหญิงชุติกาจญ์  ศรีมาศ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงมาริษาศ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงแพรประภา  เจ้าทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงภัทรมน  ศรีลาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายอิศรา  โคตรบัว โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์เครือศร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1318 เด็กชายปัณณวิชญ์  พันธ์ดวง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงปาจรีย์  พรมพินิล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงพิชญา  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงผกามาส  สมสายผล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1322 เด็กหญิงญาณิศา  พรหมสาขา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายธนพล  ทองลอง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.5 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายณฐพล  ทับแสง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายฉัตรนรินทร์  พงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1326 เด็กชายเจษน์สฤษฏิ์  มะโมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1327 เด็กชายธีรภัทร  ราชพิลา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1328 เด็กชายกฤษ  ศีรษะโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1329 เด็กชายธนาธิป  ศักดิ์ศรีวัน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1330 เด็กชายกฤษชภณ  คำเพชร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1331 เด็กชายปภังกร  ดวงกุลษา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงเพ็ชรสินีพร  สอนศรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงนภกานค์  เทเสนา โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงปราณปรียา  ต้นวาณิชกุล โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงวรกานต์  แสนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงสิริวิภา  วงษ์วาสน์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1337 เด็กหญิงขวัญชนก  ศรีกุดหว้า โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงชนาธิป  นามแสงโคตร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงโชติกา  พรหมสาขา ณ สกลนคร โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงวิรากานต์  ยิ่งเกียรตินนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงอัศวินี  อุปรี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงปัญญารัสมี  ทิพย์วารี โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงนวพร  ชาวชายโขง โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1344 เด็กหญิงพรรวินท์  ทองนนท์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1345 เด็กหญิงมณีวภรา  ทัดทาน โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1346 เด็กหญิงพชรอร  นันทวิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1347 เด็กหญิงสายใยรักษ์  บุญชาญ โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 1 ป.4 วิทย์ประถม
1348 เด็กชายธนภัทร  น้อยนาง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1349 เด็กหญิงประภัสษร  คํากำจร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1350 เด็กชายญาณธรณ์  ปรางเพ็ชร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1351 เด็กชายณัฐวุฒิ  ตะนัน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1352 เด็กหญิงพิยะดา  นวลมณี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1353 เด็กชายพุทธา  ฐิตะฉัตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1354 เด็กหญิงซาราห์ วิคทูเรีย  รูธ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1355 เด็กหญิงณัฐณิชฌา  เพิ่มจัตุรัส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1356 เด็กหญิงวรวลัญช์  วงศ์อามาตย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1357 เด็กหญิงศรินทร์ลักษณ์  อุปพงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1358 เด็กชายรัฐภูมิ  วีระสัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1359 เด็กชายภาวัฒ  วังศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1360 เด็กชายวิชชากร  นักผูก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1361 เด็กหญิงณัฐชนัญ  เมฆกกตาล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1362 เด็กหญิงบุลภรณ์  ลาดบาศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1363 เด็กหญิงชาร์ลี คิช่าร์  แม็คกลาท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1364 เด็กชายพงศธร  คนซื่อ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1365 เด็กชายปรเรศ  สุคนธชาติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1366 เด็กชายธศพณ  ออสเท็นดอรท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 คณิตประถม
1367 เด็กหญิงวริสา  พรชนกนาถ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กชายกิตติกานต์  ไชยวรศิลป์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงรัญชนา  พรมแสง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงสุภาภรณ์  พรหมโคตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1371 เด็กชายพงศ์ธนภัทร์  เพริศแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงวชิรญาณ์  เกรงขาม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1373 เด็กหญิงกุลญาดา  ยศรักษา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1374 เด็กหญิงปารมี  ลิ้มเจริิญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1375 เด็กหญิงธิติศิริ  การกิจเจริญกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1376 เด็กหญิงปริยาภัทร์  วภักดิ์เพชร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1377 เด็กหญิงชฎานันท์  โพธิรส โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1378 เด็กหญิงพิชญาภา  กาญจนรัชต์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1379 เด็กหญิงจิรชยา  เส็งมี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กหญิงพิมมารดา  โรจนชีวานนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กหญิงจิรสุดา  ผาเพียว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1382 เด็กหญิงลัดดาพร  บุญเสนอ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1383 เด็กหญิงญาณิศา  พิทักษ์วงค์จินดา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1384 เด็กหญิงจารุพิชชาญ์  สุดหล้า โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1385 เด็กหญิงปวริศา  ยีมิน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงกมลรัตน์  เหมชัย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงกฤษณา  เจริญธนพร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1388 เด็กชายถิรวัสส์  พวงพิทักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงภัทรธิดา  จันทะรัง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงกนกพัส  ภัควงค์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายศุภโชค  หอมสมบัติ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1392 เด็กหญิงวิภาดา  อินทะยศ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กชายสรยุทธ  เสนสุข โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กชายศุภฤกษ์  ภักดีเหลา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กชายยศกร  สิงไกร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กหญิงณิศรา  ไชยศรีหา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายนภสินธุุ์  จารศรีเพ็้ง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กชายญาณพัฒน์  นามปากดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงวิรดา  อ๋องสกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1400 เด็กชายภัทรดนัย  เพ็งนาม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงถิรัชนันท์  บุตรเเสน โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1402 เด็กชายพัทธ์  ตรีศกประพฤทธิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงจุฑามาศ  จิตประเสริฐ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1404 เด็กชายกฤตกร  ไชยคำ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1405 เด็กชายธนรัตน์  คุณบุราณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1406 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โควบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1407 เด็กหญิงอัญชิษฐา  รักกระโทก โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1408 เด็กหญิงปุญญิศา  คลังชำนาญ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1409 เด็กหญิงณัฐนิชา  วัฒนะวรานนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1410 เด็กชายคีตกวี  จามน้อยพรม โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1411 เด็กหญิงณภัทร  เลิศศรี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1412 เด็กหญิงลลิตภัทร  พิมพ์นนท์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1413 เด็กชายรวิพล  กล้วยไม้ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1414 เด็กชายณฐกร  ศรีละวัลย์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1415 เด็กชายไกรวิชญ์  ฤทธิ์เนติกุล โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1416 เด็กหญิงกรนันท์  พรหมคำบุตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1417 เด็กหญิงนิชลานันท์  เครือบุดดี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1418 เด็กหญิงณัฐชยา  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1419 เด็กหญิงจันจิรา  ฟองเนตร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1420 เด็กชายธนโชติ  พิมมะรัตน์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1421 เด็กหญิงอรวรา  เชิงดอย โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1422 เด็กชายพรหมพิริยะ  พรมนาด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1423 เด็กหญิงพัณนิดา  ตราษี โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1424 เด็กหญิงธนัชชา  คุณารักษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1425 เด็กหญิงสุภัชชา  ปราณีวงษ์ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1426 เด็กชายพุทธรักษา  ภูอวด โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1427 เด็กหญิงวนาลัย  สมยบา โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1428 เด็กหญิงข้าวขวัญ  ประเสริฐแก้ว โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1429 เด็กหญิงสุภาวิณี  พลหนองคูณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1430 เด็กหญิงกลมมาลย์  อ่อนจงไกร โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1431 เด็กชายราเชนทร์  วรเมธลาภิณ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1432 เด็กชายน้อมเกล้า  ลีทอง โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1433 เด็กชายจิรเมธ  แก้วมะ โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนคร 1 ป.6 วิทย์ประถม