รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธนวรรธน์  ลาสิงหาญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายวายุภักษ์  วงศ์เสน่ห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายฉันทิต  จันทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายโยธิน  มาลีวรรณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายสิรวิชญ์  เหล่าพงศ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์  ถุงทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงชนากานต์  บูชาเดช โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  โกศล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงนภัสสรณ์  แซตัง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายวีรากร  ฝอยทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายเรืองปริพัฒน์  ทองสลับ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายอนันตชิน  กระจาย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายอภิชาติ  ป้องพรม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายทิณภัทร  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงอุ่นทิพย์  โพธิ์ขาว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายชวิน  ปาละนิตย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายณัฐภัทร  โกสุม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัฐวรา  กอคูณร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายสกุลวัฒน์  รัฐเสรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงศศิกานต์  สาสาย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพิชญาภา  อินทจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กชายทีปกร  สุดสาลี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงอัจฉริยาพร  ทองละมูล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กชายชินกฤต  บุตรศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงชฎาทิพย์  ประยศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงลลนา  โกศล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายทนุธรรม  ศรเพชร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายปิยวัฒน์  สุดสะอาด โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงปริยาภัทร  จอมหงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงกริษฐา  ขันที โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายนนทพัทร์  อินทรสุขศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กชายคณิศร  ชนธนัสม์พงศา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายชยุต  สายสิงห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายพีรวิชญ์  หนูพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กชายฤทธิกร  เหล่างาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายปิยังกูร  สุนทรา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายเดวิด  ฮาร์ดิ้ง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายสุกฤษฏิ์  เปล่งปลั่ง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายอภิวิชญ์  เหล่างาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายธนิน  แซ่ตัง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายชญานนท์  สมพร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายฐฐฺิพงษ์  แซ่อุย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงเนตรศิริ  อมรโรจน์วรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  แสงสิงห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายพงศพัศ  บุญมี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายนนทวงศ์  ธาราไชย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงณัฐพร  นามโคตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กชายปวีร์  อินตา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายยศนนท์  ฝักแต้ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงอมลวรรณ  โอภาพ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงปวีณ์ทิพ  แพทย์เพียร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงเอื้อมพร  ศิริชนะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงเนติพร  ฝอยทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายตินภพ  ทีงาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายสิรวิชญ์  ปลั่งกลาง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายวชิรวิทย์  ไกรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงทักษพร  จันทร์แสง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงกรนันท์  พรมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายพัชรพล  พูนเขตกิจ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายธีรวัฒน์  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงชลรดา  ราษี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงสุทธิษา  ศรีชัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายสุขเกษม  ไม่ย่อท้อ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  เพ็งแจ่ม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงกุลภรณ์  คำหล้า โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายจีราวิชช์  ทัพพ์อภิโชติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงอุษณีษ์  เลิศวรสิริกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงกนกกร  คำปลิว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงรมย์ชลี  ดีสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายภูวนาถ  พิมาทัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงธมลวรรณ  ถิตย์รัศมี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายพรรยชญ์  สาระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายวันชัยวัฒน์  พิมพ์ทราย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายสิทธิชัย  ศิลาเกษ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงปณิดา  อินทราช โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ฉายารัตน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กชายอนุวัฒน์  องอาจ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงลภัสรดา  ถิ่นมณี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายปรเมศร์  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายสุทธมน  ดุษฎีกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายภูริภัทร  ภูโท โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงจิรนันท์  อิ่มอ้วน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงศิริณทิพย์  จันทนพ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ภูภักดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กหญิงขวัญข้าว  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายคณาธิป  สลักคำ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายธนภูมิ  พิลากุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายธเนศวร  ทองดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงกชพร  ชุมแสง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กหญิงอพิณญา  คงศิลา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กหญิงกุลธิดา  กาลพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงกรวรรณ  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กชายสุรยุทธ  เกษเจริญคุณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
94 เด็กหญิงสิริยากร  จันทร์เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงนภัสกร  รื่นสำราญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
96 เด็กหญิงอรัญศรา  สุนทรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
97 เด็กชายณัฏฐศรัณยุ์  รักษาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
98 เด็กชายธนกร  สุวรรณเสาร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กชายณัฏฐกฤตย์  สัญญาถนอมรัช โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กชายธันย์ชนก  ลิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงบัณฑิตา  มณีสังข์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงพิชญาพร  ปราบเสียง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงฉัตรกมล  ไชยโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงมณีรัตน์  คุณราช โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงกานต์ทิตา  ขึ้นผล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงชญานิน  นันทะคุณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายจิรวัฒน์  ธรรมสัตย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายณัฐสิทธิ์  สอนเพชร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กชายวีรวัฒน์  ศิลาภักษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงศศิวิมล  โหตระไวศยะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงธนัชพร  ภูติยา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กหญิงปาลิตา  เติมบุญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กชายยศพัฒน์  ยิ่งอมรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายอคีระ  คงวิจิตร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
115 เด็กหญิงจิรัชญา  หงษ์คำ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กหญิงปริยาภัทร  สุวันทา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กชายภูริณัฐ  กองสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายยศพนธ์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
120 เด็กชายชินวุฒิ  สุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
121 เด็กชายธนานนท์  มาหา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
122 เด็กหญิงทิพย์นราพร  งามวิลัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายธีรดนย์  โสดา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงขนบพร  นีละมนต์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายชนิกานต์  เทียมราช โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงอชิรญา  เพชรสุริยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงศุภากานต์  แสนสุด โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายธรรมดนย์  ศรไชยญาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
129 เด็กชายฐากูร  คมไสย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
130 เด็กหญิงธมลวรรณ  ธรรมลี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กหญิงธันย์ชนก  อุตส่าห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงศุภิสรา  โป๊ะเงิน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงสรัญพร  แก้วจาระนัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กชายกิตติกวิน  กันยวิมล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงณปภัช  เจริญรักษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
136 เด็กหญิงอนัญญา  ศรีสุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
137 เด็กชายธนิสร  สายสิงห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
138 เด็กชายคัชชัย  ทุมมา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
139 เด็กหญิงตรีทิพณัฐฐ์  นิมิตรไชยาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
140 เด็กหญิงกมลนัทธ์  เสมียนรัมย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายกันต์เตชัส  บุญสน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
142 เด็กหญิงกันติชา  แก้วคำกอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
143 เด็กหญิงศศิปรียา  บึงโบก โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายภัคนันต์  งามแสง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงกวินธิชา  ศักดิ์วณิช โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงปัณฑิตาภรณ์  คันที โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงสริตา  ทองสาสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ใสดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
150 เด็กหญิงวรัชญา  จูแจ่ม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
151 เด็กชายภานุมาศ  แสนสุด โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กชายพีรพงษ์  อ่อนขันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายพรนรงค์  สบายใจ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กหญิงกานต์ระวี  แจ่มปัญญา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
155 เด็กชายปองพล  ยาตรา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
156 เด็กหญิงญาณจิต  พิลุน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
157 เด็กชายณัฐสิทธิ์  แพทย์เพียร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
158 เด็กหญิงรวงข้าว  จำปานาค โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
159 เด็กชายสุธินันท์  ใสกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
160 เด็กชายณพัฒน์  คำศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
161 เด็กหญิงภัทรวดี  พงษ์โพธิ์ชัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
162 เด็กหญิงญดา  หมวกทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กชายอาณาศิริ  พรชัยมงคลกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงปรีชญากรณ์  สาธรณ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
165 เด็กหญิงธนิษฐา  ภาษี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
166 เด็กหญิงอริสา  เชื้อหอม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
167 เด็กชายจาฏพัจน์  พนาไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
168 เด็กหญิงปลายปวีร์  บุปผา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
169 เด็กหญิงธนัญญา  เสริฐวิชา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
170 เด็กหญิงอารยา  วรรณประภา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
171 เด็กหญิงณิชากร  บูชาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
172 เด็กหญิงบุณยวีร์  กุนรา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
173 เด็กหญิงอมราพร  วงศ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กันตะบุตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายชยุต  ป้องเศร้า โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
176 เด็กหญิงอัญชัน  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงนัฐฑริกา  คงยืน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงธิดารัตน์  คำเรือง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงพัชราภรณ์  รุจิรารังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงสุจิรา  ท่วงที โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงพัณณิตา  ชอบมาก โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายจักรพงศ์  สีดาโคตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายณัทวัส  จำปารัตน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงพิชชานันท์  ทาเสนาะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายพชรมน  กรสุพรรณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กชายณัฐพงษ์  อุรัญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงณัฐธิดา  ศิริจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงแพรวไหม  กาหลง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายกฤษฏา  เปรมปรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายคชธร  พิริยะรุ่งโรจน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายรุ่งเรือง  สมพร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายปารมี  เชื้อแก้ว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายกันต์ดนัย  ผ่านพินิจ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายณัฐวรา  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายพิชิตพล  คำหอมกุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายธรรมนุญ  เสนศร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงภานุวัฒน์  มีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายมงคลกรณ์  วรรณจู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายปัณณทัต  แก้วทอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
200 เด็กชายธนพล  ซาวทองคำ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายณฐกร  จารัตน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายถิรเดช  อัมภรัตน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงพัฐสุดา  สุทธิวัฒนานิติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงกรองกาญจน์  จันทะบุตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงอักษราภัค  อาจสำแดง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงบุญนัดดา  ดาวใสย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงนิรมล  สนิทวิชนันท์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงนริสสรา  จันทร์แดง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงสัตตบงกช  รักพรม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงภัทรวดี  น้อยพลาย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงกชพรรณ  สิงห์โห โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงอาภัสรา  พูลสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงมีสุข  บุญพร้อม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงกมลพรรณ  เพ็ชรอิน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงนภัสร  พรรษาวนัส โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงศิรประภา  รัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงบงกช  อินทนิล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงพรนภัส  อนันต์สินชัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงวราภรณ์  บุญประวัติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงพรรณนารา  ทองขาว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กชายอนุวัฒน์  ส่องศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงกอง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงอทิต  จอมหงส์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงปริยากร  ภิรมย์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  เติมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พรมจวง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงวาเศรษฐี  แท่นอ่อน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงปริตชา  ป้องประดา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงชลวษา  เมืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายสุวิจักษณ์  บุญเลี้ยง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายธนวัฒน์  ไกยะโส โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงภัทรวดี  ราชสิงห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงกุลจิรา  อินธิมาศ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงเพชรชมพู  รักชาติสกุลไทย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายไกรสร  โสดา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงปาลิตา  เพ็งธรรม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงภัทรพร  จันทร์อิน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กชายเมธาสิทธิ์  ชินชัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงกนกภรณ์  สุวรรณบูลย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงสุภัสสร  เพียรการ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายวีรวุฒิ  ทิพย์สมบัติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงภัทรธิดา  เพียรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายกษิดิศ  มั่นทน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายชนินทร์  ฤทธิสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายพชร  พละศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายอชรายุ  นนทะศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายเฟรดดี้  คอลเวร์ท โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายธนัทภัทร  คาจะโป๊ะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงขวัญพิชชา  ดำริมุ่งกิจ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงพิชชาภา  พานจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วลา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงสุวรรณศิริ  ชื่นตา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายวสุรัฐ  หงษ์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงอินทิรา  นามวงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงสุนิสา  ผลาผล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงภัทรวดี  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
259 เด็กชายจักรินทร์  สาวันดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงเพลงรักเกล้า  รอดคำทุย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงเจนจิรา  รัตนา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงณัฐพร  บุตตะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายกรวัฒน์  สุทธิวัฒนานิติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายนพรุจ  บริสุทธิ์โชติพงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงปรวรรณ  ศรีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงกุลภัสสร์  กิตติการอำพล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงศศิกานต์  อินทร์พงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กชายเกียรติภูมิ  สายโน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงญาณิศา  พิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงธัญสิริ  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กชายชัยนันท์  ชิดดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงนันธิตา  วิบูลสิริพร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กชายณัฐพล  กุนไส โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงวิภาวรรณ  บุญมางาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงพิณพฤกษา  เลิศภัทรพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กชายอนุภัทร  พิมาทัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงศศินิภา  บุญประชม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กชายชาคริต  ไชยพิมูล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กชายนนทกร  สีลากุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงนภัสสร  สาสาย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายวิริยะ  ว่องไว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายพิจักษณ์  ฉัตรอริยวิชญ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กชายจิรพันธ์  อิ่มอ้วน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กชายอนาวิล  รินวงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กชายจิรโชค  อักโข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงมติมนต์  จำปาเต็ม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงกานต์ธิดา  หนองหงอก โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายกฤติน  ทีงาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงศศิพิมพ์  มาษาโสม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายพงศ์ดนัย  รามัญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงกุลนัดดา  ศรีดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายคุณาธิป  วงศ์งาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงนิรัชชา  พงศาพิเชฐ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงโสภิดา  หนองหงอก โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงมณีรัตน์  มิ่งแนน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงกัลยรัตน์  คูณคำตา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงลลิตตา  สิทธิผกาผล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงศศิวิมล  แซ่จึง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงศรีสุดา  แก้วคำ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงพรธิตา  มุ่งหมาย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงชลธิชา  แก้วลา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายธนภูมินทร์  ชุมโท่โล่ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กชายกฤษฎา  แสงดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงธิภาวรรณ  ลาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงพิริยา  ตั้งเกียรติกำจร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงสิริจรรยา  คำแสงดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายธนพัฒน์  ตรีรัตน์วิชชา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงวิชญาพร  ไสยสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายฉัตรชัย  คำมุงคุล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงดวงพร  สังโขบล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายวิวัฒน์ชัย  พิมพ์เพพา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายพชรพล  กันหา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กระมล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงนันทิยา  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายปิยะชัย  ศรีวิลัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายสิรภัทร  สาลี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายนิรุตติ์  โชโตวงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายปัญจพล  พลประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายกิตติชัย  จันที โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายกิตติทัต  เฉียงเหนือ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายจิรันธนิน  สุขสาย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงอาภาภัทร  เมืองนาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงบุษกร  ชุมชัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงสุทธิดา  สุดสังข์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กชายธนกฤต  ศิริชนะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กชายก่อ  ทองพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายเอกลักษณ์  ยี่สุ่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงอรนันท์  พุ่มจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ไชยจินดา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงฐิติรัตน์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  โมระอรรถ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงณัฐกมล  สิงห์ขันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงกมลวรรณ  แก้วกลม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายฐิติโชติ  ทองคำวัน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กชายนราธิป  พวงพา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงอภิชญา  ทวามั่น โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงรวิสรา  โพธิ์ไพร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงคณาพร  บุดดาลี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงภัทรวดี  เหลืองงาม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงธัญพิมล  หงษ์คำ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงพิมพ์ประภา  บัวชุม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงสุธาสินี  พิมพ์ศร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กชายรัชพล  จันทร์ดวง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงปภาดา  ทุมสิงห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงศศิภา  เสริมศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กชายเด็กชายจิรโชค  อัคโข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายชลธี  ศิลาล้อม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กชายคณุตม์  ศิวาโมกข์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงประภัสสร  ศรีหงษา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงภัทรศยา  เกตุตากแดด โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงรุจิรา  จรูญพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงมนัญชยา  คำโสภา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายธนพัฒน์  จูแจ่ม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงศรีคำรุ้ง  แสงสิงห์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายปิยังกูร  ก่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงญาณกา  ชนิดพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายธนัช  วิรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงธีริศรา  หาญศึก โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
360 เด็กชายภูวเนศวร์  สุขเต็มดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงรมิดา  เพ็ชรอิน โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
362 เด็กชายนันท์พิพัฒน์  สายแวว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงจินดามณี  ภาราศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงกานต์ณิชา  แพงสี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
365 เด็กชายณัฐปคัลถ์  ตาบุดดา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงสรวิศา  ศรีวงษา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงพรกนก  พัดเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงจิราพร  รุจิรารังสรรค์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงณัฐชยา  โชติวิวัฒนา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงลภัสราดา  อ่อนทรวง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
372 เด็กชายรุจธร  แสนกล้า โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงพิชชาภา  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายธีรภัทร  ศักดิ์ภูเขียว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงนิลาวรรณ  โกศล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงโชติชญานิศ  นาคาธร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงภคนันท์  คำลือ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
378 เด็กชายพสิษฐ์  เสริฐศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
379 เด็กชายชัชพิมุข  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
380 เด็กชายภานุวัชร  คาจะโป๊ะ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงชลนิภา  วันเจริญ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
382 เด็กชายชยางกูร  สนิทวิชนันท์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีผ่องใส โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงมีสุข  อักษรเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงทิพย์ชนก  จิตสว่าง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงชมพูนุช  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงศศิวิมล  ไชยจันดา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงชนัญธิดา  แก้ววันนา โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายพลชนันท์  ชาญชัยนันทวงศ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงอรไพลิน  เมาหวล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงศิรินราพร  ทาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงมนัสนันท์  ชูอาวุธ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายกฤษฎา  บุษดี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงณภาวรรณ  สาบาล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงคณิตา  ปัญญะชาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงณัฐกมล  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงณพรรษวรรณ  ภูขันซ้าย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงเมษณียา  คำเนตร โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงนาถนพิณ  อารีย์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงปทุมวรรณ  กัญญาชาติ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงปิยดา  ชัยมี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญรินทร์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายรณกร  แหวนหล่อ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายธนพงค์  เฉลิมสุข โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายถิรวุฒิ  ศรศรี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงกวินธิดา  จันทร์พวง โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  วรรณทวี โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงนภัทร  เนียมมูล โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงปวีณ์นุช  พิมาทัย โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงมิเชล แฟรนซีส  โคลาเซอร์โด โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงชุติกมนต์  นาคพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กชายธิวานนท์  ทะวะโร โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
413 เด็กชายพลภัทร  จันทร์ธัญ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
414 เด็กหญิงอาริสา  ทองบ่อ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
415 เด็กชายอติวัณณ์  ตั้งจิตวิริยะกูล โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
416 เด็กชายกฤษธร  สิทธิศร โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
417 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สายทอง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
418 เด็กหญิงมรกต  เนาว์ศรีสอน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
419 เด็กหญิงนภสร  สิทธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
420 เด็กหญิงณภัทร  ธนาคีรี โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.4 คณิตประถม
421 เด็กหญิงสรรพพร  มนทอง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายภากร  สิงห์คร โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
423 เด็กหญิงมาดี  ศรีเลิศ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
424 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เลาหะวานิชย์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
425 เด็กหญิงพิชญธิดา  โทแก้ว โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
426 เด็กหญิงวรรณวาสนา  เจนประโคน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
427 เด็กหญิงพิชชาอร  สายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 คณิตประถม
428 เด็กหญิงปรีดิ์รติ  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายภาสกร  เอื้อธนาคม โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กชายภูรินทร์  นะวะสด โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 คณิตประถม
431 เด็กหญิงกนกลักษณ์  คำสอน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กชายชัยพร  เมธเมาลี โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงจิดาภา  ทนทาน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กชายบุริศร์  เนาว์ศรีสอน โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 คณิตประถม
435 เด็กหญิงกัญจน์ณัฏฐ์  สินศิริ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 คณิตประถม
436 เด็กหญิงสิริวิมล  ศรีระเริญ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 คณิตประถม
437 เด็กหญิงฐิติพร  กุลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 คณิตประถม
438 เด็กหญิงสุณิสา  วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงธีราพร  ขันคำ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงพิชามญช์  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงสุธีกานต์  ขวัญเมือง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กชายสรวิชญ์  บุตรศรี โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายธีรพล  อุณชาติ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงพริมรดา  ธนาคีรี โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กชายวีรวัฒน์  เสน่หา โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กชายนวพล  อินวันนา โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายกิตติ์ธเนศ  วอทอง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายพงศ์ปณต  วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ผิวเรือง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงจิรัชญา  วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงมนัสวี  บู่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงทิฐินันท์  โพธิ์กระสังข์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงฐิติชญารัตน์  ดอกผล โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงณัฐนิชา  ไชยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงธัญญากรณ์  เทียมจิตต์ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงเบญญาภา  ฝั่งสระ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงเอวิตรา  ธุระจริง โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงนงนภัทร์  ชูกลิ่น โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กหญิงพิชราพร  วงค์คำ โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กหญิงดาว  ผิวอ่อน โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กหญิงสิริวรรณ  จันทร์เหลือง โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงเกวลิน  สารพะยาว โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 ป.6 คณิตประถม
463 เด็กหญิงกาญจนา  พานจันทร์ โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงชญานิศ  คล้ายแก้ว โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงพิชยา  วงค์คำ โรงเรียนบ้านเดื่อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงสุภัชญา  ไชยทอง โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 1 ป.6 คณิตประถม
467 เด็กชายอภิศักดิ์  อังคพนมไพร โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 1 ป.5 คณิตประถม
468 เด็กชายวินสตั้น  ไชยทอง โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 1 ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายฐิติ  บุญศรี โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 1 ป.6 คณิตประถม
470 เด็กหญิงชัญญานุช  สกุลรัง โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 1 ป.6 คณิตประถม
471 เด็กหญิงจิราพัชร  วงศ์ชัย โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ 1 ป.5 คณิตประถม
472 เด็กชายสิรภพ  ขาวละออ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กชายอติราช  รองเมือง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
474 เด็กชายวันชัย  คำศรี โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กชายภาณุวิชญ์  ดิษเจริญ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงเบญจวรรณ  กัลยา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กชายอธิวัฒน์  รุ่งสว่าง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กชายสามพระยา  ลาพันธ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
479 เด็กหญิงอินทิรา  จูนลไชยญกรณ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
480 เด็กหญิงหัทยา  รสชาติ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
481 เด็กหญิงสุณิตา  ชาภิรมย์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
482 เด็กหญิงกมลเนตร  ทองยัง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
483 เด็กหญิงวิลาสินี  จันทร์ตั้ง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
484 เด็กหญิงวรัชยา  ครองเมือง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
485 เด็กชายโสภณวิชญ์  บุญชิต โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
486 เด็กหญิงกฤติญดา  จันทร์ทาทอง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
487 เด็กหญิงพัทธนันท์  กุลเกษ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
488 เด็กชายนิติธร  พวงคต โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
489 เด็กหญิงอธิชนัน  มรรคพิมพ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
490 เด็กชายณัฐชนน  อินทะชาติ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
491 เด็กหญิงศุภิสรา  เพ็งธรรม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
492 เด็กหญิงจิตภินันท์  รุจิระชัยนันต์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กหญิงกฤติมา  บุญโสม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
494 เด็กชายจีรวัฒน์  บุญโสภณ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
495 เด็กชายธนพิสิฐ  พรมกอง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
496 เด็กชายอติภัทร  รัตนนท์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
497 เด็กชายอิทธิพล  บุตรมี โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
498 เด็กชายจารุเดช  จูนลไชยญกรณ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
499 เด็กหญิงธัญชนก  ตรีเหรา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
500 เด็กหญิงเพลินไพลิน  ทางาม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
501 เด็กหญิงภัทราวดี  ศิริโท โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
502 เด็กหญิงญาณัจฉรา  บุญบำเรอ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
503 เด็กชายอโรทัย  จันทรักษ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
504 เด็กชายอโณทัย  จันทรักษ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
505 เด็กหญิงรอซียะห์  แก้วภัคดี โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
506 เด็กหญิงมณีรัตน์  เรืองเดช โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
507 เด็กชายวรากร  กองไชยศรี โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
508 เด็กหญิงปัฐยาวัต  ทรงกลด โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายจักรกฤษณ์  เนตรใส โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
510 เด็กชายเอกพงษ์  คงประพันธ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
511 เด็กชายณัฐวัศ  ใจมิตร โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงปัทมา  ทวีกุล โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงปณิตา  สมเทพ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
514 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ศรีทาพักษ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงรัชนิดา  นวลงาม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
516 เด็กชายปาณัสม์  แก้วพวง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
517 เด็กชายชนาภัทร  บัวงาม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงวชิรญาญ์  กลับสว่าง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงสุชานาถ  เกษจันทร์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ทารมย์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายวีระภัทร  ยอดพูน โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายศุภวิชญ์  วันศรี โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายนิติพัฒน์  คำเมือง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงสุทธิกานต์  อุทัยศรี โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายนภัทร  แก้วอินทร์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายกันตกวี  จิบจันทร์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงธัญชิตา  มวลพรม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงศรัญญาพรรณ  สุชาติ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายยุทธภูมิ  ปิ่นเกษ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายเจษฎากร  กันภักดี โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงกฤษติญา  เพียงพันธ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายอติวัณณ์  โนนสังข์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายชัยพิพัฒน์  แก่แสง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงชยุดา  คงทรัพย์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายศิลาดล  เนตรพยัคฆ์สกุล โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กชายเตชินท์  อินทรีย์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงลักษิกา  เพ็ชรเอี่ยม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงวัชราพร  ฤทธิเดช โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายสิริโชติ  คำพุ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงมัณฑณา  ศรไชยญาติ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงเขมนิจ  บุญแก้ว โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงญาตาวี  เทียนสว่าง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ช้างเขียว โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายศาสตราวุฒิ  เจริญพันธ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงอินทุกร  วิรักษา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงกัญญาภัทร  คัญไทร โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงวิชยา  สาริกา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงชฏารัตน์  อินทะชาติ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงศุภกานต์  พื้นพรม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงกิตตินันท์  คำภาชีพ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงชาลินี  ทองศรี โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงวิลาศินี  บุญชาติ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงศิริลักษณ์  กลัดหงิม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงกัญญาณี  สาลี โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงบัณฑิตา  บู่สุวรรณ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงธันยาภา  อารีย์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงธนัชชา  ลิลัน โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงพันทวี  พิมาทัย โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงวรรณรดา  ชมภู โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงจิดาภา  สุขโรจนภูวดล โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายก้องภพ  ผิวอ่อน โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงสุชาดา  สังสัมฤทธิ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายอานนท์  จันทนันท์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายบูรณ์พิภพ  ตรีเหรา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายสุรศักดิ์  สัมนา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายฐิติวัสส์  แซ่ซือ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายปิยวัฒน์  งอมสงัด โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงอรณิชา  ถนอม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายฐิติวัฒน์  หมิ่งแก้ว โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายบุญชัย  บุญชิต โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงประวีณา  หมายเขา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงพินีต์วัลย์  ติยะโคตร โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงจันทกานต์  รองเมือง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำแก้ว โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงมณฑิตา  อินโสภา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงปานไพลิน  ดวงแก้ว โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงนิชาภา  นามวิชา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงสุทธิดา  อินทร์ตา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงปาลินี  ทัดเทียม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายรุ่งอนันต์  จันทร์ทัย โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงศุภิสรา  พะวา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงอนงค์นาถ  ทองออน โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงวิริยา  โพธิ์ยา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงภัสราภรณ์  กายแก้ว โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงภัทรศยา  บัวทอง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงฐิติรัตน์  พวงเพ็ชร โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายวีรยุทธ  รังษี โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายภัทรพงษ์  อินใส โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายอภิชิตชัย  แก่แสง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายขัตติย  โสดก โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายกิตติคุณ  พิมาทัย โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายจิรวัฒน์  ืกายะชาติ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญเพิ่ม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  ตะสนธิ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
595 เด็กชายบรรณวัชร  วงษ์แสง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงกัลยา  ชโลธรวรกิจ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงพัชญธิดา  สักขีนาดี โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงลลิดา  หอมบุญ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กชายสรวิช  สาริกา โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายกัมปนาท  วิเศษ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กชายสุรศักดิ์  หวลคะนึง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงภัทรวดี  บุญรอด โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงนุสเราะห์  บุญสร้อย โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงภัทราพร  อุ่นคำ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงนพรัตน์  บุญเลิศ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงจิราภัค  พละศักดิ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงบุญญานุช  หลวงเดช โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงกฤติญา  ใจงาม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงณัฐนิชา  พลคำมาก โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงธิดามณี  อุดม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงวรรณวริน  ทองหุ้ม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงอาทิตยา  จันทนันท์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงพิชญา  พรมเพ็ญ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงปวรรัตน์  ขันธวงศ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงจุฑารัตน์  เปลื้องกลาง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงโสภิษนภา  แซ่อึ้ง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กชายณัฐวรรธน์  พิมพ์พวง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงภิลาศลักษณ์  วิลัย โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กชายอภิวัฒน์  คชพันธ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กชายอัศราวุฒิ  ปาทาน โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กชายพสิษฐ์  เวฬุวนารักษ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กชายธนดล  อนุพันธ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กชายพชรกนัย  โภคชาติ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กชายชลาสินธิ์  จันทร์พรม โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กชายอุดมศักดิ์  พิมาทัย โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงอารีรัตน์  พูลสุข โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กชายรัชชานนท์  ผิวอ่อน โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงเมธาวิณี  เคนดี โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กชายกิตติพงศ์  ทองคำ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กชายกิตตินันท์  กาวัน โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กชายกัญชาญ  ม่วงประเสริฐ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงศิริวรรณ  เจริญศรี โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กชายณัฐวัศ  สุริยงค์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กชายจิรสิน  กันทอง โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กชายมงคล  ชูเชิด โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กชายอาทิตย์  สมพงศ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายจิรศักดิ์  สำรส โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงจรัชญา  มรรคพิมพ์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
639 เด็กชายพชรพล  นามมุงคุณ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงวริศรา  จินจันทร์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงปิยวดี  ศรีอุทุมพร โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายปกรณ์  ปฎิเวทย์ โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายภูมิพัฒน์  แผ่นทอง โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงรัตนาวดี  จ้ำหนองโพธิ์ โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงณัฐนิชา  ใจสุข โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงพิมพิศา  บุญทอง โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงนัชชนันท์  สิงหชาติ โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงเกษรินทร์  อุตมะ โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงวชิรญาณ์  แข็งขัน โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายวิชาชัย  ไชยนารา โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงพรชนก  ขันทวี โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงลลิตา  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงศิริขวัญ  วงศ์พิทักษ์ โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงปสุดา  พุ่มพวง โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงเสาวภา  จันทสนธ์ โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงวนิดา  เกิดกล้า โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงสุธาทิพย์  อุปสุข โรงเรียนบ้านกระเบา 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงณัฏฐ์ภัทร์  ระยับศรี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
659 เด็กหญิงชลธิชา  บุญหวาน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
660 เด็กชายฐปนพร  สลักคำ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
661 เด็กชายภาณุพล  นามบุญ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
662 เด็กหญิงณัฐนรี  ศรีสุรักษ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
663 เด็กหญิงกนิษฐา  ศรีบุญมา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
664 เด็กหญิงคคนางค์  อาจกล้า โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
665 เด็กหญิงรพีพรรณ  หนึ่งคำมี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
666 เด็กชายสิรดนัย  รัตนสิน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
667 เด็กชายอภิวัฒน์  จันหอม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
668 เด็กชายธนกร  เรืองธีรชัย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
669 เด็กหญิงกีรติกา  ทรัพย์ทิม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
670 เด็กชายชัชนันท์  ประจันทร์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.5 คณิตประถม
671 เด็กหญิงปิ่นมนัส  ตั้งมั่น โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
672 เด็กหญิงภัทธณดา  แสงคำ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
673 เด็กหญิงกมลลักษณ์  เรืองวุฒิโรจน์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
674 เด็กหญิงจิราทิพย์  ผิวงาม โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
675 เด็กหญิงพิรยากร  ทิพมาตย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
676 เด็กหญิงมนัสนันท์  วงษเกษ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
677 เด็กหญิงชุติรดา  โพธิชัย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 คณิตประถม
678 เด็กหญิงนภาวรรณ  เตชาดิศัย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายธนโชติ  มาหา โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กหญิงณัชชารีย์  คูณมี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงดลลญา  พลนำ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงณัฐวรา  เสาเวียง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงจิตรานุช  สิมมาวัน โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงณัฐฐิญา  โพธิ์ชัย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงนิศาชล  ศักดิ์วณิช โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงปลายฝน  เนืองศรี โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงสิริยากร  สอนพูด โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงณัฐธิดา  มูลกลาง โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงพิชญา  พจน์พาณิชพงศ์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายพัทธดลย์  สุนทรพินิจ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงชนกวนัน  ทองทิพย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงธนัชญา  ไชยสัตย์ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กล่อมตน โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.5 คณิตประถม
694 เด็กหญิงกัญจน์กนก  เผ่าภูรี โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.5 คณิตประถม
695 เด็กหญิงกฤติกา  เสาะแสวง โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.6 คณิตประถม
696 เด็กหญิงจิราพร  วันเพ็ญ โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.6 คณิตประถม
697 เด็กชายจิรพัฒน์  คณะพันธ์ โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงเกวลิน  นิลเกษ โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงชนกานต์  ชาลีหอม โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงวรัญญา  สว่างภพ โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กชายปิยะ  พรมมา โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงธัญรดา  หล้าบุดดา โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงณัฐณิชา  โกศล โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กชายชัยธวัช  จั่วจันทึก โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
705 เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  พรมมา โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงกมลวรรณ  กล่อมตน โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
707 เด็กชายราเชนทร์  บุญศรัทธา โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงธนัชพร  ทามณี โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงวนิดา  หินทอง โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงปัติมากรณ์  คำมุงคุณ โรงเรียนมหาราช 2 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงเบญจมินทร์  ดอกดวง โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
712 เด็กหญิงภัคจิรา  จิตรพรม โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
713 เด็กหญิงสิริยา  ศรีจันแดง โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
714 เด็กหญิงพิยดา  วงษ์ใหญ่ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
715 เด็กชายอนุกูล  สุขเสริม โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
716 เด็กหญิงพรรภษา  ชาภักดี โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
717 เด็กชายประพลสันต์  ลำอ่อน โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
718 เด็กหญิงญาณิกา  คมมน โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
719 เด็กหญิงกฤษณา  ดอกดวง โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
720 เด็กหญิงณัฐชา  ชิดประไทย โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
721 เด็กชายชนวีร์  ประจันทร์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
722 เด็กชายธนาธิป  ช่างเจรจา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
723 เด็กชายนฤดม  รัตนวัน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
724 เด็กหญิงปิยปราณ  วงษ์เเสวง โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
725 เด็กหญิงจุฑากานต์  ผิวทน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
726 เด็กชายณภัทร์  ชื่นศรีวิโรจน์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
727 เด็กชายณภัทร  ฐิติสมบูรณ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
728 เด็กชายธีธัญญ์  พลพวก โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
729 เด็กชายวิชชากร  ชัยปัญญา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
730 เด็กหญิงพัทธวรรณ  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายพงศ์ธัช  พลพวก โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายนิติธรรม  แม้นชัยภูมิ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายณัฐกิตติ์  เสริฐศรี โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายสหชัย  ฐิติสมบูรณ์ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
735 นางสาวฐิติกานต์  เชาว์ศรีกุล โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
736 เด็กชายภานุพงศ์  ศรีอักษร โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงอารียา  วันเจริญ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงชลัญดา  ไชยโยธา โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงกรรวีย์  สุทธิวัฒนานิติ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงสุวิชญา  ชินตะวัน โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กหญิงวิลัยลักษ์ขณา  ชิณโชติ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น