รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายอำนวย  ราชธานี โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงสุรัชดาภรณ์  ศรชัยวุฒิไกร โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงเพียงขวัญ  สถานพงษ์ โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายวีระชัย  ชำนาญเลื่อย โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายภีรพัด  ขุมเงิน โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายณัฐสรณ์  จันดารักษ์ โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายภานุพงษ์  สุภาพ โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1 ป.5 วิทย์ประถม
8 เด็กหญิงปณัฏฏา  ใจมนต์ โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1 ป.5 วิทย์ประถม
9 เด็กหญิงออมบุญ  คำมี โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1 ป.5 วิทย์ประถม
10 เด็กหญิงชุติมา  ไชยพงษ์ โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1 ป.6 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงอรจิรา  จีนวงค์ โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงอรสา  ผิวดำ โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงสุภารัตน์  สว่างภพ โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงณัฐธิดา  บานเย็นงาน โรงเรียนบ้านเสลาสุขเกษม 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กหญิงอชิรญา  กลางมณี โรงเรียนบ้านอังกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
16 เด็กหญิงญาณิษา  นนทะชัย โรงเรียนบ้านอังกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
17 เด็กหญิงรมณ  จันทร์อ่อน โรงเรียนบ้านอังกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
18 เด็กหญิงปาริยา  เสาะโชค โรงเรียนบ้านอังกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
19 เด็กหญิงวิชิดา  ตะเคียนจันทร์ โรงเรียนบ้านอังกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
20 เด็กหญิงสุนันนทา  แสงพงษ์ โรงเรียนบ้านอังกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
21 เด็กหญิงพิชญ์อาภา  สะเทือน โรงเรียนบ้านอังกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงปวีณา  โพธิ์เงิน โรงเรียนบ้านอังกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงสุธิดา  สุระ โรงเรียนบ้านอังกุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายอนิรุจ  นนทะชัย โรงเรียนบ้านอังกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงธนสรณ์  ครบสุวรรณ โรงเรียนบ้านอังกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงพรประภา  ศรีมงคล โรงเรียนบ้านอังกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงรุ่งนภา  ศิริจันทร์ โรงเรียนบ้านอังกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงณิชานันท์  สมบุญ โรงเรียนบ้านอังกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงวรัญญา  อุทาพงษ์ โรงเรียนบ้านอังกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงจุฑามณี  จันทะนนท์ โรงเรียนบ้านอังกุล 1 ป.5 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงณัฐนิชา  ไชยทุมมา โรงเรียนบ้านอังกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงดาวประกาย  กองแก้ว โรงเรียนบ้านอังกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงลินรดา  เสาะโชค โรงเรียนบ้านอังกุล 1 ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงสุพิชญา  ปราบอภัย โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงปวีณ์กร  กิ่งสีดา โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงถลัชนันท์  กุมรีจิตร โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงจิรัชญา  อุดรพันธ์ โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กหญิงวรวรรณ  โนมะยา โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงจิราพัชร  ศรีเลิศ โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กหญิงโชติมณี  เทศขันธ์ โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ไพบูลย์ โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายนันทพงษ์  หอมเฮ้า โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายศุคลวัฒน์  ยอดพุฒ โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงบัวชมภู  อุดรพันธ์ โรงเรียนบ้านโสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
45 เด็กชายสามารถ  บุญยัง โรงเรียนบ้านโสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
46 เด็กหญิงฐิติมา  ศิริจันทร์ โรงเรียนบ้านโสน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
47 เด็กชายพีระพัฒน์  ตะเคียนจันทร์ โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงกมลรัตน์  สุระมาศ โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กชายณัฐนนท์  รัตนศรี โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงจันทิมา  จินดาวงษ์ โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงอรัญญา  จินดาวงษ์ โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายสุวิจักขณ์  ชโสธร โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายวีระเทพ  คำดี โรงเรียนบ้านโสน 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงรัชดาภรณ์  นะเรนสด โรงเรียนบ้านสวาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
55 เด็กหญิงกริชฎากานต์  ยงกุล โรงเรียนบ้านสวาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
56 เด็กหญิงกมลรัตน์  พรมสุภะ โรงเรียนบ้านสวาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
57 นางสาวอินทิรา  ไชยโชติ โรงเรียนบ้านสวาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
58 เด็กหญิงธิดารัตน์  ไชยโชติ โรงเรียนบ้านสวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงอภิษฎา  แสงเพ็ง โรงเรียนบ้านสวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงศศิกานต์  ระยับศรี โรงเรียนบ้านสวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงปิยะภัทร  ตัดสูงเนิน โรงเรียนบ้านสวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แก้วมนตรี โรงเรียนบ้านสวาย 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กหญิงรัตวัลย์  สุบรรนารถ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงเบญญาภา  คำมูล โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงกันย์สุดา  บุตะเคียน โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กหญิงอนุธิดา  อัญโญ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กหญิงสุชาดา  ชินวงค์ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงเบญจมาศ  ศิริจันทร์ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กหญิงอุไร  บุญขาว โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กหญิงศศิธร  ผาหนองหว้า โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงสุดารัตน์  พรมพิลา โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงอนุศรา  สอนเสาร์ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
73 เด็กหญิงสุกัญญา  แสงไธสง โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำมูล โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
75 เด็กหญิงปณิตา  ตะยุลรัมย์ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
76 เด็กหญิงจุรีรัตน์  สงใส โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
77 เด็กหญิงมนธิดา  ปรื้มใจ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
78 เด็กหญิงทิวารรณ  สมร โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
79 เด็กหญิงคณิศร  อายุวงษ์ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
80 เด็กหญิงสุธิตา  สารมะโน โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
81 เด็กหญิงจิตรา  รัตนะวงษ์ขันธ์ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
82 นางสาวสิริวิมล  ศรีลาชัย โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
83 เด็กหญิงเพ็ญนภา  คลารัมย์ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงนิตยา  นาครินทร์ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
85 เด็กหญิงลาวัลย์  พิจารณ์ โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงวิลาวัณย์  สายบุญมี โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงปาลิตา  โยธิดา โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงจีรนันท์  วงรักษา โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายจิรศักดิ์  แสงส่ง โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กชายสิทธิโชค  ก้านกิ่ง โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กชายชิงโย  ลมเชย โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงนำพาพร  อุทุม โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงแพรวา  ปิโตลา โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงจารุพร  โยธิคา โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงชลณิชา  โมลาด โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงเพียงฟ้า  ฟองอ่อน โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงสุนทรนาส  ลำภา โรงเรียนบ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายอธิชา  ชมภู โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายฉัตรมงคล  พวงอินทร์ โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายกีรติ  พลภักดี โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงสิรินธร  จันทร์อินทร์ โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงอริยา  ทองมนต์ โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงวรรวิสา  แสนยศ โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงอุบลวรรณ  คล้ายทอง โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงสุรภา  ศรีแก้ว โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กชายณัฐวุฒิ  สุดยอด โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กชายพงศธร  จำเริญชัย โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายธนพัฒน์  ยาศรี โรงเรียนนิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์) 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงอัญชัญ  สุวรรณสุขา โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  คุ้มเหม โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงสุกรรณ์ณิการ์  โคตะมะ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงเนตรนภา  บุญสม โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงมาริสา  ศรีสิงห์ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกนกนิภา  บุญขาว โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงวิรยา  อินยาพงษ์ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงศิลป์ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีลาชัย โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงพิมพ์ระวี  ทองแพรว โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงขวัญวิราพร  บุตรตะเคียน โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงกัญชลินี  นวนประโคน โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงวารี  ว่าไทย โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงวานัดดา  ผลแก้ว โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงฐิติวรรณ  บุตรตะเคียน โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงเสาวนีย์  บุญขาว โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงมนิดา  พงอุดทา โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงวิไลพร  พัสนาพิณ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงวรัญญา  ศรีอินทร์ โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงรวิสรา  มหามาตร โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กชายเกล็น  ไฮเดอะเนราเซ่น โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กชายพัฒนศักดิ์  สะโสม โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.4 คณิตประถม
131 เด็กชายธนพล  พลแก้ว โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.4 คณิตประถม
132 เด็กหญิงสาธิตา  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.4 คณิตประถม
133 เด็กหญิงชนิดา  พลายละหาร โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.4 คณิตประถม
134 เด็กหญิงจิรัชญา  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงเปี่ยมหทัย  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงปนัดดา  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณัฐธยาณ์  อ่อนคำ โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงพิมลดา  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงประติภา  กาฬหว้า โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงสาวิกา  พินโสภา โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกฤษติกา  เพ็ญจันทร์ โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกัลยกร  เวชติวงค์ โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.4 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงอธิชา  แดงดี โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงคณิตสกุล  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงอารีรัตน์  ทองอินทรีย์ โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ข้อแก้ว โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงกวินทรา  คำขาว โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กหญิงธันวา  อ่อนคำ โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงจิรัชยา  แสวงสุข โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงสายน้ำ  บัวสระ โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกวินนาฎ  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กชายศุภเดช  บุญกู่ โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายธนภัค  พรเพ็ชร โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กชายภูมินทร์  นาคเสน โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กชายณัฐพงศ์  โพธิ์มูล โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กชายณัฐวุฒิ  ใจดี โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงศุจินทรา  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กชายพาทิศ  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญขาว โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายภูวฑิต  อ่อนคำ โรงเรียนบ้านแขว 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายคชภัค  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายนราวิชญ์  สันดอน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายกีรติชนน์  ประดับศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายอิศม์เดช  บุญจรัส โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงศิโรรัตน์  ชูวังวัด โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงธนพร  ประภาสัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงธฤษวรรณ  ทาสระคู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงพิมพ์นารา  ส่งคุณธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงพิชญธิดา  ศิรินัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงกรรณ์ติมา  พิมานแพง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงณัฎฐภัสสร  พลภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายกฤติพงศ์  พลคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
173 เด็กชายกฤษณ์ระพี  พงษ์เพชร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
174 เด็กชายณชพล  สุพรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
175 เด็กชายวรเวช  บงกชเบญจรงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
176 เด็กชายปริญญา  สว่าง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กหญิงวรัญญา  พลคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กหญิงคีตภัทร  วงศ์ยะลา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสงลอย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สรรพบุญ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายปรัตถกร  กันทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายทัตพงศ์  เซี้ยมกั้ง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายธิติพัทธ์  นนยะโส โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายปัณณวิชญ์  วงศ์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายธีรภัทร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงนิชานันท์  มายา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงจิรภิญญา  ทองศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงมนัสชญา  เกตุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กชายพีรพัฒน์  สุวันที โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีระสา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายณัฐพงศ์  ทานะเวช โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายปุณญาพัศร์  ศิลาโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กชายอจลวิชญ์  โพธิ์วัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายนวพล  บำรุงเกตุอุดม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กชายณัฐนันท์  หอมคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กชายชยพล  รัตนา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายธนวัฒน์  ฝางคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายภูมิรพี  ศรีวัฒนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กหญิงสุภัสสรา  อุปมา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายฐานุพงศ์  เปี่ยมธราพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายวรมน  สุรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายรพิภพ  ประชาโรจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กชายอินทรพงษ์  พวงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายสุวิจักขณ์  บุพตา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายพิรพัฒน์  รุ่งพัฒนาชัยกุล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กชายฐาปกรณ์  บุญใส โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงครองขวัญ  สุภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงศุภกานต์  งอนสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงณัฐณิชา  อ่อนคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงสุภาษิตา  พงษ์วัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงพัชณฐา  สินธู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงภัสราภรณ์  มากนวล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงกฤติยาพร  รังไสย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กหญิงชนิษฐา  บูระพา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กชายชวกร  สิ้นภัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
216 เด็กหญิงกชนันท์  ไชยหงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงกัญญ์วรา  งีเกาะ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายวชิรวิชญ์  ประจญ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กชายญาณากร  บุตดาห์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กชายธนวัฒน์  รศพล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กชายตรัยเทพ  มหาชัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายศักดิพัฒน์  จั่นจีน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กชายพัชรพล  สืบสุนทร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายเทวาฤทธิ์  วงษ์ปลั่ง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กชายธนาคิม  กระโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
226 เด็กชายพลากร  อินทนนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายพัทธดนย์  พิมพ์รำลึก โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
228 เด็กชายณัฐพงษ์  แสนแสง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กชายธนศักดิ์  เทียมจิตร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กชายณภัทร  กุมรีจิตร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายวุฒฐินันท์  จันทชิต โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายณัฐพล  คำแสน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กชายภากร  โสภา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กชายวงศกร  วรญาณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายดิลกพัฒน์  มากนวล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายธนเดช  รุ่งพัฒนาชัยกุล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงณัฏฐ์ฤทัย  ทองรัตนสมบัติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงภูริชญา  ทรงกรด โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงรณิดา  ทองตัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กหญิงศุภดา  ตั้งใจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงณัฏฐชา  บุตะเคียน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงจรรยพร  หาสุข โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  บุตยาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงณัฐรดา  อ่อนหวาน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กหญิงรวินท์ณิภา  วงศ์ยะลา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงเอราวรรณ  หมุ่ยมาต โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงขวัญจิรา  ภิปราย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงนันทิกานต์  เสาร์แก่น โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงจิราภา  บุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ไชยนรา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงกุลนิดา  จันทร์แจ่มฟ้า โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กชายอนุวัฒน์  กันทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายภณฐวินทร์  เมืองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กชายกิตติลักษณ์  เหลี่ยมแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายเวชพิสิฐ  กระโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายศิลา  ทองมนต์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กชายเจษฎา  เผื่อนกลาง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายธนวิน  คะหาญ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กชายธีรภัทร  สุรันนา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
260 เด็กชายเจตน์สฤษฎ์  งามศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายกฤตภาส  รัตนประดับมุข โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายปฏิภาณ  ใจศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายสิริโชติ  จันเทศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายปรมัตถ์  ดอกพอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายจีรภัทร  ทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายศุภกิตติ์  จันดาบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายเกียรติกุล  พงษ์ธนู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายปรีดียาธร  อินทนนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายเศรษฐโสธร  แก้วกัณหา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงนภัสสร  พันธนู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงกมลชนก  แม่นงาม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงวนากานต์  เสนาะศัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  สัมมะดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงอนันตญา  โสระชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงเบญจภัทร  ธนพิสิษศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงชนากานต์  เสาตรง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงรุ่งลัดดา  สุทธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงสิริมล  โคตมา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กหญิงปาริษา  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายบุญเพ็ง  พงษ์สุระ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงปิยวรรณ  ภาคเมธี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงธนพร  วงษ์ขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กชายนิธิศ  สุทธิกรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงอมรรัตน์  เรืองอมรวิวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงณัฐพร  ตองอบ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กชายภีมวิจน์  สุเรรัมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กชายวชิรวิทย์  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายภัทรดิษย์  กรสันเทียะ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายปริญญา  อินทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายวีรเดช  ปุริสาย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายพชร  เสนาจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายมงคลพัฒน์  บุญสม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายคุณากร  ดวงอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายธนวัฒน์  จันคณา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงเขมิสรา  เพียการุณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงบัวชมพู  เบริงเกอร์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงเก้ากุมภา  กุลวุฒิ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงเบญญาภา  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงบุญนิศา  ฉัตรรัตนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงภัทรวิภาดา  วัฒนะอะโน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงจันทการต์  แหวนเงิน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงกัญภร  วงษ์ขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงวาดรวี  อสิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงกาญจนภัทร  บุญสม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงณยฎา  ฉิมพินิจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงนันท์สินี  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงศิราภรณ์  ถึงดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงฐิติกานต์  สมานมิตร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กชายกฤศนกัญญ์  อินทมาศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
310 เด็กชายสิทธิศักดิ์  เทศขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
311 เด็กชายพุฒิกุล  แสงธนหิรัญ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
312 เด็กชายภูริณัฐ  จาริย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
313 เด็กชายกันตภณ  บุญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงฉันทิสา  เพ็ชรสมัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายศรัณย์ภัทร  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กชายธีระวัฒน์  จำปาขีด โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายณัชภูมิระพี  อินธิสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายกรณ์ดนัย  อุปมา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายภูดิศกุล  บุญใส โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายพชรวิชญ์  สังสนา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กชายภูรินทร์  ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงพิชชาพร  พรสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงปุณติกานต์  วันสุดล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงวรรณกร  ปรือปรัง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงกิตติญา  สังขาร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงฐิติชญา  สว่างภพ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กชายอัจฉริยา  เทศขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงฐิติรัตน์  รักษากิจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงบุณยวีร์  วันนา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ประดับศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงสุภัทรตรา  ดวงตะวัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายกันตภณ  ทัศวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กชายรุ่งโรจน์  บุดดาห์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กชายณัฐกรณ์  นนทะการ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กชายจิรพัส  อินทนนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
336 เด็กชายภานุวัฒน์  บุตะเคียน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
337 เด็กชายพุฒิภัทร  สิทธิศร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
338 เด็กชายธนวินท์  สมศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
339 เด็กชายสุทธินันท์  วิทยา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
340 เด็กชายปัณณวิชญ์  ราชอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
341 เด็กชายทรงวุฒิ  สองพล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
342 เด็กชายวิชชูทิศ  ศรีเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงกันยศรัณย์  ศรีไชย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพริริสา  แสนร่ม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงนันทิกานต์  ขันทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงพิจิกา  สมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงวรพิชชา  มากนวล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงณัชชาพัณณ์  อิศรากุลพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงกัญญาพร  ชาญพินิจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงจิตราพร  นพวงษ์ศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงชนารตี  งามใส โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงพรรณิภา  โพธิ์อุดม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
353 เด็กชายธนโชติ  ชำนาญกิจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
354 เด็กชายทีปกร  ดวงสิน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
355 เด็กชายปัญญพนต์  ทองมนต์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
356 เด็กชายชนาธิป  ปิดตะคุ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
357 เด็กชายวัฒนศิลป์  ขันบุ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
358 เด็กชายธัชกร  กลมประโคน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
359 เด็กชายสิทธิศักดิ์  เรือนรส โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กชายวิทยา  วงษาชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กชายทินภัทร  แก้วเล็ก โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กชายสิทธิศักดิ์  บุญอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กชายณัฐภัทร  เจริญรัมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กชายปภังกร  สถานพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กชายเทวัญ  แซ่เตียว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงอนงค์ชยพรรณ  นิที โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงอมรรัตน์  คำนึง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงมณฑิกา  นามวิชา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงณกมล  อสิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงอริสรา  ปาทาน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงกนกพร  สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดวงพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงธนกมล  ทองเทียนชัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงกชามาส  แก่นเมือง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงฎิษญาภรณ์  มณีศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงพิชชานันท์  บุญตา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงพิชฌานันท์  อุราเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงชาลิสา  คุณะดิลก โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงฉันท์นัฐชา  ฉลาดรอบ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายสะท้านฟ้า  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กชายนิธิศ  ถนอมสุข โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายเดชาธร  เบญจทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กชายเฉลิมโชค  ประจำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีลาชัยธนพัต โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กชายนราวิชญ์  ถนอม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กชายธีร์กวิน  บุญเรือน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กชายอรรถพร  ศรีแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายทวีวรวุฒิ  ฉายกล้า โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายพีรพัฒน์  พรหมชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายภัคพล  เพิ่มพร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายอชิรวัตติ์  วัฒนะภาณุสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กชายปัณณวัฒน์  ชนะวงษา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงพิมพิไลย์  ศรีมงคล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงสไบทิพย์  หมื่นศักดา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงชมพูนิกข์  สรรพบุญ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงจิดาภา  ธรรมขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงชัญญานุช  สุทธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงบุญญาพร  สารวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงธัญวรัตน์  เทียมจิตร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงภัทราพร  นาคพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงทักษอร  เสนาภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงชนมน  สว่างภพ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงนภัสสร  อรรคพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงธนัชพร  จันคณา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กชายภัทรกฤต  จิตสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายมงคล  โพธิโสภา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายวุฒิภัทร  เพชรล้วน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กชายกันต์ดนัย  สุธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กชายฤทธิ์ไถงศ์  จิตสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กชายกีรติกร  ชาญสิทธิวุฒิ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงอมราพร  นนทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงณัฐณิชา  เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงกรกันยา  พรมศรี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงเปรมธิชา  เสดา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงแพรวา  แสนสอาด โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงภิญญดา  แพงวิเศษ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันครา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงพัชรวดี  ฟรังค์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงภิญญุพัชญ์  โรจนหิรัญภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงภาพิมล  คำผง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงรดา  บุญศิลป์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงวิภาฏา  ทันวัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร  ชาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงพิชชา  มากนวล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายชยานันท์  เดชธนาเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
426 เด็กชายธนกร  ธนภาคย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงนันทิกา  ทองชื่น โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงกฤษติญา  อินตา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงโปรดปราน  วิเชียร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงชญาณ์นันทน์  ธนโชติเดชากาญจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงวิริยา  ศิริชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงวิภากร  เตารัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงวราภรณ์  พลแสน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงจุฑามาศ  เสนาจ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ศรีงามฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กชายเปรม  อินทนนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กชายธนพนธ์  วันชม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กชายจักรภัทร  ขุขันธิน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายจิระวัฒน์  ตระการไทย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงณัฐกานต์  สงแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กชายพงศกร  นาคมาก โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงกวินธิดา  ตุ้มวงษา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงนัสชยา  จันครา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงวาสนา  เที่ยงทัศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงพรทิวา  วันดีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายโชติอนันต์  ศิลาภา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กชายปิติกร  บุตรวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กชายธณะชัย  สดสา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กชายกิตติณัฐพงศ์  ศรีมาศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายชีพชนก  จันทร์ดาประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายชุมพลภัทร์  จันทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายปรัชวีร์  พันธ์ภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายชิติพัทธ์  เพชรล้วน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กชายธนาเดช  ทองตัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายนัธทวัฒน์  ใจนวน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงภิรัญญา  สมควร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงพอฤทัย  ปัญญาสุวรรณกุล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายวิริทธิ์พล  ใจหวัง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กชายหริวัต  อำพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กชายกฤษณพล  จันทรสุข โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายวิชยุตม์  สมบัติกำไร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กชายปรีดา  อุตะมะ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กชายสิรวิชญ์  จาตุม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงนัฏฐ์กานดา  วีระแสงพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงอารดา  รักไทยแสนทวี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงกุลภรณ์  เกษหอม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงณัจฉรียา  พัวพิทยาเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงตรีทิพย์  แซ่จ๋าว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงบุญญาดา  บุญศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงภัทรนันต์  เปลี่ยนทองศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงสชิรญาณี  มีประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงปีย์วรา  อินทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงบัณฑิตา  นิลเพชร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงณัฐทชากานต์  สินธู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงปพิชญาพร  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงศศิกานต์  บัวชุลี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงจิราวัลย์  จันทิมาลย์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงกนิษฐา  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงนรินทิพย์  ชัยอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายปรัชญานันท์  แก่นสุข โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายโชคพิพัฒน์  สารวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กชายฐาธิปัตย์  จันทะหิน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กชายณครินทร์  แสงแดง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายภานุวัฒน์  พันธเสน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กชายรชต  ศิริงาน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กชายภูริณัฐ  พากเพียร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กชายโกสินทร์  นนทะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กชายไชยภพ  สนามทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายศุภกานต์  ศรีบัวรายณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายธีระศักดิ์  สมานพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายธีรเมธ  ศรีลาชัย โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กชายยศกร  สร้อยคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กชายปรัตถกร  บุญพิคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายภิตินันท์  อินทมาศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายปรเมศวร์  พันธ์แก่น โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กชายกฤฤพลษ์  ศรีมาศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงณัฐวลัย  ลิ้มประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงวรรจชนก  แป้นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงโชติชญาน์  คำไพเราะ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงณัฎฐชา  จันครา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงอิงครัต  พลคำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงชนธัญ  ปัญญาวชิรากุล โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  มีแสง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงพชรพร  ทวีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงกานต์ชนก  จิดาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงภูริดา  ไชยสาร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงปริศนา  เพ็งแจ่ม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงณัฐชฎาภรณ์  พันธ์แก่น โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  โยธะกา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กชายคณิน  จินดาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กชายภูเบศ  บุญสุข โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กชายวรภพ  สีหะบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กชายปัณณวิชญ์  วงษ์ขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กชายอิศรานุวัฒน์  คิดถูก โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กชายธนดล  สารพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายธันยบูรณ์  วิเศษชู โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายกันต์กวี  สิงหชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายกานต์ชนก  ทองมนต์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายจิรายุ  ศรีมาศ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายธีรกิต  พลดอน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กชายกิตติพงษ์  คำเสนา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จันดำ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายกันตินันท์  แก้วธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายวาริช  กองขวัญ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายกริชกวี  อสิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายชโลฑร  ประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงกุลนิดา  แป้นสีทอง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงสิริวิมล  สันดร โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงนภัสสร  คงราช โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงปนัทดา  จันภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงฉัตรมณี  ศรีเมือง โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงนฤมล  พยุงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงจรรยมณฑน์  หาสุข โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีมุม โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงการต์ธิดา  ศรีจำปา โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงอนิลธิตา  บัวใหญ่ โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงธนพร  บุญขาว โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงขนิษฐา  เทียมทัน โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงสุกัญญา  บุญชู โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงภัทชิราพร  ศรีกะชา โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงอาภัสรา  โยธา โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงเกวลี  ปัตเนตร โรงเรียนบ้านสร้างใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กชายจตุพร  ขุนภักนา โรงเรียนบ้านเหล็ก 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คำเสียง โรงเรียนบ้านเหล็ก 1 ป.5 คณิตประถม
545 เด็กหญิงธัญจิรา  แหวนวงษ์ โรงเรียนบ้านเหล็ก 1 ป.5 คณิตประถม
546 เด็กหญิงสลิลภรณ์  พรหมลิ โรงเรียนบ้านเหล็ก 1 ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงกฤตภัค  ปัตตานัง โรงเรียนบ้านเหล็ก 1 ป.5 คณิตประถม
548 เด็กหญิงกัญญาพร  อัครชาติ โรงเรียนบ้านเหล็ก 1 ป.5 คณิตประถม
549 เด็กหญิงนงนภัส  คำแพง โรงเรียนบ้านเหล็ก 1 ป.5 คณิตประถม
550 เด็กหญิงชัญญานุช  สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านเหล็ก 1 ป.5 คณิตประถม
551 เด็กหญิงนิชาภัทร  วิเศษชาติ โรงเรียนบ้านเหล็ก 1 ป.5 คณิตประถม
552 เด็กชายจักรภัทร  กุหลาบกุลี โรงเรียนบ้านเหล็ก 1 ป.5 คณิตประถม
553 เด็กหญิงขวัญพิชฎา  บุญเสริม โรงเรียนบ้านเหล็ก 1 ป.5 คณิตประถม
554 เด็กหญิงกนกกาญจน์  คำเสียง โรงเรียนบ้านเหล็ก 1 ป.5 คณิตประถม
555 เด็กชายถิรเมธ  แหวนหล่อ โรงเรียนบ้านเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
556 เด็กชายวุฒิภัทร  ศรีหะโคตร์ โรงเรียนบ้านเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
557 เด็กหญิงกมลกานต์  แหวนเงิน โรงเรียนบ้านเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
558 เด็กหญิงญาณิศา  พันธุมาศ โรงเรียนบ้านเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
559 เด็กหญิงธันยพร  แหวนวงษ์ โรงเรียนบ้านเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
560 เด็กหญิงศิริขวัญ  พิมบึง โรงเรียนบ้านเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
561 เด็กหญิงณัฐณิชา  แหวนเงิน โรงเรียนบ้านเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
562 เด็กชายฑีฆายุ  สายสินธุ์ โรงเรียนบ้านเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
563 เด็กหญิงหยาดทิพย์  คำเสียง โรงเรียนบ้านเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
564 เด็กหญิงรัชนีกร  จันทร โรงเรียนบ้านเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
565 เด็กหญิงสิริณัฏฐา  ชนานุวัฒน์ โรงเรียนบ้านเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
566 เด็กหญิงลัคนา  ปิ่นทอง โรงเรียนบ้านเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
567 เด็กหญิงไหมฟ้า  พงษ์วัน โรงเรียนบ้านเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
568 เด็กหญิงชนกานต์  แหวนเงิน โรงเรียนบ้านเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
569 เด็กหญิงกชพรรณ  คำโท โรงเรียนบ้านเหล็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายเมริค  ฮาเชม โรงเรียนบ้านเหล็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายวรพจน์  นาคนวล โรงเรียนบ้านเหล็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กชายเจมส์  แฟร์คล็อฟ โรงเรียนบ้านเหล็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงภัทรฐิเชีย  แฟร์คล็อฟ โรงเรียนบ้านเหล็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงมัลลิกา  แก้วละมุล โรงเรียนบ้านเหล็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  หนองงอก โรงเรียนบ้านเหล็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายธนภัท  ศรีระษา โรงเรียนบ้านเหล็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงอชิรญาภรณ์  จำปาพันธ์ โรงเรียนบ้านเหล็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายวชิรญาณ์  ศักดา โรงเรียนบ้านเหล็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงบุณยานุช  มูลประดับอรรจ โรงเรียนบ้านเหล็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายภูสิทธิ์  นามวิชัย โรงเรียนบ้านนาวา 1 ป.5 คณิตประถม
581 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ลุนพงษ์ โรงเรียนบ้านนาวา 1 ป.6 คณิตประถม
582 เด็กชายธนกฤต  นันทวงค์ โรงเรียนบ้านนาวา 1 ป.6 คณิตประถม
583 เด็กชายศาสตร์ตรา  สากุล โรงเรียนบ้านนาวา 1 ป.6 คณิตประถม
584 เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ดอนเหลือม โรงเรียนบ้านนาวา 1 ป.5 คณิตประถม
585 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สายเมือง โรงเรียนบ้านนาวา 1 ป.5 คณิตประถม
586 เด็กชายกิตติกวินช์  บรรลือทรัพย์ โรงเรียนบ้านนาวา 1 ป.4 คณิตประถม
587 เด็กหญิงภาวินี  สุระ โรงเรียนบ้านนาวา 1 ป.4 คณิตประถม
588 เด็กชายโกวิทย์  พรหมสูง โรงเรียนบ้านนาวา 1 ป.6 คณิตประถม
589 เด็กหญิงฐิตาภา  สิงโตศิริ โรงเรียนบ้านนาวา 1 ป.4 คณิตประถม
590 เด็กหญิงปุณยาพร  พงษ์ธนู โรงเรียนบ้านนาวา 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กชายพิชชากร  ผมหอม โรงเรียนบ้านนาวา 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงนฤทัย  บุตรสอน โรงเรียนบ้านนาวา 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีลา โรงเรียนบ้านนาวา 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงภัชราภา  หงษ์ศิริ โรงเรียนบ้านนาวา 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายวชิรวิทย์  พงษ์ธนู โรงเรียนบ้านนาวา 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ศรีบริบูรณ์ โรงเรียนบ้านนาวา 1 ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงปรางทิพย์  สวัสดี โรงเรียนบ้านนาวา 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงภัทราพร  เทพวงษ์ โรงเรียนบ้านนาวา 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงชลดา  ฟูบุตร โรงเรียนบ้านสมอ 1 ป.5 คณิตประถม
600 เด็กหญิงพัทธรินทร์  โคษา โรงเรียนบ้านสมอ 1 ป.5 คณิตประถม
601 เด็กหญิงสุธาสินี  เศรษฐบุตร โรงเรียนบ้านสมอ 1 ป.5 คณิตประถม
602 เด็กชายอลงกรณ์  พิมล โรงเรียนบ้านสมอ 1 ป.5 คณิตประถม
603 เด็กชายพัฒนพิสิทธิ์  ชมภูเขา โรงเรียนบ้านสมอ 1 ป.5 คณิตประถม
604 เด็กหญิงณธัญญา  จงราช โรงเรียนบ้านสมอ 1 ป.4 คณิตประถม
605 เด็กชายณัฐชัย  โคษา โรงเรียนบ้านสมอ 1 ป.6 คณิตประถม
606 เด็กหญิงพรธิตรา  เตียนสิงห์ โรงเรียนบ้านสมอ 1 ป.6 คณิตประถม
607 เด็กหญิงสุกานดา  มั่งคั่ง โรงเรียนบ้านสมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงธีราพร  ทองบุญ โรงเรียนบ้านสมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงปิยภรณ์  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนบ้านสมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงวนิชชา  ธะนะชาติ โรงเรียนบ้านสมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงสุภาดา  ศรีเลิศ โรงเรียนบ้านสมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงกนกพรรณ  โคษา โรงเรียนบ้านสมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายธนบดี  พงษ์ธนู โรงเรียนบ้านสมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงศกุนิชญ์  สวัสดิ์รักษา โรงเรียนบ้านสมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงจุฑามาศ  ระหาร โรงเรียนบ้านสมอ 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงประภัสสร  ภิญโญภาสวร โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
617 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ศรีสันต์ โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
618 เด็กหญิงอนันญา  ล่องตี้ โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
619 เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ศรีขานแก้ว โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
620 เด็กหญิงจุฑาศิณี  ประมวล โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กชายพีรณัฐ  อินทร์น้อย โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงสุตาภัทร  ศรีปัตเนตร โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงบัวชมพู  ตั้งใจ โรงเรียนกระต่ายด่อนวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงจีระนันท์  ผ่านพินิจ โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1 ป.6 คณิตประถม
625 เด็กหญิงจิราวรรณ  จวงสังข์ โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1 ป.6 คณิตประถม
626 เด็กชายกฤติพงศ์  พรมดี โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1 ป.6 คณิตประถม
627 เด็กชายนันทชัย  ผ่านพินิจ โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กชายวรเมธ  ผ่านพินิจ โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงเปมิกา  แก้วล้อม โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงฌาลิสา  เยาว์ไธสง โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงพิไลพร  ใจมนต์ โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  จวงสังข์ โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงนัฐธิกานต์  ศรีเอี่ยมจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงขวัญชนก  ปุเรสา โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เภาแก้ว โรงเรียนบ้านหนองเชียงทูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กชายอภินันท์  ใจดี โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
637 เด็กหญิงภานิชา  นันทวงศ์ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
638 เด็กหญิงวาสนา  ดวงเขียว โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
639 เด็กหญิงสุธิดา  นวลกลาง โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
640 นายธนาวัฒน์  บุญโต โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
641 เด็กหญิงลลิดา  อิงชัยภูมิ โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
642 เด็กชายวรเชษฐ์  ลมเชย โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
643 นางสาวอัมพร  มลทอง โรงเรียนบ้านไพรพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น