รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงปราณิศา  พิลัย โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงพิชญา  ปราศจาก โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายเพชรแท้  ป้องกัน โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายณัฐเมศธ์  ชัยบรรจงวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายบุญเปรม  ศรชัย โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายกิตติศักดิ์  พรสกุลชัย โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงทิพย์ปภา  บุตราช โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำภักดี โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงฐิดายุ  พลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แพทย์กลาง โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงปวริศา  ภาวิเศษ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีสง่า โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายวชิรพล  อมรโรจน์วรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายภัทรธนกร  เทียบคุณ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายณัฐชนน  ไชยเกต โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงธนพร  เสวะนา โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงฐิติชญาณ์  แถวนาชุม โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงชญานันท์  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงปณิตา  โสภากุล โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงมนต์นภา  วงค์นคร โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงจนิสตา  ทวีธนวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายณภัทร  จงกฎ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
23 เด็กชายชัยวัฒน์  ตุลาดิลก โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
24 เด็กชายพีรณัฐ  วรรณสาย โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายชนพล  แสงแก้ว โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กชายสิรวิชญ์  มีบุญ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงชุติมา  ศรีบาง โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงพลอยชมพู  บุญตัว โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงฐานิดา  แฮดจ่าง โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงพิชญธิดา  โสพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงสุชาวดี  ชำนิกุล โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงกมลทิพย์  พิมล โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงอรพลิน  โนนกลาง โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงสุดารัตน์  พิมพ์สมาน โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงสิริกร  อิ้งจะนิล โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงอริยา  ปราศจาก โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงดุลยา  เกษกุล โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงกชพร  สีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงอัจฉริญาดา  วันทา โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงเพชรลดา  นาคพุก โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ตาหยอง โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงพิชชาอร  สมใจ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เชิงหอม โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงพัชริญาณ์  พัณพิชญนันท์ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงวรนุช  สีหาบุตร โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงกันยารัตน์  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กชายกฤตกันต์  ไหวพริบ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงณฐภัทร  หนองเหล็ก โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงธนพร  มธุรส โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงสิริวิมล  อินตะนัย โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงพศวัต  เมืองนาม โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงปวิชญา  คำสุข โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงสุชาวดี  มาหา โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงสุนิสา  สุขเจริญ โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1 ป.5 วิทย์ประถม
55 เด็กชายภูรัชกานต์  แหวนหล่อ โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กชายนพรัตน์  แจ่มศรี โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายธนาโชติ  คำผาย โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงขวัญชีวา  ภูผาหลวง โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงณัชวดี  นนทศิลา โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงนวรัตน์  แสงสาย โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงธรารัตน์  ย่านกลาง โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงภาวินี  นิลวัน โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงสุทธิกานต์  พรรษา โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงพรปรีญา  คูคำ โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงอรพิมล  ยิ่งยง โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายวีรากร  รัตนวัน โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กหญิงชนัญธิดา  ศุภศร โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงปณิดา  อุประ โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงบัณฑิตา  แก้วใสย์ โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงวรรณิดา  บุตรดี โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงชมพูนุช  ย่านกลาง โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงปิยดา  บุบผามาลัย โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กชายเขษมศักดิ์  แหวนหล่อ โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก 1 ป.4 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงอมริสา  ลานสัตย์ โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก 1 ป.4 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงรสนันท์  ไกรจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก 1 ป.4 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงฐิตินันท์  ติลิบาล โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก 1 ป.4 วิทย์ประถม
77 เด็กชายภชานนท์  กตะศิลา โรงเรียนบ้านหนองโง้งหนองขี้นก 1 ป.4 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงอุบลรัตน์  สาระชาติ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงพรธีรา  เกษมศรี โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงชมพูนุช  แก้วศรีพัฒน์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงอรวรรยา  ถนอมพุทธ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กหญิงสร้อยทอง  แก่นคำ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงปนัดดา  อรัญทม โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
84 เด็กหญิงจิรนันท์  ปานพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
85 เด็กชายประมุกข์  วงษ์ซา โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
86 เด็กหญิงพัชราภรณ์  พริ้งเพราะ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
87 เด็กหญิงทิพย์วารี  บุตรบุราณ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
88 เด็กหญิงพันธิพา  ถิ่นกำแพง โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
89 เด็กหญิงพัชรพร  ชาติทอง โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
90 เด็กชายสุริยา  เปลี่ยมจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
91 เด็กหญิงอารียา  บุญสำเร็จ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
92 เด็กหญิงกันธิมา  จวงจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
93 เด็กหญิงพัชรา  ดาวเรือง โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
94 นางสาวนภเกตน์  อุ่นแดง โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
95 นางสาวญาดารัตน์  สุขบรรเทิง โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
96 นางสาวศิริวรรณ  สมนึก โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
97 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  บรรเทา โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกัญญารัตน์  นวลอินทร์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงปัญญพร  พรมตา โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงชาลิสา  เนาวโรจน์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงณัฐชา  ประชาชน โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.6 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงธันย์ชญาภรณ์  โนนยาง โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงลักษมี  ระสอน โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงวิภาวี  รวงทอง โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงศิรประภา  ปิยะวงษ์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงคัชชา  แก้วกัญญา โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กหญิงอรอมล  จันดี โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.4 คณิตประถม
108 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  อรรคบุตร โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายธันวา  แก้วใสย์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กหญิงอิสรา  แก้วใสย์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กหญิงพนิดา  ชมภู โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.5 คณิตประถม
112 เด็กชายณัฐพงษ์  เตโช โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.5 คณิตประถม
113 เด็กหญิงดวงเนตร  ชุมจันทร์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.5 คณิตประถม
114 เด็กชายภัคพล  มะแซ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กชายคฑาธร  ไชยกิจ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงสุจิตตรา  รัตนวัน โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงสุพิชญา  พาหา โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงภัทรธิดา  วาปีโส โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กชายพัชร  ปิยวงค์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงรัตนวดี  สมสาย โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงกันยรัตน์  ไกรวิเศษ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายณัฏฐเดช  สุนทรธีรกุล โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายอนันท์  ไกรวิเศษ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายวชิรพล  ก้อนฝ้าย โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงสิรินธร  แก้วใสย์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายสิริราช  แจ่มศรี โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงลัดดา  ชุมจันทร์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กชายจักรภพ  พุทธมาตย์ โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงอนันดา  พรหมทัต โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงกัญญาพัชร  สุตะพันธ์ โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงปุณยนุช  บริบาล โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กชายธนบัตร  หงษ์อินทร์ โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงกัญญารัตน์  หงษ์กลาง โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงบุษญา  กองแก้ว โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงณัฐพร  สุตะพันธ์ โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงวิรากานต์  ไชยนิตย์ โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กชายวชิรวิทย์  พุฒพันธ์ โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงปรียาพร  วันโน โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงพิยดา  นามแสง โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กชายสถาพร  สวยรูป โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงธิดานุช  วิชาแหลม โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงกฤษณีย์  ทองสุทธิ์ โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงศรุตา  วิเศษศรี โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กชายธีรภัทร์  ราชชาลี โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายธีรพัฒน์  ศรีใสย์ โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายกิตติพัฒน์  สุตะพันธ์ โรงเรียนบ้านส้มป่อย (ส้มป่อยวิทยาเสริม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กชายเสฏฐวิทย์  มาประเสริฐ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายจักริน  พุุ่มไพบูลย์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายวีระพงษ์  กตะศิล โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายสิทธิพงษ์  ลาพา โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงกรกนก  หลาวทอง โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงอารีรัตน์  ชัยฤทธิ์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงพัชรพร  นันทะบุตร โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงวิชญาพร  สังเสน โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงอภิญญา  ไพรทอง โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงพนิตสุภา  สันป่าแก้ว โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงศุธางค์รัตน์มณี  วงศ์พิมล โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กชายก้องกิดากร  จันทิมา โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กชายฉัตรมงคล  พิมศรี โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กชายมัทวะ  ศรีบาง โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กชายณธพงศ์  ลาฤทธิ์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กชายอภิชาติ  แซ่จ๋าว โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กชายอนันต์  อุไรโคตร โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กชายกฤษฎา  คำเขื่อง โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กชายภานุเดช  แจ่มศรี โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายยุทธนา  อามาตร โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กชายธีรภัทร  กตะศิลา โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายภานุพงษ์  กตะศิลา โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงณัฐฐืนันท์  ศรีอำนาจ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงสิปาง  โสมาลีย์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงบุญยะวีร์  อุ่นคำ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงสุชาดา  สาสังข์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงพิมชนก  รักพรม โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงเนตรฤดี  ไชยนิท โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายภาณุพงศ์  คำนัล โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายภาคภูมิ  คำนัล โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
177 เด็กชายธนพงศ์  ชมภู โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
178 เด็กชายณัชนน  สระแก้ว โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
179 เด็กชายศุภกร  นามสมบัติ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายวิรัตน์  แก้วสะอาด โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กชายธนพนธ์  หงษ์ประดับ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
182 เด็กชายเจษฎาภรณ์  พันงาม โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
183 เด็กชายประภากร  กตะศิลา โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
184 เด็กชายณัชนน  จันทะพันธ์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
185 เด็กชายวงศกร  นราวงษ์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
186 เด็กหญิงชลิตา  ทองปนท์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
187 เด็กหญิงวีรญา  สีเสน โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
188 เด็กหญิงนันท์นลิน  ทิมเสถียร โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
189 เด็กหญิงเอลด้า ออนเยนเย่  เอกโป โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กหญิงอรนันท์  จันทร์ไสย์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กหญิงนิศารัตน์  บุตรวงศ์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงธิฌาพร  ทวิโยค โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ปัทมะ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กชายนพรัตน์  ชโยลา โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กชายพงศธร  สะเทินรัมย์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายเอกรินทร์  โถทอง โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กชายปภังกรณ์  สาสังข์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายสุรพัศ  มีแสง โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายณัฐรัฐ  บริบาล โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายณัฐพงษ์  โพธิบุตร โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายนวพรรษ  กตะศิลา โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงกุลธิดา  สีเสน โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงอภิญญา  ลาสิทธิรัตน์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงจุฑาพร  ศรีบัว โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กหญิงศุภาพิชย์  อรรคบุตร โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงกิตฏิญาพร  อุไรโคตร โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงปนัดดา  กติศิลา โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กชายสิทธิโชค  พรมโสภา โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กชายธนวัฒน์  ชาดง โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายอภิเดช  จักรวรรณพร โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กชายฐานวัฒน์  พรรษา โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กชายมังกร  ธรรมบุตร โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีกำแหง โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงชญานันท์  คำนัล โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงเกวลิน  รังไสย์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงรัตนาภา  ลาลุน โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงธนภรณ์  เมืองแสน โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงนันทิชา  วิรุณพันธ์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงภัทรวดี  ถิระสานนท์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงศศินันท์  ศรีนุเคราะห์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงนัฐกานต์  บุญยารุณ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงน้ำทิพย์  จันทร์เทศ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงดวงตาชนก  ผลพูน โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายธีราทร  การะเกษ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายธราดล  กตะศิลา โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายศิรชัย  สะเดา โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงสุพัชชา  ทองด้วง โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงณจิตรา  คูคำ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พันธ์ศรี โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงกันตยา  กตะศิลา โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงสุธิดา  บุตรวงศ์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงศศิวิมล  สุทาวัน โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงปุณยาพร  ทองด้วง โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายธนากร  อุไรโคตร โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กชายอาณกร  ดวงจันทร์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงกันยรัตน์  กะตะรัตน์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงทิพย์สุดา  คำแสน โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงพิมพิชชา  จันทะสาร โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงพรไพลิน  ห่วงสุวรรณ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงณัฐธิดา  มีตน โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงจิระนันท์  สุโข โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
242 เด็กชายพิภัช  ทองดี โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
243 เด็กชายจักรกฤษณ์  ธรรมวัตร โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
244 เด็กชายปัญจพล  เยี่ยงกาย โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
245 เด็กชายเกียรติพงศ์  ทองด้วง โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
246 เด็กชายเวชพิสิฐ  สุมา โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
247 เด็กชายกฤษฎา  ทองขอน โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
248 เด็กชายปัณณธร  กัสนุกา โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงเทพธิดา  ดวงดาว โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงปานตะวัน  สำเภา โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงรังสิมา  สิทโท โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงรุจิรา  พรมศรี โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงกุลนิดา  ลาลุน โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงศุภพร  สุพลนิวงศ์ โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงภัททิยา  หลาวทอง โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงปิยดา  อินทจักร โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายกิตติวัฒน์  อ่อนหวาน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กชายธีร์รัชช์  ธนชัยวิทย์กุล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงปวีณา  สันโสภา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงปภาดา  สาลีวัน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
261 เด็กหญิงจินตภาส์  วรโพด โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
262 เด็กหญิงกิตติยา  กิตติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
263 เด็กหญิงสนิฎา  อุปเสาร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
264 เด็กหญิงณัฐธิดา  กับแพง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
265 เด็กหญิงเกศณัฐชาพร  ฉิมพาลี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
266 เด็กชายศุภโชค  ดงแดง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
267 เด็กหญิงสิริพิชชา  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงสิริยากร  สิมารัตน์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายพชรพล  สุภาพ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
270 เด็กชายกุลชวาล  พุ่มพวง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
271 เด็กชายศิวกร  ศิวะ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
272 เด็กชายสิรภัทร  วามะลุน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
273 เด็กชายกษณ  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
274 เด็กชายสิทธิพงษ์  วรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 คณิตประถม
275 เด็กหญิงเมธาวดี  ชูลิขิต โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงอุษณิษา  บุญศล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงไปรยา  ปักการะสังข์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กหญิงเวรุวรรณ  เกษสร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายอัศชวินทร์  บุญเย็น โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายปิยวัฒน์  แก้วใสย์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงตะวันรุ่ง  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงศศิธาร  เครือแสง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงกุลปรียา  นามฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายธนดล  ทองแก้ว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ธรรมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงกรกมล  บุตรรม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงศรัณรัตน์  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงปีใหม่  แซ่งั้ง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงวราลี  มุธุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงชุติมณฑน์  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 คณิตประถม
291 เด็กหญิงแพรตะวัน  สมัย โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 คณิตประถม
292 เด็กชายกัมพล  โนนจ้ำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
293 เด็กชายนกร  พันธ์ศรี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
294 เด็กชายราเชนทร์  ค้ำคูน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
295 เด็กชายปฏิภาณ  แซ่พัว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
296 เด็กชายจตุรวิทย์  พรรษา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
297 เด็กชายภูริทัตต์  คัลไลลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
298 เด็กชายพีรวัส  บุตศรี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กชายมีโชค  สีดำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงสิริวิมล  บำรุงพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชินราช โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงพิพรรษพร  บุญเนตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กชายปิยะ  พรรษา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงนรากร  สิมารัตน์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กชายกิตติวัฒน์  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กชายจิรศักดิ์  แหวนหล่อ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงกวินธิดา  คมสารพาง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายรักชาติ  พยอม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงจิตรานุช  ศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กชายวิษณุกร  สูนน้ำเที่ยง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงชนิการต์  หลาวทอง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กชายชนะศึก  บุญขันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงสุประวีณ์  เกษร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กชายปัณณธร  ยอดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงปุณยวี  กมล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กชายชิติภัทร  ศุภกรอาภา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงญาณิศา  ศุภศร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กชายธนภูมิ  สีแก้ว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายณัฒฐกร  วงษ์นาค โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงกิติยาภรณ์  มั่นคง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
321 เด็กชายศรัณย์พงษ์  พรรษา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กชายผดุงกิจ  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
323 เด็กชายสิรกานต์  บุญชิต โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงจันทราพร  กิรังดา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงธมลวรรณ  พงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงกัญญาภัค  ไทรมณี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงพัทธนันท์  จิรานันท์สิริ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
328 เด็กชายชินน์กร  แสนมาตย์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
329 เด็กชายปรีชา  แสนปาง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
330 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  พยอม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงบัญฑิตา  หล้าธรรม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
332 เด็กชายกิตติธัช  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงรุ่งนภา  นราวงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายคชาภรณ์  อาจทำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงชนากานต์  นิยม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงสิริภัทร  คำพั้ว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายสุประวิทย์  อุตระวิเศษ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงแพรวา  วงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กชายอชิระ  แก้วกัญญา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงฟ้าใส  ติละบาล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงเกตนภา  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กชายณัฐกรณ์  ปัดถาวะโร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงรัชนีพร  ศรีนวล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงอภิสรา  วงศ์ขมิ้น โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงกัญญรัตน์  วงค์มณี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงกนกพร  สีเสน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงทิพย์ธารา  มูลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายสิทธิโชค  วงศ์บุญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงนุชนาฎ  สังบัวดง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กชายสิทธิชัย  วงศ์บุญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
351 เด็กหญิงวรรณวิสา  หุ่นทอง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กชายศิริวัฒน์  สาลีวัน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงนวพร  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายศิริโชติ  สาลีวัน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
355 เด็กหญิงธนพร  อ่อนหวาน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กชายปวริษร์  ประทุมศรี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กชายบริพัตร  เผนโคกสูง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กชายบวรพจน์  ทองทา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายกนกพล  กว้างนอก โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงนิชาภา  ก.ศรีสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
361 เด็กชายภูริ  เกษร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงสุกฤตาพันธ์  อสิพงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงเกษรา  กรรณิกา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
364 เด็กชายจิตติพัฒน์  พรมศรี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กชายณภัทร  ภูชอุ่ม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงผ่องพรรณ  ดงแดง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงวริษฐา  ทองด้วน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงกชกร  ศุภกร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงพิชญาภา  ไชยเสนา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงอัจฉรา  สมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงฐิติมา  ชูประยูร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายกัมพล  ศุภศร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงสุทัตตา  เชิดสกุล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายกสิทธินนท์  ศุภกรอาภา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงชนกวนันท์  วิรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กชายเทวฤทธิ์  หงส์ศิริ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงภัทราพร  เพียโคตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงพุธิตา  กุลบุตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงวนิดา  คำเสียง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กชายสราทิพย์  มาโยธา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
381 เด็กชายตามตะวัน  ใจมณี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายเมธวัจน์  ศักดิ์โสภณเจริญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายมิ่งมงคล  จันทร์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงกันยรัตน์  ไกรบุตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายพงศ์พล  จรทะผา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงชฏากิ่งทอง  สุบิน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงพรวลี  นิลวัน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายภูมิศธร  คำมูล โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
389 เด็กชายวัชระ  อ่อนมณี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงณัฐธยาน์  จูเกษม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายรชต  แก่นสาร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงปุณยาพร  แก่นจักร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงพัชริดา  งามตรง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงอารีรัตน์  แหวนหล่อ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงชนิดาภา  เพิ่มพูน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงอภัชญา  ศรีโยธา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  เครือแสง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงพรรณทิพย์ภา  ยศสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงพรรณิภา  อุ่นคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงปวีณา  โสดา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงปัณฑิตา  ทองอู๋ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงภิริศา  เสิกภูเขียว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศุภกรอาภา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงชุติมา  หนองหงอก โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงน้ำเพชร  อาจฉายา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงจิราภรณ์  ศุภศร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงผกาวรรณ  คูคำ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงอารีรัตณ์  วรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.4 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงญดาพร  วันผักแว่น โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายกิตติธัช  จุ้ยแจ้ง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กชายชุติพงษ์  วิรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กชายชัยสุระ  นราวงษ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กชายธนชาติ  หล้าศรี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กชายต้นกล้า  เสถียรกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายปวริศ  นาคาแก้ว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงลลิตา  วิรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายธนกร  สุขสนธิ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายกฤตภาส  หลาวทอง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กชายภูฟ้า  ชะบา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายปณชัย  วรรณโคตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายวชิรวิทย์  วงษ์สาลี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายธนโชติ  สมทุม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายอัมรินทร์  จันทร์เสนา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงเอมอร  แสงกล้า โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายวิศณกรณ์  วิรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงกชพร  อาจหาญ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายอัครพล  กิตติพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงมณีพลอย  วิรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายประสิทธิ์  สุทาวัน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงปิยธิดา  นันทะเสน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กชายธาวิน  สุวรรณจักร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงลักษิกา  ทองด้วง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กชายนัตธวัฒน์  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงณัญญาภรณ์  แสงเพชร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงพีระดา  โพซา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กชายภานุวัฒน์  โคตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงพนิตานันท์  พงศ์เกษมเลิศ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กชายศุภกิจ  จันทะบุตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กชายคุณากร  โขงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กชายปฏิพล  สิงห์นุช โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  แดงบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงปาลิตา  ศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กชายภัทรภณ  คนภู โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ปัดถาวะโร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายศุภวิชญ์  วรนาม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงนวนันท์สิริ  กตะศิลา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
447 เด็กชายสหราช  จำปาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
448 เด็กชายภัทรศิริ  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายนิติภูมิ  ภูมิภาค โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กชายจักรกฤษ  ช่างสลัก โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กชายคมกริช  พรมดี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงจิรัญญา  ไกรวิเศษ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
453 เด็กชายบารมี  มรรคนา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
454 เด็กชายต้นวิชา  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
455 เด็กชายนันธชัย  นันยังน้อย โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ธรรมวัตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
457 เด็กชายอสิระวัฒน์  ทองจันทร์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พิมพา โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
459 เด็กชายรัฐศาสตร์  เชื้อกล้า โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงชุติมา  บุญครอง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงกานต์ธิดา  จำปาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
462 เด็กชายณชกร  พระแก้ว โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงวริศรา  เหระวิน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงกรชนก  ก้อนฝ้าย โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงชนธิญา  อังคะสี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงอัญชุลี  โพธิบุตร โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
467 เด็กชายชยังกูร  น้ำเงิน โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงพุทธิดา  ปานเกษม โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงณัฐธิดา  เครือแสง โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงนรากรณ์  โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กชายธนากร  ปฏิบุตร์ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
472 เด็กหญิงณัฐจิราภา  ประจำ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1 ป.6 คณิตประถม
473 เด็กชายณัฐปกรณ์  สมภาวะ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1 ป.5 คณิตประถม
474 เด็กหญิงละอองดาว  อาบหิรัญ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1 ป.5 คณิตประถม
475 เด็กหญิงพรรทิภา  โคตรวงค์ โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1 ป.5 คณิตประถม
476 เด็กหญิงวิยดา  คำเมือง โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1 ป.5 คณิตประถม
477 เด็กหญิงกชกร  อุทุม โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1 ป.5 คณิตประถม
478 เด็กหญิงฐิติพร  สุขสอน โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายวริทธิ์ธร  แก้วชุมพล โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายธนพงศ์  สมศรี โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
481 เด็กชายภาคภูมิ  สีเหลือง โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงสุภาวดี  แสงสอน โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงนภาพร  อุดมผุย โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กชายธนัฐพล  ชาลี โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงนารีรัตน์  ช่างชัย โรงเรียนบ้านผือ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น