รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายธีรภัทร  ปรัชญาประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายจิรเดช  อินทรวงษ์โชติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กหญิงปริยากร  วชิรเมธิน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายธีร์  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงพรธีรา  พรหมศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กหญิงแพรทอง  วงษ์พินิจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงศรัญญา  สารชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงกัญญลักษณ์  แฟงคล้ายวรกิตต์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงนันท์นลิน  อนุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายกอปรบุญ  วิษโณภาส โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงกมลลดา  แก้วพวง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงพาขวัญ  เครือคุณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายธนัญชัย  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายภัทรบดินทร์  อัครเกศสกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงธนภร  พลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายสิรดนัย  ลิมปิโชติพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปัญญาวีร์  เชาว์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายชนะภัย  น้อยพรหม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กชายณธีนนท์  ป้อมหิน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายีพีระวิชญ์  ใสกระจ่าง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายพงศ์ธวัฒน์  ทุมพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงชนิภรณื  พิวาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงสิรภัทร  ดอนพลัด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงกมลลักษณ์  บัวนิล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายชิติพัทธ์  ภูคำศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงญาณิกา  ศิริมานพ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายธนกฤต  ไตรภูมิ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงธนัชพร  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงวิรัลพัชร  วิเศษสังข์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพิมพ์ณดา  ลำสมุทร์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงญาณิศา  วรกิตสิทธิสาธร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงอลิสา  ชาวสวน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงศุภาวีร์  บรรเทิง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กชายชิตณุพงศ์  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงชาลิสา  สมานรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงอิสราพร  ชาลากูลพฤฒิ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กหญิงกัลยา  อารีย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายอุดมโชค  ด่านลี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายต้นกล้า  สุภากุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายศุภเดช  เลขาวิวัชกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายสธนพัฒน์  ธนินทิตยามนตรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กชายพัชรพล  นามธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กหญิงเกวลิน  จันทร์เทศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงกรกมล  ชาญประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
45 เด็กหญิงธัญทิพย์  โควสุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กชายกฤตติกุล  วงศา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กหญิงภิชญ์ภัทรา  วราพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กหญิงปุณยาพร  ภาสตโรจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กชายธนภัทร  ลิขิตวรกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กชายธีธัช  สันธนาคร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กชายชนาเมธ  แสงขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงชลิตา  โพธิ์งาม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงภคมน  นาควารินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงรุจีตย์  บุญสอน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กหญิงลลิตา  หาญสุทธิชัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายกันตภัทร  รัศมี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กหญิงฝณแก้ว  แก้วหล่อ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงวัทนสิริ  หล้าคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายอนรรฆ  ติยวรนันท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายฉัตริน  ชีพชาญเดช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงธัญสิริ  กันตรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายธราเทพ  ติยวรนันท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงบุญชรัสมิ์  พิสิษธนวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายภัฏ  ตั้งจันทร์ประภาพ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงวริศรา  พลเสนา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายภูตะวัน  โพธิ์ขาว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายแทนคุณ  บุญข่าย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงกฤตพร  เสมอพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายทินกร  เกษศิลา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายณัฏฐ์ธรดล  ฉัตรคุปต์ชนรดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายอชิตพล  แก้วพวง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายยศวิชญ์  วัฒนกุญชร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กหญิงพิชญ์ญาพร  พะโยมเยี่ยม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  เกียรติธนาโอฬาร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายปิติภัทร  สีทน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงลักษิกา  สองศร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงชนกนันท์  ภูกาบิน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายภูตะวัน  กันยา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กชายปิติภัทร  บุญหวาน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงปิยาพัชร  โสพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กหญิงญาณิศา  พรหมคุณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายคุณาสิน  นิตยวัน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กหญิงพิชญาภร  กล้วยนิจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กหญิงสิริภิญญา  ดวงใจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กหญิงณัฐชนน  พรมศร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กหญิงชาลิสา  สุตาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงนภเกตน์  สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงสุประวีน์  ขันธเสน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กหญิงลภัสรดา  กันหาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงวิจิตรา  แดงอาจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงพิชญดา  ชินทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงพรรณพิไล  ตังสุข โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายอัครวินท์  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงจุฑามาศ  อินธิเดช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงญาณพร  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์  โพธา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายภูริต  สุนทรกุลภัทร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กหญิงปัณณ์กวิน  บุรัสการ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงเขมมิสรา  ศรีพรหม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงเนตรดาว  สิงห์สิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงกมลพร  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงบุริมนาถ  หลาวทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงธารรริน  เทนสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงชญตว์มณฑน์  จันทร์เพ็ชร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เขาทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายรังสิมันต์  เมืองเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงกัญญภัทร  บุญธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงณัฐชยา  แก้วรักษา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงอชิรญาณ์  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงชญานิน  แผ่นศิลา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กหญิงบุณยานุช  ชนานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กชายพชรภณ  พริ้งเพราะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กหญิงอัญชุลี  ชัยชาญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
114 เด็กชายอริย์ธัช  ชิณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายศุภวิชญ์  มั่นวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงกชพร  ภูมีคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
117 เด็กชายปฎิพล  นวลใส โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กชายชิษณุพงศ์  พงศ์ธารินสิริ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กชายกิตติศักดิ์  จำปาเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายยอห์นนี  ลาร์สสัน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
121 เด็กหญิงดวงหทัย  ดวงชัยอยู่สุข โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายธนวัฒน์  จันทสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงกันตพร  ปัดสาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงณัฐวดี  แก้ววงศา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงนวรัตน์  ชาวนา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงสุทธิกานต์  สุหร่าย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กหญิงณัฐนรี  วันศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายสิรวิชญา  สำเภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายศิวกรกฤษฏ์  คุ้มสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงจริยา  สิริชาญวัฒนา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายนันทภพ  จัตตุเรศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กชายภาณุวิชญ์  เที่ยงกระโทก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงขวัญข้าว  ครรณา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงมนัสนนัท์  ไคลน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงภัทรพร  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กชายนวรัตน์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงวีร์สุดา  สัตย์ซื่อ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กชายวชิรภูมิ  เลี้ยงหิรัญถาวร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กชายศิวัชสรณ์  สาลีวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กชายพรรคพล  สัพทานนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงกัญญลักษณ์  ทวีก้องกิจสิริ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กชายเกียรติภูมิ  พวงนิธิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายพีรพัฒน์  ชาญชิตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายธนเดช  ไชยเพชร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายวชิรวิชญ์  เงินดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายมโนชญ์  ตั้งเกษมุกดา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายชัยพงศ์  วรรณทวี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กหญิงปาลีนา  ทุมมา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
149 เด็กชายพริษฐ์  ชื่นกลิ่น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงวรรณษา  หัสสา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายยศวัต  ผดุงนาค โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงสุทธิดา  คำเอี่ยม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กชายศักยพัฒช์  เฉวียงหงส์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายพลาธิป  ปานศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายเจษฎาพงศ์  ประมวล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงกัญญาพัชร์  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงธนพร  สายเย็น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงณัฐษวรรณ  นามวิชา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กชายคมกริช  จิตเกตุ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กหญิงปวันรัตน์  ศรีจังอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายสิรวิชญ์  อ่อนเหลา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงอรนลิน  สิทธิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงศรรัชญ์  วรรณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงดาริน  ซอนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายณฐกร  วงษ์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กหญิงฤสฎาภรณ์  พละบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงญาณิศา  ดวงชมภู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงสุพิชญา  สอนบุตรดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงศุภิสรา  กุแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กหญิงกัญญาภัค  อินสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กหญิงวิรดา  บุญค้ำชู โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายชุติวัต  โปร่งจิต โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กหญิงเกศกนก  ดวนใหญ่ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายหรรษา  อินทร์พิมพ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงธัญชนก  สุขชิต โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายปภิณวิช  เลขาวิวัชกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายชวนนท์  มีพร้อม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงโชติกา  อรุณโรจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายกนต์ธีร์  กองไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงนงนภัส  ลิขิตวรกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงศิริณัฐการต์  สุรวิทย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงณัชชา  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทะสอน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายภิสักพัฒน์  วราพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงมณิสรา  เพลียซ้าย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงฤทัยฝัน  สุมณฑา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กชายภัทรพล  ทัดเทียม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงปณิฏฐา  พงษ์พีระ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงศุภิสรา  แซ่อึ้ง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กชายญาณภัทร  จันทร์ฉาย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
191 เด็กชายอชิระ  โพธิโต โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
192 เด็กหญิงชาคริยา  วุฒิยาสาร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสวงจิตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กชายสุรยุทธนา  ภาวัน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
195 เด็กหญิงณัทภัค  อินทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
196 เด็กหญิงธนพร  จันทะแจ่ม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
197 เด็กชายปัณณวัฒน์  คงขุนทด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
198 เด็กหญิงอิฐศิริญา  เป็นสุข โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
199 เด็กชายธนูชัย  แซ่ฉัว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
200 เด็กชายธีร์ธัชช์  กล่อมปัญญา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
201 เด็กชายกฤติมุข  ทัดเทียม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
202 เด็กชายธนกฤต  บุญเสนอ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
203 เด็กหญิงวรัทยา  จุลลัง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายวชิรวิทย์  บุญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กหญิงชัญญานุช  ยอดจักร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กชายธาวิน  นนท์ตา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายชวกร  ติรไพรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  ทุมพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กหญิงธมนวรรณพร  ชํานิกล้า โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
210 เด็กชายศักดิพัฒน์  พงศ์พิละ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
211 เด็กชายกิตติภณ  วงษ์เรียนรอต โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
212 เด็กหญิงกานต์พิชชา  บุญเหลือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
213 เด็กชายฐปนยศ  สุขเพิ่ม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
214 เด็กหญิงบัณฑิตา  เครือมา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
215 เด็กชายกฤชณัท  สมบัติศิริเกษ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
216 เด็กชายณภัทร  อุ่นเรือน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
217 เด็กหญิงสุขศิริ  ปราบภัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
218 เด็กชายเจตนิทธ์  ภูทิพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
219 เด็กหญิงกัญจน์พิชชา  แท่งทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
220 เด็กชายธนะพงษ์  แก้วสุข โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
221 เด็กหญิงวรินชุดา  บุญสาลี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
222 เด็กชายธีรดนย์  เข็มทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
223 เด็กหญิงณิชนันท์  คำนนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
224 เด็กชายจิรเดช  งามวิลัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
225 เด็กชายปุนย์ปาณัตถ์  ศีลประสิทธิ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายชญานินท์  กาลพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กหญิงเปมิกา  เลิศจิตรเลขา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กหญิงจิรสุดา  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มีแรง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงบัณฑิตา  นามวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงปวริศา  พุทธรักษา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กหญิงพลับพลาภรณ์  นพแสง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงพิชญา  อินทฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กชายธนวรรธน์  คันศร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กชายวีรศรุต  นวลศิริ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กชายนิธิวิทย์  พงศ์ธีรวุฒิ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงทิตยาภรณ์  ฮองต้น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงชาติญา  บุญหวัง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กหญิงจารุรินทร์  สัจจะวรรณคุณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
240 เด็กหญิงพิชามญชุ์  นิลโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กชายคณิศร  ศรวิชัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
242 เด็กหญิงจงรัก  จันโท โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กหญิงชญานิศ  บุตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กหญิงรัชวินวิภา  ผาคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงกีรติกา  กุลตังวัฒนาเพ็งพา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กชายปัญกร  จินตนะกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงกัญญ์รพี  พลพันธ์ุ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กชายบุญปกร  นวลสาย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
249 เด็กชายวรินทร์  พงษ์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กหญิงณัฐชานันท์  พวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงวราทิพย์  เพี้ยพรมมา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงจินดาชยานันต์  ปุลพรนันท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
253 เด็กชายขวัญแก้ว  ถันทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
254 เด็กหญิงกรรณิการ์  พุ่มไม้ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
255 เด็กชายคาวิชย์  ไพรบึง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
256 เด็กชายเบญจพล  บัวแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
257 เด็กหญิงศตพร  บุญรินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
258 เด็กชายภูวเนศวร  ธรรมคุณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 คณิตประถม
259 เด็กหญิงนพวงศ์  อภิรัตน์แสงศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
260 เด็กชายชัยวัฒน์  วรรณทวี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงปรมาภรณ์  บุญเย็น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
262 เด็กชายณภัทร  หนองหงอก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กชายวรโชติ  เขาทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงนภัสกรณ์  เครื่องทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงโชติกา  พวงเงินสกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กชายกิตติพิชญ์  พิมณุวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงธัญญ์นรี  ธนะจิตต์สิน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงวรัชญาภรณ์  เขตตะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงกัญญาภัค  ธรรมคุณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงพัชรกันย์  จิโรชอารยะธนกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงพรนัชชา  บุญส่งดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
273 เด็กชายนนท์  ธรรมนนท์กุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงธนวรรณ  จิริวิภากร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
275 เด็กชายเอกบุรุษ  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
276 เด็กชายอานันท์  ช่างเพชร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงธนภรณ์  พรมโสภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงพิชญาภา  พรหมทา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงมัลลิกา  สะโสดา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงนัชชา  รุ่งแสง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงศิรภัสสร  หึมวัง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
282 เด็กชายก้องภพ  เยินสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
283 เด็กชายธนวัฒน์  ปัชชา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงพิมพิศา  ชมสาร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงปุณยาพัช  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
286 เด็กหญิงศริภัสสร  หึมวัง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  นนทะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กชายศุภฤกษ์  ประมาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กชายวรพงศ์  หลาวทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายธนกร  มัทกิจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงปุณยนุช  เที่ยงแท้ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงณัฐกฤตา  พรศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงปารมีย์  ขันติวารี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายพัสกร  เครื่องจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายศิขชนม์  คำขาว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายอธิพงศ์  มงคลเสริม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงณธร  ภัทรทิวานนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงนิพาดา  สันธนาคร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ฐิติสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงภคภร  สมภาวะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กชายนฤบดินทร์  เรืองนุช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงรฐา  ชัยดิลกฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กชายวรชัย  ปานขาว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงดิษฐาลักษณ์  ยลโสภณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงศรัณย์พร  พิพัฒน์เยาว์กุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงสุพิชญา  ยวงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เชื้อเพ็ง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายนิติธร  ภูคำศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายชยุต  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงศิริลักษณ์  กลิ่นหวล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงณฐมน  ทองเครือ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงธัญพิชชา  จักรวรรณพร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงณิชาพร  จรัสดำรงค์วัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงวรัสสิยา  เทพาอภิรักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงกัลยรัตน์  ปีตะกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงพัชริดา  คณานิตย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
317 เด็กชายธนกฤต  ลี้กาญจนกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
318 เด็กชายฉันทพิชญา  ศรีศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
319 เด็กชายประเสริฐศักดิ์  คูณค้ำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
320 เด็กชายนรเสฏฐ์  จารุอารยนันท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงกุลนัดดา  แก้วดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายจิรัฎฐ์  มหาสุวีระชัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงกัญญาภัค  มณีอำพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กชายปภพชัช  นาควารินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงฉันทิศา  ทองปัญญา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงจิดาภา  พันจรรยา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา  อินทุสถิตยกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงธัญหทัย  เหมทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงณัฏฐ์รดา  กองไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กชายธนภัทร  นวลรอด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงภิสฌาธรณ์  โสพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กชายเอกณกร  ธรสาธิตกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
333 เด็กชายวิชยุตม์  พินิจกิจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
334 เด็กชายปริทรรศน์  ชมชิด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
335 เด็กชายกิตติโรจน์  อักษรณรงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงเบญญาภา  ยาวะโนภาสร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
337 เด็กชายธีภพ  พันแสน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงภัทรวดี  มณีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงบุปผชาติ  บุญศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แสงกล้า โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กชายเวชพิสิฐ  ลิขิตธนทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงชุติจิราพัชรกาญน์  กำจร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงภัทรชนก  ตรีชนะสมุทร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงพลอยชล  เกษกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงนัชชา  รัตนะโสภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงณัฐภัทร  สุมาลุย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
347 เด็กหญิงฐานิสา  ทิณพัมน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงอภิสรา  บุญเกื้อ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายศุภกฤษฏิ์  พรหมทา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ยศพล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายอินนทร์ธีร์กร  แก่นจำปา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงกุลปริยา  ราศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กชายจักรภพ  แดงงาม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กชายภูวิท  เทพอัคศร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายพงษ์พิชญ์  ศกุนะสิงห์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงพิชญาภา  ปิดพยันต์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
357 เด็กหญิงอชิรญาณ์  ศรีมงคล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
358 เด็กหญิงดากานต์ดา  สิงห์คูณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
359 เด็กชายณัฐภัทร  จันทะเสน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
360 เด็กชายภัทรวุฒิ  ชัยศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
361 เด็กชายปัญจพล  ทองกลม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
362 เด็กชายจักรภัทร  เงานอ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
363 เด็กชายพีรพัฒน์  นันทพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
364 เด็กชายธนัตถ์  กีรติกุลภาส โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงมาริษา  อมรวิทยาการ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงศศิวิมล  ผ้าน้ำฝน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงธัญญ์ธีมา  วัฒน์กมลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
368 เด็กชายพีรณัฐ  อุ่นใจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ประชุมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กชายศักดิ์ธนา  ธนิสสิรินันท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงอาฒยา  จันทะศิลา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
372 เด็กชายโชติภูริ  ศรีจันทรา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงชาลิณี  ไกรยบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
374 เด็กชายธนโชติ  ผ่านพินิจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงปิ่นภิญรัตน์  ลาภภิญโญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีอักษร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงนันท์นภัส  อินรัสพงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงภัทรภร  มณีนิล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงมัทนา  เรืองศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงออมบุญ  จวงพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กชายณัฐธกรณ์  บุษบา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายนภนนทิ์  มณฑาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงปาณิสรา  รัศมี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายเจษฏา  สอนเกิด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กชายปัณณธร  คงคูณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงสุพิชญา  ทองวัน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงศิรประภา  ทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กชายภัทรวุฒิ  มนัส โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กชายถิรวัฒน์  ถิระโคตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงกุลรภัส  แสงใสแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายธีรศักดิ์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กชายวุฒิชัย  ทวีเจริญศิริโภคา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงกมลจันทร์  ทองแท้ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงโสณัฐณิชา  เมธีพิสิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายภาคิน  ศุขแจ้ง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายสันติภาพ  บุระกรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายธนากร  อนันเทพา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายประกาศิต  กล้าณรงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงชุตินันท์  ป้องอ้อย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงสิริจิตร  ขอร่ม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงศริญญาพร  ดาวเรือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงปาลิตา  จันทร์พวง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงอาภาพัชร์  รับโคษา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายธณิก  โสดาโคตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายธนณัฎฐ์  นาจำปา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายปัณณธร  วชิรเมธิน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายกษิดิศ  ศรีวัง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงภูริชญา  ชาน้อย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงนวพรพรม  จรรยาสุทธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายยศกร  โสพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงเบญญาภา  จันสุตะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายโชคชัย  มกรนันท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายชยางกูล  สมบัติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายณัฐดนัย  สิริโชติกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงอชิรญา  นาสารีย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงณัฏฐา  จินตนะกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายกันต์พงษ์  ศรเจริญฐิติกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงขวัญอนงค์  สิมะวัฒนะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายนนทิยุต  สมใจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายเจษฎาพงศ์  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายฉัตรดนัย  เขื่อนจักร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงมัณฑนา  แสงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  อ่ำกลาง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงพีรดา  ธุระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายก้องกิดากร  นพแสง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงบัวชมพู  แสงงาม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายฌานิก  สินทวีเสถียร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงศศิพิมล  ธนาอัครวัต โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กชายสิริราช  พวงจำปา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กชายคุณานนต์  ทองเบ้า โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กชายบุณย์ตระกูล  จงเสรีจิตต์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงพลอยชมพู  ศรีนาม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงปภัชญา  สาริโย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงธนารีย์  แสงเงิน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายรัชกฤช  ทิพย์คุณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายพชร  อุปฮาด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กชายกรรชัย  พุทธา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงณัฏฐ์ฏาพร  สมัครสมาน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายณัฏฐพัชร์  ภาวศิลป์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงธิดาศิริ  ศรีโสดา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงนภกมล  ใจสว่าง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงพิชญ์พิมล  จันทร์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงณิชชารีย์  อารยะสิทธินนท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงประติมา  ศรวิชัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  พิมณุวงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายนภทีป์  พรมคำน้อย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงกชพร  อยู่หนูพะเนาว์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงอัษฎมาภรณ์  มณีนิล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายสุรธัช  ทองมี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กชายณฐพงศ์  คงศิลา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายภัทรดนัย  จันทร์แจ่ม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายปุญญพัฒน์  พรหมประภัศศร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายกรณ์ดนัย  ภูสมหมาย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงชมพูนุท  แซ่ฉัว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายศุภวิชณ์  พรศิริวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงเบญญาภา  สะตะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงปณิชา  ศิรวงศ์เดชา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กชายคณาธิป  ห่วงสมบัติเจริญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงทักษ์ศิณา  แก้วชมภูนุช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กชายกฤษณะ  ภาสดา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กชายภควัช  ธัญญาวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงณัฐวดี  เข็มท้าว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงเชิญขวัญ  วุฒิธรรมสาร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงพิมพ์มาฎา  โขนภูเขียว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ผิวผา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายจุลจักร  บุญพร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงสโรชา  รักธง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายนันทกานต์  ศรีพานิช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กชายพีรดนย์  จุลพล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงภัทรธิดา  ศิลโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เถระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายภูดิท  ประสานโชค โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายอธิป  ศรีสว่าง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงนวนภัส  ศรวิชัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายพศิน  ตรีภูริเดช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงธมลวรรณ  วัฒนอมรเกียรติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ศรีแสงเมือง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงแก้วขวัญ  ถันทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายคณิศร  อุปสาร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงณัฏฐ์กชพร  ฉัตรคุปต์ชนรดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายอธิวัฒน์  สาลี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายอรรถกฤต  ศรีสุธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายภูมิรพี  สายหยุด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงศรีจิตรา  ตังตระกูล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงสุพิชญา  บุตรจินดา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายณัฐภัทร  วันริโก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงกฤษณา  แพนนอก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองแพรว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กชายสิรวิชญ์  แผลงฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงเบญมาศ  พันวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงราโมน่า  เดอ ยอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงอธิชา  มณีวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กชายธีธัช  ไกรหาญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงปาริชาติ  รัตนะวัน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงภัทรลภา  ศรีอำนาจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายภพธร  ทอดสนิท โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายชัญธร  พรหมคุณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงสิริพรรณ  จันทโคตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายขจรศักดิ์  ชุ่มชื่น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายคณาธิป  บัวหอม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายภูชรินทร์  ทัศนิยม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กชายกิตตินันท์  งามวิลัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กชายกิตติพศ  ศิลาโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงอโรชา  นาสารีย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงกมลชนก  ขันชะลี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงชนาชน  ย่อชัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงมนัญชญา  ตันสกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงมยุรา  รัตนกังวาล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงปสุตา  ศรีราม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงศศิธร  สุดเพราะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงชนิตา  แสงชัจจ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงพีรณัฐ  โมทะจิตร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงพรทิพย์  สมบัติพิทักษ์สุข โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงนันท์ณภัส  ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงวิสาขวดี  นามบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายปิยะพล  สร้อยทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กชายปวรุตม์  สมคณะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงกุลนันท์  ทำคำทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงยุพา  หาจักร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ไพรสารฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงสิริโสภา  โสภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กหญิงธีรดา  นนทะชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงขวัญฤทัย  โพธิ์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายธีรศักดิ์  จันทร์พวง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงอาภากร  ภิรมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงธนพร  ขอร่ม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายยศภัทร  หอมหุน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายพัมนวิชญ์  ซื่อสัตย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงนนลณีย์  วุฒิวรเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายพีรวิชญ์  เจริญราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายพงศ์นริศร์  แสงเขียว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายสุภกิตติ์  ก้อนทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงพัชราภา  จีบจอหอ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายนันทกร  ไชยพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กชายจิรัฏฐ์  สะโสดา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายชยพล  ทองพันชั่ง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงศิรภัสสร  วรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายอดิเทพ  ทองลมุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กชายศักดิ์ศรณ์  พละศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กชายณัฐดนัย  คำเหลี่ยม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงณัฐธิดา  ใจมั่น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายชนม์ชนันทร์  เกื้อกูล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กชายดลชนก  สำเภาเงิน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายชนาธิป  จาระนัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงศุภนัน  เชื้อดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงปรียาพร  ศรบุญทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงโพธิ์ภิรมย์  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กชายพันธวัสส์  จันทร์หมื่น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงปวริศา  สมจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กชายกาลัญญ  มาตร์อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายภูมิพัฒน์  นามวิชา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงกาญจน์ธีรา  พรหมคุณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงแพรทอง  รัตนโสภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กชายธวินท์นวัชร์  สิงห์แจ่ม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กชายปรีชาวุฒิ  สุขอ้วน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงณัฐญาดา  คละสกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงชญาดา  จันทร์พรม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงบุณยานุช  รอดสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงศุภิสรา  ดอกพอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กชายณัฏฐชัย  คำเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงสุภัทรา  ราชมุงคุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กชายธนกฤต  จิระดำรงวรากุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายดนุเดช  มหาลอเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงธัญยพร  บัวสบาน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงเหมือนฝัน  พูลแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายวชิรวิทย์  เย็นตุรัส โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงณัฐพิมล  ทองหล่ำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงวีรัชยาภรณ์  ศรีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กชายอภิสิทธิ์  ปัดชา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงชนัญภรณ์  คำนึง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงณัฐสินี  พูนทวีวรกิตติ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงสิริขวัญ  โทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กชายพัสกร  ศรีหวาด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กชายปุณณวิช  แสงเพ็ชร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กชายสิริมงคล  ท้าวด่อน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กชายพงษ์ประวีร์  กุลเดชชัยชาญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายณัชพงษ์  พลพวก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงกมลพรรณ  ธุระพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายเอกภพ  คงทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงอริสาภรณ์  บัวสิริพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงธัญย์ชนก  ศรีเสมอ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงสิริวิมล  พรหมคุณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กชายกฤษฏ์  หอมชาติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กชายณัฐดนัย  แสงสา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายธัญพิสุทธิ์  จัตตุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงจิรภิญญา  ทองทิพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายสิรวิชญ์  คุ้มรักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายสุรดิษ  ลาลับ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายวิชญพัทร  พงศ์พนาพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ภูชื่นแสง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงกันติชา  คำพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  หลักทองคำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงญาณภัทร์  วรรณทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  โคตา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กชายกวีวัฒน์  ประกอบสุข โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กชายชัชรพงศ์  บุญรินทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กชายธนา  สุขศรีดา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กชายปุรเชษฐ์  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กชายณัฐดนัย  นามวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงนพธีรา  จันทรคาต โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายคุณานนต์  ฉิวรัมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายธรรมรัฐ  ลีลาเอกนิติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กชายฉลองราช  ชาญชิต โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงปุณณภา  เตรพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายพิชญพล  จรัสดำรงนิตย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงกัญญาภัทร  กมล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายสรัลปฐวี  บัวจูม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงอริสรา  นนท์ตา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายแทนคุณ  ดอกประทุม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงดวงกมล  ทิพย์สมบัติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงฐิติวัลคุ์  ศรีสุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงทิพานันท์  รวีโรจน์กรสกุล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงวรางคณา  ศุภรกรพาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายวัชรพัฐ  อมรพิมลธรรม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงคชาภรณ์  คำผง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงธยานี  ถวิลหวัง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายทินกฤต  แก้วศรชัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงจิราพัชร  รัตนะ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงปอปรียา  แก้วภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงณปภัช  ห่อทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายพีรณัฐ  นกแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงปาจรีย์  สายสังข์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายญาณวรุตม์  อุดร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายเจษฎา  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงพิชญาภา  แซ่ลิ้ม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงเฉลิมรัตน์  โกมณเฑียร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงพิชชาอร  ผ่องศิลป์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงณหทัย  บุญราช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงชนิกา  บุตรไชย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงอัจจิมา  บุญหนา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กชายชลสิทธิ์  สีหบัณฑ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กชายศักย์ศรณ์  โชคธีรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงชฎาพร  ผันอักษร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงปริญสิริ  เดือนเพ็ง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กชายธนภูมิ  ลุนสิน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กชายภคพล  พลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายตุลากานต์  โตมร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กหญิงกัฑภฉา  โพชัยพัช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงปรียนันท์  ชินบัวสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงปวริศา  ภูทิพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
643 เด็กชายธนวินท์  บุตรเสมียน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
644 เด็กชายศุภเศรษฐ์  กัลยาโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงณัชชา  สามทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงศุภนุช  น้ำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงปนัดดา  ภูมิลําเนา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงปลายฟ้า  ไฝ่จิตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
649 เด็กชายอนรรฆศ์  ตระการรัตติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงพลอยชมพู  สารรักษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กชายพัฒนศิริ  รัตนประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงเพียรลดา  ศรีหะบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงพัฒน์นรี  กันแม้น โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงศศิธร  สำเภา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงชญามินทร์  บุญเหลือ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายปฏิพล  เสนาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงสิริภัทร  วงศ์จอม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กหญิงปิยธิดา  พวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงลดาวัลย์  แก้วศรีหาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงธนามาศ  ใยขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายเดชโสธร  สุนันท์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงชัญญชิตา  โรจนจำรัส โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงชนิสรา  ธรรมวิเศษ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กชายโรจนศักดิ์  พิทักษา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายธีรธัช  ศิลจันทึก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงอนันญาภรณื  ทองทั่ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงอธิชา  พันธ์กิ่งทิพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายจิรวัฒน์  ห่อทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงกฤตพร  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มัชเรส โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงชาลอท  ตามบุญ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กชายเมธาสิทธิ  บุญปัญญา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กชายธีธัช  ผาพิมูล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงพัชรินธรณ์  บุญจรัส โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงสุลลิตา  นาคนาคา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงกนกพร  เนาวบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงวรางค์ภรณื  จันทะแสงโรจน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
678 เด็กชายศิรวิทย์  ทำมา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
679 เด็กชายธีรพันธุ์  ศรีโนนลาน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงลลิตภัทร  สุ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงภัทรานิษ  ศรีรมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
682 เด็กชายพงศกร  วรรณวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงวัชโรบล  สีแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงณัทกาญจน์  พรหมทา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงวิรากานต์  กันสาย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงธนารีย์  วันศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กชายศุภโชค  เล็บขาว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กชายมิ่งขวัญ  ถันทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงสิริกุลปริยา  อำนวย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงญาดา  ละมัยกลาง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กชายคุณากร  ภูลสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงพิชญาวี  กิ่งแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงวรัญชลี  ศรีสะอาด โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กชายกฤษฎา  งามวิลัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงพรกนก  นามวิชา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงขวัญพิชชา  โสมนัส โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กหญิงนมัสนันท์  โยงรัมย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงณัฐญาดา  สุชัยราช โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กชายปุณณวิศว์  พิชญ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
701 เด็กชายสุรวิทญ์  เข็มท้าว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
702 เด็กชายณัทภพ  ธนะศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กชายปัณณชัย  แข็งขันธ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงภัทรวดี  มั่นวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กชายภัทรพล  ชิลภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงสภัสสรา  ชาน้อย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงณัจสิญาณ์  คำเอี่ยมรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กหญิงปภัสราพร  วงศ์บา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงปิยะพร  สมนึก โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงพัชญ์รฐา  เมธีพิสิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
711 เด็กชายจักรรินทร์  สุขไสยาสน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  ป้องสอน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
713 เด็กชายณัฐณกร  สมศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  โมทะจิตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
715 เด็กชายจิรายุ  บัวจูม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
716 เด็กชายพุฒิกร  สามี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงอาภัสรา  บำรุงราษฎร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงอนัญญา  ศิริบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงกุลญาณัช  พรมสอน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงบุญญารัสมิ์  ลาลี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
721 เด็กชายเกียรติขจร  นามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
722 เด็กชายลภัส  นามโคตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
723 เด็กหญิงปาริชาต  ศิลาโชติ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงฎนรี  ตั้งพิทักษ์ไกร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงนภัสนันท์  คันศร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
726 เด็กหญิงปภาวิน  พัลวัล โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
727 เด็กชายศุภศิษฏ์  กองไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
728 เด็กหญิงธัญณิชา  ตระกูลรังสิ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงพชรมณ  วิจารณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงวรัชญา  ทองเบ้า โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงศลินทิรา  นามจันทรา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
732 เด็กชายปัณณวิชญ์  กองสะดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
733 เด็กชายพุฒิพงศ์  รุ่งวิวัฒน์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงภรภัค  สินแสงทอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงณิชารีย์  ยอดนางรอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
736 เด็กชายธนวัต  สลางสิงห์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงวรนิษฐา  กิ่งบัว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงชนัญญา  แก้วภักดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
739 เด็กชายธนกฤต  จิรังดา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงณัฐญานัญ  พรหมทา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
741 เด็กชายภูรี  แสงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
742 เด็กชายภูมินันท์  บัวสิริพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงพิชญาภัค  กุลศิโรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงลีลี่  จอง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงวชิราภรณ์  วงศ์คำจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายทักษะ  มลัยไธสง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายนิติภูมิ  แก้วธานี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายปัณณวิชญ์  เยรบุตร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงกัญญาภัค  ศิลประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กชายธีรเมธ  สุขวาณิชวิชัย โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กชายนันท์นภัส  ฐิติสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงภสอร  เพียงแก้ว โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงวิระดา  งามปัญญา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงไปรยา  โพธิ์มี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กชายเทพทัต  ยงยุทธธนกิจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงสรัญญา  ดงสิงห์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กชายธนาธิป  สาคร โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
758 เด็กชายชัยวิทย์  จันทาทิพย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงธัญจิรา  บุญผาตินาถ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กชายชนัญดา  นรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
761 เด็กชายธนภัทร  ท้าวอ่ำ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงศศิกานต์  ทวีธนวาณิชย์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงภัทราพร  บุรกรณ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กชายกอบพงษ์  ศรีอำนาจ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
765 เด็กชายวิสิฐ  ทองกลม โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กชายกันตพัฒน์  จิรวิริยพงษ์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กชายธนากร  สายจันทร์ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
768 เด็กชายปกรณ์  จึงสมาน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายอธิปปรัชญ์  สุนทรา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กชายพีรวิชญ์  บุญมิ่ง โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กชายอัครวินท์  จันทะศรี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายกฤษฎา  วงษา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กชายวีรวิทย์  จันทะเสน โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
774 เด็กชายวีรภัทร์  แก้วกัณหา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ 1 ป.6 วิทย์ประถม
775 เด็กชายณัฏชนน  สวนหมาก โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
776 เด็กชายนนทวัฒน์  นันทะพันธ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
777 เด็กชายธนรัตน์  ตระการจันทร์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
778 เด็กหญิงภูมิสิริ  จวงจันทร์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
779 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สัตยากุล โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
780 เด็กหญิงกุลธิดา  ชัยศรี โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
781 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
782 เด็กชายธนัชชนม์  รุญเจริญ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
783 เด็กหญิงพีรติณห์  เทิดกตัญญูพงศ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
784 เด็กหญิงณัฐกาญน์  รุญเจริญ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
785 เด็กหญิงณิชาภรณ์  หมื่นแพน โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
786 เด็กหญิงวริศรา  วงค์จันทร์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
787 เด็กชายปัญชรัฐ  แสงมาศ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
788 เด็กชายพรภวิษย์  วงศ์วชิรนุกูล โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
789 เด็กหญิงอาจารี  สีน้อยขาว โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
790 เด็กหญิงปานวาด  ศรีวิพันธุ์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
791 เด็กหญิงปัญญารัตน์  กองแก้ว โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
792 เด็กชายฉัตรดนัย  เทียมสิงห์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
793 เด็กหญิงกัญญชัญญ์  แก้วเกิด โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงจิราภรณ์  สันทาลุนัย โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  จันทร์สามารถ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงอชิรญา  ไชยปัญญา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงนรินทร์พร  ศรีค้อ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายจิราทิตย์  ดวงแก้ว โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายธนวัต  จันทร์ดี โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงจุฑารัศมี  ประจิม โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงเพชรชมพู  โภชนัง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงกัญญาภรณ์  ศรบุญทอง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กชายอัครวิทย์  ศิรวงศ์สกุล โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กชายชิษณุพงศ์  คำผง โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงบงกชพร  เพ็งแจ่ม โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กหญิงตันหยง  ทวี โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงปีญาดา  สมาน โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายไชยวัฒน์  ชัยสุวรรณโชติ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงณัฎฐนิชา  ตุนา โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงปิยมาภรณ์  วงศ์ดี โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายณัฐนันนท์  แสงสุนานนท์ โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
812 เด็กชายพีระพงษ์  ศิรวงศ์สกุล โรงเรียนมารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
813 เด็กชายธนพงศ์  พาที โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1 ป.5 คณิตประถม
814 เด็กหญิงดาวเรือง  ศรีพา โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1 ป.5 คณิตประถม
815 เด็กหญิงสุภาวดี  แทบสี โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1 ป.5 คณิตประถม
816 เด็กชายบรรณสรณ์  คิงคำ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1 ป.5 คณิตประถม
817 เด็กชายธนกร  โจ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1 ป.5 คณิตประถม
818 เด็กหญิงสริดา  สุระไชย โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1 ป.5 คณิตประถม
819 เด็กหญิงอุษณียาภรณ์  พิมสมาน โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1 ป.5 คณิตประถม
820 เด็กชายณัฐวุฒิ  แดงบุญเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1 ป.5 คณิตประถม
821 เด็กชายฤทธิกร  สุขประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1 ป.5 คณิตประถม
822 เด็กหญิงธิฌาภรณ์  ภูทิพย์ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1 ป.5 คณิตประถม
823 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  พลพาล โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1 ป.5 คณิตประถม
824 เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญส่ง โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต 1 ป.5 คณิตประถม
825 เด็กหญิงธัญชนก  ประเทศสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองกก 1 ป.6 คณิตประถม
826 เด็กชายภาณุวัฒน์  วิลุน โรงเรียนบ้านหนองกก 1 ป.6 คณิตประถม
827 เด็กหญิงภคอร  เอกธรภัทร์ โรงเรียนบ้านหนองกก 1 ป.5 คณิตประถม
828 เด็กหญิงจิตรชนก  ช่อรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองกก 1 ป.5 คณิตประถม
829 เด็กชายภาณุพงศ์  ภาวัน โรงเรียนบ้านหนองกก 1 ป.6 คณิตประถม
830 เด็กชายศักดากร  บุญจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองกก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
831 เด็กหญิงชนากานต์  มุงคุณ โรงเรียนบ้านหนองกก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
832 เด็กหญิงสาวิกา  ยุทธเลิศ โรงเรียนบ้านหนองกก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
833 เด็กชายวิชญ์พล  สมานรัตน์ โรงเรียนบ้านหนองกก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
834 เด็กหญิงเบญจวรรณ  วรรณทวี โรงเรียนบ้านหนองกก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
835 เด็กหญิงธัญญารัตน์  ศาลา โรงเรียนบ้านหนองกก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
836 เด็กหญิงอรุโณทัย  ค้าโค โรงเรียนบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 1 ป.5 วิทย์ประถม
837 เด็กหญิงญาณัฐชิณี  คำวงษา โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
838 เด็กชายภีระภัทร  แว่นระเว โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
839 เด็กชายชนาธิป  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
840 เด็กหญิงณัฐชานันท์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.6 คณิตประถม
841 เด็กหญิงญาณิศา  ศรีใส โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.5 คณิตประถม
842 เด็กชายรชพล  หอมฉวี โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
843 เด็กชายรชต  พวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
844 เด็กหญิงกาญจณาวดี  ค้าเจริญ โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
845 เด็กหญิงธนาวดี  ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงณัฐณิชา  สองเมือง โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงณภัทร  สร้อยสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงชนาพร  สีหะวงษ์ โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
849 เด็กชายศตายุ  ครองยุทธ โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
850 เด็กหญิงรณิชชา  หอมฉวี โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงเบญจวรรณ  ร่องจิก โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงชลธร  เสาหงษ์ โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงปริชญา  พันธุ์ดี โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงภัทรศยา  คณานิตย์ โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กชายบารมี  ชาลี โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร 1 ป.6 วิทย์ประถม