รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงปัณฑิตา  สว่างชาติ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายศุภาวุฒิ  สุธรรมมา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายณภัทร  ผ่องแผ้ว โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายณัฐพล  การะเกษ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงอัญชิษฐา  จันอุตส่าห์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายพงศ์สทร  หมื่นสม โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงกัญญ์วรา  กลางประพันธ์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายยุทศักดิ์  สุทธิ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายปรีชา  ขัติสอน โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายศุภกร  เทรทุม โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงศุภัคจริณ  วิสิทธิพงค์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงปาริชาติ  ป้านภูมิ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงฐิติชญา  กองสิงห์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงสุพรรณี  เกษทองมา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายพัทธดนย์  บำรุงสำราญ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพัชราภา  นอศรี โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายรัชกร  จงวัฒนาชูเดช โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงนันทยา  นินทรีย์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงภัทรศยา  กองสิงห์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายพลวัต  ศรีทุมสุข โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายปิยะ  ขันยา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงมาริสา  ชัยนรานนท์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงธันยาภรณ์  สีลอชัน โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงศุภรดา  ยศปัญญา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพัชชา  พรหมสาขา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงปวริศา  นุ่มนวลศรี โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงขวัญเดือน  แซ่โต๊ะ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายทรงยศ  อึ่งหนองบัว โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณิชา  ศรีแก้ว โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กหญิงไพลิน  พลซา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กหญิงขวัญปภัสร์  เภาชัย โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงพิชญาพร  พิมสร โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กชายนาวิน  ระนาด โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายนันทวัฒน์  เตียวเจริญกิจ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงอินทิรา  พานุรักษ์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงนนทิชา  อุปรีที โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงสิณีย์นาถ  ก้อนพิลา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงณิชากาญจน์  บางใบ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงมินตรา  อึ่งปา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กชายภาณุวัฒน์  บุญใจ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายต้นกล้า  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงณัฐวดี  จุนกองฮ้อ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงบุญธิญารัตน์  ทะนีออง โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงนัฐชนน  นามทอง โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงพิณทอง  เลวงษ์ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงศุภัจฉรา  ศรีพงษ์พันธุ์กุล โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงปรีญาพร  คุณนา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงวิภาวิณี  พลซา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อินทรง โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงชลิตา  บัวระภา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงสริตา  วงศ์คำโสม โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงอิสรียา  พลซา โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
53 เด็กหญิงณบัญชร  บุตรดีเลิศ โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงเบญจมาศ  บุนชิต โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงวรรณนิษา  ป่าลั่นทม โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงญาณิศา  เพียปลัด โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงกรกนก  มุ่งเครือกลาง โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงปวีณา  แก้วอิ่ม โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงจรรยาภรณ์  ชัยภูมิ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กหญิงกุลธิดา  หาญเสมอ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายจักรรินทร์  จันทะรี โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กชายอภิวัฒน์  พิเคราะห์งาม โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงสุชาวดี  ผุยเต้า โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  แสนจันทร์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายพงศกร  แก้วจันทร์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงวรัญญา  มาตย์นอก โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายธนภัทร  พรหมหาราช โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
68 เด็กชายเขตรัฐ  บุตรสำราญ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
69 เด็กชายอชิระ  พิมใจ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
70 เด็กหญิงสุวิชญา  เที่ยงน้อย โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
71 เด็กหญิงเจนจิรา  ภาษี โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
72 เด็กหญิงนันทิดา  เชียงเพ็ง โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
73 เด็กชายธเนศ  นิสัยหมั่น โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
74 เด็กหญิงสุพัสสรา  นามกันยา โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กชายแทนกาย  แก่นคง โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กชายธนกฤต  เปรมนัส โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงพัชรินทรา  รักษาภักดี โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงธวัลพร  สุดสาว โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงภัทรวดี  ผองแก้ว โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงเบญจพร  ศรีธะนนท์ โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงกัณณิกา  ระยับศรี โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงอินทุกร  นวลใสย โรงเรียนชุมชนหนองหิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายบัญญัติ  ศรีภูหลวง โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กหญิงเหมรัตน์  สีออง โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายวรวิทย์  แก่งจำปา โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายณัฐพล  วิจิปัญญา โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กชายภาคภูมิ  พงทะวงษ์ โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กชายภาระวี  คำมานิตย์ โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงลักษิกา  โสภารัก โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงอริยากรณ์  ธนูศิลป์ โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงสิริกร  โสภารัก โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.6 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงณิชา  บัวระภา โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.6 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงอมรรัตน์  ตองหว้าน โรงเรียนบ้านกกบก 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงพราวรวี  ศรีคุณ โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปานศรี โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กชายวุฒิชัย  คำโคตรสูนย์ โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงปิมวิภา  สีนิล โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายธิติ  พาโนมัย โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กชายจรัน  วงศ์ยา โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายพิตรพิบูล  สิมสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กหญิงวาฐินี  จำปีพรม โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณสนธิ์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กชายพศิน  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงพาทินธิดา  ทันการ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กชายอรรณพ  เกษทองมา โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงพรทิพย์  เกษทองมา โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงณฤดี  ผลาสุข โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
108 เด็กหญิงภัทธิดา  ขาวะดา โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
109 เด็กหญิงชฎาภรณ์  นาวงศรี โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
110 เด็กหญิงจิดาภา  นวนแก้ว โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
111 เด็กหญิงวรัญญา  สะดาแนน โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
112 เด็กหญิงจิราพร  นิลนามมะ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
113 นางสาวมลฤดี  คชสารทอง โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
114 เด็กชายวัจน์กร  ศรีแก้ว โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
115 นางสาวพรรณพษา  สิทธิโชติ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
116 นางสาวรสิตา  เวชชูแก้ว โรงเรียนบ้านนาแก 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
117 เด็กหญิงสลิษา  บุญโยพันธ์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงณัฐพร  บุญมา โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงจิราพัชร  กองลาแซ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงสุทธิดา  โลไธสงค์ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายณัฐกรณ์  อุทธตรี โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงวิรัชญา  พุฒจีบ โรงเรียนบ้านนาแก 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงภคพร  พรมจันทร์ โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงกนกวรรณ  ใจงาม โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายวิชาญ  ร่วมสันเทียะ โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กชายนวพล  ภาน้อย โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายภรภัทรพงศ์  สุขสาเกต โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.4 คณิตประถม
128 เด็กชายนทีธร  วงษา โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงณัฐธิดา  เทียรเงิน โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงรัตติกาล  ยอดจันทร์ โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายอติวิชญ์  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านผาน้อย 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กชายธัญวรรษ  สานา โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กชายณัฐชัย  แสวงสุข โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงรัตนวลี  สานา โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.4 คณิตประถม
135 เด็กหญิงกิตพิมณฑน์  วิริยะพันธ์ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงนฤมล  นามสมดี โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงสาวิกา  โสมคำ โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงอาทิตยา  กชวงศกร โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงอนุสรา  พันธัง โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงปรีณา  บุญประคม โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงกุมมารี  หมีกุละ โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงดารนี  อีสันเทียะ โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงกิตติวรา  สุภาพ โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายพีระพัฒน์  แสงโพธิ์ โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กหญิงปิราภรณ์  พงษ์สระพัง โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงศรสวรรค์  บุญประคม โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายสุวิชา  บุญประคม โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายวีระภาพ  สุุนทราวิรัช โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายชุติพนธ์  คล้ายเเก้ว โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายอภิลิชญ์  บุญรอด โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 คณิตประถม
151 นายอภิวัฒน์  สีม่วง โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
152 เด็กหญิงบัญฑิตา  บรรลือ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
153 เด็กหญิงลฎาภา  บรรลือ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
154 เด็กหญิงเปมิกา  บุญรอด โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
155 เด็กหญิงสุนิษา  โพธินันท์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
156 เด็กหญิงชไมพร  ปั้นแหน่งเพรช โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
157 เด็กชายณัชพล  หนองทุ่ม โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
158 เด็กชายธนภูมิ  จันทเมือง โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายปัญญากร  บุญรอด โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงนฤตปรียา  บัวระภา โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงภัทรภร  จันทร์พิลา โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพนิดา  อ่อนทะ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงกชกร  โสมาศรี โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงกรกนก  ลำไธสง โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงวิชญาดา  กอกฝั้น โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงรุ่งนภาวรรณ  เรือนยศ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงพลอยไพลิน  มนูศิลป์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงเพิ่มพูล  โสดามา โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงศิริพร  อาวะตา โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงเพชรกมล  ชัยศรี โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงวรกานต์  อินทรีย์ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงกานต์ธีรา  ชินพะวอ โรงเรียนบ้านวังสะพุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายกสิกร  นาคโต โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.4 คณิตประถม
174 เด็กหญิงณัฐนิชา  รัตนพร โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.4 คณิตประถม
175 เด็กชายเกษฎาวุฒิ  บัวมิ่ง โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กหญิงหทัยชนก  นนท์เหล่าพล โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงวรากร  ขอนนอก โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงกนกสิริ  วงศ์ษา โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงปริสรา  ศิริอ่อนตา โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.5 คณิตประถม
180 เด็กหญิงนัชธาวัลย์  เพียงพักตร์ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ป.5 คณิตประถม
181 เด็กหญิงวันณิชา  ประเมทะโก โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
182 เด็กหญิงปิยธิดา  แก้วประสิทธิ์ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
183 เด็กหญิงปาริฉัตร  วรรณชัย โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
184 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  จำปาหอม โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
185 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  โพธิโสม โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
186 เด็กหญิงจิราภร  พิมคีรี โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
187 เด็กหญิงสุนิสา  ชินตู้ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
188 เด็กหญิงอรทัย  ห้วยไผ่ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
189 เด็กหญิงภัทราภา  นิลเพชร โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
190 เด็กหญิงพรนิภา  ชูณรงค์ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
191 เด็กหญิงอทิตยา  เนตรวงศ์ โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
192 เด็กหญิงมาริสา  สุธรรม โรงเรียนบ้านวังแท่น 1 ป.6 คณิตประถม
193 เด็กหญิงเวฑิตา  อาจปาสา โรงเรียนบ้านวังแท่น 1 ป.6 คณิตประถม
194 เด็กหญิงวชิรปกรณ์  ศรีเมือง โรงเรียนบ้านวังแท่น 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงวิภาวี  ดวงชัย โรงเรียนบ้านวังแท่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
196 นางสาวอรอุมา  ศรีสอาด โรงเรียนบ้านวังแท่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
197 นางสาวฉัตราพร  สุธรรม โรงเรียนบ้านวังแท่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
198 นางสาวจุฬาทิพย์  จันทนาม โรงเรียนบ้านวังแท่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
199 เด็กหญิงกาญจนาพร  ภักมี โรงเรียนบ้านวังแท่น 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
200 เด็กหญิงจันจิรา  นามมูล โรงเรียนบ้านวังแท่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
201 นายอนุวรรตน์  วงษา โรงเรียนบ้านวังแท่น 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
202 เด็กหญิงอภิชญา  เหตุเกษ โรงเรียนบ้านวังแท่น 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
203 เด็กหญิงเพ็ญนภา  สุวรรณสนธิ์ โรงเรียนบ้านวังแท่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงชลิดา  ศรีสอาด โรงเรียนบ้านวังแท่น 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงทิพย์วิมล  สีเขื่อนแก้ว โรงเรียนบ้านวังแท่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงเกวลิน  วรรณชัย โรงเรียนบ้านวังแท่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  เที่ยงแท้ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
208 เด็กหญิงศศิธร  อัมพันธ์ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
209 เด็กชายกิตติกร  สัตนเดชา โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กชายษกลวัตร  ศรีบุรินทร์ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงรัชญาพร  จีนะ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.6 คณิตประถม
212 นางสาวทิพวรรณ  นนทะนำ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
213 นางสาวสุดารัตน์  กระฮาดหนู โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
214 เด็กชายกิตติพงศ์  สันตเดชา โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
215 เด็กหญิงศรัญญา  ครองสี โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายวรัญญู  ประเสริฐศิริ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
217 เด็กชายสุริโย  ภาษาเวทย์ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.4 วิทย์ประถม
218 เด็กชายสุรสิทธิ์  สมนาม โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายธนวุฒิ  อัคลา โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงจิณห์จุฑา  เกษทองมา โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กชายปุรณิน  สอนสุภาพ โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายธันวา  คงศิลา โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 1 ป.6 คณิตประถม
223 เด็กหญิงขวัญข้าว  ไชยโย โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 1 ป.6 คณิตประถม
224 เด็กชายวรทร  แก้วบับภา โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 1 ป.6 คณิตประถม
225 เด็กหญิงวราภร  กองสิงห์ โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงชลิตา  สีหะลุน โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายตันติพงษ์  พันเงิน โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงอารียา  พลซา โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีอินทร์ โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงรักษิณา  สีหะลุน โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายวรากร  คุณนา โรงเรียนบ้านห้วยผุก 1 ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายสิรคุปต์  ทุมจันทร์ โรงเรียนบ้านห้วยผุก 1 ป.5 คณิตประถม
233 เด็กชายกฤษดา  พรมโสภา โรงเรียนบ้านห้วยผุก 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กชายไกรวิชญ์  ภูจอมเพชร โรงเรียนบ้านห้วยผุก 1 ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายกัณตวิชญ์  สาริยา โรงเรียนบ้านห้วยผุก 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กชายวรพงษ์  วงศ์สง่า โรงเรียนบ้านห้วยผุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายจตุวัฒน์  แก้วอุดม โรงเรียนบ้านห้วยผุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงสุภาวดี  ผลาพล โรงเรียนบ้านห้วยผุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงปทุมพร  สายธนู โรงเรียนบ้านห้วยผุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงจิตติพร  สีทน โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงกัญญพัชร  สายจันทร์ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงชมพูนุช  รัตนธรรมธาดา โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
243 เด็กหญิงปิยะดา  ศรีอุจันทร์ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
244 เด็กชายจักรพรรดิ์  กรงซื่อ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
245 เด็กหญิงกรรณิกา  เวียงแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงปิยนุช  ช่างเรือง โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กชายสิรวิชญ์  มาแพง โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงปรียาภรณ์  บาบุญ โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กหญิงธิญาดา  ชาศรี โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กหญิงณัฐนิชา  พิมทอง โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กชายณัฐดนัย  ศรีโสภา โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อุทัยทวี โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  เปภูเวียง โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงฐิติวรดา  บาบุญ โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงกฤษณา  ช่วยปุ้ง โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงพรนภา  สายโสภา โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
257 เด็กชายนวพล  คำมุงคุณ โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายวรพัฒน์  แทนชาลี โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กชายพิพรรธ  บุบพิ โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงยุพารัตน์  จังอินทร์ โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายธนกฤต  บุญประคม โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงสุรัตนดา  ไชยจักร โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงญาณภัทร  พาลี โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
264 เด็กชายพงศ์พณิช  ศรีคำ โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 1 ป.5 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงอวัสดา  แดงนาเพียง โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กชายปรมินทร์  ดวงดาว โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายจิรพัฒน์  จันทรวิชะ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายธนพล  ศรีรักษา โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายธรรมนูญ  รบชนะ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กหญิงลีลาวดี  บัญชากิจ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กหญิงพลอยมณีรัตน์  การรักษ์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงสุรดี  จันทุดม โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงสุพัฒตรา  ศิริสุข โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กหญิงรชนีกร  แสนประเสริฐ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กหญิงธนัญชนก  สุกหล้าน โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กหญิงชลธิชา  สมอแห้ง โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีจันดี โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายรัฐศาสตร์  ขุนทิพย์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายปิติภัทร  ภิงคะสาร โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กหญิงพรรณนิษา  เคนเหลื่อม โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายอชิตพล  จันทะมนตรี โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.4 คณิตประถม
282 เด็กหญิงพิชญธิดา  ภูกาบทอง โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.4 คณิตประถม
283 เด็กหญิงสุภาวดี  จันทุดม โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.4 คณิตประถม
284 เด็กหญิงอัณรญา  จรรยายงค์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.4 คณิตประถม
285 เด็กชายพฤติพงษ์  วรรณประเข โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.4 คณิตประถม
286 เด็กชายพีรวิทย์  ภูมิดอนใส โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงวิลาวัลย์  กรุณา โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงเด็กหญิงศศิรดา  บัวพันธ์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงธีรดา  ถาวรเมืองแพน โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายภูมิประภา  ศรีพรม โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กชายณัฐพงษ์  ประเสริฐสงข์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายนที  ชัยศรี โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายนัฐวุฒิ  ชัยสามารถ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ทาสีแก้ว โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 นางสาวธารทิพย์  ศิลประกอบ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กหญิงพลอยไพลิน  บัวพา โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ผิวพรม โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  รวงงาม โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงณัฐพร  ตันภักดี โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  แน่นอุดร โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงสุวณี  แก้ววงศ์ษา โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงณัฐธิดา  พะวา โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงอรอนงค์  สังคำพันธ์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงอรปรียา  สงษ์จรัสเพชร โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงพมพ์พิชชา  ทองเดือน โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงทิฆัมพร  ขันเงิน โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงถิรดา  อ้วนแพง โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงธัญญารัตน์  เกิดมั่นคง โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงจุฑารัตน์  พูลทรัพย์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงวิภารัตน์  ผุยไธสงค์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงเกวลิน  วงศ์สาคำ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงชนิษฐา  อุดม โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงปิยนุช  นนท์สุรัตน์ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.5 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงจิตติภัทรา  โนนดี โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงอันดา  สะตะ โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงรวิสรา  เรืองศรี โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงรัตนพร  พิมคีรี โรงเรียนบ้านโคกมน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงนิพาดา  แสนบุราณ โรงเรียนบ้านโคกมน 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กชายสุวพัชร  ผ่องแผ้ว โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.4 คณิตประถม
320 เด็กหญิงอรพิมล  การะพงษ์ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.4 คณิตประถม
321 เด็กชายภูมิรพี  จันนา โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.4 คณิตประถม
322 เด็กหญิงนารีรัตน์  สารแสน โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.4 คณิตประถม
323 เด็กหญิงชยุดา  ภูเดช โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงวรรณวิสาข์  จิ๋วนุช โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายพลากร  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงนุชนาฎ  บุผามาลา โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงอรอุริินทร์  กลิ่นศรีสุข โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กหญิงศศิวิมล  วงษ์ซอง โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายปิยชนน์  ภูเฮืองแก้ว โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายณัฐภูมิ  ชัยยะ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายนรินทร์  บางขุนทด โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กหญิงกมลชนก  อารมย์ชื่น โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงธัญญรัตน  แทนธานี โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายวีระพงษ์  นามวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงภวิกา  กาฬสินธ์ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงปวีณา  วงศ์อนุ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กหญิงศรินทรา  อินทร์เพชร โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงภูษณิศา  เทวะดา โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  ผางน้ำคำ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงพิจิตรา  สอนสุภาพ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กหญิงพิยดา  บุญมา โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กหญิงพัชราพร  ทะเกิงลาภ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงวราพร  จำปาบุรี โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงณฐพร  หอมอ่อน โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงพิชญาภรณ์  อุตรพรม โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงสุทธิดา  บัวเขียว โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
347 เด็กหญิงจีรวรรณ  จันทะเนตร โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
348 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ใจสุภาพ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
349 เด็กชายสิทธิชัย  แสนพิมพ์ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงปนัดดา  วงษ์สาง โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงภัทรวรรณ  อุตรพรม โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
352 เด็กหญิงอังศยานันท์  แก้วทา โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
353 เด็กหญิงวิยะดา  ศรีวิเศษ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
354 เด็กหญิงกัญญารัตน์  คงเพ็ชร โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
355 เด็กหญิงรัตนาภรณ์  นามภูเขียว โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
356 เด็กหญิงมุกระวี  เสริมศิริ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
357 เด็กหญิงอารีรัตน์  สุวรรณสุขา โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
358 เด็กหญิงนันทนา  ดาขัน โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
359 เด็กหญิงวิภาดา  สิงหา โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 นางสาวณัฐฐาพร  เจดีย์ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 นางสาวปวีณา  พิมเขตร โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 นางสาวสุวรรณี  สุปัญญา โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 นางสาวสุรีรัตน์  บึงมาร โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 นางสาวธนัชพร  ชัยสุวรรณ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
365 นายปิติพงษ์  คำแผ่น โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
366 นายปิยะพล  คำภาบุตร โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
367 นายศิริพันธ์  หาญภูเขียว โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
368 เด็กหญิงสุธิตา  ไผ่โสภา โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
369 นางสาวธนิตา  สฤษดิ์ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
370 นางสาวปิยะธิดา  วังจันดี โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
371 นายฐิติวัฒน์  กาฬพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
372 นายหนึ่งธันวา  แถมกลาง โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
373 นายจิรวุฒิ  ภูมิบัว โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
374 นายวันชัย  อุตรพรม โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
375 เด็กหญิงนิวรรณดา  จันทนา โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
376 เด็กหญิงสาวิตรี  พรหมหากุล โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
377 เด็กหญิงพัชราพร  กิมุล โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
378 เด็กหญิงนพรัตน์  เพียรหัด โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
379 เด็กชายธวัชชัย  อินธิแสง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กชายพลวัต  แก้วแสนชัย โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายอภิวิชญ์  บัวภา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กชายธีระพัฒน์  ประสมเพชร โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงหทัยชนก  ทองพูล โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กหญิงกวินธิดา  ป้านภูมิ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กหญิงบุปผา  นามวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
386 เด็กชายนรเศรษฐ์  อินทร์รักษา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
387 เด็กหญิงนวพร  ดอนซาม่วง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
388 เด็กชายภาราดร  บุตดีมี โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
389 เด็กชายนวพล  ผูกพันธ์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
390 เด็กชายกฤษฎา  ชุมผาง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
391 เด็กชายกฤษฎา  วรชินา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
392 เด็กหญิงอโนชา  พรมเหลา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงรัศมี  บุญกว้าง โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงอณุภา  ภูตาขำ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงนันชมน  กางบิด โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงศสิมาภรณ์  ศรีภิรมย์ โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงสุวรรณี  วังคีรี โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กชายอชิตพล  บัวระภา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กชายหาญชัย  พลซา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.5 คณิตประถม
400 เด็กหญิงวณิชญา  สร้อยสมพงษ์ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.5 คณิตประถม
401 เด็กชายภูริภัทร  ออมสิน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.5 คณิตประถม
402 เด็กหญิงจิรฐิดา  สิมสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงภัทราพร  ชัยมูล โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 คณิตประถม
404 เด็กชายกรวุฒฺ  บุญหนัก โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 คณิตประถม
405 เด็กชายภูตะวัน  ผงบุญตา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 คณิตประถม
406 เด็กหญิงกนกวรรณ  สาลีสี โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงอารียา  อุทัยดา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงปาริชาติ  พรมมาศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงสุภาพร  ทองดี โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงชาลิสา  สิงห์สกล โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงธาริณี  ศรีมูลทา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงอรณิชา  บัวระภา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงจันทร์ทิพย์  ขัติสอน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
414 เด็กชายอาทิตย์  โลทะราท โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงจิณัฐตา  แสงมะโน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พรหมมาศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงพชิรญา  แก้ววงษา โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงพิชชาภา  กุตัน โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1 ป.4 วิทย์ประถม
419 เด็กชายกวินท์  เจียรวาปี โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงพิชญา  หาญป้อ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงนุดารัตน์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีอ่อน โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงปาลิตา  สีทาดี โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงนราพร  ล้านเที่ยง โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงฐานิกา  ชายทิพย์ โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงอิสราพร  อุดน้อย โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงพัสวี  อุปฮาต โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงณัฐวรรณ  แสนเมือง โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงอรธีรา  พลซา โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงสุภัสนิตา  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงธิติยา  ลมชานะ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 1 ป.6 คณิตประถม
432 เด็กหญิงกานต์ธิดา  อาจสยาม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 1 ป.6 คณิตประถม
433 เด็กหญิงวรรณภา  ลีบาง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 1 ป.6 คณิตประถม
434 เด็กหญิงอุทัยทิพย์  ดวงปา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 1 ป.6 คณิตประถม
435 นายอาทิตย์  หม่อมบ่าว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
436 นางสาวปุณยนุช  ชัยคำพา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
437 เด็กหญิงณิฌา  ชัยนนท์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
438 เด็กชายศุภกร  เสริฐศรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 1 ม.3 คณิต ม.ต้น