รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงนันทฉัตร  ปัญญาจักร โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงณัฐกานต์  วงค์สถาน โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายศิวกร  ม่วงอากาศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายเดชดนัย  แตงเส็ง โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายพงศกร  หล้ากิละ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายดิสนันท์  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายวิชรพงศ์  ต๊ะสูภา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายวุฒิพงค์  ต๊ะสุภา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายณัฐวุฒิ  อุ่นจาย โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายณัฐวรรธน์  มนัสวานิช โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายณัฐพัชร์  เรือนรัตนาโชติ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายเขมทัด  ธนันชัย โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กชายนิติพงษ์  แก้วคือ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงอรภาพันธ์  อินทร์สมใจ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
15 เด็กชายปัณณวัฒน์  บุจินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
16 เด็กชายพุฒิพงศ์  นุปากรณ์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
17 เด็กชายชนะพงศ์  ชูทรัพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
18 เด็กชายณัฐพงค์  ตามา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
19 เด็กชายรัฐฤทธิ์  ปวรรณา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
20 เด็กชายพีรวัส  นามบุญ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
21 เด็กชายปวริสท์  ง่วนเสิง โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
22 เด็กหญิงพชรภัทร  ชัยมณี โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
23 เด็กหญิงธนัชพร  หน่อเรือง โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
24 เด็กหญิงวริศรา  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
25 เด็กหญิงณัฐพร  แก้วนา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงณัฐนร  ถานะสม โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
27 เด็กหญิงณิชนันท์  มโนทิพย์เจริญ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
28 เด็กหญิงมนัชญา  ตาแก้ว โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
29 เด็กหญิงธันยพร  พงศามงคล โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
30 เด็กหญิงสิวินภา  คำมา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงจิราภา  มุดชิดา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
32 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำอ้าย โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ์เปรมใจ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงตวิษา  เนียมพรมลี โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
35 เด็กหญิงบัณฑิตา  ประกอบกิจ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงธนัชพร  วัฒนาสกุลไทย โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงรัตนกานต์  วงค์สถาน โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงธิติวรดา  เอี่ยมสุรโชติ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงพิชญธิดา  ปันชัย โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงวรวรณ  สุุรินทร์ธรรม โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นาทรายปทุม โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  นามบุญ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงเกวลิน  มหาวงค์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงวิภาดา  ใหม่ทองดี โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงพิชชาพร  เจริญกุลธัญกร โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงสุธินี  ปันวารี โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กชายดนุพร  แก้วยศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงธันยพร  น้อยแสง โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงปราณปริยา  คำสม โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงพรนัชชา  เพ็ชรหมู่ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  มาเรือน โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กหญิงณัฐชยา  ป้อจุมปุ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายภูมิพัชร  อัมพรพิศ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กชายอติคุณ  บ้านนาชอุ่ม โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศรีเนตร โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงศิริรัตน์  จินาเดช โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงลลิตา  ป้อมฝั้น โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงวรณิชา  โม่งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
59 เด็กหญิงอลิษา  อุดสาพะแล โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงอมลวรรณ  ขัดสาย โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงนงนภัส  ใจคำ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงนพัสกมล  อนุสาร โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายศุภกร  แก้วแฮ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงกังสดา  สุระเสียง โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงสิรภัสสร  ง่วนเส็ง โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
66 เด็กหญิงลลิตภัทร  สูสา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
67 เด็กหญิงชนันกร  อุตระ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงสิริธันวา  วงค์วาลแก้ว โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงภูมิรินทร์  แก้งเมืองมา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงอิสวาร์ญา  ธะณะแก้ว โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายพีรวัส  สอนหล้าวงศ์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
72 เด็กชายภูริวัฒน์  บริณตวิโรฒ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงปาลิตา  มณีจักร โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กชายชิษณุชา  อุราทร โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงพัชราภรณ์  เพชรพิชัย โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
76 เด็กชายกรกช  ผ่องปัญญา โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงณิชากานต์  ปันวารี โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงกรกช  มือผอ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงนภัสวรรณ  บัวตอง โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงธนัญชนก  กองต้า โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กชายจิรเวช  อินต๊ะนนท์ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กชายรพีภัทร  สุมี โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กชายปฏิพัทร์  โปธิบาล โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กชายสุทธิพงศ์  มาเงิน โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กชายรัฐนันท์  เอี่ยมสุรโชติ โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายวุฒิชัย  เขียวเขิน โรงเรียนอนุบาลวังดิน 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงธนัชชา  ไชยเดช โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงปิ่นปินัทธิ์  กันทะนูน โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงรัตติกานต์  สุวันตา โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายพัทธนันท์  กาวิตา โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายณัฐพล  ศรีมูล โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงบุญยกร  มหาครอง โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงกุลธิดา  สุพพัตวงศ์ โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงพอเพียงรักษ์  สุวรรณแพร่ โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
95 เด็กชายนิติการณ์  นันตา โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
96 เด็กชายวชิรวิทย์  สร้อยญาณ โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงศุจีภรณ์  วงค์ฟู โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงกฤษติกานต์  ภูแข โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงรัญชิดา  ชมภูกาวิน โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงจิรัชญา  รักขุมแก้ว โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.6 วิทย์ประถม
101 เด็กชายปิยะพงศ์  ผ่องกระมล โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายวรกันต์  สันประเสริฐ โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรมสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงนฤมล  ลุงติหวิ่ง โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงพิชชานันท์  จันทรวิเชียร โรงเรียนบ้านห้วยกาน 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงศศิประภา  อินทะยา โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงธัญทิพย์  ภูเวียงจันทร์ โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงสุนิสา  ติดทะ โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กชายชานนท์  หมวกทองคำ โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงยอน  - โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงไอลิษา  กาวิน โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงศรีมอญ  แสงใจ โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายทีปกร  - โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายส่วยหล้า  - โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายณัฐภพ  นันตา โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงสุนิษา  อัปมา โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงพัลลภา  สมบัติใหม่ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงชญาภรณ์  สุภาวงศ์ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงอมรรัตน์  อินต๊ะปาน โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายปิยวัฒน์  สุนันต๊ะ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายกรณ์ดนัย  เดชอูป โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายสหัสชัย  เพิ่มบุญมา โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงขวัญจิรา  เดชาวุธ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงชุติมา  เตชะอินทร์ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงชญาดา  ศุภสวัสดิ์ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  เชียรกิจสุนทร โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายศุภณัฐ  ท้าวเขตร์ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กหญิงไอรดา  ตามูล โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงธัญวรัตน์  โยรภัตร โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงสุกานดา  ยาสมุทร์ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงปิยะนันท์  แก้วเมืองอนันต์ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงชลิตา  ประธานราษฎร์ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงชนิกานต์  ฝั้นพะยอม โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงอลิสา  ใจสิทธิ์ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงสิริวิมล  อิ่นคำ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงพิมพ์รพี  ปัญญาเรือง โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์คำ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงสุพิชญา  กุนามา โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงพิชญาภา  ทาระศักดิ์ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงเมลิสา  บุญวิรัตน์ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกีรติกา  ฟักเจริญ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงอรวรรณ  นันทิสิงห์ โรงเรียนจิรพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายปิยังกูร  มาใหม่ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
144 เด็กชายภูริภัทร  วงค์ขัติย์ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กหญิงกชพร  โชคสุภนัย โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
146 เด็กหญิงกรรกณณิษฐ์  คำปวน โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
147 เด็กหญิงสุชัญญา  ฟองคำตัน โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
148 เด็กชายจักริน  สุริยัน โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายปริญญ์  มณีวรรณ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายวชิรวิชญ์  เปี้ยสุยะ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กชายศุรธีร์  วงค์ไชยวะ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายภูชนินทร์  กำแพงทิพย์ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายอรรฆพล  ไชยพูน โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายปิยวัช  ธาราระคนสุข โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายจักรรินทร์  เทพอาภา โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายธีรวัฒน์  ใจมะสิทธิ์ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กชายนวพร  อะกะเรือน โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงกันต์รพี  ปู่ยาว โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงพรนภัส  เจริญคุณ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายจีรเดช  ตันเจริญ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กชายชัชพิมุข  ปินวิสุ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กชายธนพัฒน์  ชัยชนะ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กชายภูวเดช  รักษาภักดี โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงกมลวรรณ  ปันดิสรณ์ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กหญิงไพลิน  ฉัตรบุรานนทชัย โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายพิชญุตม์  หล้าเป็ง โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กชายมธุวัชร์  ใจสุยะ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงกวินธิดา  สุภาพิน โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงณัฐพัชญ์  เจริญทรัพย์สกุล โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ธรรมสุภา โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงปภาวี  ใจสุยะ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงสุพิชญา  ไชยคำ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงศุภิสรา  ลาธิ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงสุวภัทร  อุปนันท์ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงคณภรณ์  หวยขุดทด โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงนภัสชนก  สามภูศรี โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงภิญญาพัญ์  กัลจาก โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงอภิชญา  กามะแพ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงธีรนาฏ  ศิริอางค์ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ความเพียร โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงนันท์นภัส  แก้วสร้อย โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กชายภคพล  คณารีย์ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงกัญญาภัค  สุรินทร์แปง โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงจันทร์จิรา  วงศ์แจ่ม โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงเบญญาภา  สนินัด โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงจุธาทิพย์  ต่อมสังข์ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงอิสริยา  อุตชมภู โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายปฐพี  ปัญญา โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กหญิงกัญญารัตน์  มาจันทร์ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงพราวฟ้า  ทองรับแก้ว โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กชายพันเทพ  บุญมาลัย โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงอภิชญา  แสนกันธิ โรงเรียนอัยยสิริ 1 ป.6 วิทย์ประถม