รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงเกวลี  ธรรมขันธ์ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  นันตากาศ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายปาราเมศ  สีเหล็ก โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กชายอธิปไตย  ไชยฮั่ง โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กชายพีรวิชญ์  มหาไม้ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชนกนันท์  นันทปาลียอง โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงณัชพร  ป๊อกเชื้อ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายวุฒินันท์  สองจิตร์ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายธีรภัทร์  จี้อินทร์ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายรัฐธรรมนูญ  จักขุเรือง โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายธีรชัย  แก้วเดช โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงธัญชนก  คลีนเพ็ง โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงธัญชนก  มูลรังษี โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายปิยังกูร  ใจมุข โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงกนกนภัส  แก้วบุญเรือง โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงพัชรรักษ์  ศรีใจอินทร์ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพชรรัตน์  มโนวรรณา โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายณัฎฐพัชร์  ทวีจันทร์ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงภาสินี  ปัญโญศักดิ์ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงมนพัสตร์  สิงห์ทร โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงสิริภัทรชญา  ตาไว โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงธนัชชา  เรือนเป็ง โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพิชามญชุ์  สกิจกัน โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงสุพิชชา  เป็งเส้า โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
25 เด็กชายรัฐมนตรี  เมาเตจา โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
26 เด็กหญิงปริชญา  นากุย โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
27 เด็กชายพิทักษ์ภูมิ  กองซอน โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
28 เด็กชายรณกร  วันวงษ์ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
29 เด็กชายปัณณธร  ราศรีกุล โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
30 เด็กชายวชิรวิชญ์  สุภาติ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
31 เด็กหญิงณัฐชยาภรณ์  พิมสาร โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
32 เด็กชายเมธาวี  ชายชุมทอง โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
33 เด็กหญิงวรัชยา  คำโฮ่ง โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
34 เด็กหญิงรัฐธนาพา  มูลรัตน์ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
35 เด็กชายวสวัตติ์  มโนจิตร โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
36 เด็กชายปัญญาวุธ  อุตแจ่ม โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงธนภรณ์  สุนันต๊ะ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
38 เด็กหญิงธัญชนก  พันธุ์ทอง โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
39 เด็กหญิงอทิตยพร  แก้วดวงแสง โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
40 เด็กหญิงปภาวลัญช์  มณีจันสุข โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
41 เด็กหญิงศศิธร  นิราช โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
42 เด็กชายวุฒิภัทร  เนตรงาม โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงศิริรัตน์  กาจง โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงพรปวีณ์  เดชชิต โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
45 เด็กชายเกรียงไกรวุฒิ  อุตแจ่ม โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กชายรุจน์ธกานต์  มูลรินต๊ะ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงพัทธรินทร์  ตุลา โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงปวัณรัตน์  อาษากิจ โรงเรียนใบบุญลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กชายเกียรติวัฒน์  สมบัติใหม่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายภูมินันท์  ชมภูวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายณัฐนนท์  วนาสินสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายณัชวนนท์  แสนสองแคว โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงวชิรญาณ์  วงศ์ทองแท้ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงธัญลักษณ์  บุญหมื่น โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงสุชานาฎ  ยาทอง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายกิตติคุณ  เขื่อนเพชร โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายธันวกร  รุ่งสว่าง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กชายวชิรพล  แสนไชย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายภัคพล  คิดชอบ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายจัตวา  คำวังพฤษ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายปรเมศวร์  ยศประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กชายธนโชติ  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายจิรพิพัฒน์  สมสาร โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงมานา  ปันอ้าย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กหญิงวริศรา  วงค์คำปัน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายอมเรศ  เสนาธรรม โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายภัทรดนัย  อินต๊ะหมุ้น โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กหญิงลวิตรา  ใจสุยะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงนฤมล  วัตจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กชายภูวรินทร์  ยศถาวร โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กชายกันตพงศ์  เชิงดอย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายธาวิน  คำวังสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายปฏิภาน  บุญสม โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายชยากร  สมุทรคำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยมงคล โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงศศิธร  เฉิดฉายเกียรติ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กหญิงปราณปรียา  โนสัก โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงวนัสนันท์  เทพขาว โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงทัณฑิกา  มูลกลาง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงชนิดาภา  ไพรินทราภา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กชายภูมิระพี  มะโนเพรียว โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กชายจักรกฤษณ์  พรมมาแบน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กชายสัฏฐิมงคล  บุญสิน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายคงฤทธิ์  ทองวิเศษ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายนิธิกร  นันทบุญ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายธนานนท์  เทพประสาร โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กหญิงศรัณย์พร  ผุสดี โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กหญิงอภิษฎา  คำบุญเรือง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงวชิรญาณ์  รัตน์จันตา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงณิศาชล  ดัสดีสอง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายปรมัตถ์  ตาคำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงพัชรินทร์  สิงห์ทองแท้ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายปิยะพงษ์  เรือนมณี โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กหญิงปภาวรินท์  บูรพา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายนฤบดินทร์  สุทธิชัยพิชาติ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงนภัสสรณ์  บุหลัน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กหญิงกัญญ์วรา  กันทะทรง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 คณิตประถม
98 เด็กชายสุวิศิษฎ์  คำแร่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
99 เด็กหญิงปิยะดา  พรมพิงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
100 เด็กหญิงกุลนารี  เลือดนักรบ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
101 เด็กหญิงพัชรพร  ทองหยิบ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
102 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ลายนารี โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
103 เด็กหญิงพรกมล  มณีกาศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
104 เด็กหญิงณัฐชา  ปละอุด โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
105 เด็กหญิงพรลภัส  ยูชิโบริ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
106 เด็กหญิงภัทราภรณ์  ทองกลาง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
107 เด็กหญิงธีราภรณ์  ปัญญาเยอะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
108 เด็กชายวรากร  นนทโชติ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
109 เด็กหญิงคณัสนันท์  ชัยสุวรรณรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
110 เด็กหญิงญาณินท์  ติยายน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
111 เด็กชายภูวดล  ราชสัก โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กชายเอกนริศ  จินดา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายธนากร  นันท์ตา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายกฤตนัย  ใหม่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงอภิสรา  วังพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
116 เด็กหญิงวรัชยา  แสนหมื่นแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
117 เด็กชายภูริพิชญ์  ขัดสงคราม โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
118 เด็กหญิงกรรณิกา  วังขาว โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 คณิตประถม
119 เด็กหญิงพิมพ์นิภา  คิดชอบ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายสิรภพ  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายชูยศ  อิ่นอ้าย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายภูริณัฐ  อุดมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  อ้อยหวาน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กชายธนพล  สมคิด โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายฐานาพัทธ์  ตากาศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายปารนัท  สุภาจีน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายญาณวัฒน์  ฝั้นต๊ะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายธีร์  ศรีตระกูลวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงเกษกนก  ปิยสิรานนท์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงศิริวราพร  แตบุญ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงจินต์จุฑา  วงศ์ศรีใส โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงชนมณี  ผาสุก โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงรพินฑ์นิภา  สะโสดา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงนิชกานต์  นันตี โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงอรนิภา  ตั๋นตุ้ย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงนิชานันท์  จายโจง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงธณัญชนก  จอมขันเงิน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงรวิสรา  จินาติ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสนทา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายธนัญชนก  ทองสว่าง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกชกร  แดงตา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงวรัทยา  คำพวง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กหญิงณัฐสุดา  สบบง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงชญาณิศา  มะโนชัย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายพีรพล  อภิวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายพัทธนันท์  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
147 เด็กชายพีรณัฐ  ทาเกิด โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายสุทธิโชติ  อิสระภาพ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กชายธุวานันท์  เอียดสี โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายกฏัญญู  หลวงใหญ่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กชายณัฐนันท์  มูลธิ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กชายณัฐพัชร์  ปันแจ่ม โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
153 เด็กชายปรพรรณ  เปียงน้อย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
154 เด็กชายจิรประพัฒน์  สัตย์จริง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
155 เด็กชายจิรายุ  นามพร โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงนิติธร  ณ ลำพูน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
157 เด็กชายพัทธดลย์  สุริยจักร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงพัชรกมล  สุชลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
159 เด็กชายกิตติภูมิ  ปละอุด โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายศิรวิชญ์  ศรีวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงธุวดารา  แก้วลมูลธิคุณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
162 เด็กชายสินรวิชญ์  สหัสแปง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายนักบิน  มารอด โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงธนกร  ถือพลอย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงสิริกมล  ดวงบุรงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
166 เด็กชายปิยวัฒน์  ด้วงทรง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงณัฐชาภร  คำภีระไพร โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงปรีณศิริ  ใจคำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงวารีนิธิ์  หน่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงนภัสสร  โพธินาม โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงนภัสวรรณ  สบบง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงจีรนันท์  บำรุงสุข โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงวรวลัญช์  หน่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงนภัสสร  สุริยจักร์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปุณยวีร์  เกตุบุตร โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงมีสุข  หมื่นสุข โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงตฤนกร  พูลสระคู โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงยศาธร  วรรณโร โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงนัฏฐา  คินาสิน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงปาณิสรา  แสนโบราณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงจิดาภา  เร็วการ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงอารินทร์ดา  ชัยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงคีติกา  จันทะโพ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงกนกพร  อุ่นอุโมงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงปิยธิดา  ธิสาระ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงธารทิพย์  ชำนาญณรงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กชายสหชัย  ชมภูรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายอนุกูล  ริยาธง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายธนภูมิ  อบอุ่นเชย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายธีรวุฒิ  เกษมสุขเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายกรวิชญ์  สังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายธุวานนท์  พุทธิมา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายพชรพล  รักบางบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงณิชกมล  ใจพงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงวิชญาดา  บ่อสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงมีนา  จีนอนันต์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงภัทรจาริน  ปละอุด โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงจุฑามาศ  ช่วยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กหญิงสกลสุภา  ศิริปรุ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงเนตรนภา  ภาณุมาศรัศมี โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงนภาพร  คำเสม โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงชลธิดา  ณ เชียงใหม่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงทิพย์จุฑา  สินธุยี่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงธิติยา  อุตรศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงธัญจิรา  ยะมะโน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพัชรา  สุทธรังษี โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงปัณฑิตา  กัันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงสิริกร  ไวว่อง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงศศิธร  สิงห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กชายเจษฎาภรณ์  สุธรรม โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงปภาวรินทร์  จันทิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงปริศา  สิงห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงธัญญรัศม์  กาคำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายกฤตานนท์  อักษรทัย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายศรัญญู  กันธะธง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงฐิติภา  วงศ์คำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายวิรวัฒน์  สมรภูมิ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายศุภวิชญ์  ณ ลำพูน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายกรัณย์พล  ล.สุวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายธีรนัย  ไชยลังกา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กชายวรากร  อ่อนสุระทุม โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กชายณฐนน  ปฐมพงศณต โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายธนกร  เพชรดี โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายศุกล  ยะวงค์แก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายวรินทร  ปัญญาด้วง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กชายศุภกฤต  ปันแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กชายชัยภัทร  บุญเฉลียว โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงจันทรกานต์  สิงห์โตวันนา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงจิระวิภา  แจ้งสว่าง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงปรีดานันต์  มีกลิ่น โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงสุพรรณิษา  โทลา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงรุจรวี  มณีไชย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงธนพร  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงปิยฉัตร  ศรีวิราช โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายรัชพล  ธิวงค์คำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายนนทนพงศ์  ถาน้อย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายพงษ์นรินทร์  ใจกาศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายจักรกฤษณ์  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แสงสุธีสถิต โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงณัฐณิชา  แดงชม โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กชายกษิดิ์เดช  สต๊วด โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงพิมพ์รตี  ระฉัตร โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงธิติมา  จอมทัน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายธีระดนย์  ชัยมงคล โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายเชิดชัย  เชิงชัย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายนนทวัฒน์  มะโนวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายพนัชกร  ธรรมสาร โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงธัญญารัตน์  คำฟู โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงรินทร์ลภัส  ศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงวริศรา  โพธิวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงจิรัชญา  เมฆิน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.4 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงกนกวรรณ  พินโยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กชายด้วยเกล้า  สุวรรณเตชา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายแผ่นฟ้า  บุญอุปละ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายมหาสมุทร  บุญอุปละ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงอนัตตา  อิ่นอ้าย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงอภิชญาน์  ปัญญาสัก โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงภัทรวดี  มหาพรม โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงจิรัชยา  หล้าเมา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงพีรยา  ผุสดี โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กหญิงศิริกัลยา  ขัติเรือง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงณัฐชา  แดงชม โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงขวัญหทัย  สมทิพย์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กหญิงณัฐณิชา  ใจมุข โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายธนกฤต  มั่นสายทอง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงวราภรณ์  โปสา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงฉัตรียา  ปันต๊ะถา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงสุธาศิณีย์  ริพิมภา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
270 เด็กชายคณิน  กาพันธ์สิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กชายธนกฤติ  วิจันทร์โต โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กชายกฤตภัค  สินประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายมนัญชัย  วงศ์จา โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายวรเมศร์  วิเศษสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายชยพล  เวียงเดช โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศรีคำสุข โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงธวัลรัตน์  บุญมากาศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงรักษิกา  ดำธรรม โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงธัญศญา  นันติ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงศรุตยา  คำภีระ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงจิรัชญาพร  ไกรพล โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กชายวชิรวิทย์  น้อยสะปุ๋ง โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กชายธีระพัฒน์  วรรณบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายสิรวิชญ์  จะวะนะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายธนภัทร  ธิพิงค์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายกิติศักดิ์  โยฮันเลาะ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
287 เด็กชายสิรวิชญ์  ดาสูน โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
288 เด็กชายเกียรติศักดิ์  ท้าวพรม โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
289 เด็กชายกฤตพจน์  ชมภูกาศ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
290 เด็กชายศุภณัฐ์  จันกิติ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงสมัญญา  ดงกาฟู โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายศุภกร  แสงสุขศิริ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงรัตน์ชนก  ก๋าติ๊บ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กชายวัชรกรณ์  พวงสุดรักษ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
295 เด็กชายธีรภัทร  วงค์ใหม่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
296 เด็กชายพันธกานต์  จี้ยศกาบ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงกฤตพร  พันธชาติ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงชญานิศวร์  เป็งดอย โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงศวรรยา  หวานแหลม โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงสุรภา  ปันแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงอรอุรินทร์  ปละอุด โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงภัทรศยา  อำทำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงญาณิศา  นาคอุดม โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงญาณภัทร  ยะสง่า โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงชนิตา  วงศ์ฝั้น โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
306 เด็กชายณัฐชานนท์  พรมเสพศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงชนิดาภา  นันทภิญโญกุล โรงเรียนอนุบาลลำพูน 1 ป.5 วิทย์ประถม
308 เด็กชายวรปรัชญ์  จรมาศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
309 เด็กชายณัฏฐัย  กาวินคำ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
310 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  หน่อใหม่ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
311 เด็กหญิงชวิศา  ด่านปิยโชคกุล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
312 เด็กชายเพชรมงคล  แดงสัก โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงณัฐชยา  ปาลี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กชายธนวัฒน์  ฤาชัย โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กชายนนทัช  ตรงภัทรพล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กชายรณกร  เรือนแพง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กชายธีวรุตม์  ธรรมขันธ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กชายธนทรรศน์  เครือมณี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กชายพีรภัทร  ต๊ะนันกลาง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กหญิงธัญรัศม์  กาบเกษร์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กหญิงธัญรดา  ยะคำป้อ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
322 เด็กชายอธิภัทร  ปกปิงเมือง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
323 เด็กชายณรัญเดช  เรืองศรี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
324 เด็กชายวรภัทร  กัมปะหะ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
325 เด็กชายภูวเดช  ชมภูธัญ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กชายพงศธร  สิเนหะบุตร โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายศิวัช  ไชยมงคล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กหญิงสุพิชญา  ชอบธรรม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
329 เด็กชายธนกฤต  รัตนพงศ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
330 เด็กชายคณพศ  รอดคง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
331 เด็กชายรชา  ระโพธิ์ทอง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
332 เด็กชายหฤษฎ์  ปันทะโชติ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
333 เด็กหญิงมนัญชยา  หน่อใหม่ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กหญิงธันยพร  สารกาศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงจรรยพร  มูลศรี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กชายปภังกร  ประดิษฐ์วรกุล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายราชณรงค์  ปินตาดง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กชายชัพวิชญ์  ตันตรา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายธนวัตพล  มะโนพิงค์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายณัฐชานนท์  สารกาศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายฐิติณัฐภูมิ  พีรวาณิชกุล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงทิพย์รัตน์  สุนทรลาภ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายชัยพร  ศรีตานัน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายพีรวิชญ์  มาเขียว โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กหญิงอริสา  ณะวงค์จักร โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงปัณฑิตา  ทิมพิทักษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงนันท์นภัส  พันวัน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงสุพิชญา  บุญทากลาง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายปรัชญา  ก้างออนตา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กชายณัฐภัทร  จันตาเมือง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กชายนิธิวิทย์  อะกะเรือน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายสุวิทวัฒน์  กัณทาทรัพย์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กชายณัฐภัทร  แก้วอุ่น โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงกมลชนก  น้ำจันทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กชายปิลันกรณ์  กฤษณ์กลาง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ปัญญาแก้ว โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กชายธีรภัทร์  แสนทะวัน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
358 เด็กชายกฤษณพล  เหมือยรินทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
359 เด็กชายญาณวุฒิ  วงค์ฝั้น โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
360 เด็กชายอภิวิชญ์  มูลมั่ง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
361 เด็กหญิงรมย์รวินท์  เนตรงาม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
362 เด็กชายปัณณวิชญ์  ภคบวร โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
363 เด็กหญิงพัณธิชา  ผัดวัง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กชายปัญญากร  จินามา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายอนาวิล  ขวัญสง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายพีรพัฒน์  หมื่นศรีวงค์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กชายธนากร  ริบแจ่ม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
368 เด็กชายนฤภัททร์  ไชยสลี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กหญิงพิชญ์พิชชา  สุเรียมมา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กชายชยกร  ปฐมกฤษฏ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กชายศิวา  กาปัญญา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กชายศุภกร  ปั้นสนิท โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กหญิงพิชชานาฏถ์  อย่างสุโข โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงปรัญญาพร  บุญธิมา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กชายณัฐนันท์  อุ่นต๊ะ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กชายจารุวิทย์  กิณเรศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กหญิงพัชรพร  ไชยวันนา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กชายพุฒิพงศ์  ยศน่าน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายนิชคุณ  อินธิยศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงจิรัชญา  คำธิตา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
381 เด็กชายกัญจนะ  รอดคง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
382 เด็กหญิงวรพิชชา  วีระนิติสกุล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
383 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  กาญจนประโชติ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
384 เด็กชายณัฐนัย  เฉลิมกิจ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
385 เด็กหญิงเขมินทรา  บุญอุปละ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
386 เด็กชายอิทธิพัทธ์  คำเหล็ก โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
387 เด็กชายกิตติภณ  สว่างเลิศวงศ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
388 เด็กหญิงนันทิชา  กองอรินทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
389 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปวงคะเล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
390 เด็กชายจิรเดช  คำปัน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
391 เด็กชายปพนธีร์  ปัญเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
392 เด็กหญิงพาขวัญ  เยอเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
393 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ตาเจริญเมือง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
394 เด็กชายปวริศร  ตันวิจิตร โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
395 เด็กชายจิรกิตต์  กาสกูล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
396 เด็กชายวรวิช  ไตรรัตน์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
397 เด็กชายกวิน  กันธาเดช โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
398 เด็กหญิงสุชานันท์  แสนแก้วกาศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
399 เด็กชายปัณณทัต  อินทนี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
400 เด็กชายภัทรพงศ์  ทิวะมงคลวัฒน์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
401 เด็กชายนนท์ปวิช  จันทะราชา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
402 เด็กหญิงปพิชญา  อุตมะดวงแจ่ม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงวรรณนภา  พรมโลกา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
404 เด็กชายวรากร  เภาหว่าง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
405 เด็กชายปุญญพัฒน์  จายโจง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
406 เด็กชายชยพล  ใจพรมมา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
407 เด็กชายภูมิพัฒน์  อุตศิลป์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
408 เด็กหญิงฐิตารีย์  ใจใหม่ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
409 เด็กหญิงสุภัสสรา  เข็มลาด โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
410 เด็กหญิงสริตา  ขันธะโชค โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
411 เด็กชายพงศ์ภรณ์  สันติรักษ์สกุล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
412 เด็กชายกล้าตะวัน  สิทธิกัน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
413 เด็กชายธีระโชติ  ฟูใจ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
414 เด็กชายปกฉัตร  จริยา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
415 เด็กหญิงธีรนุช  บุญมา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
416 เด็กหญิงธัญพิชชา  เพชรวรรณากุล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
417 เด็กชายลัทธภูมิ์  ลีลาเลิศเสถียร โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
418 เด็กชายทัศนกร  จันทร์ต๊ะไพสน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
419 เด็กชายกันตพงษ์  ปันเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
420 เด็กหญิงณัฐชนก  เสาร์ไพรสณฑ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
421 เด็กหญิงชญานิน  มณีขัติย์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
422 เด็กชายไกรฐิพงค์  ภัทรพงศ์ชัย โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
423 เด็กชายกันตภณ  ฟองอินทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
424 เด็กชายภูริณัฐ  เอี่ยมระหงษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
425 เด็กชายจิรโชติ  อุตรศักดิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
426 เด็กชายณภัทร  ทองถัน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
427 เด็กหญิงฐิตารีย์  เสนเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
428 เด็กชายปรเมศ  เนตรงาม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
429 เด็กชายภูมิพัฒน์  วัฒนานุกูลสิทธิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
430 เด็กชายณัฐนนท์  จันดา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงบุญทิพ  ธรรมชาติ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กชายธฤต  เที่ยงบูรณธรรม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กชายพีรวิชญ์  ฐานันตรานนท์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงศรัณย์พร  พรมแก้ว โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กหญิงพิมพาภรณ์  อินคำ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กชายสุปัญญา  แซ่ก๊วย โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงภัทรภร  ไชยวงค์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
438 เด็กหญิงบุญญิสา  ไชยนวล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
439 เด็กหญิงธันย์ชนก  ไชยวงค์วรรณ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
440 เด็กหญิงจิตราธัญญ์  คำเตจา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
441 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ปิ่นสกุล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
442 เด็กชายวิศว  สมลิคุณ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กชายศิวกร  อินทรตัง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายอดิศร  แก่นสมบัติ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กชายชัยภัทร  วิไลวัลย์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กชายสุกฤษฎิ์  ทาสิทธิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
447 เด็กชายภูวเดช  พิมพิลา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
448 เด็กชายเศรษฐศิษฎ์  กันหาเขียว โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
449 เด็กหญิงณัฐนภัสสร์  ระดาพันธ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
450 เด็กชายรชต  ซางสุภาพ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
451 เด็กหญิงเพชรน้ำบุษ  วิศรุตวณิช โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
452 เด็กหญิงรษา  เป็งปัน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
453 เด็กหญิงสิริลดา  วงค์คม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
454 เด็กชายณัฐพัฒน์  คำเสมอใจ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
455 เด็กชายภูริวัฒ  สุริยะ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
456 เด็กชายปภังกร  สุขสุพลสิริ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
457 เด็กหญิงณิชาภัทร  พงษ์ปัน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กหญิงนภสร  เสียงสูง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
459 เด็กชายธณัชพสิษฐ์  สุวรรณเรือง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
460 เด็กหญิงสิริขวัญ  อินสอน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
461 เด็กหญิงพิมพ์อาภา  ทองนอก โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
462 เด็กชายภูผา  สิทธิขัติย์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
463 เด็กหญิงปริยาภรณ์  ลือชัย โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
464 เด็กหญิงปรียาดา  ขามะวัน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
465 เด็กชายภูวิศ  สุภสินธุ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
466 เด็กชายกฤษฏิ์  กาวีละ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กหญิงชนัญธิดา  อินต๊ะเหล็ก โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กชายธนภัทร  คำมี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
469 เด็กหญิงภาวิดา  คำปันนา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
470 เด็กหญิงสิรินทรา  เตจ๊ะ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
471 เด็กชายดนุภัทร  ทาเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงณัฐธิดา  หล้าพุฒิ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงอรกัญญา  ทานท่า โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงโยษิตา  กาปัญญา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายชลพัฒน์  มูลย่อง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายปัณณวัฒน์  นารินทอง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายไกรสิทธิ์  มิตตาภรณ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงธิตาพร  เจริญไธสงค์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงคณิตา  คงคล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายนรินทร์  ทิวงศ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงนันท์นลิน  อุตอุโมงค์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงกานต์ญาดา  มะโนเนือง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงสุพิชญา  วันอ้าย โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กชายกรวิชญ์  ณ ลำปาง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงปาณิสรา  ดวงสว่าง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงยูจีอึน  - โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กชายณัฐภัทร  เทพมณี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงพนิชญา  สมพฤกษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กชายธีรภัทร  กองทอง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กชายสรัล  ขันคำ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ใจคำวัง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงกมลพร  ภาคอุทัย โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงอริสรา  ธนุสินธุ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงสิริรักษ์  จันทร์ปราช โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
495 เด็กชายวุฒิภัทร  นาพิมพ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงอภิชญา  สมวะเวียง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
497 เด็กชายเอื้ออังกูร  ผัดสัก โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงกชพร  วงค์คม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงภัททิยา  เหล็กตั๋ว โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
500 เด็กชายณัฐชัย  ชัยศรี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงชาลิลญาพร  ไชยวงศ์สิงห์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
502 เด็กชายธนกฤต  ศรีพฤกษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
503 เด็กชายภัคพล  หงษ์สามสิบหก โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงศานันทินี  โสภา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงณ้ำใส  วงค์นันตา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงธัญญรัตน์  สมศรี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
507 เด็กชายศุภชัย  สินธุวงค์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงสุภชา  จันปันขว้าง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงนันท์นภัสร์  เดชชิต โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงพรชนก  อุ่นบุญธรรม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงชนันท์ภัสส์  ตาเจริญเมือง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงฐิติวรดา  สิงห์ขา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงพิชญ์นาฎ  สิทธินนท์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงแป้ง ธิษะณา  ศรีเพชร โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงพิมพ์นารา  คล้ายแก้ว โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
516 เด็กชายศุภณัฐ  ศรีวิชัย โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
517 เด็กชายชูชัย  ศรีบุญเรือง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
518 เด็กชายดารากร  ลิ้นฤาษี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงชญานี  สวัสดิ์อารี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
520 เด็กชายธนาวัฒน์  ศรีบัวนำ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงกมลพรรณ  จันทิมา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
522 เด็กชายณัฐภูมิ  พันธ์เดช โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
523 เด็กชายบารเมษฐ์  เจียระสุพัตรา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายวีระพัฒน์  ไชยวัณณ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงเก่งสุพรรลกัลยา  วิจิตรรัตนไตร โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายสิรภัทร  สวาลึก โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงวรภาส์  ลาดกำแพง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงภูษิตา  จันธิมา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายธนาธิป  ชัยอักษร โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายภานุวัฒน์  งามไพบูลย์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายกฤติพงศ์  ธนาพิสิษฐ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงพิชญาภา  พัฒนตั้งตระกูล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงรุจิกร  ด้วงสุยะ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงสุภนันท์  เปาะทองคำ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงณรกร  คำมาจันทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงณัฏฐณิตา  นึกได้ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงชนิดาภา  มงคลเกิด โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายจักรกฤช  ปันดิ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงตุลยดา  คำบุญเรือง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายชโยทิต  ยาชะวันนา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงฐิติวรดา  สุขจินดา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงเกวลิน  สุวรรณเลิศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงชินภรณ์  กันธิยะ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กชายณัฐภัทร  จี้อินทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงอนัญญา  ศิริสุข โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กชายรัชชานนท์  สุวรรณวลัยกร โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กชายธันวา  จันต๊ะรังษี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กชายอมตะ  เกตุประจักษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กชายธนวัฒน์  เจริญทอง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงวรรธนพร  มหาวันแจ่ม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงเพชรลดา  ตาพรหม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายกฤษณพล  คำพิชัย โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายพชรพล  พิมสาร โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงวณิชญา  มะโนชัย โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงพลอยชมพู  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงวิมลณัฐ  สมพัตร์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงทิฆัมพร  ขว้างแป้น โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ต๊ะดุก โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงธัญชนก  วรรณอนันต์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายกฤษณพงศ์  บริภารักษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงสิรภัทร  เป็งทา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายณัฐวุฒิ  จินาเดช โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายศุภกิตติ์  อุดม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายเมธัส  มะโนเพ็ญ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายชยพล  วิธี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายณพล  มหัทธนวุฒากร โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายณฐกร  คงปรีชา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายณัฐวุฒิ  ปินตาวะนา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงกรพินธุ์  ลุงทอง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายวุฒิพงศ์  สมวะเวียง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายชยางกูล  วงศ์วาท โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กชายพุฒิพงศ์  สุนทรศารทูล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงชาลินี  ปลื้มใจ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กชายคณิศร  คนกล้า โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายศิรภัทร  ร้อยทุย โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงจิราภรณ์  ปาระมี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงณวภัสร์  คำภิคำ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงกัลยทรรศน์  สันทัดการ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายเตชัส  ทั่งเรือง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายการัณย์  คำแสน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายนิธิพร  พรมมาแบน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กหญิงนันท์นภัส  เป็งนา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงวรรณษา  คำปา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงหทัยรัตน์  เรือนเป็ง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงญาณิศา  สุทธิวงศ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงชนินทร์กานต์  อูปคำแดง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายฐิติพันธ์  ยะใจ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงรมิดา  ไชยวงศ์คำ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงปุณยวีร์  ปลูกปัญญากุล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายภัทรโชติ  สุนันต๊ะ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กชายกาจณรงค์  ขันติวรพันธุ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงคุณัญญา  สุทธสนธ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายชินานนน์  ไชยวงศา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงศุภัชญา  อุนจะนำ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กชายชินโชติ  พรมมาแบน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
596 เด็กชายบรรณวิชญ์  ศรีบูชา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
597 เด็กชายศุภัสกร  จี้ระมาตย์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงศรัณย์ลัดดา  ทองจร โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
599 เด็กชายญาณพัฒน์  กันยาธง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
600 เด็กชายกมลวรรธ  แก้วหล้า โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
601 เด็กชายภัทรกิตติ์  แก้วดุลดุก โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงเอื้ออังกูร  ชมภูพงษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
603 เด็กชายอธิษฐาน  ปิ่นเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงชนกานต์  จันทะวัง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
605 เด็กชายชิษณุพงศ์  ต่อสวย โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
606 เด็กชายพงษ์พิทักษ์  ดวงวะนา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงธีรยา  ภัทรดิสพงษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
608 เด็กชายณัฐวัฒน์  สุริยันต์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงปาณิสรา  โนโชติ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
610 เด็กชายทรงพล  ณ คำตัน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงอัจฉริญา  อินทะพงศ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
612 เด็กชายวทัญญู  ว่องธนสาร โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
613 เด็กชายธนดล  พิลาแดง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงขวัญข้าว  วงศ์ชัย โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
615 เด็กชายวรากร  โพธิ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  นามสาม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงปริยาภัทธิ์  เปาะทองคำ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงอชิรญา  พรหมสิทธิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงชุติมาตา  จันทนุปาน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงมนัญชยา  คำพินิตย์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงปาณัสรา  โนโชติ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
622 เด็กชายธนภัทร  พรหมณะ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
623 เด็กชายพชรวรรต  นันตากาศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
624 เด็กชายควรรักษ์  ไส้ฝ้า โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงภานิชญาดา  รัตนงาม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงนภัสกร  สิงห์คำ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  มะโนใจ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงนฤภร  ศรีคำปัน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงชลิดา  ใจยาใหญ่ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงรักกมล  สมบูรณ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงธนภรณ์  ปัญญาโกษา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงณฐพันธุ์  ชื่นหมี้ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำเหล็ก โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงไปรยา  จินามา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
635 เด็กชายนิธิศ  กาวิละ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
636 เด็กชายกันตภณ  ธรรมขันธ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
637 เด็กชายภาณุวัตน์  ห้าวหาญ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
638 เด็กชายภาณุวัฒน์  กิติวรรณ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กชายจิรภัทร  ติ๊บปาละ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายภาณุวัฒน์  ปอใจ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กชายสรวิชญ์  ผลมานะ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กชายปรณล  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงอรพรพรรณ  แฝทองดี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงนิศารัตน์  ไทยกรรณ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กหญิงภัสร์ชนกพร  ชลมนัสสรณ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงธนพร  ประมูลสิน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงนัทนดา  ผัดดวงเป็ง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงปวริศา  กันทะดี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงฐิรัฐิติกานต์  ทนันชัย โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงอัญชลิกา  ยอดยา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงปุณยนุช  แซ่ฟ่ง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
652 เด็กหญิงวิสาข์รักษ์  จินาจันทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงประภาวรินทร์  หลักมั่น โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กชายธันวา  คำจูมจัง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงปภานภัส  จันทร์ชัย โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
656 เด็กชายพชรพล  มูลงาม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
657 เด็กชายณภัทร  ศรีฟอง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
658 เด็กชายนารยดิษฐ์  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
659 เด็กชายดนัยพล  ใจพูล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงมนัสนันท์  หอมสุวรรณ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงเหมรัตน์  มะโนชัย โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงศศิวิมล  สุวรรณชีพ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงอชิรญา  จันทร์พรหม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
664 เด็กชายผดุงเกียรติ  นันใจป้อ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
665 เด็กชายณัฐชนน  เสมอใจ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  จันทร์ชาติ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
667 เด็กชายสิทธิพงษ์  สมบัติใหม่ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
668 เด็กชายปภาวิน  ระดาพันธ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กหญิงปณิตา  ศรีสว่าง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กชายธัญย์พิชญะ  ประกายวิทย์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
671 เด็กหญิงพิริยา  วงศ์ต๊ะ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงกมลชนก  นพเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
673 เด็กชายกฤตภาส  จำปาวัลย์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
674 เด็กชายพิทยอมร  ตุลยาพิพัฒน์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
675 เด็กชายภาณุรุจ  คำดี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงพัฒน์นรี  อาทิตย์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงฐิติภรณ์  แสนนวล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงนฤภร  สุตาราม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงปิยธิดา  แซ่โต๋ว โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงกฤตพร  ณ ลำปาง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กชายพีรพล  ศิริแก้ว โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงณัฐกาญ  จันดา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงทิพยาภา  อารุณ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
684 เด็กชายพิพิฒน์พล  ขาวสัก โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงวิรุฬห์กาน  ธรรมศรีใจ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
686 เด็กหญิงภัทรภร  ตันอนุชิตติกุล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงปิยะรัตน์  ทะพิงแก โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ฟักทอง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
689 เด็กหญิงนราภรณ์  พรหมมาวิน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
690 เด็กชายพชรพล  อ๊อดเดช โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
691 เด็กชายภัทรวรรธ  ยานะศักดิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
692 เด็กชายพิชัยยุทธ  สมป่าสัก โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
693 เด็กชายนิติธร  สิทธิราช โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงสุชานรี  อาทิตย์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
695 เด็กชายรัฐภมิ  รัตน์มุข โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงสุทิศา  เกื้อคีรี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
697 เด็กชายภัทรดลย์  คำภิระ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงวรปภัสร์  สุทธสนธ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงเมธปรียา  พัดวี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงอัยริสา  ปัญญาเลิศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กชายนิภาธร  บานหฤทัย โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กชายสิรวิชญ์  ติ๊บธง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กหญิงชมพูนุช  ปันดอน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงยศวดี  กันภัย โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กชายชนัฏฐ์นันท์  เรือทะมิน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
706 เด็กชายธนกฤต  ยาวิละ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กหญิงชวัลลักษณ์  จีรัตน์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กชายกิตติกร  กันทายอง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กชายจิรกร  จิรัฏฐพรพิรุฬห์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงปรวีร์  ทะไชย โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายภัทรชัย  ไชยวงค์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กชายภูเบศ  ศรีทรายคำ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กชายภูมิรพี  จุลธง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงกฤตยา  อินต๊ะพิงค์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กชายทักษ์ดนัย  บุญสุวรรณ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงณัฐชา  ผุสดี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงภัทรวดี  แปงกันทา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กชายชยานนท์  มูลเรือน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงธมนวรรณ  ธงสอง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กชายจิตบุณย์  กุลจันทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายวรภัทร  ตาลศรี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฝั้นกาศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
723 เด็กชายวีรภัทร  พรวนหาญ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
724 เด็กชายศกลภัทร  อธิกุลอนันต์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
725 เด็กหญิงศิริธิดา  วงษ์โสมะ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
726 เด็กชายชยังกูร  ตันใจ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงศศิวิมล  เจริญกิจ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายปิยธิดา  จุลวิวัฒน์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กชายสัณห์มนัส  เหล็กยอง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กชายศรัทธนิตย์  สารพฤกษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงจุฑามาศ  ปาระมี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงธัญกมล  ใจอักษร โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กชายธนธัส  พรหมเถาว์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงนรมน  จินาอิ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กหญิงเกษราภรณ์  ทะสุใจ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กหญิงพรชนก  มูลยาบ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงปวิชญาดา  ทาคำ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงปานชนก  แสงสัก โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงณปภา  ปันทะอิน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงธารทิพย์  วงค์แสนศรี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
741 เด็กชายวสุพล  สงวนแพทย์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงธวัลรัตน์  สมจิตร โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปวนหนอง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงพรรณราย  ปัณเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
745 เด็กชายปัณณวิชญ์  จะงาม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
746 เด็กชายชิติพัทธ์  อนันต์ไชย โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กหญิงณัฐสุดา  กลิ่นโอชา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงกรณิชารีย์  ศรีเทศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงมนัสรพินทร์  โพธิพฤกษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงจิรัชญา  ปัญญาทา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  นำปูนสัก โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงกชกร  จันทร์โพธิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงชริษศญา  อุตตะมะวงค์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงปาณิสรา  ขันธง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงพชรคุณ  เพชรนิล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กชายหัตถชัย  ธำรงโรจนโกมล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงณัฐภัสสร  สุนทรลาภ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กชายปัญญพนต์  ถาวิโร โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กชายภูริพัฒน์  สีเขียว โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงกวิสรา  กิตติวรรณ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กหญิงกมลชนก  ชายพฤกษ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงสุชานรี  ศรประสิทธิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กชายเกริกก้อง  วงศยา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  อิกำเหนิด โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กชายนโม  พิริยะภาส โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กชายวรภพ  ปัญญาวีระวงศ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
767 เด็กชายกฤษณดนัย  ศรีดวงติ๊บ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กชายพีรพัฒน์  ชุ่มพระวงศ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
769 เด็กชายธนกร  อิ่มศรี โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงจิรัชญา  คำบุญมา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กชายอภิตชาติ  ตีแก้ว โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำวินิจ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงธัญชนก  เคหะสมบูรณ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กชายภาณุพันธ์  กันยวง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงปัทญานันท์  ขันโปธิ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กชายภัทรกร  จันอารีย์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กชายณัฐพงษ์  อิ่นคำ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กชายธนาโชติ  ใจแจ้ง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงญาณิกา  อินทร์แสง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กชายศุภกิตติ์  อินทจันทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงบุญฑิตา  คุณารูป โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงอัยญาฎา  ปุกปิงกาศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กชายสุทธิภัทร  มีบุญ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
784 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  จันทร์ดาประดิษฐ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กชายธนวิชญ์  อะนนท์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงวริณญาพร  อภิวัง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงณัฐชยาพร  กิณเรศ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงพิชญธิดา  เสรีพาณิชย์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงอภิญญา  จักรคำ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
790 เด็กหญิงเปมิกา  ชาวห้วยหมาก โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
791 เด็กชายณัฐดนัย  นันพนัด โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
792 เด็กชายอนุชิต  ช่างยา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
793 เด็กชายกษิดิส  ยะพรม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
794 เด็กชายกษิดิศ  ยะพรม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงพลอยไพลิน  ปิ่นเจริญ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
796 เด็กชายจีราเดช  พ่อค้า โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงจุฑาพัฑน์  อนุรักษ์ธรรม โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงปราณปรียา  เปรียญญารัตน์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงพิชญธิดา  สังข์สิริพงศ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
800 เด็กชายคุณานนต์  ทรงอยู่ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
801 เด็กชายพรหมพิริยะ  เพ็ญสิทธิ์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงณัฐนันท์  แสงศรีจันทร์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
803 เด็กชายเทพนคร  อินทร์แสง โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงชนิดาภา  รัตถิกุล โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
805 เด็กชายกฤษฎา  ดวงสถาน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
806 เด็กชายปิงอารักษ์  โอริส โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
807 เด็กหญิงณัฏฐ์ฎาพร  แก้วมา โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
808 เด็กชายปรเมธ  วงษ์สุธน โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
809 เด็กหญิงวิมลสิริ  สิทธิโรจน์ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
810 เด็กหญิงณัฐกานต์  ศรีบัวนำ โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
811 เด็กชายเตชทัต  ศรีทองเย็น โรงเรียนอรพินพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงอยู่  ลุงต๋า โรงเรียนวัดบ้านดอน 1 ป.5 คณิตประถม
813 เด็กชายนันทพงศ์  ลุงออ โรงเรียนวัดบ้านดอน 1 ป.5 คณิตประถม
814 เด็กชายกิตติกร  กันธรรม โรงเรียนวัดบ้านดอน 1 ป.5 คณิตประถม
815 เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  ภวันนา โรงเรียนวัดบ้านดอน 1 ป.5 วิทย์ประถม
816 เด็กชายทัตธน  ศรียาบ โรงเรียนวัดบ้านดอน 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายพัฒนภณ  ติ๊บปาละ โรงเรียนวัดบ้านดอน 1 ป.4 วิทย์ประถม
818 เด็กชายเอกวัชร  สมณะ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 คณิตประถม
819 เด็กหญิงวรัชยา  คำอ้ายผูก โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 คณิตประถม
820 เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วใส โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 คณิตประถม
821 เด็กชายณัฐชนนท์  ชมภูพลอย โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 คณิตประถม
822 เด็กหญิงธนารีย์  ใจสงบ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 คณิตประถม
823 เด็กหญิงเบ็ญจาญาภา  ทาทอง โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 คณิตประถม
824 เด็กหญิงธวพร  ประภาสิทธิ์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 คณิตประถม
825 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  มูลรัตน์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 คณิตประถม
826 เด็กหญิงกรกช  น้อยศิริ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 คณิตประถม
827 เด็กหญิงรัตติกาล  หอยแก้ว โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 คณิตประถม
828 เด็กชายอธิชา  กวางจินะ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 คณิตประถม
829 เด็กชายเมธาวิน  คุณชื่น โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 คณิตประถม
830 เด็กหญิงลักษิกา  ชูประยูร โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 คณิตประถม
831 เด็กหญิงอริญชยา  กุลล์ปิติ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 คณิตประถม
832 เด็กชายวชิรภูมิ  วงค์รัตน์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 คณิตประถม
833 เด็กชายเอกปวีณ์  กัลยาณี โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 คณิตประถม
834 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อุตมะโชค โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 คณิตประถม
835 เด็กหญิงวีรปริยา  เรือนพระจันทร์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 คณิตประถม
836 เด็กหญิงอัจฉริยา  จิระสวัสดิ์วงษ์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 คณิตประถม
837 เด็กหญิงธัญญาสิริ  กรุงมณี โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 คณิตประถม
838 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ธัญวิศาล โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 คณิตประถม
839 เด็กชายศุภกร  ชุมเพชร โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 คณิตประถม
840 เด็กหญิงจิณห์นิภา  พรหมพิงค์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 คณิตประถม
841 เด็กชายพายัพ  น้อยศิริ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 คณิตประถม
842 เด็กชายอภิวิชญ์  เตติ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 คณิตประถม
843 เด็กชายปิยังกูร  ใสสอาด โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 คณิตประถม
844 เด็กหญิงนันทพันธ์  หมื่นแก้ว โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
845 เด็กชายศุภณัฐ  นันทขว้าง โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
846 เด็กหญิงพิชญธิดา  นันพนัด โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
847 เด็กหญิงปิยณัฐ  แสงผาบ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
848 เด็กหญิงพัทธวรรณ  ศรีวิชัย โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
849 เด็กหญิงพิชชาพิมพ์  สุวรรณนวล โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
850 เด็กชายนฤเบศ  ทองน้อย โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
851 เด็กหญิงนิชาภา  คุณา โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
852 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินต๊ะปิน โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
853 เด็กหญิงใยฟ้า  ธิหล้า โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
854 เด็กหญิงธัญศิริ  จิโนเป็ง โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
855 เด็กหญิงอภิศยาภรณ์  กัญธง โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
856 เด็กหญิงสิรามล  สอนจักร์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
857 เด็กหญิงปภาวรินท์  คำศรี โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงอารีรัตน์  จันทร์ศิลป์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงรมิดา  อ่อนละมัย โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  จาเงิน โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กชายรัฐภูมิ  น้อยสะปุ๋ง โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงจินศุจี  บุญเพิ่ม โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงรินรดา  เครือจันทร์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สุวรรณนวล โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงชาญานิศ  วังสา โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงสุพัชชา  ปารีวงศ์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
867 เด็กหญิงณิศวรา  กันทะวัง โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
868 เด็กชายณัฐวุฒิ  วงศ์ยา โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
869 เด็กหญิงศุภิสรา  ดวงจินา โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
870 เด็กหญิงธัญชนก  ปิงพยอม โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
871 เด็กหญิงณัฐวรรณ  ไชยวงค์ษา โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
872 เด็กชายทัศนชัย  ลีชะ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
873 เด็กหญิงนารถชนก  สุดชนะ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
874 เด็กหญิงนภัส  ปันธุ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กชายภาคิณ  ใหลทูล โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงกมลทิพย์  สุยะน้อย โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงลภัสรดา  สิงห์ชัยสวัสดิ์ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงกันยาพร  จันทร์เทพ โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กชายวุฒิภัทร  พิญยาหลวง โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงนุ่นทิพย์  วานม่วง โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงนิญากรณ์  ปัญญาแก้ว โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงกานต์สินี  ยศชัย โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงเพชรญาฎา  เขื่อนเพ็ชร โรงเรียนใบบุญป่าซาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงพิมพิมล  หลงครุฑ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
885 เด็กชายณรงค์เดช  ตาใหม่ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
886 เด็กชายสิทธิชัย  น้อยพงษ์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
887 เด็กหญิงวศินี  แก้วณะศรี โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
888 เด็กหญิงวรัชยา  วิชาเจริญ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
889 เด็กชายชัชชัย  ไชยปัญโญ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
890 เด็กชายกันติทัต  ขันคำ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
891 เด็กหญิงปุญญิศา  คำแสน โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
892 เด็กหญิงพรทิพย์  สุขโอภาส โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
893 เด็กหญิงกนกวรรณ  มังคลาด โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
894 เด็กหญิงสุภาธิป  อายูร โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
895 เด็กชายจักรกฤษ  บุญสม โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
896 เด็กหญิงญานิกา  ชาวแพะ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
897 เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงค์ไชยธง โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
898 เด็กหญิงกุลชญา  แสงคำกาศ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
899 เด็กหญิงสุพรรษา  ชุ่มศรี โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
900 เด็กชายกฤษณะพงษ์  ไชยพวล โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
901 เด็กชายพงค์กร  อุดจี้ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
902 เด็กหญิงอนุธิดา  วิยารัตน์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
903 เด็กหญิงณิชารีย์  อินปั๋นแก้ว โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
904 เด็กหญิงสุชาดา  เทพมาลัย โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
905 เด็กชายอังกูร  มาจันทร์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
906 เด็กชายศุภวิชญ์  จารุพันธ์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
907 เด็กหญิงสุพัตรา  นายอ่อน โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
908 เด็กชายวุฒิกร  ปินตาแจ่ม โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
909 เด็กชายดั่งใจ  เรือนเงิน โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
910 เด็กหญิงกรวรรณ  จีรผาบ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
911 เด็กหญิงมุทิตา  เลิศประเสริฐสุข โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
912 เด็กชายธรรมยุทธ์  โกมุทศิริกุล โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
913 เด็กชายกัณภพ  ชุ่มมงคล โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
914 เด็กชายศุภกฤต  ขาเลศักดิ์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
915 เด็กชายทนุธรรม  กมล โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
916 เด็กหญิงวรัทยา  ศิริปัน โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
917 เด็กชายกิตติวัฒน์  ก๋าซ้อน โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
918 เด็กชายณัฐภัทร  กุณารบ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
919 เด็กหญิงภัทชา  กันทรดุษฎี โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
920 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  มหาไม้ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
921 เด็กหญิงณัฐวีกานต์  โห้คลัง โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
922 เด็กหญิงศรัณรัตน์  เป็งใจ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
923 เด็กหญิงวริษฐา  ปันเต โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
924 เด็กชายกิตโสภณ  โสภณโภคัย โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
925 เด็กหญิงนงนภัส  ปันจักร์คำ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
926 เด็กหญิงขวัญจิรา  จำปาทอง โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
927 เด็กหญิงรังสินี  เกตุรัตน์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
928 เด็กชายพสิษฐ์  เพชรอำพันธุ์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
929 นางสาวปริญญา  บวกไธสง โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
930 นางสาวอภิชญา  อาวุธ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
931 นางสาววิไลลักษณ์  มะโนผาบ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
932 เด็กชายธนากร  มุสิกวัตร โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
933 เด็กชายจิรกิตติ์  ภิโรกาศ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงอภิชญา  อุ่นต๊ะ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงธนภรณ์  แสนใจ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
936 เด็กชายดุลวิทย์  ไพกุมภัณฑ์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
937 เด็กหญิงกรกนก  สุทธโทธน โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
938 เด็กชายจิณณวัตร  รอดเรือน โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
939 เด็กหญิงภัทราภา  คำใจ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
940 เด็กหญิงจิราพัชร  โศภปิยะ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
941 เด็กหญิงณัฐธาริณี  ต๊ะน้อย โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
942 เด็กชายทิระชัย  กัณหะยูวะ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
943 เด็กชายพชรดนัย  ตันวิจิตร โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
944 เด็กชายพิจักษณ์  ตาปิง โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
945 เด็กหญิงภารดี  ศรีวิชัย โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
946 เด็กหญิงสุชาดา  จันต๊ะพิงค์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
947 เด็กชายวชิรวิทย์  กันยาธง โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
948 เด็กชายคจิพัฒน์  สินธุบุญ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
949 เด็กชายวัระภัทร  พะบุญรักษ์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
950 เด็กชายรพัภัทร  ตะยะพงค์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
951 เด็กชายศุภกิตติ์  เล็กตัว โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
952 เด็กชายชุติเดช  ตันอุตม์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
953 เด็กชายธนกฤต  จันทร์ตา โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
954 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ใจธิ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
955 เด็กชายคนธศักดิ์  แสงศิลา โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
956 เด็กชายพัชรดนัย  สิริธัญญวงศ์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
957 เด็กหญิงอชีรญา  เจริญกิจเกษตร โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงธัญญานันท์  กุลกิ่ง โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กหญิงณิชญานันท์  คำแหง โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กชายวีรภัทร  เทพมงคล โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงพัฒน์ชญา  จอมสัก โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงฐิติวรดา  สุขร่องช้าง โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงณภัสพร  ฤทธิ์เทพ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงณัฐณิชา  วิชัยคำ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กชายสธณพงศ์  อินทวงศ์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงอธิชา  อาวุธ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กหญิงพลอยชมพู  เลาหพงศ์ศิริ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กหญิงพิมชนก  บุญหลัง โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงลาภิสรา  ผลวิจิตร โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงชนันรัตน์  ฐีตะพงษ์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงจุฑาดา  ขันนารัตน์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กชายพลวัฒน์  พิชัยพงศ์ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงณภัทร  จันทร์ทอง โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงธนัชญา  คำชมภู โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อินต๊ะ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงธิดาภรณ์  วงค์ษายะ โรงเรียนมงคลวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กชายบุญฤทธิ์  ถาธัญ โรงเรียนวัดป่าบุก 1 ป.6 คณิตประถม
978 เด็กชายวรพงศ์  ปาระมี โรงเรียนวัดป่าบุก 1 ป.6 คณิตประถม
979 เด็กชายธีรภัทร  ยะอนันต์ โรงเรียนวัดป่าบุก 1 ป.6 คณิตประถม
980 เด็กชายวิชชากร  จันทะวัง โรงเรียนบ้านดอนตอง 1 ป.6 คณิตประถม
981 เด็กหญิงจิรภิญญา  ปินตาธรรม โรงเรียนบ้านดอนตอง 1 ป.6 คณิตประถม
982 เด็กชายศิลา  ธรรมหมื่นยอง โรงเรียนบ้านดอนตอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สินธุสัย โรงเรียนบ้านดอนตอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงพรมพร  วังศรี โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงธัญรัตน์  เนตรสัก โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงศิระษา  ขันแก้ว โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  ขัดสงคราม โรงเรียนบ้านศรีย้อย 1 ป.5 คณิตประถม