รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายสุธนกิจ  วงษ์ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กหญิงพิชาพร  กล้าทำ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กชายนัทธพงค์  ปิงพยอม โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กหญิงสุดารัตน์  กาวินชัย โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงณัฐรัตน์  ใจชื่นบาน โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงจุฑาภัทร  อินต๊ะปัญญา โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงวิภาวดี  กองตัน โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายปรัชญากรณ์  ธรรมเดชะ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายอนันดา  สตอลลาร์ด โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กชายรฐนนท์  รักมิตร โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.4 วิทย์ประถม
11 เด็กหญิงพรนภา  ใหญ่ผล โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
12 เด็กหญิงนพัศกรณ์  ปัญญาคม โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
13 เด็กหญิงกัญจนานุช  มีธรรม โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 1 ป.6 วิทย์ประถม
14 เด็กหญิงพาสุข  ตาเงิน โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
15 นางสาวศันสนีย์  ตาลี โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
16 เด็กชายอนันต์  เจ้าเล่ห์ดี โรงเรียนร่องเคาะวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น