รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายสิรวิชญ์  วงศ์วัง โรงเรียนบ้านนาคต 1 ป.6 คณิตประถม
2 เด็กชายเอกณัฐ  วิรัชวรกุล โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายณัฐภัทร  ไชยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายปิยพัทธ์  อุตม์ทิพย์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายเมธา  เมืองทอง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายนิติพงศ์  ฝั้นศิริ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  พงษ์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คำหล้า โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กหญิงสุรพิชญา  เสนาปัญญานุกุล โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กหญิงนันท์นภัส  บ้านคุ้ม โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กหญิงวรรณสวียา  ท้วมสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงปานชีวา  ณ มั่นคง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กหญิงดาราวรรณ  ชาวโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กหญิงนัยน์กานต์  ยะชะระ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กหญิงสุกัลยา  ชุมภู โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ชมภู โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงสวรส  อุดมสมบัติรัตนะ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงปภาวรินทร์  เนาวพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กหญิงอลิสา  อธิคมโภคิน โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายธิติณัฏฐ์  โพธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กชายปัณณวิชญ์  ปัญญาเครือ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายณัฐพนธ์  สุวรรณเดชา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กชายเป็นหนึ่ง  คุ้มครอง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายชิษณุพงศ์  สาริบุตร โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายพงศกร  กุลาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กชายปราชญ์ศรศิลป์  บัญญัติศิลป์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กชายเจตน์  หลำคำ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กชายศิวัฒน์  ธรรมรส โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายอภิชา  อิ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายอชิรวัชร์  ทิพทามูล โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายชิษณุพงศ์  แรงกล้า โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายคุณพัฒน์  พรมสุข โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงจันทรัสม์  เป๋าสมบัติ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กหญิงธนพร  ธรรมชัยตา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงพลอยชมพู  คำลังกา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
36 เด็กหญิงฉัตรามณี  ทมุ้ง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงรสิตา  คำสอน โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายณัฐชนน  ปุพพโก โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายกรวิชญ์  จันต๊ะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายปณัยกร  ยศปินตา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายรัชวิชญ์  ไชยวิภาสสาทร โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงดวงชนก  ดงชัย โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงนภัสกร  วงศ์ปิยจันทรฺ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
44 เด็กหญิงวรันยา  วงศ์ทา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
45 เด็กหญิงญาณิศา  เครือกลางรงค์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
46 เด็กหญิงกุสุมา  เทือกชัยแดง โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงกัญญาพัชร  แก้วบัวรัตน์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงกัญญาวีย์  ศรีวิชัยจันทร์ โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงนภัสสร  ศิรินวล โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงศุภิสรา  สระปัญญา โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
51 เด็กหญิงศศิภา  สมการ โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงอโณทัย  เลิศชุ่ม โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงขวัญข้าว  เชื้อปิง โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กชายธีรภัทร  อินช้อย โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงพิมพ์พจี  ปงลังศรี โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงเบญญาภา  นิติกรณ์ โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว 1 ป.5 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงนภัทร  ปุยขาว โรงเรียนเทศบาลป่าตันนาครัว 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงชนินาถ  ทินวัง โรงเรียนบ้านเด่น 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กหญิงผกามาศ  คำผง โรงเรียนบ้านเด่น 1 ป.5 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงปรียากร  ชัยศร โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กชายกฤษฎา  ยะวัน โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงร่มฉัตร  ปัทมแก้ว โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 1 ป.6 วิทย์ประถม