รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายทิวัตถ์  ถุงจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายภัทรพล  เทพสุธรรม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายจิรายุ  วงค์ชมภู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายณัฐดฐนันญ์  พลอยแดง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กชายธีรเมธ  เถาแปง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
6 เด็กชายปาณิถา  ถวิลกิจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
7 เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีโรจนกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
8 เด็กชายรัชพล  แตงเลี่ยน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
9 เด็กชายผูกพัน  เต็งพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
10 เด็กชายสุขพล  พวงธนะสาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายกมลภพ  โสภา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กชายปัณณทัต  อุตจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
13 เด็กชายภัทรพล  ปวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
14 เด็กชายพงษ์ศิริ  ราชตัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
15 เด็กชายวัชรากร  รอดวิเศษ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กชายศิรา  อุฬารกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กชายนบนที  สายนาค โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กชายนวินพรรษ  ตันเกียง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงธนภัทร  หอมนิยม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กหญิงวิรากานต์  แววสว่างวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงพิชามญชุ์  พรมฟอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงปวีญา  เดชวงศ์ญา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงสุพิชฌา  หมื่นฝั้น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงสุุพิชฌาย์  ศรีตนไชย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงอชิรญา  พิลา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงขวัญข้าว  เครือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงณัฐณิธา  อินต๊ะขัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงธรรมธิดา  กิตติถิระพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงอำพร  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงพลับพลาพร  ยารังษี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กหญิงอภิญญา  อ่อนคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงรมิดา  ลิมป์ไพบูลย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กหญิงรุ่งระวี  จันทร์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงกวีษรา  เนตรสวาสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายธนวัส  แก้วลือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงชญาดา  จงสถาพรพงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงพิรดาภร  สุริยะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงชลภา  คงสิน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายปุณยวัฒน์  สมวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายพรพิพรรธ  สุพิชญกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายปภาวิต  ประกอบการ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
42 เด็กหญิงจิดาภา  ฝั้นเต็ม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
43 เด็กชายอัศม์เดช  สิริจิระพงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงอนัญญา  สิริจิระพงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กหญิงชญานิน  ธนะหมอก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กหญิงฐาปานีย์  ดอนสมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงสิริกัญญา  ไชยศิริ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงวรรษมณ  มูลลออ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงชิณนิฌาย์  แก้วลังกา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงจิรสุดา  ประมะวงศ์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณภัทร  บุตรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายวรพล  งามขำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายธนภัทร  น้อยเมือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กชายนนทกร  มูลฟู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณัฐพร  เครือสาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กชายชนนน  โปทิกำชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายสิรวิชญ์  หาญพงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
58 เด็กหญิงอัจฉราพร  สายทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กชายธีรภัทร์  ธนาคุณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
60 เด็กชายพิพัฒน์  หมื่นสนธิ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
61 เด็กชายธนาปกร  ยอดรัก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
62 เด็กหญิงกมลลักษณ์  กอแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
63 เด็กชายภาวิน  ใจวังเย็น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
64 เด็กหญิงญานิศา  พิบูลมณฑา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
65 เด็กชายฑีฆวัฒน์  มะทะโจทย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
66 เด็กชายเจตนิพัทธ์  ฟ้างาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
67 เด็กชายภาคภูมิ  โนจากุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายอายุทัย  โนชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กชายธนกฤต  ใบยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
70 เด็กหญิงอารีรัตน์  คำลือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กชายกิม  ลีลาพงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงกัลยกร  สำอางค์ศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
73 เด็กชายนิติภงศ์  เก่งการจับ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
74 เด็กชายธนวัฒน์  พุดจีน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
75 เด็กหญิงอริสรา  ตันศิริเจริญกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
76 เด็กชายอิงกฤษ  สุวรรณสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กชายจักรภัทร  ไชยานนท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
78 เด็กหญิงณรัญญา  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
79 เด็กชายศิราชัย  พรวนศิริ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
80 เด็กหญิงเขมจิรา  สุยะสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กหญิงวลินยา  คำชุม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายณัฐกิตติ์  สิทธิ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กชายณัฐรัชต์  นามะเสน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงอภิชยา  จันทราช โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กชายพีรวัสฐ์  พละศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายกานต์  อุดเอ้ย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายสิปปภาส  ฟูฝั้น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายนิรวิทธ์  พวงเรือนแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กชายรุจิภาส  ปาต๊ะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กชายศิระ  บู่แย้ม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กชายตะวัน  หล้าสมศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กชายบัญญพรต  แดงใส โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายธนกฤต  กาวินชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายสุทธิวัฒน์  วงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายธนภัทร  ปิงแกว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กชายภาณุวิชญ์  ศรีโรจนกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กชายณัฐพัชร์  เชื้อกิตติศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กชายสุกฤษฏิ์  วงค์อ๊อด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กชายเกล้าชนก  บุญสูงเพชร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
100 เด็กชายศิวัฒม์  วงค์ธิดา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
101 เด็กชายพัฒนินท์  เหลี่ยมพงศาพุทธิ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กชายนนทกร  แซ่ตัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
103 เด็กหญิงณัฏฐพัชร  ปัทมแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
104 เด็กหญิงนภัทร  ทองอุปการ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
105 เด็กหญิงขวัญหทัย  ใจยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
106 เด็กหญิงธนัชพร  สันตกิจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
107 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อิ่มหนำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กหญิงฉวีรัตน์  โนใจปิง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
109 เด็กหญิงนิรนุช  วงค์เขียว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
110 เด็กหญิงธนพร  ปลุกเศก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงปภาวรินท์  ภู่ระกำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงชนิดาภา  ยอดยิ่ง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กหญิงเปมิกา  แสนใจยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงอรรัมภา  บุลยเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงรตี  ตุ่นสีใส โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงศิรดา  เทพแปง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงกุลรภัส  หมูดวง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงอัญชิสา  เตชะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กชายกฤษ  สุวรรณสุระ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กชายศุภณัฐ  เทพผสม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายณัฐชนน  อินต๊ะขัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายวีริทธิ์  เถิ้มแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กหญิงสนฉัตร  ไชยศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงนภัสกรณ์  เครือสาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กหญิงชลิดา  ตันศิริขจรวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
126 เด็กหญิงอัญชิสา  ช่วงอุบล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายวุฒิไกร  เผ่าพงศ์รัตนชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายนิติภูมิ  พามณี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กชายรัฐวุฒิ  เสวกวิหารี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กหญิงวรัญญา  ผัดวัง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กหญิงภัทรนันท์  ปัญญาสา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงชนันต์ญา  สมจันทร์ตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงณิชมน  สุวรรณเรือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงญาดา  อินนาค โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงจิรภิญญา  แก่นจันทร์วงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงปาริณี  พิไชยอ้น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงชนิกานต์  พรหมจรรย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงเบญญาภา  สุนันตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงสิริกร  แข็งแรง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงธัญชนก  จันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงธนิสรา  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงศิริกัลยา  ศรีแสง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กชายสันห์ศรุต  วีระพิทักษ์กุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายโสภณวิชญ์  คงดำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กชายวินธกร  ใจศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กชายณัฐนันท์  โสธรพรสวรรค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายศิลปกร  แพทย์คุณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายณัฐวัตร  สว่างอารมณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายชวดล  ศิวศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กชายภีรภูมิ  ลำปน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงภัทรศยา  วงศ์จา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กหญิงณัฐนันท์  จันทร์แสนตอ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กหญิงกนกกร  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กหญิงวันวิสา  มูลเครือคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กหญิงณัชชา  หมั่นงาน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กชายเศรษฐพงศ์  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กชายสายกลาง  จะวะนะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงปณิชา  ไชยศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงอรวรินทร์  อินสายเขียว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงปาณิศา  ทองคำมา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงกรวรรณ  ฟองคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงทิพาวดี  ธีระวาทิน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงพิมพ์ลักษณ์  ราชลักษณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงศุภิสฌา  ประพันธ์กุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงกชกร  ยาสมร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงวนคีตานันท์  ปุกคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงบุญยานุช  ชั่งทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  แก้วมะโน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กหญิงภิญญ์พลอย  เทศมี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายธนัชพงศ์  วะเท โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายวรัญชิต  วรรณเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กชายศรัณยภัทร  สิทธิวัง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายวีรภัทร  ยศสมแสน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายธิติัพันธ์  ตรีสารศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายศิวิช  สมจันทร์ตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายจักริณ  เหมือนทัพ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายณฐกร  ศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กชายธนาคิม  ธรรมขัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กชายนภนัยน์  เวียงแปด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กชายธัชกร  จักรแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายภาณุพงค์  ขอน้อย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายวทันย์  อัครอธิมาตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายทัศน์พล  สายอินทร์จักร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายพชร  สุวรรณศร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
186 เด็กหญิงภทรกมล  ชุมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
187 เด็กหญิงจุฑามาศ  ฟูฝั้น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
188 เด็กหญิงมนรดา  วิงวอน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายณฐชนน  ศรีสมุทร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กชายอภิสิทธิ์  นันทธนาคาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กชายจิรยุทธ  จันทะสุวันนะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุวรรณจักร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงกฤษฎาพร  สรุเดช โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงชนม์ชนก  ผาบไชย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กชายรัฐฤทธิ์  ผลิดใบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงสุทธิกานต์  ปันติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงณัฐชยา  กัณฑเจตน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายยศมงคล  สมศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายพงศธร  สุภา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีบวรปัญญา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กชายปภังกร  สามสมจริง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงณัฐณิชา  เงินประมวล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กชายนภัสดล  ป๊อกคำอู๋ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายคุณธัมญ์  ศรีวัชระ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กชายธีรดนย์  อานนท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กหญิงศรัณรัชต์  ฟุ่มฟองฟู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
208 เด็กหญิงนิชานาถ  มานิตย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
209 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ขอบทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
210 เด็กหญิงญาณิศา  กุศลสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
211 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ไชยราช โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
212 เด็กหญิงศิตาภา  ธรรมเจริญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
213 เด็กหญิงปุณย์วธิดา  กันทะกา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
214 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  ทองหวาน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
215 เด็กชายสิริวรภูมิ  ใหม่ขันท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
216 เด็กชายสัฎฐี  ทำทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
217 เด็กชายนภัส  พลอยเจิมศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
218 เด็กชายอรุณวิชญ์  งามดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
219 เด็กหญิงปวริศา  เนียมทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
220 เด็กหญิงนรมน  ศรีหิรัญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
221 เด็กหญิงมีรมณฑ์  ตาตระกูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
222 เด็กชายกันตินันท์  อภัยสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กชายพัชรพงศ์  สุวรรณโชติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กชายปวเรศ  มณีสว่าง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กชายอันดาห์มัน  องค์สรณะคม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
226 เด็กหญิงรมิดา  สังข์ทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
227 เด็กชายปัณวรรธน์บดี  เกตตะพันธฺุ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
228 เด็กชายหรรษกร  วงศ์อ่อนตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
229 เด็กหญิงกนกพร  ล้านกันทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
230 เด็กหญิงปูริดา  อินทร์ติยะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
231 เด็กหญิงอภิชญา  สีเหลือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
232 เด็กชายแทนคุณ  เตชะวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงพิชญาภา  สุดชูเกียรติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
234 เด็กหญิงณัฎฐวศา  คำแผลง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
235 เด็กชายพีรวัส  จิตจักร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงกัลยกร  มากเมือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
237 เด็กหญิงมนสิชา  ขยันตรวจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
238 เด็กหญิงศิวินทรา  ปวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
239 เด็กหญิงธนารีย์  สีตื้อ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
240 เด็กชายกฤษณ์  นันทธนาคาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
241 เด็กหญิงฉัตรพร  ดำรงค์พงษ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
242 เด็กหญิงพรไพลิน  ยลสุริยันวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
243 เด็กหญิงจุฑามาศ  บุญพระคุ้มครอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
244 เด็กหญิงพักตร์ชนก  จันทร์จิเรศรัศมี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
245 เด็กหญิงธรรมพร  ทองสี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
246 เด็กหญิงชญานิน  บุณยทรัพยากร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
247 เด็กหญิงน้ำเพชร  สิงห์ไชย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
248 เด็กหญิงญาณิสา  หมั่นกลาง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
249 เด็กชายธนดี  สิงห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
250 เด็กหญิงญาลิสา  อินสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
251 เด็กชายกันตวิชญ์  ยศอาลัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
252 เด็กชายพัฒน์ภูมิ  อินแก้วสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
253 เด็กชายประภูกฤต  บุตร์โส โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
254 เด็กชายปรัตถกร  อุบลศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
255 เด็กชายระพีพงษ์  สายกุณา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
256 เด็กชายพีรวัฒน์  พรมศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
257 เด็กชายดิษยวิทย์  ชุ่มเบี้ย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
258 เด็กชายดนัยวัฒน์  ชุ่มเบี้ย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
259 เด็กชายสุรยุทธ  ณ มา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
260 เด็กชายเตชินท์  จันทร์ชูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กชายจิรัฎฐ์  แลกันทะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กชายภัทนิพิชฌน์  โท๊ะนาบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงเมธาพร  จานุวี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงสุทธิกานต์  มลิวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงสุทธนาฏ  ธรรมธิกูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงสุพนิดา  กิ่งก้ำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กชายภูริต  ศรีทะโร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กหญิงญาณัฐฉรา  เครือจินจ๋อย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงอัจฉราพร  สาศรีสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กหญิงคณนาถ  ฤาชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงจิรภิญญา  จริยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
272 เด็กหญิงวรัญญา  ชัยพรม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กหญิงณิชนันทน์  สุขตะกั่ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  มากบุญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงรัฐนันท์  ตะเวที โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงภัทริยาภรย์  ชุ่มเบี้ย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อินต๊ะเสน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงวิรัชยา  ธิปทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กชายธนวัตน์  จันทะวัง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กหญิงปิยะธิดา  ใจเชื้อ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กหญิงเปรมฤทัย  ใจปินตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กหญิงทิชาพรรณ  ปงขัติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กหญิงวณิชชา  จอมคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กหญิงนพัชนันต์  วงศ์บัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงกัญญาภัค  ใจอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  พรหมเรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กชายปิติภัทร  ใจคำต๋า โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กหญิงจิดาภา  ตั้งวิวัฒนจินดา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กชายณฐกร  กุณวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
290 เด็กหญิงละอองฟ้า  วังซ้าย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
291 เด็กชายอคิราภ์  สมคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  พิึ่งพล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
293 เด็กชายณัฐชนน  ไชยวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
294 เด็กชายตุลภัทร  วังหล่อ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
295 เด็กชายนรารัตน์  อยู่รักญาติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
296 เด็กหญิงบัณษิตา  ไวเหลี่ยม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายณัฐวัศ  เสนา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
298 เด็กหญิงนรมน  นุชพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
299 เด็กหญิงสิริกร  สุภโชคหสหกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
300 เด็กหญิงกานต์สินี  ละวรรณา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
301 เด็กชายวสิษฐ์พล  สิทธิ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายวิชญ์พล  ปวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายธนะวรรธน์  ฐิติวรสกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
304 เด็กชายพชรดนัย  มังจักร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กหญิงณัฐรัตน์กมล  ตาบุตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กหญิงธนัญญา  ปินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กหญิงภควรรณ  สิทธิหาญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กหญิงชญานันท์  สอนแปง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายเอื้ออังกูร  กระเสาร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงลินิน  อุทาแสง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กชายฐิรภัทร  ภัทรวิชญานนท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กชายคณาธิป  คำวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
313 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุทาคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
314 เด็กหญิงจิรัชยา  นิ่มนวล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงวริศรา  ปามา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
316 เด็กหญิงพรรณภัทร  เขียวชอุ่ม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
317 เด็กหญิงนภสร  จำนงค์ไทย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
318 เด็กชายเนตินัฐ  อินทนิล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
319 เด็กหญิงศิณัญญา  ชูวัฒนกูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
320 เด็กชายฐากูร  อุตมะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
321 เด็กชายภัทรกวิน  ตินศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายเกียรติฉัตร  ละออง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กชายกันต์กวี  หม่องทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
324 เด็กชายชัยกร  สมบูรณ์ใจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายปัญณ์ณวัชญ์  สุทธิสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงเปมิกา  วิมานศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 คณิตประถม
327 เด็กชายคุณัชญ์  พละศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายกฤษฎา  พงศ์สุพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กชายคณาธิป  แซ่ตั้ง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงวิรัลพัชร  เอี่ยมนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงงามแข  ปุญญาฤทธิกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงวนัชพร  แก้วพลิก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงบุญญ์ชลิตา  เหมาเพชร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงอินทัชชญานิศ  ณัฐศุภพิพัฒ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงธัชธีมา  ธนาพุฒิกร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กชายกันตพัฒน์  พรมวิชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงศรีจจันทร์  สว่างวิทย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กชายธนภัทร  ติแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กชายภาณุชาคร  ทรายสมุทร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงญาณิศา  แสนศรีมล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงวชิรญาณ์  คำทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงวริศรา  ใจพูม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กชายสิรวิชญ์  จันทร์พรหม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงบุญสิตา  สมัครธัญกิจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กชายพีรวิชญ์  ใจมั่น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายปริพัฒน์  สัตยากุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ปวนปันวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
348 เด็กชายกฤตนัย  เป็งราชรอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงสโรชา  ชื่นใจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
350 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  คำราช โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
351 เด็กชายพศิน  ลาภมาก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
352 เด็กหญิงประเสริฐโสภา  ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
353 เด็กหญิงกัลยกร  คำฟูบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
354 เด็กหญิงลัทธ์สวรรยา  สวนนิถา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
355 เด็กชายรชต  ชัยสงคราม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
356 เด็กหญิงสุนิษา  สะอาด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
357 เด็กชายอภิวิชญ์  เถายศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
358 เด็กชายอาทิตย์  ผิวเหลืองสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
359 เด็กหญิงปุณญาภรณ์  ศรีสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
360 เด็กหญิงมีพลอย  รัตนากาญจน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
361 เด็กหญิงเป็นพร  ตั้งพระกิตติคุณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
362 เด็กหญิงชลิดา  เนื่องหล้า โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
363 เด็กหญิงนัทธ์ภัสสร  อติภัทรากูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
364 เด็กหญิงกัญจนพรรณ  คำแหง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ใจวัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงฐิตารีย์  วงค์เขียว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงณัฐนันท์  เหมวิชัยวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงพิชญ์ศุกานต์  ผากา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงวรพิชชา  สายสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงพิชามญชุ์  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กชายกรนัฐฐ์  สีสด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายสุวิจักขณ์  กุลวรวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายจักรภัทร  ใจสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายชนธัญ  เทพนามวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กชายพงศ์ภูเบศ  ฟักคง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายจิรัฎฐ์  โพธิ์ศรีลาภ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กชายฐปนพงศ์  ถ้ำทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กชายธนวัตน์  ญาณะปลูก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กชายพัทธดนย์  เต็มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กชายตรัยคุณ  คำโท๊ะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงชนาธิป  ดีปุกเปียง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กชายภากร  ปัญญา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กชายรวีโรจน์  ทิพย์งามวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายรัฐภูมิ  ธรรมนันท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงแพรมุก  ปงกันทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงนภสินธุ์  อินต๊ะพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงณิชาภัทร  พรมเดช โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงจุฑามาศ  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงอาภารัตน์  ศิรินิตย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงสุพิญญา  เยื่อไม้ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงญาณัจฉรา  มูลใจยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงภารดี  อ่อนละออ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงณิชรกุล  โทกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงชญานิน  ไกลถิ่น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงนิวารินทรื  ชูจิตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงนภัสสร  พร้อมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงศิริประภา  กำลังว่อง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงพัชญธิดา  จันทบัตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงธัญสุดา  ทรัพย์ทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงจุฑามาศ  เหลืองประมวล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงกชกร  แก้วทิพย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กหญิงญาโณทัย  เทพสาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงปิญชาน์  ทองขัด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กชายณัฐภัทร  ชนะเมืองคล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กชายทองแท้  เอื้อแท้ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายปุณยวีร์  ใจงาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กชายวรพัฒน์  ยอดอินต๊ะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายณัฐภูมิ  นันต๊ะน้อย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายธนาดุล  จุมปาเครือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ปิงวัง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายรณกร  ณ น่าน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายจิรายุ  ทองคำดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กชายชยานันต์  ก๋านันตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กชายธราดล  สายวงค์ยนต์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายธราเทพ  แสวงผล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายฆัมพล  แป้นน้อย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายกิตติคุณ  โพธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายณัฐพงษ์  โคตรสมบัติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงรัมภาพร  ขาวอ่อน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พุ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงณภัทร  วงศ์วรเนตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงนันทิชา  มาละเงิน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงปฏีรา  หน่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงอรชพร  อรุณไชย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงทองณัฐฐา  ศิริภากรกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงธรรศยาน์  ตามรูป โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงธัญพร  ฟูธรรม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงสุพิชชา  ขวดแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงวรัชยา  สกุลไทย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เหลืองอ่อน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เจ็ดจันทึก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กชายสิรภพ  มาชัยวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กชายธนธรณ์  รอดย้อย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  สร้อยวัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กชายเดชทวี  เกินหน้า โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กชายภูรินาท  สงสาร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กชายปริพัฒน์  ปานกำหนิด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กชายอุกฤษฎ์  บุญสถาน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กชายปรีดียาธร  ผลดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กชายจักรภัทร  เหมยหล้า โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงชิชา  เผือกอ่อน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงธันยาพร  ต๊ะตุ้ย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงปุณยาภา  มั่นธนะกิจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงพิมพ์ทอง  ซิ้มประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงศิรภัสสร  มิ่งเชื้อ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงบุญญาภา  ฉัตรวราชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงณัชชา  สุโรพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงธนัญชนก  แก้วจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กหญิงพิชชานันท์  ศรีมณี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงนพธีรา  สายคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงธนัญชนก  แก้วประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงณพิชญา  มณีใจสม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงทรรศวรรณ  เม้าพานิชย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงกัญญาวีร์  คำสินธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงชนิกานต์  ชุ่มเชื้อ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กหญิงลักษิกา  กาตาสาย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงณัฐชยา  ทองใบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงปพิชญา  เป็งจันตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงเมศิณี  หลงมิหน่า โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงพอเพียง  เต็มโชติชญาน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงรุ่งทิพย์  อินชัยยงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงภาณุวิชญ์  ใจชุ่ม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายชิษณุพงศ์  นิรัติศัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงดาราวดี  ทรายใจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงณัฐนันท์  หอมแก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายชนวีร์  ใจดื่ม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงวรวลัญช์  ต๊ะคำวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงวรกมล  สายยศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงอรจิรา  อินนาค โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงวรกัญญา  กุศลินกร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงสุธาสินี  ปินตาติ๊บ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
472 เด็กชายบัณทัต  ศรีอรุณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
473 เด็กชายณัฎฐพล  ตะมะพุฒ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
474 เด็กชายชินวุฒิ  นนทมาลย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
475 เด็กชายชัชพงศ์  ทองคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
476 เด็กชายปุณยวัจน์  เยาวขันธ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
477 เด็กชายณพดล  บุตรชาติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
478 เด็กชายกนกพล  ธรรมสาคร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
479 เด็กชายณัฐภัทร  กล่อมเกษม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
480 เด็กชายศุภฤกษ์  เอียงเทศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
481 เด็กชายสิรภพ  แก้วชุติมา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
482 เด็กชายปริญ  วราฏวกุลธร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงอาณดา  คชาปัญญา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงอัณรวริณธ์  อินต๊ะขัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงชมพูนุท  สอนดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงปรียาภัสส์  กันทะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงพิรินิภา  สมกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงศิริบูรณ์  ้เงางาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงณปภา  ไชยทาน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงวิภาวี  นิธิสิริมงคล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงอาริสา  ทรัพย์สิริวรกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงณัชณิชา  สีดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงณิชพักตร  สภัทร์วัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
494 เด็กหญิงกัญญรัตน์  ยศปินตา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กหญิงสุจิรา  เล็กศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
496 เด็กหญิงพลอยขวัญ  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงณัฐพิมล  บรรดาศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
498 เด็กหญิงชิชญาสุ์  เขียวสนุก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
499 เด็กหญิงภัทรวดี  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
500 เด็กหญิงปานวาส  ทินกร ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
501 เด็กหญิงธีรนาศร์  สีตัสสะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์ตาฝั้น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงหทัยชนนี  การมี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงกิตติเญญา  บุญยืน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
505 เด็กชายญาณวุฒิ  ทองคำฟู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงฐิติมณ  ใจเย็น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
507 เด็กชายนนทวัจน์  ปิติจะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงพัชรพร  เทียนสันต์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
509 เด็กชายศิวพล  ไพศาลศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กชายกฤช  เดชมี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กชายกุลธวัช  ศรีทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กชายภคพล  รัตรเสถียรกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กชายศุภกฤษ  เอี่ยมธงชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กชายปัญญาธร  แสงเมือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงณัฐณิชา  คำพรม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงตรีฬพิฐฌา  กันทะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงณัฐนรี  ธรรยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงภทรภรณ์  กลิ่นน้อย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงชนมน  จึงเกษมสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงพุทธรักษา  ทองสุขา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงฑัมพิกา  จุมปาลี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กชายพีรวัส  บุญคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
524 เด็กชายสิรภพ  ณ ลำปาง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายจักรพรรดิ์  ใจดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายณภัทร  หุ่นเก่า โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายพิภู  แก้ววงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายปฎิพัทธ์  แสนแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายณฐกร  ตาเตจ๊ะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงปรียาภรณ์  สรรค์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กชายศศิศ  ยอดยิ่ง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กชายชนกนนท์  กองกันทะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กชายธรรมสรณ์  มีเที่ยง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กชายอรรถพันธ์  ชงโคสันติสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กชายวรินทร  ดอนดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กชายคิรากร  ศรีคำชุม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงกมลลักษณ์  สีสุขสาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายชนาธิป  โกวิทวัฒนชัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงภัทรพรรณ  พงษ์อนันต์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายศิรสิทธิ์  ศรีใจวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงมัณฑิตา  ชุ่มเมืองเย็น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงปาณิสรา  หูทิพย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงนิรัชพร  ปันม้า โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ใจงาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงกรภัทร  ข่ายทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงกานต์ธีรา  วาละ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงธนาภา  ฮ่อธิวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงกรรณิการ์  แซ่โฟ่ง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงกัชชรส  ขาวอ่อน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงปฏิณญาภรณ์  แก้วสีงาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กหญิงสราลี  สิริวงศ์เครือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายเศรษฐพงษ์  แก้วมูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงปุณณดา  ตรงปัญญาโชติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงลักษณียา  เสรีกุลวิเวทย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงสุธีธิดา  ปินตาเชื้อ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงปุณิกา  เกตุวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงปพิชญา  รักษาทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงนลพรรณ  วงค์ชมภู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงนำหทัย  บุณยรัตพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายผาไท  จันทร์พรหม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงวีรอร  สุทะคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงชนัญญา  เดชาปุณยธร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงณัฐกฤตา  รุ่งเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายธัชชกร  พรรณารุโณทัย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงกรณ์อริญชย์  เทพคำปลิว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงสิริยากร  สำอางค์ศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กหญิงประเสริฐศรี  ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงนวพร  แสนคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงปฐมาวดี  โพธิ์ทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงชุติมา  เกษณา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายธีรวิทย์  คำลือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงปาริฉัตร  ชัยณรงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายธีรวัฒน์  คำลือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงธนัญญา  พรมวัง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กชายปุญญกฤต  แสงเมือง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงสุวพิชญ์  จงสุวรรณวัฒนา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงปพิชญา  หลักมั่น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงปานทิพย์  ทินกร ณ อยุธยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงชญานี  ครูขยัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงชนญาดา  แสนทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กหญิงกชพรรณ  หน้าขาว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายสวภัทร  ประโยค โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงกัญญาภัค  จันอ้น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กหญิงชนัญชิดา  ศรีวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงณภัทร  วัชรขจรกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายนนทพัทธ์  เต็มสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กชายวัชรพล  จันทร์ต๊ะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงธันย์สร  อินต๊ะวงศา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายณฐชนนท์  พูลเกิด โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงแสงส่องหล้า  มาเทพ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงสุนิตา  เครือปาละ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายวุฒิภัทร  ใจกันทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กชายจิณรพัต  ปาลัว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กชายคณรักษ์  อุทัยไกรรักษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงเมลิสสา  กันชาติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
596 เด็กชายวีรภัทร  ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
597 เด็กชายสิรภัทร  สกุลไทย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงพุธิตา  ศิริสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงบุณยวีร์  จันทรนิยม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงสุริญาดา  ใจแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงกฤษฎิ์ณิชา  การะเวก โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
602 เด็กชายวรปรัชญ์  สุยะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
603 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เปี่ยมสุขคนบดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงสิริกร  อบอุ่น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงอริศรา  ใจนา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงอริสา  ใจตาบุตร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงกิตติกร  ขวัญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงกุลธนศรัณย์  ธุรนิรันดร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กชายพชร  วงศ์ทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงอภิชญา  สัญญะเขื่อน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงนฎกร  หาญกิจอุดมสุข โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  ณ ลำปาง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กชายกษิดิศ  รุมาถ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายพชร  เพียรดี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายกิตติกร  ตันสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายณัฐวรรธน์  พันธุ์อำพัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายกัณท์อเนก  จันทร์มณี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายจิรัฎฐ์  อินทร์ต๊ะสืบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายธีรเมธ  ชัยสงคราม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กชายธนกร  ของเดิม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กชายภูริพงศ์  อิทธิพล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กชายกลวัชร  มาโยง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายธนธัส  ศรีพิสุทธิ์ตระกูล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กชายธนโชติ  ประจวบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กชายสิรภัทร  ใจจูญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายปิยังกูร  ยอดปะนันท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายธนพนธ์  บานทรงกิจ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงศิริโสภา  ตาจีน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงณัฐกมล  ถือบุญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงณิชารีย์  อนุวัติศิริพร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงนงนภัส  เอ็งโอภาสนันท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงสุวิณ์ชิตา  จันทร์อ่อน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงรฏา  อุตุมะ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงกัลยภรณ์  เวชภานิช โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงจิรัชยา  ปัญญาเรือน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงนภสร  วงศ์เปี้ย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงเพียงพอใจ  แก้วในชุมภูทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงวนัชพร  ชุติธรรมานันท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงปราณปรียา  อินต๊ะคำเครือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
640 เด็กชายกันต์ธนัท  เรืองวาทศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
641 เด็กชายญาวุฒิ  ศรีวิเศษ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
642 เด็กชายจักริน  ลุผล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
643 เด็กชายปฐมพงค์  จานุวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
644 เด็กชายชยางกูร  ลังกาเปี้ย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
645 เด็กชายณฐกร  เสริมไทยสงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
646 เด็กหญิงปวีณภัทร  เอี่ยวเฮง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
647 เด็กหญิงผไทมาศ  เทพวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
648 เด็กชายพิพัฒน์พล  ปรปักษ์ขาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
649 เด็กชายศรัณย์  ศรีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
650 เด็กหญิงพิชญาภา  ฟูจักรคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงธันยพร  นุชนิยม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
652 เด็กชายจิรกิตต์  สุริยะไชย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
653 เด็กหญิงสุพิชญา  คำภิระวัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงนลอัปสร  เลิศและ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
655 เด็กหญิงอภิชญา  แก้วผล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
656 เด็กหญิงภัทรนภา  นาคน้อย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
657 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วงศ์เรือน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
658 เด็กชายธนรัฐ  ไหวมาเจริญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
659 เด็กหญิงปุญญิสา  จุ่มกา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
660 เด็กหญิงสริดา  สิทธิหาญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
661 เด็กหญิงศรัณย์พร  จันต๊ะไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ปงผาบ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
663 เด็กหญิงเขมจิรา  ไตรถาวร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
664 เด็กชายทัศณพล  ศรีธิราช โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายญาณากร  ยะกาวิน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กชายภูวดล  วงศ์ชุมภู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กชายธนาคาร  วงศ์ต่อม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กหญิงเรณุกา  เจริญฐานะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
669 เด็กชายกิตติธาดา  คำเขื่อน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
670 เด็กหญิงฐิติรัตน์  จรัสโชติอัมพร โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
671 เด็กชายปภาวินท์  ประกอบการ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
672 เด็กชายพลาธิป  ฝั้นไชยวงค์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงฐิติรัตน์  ปิติลุ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
674 เด็กชายปริยวิศว์  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงณิชาธาร  เรือนพรม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
676 เด็กชายติณภพ  ชัยยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
677 เด็กชายชยพล  ชัยถวิล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงพิมพ์วิภา  วงค์ไพศาลฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงบุณยาพร  ชนะกาญจน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงเพชราภรณ์  เจริญโอฬารกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
681 เด็กชายวชิรวิทย์  คำวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
682 เด็กชายณฐรัช  จิตต์ถือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
683 เด็กหญิงพิมพ์ธาดา  วรรณสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กชายธีร์ธวัช  บุรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กชายณัฐพัฒน์  หน่อแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กชายทักษวินทร์  สุภาอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
687 เด็กชายธนวินท์  ไชยดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
688 เด็กชายนเรนท์ธฤทธิ์  เอื้อแท้ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
689 เด็กชายณัฏฐากร  ยอดคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
690 เด็กชายวรปรัชญ์  พนัสจุฑาบูลย์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
691 เด็กหญิงลักษณารีย์  มะโนริ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
692 เด็กหญิงปาณิสรา  ลาลุน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
693 เด็กหญิงปิยาภรณ์  สุวรรณโชติ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
694 เด็กหญิงณภัทร  ปันทะรส โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
695 เด็กชายวรธน  นุชพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
696 เด็กชายอนุชา  ตามศักดิื โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
697 เด็กชายชุติพนธ์  จุมปาลี โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงชนกานต์  สมงาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายปรณัฐ  แก้วสีงาม โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงปาลิตา  แก้วสามต่อ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงเปมณีย์  จันทร์เหนือ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงธิดาพร  กาไชยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
703 เด็กชายจิณณวัตร  ฟองกันทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ศิรินุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ยะวิญชาญ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กหญิงเบญญาภา  วงค์ษา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
707 เด็กชายพงศ์พล  นพคุณ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
708 เด็กชายวรินธร  ต๊ะกันทา โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
709 เด็กชายชินณกานต์  พฤกษะวัน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงพรรณปวร  เกียล่น โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กหญิงสานฝัน  ไชยชมภู โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงสิริกร  เตชะตันมีนสกุล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
713 เด็กหญิงธนภรณ์  คงชื่อ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
714 เด็กชายนรภัทร  วงศ์กาปิน โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงเปรียบดุจดาว  ตุ่ยไชย โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงพนิตพร  จริยวณิชชาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงศรัณพร  บุญแปง โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
718 เด็กหญิงทิพย์ธารา  แซ่โต๋ว โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
719 เด็กชายพิชยุตต์  อลังการนันท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงปัญญกันย์  นิภานราดล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
721 เด็กชายณรัน  คีรีวรรณ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
722 เด็กชายนภสินธุ์  ใจมาลา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
723 เด็กชายสิรวิชญ์  ขัดสีใส โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
724 เด็กหญิงพัชริดา  แก้วบุญปั๋น โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
725 เด็กชายธรรมรัตน์  ภิญโญ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
726 เด็กชายอนุชิต  วงค์จักรคำ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
727 เด็กหญิงวนัชพร  อินทรศรี โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
728 เด็กหญิงกุลธิดา  วงศ์แก้ว โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
729 เด็กชายภูรินทร์  กันหา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
730 เด็กชายรัชชานนท์  ธิวงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
731 เด็กชายเหมราช  ทิพย์มณี โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
732 เด็กหญิงกันติชา  อินต๊ะมา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
733 เด็กหญิงอนงค์นาถ  ตามูล โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
734 เด็กชายณัฐพงศ์  ไชยชนะ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
735 เด็กหญิงกชกร  วิทยากร โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
736 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ฝั้นสืบ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
737 เด็กหญิงเชาวภา  เทศลุด โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
738 เด็กหญิงพรปวีณ์  สอาด โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
739 เด็กชายนลธวัช  ละคำปา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
740 เด็กชายพีระพัฒน์  ปาพันธ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
741 เด็กหญิงนภัสวรรณ  เลี่ยมวิลัย โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
742 เด็กหญิงพิชญธาดา  ทามูล โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
743 เด็กชายณัฐชนน  ศรีวงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
744 เด็กหญิงณัฐฑิณีย์  แก้วสาร โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
745 เด็กหญิงกีรติญา  สุวรรณแพร่ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
746 เด็กหญิงนารีรัตน์  กาวิละมูล โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
747 เด็กชายชิษณุพงศ์  มูลผึ้ง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
748 เด็กหญิงปริยากร  จันทร์คำเครือ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
749 เด็กหญิงโยษิตา  พันธ์กรกช โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
750 เด็กหญิงสุวิตา  โกฎสืบ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
751 เด็กชายปริญญา  สมบุญยอด โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
752 เด็กชายศุภเศรษฐ์  สุวรรณชีวะศิริ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
753 เด็กชายนาถวัฒน์  เต็มเมือง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
754 เด็กหญิงบุหงา  สุเรียมมา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
755 เด็กหญิงณัฏฐธิดา  อินทชุ่ม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
756 เด็กชายทีปกร  อ้อปิมปา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
757 เด็กหญิงอโนมา  ตันกอง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
758 เด็กหญิงมธุรดา  บุญมี โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
759 เด็กหญิงปรียาพรรณ  คันศร โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
760 เด็กชายโชดิวัต  จันทกูล โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
761 เด็กชายธนพล  บดีรัฐ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
762 เด็กหญิงทิพย์ภิญญา  ธรรมวงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
763 เด็กหญิงอภิลดา  ทาทองเชื้อ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
764 เด็กหญิงพรณิภา  ใจคำวัง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
765 เด็กหญิงฟ้าใส  วิชัยดิฐิ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
766 เด็กหญิงปริชาติ  บรรทูล โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
767 เด็กชายณัฐสิทธิ  แก้วสาร โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
768 เด็กหญิงวิสุดา  มีมานะ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
769 เด็กหญิงบารมี  แก้วหนองยาง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
770 เด็กชายกรวุธ  สืบหล้า โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
771 เด็กหญิงระพีพร  ไชยวงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
772 เด็กหญิงไพลิน  เสาะแสวง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
773 เด็กหญิงณัฏฐพร  คนการ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
774 เด็กหญิงกัลย์สุดา  ปลายนา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
775 เด็กหญิงณัฏภิญญา  เม่นหรุ่ม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
776 เด็กหญิงพรนัชชา  กองปิน โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
777 เด็กหญิงชิตาภา  พรชนะภากร โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
778 เด็กหญิงกมลทิพย์  นันต๊ะกูล โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
779 เด็กหญิงสิรินาถ  เชื้อมา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
780 เด็กชายพัฒนภูมิ  ใหญ่วงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
781 เด็กหญิงอภิสรา  มูลผึ้ง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
782 เด็กหญิงณัฐณิชา  วงศ์ใจมา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
783 เด็กหญิงกชพร  สุขเจริญ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
784 เด็กหญิงธนชา  ยาวิเลิศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
785 เด็กหญิงนภัทธ  ธรรมลังกา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
786 เด็กหญิงชนิกานต์  ตาลคำ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
787 เด็กหญิงฟ้าใส  ศรีชัยยา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
788 เด็กหญิงปวันรัตน์  โตด้วง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
789 เด็กหญิงธนัชชา  ณ ลำปาง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
790 เด็กชายก้องภพ  พลเมฆ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
791 เด็กชายครรชนะ  จันทร์พรหม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
792 เด็กชายกานต์ณภัทร  ดวงแสด โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
793 เด็กหญิงลักษณ์รพี  พิมบุบผา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
794 เด็กหญิงนงนภัส  สหศิริวงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
795 เด็กหญิงกนกพร  ของเดิม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
796 เด็กหญิงนันท์นภัส  สหศิริวงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
797 เด็กชายนครินทร์  มาลีบุตร โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
798 เด็กชายธนกฤต  เสือคง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
799 เด็กหญิงศุภนิดา  อนุวรรณ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
800 เด็กหญิงกัญญารัตน์  เครือโย โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
801 เด็กหญิงธิดาภรณ์  ไชยวงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
802 เด็กหญิงพัชรินทร์  เจริญยิ่ง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
803 เด็กหญิงธัญรดา  ชำนาญกลิ้ง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
804 เด็กหญิงเขมจิรา  เสนาะพิณ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
805 เด็กหญิงศิริรัตน์  เกตุหมัด โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
806 เด็กหญิงศิริภัสสร  ใจชนะ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
807 เด็กหญิงณัฐชนก  อุตมา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
808 เด็กชายธนวัฒน์  แก้วขาว โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
809 เด็กชายชลกร  รักเพื่อน โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
810 เด็กชายวรชัย  ใจคำต๋า โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
811 เด็กหญิงทอฝัน  เรือนจักเครือ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
812 เด็กหญิงลภัสรดา  ถวัลย์วราศักดิ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
813 เด็กชายณัฐวุฒิ  ตั้งตัว โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
814 เด็กชายอรรถวุฒิ  เกินตัว โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
815 เด็กหญิงกัญญ์วรา  ปิลันธนานิธิ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
816 เด็กหญิงนฤมล  ตันกาศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
817 เด็กชายนนทกร  วรพงษ์ทร โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
818 เด็กหญิงญารินดา  ไฝสุข โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
819 เด็กหญิงอริสรา  อินปินตา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
820 เด็กชายรัฐพล  คมแหลม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
821 เด็กชายอภิวัฒน์  ทองคำคูณ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
822 เด็กหญิงปวันรัตน์  วงค์สายา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
823 เด็กหญิงฐิดาภา  ใจชุ่ม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
824 เด็กหญิงเกตน์สิรี  แสงแก้ว โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
825 เด็กชายภูดิศ  กนกโชติวรากร โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
826 เด็กหญิงปุณยาพร  ทองอยู่ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
827 เด็กหญิงวารินชนา  เคหะลูน โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
828 เด็กหญิงปัฐฑิตา  คงคามี โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
829 เด็กหญิงภัททิยา  บุญประเสริฐ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
830 เด็กหญิงดากานดา  ไชยชมภู โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
831 เด็กหญิงเกทเสมณี  ชัยอนันต์รัตน์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
832 เด็กหญิงอภิรญา  มิลิวงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
833 เด็กหญิงอรรถยา  ตามอย โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
834 เด็กหญิงรตนวรรณ  ปัญญาเมืองใจ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
835 เด็กชายต้นตาล  เทพปินตา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
836 เด็กหญิงสุนิสา  เล็กจุฬา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
837 เด็กชายเชาว์วสิษฐ์  ไชยจันลา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
838 เด็กหญิงศิริขวัญ  สุขใส โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
839 เด็กชายกฤติธี  คันธชุมภู โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
840 เด็กชายภูริภัทร  ธรรมทอง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
841 เด็กชายณัฐพัฒน์  เรืองวัฒนานนท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
842 เด็กหญิงภัทร์นรินทร์  ผลัญชัย โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
843 เด็กชายอาทิวราห์  นันทิสี โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
844 เด็กชายนิธิกร  ศรีบุญยงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
845 เด็กชายกรวิชญ์  เครือสุวรรณ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
846 เด็กหญิงมาริสา  พื้นแสน โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
847 เด็กหญิงปิยะวัตน์  บุญเรือง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
848 เด็กชายตะวันฤทธิ์  อุณวงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
849 เด็กหญิงพิมพ์ศิริ  เหล็กดี โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
850 เด็กชายศิรภัทร  เจียจวบศิลป์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
851 เด็กชายภาณุพงศ์  เพียรกุหลาบ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
852 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เทพา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
853 เด็กหญิงณัฐณิชา  อินทนนท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
854 เด็กหญิงสิริกานดา  อินต๊ะซาว โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
855 เด็กชายณัฐดนัย  เยินยุบ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
856 เด็กหญิงวีรภัทรา  โกอินต๊ะ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
857 เด็กหญิงณัฐวดี  ญาณะนันท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
858 เด็กชายณนนท์  ม่วงปาน โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
859 เด็กชายธนภัทร  ภูทองเหลือง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
860 เด็กหญิงกวินทรา  อินทร์หอม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
861 เด็กชายพิชญะ  ชัยเนตร โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
862 เด็กชายญาณาธร  สิงหฤกษ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
863 เด็กหญิงณิชารีย์  โพธิ์ชัยยา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
864 เด็กหญิงพิชชาณิน  ง้าวทาสม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
865 เด็กชายเกียรติคุณากรณ์  ธนาบดินทร์กูล โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
866 เด็กชายติณณภพ  ศรีธรรม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
867 เด็กหญิงปิยรมย์  สุริพล โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
868 เด็กหญิงเมลดา  เกษมจิรภัทร โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
869 เด็กชายธนกฤต  วงค์มณี โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
870 เด็กชายวรชาติ  ศรีชัยวงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
871 เด็กหญิงเจนจิรา  ทองดี โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
872 เด็กหญิงกชมน  หมูคำ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
873 เด็กหญิงภารุจีร์  ขัดทะเสมา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
874 เด็กหญิงรนิดา  เหล็กเทศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 คณิตประถม
875 เด็กหญิงรุ่งทิวา  จินะเดช โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.4 คณิตประถม
876 เด็กหญิงนารากรณ์  สาดหาพันธ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
877 เด็กชายรหัท  เสือคง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
878 เด็กหญิงณัฐนิชา  จุมปู โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
879 เด็กชายสิวะพงศ์  แก้วเตียม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
880 เด็กชายธีรดนย์  วงศ์ชมพู โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
881 เด็กชายสิริภูมิ  เครือตา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
882 เด็กชายธนภัทร  อินต๊ะยศ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
883 เด็กชายกรวิชญ์  คำปันบุตร โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
884 เด็กหญิงธัญพิชชา  อะศรีชัย โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
885 เด็กหญิงณัฐนรี  เป็นคุณ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
886 เด็กหญิงกชวรรณ  ทินกร ณ อยุธยา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
887 เด็กหญิงลภัสรดา  สุดหอม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
888 เด็กหญิงสิราวรรณ  ชมภูศรี โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
889 เด็กหญิงเบญญาภา  กันทะไชย โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
890 เด็กชายธีรเดช  สุทธวงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
891 เด็กหญิงปพิชญา  ปันเงินเถาว์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
892 เด็กชายฐิติวัฒน์  ยะผูก โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
893 เด็กชายปริญญา  ยวนยี โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
894 เด็กชายสุริยา  อ้วนเปี้ย โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
895 เด็กหญิงชลธิชา  คำยันต์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
896 เด็กหญิงเบญญาภา  คำลือสาย โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
897 เด็กหญิงภโรทัย  เงินฮอม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
898 เด็กหญิงสสิมน  งามจรัส โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
899 เด็กหญิงอาลิสา  สองเป็ง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
900 เด็กชายธีร์ปภัส  นามวงษา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
901 เด็กชายจักรรินทร์  จันทร์ศักดิ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
902 เด็กชายชนะใด  การะบุญ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
903 เด็กชายวีรภัทร  ใจอินทร์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
904 เด็กชายนภัสกรณ์  ปวงแก้ว โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
905 เด็กหญิงจารุณี  สุวรรณทัต โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
906 เด็กหญิงสุวิชชาดา  ปิงวัง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
907 เด็กชายวรัท  บุญหล่อ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
908 เด็กชายชิติพัทธ์  ระวังษี โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 คณิตประถม
909 เด็กหญิงล้อมพร  ประถมพล โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงนารีรัตน์  กาตาสาย โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงนฤมล  พงษ์จำปา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงธัญยนันท์  ศรีเทพธรรมวงศ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
913 เด็กหญิงณัฐวดี  วินทะชัย โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงวรัญญา  ตามชื่อ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงแคทรียา  บุญเพลิง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงมนชนบ  ศรีทอง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
917 เด็กชายศิวกร  มณีวรรณ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
919 เด็กชายกิตติณัฐ  ฐิติกรญาณวรุตม์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
920 เด็กหญิงชลดา  ทำว่อง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงมาติกา  แซ่เติน โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงเกสรา  สายทิ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงเนตรชนก  โชคมาก โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
924 เด็กชายธนกฤษ  จันทร์ประภาภรณ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงอริสรา  ใจหาญ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
926 เด็กหญิงณัฐวิภา  สุทธรัตน์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
927 เด็กชายเศรษฐาธนโชติ  มาทา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
928 เด็กชายธนดล  สีโสดา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
929 เด็กหญิงวทันยา  นันตาวงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
930 เด็กชายธีร์วรา  สาลี โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงรัชนีกร  ทำดี โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงนภัทรชา  จุไร โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
933 เด็กชายจิรภัทร  วัฒเสน โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงสุกุลยา  สีใจเปี้ย โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
935 เด็กชายสุทินวัฒน์  จันทรวรเชตต์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงชลินดา  ใจตั๋น โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กชายอธิภัทร  นาคพิทักษ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กชายเดชพนต์  วงศ์พานิช โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงธัญญ์รัศม์  มีชั้น โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กชายสุรกานต์  เณรแก้ว โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายกรณ์ดนัย  ปินตาวงค์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงณิรัฐธิดา  แก้วศรีงาม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายศักย์ศรณ์  ยุกตะนันทน์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กชายนิธิกิตติคุณ  โอฬารจันทโรทัย โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงพรชนิตว์  สุขเกษตร โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงจุฑาวรรณ  เครือจันต๊ะ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายธนภัทร  ยาสมร โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงศิรภัสสร  แสงจันทร์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงสุชานันท์  อาวาส โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงจิรารักษ์  การดี โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กหญิงพิชญธิดา  โพธิ์คำ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายพชรพล  นิลคง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กชายสิงหเดช  แสนวงค์คำ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงวัชรวรรณ  ชารัมย์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงชนมน  บุญสิงห์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กชายจิรวัฒน์  พินธุรักษ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กหญิงศศิวิมล  วิทยากร โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
958 เด็กหญิงพิมพ์พิมล  วงศ์เจริญทัศน์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
959 เด็กชายบดินทร์  อินทรบุรี โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
960 เด็กชายพิเชษฐ์พงษ์  ศรีชัย โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงนุชประวีณย์  น้อยวินิจ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
962 เด็กชายพัทธดนย์  บุญเรืองรัตน์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
963 เด็กชายจักรรินทร์  ยศเสนา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
964 เด็กชายศตายุ  คำใส โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
965 เด็กชายชัชวาล  ตินเอ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงลภาพร  สุพจนานุรักษ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
967 เด็กชายวีรพจน์  วงค์มณี โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
968 เด็กชายนพดล  ศิวะศรีรุ่งโรจน์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
969 เด็กหญิงสวิตตา  อุดรวัฒน์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงไอลดา  เชื้อพรรณงาม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงปริญญาพร  วงค์อะทะ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กชายนภนันท์  วงศ์ใหญ่ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
973 เด็กหญิงเพียงหทัย  บุญเสริม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงบุญญาพร  ใสแจ่ม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงอรวรา  วิเชียรสาร โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
976 เด็กหญิงณัฐณิชา  สมถวิล โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงทักษอร  กันหมุด โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงกชพร  อารมณ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
979 เด็กชายสิทธิภาคย์  ดิ๊กซอน โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
980 เด็กชายชิษณุพงศ์  หลวงคำฝั้น โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กชายพุฒิพงศ์  ลอยประโคน โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กชายธนโชติ  ทำเล็ก โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงกัญญาณํัฐ  อูปทอง โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงภูริชญา  ภูมิผิว โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กหญิงณภัทร  มังคละ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
986 เด็กหญิงวริศรา  ไวปัญญา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงชาลิสา  ชัยชมภู โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
988 เด็กหญิงนารีรัตน์  ถาแก้ว โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
989 เด็กชายสุรเชษฐ์  ต๊ะเครือ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
990 เด็กหญิงธิติยา  สิทธิชุม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
991 เด็กชายเกียรติวุฒิ  คมใน โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
992 เด็กหญิงชญานันท์  ศานตินนท์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
993 เด็กหญิงวิภาดา  ตุ้ยสืบ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
994 เด็กหญิงณฐมน  ต๊บดวงคำ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
995 เด็กชายวุฒิพงษ์  ชมพูราช โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
996 เด็กชายณัฐภูมิ  เจริญงาม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
997 เด็กหญิงอริสรา  สมบูรณ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
998 เด็กชายอรรถชัย  ลือชัย โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
999 เด็กหญิงวิมลภัทร์  จิตเจริญสิริ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1000 เด็กชายศิริพงศ์  ทะปะละ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1001 เด็กหญิงพรยมล  เจตเกษตรกรณ์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1002 เด็กชายธนพัฒน์  มานุ่ม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1003 เด็กหญิงชุติกาญจน์  หมัดโหนด โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1004 เด็กหญิงทิฆัมพร  คำปัญญา โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1005 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  วงค์เจริญศรีสุข โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1006 เด็กหญิงเยดีดิยาห์  ชัยอนันต์รัตน์ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1007 เด็กชายณภัทร  ศรีสุมิตร โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1008 เด็กหญิงทิมาภรณ์  จันทร์ยะเครือ โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1009 เด็กชายปุณยวีร์  เต็งรัตน์ล้อม โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1010 เด็กหญิงภิริษา  ไว้ท่า โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1011 เด็กหญิงดารินทร์  ปัญญายืน โรงเรียนบ้านปงสนุก 1 ป.5 วิทย์ประถม
1012 เด็กชายฐปนรรฆ์  เทียนถนอม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 คณิตประถม
1013 เด็กชายกรณัฐ  จังตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 คณิตประถม
1014 เด็กหญิงภัทรธิดา  สันวงศ์ตา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิตประถม
1015 เด็กหญิงนภัสนันท์  พรหมมา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.4 คณิตประถม
1016 เด็กชายภัทรชัย  ชัยกานต์กุล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.4 คณิตประถม
1017 เด็กชายภูพานทอง  สายปัน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.4 คณิตประถม
1018 เด็กชายอนุรักษ์  ตรียกูล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.4 คณิตประถม
1019 เด็กชายปัณณวิชญ์  ปิงฟอง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 คณิตประถม
1020 เด็กหญิงบุณยาพร  ศรีสินทร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 คณิตประถม
1021 เด็กหญิงธนิสรา  คำมีอ้าย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิตประถม
1022 เด็กหญิงปพิชญา  ฝั้นแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 คณิตประถม
1023 เด็กชายยงยศ  ปีบ้านใหม่ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 คณิตประถม
1024 เด็กหญิงพรไพลิน  อภิบาลพูนผล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 คณิตประถม
1025 เด็กหญิงชนิตสรา  มีสัตย์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 คณิตประถม
1026 เด็กชายเอกอมร  มหาวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 คณิตประถม
1027 เด็กชายสิรวิชญ์  ไชยวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 คณิตประถม
1028 เด็กชายกฤตเมธ  ปันทะรส โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิตประถม
1029 เด็กหญิงชนกนันท์  ขุนนาม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 คณิตประถม
1030 เด็กหญิงสรรค์ชนก  ตันสุวรรณวงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 คณิตประถม
1031 เด็กชายณัชพล  ตั้งสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 คณิตประถม
1032 เด็กหญิงกรนันท์  อุดเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 คณิตประถม
1033 เด็กหญิงพลอยชยา  แจ่มพรมงคล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 คณิตประถม
1034 เด็กหญิงชลธิชา  นาคสูง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 คณิตประถม
1035 เด็กหญิงวรวลัญช์  จันมะโน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 คณิตประถม
1036 เด็กหญิงปณิศรา  ศิริชุ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิตประถม
1037 เด็กชายพิทวัส  ดวงฟู โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิตประถม
1038 เด็กหญิงทอปัด  แข็งขัน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิตประถม
1039 เด็กหญิงระพีพรรณ  วงศ์อัมไชย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิตประถม
1040 เด็กหญิงกัชชรส  วงศ์ฟัก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิตประถม
1041 เด็กหญิงณัฐกฤตา  วงศ์แคะหล้า โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิตประถม
1042 เด็กหญิงณัฐนันท์  กันทา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิตประถม
1043 เด็กหญิงปราณปริยา  มงคลคลี โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิตประถม
1044 เด็กชายพงศ์พล  อินต๊ะวงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิตประถม
1045 เด็กชายปุณยวีร์  ชุมเพ็ญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิตประถม
1046 เด็กหญิงพรรณพร  บุญยู่ฮง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิตประถม
1047 เด็กชายณวัฒน์  เรืองเดชาวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 คณิตประถม
1048 เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วก้อน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.4 คณิตประถม
1049 เด็กหญิงชนันธร  จักราชัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1050 เด็กหญิงกานต์ธีรา  เมฆรักษาวนิช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1051 เด็กหญิงกรภัทร์  คงพิริยะภิญโญ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1052 เด็กหญิงณัฐญาดา  ธรรมชัยกุล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1053 เด็กหญิงณิชมน  วัฒนกุล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1054 เด็กหญิงครองสิริ  เทพพรมวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1055 เด็กชายกันตพัฒน์  เครือศึก โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1056 เด็กหญิงอิษยา  จารุวัฒนกุล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1057 เด็กหญิงศตพร  สีวาโย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1058 เด็กชายปัณณ์  กิตินา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1059 เด็กหญิงเมธัสสินี  อ่าวตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1060 เด็กหญิงกันญาภัสณ์  ชลธารอุดมลาภ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1061 เด็กชายปองภพ  รัตนประทีป โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1062 เด็กหญิงจอมขวัญ  แสนทิ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1063 เด็กหญิงณัฐภรณ์  เจริญสุข โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1064 เด็กหญิงหทัยรัตน์  หาญหิตวรางค์กูล โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1065 เด็กหญิงอรจิรา  ศิลประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1066 เด็กหญิงชาลิสา  เอื้อนจิตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1067 เด็กหญิงปพิชญา  ฉัตรเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1068 เด็กหญิงวรกมล  ไชยลังกา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1069 เด็กชายณฐนนท์  ศักดิ์ชัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1070 เด็กชายปาฏิหาริย์  เชื้อเมืองพาน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1071 เด็กชายณฐกร  ไวประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1072 เด็กหญิงภัทรปวีณ์  มหิสนันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1073 เด็กชายกฤตภาส  บุญเรือง โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1074 เด็กหญิงพิมลสิริ  นำมา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1075 เด็กชายธัณยพงศ์  พุทธวงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1076 เด็กหญิงพิชญาภา  ใจยา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1077 เด็กหญิงณัฐจิรา  ศรีชัยตัน โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1078 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ศรีไชยชนะ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1079 เด็กหญิงกนกขวัญ  สันวงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1080 เด็กชายภูวิต  เอี่ยมอำพร โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1081 เด็กชายก้องภพ  เจดีย์ยอด โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1082 เด็กหญิงอาลีนา  ใจคำ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1083 เด็กหญิงเมธินี  จันทร์เดชา โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1084 เด็กชายญาณภัทร  แสงใส โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1085 เด็กหญิงณัฐนันท์  นาควิโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1086 เด็กชายกณวรรธน์  แมทต้า โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1087 เด็กหญิงนพธีรา  สิงห์ขร โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1088 เด็กชายทักษ์ดนัย  ชัยเจริญ โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1089 เด็กชายวรโชติ  ธิวงศ์ โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1090 เด็กหญิงณัฐกมล  ภัทรวีรานนท์ โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1091 เด็กหญิงพิทยาภรณ์  ก๋าลือ โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1092 เด็กชายนรภัทร  ต๊ะวงศ์ษา โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1093 เด็กหญิงสิริรารมย์  นุกิจรังสรรค์ โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1094 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อติโรจน์ปัญญา โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1095 เด็กหญิงมิ่งกมล  กาสา โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1096 เด็กชายธรานนท์  แก้วบุญเรือง โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1097 เด็กชายจักรพงษ์  วงค์ชมภู โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1098 เด็กหญิงกัลป์  เกียรติศิลป์ โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1099 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุษบงค์ โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1100 เด็กชายกตัญญู  มากมี โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1101 เด็กชายฐิติพงศ์  สิทธิเครือ โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1102 เด็กชายกันต์ธีร์  ดาศรี โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1103 เด็กหญิงหยาดทิพย์  ยะคำ โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1104 เด็กชายณัฐภัทร  ภัทรวีรานนท์ โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 นายธนวินท์  สุภาอินทร์ โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1106 นายอชิตพล  โอชารส โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายบวรภพ  ณ ลำปาง โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กหญิงกัลยกร  เกาะกากลาง โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1109 เด็กหญิงณัฐจีรา  มีชื่อ โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1110 เด็กชายกาณฑ์  ก่อพานิชกุล โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1111 เด็กชายสิทธิธากรณ์  ปวงคำ โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1112 เด็กหญิงวีรดา  เอกรักษ์วัฒนา โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1113 เด็กหญิงธัญชนก  สายสร โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1114 เด็กหญิงพิชชาภา  คลังเพชร โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1115 เด็กหญิงอุรัสยา  โวหาร โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1116 เด็กหญิงปัญสิชา  บังเลา โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1117 เด็กหญิงศดานันท์  เจริญลาภ โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1118 เด็กหญิงอัชฎาภรณ์  มุระญาติ โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1119 เด็กหญิงธิวาภรณ์  ไทยเมืองวา โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1120 เด็กหญิงอารียา  จำปาหลวง โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1121 เด็กชายธนโชติ  ธิรินทอง โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1122 เด็กหญิงวิรัชตรา  ชมภูน้ำเงิน โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1123 เด็กหญิงแพรวา  แควชล โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1124 เด็กชายธนัช  ไชยมงคล โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1125 เด็กหญิงํธัญพิชชา  ถามล โรงเรียนไตรภพวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1126 เด็กชายเทพพนม  ป้องขันธ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
1127 เด็กชายสืบสกุล  คำตัน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
1128 เด็กชายธนดล  ปิงยศ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
1129 เด็กชายฐปนวัฒน์  จิโน โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.5 คณิตประถม
1130 เด็กชายธนวินท์  แซ่เจ๋า โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
1131 เด็กชายธนัยนันท์  พินทิสืบ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
1132 เด็กชายสัญญพงษ์  เปอะเขียว โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
1133 เด็กชายธนนนท์  สวัสดิ์พันธ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.6 คณิตประถม
1134 เด็กหญิงณชาภัทร  แสงเอี่ยม โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1135 เด็กหญิงณปภาพร  ขัดแข็งแรง โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1136 เด็กหญิงบุศรา  ใจยาติ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1137 เด็กหญิงรัชนก  เตจะบุตร โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1138 เด็กหญิงชนกานต์  ไชยบุญเรือง โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1139 เด็กหญิงกัลยรัตน์  กันทา โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1140 เด็กหญิงหทัยรัตน์ชนก  เกษา โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1141 เด็กหญิงวรัณภรณ์  อินตาโย โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1142 เด็กหญิงกาญจน์ณิชา  อ้างอิง โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1143 เด็กชายณัฏฐากร  พลฉกรรณ์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1144 เด็กชายธนพล  เทพพรมวงค์ โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกูล) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1145 เด็กหญิงนภัสวรรณ  แปงจิต โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) 1 ป.6 คณิตประถม
1146 เด็กหญิงรุ่งฤดี  ภู่เลี้ยง โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) 1 ป.6 คณิตประถม
1147 เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วปัญญาฟู โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) 1 ป.5 คณิตประถม
1148 เด็กชายนนทพัทธ์  มนต์เมตตา โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1149 เด็กชายเสริมศักดิ์  หมื่นอ้าย โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1150 เด็กชายเจษฎา  อินสอน โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1151 เด็กหญิงกัญญาภัทร  ฟูใจ โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1152 เด็กหญิงดลฤทัย  ชัยเรือง โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1153 เด็กหญิงชีวาพร  แก้วลังกา โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1154 เด็กหญิงอนัญญา  เมืองแก้ว โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1155 เด็กชายอัจฉริยวุฒิ  ใจหมั้น โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
1156 เด็กชายธนวัฒน์  เอกราช โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 คณิตประถม
1157 เด็กชายจักรภพ  จีนะวิจารณะ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 คณิตประถม
1158 เด็กชายปรีชา  เครือระยา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 คณิตประถม
1159 เด็กชายจิราเดช  งามสวย โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงฐานิตา  ศรีสุขใส โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงชาลิสา  กันทะวงค์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 คณิตประถม
1162 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เทพสุยะ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 คณิตประถม
1163 เด็กหญิงภานิล  เครือสบจาง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 คณิตประถม
1164 เด็กชายธีรภัทร  ศรีสุขใส โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
1165 เด็กชายปองคุณ  ปานดี โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 คณิตประถม
1166 เด็กชายธนพัฒน์  เอกราช โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
1167 เด็กชายวัชรพล  แช่ใจ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
1168 เด็กชายศุภณัฐ  อินไผ่ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
1169 เด็กชายปัณณวิชญ์  ประเสริฐโชคชัย โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
1170 เด็กชายเจษฎาพันธ์  พุ่มขจร โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
1171 เด็กชายณัฐพงษ์  แสนปิง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
1172 เด็กชายนราธิป  พันธ์งาม โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
1173 เด็กชายภาณุฤทธิ์  บุญยงค์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
1174 เด็กชายพงศ์จักร  นันทโชคชญานิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
1175 เด็กชายอธิภัทร  ธนานุภาพ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
1176 เด็กชายอัษฎาวุธ  บุญวรณ์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
1177 เด็กชายรณชิต  เชียงโฉม โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
1178 เด็กชายวีรภัทร  ปานโบ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงธัญชนก  คำแก้ว โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงธัญญรัตน์  จำรัสประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
1181 เด็กหญิงลักษิกา  โสวะ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
1182 เด็กหญิงวรรณกานต์  ณ ลำปาง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
1183 เด็กหญิงสุทธิดา  พลงาม โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงปริชมน  ดีขุนทด โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
1185 เด็กชายพงศกร  ศรีสุขใส โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 คณิตประถม
1186 เด็กชายวรายุทธ  ธิปละ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1187 เด็กชายปฏิวัฒน์  แจ่มวิมล โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1188 เด็กชายภูตะวัน  วรรณจิตร โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กชายเกียรติศักดิ์  หาญใจ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กชายนวพล  ศรีสม โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายจิรทีปต์  เอียกพงษ์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1192 เด็กหญิงวิภาดา  วชิรปัญญากุล โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1193 เด็กหญิงทักษยา  ทรงกิติพิศาล โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1194 เด็กหญิงกัญญพัชร  ฟองมัน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1195 เด็กหญิงชุลีพร  สีอ่อน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1196 เด็กหญิงธิษณามดี  แสนคำร้อย โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1197 เด็กหญิงฐิติวรดา  หอมแก่นจันทร์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1198 เด็กหญิงปาณิสรา  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1199 เด็กหญิงภาดา  เครือสบจาง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1200 เด็กหญิงณัชชานันท์  กันทะวงค์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1201 เด็กหญิงขวัญจิรา  ปัญญาตรง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายณัฐพล  มูลเมือง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  อินแถลง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1204 เด็กชายกิตติพงศ์  ปินตาใจ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1205 เด็กชายนวภัทร  ทะอินตา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1206 เด็กชายกรกช  วงศ์ชมภู โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงจิราพร  เชื้อเดช โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงณิชากร  แสงงาม โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงวรรณกานต์  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงพัชริญา  แววขำ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงปัญญาภรณ์  ปิมแปง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงวิภาดา  นวารหาธิคุณ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงศรัญญา  วงค์ปัน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงปรีณาพรรณ  สมปัญญา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  ขาวอ่อน โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงปิ่นสุดา  เทวงศา โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงศิริวิมล  แดงชมภู โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงกันต์จิรา  เพ็งจันทร์ โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1219 เด็กชายรัฐศาสตร์  นามลายทอง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1220 เด็กชายวีรพล  แก้วมีแสง โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1221 เด็กชายพงศกร  เหล็กกล้า โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1222 เด็กชายภานุวัฒน์  กุณะ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 คณิตประถม
1223 เด็กหญิงภัทราวดี  เทพแก้ว โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 คณิตประถม
1224 เด็กชายวชิรพันธ์  จันต๊ะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 คณิตประถม
1225 เด็กชายชิติกร  ต้อนรับ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 คณิตประถม
1226 เด็กชายจิรภัทร  กาต๊ะ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 คณิตประถม
1227 เด็กชายธนวิชญ์  หลวงนรินทร์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 คณิตประถม
1228 เด็กหญิงเพียงพอ  วงศ์ใจสุริยะ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 คณิตประถม
1229 เด็กหญิงกวินธิดา  รินชุมภู โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 คณิตประถม
1230 เด็กชายธนวิชญ์  อุดเมืองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายคณบดี  วงศ์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1232 เด็กหญิงสุภัสรา  ใจคำ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1233 เด็กหญิงวรัทยา  แลใจ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงภัทริดา  วังปา โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงสุดารัตน์  เรืิอนกุณา โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงศิรินธร  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงนิฐิตา  ตันหลิม โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงเมธาวี  ทรายมูลคำ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงกนกลักษณ์  วงศ์สิงห์แก้ว โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงวณิชญา  หม่องทา โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงฌานิกา  มานิจสิน โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1242 เด็กชายกิตติพจน์  สุขเมือง โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1243 เด็กชายณัฐฐนันท์  แสวงงาม โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ธิรินทอง โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงนภัสวรรณ  รักเมือง โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงพรญาณี  แสนขัติ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงทัศนียา  จุ้ยฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1248 เด็กหญิงญาสุมินทร์  อ้อยกลาง โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1249 เด็กหญิงสุพัตรา  หงษ์สาม โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1250 เด็กหญิงณัฐชา  สุคำเมือง โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1251 เด็กหญิงนันท์นภัส  นันตาเป๊ก โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงบูรพา  อุตมา โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงอุสิชา  ชัยยุทโธ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1254 เด็กหญิงสาลินีย์  แก้วธิดา โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงชมพูนุช  ปัญญาเรือน โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงวราภา  คำบุญ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงสุวิชชา  หงศ์สาม โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงพัชราภา  หมอยา โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1259 เด็กหญิงชญานี  ขัดสม โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1260 เด็กหญิงพีรดา  ปาสิงห์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1261 เด็กหญิงทักษิณา  ปงมะจักร์ โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 1 ป.6 วิทย์ประถม
1262 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  คำกาละ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1263 เด็กหญิงชนานันท์  จันทร์ปัญญา โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1264 เด็กหญิงปภาดา  กิจจคณารักษ์ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1265 เด็กหญิงพีรกานต์  สีแก้ว โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1266 เด็กหญิงนราวดี  ไกรทองอยู่ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1267 เด็กหญิงจินต์จุฑา  จิตร์สนอง โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1268 เด็กหญิงพลอยชมพู  เตชะพี โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1269 เด็กชายคมกฤษณ์  อ้วนใส โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1270 เด็กชายธนกฤต  ธิยาว โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1271 เด็กหญิงณิชาภัทร  จำปาอูป โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1272 เด็กหญิงธิดารัตน์  แสนธิการ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1273 เด็กหญิงปวริศา  คันธะชุมภู โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1274 เด็กหญิงธนัชพร  ม่วงมี โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1275 เด็กหญิงฐิตาสิรี  พรมใจ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงอาภาภัทร  เมฆนภาภรณ์ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กชายพุทธิกร  ด้วงธิวงศ์ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงสุลักษ์ศิกา  หอมแก่นจันทร์ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กชายจิณณวัฒน์  กาญจนมยูร โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงสุธาวี  เวียงทอง โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงนภวรรณ  วิลาวรรณ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กชายอดิศร  ศรีสุนทร โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงเขมมินทรา  โชคสุขอนันท์ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายศุภเวช  วงศ์เงิน โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กหญิงกิตติมา  ก้านชมภู โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายภูริณัฐ  คำวัน โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายปภังกร  แก้วประเทศ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กชายธนโชติ  อยู่ยืน โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กชายศุภกร  พิมพ์สราญ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กชายพงศพัศ  เหลืองพีระชัย โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กชายสืบสกุล  ชุมภูปิก โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กชายธราเทพ  เทพจันทร์ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กหญิงณัฐนันท์  มีศิริ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายอัฑฒกร  สิงหาทา โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กหญิงดลฤทัย  จิตธำรงสิริกุล โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กหญิงคริษฐา  ปาละจเร โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายนพณัฐ  ก๋าใจ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงอริษรา  งามจิตต์เอื้อ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กชายธัชพล  ฟองใจ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงเวธิกา  หารอาจ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กชายธนกฤต  สุวิเศษธำรง โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงพรรณพนัช  ประพันธ์ปรีชา โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงธีรภัทรศร  รินพล โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงอภิชญา  ราชนำปน โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กหญิงอัยยา  ภาษิต โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กหญิงณัฐณิชา  กระจ่างฉาย โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กหญิงคณาลักษณ์  สุขใจ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กหญิงสาริศา  รอดเจริญ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงกวินธิดา  ใจน้ำ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชัยประสิทธิกุล โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กชายนพคุณ  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายพศิน  สายวงศ์ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กหญิงนวพร  ไชยเตกุล โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงลัทธวิตรา  ขัดผาบ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงภิงขวดี  ตันวงศ์ โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กชายรุจิภาส  ทองดี โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงสิรภัทร  ปินสาย โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงณิชาพัชร  ปาแสง โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงลลิตภัทร  ตื้อปา โรงเรียนพินิจวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กชายธิติ  ผลประเสริฐ โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1321 เด็กชายพลนภัทร  พรมคำ โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1322 เด็กชายพชร  จันตาวงค์ โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1323 เด็กชายธันวา  ทิพย์แก้ว โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1324 เด็กหญิงชนัญชิดา  คำศรีวรรณ โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1325 เด็กหญิงกันยารัตน์  อุดเครือ โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1326 เด็กหญิงณัฐธิดา  คมเฉลียว โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1327 เด็กหญิงนภัสสร  คมจริง โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1328 เด็กหญิงณัฐณิชา  เลิศพรไพบูลย์ โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
1329 เด็กชายรัชชานนท์  ชัยวงค์ โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1330 เด็กหญิงพลอยรดา  จันทร์ประภาภรณ์ โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
1331 เด็กชายเอกอัฐกาล  ตากล้า โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1332 เด็กชายราชพฤกษ์  ชมภูศรี โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1333 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กันใจ โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1334 เด็กหญิงนัฐธิชา  ถาวงค์ โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1335 เด็กหญิงณภัทร  อวดห้าว โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1336 เด็กหญิงศรัญญา  นันต๊ะภาพ โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายยศพนธ์  จันทราสกุลพงษ์ โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ปัญญาชื่น โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1339 เด็กหญิงชญานิน  เถินบุรินทร์ โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1340 เด็กหญิงฐิติวรดา  อินจันทร์ต๊ะ โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1341 เด็กหญิงบุญญิสา  พินิจผล โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1342 เด็กหญิงณิชารีย์  สมเจริญ โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1343 เด็กหญิงภรภัทร  ภัทรพิบูลกูล โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1344 เด็กชายธนวัต  กิตติกุลนันท์ โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1345 เด็กชายอนุสรณ์  เอกชัย โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
1346 เด็กชายนพพล  สีดาสมา โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1347 เด็กชายภาสกร  พุทธิพันธุ์ โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1348 เด็กหญิงวีรยา  สุปราณี โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1349 เด็กหญิงพิชาณิกา  อินทะเขื่อน โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงรุจิษยา  ทิพย์แดง โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงณิชกานต์  นันตาดุก โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงนภัสสร  ภูริวัชรวรพงศ์ โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงธนัชพร  อุทธาเครือ โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  อินทรเกษตร โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงสุพิชญา  ปัญญายาว โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงอริสรา  หน่อแก้ว โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กหญิงรมย์รวินท์  สุขป้อม โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงภัทรพรรณ  จิรกมลศักดิ์ โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงธนพร  พงษ์คำ โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  ขัดทะเสมา โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงสุภัสสรา  แปงสี โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงภิรัญญา  อินญาวิเลิศ โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กหญิงภัทรนันท์  ธารเนตร โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงณิชานันทน์  พรหมปลูก โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงนารีรัตน์  จันทะวงค์ โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงพลอยชมพู  หล่ายแปด โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1367 เด็กหญิงจิรัชญา  สิทธา โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงกัญญาภัค  ใจโต โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงปราณปรียา  รินชุมภู โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงนันท์นภัส  สิงห์แก้วสืบ โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กหญิงจันทกานต์  ปาสิงห์ โรงเรียนลำปางวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
1372 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  แก้วมี โรงเรียนดอนไชยวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
1373 เด็กหญิงณัฐกานต์  พรมทอง โรงเรียนเทศบาล1 1 ป.6 คณิตประถม
1374 เด็กชายกมล  เรือนปาน โรงเรียนเทศบาล1 1 ป.6 คณิตประถม
1375 เด็กชายลาภวัต  บุญทวี โรงเรียนเทศบาล1 1 ป.6 คณิตประถม
1376 เด็กชายญาณพัฒน์  รอดชูแสง โรงเรียนเทศบาล1 1 ป.6 คณิตประถม
1377 เด็กชายกวินเทพ  ดวงแก้วมูล โรงเรียนเทศบาล1 1 ป.6 คณิตประถม
1378 เด็กชายพิริยกร  เตชะเต่ย โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1379 เด็กชายอัมรินทร์  เรือนใจ โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1380 เด็กชายธนัท  สาธา โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1381 เด็กชายภัทรดนัยย์  แต้มมาก โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1382 เด็กชายนารา  ฟองแก้วงาม โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1383 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  เทือกศิริ โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1384 เด็กชายจิรเดช  ธรรมเสน โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1385 เด็กชายภิชาพบ  ลาวิตา โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1386 เด็กหญิงภาวินี  เปียงชมภู โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1387 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  พรมณี โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1388 เด็กหญิงภูสุดา  กอบชัย โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1389 เด็กหญิงมนัสวี  เทพทอง โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1390 เด็กหญิงเกศรินทร์  นารี โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1391 เด็กชายศุภกานต์  สุขดี โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1392 เด็กชายจิรายุส  จันทร์คำ โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1393 เด็กหญิงอภิสรา  ป๊อกหาญ โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1394 เด็กหญิงอภิญญา  สายศร โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1395 เด็กหญิงภัชราภา  อินปินตา โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1396 เด็กชายณัฐกร  เครือวงค์ โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1397 เด็กชายชนาวี  ศรีอิ่นแก้ว โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1398 เด็กหญิงมณฑิตา  หล้าปาวงศ์ โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1399 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  ทิพย์นวล โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1400 เด็กหญิงวิชญาดา  ดวงใจ โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1401 เด็กหญิงกันญาลักษณ์  นันตา โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1402 เด็กหญิงภิรารัตน์  จันทร์คำ โรงเรียนเทศบาล4(บ้านเชียงราย) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1403 เด็กหญิงอโรชา  หล่ำแสง โรงเรียนเทศบาล5 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1404 เด็กชายยศพงษ์  ยอดจันทร์ โรงเรียนเทศบาล5 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1405 นายจารุภัทร์  อาจมุณี โรงเรียนเทศบาล5 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1406 เด็กชายณัฐดนัย  กองเสาร์ โรงเรียนเทศบาล5 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1407 เด็กชายรัตนพงศ์  ธรรมสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาล5 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1408 นางสาวอินทิรา  เตชะสืบ โรงเรียนเทศบาล5 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1409 เด็กหญิงชุติกาญจน์  สูตรเลข โรงเรียนเทศบาล5 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1410 เด็กชายวทัญญู  เคหะลูน โรงเรียนเทศบาล5 1 ม.2 คณิต ม.ต้น