รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงรติวรรณ  ทองประสิทธิ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กหญิงลภัสรดา  หุ้มทองคำ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
3 เด็กหญิงวรัชยา  นวลรักษา โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
4 เด็กหญิงอาทิตญา  สิงหะ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
5 เด็กหญิงกัญฐณา  วุฒไพศาล โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กหญิงชนัญชิตา  เปป้อม โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กหญิงบัณฑิตา  มูลหญ้าแพรก โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายวรากร  โพธิ์หิรัญ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายณภัทร  สุขศรี โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฐกาญจน์  จั่นรักษ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กชายประกฤษฎิ์  วงษ์สมบัติ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กหญิงพศิกา  ตโมพุทศิริ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงทักษพร  แจ้งจีน โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กชายพีรยณัฏฐ์  มูลเชื้อ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กหญิงบุณยานุช  วิโมกเจริญ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงรณพร  ปิ่นทอง โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
17 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  โสทรอุดมทรัพย์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงปิยนันทร์  จันทร์พิทักษ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกฤตติญาภรณ์  ทองอ้วน โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
20 เด็กชายกิติพัฒน์  วงสุรินธนวัชร์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กชายณัฐชนนท์  แจ้งจิตต์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
22 เด็กหญิงธนารัตน์  ทองรอด โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กชายพันธ์พิทักษ์  พวงบานชื่น โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
24 เด็กหญิงชนิตา  มิ่งนุกูล โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กหญิงวรางคณา  โพธิ์ประดับ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงเจริญรัตน์  โกศล โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กชายพิตรพิบูล  ทองคำน้อย โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงณัฐธิดา  วงษ์ภักดี โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กหญิงชัญญาภรณ์  งามเลิศ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กชายดรัณ  ศรีเจริญ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายภัทรวรรธน์  เจริญยิ่ง โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กหญิงชลธิชา  ศรีกำภา โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงสุพิชชา  แจ้งดี โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายสุธีมนต์  จิตรระเบียบ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กหญิงจิราพัชร  ชูศรี โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงวรัญญา  ชอบคุย โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
37 เด็กหญิงปัญญรัตน์  สมพงษ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
38 เด็กชายสิทธิชัย  แก้วทอง โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
39 เด็กชายบัญชาการ  ภูชมชื่น โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
40 เด็กชายธีร์กวิน  ระทวย โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
41 เด็กชายศุภรากร  เฉลยศาสตร์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
42 เด็กหญิงปุญยภา  อยู่เย็น โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
43 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  โพธิ์บุญ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
44 เด็กชายสมิทธิ์  ลาวงษ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
45 เด็กชายสุรธัช  คนมั่น โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
46 เด็กชายนิติพงศ์  เห็มจัตุลัด โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
47 เด็กหญิงนิวารินทร์  พวงวงษา โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
48 เด็กหญิงณหทัย  กองทอง โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
49 เด็กหญิงนิพาดา  ภิรมย์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
50 เด็กหญิงธนัญญา  คำสวัสดิ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
51 เด็กชายพิชชากร  จันทร์ทองใส โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
52 เด็กชายเตชิต  ขวัญยืน โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
53 เด็กชายปวีพงษ์  พึ่งโพธิ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
54 เด็กหญิงมนัสนันท์  สะแก โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
55 เด็กหญิงวิภาดา  วงษ์ษาชัย โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
56 เด็กหญิงฐิญาภัช  สุดสิน โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
57 เด็กหญิงสิริยากร  หนูชัย โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
58 เด็กหญิงเปมิกา  แสงม่วง โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
59 เด็กชายพัทธดลย์  สุ่มสา โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
60 เด็กหญิงณปภัช  ม่วงแพร โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงจิรัชยา  ฉ่ำสดใส โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงวิชญาดา  นพเก้า โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
63 เด็กชายธีรวัฒน์  สังคหัตถากร โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
64 เด็กหญิงกมลวรรณ  จานุกูล โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กหญิงกนกวรรณ  จานุกูล โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายณัฐพัฒน์  พูลมี โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายธีรพงศ์  เล็กภักดี โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กหญิงปิยาอร  พิมพา โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กหญิงไอสวรรยา  สุระไกร โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงโกลัญญา  เด่นดวง โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
71 เด็กหญิงนพวรรณ  ปั้นประเสริฐ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กชายอรรถพล  บุญชื่น โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงบุษราคัม  ปัญญาคม โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงศุภิสรา  ราชวงค์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงชนิศา  กล้วยดี โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  โถสำริต โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
77 เด็กหญิงอภิสรา  ปิ่นแหลม โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงสุภาพร  นาคตระกูล โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงรุจิรดา  ผลฉาย โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงณัฐรัตน์  อโนดาษ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงกุลนันท์  ศรีเจริญ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงสุทธิตา  พรประดับ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงนภัสสร  ซาสิโย โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงพรรธ์วิภา  โตสกุล โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ครายานนท์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
86 เด็กหญิงฟ้าใส  มิตรเมือง โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงอาทิตญา  กำจัดภัย โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงวรรณภา  ราชานาค โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกุลภรณ์  สอาด โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงเมลีน่า  ชูมันน์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงภคนันท์  เภาอ่อน โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงลลิตา  ฤทธิ์ประเสริฐ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กชายวิศรุต  สีรักสา โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
94 เด็กชายธีรเดช  แก้วโสด โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงวศินี  พรมบัณฑิตย์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงสาวิตรี  ขันธ์ดี โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงสุธัศนีย์  ควรสมคบ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงสุธาสิณี  สุขสวัสดิ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงสุพรรษา  ควรสมคบ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กชายธนวัฒน์  ภู่เสภา โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กหญิงอรัญญา  ต่ายสิน โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงเจนนิภา  ล่ำสัน โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายณัฐพงศ์  สะแก โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงสุณิชา  ราชวงษ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กชายธีรวีร์  เลิศวิไลลักษณ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงปุณยาพร  ทองกุม โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายชวกร  จันทร์ทองใส โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายภาคภูมิ  สินมา โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงกฤติมา  เทพอาษา โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายพศิน  กลิ่นธูปหอม โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงอันนา  พิศนาวงค์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงพิชชาพร  มีดี โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงธนพร  คล้ายกราน โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กหญิงกรณิศ  สมวงค์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กหญิงกรรณิการ์  สิงห์นพ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กชายธนดล  เรือนอินทร์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
117 เด็กชายปารณัท  ศรีใจแก้ว โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงทอฝัน  ศรธรรม โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงสิรินาถ  สือพัฒธิมา โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงณัชฐานันตร์  เพ็งสลุง โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงจิดาภา  จิ๋วอยู่ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงณัฐพร  สีชมภู โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงปาณรวินทร์  สุขใจ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงปริยฉัตร  ฉ่ำแสง โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงอัญทิตา  โพธิ์สนธ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
126 เด็กชายศรราม  - โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
127 เด็กชายอภิสิทธิ์  ช้างเหล็ก โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
128 เด็กชายอภิสร  บุญเทียม โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
129 เด็กหญิงจีรนันท์  สงวนปานทรัพย์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
130 เด็กชายธนกฤต  เสือเพ็ชร โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
131 เด็กชายกฤตานนท์  ศรีภูน้อย โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อยู่เกษม โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
133 เด็กชายปุณวิช  พวงทอง โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงธนัชชา  นิลแก้ว โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงกิตต์วดี  กอกัน โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงอนันตญา  วงศ์สมบูรณ์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงปุญญาพร  ปิ่นทองคำ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
138 เด็กชายสรวิชญ์  คล้อยนาค โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงวันวิสาข์  เกตุงาม โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงพัชรพร  จาริกานันท์ โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงกิตยากร  กุลอำพล โรงเรียนทองทาบพิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงปริณลดา  บุญชู โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กหญิงปิยารมย์  แท่งทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กชายพงศธร  วิริยะเกษม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
145 เด็กหญิงปัณฑิตา  ทองนาค โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
146 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สินธุพันธุ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
147 เด็กชายวุฒิชัย  อินทร์สุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
148 เด็กชายกภินันท์  วิรานิติธาดา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
149 เด็กชายวรากร  หวั่นท๊อก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
150 เด็กหญิงพฤทธิพร  คิดดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
151 เด็กหญิงเสาวรส  อินทรโชติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
152 เด็กชายธราดล  วงษ์ทน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
153 เด็กชายเทพพิทักษ์  ศรีภุมมา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
154 เด็กชายรณกฤฒ  วงษ์สลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
155 เด็กชายชนาธิป  สวัสดิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
156 เด็กหญิงอำไพศิริ  แสนศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
157 เด็กหญิงชนัญชิดา  หนองบัว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
158 เด็กหญิงพิพิชญา  วิไลเลิศ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
159 เด็กหญิงเพียงขวัญ  สมเอี่ยม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
160 เด็กหญิงณัฐชา  จอมจตุรัส โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
161 เด็กหญิงนารินทร์  ยศธิศักดิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
162 เด็กหญิงน้องนภัส  กิฬาชัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
163 เด็กหญิงสายเปล  ศรียัน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
164 เด็กหญิงรมิดา  คงทรัพย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
165 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชัยยศ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กหญิงอุษณาวรรณ  โกมลวานิช โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงพิชชาพร  สินเพ็ง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กชายปรเมศ  ชาลี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
169 เด็กชายไตรภพ  ค้าโค โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
170 เด็กชายยุทธการ  จันคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
171 เด็กชายศิวกร  เฉลิมนาม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
172 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ชื่นพิมาย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายก้องภพ  จั่นนุช โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กชายศรราม  สูงใหญ่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กชายเดชสิทธิ์  อินชูรัญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายธีรวิทย์  ทองคำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กหญิงปนิชดา  นวมลพจน์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงเนตรนภา  ผลเพียน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ดวงตาวงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงจิดาภา  เพ็งสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กหญิงอนิศา  โพธิสม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กหญิงสุนิศา  โพธิสม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงสุภัทรา  กอกัน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กหญิงณัตชา  อดสี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พวงเข็มแดง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงธันย์ชนก  ทับทิมทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงอาทิตญา  อุส่าห์ดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงจิราภรณ์  จีบดำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กชายธีรเดช  ยิ้มไพบูลย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
190 เด็กชายธนกฤต  สอนสวัสดิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
191 เด็กชายวรวุฒิ  นิลคีรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
192 เด็กหญิงภัชจิราณ์  คำลาย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
193 เด็กหญิงอมรรัตน์  ไชยรา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
194 เด็กหญิงภธิดาพร  ตันตระกูล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
195 เด็กหญิงบุญญภาส  สถิตยชน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
196 เด็กหญิงฐิญาดา  อยู่รอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
197 เด็กหญิงพลอยไพลิน  แก้วประเสริฐ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กชายหัตถชัย  สินนุสิทธิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายภาณุพงศ์  ปงกันทา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายธนาธิป  งิ้วฉิมพลี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กหญิงฟ้าใหม่  เทียมนู โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  คุ้มทรัพย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงอชิรยา  โพธิ์ไทร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
204 เด็กหญิงพุฒิพร  คงสุจริต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
205 เด็กชายณวพล  เถื่อนสท้าน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
206 เด็กหญิงวันวิสา  แสงทวี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
207 เด็กหญิงมานิตา  วงค์คำจันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
208 เด็กหญิงพรปวีณ์  จันทร์ทนต์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
209 เด็กหญิงกนกวรรณ  มั่นโพทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
210 เด็กหญิงมณีรัตน์  เรืองเนตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
211 เด็กหญิงภิญดา  เจริญสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
212 เด็กหญิงธัญวี  ชูวงศ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
213 เด็กหญิงณกัญญา  พันธ์ศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
214 เด็กชายอชิรวิทย์  สุขจุล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
215 เด็กหญิงปรารถนา  เงินสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
216 เด็กหญิงนิภาวรรณ  เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
217 เด็กชายณภัทร  แก้วเพ็ชร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
218 เด็กชายสุกฤษฏิ์  หลวงหล้า โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
219 เด็กชายฐิติวัฒน์  เจริญผล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
220 เด็กชายทวีศักดิ์  เฉลยศาสตร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
221 เด็กหญิงจิรัชยา  แก้วสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
222 เด็กหญิงสวรรยา  อ่อนนาค โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
223 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ไสย์คล้าย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
224 เด็กหญิงพรพิมล  บุญราศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 คณิตประถม
225 เด็กหญิงสรัสวดี  วี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
226 เด็กชายพงษ์เพชร  แก้วดวงดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
227 เด็กชายอธิโชค  นามเพราะ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
228 เด็กชายภัทรพล  ทับสวัสดิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
229 เด็กชายวิชญพงศ์  คัมภีระ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
230 เด็กหญิงฐิติกานต์  ลอยเวียงคำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
231 เด็กหญิงชนิสรา  ศรีกุญชร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
232 เด็กชายจีระพงษ์  บุญทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
233 เด็กหญิงรัตติกาล  ล่องลอย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
234 เด็กหญิงฉัตรติกาญ  มีเคราะห์ดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
235 เด็กหญิงปรียาภัทร  หาทางลาน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
236 เด็กหญิงวรวสา  ผลบุญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
237 เด็กหญิงเกวลิน  ดอกสันเทียะ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
238 เด็กหญิงชฎาภรณ์  สุดการุณ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
239 เด็กชายเอกลักษณ์  สายคำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
240 เด็กชายปัณณภัทร  สีดำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
241 เด็กหญิงธัญญรัตน์  เศวตพันธุ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
242 เด็กชายอดิเทพ  ไชยบำรุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
243 เด็กชายพิชยะ  แสงทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
244 เด็กชายพิชัยยุทธ  ดีขาว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
245 เด็กหญิงกิตติวรา  มุกดารา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
246 เด็กชายภูริณัฐ  กำลังรัมย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
247 เด็กหญิงณัฏฐ์กานต์  บุญราศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
248 เด็กหญิงปุณยาพร  วงษ์ทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
249 เด็กชายฐาปกรณ์  ศรีวงค์ษา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
250 เด็กชายพีรพล  ทีจันทึก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
251 เด็กหญิงอจิรภาส์  จันทะเขต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
252 เด็กชายสิทธินนท์  ศิริสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กชายสุขสรรค์  สุตตันติปิฎก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กชายพรชนะ  คำกองแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
255 เด็กหญิงวชิรญาณ์  กลับศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
256 เด็กชายจักรภพ  บุญแสง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
257 เด็กหญิงรัตติกาล  สรพินิจ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
258 เด็กหญิงกมลนันท์  ขวัญอยู่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
259 เด็กหญิงภัทราวดี  ภูทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
260 เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีสุธรรม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
261 เด็กชายคมกริช  คงสมบัติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
262 เด็กชายกมลภพ  หนูแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
263 เด็กหญิงปรีญาฉัตร  จันทา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
264 เด็กหญิงปทิตตา  อุบลกิจ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
265 เด็กชายธนวัฒน์  ศรีเมือง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
266 เด็กชายนพดล  แก้วสาริกา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
267 เด็กหญิงพินณารัตน์  จำปาทิพย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
268 เด็กชายอธิวัฒน์  นุ้ยพิน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
269 เด็กชายรชต  โตดีลัง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
270 เด็กหญิงพรรณพฤกษา  วัยวุฒิ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
271 เด็กชายนฤภัทร์  สลุงอยู่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
272 เด็กหญิงพรชนก  เกตุทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
273 เด็กชายชลสิทธิ์  เพ็งชาติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
274 เด็กหญิงศิริรัตน์  สิงห์ทา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
275 เด็กหญิงพุทธพร  พรภู่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
276 เด็กหญิงสุภาพร  บึ้งสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
277 เด็กหญิงปภัสนันท์  ฤทธิ์น้อย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
278 เด็กหญิงอนิลทิตา  เย็นเจริญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
279 เด็กชายธนกฤต  เกิดแย้ม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
280 เด็กชายกนกกร  พวงมาลา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
281 เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ประทุมศิลา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
282 เด็กชายยศพัทธ์  พูลศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
283 เด็กชายวชิรวิทย์  จิตสมัคร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
284 เด็กหญิงณัฐณิชา  ตั้งชัยวรรณา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
285 เด็กหญิงวรกานต์  อัมรามร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
286 เด็กหญิงจิรภิญญา  ลานสันทัด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
287 เด็กหญิงศรัญญา  เสนาะสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
288 เด็กหญิงกีรติ  จิตณรงค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
289 เด็กหญิงฐิติญา  อินทรพงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
290 เด็กชายปรีชา  ยมาภัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
291 เด็กหญิงมณีวรรณ์  ธรรมนิยม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
292 เด็กหญิงกมลรัตน์  อาดดีลัง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
293 เด็กหญิงนารีรัตน์  คำพญา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
294 เด็กหญิงฉัตรชนก  ทองเย็น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
295 เด็กหญิงเพชรลดา  เสือพิมพา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
296 นายพัชราภรณ์  ใจโปร่ง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
297 เด็กหญิงแก้วกานดา  แก้วมณี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
298 เด็กชายการัณยภาส  มานะกุล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
299 เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุดดา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
300 เด็กชายฉัตรชัย  ด้วงพรม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
301 เด็กหญิงวนิดา  ศิลปาภรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
302 เด็กหญิงจุฑามณี  ถาวรทัศน์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
303 เด็กชายอมรกานต์  ชูวิชัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
304 เด็กหญิงชญานิษฐ์  จันทร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
305 เด็กหญิงอารยา  ชุบช่วย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
306 เด็กชายธนโชติ  พันธุ์ลำเจียก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
307 เด็กชายพีรพัฒน์  คงสมบูรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
308 เด็กชายปริญญา  สิงห์แดง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
309 เด็กหญิงขนิษฐา  หมื่นเมือง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
310 เด็กหญิงสิรินภัส  เพชรสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
311 เด็กชายทิวา  รื่นภาคราบ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
312 เด็กชายเมธาวี  นาเมืองรักษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
313 เด็กหญิงพรไพลิน  แก่งกระโทก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
314 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  พิมพ์ศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
315 เด็กหญิงณัฐนันท์  คัมภีระ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
316 เด็กหญิงกณณิชา  ซุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
317 เด็กหญิงจุฑามาส  ขันนาค โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
318 เด็กหญิงปรียาภา  หาทางลาน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
319 เด็กหญิงสุภัสสร  อินสอาด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
320 เด็กหญิงอาทิตยา  อ่อนสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
321 เด็กหญิงอภัสรา  ผาสุริวงศ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
322 เด็กหญิงดรุวรรณ  เชียงวันนา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
323 เด็กหญิงชฎาพร  งานสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
324 เด็กหญิงณัฐณิชา  กรองแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
325 เด็กหญิงมนฤทัย  ทองเย็น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
326 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทีใหญ่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
327 เด็กหญิงวิลาสินี  เฮงประเสริฐ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
328 เด็กหญิงรุ้งตะวัน  จิตจำนงค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
329 เด็กหญิงนิชารัตน์  ใยเย็น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
330 เด็กชายปวริศ  สลุงโครพ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
331 เด็กหญิงธันยาภรณ์  หยั่งถึง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงวิลาภา  ค้ำชู โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 เด็กหญิงปาลิตา  ปรางนอก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กหญิงวิภาดา  นิลแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กหญิงมาลินี  กาวิละ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงจิราพร  หนูสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
337 เด็กหญิงภีมพิชญา  ปัญญาจันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
338 เด็กหญิงปรานต์ปรียา  ทาเทพ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
339 เด็กหญิงอมรรัตน์  คำเตือนใจ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
340 เด็กหญิงสุจิตราภรณ์  เฉลยพงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
341 เด็กชายธิติวุฒิ  คงสมบูรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
342 เด็กชายธนากร  จันทร์แตง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
343 เด็กหญิงวิภาวณีย์  มลิสา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
344 เด็กหญิงธิดารัตน์  แดงลพ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
345 เด็กหญิงณัชชา  เอี่ยมเพชรเพ็ง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
346 เด็กหญิงพัชจิราภา  ฉายเนตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
347 เด็กชายอิทธิพันธ์  มีสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
348 เด็กชายปวริศ  ก้อนทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
349 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรประทุม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
350 เด็กหญิงยุพารัตน์  พูนหลำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
351 เด็กหญิงธนพร  ซ้ายศิริ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
352 เด็กชายนครพิงค์  ธนันชัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
353 เด็กชายก้องเกียรติ  ยศกลาง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
354 เด็กชายภัทรดนัย  ดีอุดม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
355 เด็กชายจิรวัฒน์  เกิดหลำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
356 เด็กชายนิพนธ์  สอาดแท้ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
357 เด็กชายสัญญา  ลานสมบัตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
358 เด็กชายกฤษดา  อินทร์ทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
359 เด็กชายกฤษฏิ์เมธัส  มาลัยวงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
360 เด็กชายธนดล  กลิ่นดอกแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
361 เด็กชายรุจน์  วัชรประดิษฐ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
362 เด็กชายชัยพัฒน์  แป้นสุวรรณ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
363 เด็กหญิงแพรวา  เพ็งชาติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
364 เด็กชายปิยะรมณ์  แท่งทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
365 เด็กหญิงชณัฐธิศร  จันทร์ต๊ะ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
366 เด็กหญิงเดือนนภา  ผิวบาง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
367 เด็กหญิงอนันตา  สว่างแสงเงิน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
368 เด็กหญิงชาลิสา  พรหมวิหาร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
369 เด็กหญิงทิพย์ภาวดี  โพธิ์สม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงวิไลพร  ตันตระกูล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงนุชจริน  ชูชาติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กชายชิษณุพงศ์  วงษ์ทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กชายภัทรดนัย  วงเวียนคำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กชายไกรราช  แสงใหญ่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงวธิดา  พิมจันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กหญิงกรกนก  เสือโค้ง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงธนัชชา  ภาคมณี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงสุภัค  วงษ์นิ่ม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
379 เด็กหญิงสิริภัทร  เสร็จกิจ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงศิริยากรณ์  จันทร์สารี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงภัทรภร  แววสว่าง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงวรารัตน์  ท้าวศรีสกุล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงมณฑิตา  หลวงภิเภก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
384 เด็กชายอภิชาต  ราชสีห์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขเกษม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงอรสา  องอาจ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงศรัณรัชต์  บุญเกษม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
388 เด็กชายนนทพัทธ์  ขันซ้าย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กชายศุภณัฐ  จำเริญรื่น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กชายธีรดนย์  ด้วงสีแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กชายปวีกรณ์  สลุงจันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงบุญญาภา  บุญดีชยาภรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงปณิตา  จันทร์มะณี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงวรกาญน์  ติระกาล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงปนิดา  จันทร์เตมี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กชายญาณพัฒน์  เอื้อวัฒนานุกูล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กชายระพีวิทย์  เงินศิริ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กชายธนพงศ์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กชายกิตติวินท์  บุญมา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กชายอานัส  สะแลแม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายชนพงษ์  มีสินทรัพย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายนันทวุฒิ  ช่วยสัตว์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กชายนภดล  เหมพิจิตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงพรรณปพร  แสงนก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงวิไลลักษณ์  สายยศ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กหญิงปรียาภัทร  หนูสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงวรพิชชา  สุวรรณ์โณ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงปิยธิดา  บุตรนิน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บูชา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงพิชชาพร  ดิษฐ์สุนทร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงชลวษา  แสงเงิน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงณัฐนรี  สุดพูล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงตันหยง  สุขเกษม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงศศิวิมล  ปานเพ็ชร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กชายวริทธิ์ธร  สุริยา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กหญิงมิฌานนท์  ศรีจันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กหญิงธิดารัตน์  คุยนา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กหญิงกิตติ์ลภัส  สยามรัฐ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงธณัฐฐา  บุญเล็ก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กชายกิตติกวิน  อ้นทา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กชายกวีวัฒน์  นิลละออ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กชายวิชญ์พล  จำมั่น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กชายอัษฎาวุธ  เดินสันเทียะ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กชายพีรวิชญ์  ตั้งสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กชายอรัญรักษ์  หงษ์ทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กชายปฎิพล  โภคี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กชายอาคเนย์  เต้นรัมย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงอชิรญาณ์  คำบุดษิ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงณัฐริการ์  ลีเลิศ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงญาณิศา  กุลเมือง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงขัตติญา  แจ้งมรคา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงนภสร  นิมาลา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  นวลสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
434 เด็กชายนิธิภัทร  สุขสมบูรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
435 เด็กชายพัชรพล  นวลจันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงศิรินันท์  ล้อมจันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงพิมพร  อ่อนสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงรุ่งนรี  ทองทา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
439 เด็กชายศตายุ  แย้มขมัง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
440 เด็กชายธนกฤต  สัมปะติจฉามิ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงสายธารณ์  พรมทัต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
442 เด็กชายณัฐภูมิ  จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
443 เด็กชายณัฏฐพล  นุชรักษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
444 เด็กชายธนากร  ชวดสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
445 เด็กชายธนิสร  มะลิลา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
446 เด็กชายณัฐพัชร์  ชื่นสวัสดิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงรวีประภา  เงินอุปถัมภ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงจิดาภา  บุตรแสน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
449 เด็กชายจิรภาส  พระภายครบุรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงอธิชา  ท้วมทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
451 เด็กชายธรรมรัตน์  แก้วเปี้ย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
452 เด็กชายรตน  ผดุงพันธ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
453 เด็กชายภาธร  แก้วมา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
454 เด็กชายชนันธร  ทุมทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
455 เด็กชายพชร  แก่นสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
456 เด็กชายกิตติชัย  จันทร์คล้อย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
457 เด็กหญิงวรรณวิสา  ช้างเผือก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงพชรพร  อินทร์จันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงนาราภัทร  ศรีเมือง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงธมนวรรณ  พุดศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงโชติกา  โชติสม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
462 เด็กหญิงจิราพัชร  สลุงใหญ่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
463 เด็กหญิงนภัสสร  สาหร่าย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
464 เด็กชายศิระวัฒน์  หนูสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
465 เด็กชายธนภัทร  ท่านมุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
466 เด็กชายกิตติภูมิ  ทนงนวล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
467 เด็กชายธวัชชัย  เผ่าอินทร์จันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงธัญลักษณ์  เรืองหิรัญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงธันยธรณ์  แก่นวงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงพอเพียง  ทองคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงโชติญามณฑน์  ทนลาน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงกติกาญจน์  ช่วยชาติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
473 เด็กชายกฤษฎา  เชื้อคำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงปิ่นธีรา  ยิ้มใหญ่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงปภาพร  พันนุด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
476 เด็กชายทศพล  รัตนพลที โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
477 เด็กชายปฐมพงษ์  คงเจริญถิ่น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงพจณิชา  สกุลเพชร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงณัฐวิภา  จุ้ยช่วย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กหญิงกรรณิการ์  มีพฤกษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงศศิภา  เชื้อนุ่น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายนฤภัทร์  พิมพล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงณัฐธิตา  คำวิชิต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายชนาณัติ  ทารัตน์สอน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กชายสันติ  ขาวโชติ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงเกศรา  ไกรสูงเนิน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กชายธนกร  กลิ่นจันทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงอรสา  นาคเอี่ยม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กชายรุ่งธิเบศ  วงษ์รุ่ง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงอาพัฒชลี  บุพศิริ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กชายศรีปราชญ์  ทองเพียร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงภัครดา  อร่ามพงษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงวรนิษฐา  ปิ่นเอก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายวีรวิชญ์  วินิจจิตรานนท์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
495 เด็กชายจิรายุ  ศรีม่วง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายวุฒิชัย  กระแสทิพย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กหญิงวิภาวนี  ชมนัด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายศุภกฤต  วงษ์แพทย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายศุภกร  ทองย้อย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายพงศกร  ศรีสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายธีรัตน์  เซียะสกุล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงกัญญาวีร์  มูลใจตา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงศิริยาภรณ์  วนะสิทธิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงณัฐธมลวรรณ  ขจิตเพชร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงปรวรรณ  รัมมะสาร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงอนัญญา  โพธิ์คำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงสุพิชญา  บุญกล่ำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงอนัญญา  หาลาภ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงอัจจิมา  จันทร์เผือก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงอัญชลี  เย็นดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กชายสวรินทร์  ศรีบำรุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงกณิศ  โพธิ์สุวรรณ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงรักษิตา  โอวาช โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงเพ็ชร์ไทย  ดวงเกิด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กชายสิรภพ  โคตรวงค์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กชายราเมนทร์  นรายศ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กชายจักรภัทร  ไป๋สกุล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กชายพงศกร  คงคามี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จิตวิกรม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
520 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จิตวิกรม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
521 เด็กหญิงพลอยไพลิน  พงษ์สงวน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
522 เด็กหญิงนิตติญา  มหึมา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองอร่าม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.4 วิทย์ประถม
524 เด็กชายณัชพล  ขาวสังข์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
525 เด็กชายนัทธวัฒน์  มีสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
526 เด็กชายนฤทัย  คำเสนา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กชายจิรภัทร  อู่สุวรรณ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กหญิงวริษฐา  ทองแย้ม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กหญิงเบญจมาศ  ติณเวช โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กหญิงสุกัญญา  กลิ่นคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงอริสรา  ดงหลง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
532 เด็กหญิงปิยภรณ์  กลมมาลี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
533 เด็กหญิงกมลพรรณ  หนูแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
534 เด็กหญิงอนันยา  เงินสันเทียะ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
535 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ไพรเอนก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงปียดา  กองถึก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงฐิติชญาน์  เกตุดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
538 เด็กชายชลสิทธิ์  ทองสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
539 เด็กชายนพดล  โมรีวัน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
540 เด็กชายพรพิพัฒน์  สุขดา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงวาสิฏฐี  จันทร์ภิรมย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงนารา  นรายศ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงภัทรตราพร  ผาสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงกัลยา  คันธะระ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงรุ้งดาว  ชุ่มสโมสร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงพรชนก  น้อมบุญญา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงญาณภัทร  ทองเงิน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงทิฐินันท์  กลิ่นสีสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงนริศรา  พ่วงประเสริฐ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
550 เด็กชายอชิรวิทย์  พานพบ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
551 เด็กชายณภัทร  แสงมา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
552 เด็กชายศิวกร  ศิริวัฒน์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
553 เด็กชายศิรพงศ์  ฉลาดคิด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงวัลย์ลิกา  มีสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีพยัคฆ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงวาเศรษฐี  โนนดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงอรญา  แสงศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงกัญญาวีย์  ขวัญตา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงวรรณนิสา  หยั่งถึง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงณภัทร  คุ้มบัว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงกันตพร  สีสุก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กชายภูธเนศ  อันธพันธ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กชายอัศวโยธิน  กลิ่นอุบล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กชายศุภณัฐ  ทองคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายวงศกร  พันสุมาต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กชายอาทิตย์  ศรอินทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายพีรดนย์  จำมั่น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กชายเนติวงค์  ชาวห้วยหมาก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กชายธาณุทัต  สุระแสง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กหญิงสุนิษา  บุบผา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงวรรณกานต์  ชุมพล โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงณัฐวิภา  สาแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงแพนเค้ก  อินทรสุข โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงนันธิชา  บุญมานำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงสุธาวัลย์  อ้วนศรี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญมี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงอสมาภรณ์  หารสูงเนิน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงอาทิตยา  แสงมา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กหญิงกชกร  ศิริสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กหญิงเมวิกา  สารีทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายณัฐนันท์  จันทร์อินทร์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายสุรเชษฐ์  เข็มวงศ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายธนภัทร  ทัพวิเศษ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายวัชรากร  ราญฎร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายอภิวัฒน์  เรือนปัญญา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายชลสิทธิ์  นาคเจริญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงรสิตา  ทองอิ่ม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงวันทา  เย็นจิต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงปิยะธิดา  มีพฤกษ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กชายธีรภัทร  วงษ์พรหม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงศรุตา  คำพลึก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงวิภาวรรณ  ลาโม้ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์ฤทัย โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงณิชาภรณ์  สำเริง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงชลธิชา  วงษ์แพทย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงอนันญา  น้อยเจริญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงรัตติกาล  ตันมา โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงกัญญภัค  ยุดพวก โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงวนิดา  แป้นแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงมณีนุช  จันก้อน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงณัฐนิชา  สาแก้ว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กชายเมธัส  เงินอุปถัมภ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายศตวรรษ  พูนหลำ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
604 เด็กชายปุระชัย  น้อยเจริญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ชินบุตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงปนิตา  รัตนวงศ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายสุพัฒน์  ขำขัน โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กชายกฤษฎี  คตน่วม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายกฤษฎา  กระปุกนาค โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กชายสถาพร  ถาวรทัศน์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายสรยุทธ  ขุนสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กชายนริศ  กิตติศัพท์ขจร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กชายจักรภัทร  ศรีสาคร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กชายนรากร  สุขสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กชายพรพิทักษ์  หลวงเขียว โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายอาณัส  เจ๊ะหมัด โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายพัฒนศักดิ์  ขาวเขมร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายธุวานนท์  ดิษสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงธนิดา  แผงดี โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 นายสุกัญญา  อรุณเจริญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงวริยา  แก้วโท โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงศิริณภากรณ์  ยืนชีวิต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กหญิงอิสรีย์  ทองบุญ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงชมพูนุช  สัญจร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงปานชีวา  เจริญสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กหญิงลักษณารีย์  ทองคง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุขสมนิตย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงศิริวรรณ  เขียวสลุง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
629 เด็กหญิงภทรภรณ์  สลุงใหญ่ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงอนันตญา  เอี่ยมเพ็ชร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
631 เด็กหญิงสรัญญา  ลานสมบัตร โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงวศินี  กริมรัมย์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงมณีทิพย์  มีทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงณัฐนันท์  เหลืองอร่าม โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
635 เด็กหญิงเกษราพร  ทองสุทธิ์ โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงธนัชชา  เคียนทอง โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
637 เด็กหญิงณิชานาฏ  ตันทะตุ่น โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงธมลวรรณ  คำวิชิต โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
639 เด็กชายกฤตภาส  ฤทธิกุล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
640 เด็กหญิงวิชิตา  ศรีวิลัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
641 เด็กหญิงจิราพัชร  เทพศิลป์วิสุทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
642 เด็กชายอภิวิชญ์  พันธุขันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
643 เด็กหญิงเมธาวี  สุขเกษม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
644 เด็กหญิงฐปนัท  เนียมคำ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
645 เด็กชายวริชวิชญ์  อภิพัฒน์พรชัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
646 เด็กชายพิสิฐพงศ์  งามเลิศชัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
647 เด็กชายธนวินท์  ทิมเที่ยง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
648 เด็กหญิงภัทรกร  อ่อนศรี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
649 เด็กชายพีรบูรณ์  เคียงธนสมบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
650 เด็กหญิงสรณ์สิริ  ทางดี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
651 เด็กชายปฏิพัทธ์  ทอมสัน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 คณิตประถม
652 เด็กชายเสฎฐพันธ์  สุทธิเสถียร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 คณิตประถม
653 เด็กชายพุทธิดิษฐ์  จุนทการ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
654 เด็กหญิงณัฐธิดา  วงศ์งาม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.4 คณิตประถม
655 เด็กหญิงสุวภัทร  ฤทธิกุล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
656 เด็กหญิงศุภิสรา  สุทธิเสถียร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
657 เด็กชายธนาดุล  ซื่อกิจธนโภคิน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
658 เด็กชายโชติพัฒน์  ชยวัศชุติพงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
659 เด็กชายภูชิสะ  ตรงศิริวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
660 เด็กหญิงญาณิศา  เสนนันตา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
661 เด็กหญิงชนาภา  สลุงอยู่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
662 เด็กหญิงธัญจิรา  บุญศรี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
663 เด็กชายปรินทร  อินทร์นอก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
664 เด็กชายเศรษฐพงศ์  จันทร์ทอง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
665 เด็กชายภาวิช  บุญจันทร์เชย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
666 เด็กชายอรเมธ  เคียงธนสมบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
667 เด็กหญิงประภัสสร  นามขุนทด โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
668 เด็กหญิงธิดารัตน์  ราญฎร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
669 เด็กหญิงปุณณาสา  ทองธนาวิวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
670 เด็กหญิงอรอนงค์  สร้อยเกลียว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
671 เด็กชายเศกสิทธิ์  วรรณโสภณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
672 เด็กหญิงกุลภัสสร์  รอดเรือง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
673 เด็กชายจิรายุ  เทพศิลป์วิสุทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
674 เด็กหญิงจิดาภา  บุญโต โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
675 เด็กหญิงโซไลดา  สังข์พราหมณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
676 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พันธุขันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
677 เด็กชายชยพล  สิทธิพูน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
678 เด็กหญิงพาขวัญ  เหลืองโสภากร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
679 เด็กชายทรงพล  พงษ์ประติยานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
680 เด็กชายธนกร  ตันติไพจิตร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
681 นางสาวชัญญานุช  ศรีวิไล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
682 เด็กหญิงสุวพัชร  ดีเรืองศรี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
683 นางสาวธีร์จุฑา  เคียงธนสมบัติ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
684 เด็กหญิงญาณภัทร  ถุงเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
685 นางสาววิรันยุพา  อาริยปัญญาสถาพร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
686 เด็กชายวันปิยะ  ตะกรุดเดิม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
687 นายธนากร  บัวสุวรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
688 เด็กหญิงณัฐณิชา  ชุ่มเมืองปัก โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
689 เด็กชายรพี  มโนมัยงวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
690 เด็กหญิงณัชชา  มณฑาศิริทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
691 นางสาวพัฑฒิดา  เลิศจังหรัด โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
692 เด็กชายทรงพล  ช่างหล่อ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
693 เด็กหญิงกนกวรรณ  ชุมสวัสดิ์มงคล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
694 เด็กหญิงวริศรา  สูงใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
695 เด็กหญิงธัญชนก  ชาวแสน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กชายพศวีร์  คล้ายจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กชายธนภัทร  ไชยโยกุล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
698 เด็กหญิงภาชินี  ใหญ่พงษื โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
699 เด็กชายลักชิกา  ราษฎร์เจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
700 เด็กหญิงพิชชาพร  บุญมารักษ์พันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
701 เด็กชายอเณชา  วีระสัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
702 เด็กหญิงปาลิดา  กมลธรรมธาดา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
703 เด็กชายธีรภัทร  กิจเชิดชู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
704 เด็กชายณัฐวรรธน์  คัมภิรานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
705 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ค้ำชู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
706 เด็กชายสัณฐิติ  ตองอ่อน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กชายภวัต  สีเอง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กชายชยณัฐ  อำลา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กชายธนภัธร์  ประทีปแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
710 เด็กชายวงศธร  บุญแช่มชู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
711 เด็กชายรัฐนันท์  จันทะขึ้น โรงเรียนวัดดำรงบุล 1 ป.6 คณิตประถม
712 เด็กหญิงกฤติยา  ศรีทอง โรงเรียนวัดดำรงบุล 1 ป.6 คณิตประถม
713 เด็กหญิงเสาวลักษณ์  พิมพ์สอน โรงเรียนวัดดำรงบุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กหญิงอโณทัย  ศรนารายณ์ โรงเรียนวัดดำรงบุล 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงณัฐธยาน์  จิตประหยัด โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
716 เด็กชายปภังกร  นุ่มดี โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
717 เด็กหญิงหทัยกาญจน์  ยงยืน โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
718 เด็กชายศักดา  ใต้ชมภู โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
719 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ภู่เงินงาม โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
720 เด็กหญิงเขมรัตน์  คันศร โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
721 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  จันทา โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
722 เด็กหญิงณัฐวราภรณ์  ศรเล็ก โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
723 เด็กหญิงกนกวรรณ  ขันนาค โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
724 เด็กชายจิรยุทธ  หนูยอด โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายธนายุต  ว่องอารีย์ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายกฤษฎา  เจริญสุข โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กหญิงวชิรพรรณ  สมตัว โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
728 เด็กชายวชิรวิทย์  บัวงาม โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงพิมพิกา  ทานมัย โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงมนต์นภา  วงกฏ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
731 เด็กหญิงมาฆมาส  มะลิวรรณ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงอนัญพร  แสนอุบล โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
733 เด็กหญิงอรจิรา  อ่วมภักดี โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงกนกภรณ์  โยธาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
735 เด็กชายกนกภพ  กล้าพยัคฆ์ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
736 เด็กชายบุรพล  ปิตานา โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
737 เด็กหญิงวาสนา  ศรีเมฆ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กหญิงสุมณฑา  พวงสมบัติ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กหญิงสุพัตรา  ทองบุญ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กหญิงทัศนพรรณ  สอนมาลา โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงสุกัญญา  ทับทิมทอง โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กหญิงชลธิชา  แก้วเกิด โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กหญิงอำภา  โสคำแก้ว โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงทองสุข  วิลาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
745 เด็กหญิงพัชรภรณ์  วรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กชายสราวุธ  กันไส โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
747 เด็กชายอนุวัตร  ทำกินดี โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กหญิงธัญลักษณ์  ป้องกัน โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงจิราภรณ์  โยธาจันทร์ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงน้ำทิพย์  ทองมี โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงจิราพัชร  พงษเกษตร โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กหญิงพิยะดา  ปิ่นทอง โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงชัญญานุช  จันทร์แก้ว โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
754 เด็กหญิงญาณิดา  โพธิ์วิฑูร โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
755 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ควรชม โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
756 เด็กหญิงกาญจนาวรรณ  ศิริมากร โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
757 เด็กหญิงญาณภัทร  ทันประโยชน์ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.6 คณิตประถม
758 เด็กหญิงชนิดาภา  ขจรมณี โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
759 เด็กหญิงเปรมศิริ  จินดา โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
760 เด็กหญิงจุฑามาศ  เขียวสลุง โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
761 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ฤทธิผล โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
762 เด็กหญิงธิดาพร  จงสกุลชัย โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
763 เด็กหญิงอริศรา  แสนทวีสุข โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
764 เด็กหญิงศิริกัลยา  เพียเฮียง โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
765 เด็กชายพิทักษ์ภูมิ  ยงยืน โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
766 เด็กชายณัทธีร์  หารชุมพล โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
767 เด็กชายธนภัทร์  เกตุพูนทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.5 คณิตประถม
768 เด็กชายก้องเกียรติ  ศรีสลุง โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงอภิญญา  ศรีนวล โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงปวีณ์ลดา  จินาเขียว โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงพิชชาภา  นวลสลุง โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงอนัญญา  ราษี โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.6 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงไอยลดา  ส่วนเสน่ห์ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กหญิงอภิสรา  สังข์ทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
775 เด็กหญิงทามิกา  ขุนอินทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
776 เด็กชายปฏิพัทธิ์  พัฒเสน โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
777 เด็กหญิงอัญชิสา  เปรมสมบัติ โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
778 เด็กหญิงอรจิรา  จันขาว โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงนภาพร  พุฒหอม โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 1 ป.5 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงณัฐณิชา  กลิ่นลอย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
781 เด็กหญิงชณัฐธิดา  เรือนดี โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
782 เด็กชายเวทิศ  พันธุรักษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
783 เด็กหญิงบุญญปัญญ์  ดรชัย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
784 เด็กหญิงชนิกานต์  เพิ่มบุญ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
785 เด็กชายกันต์  วงษ์เรือง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
786 เด็กชายปัญจพล  เลดา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
787 เด็กชายสธน  สงวัฒน์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
788 เด็กหญิงอมลวรรณ  ปาละอุตม์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
789 เด็กหญิงปัณณภัตต์  แก้วปนทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
790 เด็กหญิงภูษณิศา  ศักดิ์การินทร์กุล โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
791 เด็กหญิงอรรัมภา  คงยุทธ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
792 เด็กหญิงพรรณภัทร  แสนช่าง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
793 เด็กหญิงวิชชุอร  ไชยารักษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
794 เด็กชายนันทพันธ์  สนทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
795 เด็กหญิงอิ่มวรรณ  เปลี่ยนชัย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
796 เด็กชายภาณวัฒ  คำทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
797 เด็กชายอริย์ธัช  วีระบรรลือโชติ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
798 เด็กชายธนเมศฐ์  ใจหาญ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
799 เด็กหญิงจรรยพรรณ  แสงคล้องคล้อย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
800 เด็กชายณัฐวัฒน์  เกียรติขจรสกุล โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
801 เด็กหญิงจิณณพัต  บรรจบรอบ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
802 เด็กหญิงปวีณ์นุช  ภูนบผา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
803 เด็กชายพุฒิพงศ์  เขียวนอก โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
804 เด็กหญิงจุฑามาศ  คงสว่าง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
805 เด็กหญิงกรกนก  นะถา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
806 เด็กชายธนะกฤษฏิ์  โอภาสศิริวัชร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
807 เด็กหญิงโชติกา  ตระกูลธัญปภา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
808 เด็กหญิงวิรัลยุพา  แส่วภูเขียว โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
809 เด็กหญิงภูษิตา  โคตรวงษ์จันทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
810 เด็กหญิงกสิณา  มนูชยพงษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
811 เด็กชายวัชรากร  จันทะวงศ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
812 เด็กหญิงปราณปรียา  กางสันเทียะ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
813 เด็กชายนิพิฐพนธ์  แสงวิเศษ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
814 เด็กชายอภิญญา  เสนากร โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
815 เด็กหญิงโยษิตา  ใจมา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
816 เด็กหญิงณัฐพณณกร  นุ่นแก้ว โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
817 เด็กชายณัฎฐศักย์  ศรีสมบัติ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
818 เด็กชายพงศ์ทัต  แก้วปนทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
819 เด็กหญิงสิริพร  เชื้อยา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
820 เด็กชายภูมิธนาศิต  คำแก้ว โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
821 เด็กหญิงวิญาดา  บุญสายัง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
822 เด็กหญิงลักษนันท์  ตองอ่อน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
823 เด็กหญิงศิรัญญา  บัวมาตร โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
824 เด็กชายรัฐศาสตร์  โพธิ์นอก โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
825 เด็กหญิงสุธาสินี  สาดแล้น โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
826 เด็กหญิงฐิตาภา  งามขำ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
827 เด็กหญิงสุรภา  จำปาเงิน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
828 เด็กหญิงกิติยา  ใบบัว โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
829 เด็กหญิงกนกรัตน์  เรือนจันทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
830 เด็กหญิงชณิกาณต์  จันทร์เดช โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
831 เด็กหญิงภาวดี  สินขุนทด โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
832 เด็กชายบูรพา  กองสุวรรณ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
833 เด็กหญิงพิรดาณี  เต็มเปี่ยม โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
834 เด็กหญิงมัลลิกา  เจริญเกตุ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
835 เด็กชายณัฐชนน  กำแหงหาญ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
836 เด็กหญิงชนกนันท์  ศรีทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
837 เด็กหญิงศศิกานต์  หาญจงโก โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
838 เด็กหญิงสริรรา  แก้วสอาด โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
839 เด็กหญิงพัชรีภรณ์  ลายน้ำเงิน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
840 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ลายน้ำเงิน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
841 เด็กชายนครินทร์  กันสลุง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
842 เด็กชายสพลพงศ์  ชัยรักษา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
843 เด็กหญิงนิชาภา  เอี่ยมเมือง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงนิตวิภา  จันทระ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงสุพิชญา  รองแหยม โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงปราณปริยา  เชื่อมขุนทด โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงธมลวรรณ  สุขสิงห์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงเพชรัตน์  โกสุมพิทักษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงปรียานันท์  ธรรมจันทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงธัชพร  ชูช้าง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงฌานิณี  เดชะมี โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงเกศศิริ  ทายศรี โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงบุษราคัม  จันทะวงศ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ฉัตรนรเศรษฐ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
855 เด็กชายสมบูรณ์  จ่างศรี โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงมัณฑนา  วงศ์สังวาลย์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงปุญญิศา  หน่อม๊อก โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงวัฒนศินี  สิบค้างพลู โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงณัฐชยา  กระโจมแก้ว โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงปิยฉัตร  อินทฤทธิ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงอุดมลักษณ์  มีฤทธิ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
862 เด็กหญิงธิดารัตน์  ลายจุด โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
863 เด็กหญิงณัฐนิษฐา  ศรีคำแหง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงชนาภา  รัตนสิงห์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
865 เด็กหญิงกมลลักษณ์  แก้วภิญโญ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงอริศรา  บุญอิน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
867 เด็กหญิงกรรณิกา  แอบอิง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ยาแสง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายฐิตินันท์  นัดหา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายธนบดี  ชูพักตร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงณัฐญาดา  เส้นคราม โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงเกวลิน  บุญขยาย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงธวัลรัตน์  อ่อนฉ่ำ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงลดา  คำเมือง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กหญิงสุวิชาดา  ทามี โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
876 นายพีรพงศ์  จันเทียน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายพันธวัช  ตันตระกูล โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
878 นายนภทร  แสงขาว โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงจริยาพร  สินาวิสาน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงภัทราพร  นันทวดีพิศาล โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กชายณัฐชนน  จิตรา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงนิตราภรณ์  อ่อนน้อมดี โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงสาวิตรี  สมไชย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงกัลยากร  เนตรนิรมล โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงมนัสนันท์  สว่าง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงวิภา  แก้วเจริญ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงอัญญาณีย์  เปกสันเทียะ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงขวัญสิรดา  แก้วมน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงธนวรรณ  วงษ์น้อย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงศิรดา  สมจิตต์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
891 เด็กชายจิรวัฒน์  ดำเนินลอย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงอชิรญา  จันสุริย์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงกนกพร  วงษ์ประเสริฐ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงอรยา  นิลคช โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงยุวดี  สุโพธิ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
896 เด็กชายชนกันต์  สัตตะบุตร โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
897 เด็กชายอนุมัติ  เปนะนาม โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงสันต์ฤทัย  แสนเมืองแก้ว โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงมณฑกาญจน์  ยางหงษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงเปมิกา  วงศ์สุข โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงศศิภา  เหมือนเมือง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
902 เด็กหญิงอภิชยา  อรรถจิตร โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
903 เด็กหญิงอัฐภิญญา  สร้อยสง่า โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
904 เด็กหญิงสุภัคชาดา  สว่างใจ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
905 เด็กหญิงกานต์ธีรา  รวงน้อย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
906 เด็กหญิงพสริญา  วรปัญญา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
907 เด็กหญิงปิยวดี  ดวงอัคฆะ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
908 เด็กหญิงสาริศา  พรหมภักดี โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
909 เด็กหญิงชนนิกานต์  สิงห์เงิน โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
910 เด็กหญิงนภัสสร  สังห์ทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
911 เด็กหญิงชรินรัตน์  กระต่ายจันทร์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
912 เด็กหญิงภาณรินทร์  จำปาทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
913 เด็กชายวัชรพล  วงศ์ประสิทธิ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
914 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ชนไธสง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
915 เด็กหญิงกัญญาพร  นกต่อ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
916 เด็กหญิงปานตะวัน  แสนทวีสุข โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
917 เด็กหญิงจิรฐิดา  นกกาศักดิ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
918 เด็กหญิงเกณิกา  ส.สุวรรณี โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
919 เด็กหญิงปรายฝน  โลหะเวช โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
920 เด็กชายธนวรรษ  สุขใจ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
921 เด็กหญิงชญาดา  ปรางค์สันติกุล โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
922 เด็กหญิงณธิดา  ทองรูปพรรณ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
923 เด็กหญิงศุภิสรา  มนูชยพงษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
924 เด็กหญิงนันท์นภัส  ชมภู โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
925 เด็กหญิงชมพูนุช  มั่นฤกษ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
926 เด็กชายพิพัฒน์ชัย  กล่อมทอง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
927 เด็กหญิงรมิตา  กันแต่ง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
928 เด็กหญิงอรพรรณ  ทองกระจ่าง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
929 เด็กชายปิยังกูร  ยิ้มสบาย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
930 เด็กหญิงอมลวรรณ  วัชรพันธ์ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
931 เด็กหญิงกุลธิดา  ยืนยง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
932 เด็กหญิงแก้วนภา  หินซุย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
933 เด็กชายธีรเทพ  จันทร์เดช โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงภูริชญาย์  ผาผาย โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงธนัชพร  กิ่งสันเทียะ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงวรรณภา  ไกรยวุฒิ โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงสุรัตน์ติกาล  ดวงกันยา โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงวันฑณี  มั่นพรม โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงศิริวรรณ  ช้างจวง โรงเรียนนารายณ์วิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงจิดาภา  เงินทอง โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
941 เด็กหญิงภัทรจาริน  เนียมอ่อน โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
942 เด็กชายอราชิ  ต้นเกตุ โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
943 เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ์พุทธะเลิศพงศ์ โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
944 เด็กชายชลภัทร  สลุงอยู่ โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กชายศุภวิชญ์  ใจเบิกบาน โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กหญิงวิลาวัณย์  พุทธิมา โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงกานต์สิรี  ทรัพย์สายทอง โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กชายกวินภพ  สุทธินา โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กชายพิเชษฐพงษ์  ไตรณรงค์ โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงพิชญาภา  ภักดิ์กำเลา โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายวรภัทร  ทวีศักดิ์ โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายศักดา  วิสาขะ โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงวนัสสนัน  กุตัน โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  วิสาขะ โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
955 เด็กหญิงจันทร์จิรา  สีคำมุล โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
956 เด็กหญิงชญาดา  แสงวิมาน โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.6 วิทย์ประถม
957 เด็กชายศิลายุ  พันธุ์บุญ โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
958 เด็กชายอภิลักษณ์  คล้ายวิเชียร โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
959 เด็กชายอภิสิทธิ์  คล้ายวิเชียร โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
960 เด็กหญิงกวินตา  รอดลันดา โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
961 เด็กหญิงนันทิชา  ยามะโนพาด โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
962 เด็กหญิงวราศิณี  ท้าวดี โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
963 เด็กหญิงอมลวรรณ  ขันโสดา โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
964 เด็กหญิงปวีณ์สุดา  คำพันธ์ โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.5 วิทย์ประถม
965 เด็กชายพีรณัฐ  คมฆ้อง โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม
966 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  วงษ์จันทร์นา โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 1 ป.4 วิทย์ประถม