รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงกนกพร  พงษ์สละ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายพีรพัฒน์  พ่วงพี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กชายปิยบุตร  แก้วโมลี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายจิรันธนิน  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กชายปุณญวิชย์  กังสดาลมณีชัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายชยพล  เวชยันต์วาณิชชัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายรณภีร์  เมืองเจริญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงสาริศา  โฉมวีรภัฏ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายพลกฤต  สืบเชื้อ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฐชา  โสภณอัมพรสกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงจีระวรรณ  ไกรฤกษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงสุภากร  พุ่มจำปา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงพิชามญชุ์  ปาลวัฒน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงศศิรกานต์  อ่อนตา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายมาธิ  นินศรี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงจิรัชยา  ทองสุข โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  วิเวก โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กหญิงทัชชภร  สุวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กหญิงชัญญานุช  สมานมาก โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงนพภัสสร  รักซ้อน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงปาณิสรา  สุวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงวริศรา  ปิดกวงษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงธวัลรัตน์    สุดาลักษณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงธัชพรรณ    ขมวินัส โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงญาณิศา  เอี่ยมยิ่ง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงสิสิร  พานิชสาส์น โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
27 เด็กหญิงพุทโธ  โกกิลานนท์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กหญิงภัทรลภา  มั่งคั่ง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัชชา  อินทา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กชายอธิ  โรจน์บุญฤทธิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายทิพย์ประกร  ชุนงาม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กชายเตชณัฐ  จิตอารี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายสิรวิชญ์  บุญเนตร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ทาปุ๋ย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายณัฐพล  แสงอ่อน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายพศิน  เชื้อเพ็ง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กหญิงอุรัสยา  ศรีอินทร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายอาณกร  เอี่ยมสอาด โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กชายเตชินท์  อินอิว โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
40 เด็กชายปรเมศวร์  บุญชู โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายสุเมธ  เฮมเมืองกลาง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายธชาทัช  กระจายศรี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กชายสิรวิชญ์  โชติวรรณพฤกษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายสุภธนา  อินทร์น้อย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายสิงหรวีร์กร  นิลพัฒน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายณัฐวัฒน์  แจ้งอิ่ม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงญาณิศา  สุทธิสังข์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงณัชชา  พงศ์เลิศโกศล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงณัฏฐ์ธิตา  สุวรรณี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงนริชยา  ชินนะ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงรมณ  สิทธินววิธ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงวรางค์ภรณ์  วงษ์สมบูรณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงศศิกิตต์จา  รักคนตรง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงเนติภัทร  ไผ่งาม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
55 เด็กหญิงณัฏฐภรณ์  ฤทธิเพชรอัมพร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
56 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  แก้วจินดา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
57 เด็กชายอภิลักษณ์  เกิดภู่ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กชายณัชนนท์  วิสุทธิเมธี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
59 เด็กชายสิรวิชญ์  มีเฟือง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายธนวัฒน์  พงษ์สละ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กชายสรวิชญ์  เอกสินธุ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
62 เด็กหญิงกชนันท์  ลาโพธิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
63 เด็กหญิงจิดาภา  วงษ์มอญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
64 เด็กหญิงนัยน์ปพร  ชานก โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
65 เด็กหญิงจิดาภา  ชูรักษา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
66 เด็กชายณัฏฐพล  จันทร์เพ็ง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
67 เด็กชายอภิวิชญ์  อ่อนเงิน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
68 เด็กชายภัทรชัย  อ่อนเงิน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
69 เด็กชายวีรภัทร  ประชากุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
70 เด็กชายนิติธร  อยู่สุข โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
71 เด็กหญิงอริตา  อุ่มบางตลาด โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
72 เด็กชายสรวิศ  จรรยาขันติกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายศุภกร  วงษ์กุหลาบ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กชายวชิรวิทย์  ทองย้อย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายแทนคุณ  เหลืองวิลัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายชนะพล  โชตินิสากรณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 คณิตประถม
77 เด็กหญิงจรัสรวี  จาตกานนท์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงวชิราภรณ์  บุญมานำ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายร่ำซำ  เหล่าใหญ่ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
80 เด็กชายชิษณุพงษ์  สุขะเสวต โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
81 เด็กชายศุภณัฐ  พลแย้ม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
82 เด็กชายกษิดิศธ์  รัชณณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
83 เด็กชายตุล  เปรมจิตร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
84 เด็กชายประกาศิต  สายสินธุ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
85 เด็กชายวัชรวิชญ์  บุรพธานินทร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
86 เด็กชายกตัญญู  ยีนัน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
87 เด็กชายณัฐสิทธิ์  แสงดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
88 เด็กชายพสิษฐ์  รุ่งเสรีวงศ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
89 เด็กชายเทวกฤต  ใยโฉม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงจิรัชญา  วังคะฮาด โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
91 เด็กหญิงณิชาภา  เจินสหกิจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงอพิชชญา  รอดเมฆ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
93 เด็กชายธนกฤต    พิเชษฐ์อาภา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงทิพย์ฌานา  ใจยืน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มุสิกะสินธุ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
96 เด็กชายณัฐเกียรติ  กังสดาลมณีชัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
97 เด็กชายภัทรพล  สุธีรัชต์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
98 เด็กหญิงนาตาชา  บุญรอด โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงจิรัชยา  ศักดิ์ตระกูล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชำนาญหมอ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
101 เด็กชายสุรพัศ  ทองดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
102 เด็กชายพีรวิชญ์  นอบน้อม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
103 เด็กชายสรวิชญ์  เกตุน้อย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงสุภัสสรา  สุกใส โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
105 เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุดเฉลียว โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงพีรยา  บุญดาสา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
107 เด็กหญิงไอศวรรย์  จริยโสภณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงณัฐนิชา  กลิ่นจุ้ย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงธัญวรัตน์  พานทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
110 เด็กชายณัฎฐกรณ์  พิณศรี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
111 เด็กชายพิพัฒน์ชัย  ประเสริฐภากร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
112 เด็กชายพีรวิชญ์  ศิริวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
113 เด็กชายปธานิน  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
114 เด็กชายศุภกร  วิสุทธิพิเนตร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
115 เด็กชายนวพล  หน่ายทุกข์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
116 เด็กชายกันตภูมิ  เทพทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กชายเตชะพิทย์  ผดุงใจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กชายสิริณัฐพงศ์  รุ่งเรือง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กชายธีภพ  นามแสน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กหญิงณัฐชยา  ฉิมช้าง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงเพชรพิชชา  ประทุมชาติ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงสุธาสินี  อยู่ดี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงณิชศิกานต์  ขำทับพีรวิชญ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงชัญญานุช  ออมทรัพย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กหญิงปุญชรัสมิ์  กลัดแก้ว โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงรมย์ธีรา  ภูตามนาค โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กชายภาณุวัฒน์  เฉียบแหลม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กชายภาณุวิชญ์  ชาคำไฮ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายภูวนิยะ  จงกลสถิต โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายณปวร  ชังภัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายนฤเบศวร์  เบญจวรเดชกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงณัฐณิชา  ภาโนมัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กหญิงมีนอาภา  เหลืองอ่อน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงชุดามน  เจริญสลุง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงธนวรรณ  คงชาติ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงกุลจิรา  ชีเรไร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงปาริศรา  แสนศรี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กชายธนกร  จันทร์อู่ทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กชายกรวิชญ์  โคมแก้ว โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายธาวิน  ปานพรหม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายอารยะ  ตันประสิทธิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายสุภกิณห์  ทองคง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายพีรวิชญ์  สุขขี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กชายณัฐนันท์  ภู่ขาว โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
145 เด็กชายนัทธวัฒน์  รุจิระชาติกุล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
146 เด็กชายปภาวิน  นันทปักษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายพลพิพัฒน์  ศรีสุวรรณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
148 เด็กชายพศวีร์  ไผ่ประเสริฐ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
149 เด็กชายศุภ์พีรณัฐ  มงคลนัฎ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
150 เด็กชายชนินธร  พันธุศาสตร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศรีโฉม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงจิรัชญา  มานะเกษม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงณษรา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงณัฐกมล  สุภาทิพย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ทองกระจ่าง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงพิชญาภา  ทองรอด โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  มาตจรัสเพชร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงเกษราภรณ์  เกตุงาม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงธนพร  เรือนแก้ว โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายกิตติกร  บุณยานุตร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายณภัทร  แสงมงคลสุโข โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กชายณัฐชนน  บุญเนตร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
163 เด็กชายกันตินันท์  บำรุงพฤกษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
164 เด็กชายนวพร  ชมสลุง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
165 เด็กชายอชิระวิชญ์  เหลืองอร่าม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
166 เด็กชายณัฐรัชต์  เชื้อวิโรจน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
167 เด็กชายวรัทยานนท์  พละทรัพย์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงพลวพร  เอื้อเฟื้อพันธุ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงดลยา  อ่อนก้อน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงสิริกัญญา  ห่วงศร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงณกัญญา  มหิเมือง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงธมนวรรณ  สะตะ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงชุติมน  อ่อนแจ้ง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
174 เด็กหญิงณิชาภา  ศรีติสาร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงมนัสนันท์  วงษ์ทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงกมลชนก  ภักดีศุภผล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
177 เด็กหญิงพุฒิพร  ปานแม้น โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงฉัตรษร  มณีจักร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายกันตพัฒน์  อ่อนสลุง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กชายพรประสิทธิ์  พรหมอวยพร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายปาราเมศ  สุขทัศน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงปภาดา  อินตาพวง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงธนสร  ทองชิต โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงธนาภา  กลิ่นอุ่น โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงวิระดา  คำขวัญ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงพิมพ์นารา  วิชิต โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงสาตรา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายศาสศิลป์  ฤทธิรุดเร่งพล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
189 เด็กชายอนันดา  น้อยแสง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายชิษณุพงศ์  กลิ่นบุบผา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายกฤษฎา  เทียบรัตน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กชายปริพล  ชอบประดิถ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กชายรัชวรัญญ์  สัมมาเกตุ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายวิชชากร  พระบำรุง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายอิศรวงษ์  ตามโกสัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายประกฤษฎิ์  ศรีคำ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายชยพล  ดีสวน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายเฉลิมชัย  อินทร์ช้อย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายสุกฤษฏิ์พัชร์  หอมละม้าย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กชายหัฏฐกร  ชาติวัฒนสุคนธ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายศิวกร  ทองพร้อมพันธ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กชายปุณวัฒน์  สุวรรณภักดีจิต โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายชยากร  เจริญศรี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงรภัสรดา  เฉลยโพธิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงปาลิดา  เขียวน้อย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงภัณฑิรา  สุขพรหม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงพรนภัส  ดิษสร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงฐานิตา  ทรัพย์มูล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงพัชรพร  เพิ่มศิลป์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงอธิชา  อ้นวงค์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงศศิภา  เชิดโฉม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงญาราภรณ์  เนินชนม์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  จันทร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กชายโสภณวิชญ์  บัวแก้ว โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายภูวิศ  พ่วงพี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กชายทรงโปรด  กิตติสุวรางกูล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายชนพัฒน์  บ่ายเที่ยง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงณัชชา  โตกลม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงอัฐภิญญา  พัตรภักดิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงจิมัฐชิมาฌ์  ไพเราะ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงชาลิสา  สุขประสิทธิ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงกชพร  กุศลส่ง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงกนกวรรณ  พิมพ์ทนต์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงปรมาภรณ์  บุญกุศล โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงนันทัชพร  รวยพร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงนันท์นภัส  ทองเอียง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงสิมิลันดา  พานทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กชายปวริศร์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กชายนฤสรณ์  อภิวันธนกิจ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กชายรพีพัฒน์  ธรรมวิจารณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กชายวุสิตวันต์  อินทชาติ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายพงษ์พล  แจ่มมาก โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กชายนพวิทย์  จิราธนายุพัฒน์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กชายกรภัทร  ลิจุติภูมิ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วิวัฒนาการ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงจิรัชญา  ตรีโรจนถาวร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กหญิงณิชากร  ฉุยฉาย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กหญิงภัทรวดี  ปัญหา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงสรวีย์  สุริย์จามร โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงณพิชญา  สมบูรณ์อำนาจเสรี โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงภัควรินทร์  กองคุณ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงณัฐรินีย์  พูลแย้ม โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงสุชาวดี  เพชรสิงห์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงธนัชญา  ทองยิ่ง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงภรมณ  สืบโถพงษ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กหญิงปารณีย์  คุณบัวลา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงโชติกา  ทองพันธ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กหญิงสุภิญญา  ตั้งศิริ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงกชพร  รุ่งหัวไผ่ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงพิมพ์วิอร  สายวาริน โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงพิณมุก  ฆโนทัย โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงธนภร  วิระนนท์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงณัฏฐ์ธิชา  สุกใส โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แจ้งแสงทอง โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงเขมิกา  กล่อมปัญญา โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงนัชชรินทร์  ฆารสินธุ์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงพิชชาภา  โกสินทร์ตระการ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงพิรญาณ์  อินจันทร์ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กหญิงปาณิสรา  เปียอยู่ โรงเรียนบรรจงรัตน์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายภาณุพิชญ์  จุโฬทก โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
262 เด็กชายธนวัฒน์  เนตรหาญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
263 เด็กชายนันทภพ  นพรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
264 เด็กชายณัฐวุฒิ  เลิศสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
265 เด็กชายธัชนนท์  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
266 เด็กชายนิพพานนท์  ภักดิ์ไพจิตร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
267 เด็กชายภูพิชญ์  วะศินรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
268 เด็กชายสิทธิชัย  ไข่หงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
269 เด็กชายเมธาสิทธิ์  บางผึ้ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
270 เด็กชายณัฐพงษ์  หมายปอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
271 เด็กชายสุรัตน์  ร่มเกตุ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงพิชญาวี  นุชสละ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
273 เด็กหญิงมาพร  ควันทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
274 เด็กชายพีรพัฒน์  สืบอักษร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
275 เด็กชายสิรวิชญ์  สุวรรณ์ผดุง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
276 เด็กชายธนวรรธน์  สงบน้อย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
277 เด็กชายธนบดี  สังข์ศิริ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
278 เด็กชายวัชเรศ  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
279 เด็กชายณัฐศักดิ์  ดีเลิศสิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
280 เด็กชายศิริพงศ์  ศรีวิตตาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
281 เด็กหญิงกัณฑิมา  เชื่อมชิต โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
282 เด็กหญิงปรียาภรณ์  ภู่ทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
283 เด็กหญิงพรชนก  ตุลิตะธรรม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
284 เด็กหญิงธมลวรรณ  หลำวัฒนา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
285 เด็กหญิงรุจาภา  แจ้งแสงทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
286 เด็กหญิงปาณิสรา  กังคะพิลาศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
287 เด็กหญิงธิชา  จั่นอยู่ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
288 เด็กหญิงอัญมณี  ทิพย์สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
289 เด็กชายปิลันท์  บุญชู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กหญิงณัฏภรสิริ  ภมร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กหญิงภวริศา  ทองขวัญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงสุวพัชร์  นาคศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
293 เด็กหญิงวรญาภรณ์  หอลัดดา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงธนพร  สังข์วงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กหญิงปวีร์พัทธ์  บัวเงิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
296 เด็กหญิงธมกร  พงษ์สามารถ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กชายธนธัส  คชเดช โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
298 เด็กชายฐนดล  ขันธ์ดวง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
299 เด็กชายภูมินทร์  บัวเหลือง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
300 เด็กหญิงนพรัตน์  ผลเกตุ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
301 เด็กชายนราวุธ  อาจคงหาญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
302 เด็กชายกฤชกุญชร  อุกอาจ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
303 เด็กชายปุณณัตถ์  อำพลพงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
304 เด็กชายพงศธร  ฉาบเพชร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
305 เด็กชายสรกฤช  เกษตรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
306 เด็กชายนัทธพงศ์  หวังผล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
307 เด็กชายนิพิฐพนธ์  เพียรกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
308 เด็กชายภูริพัฒน์  ภัทรเศรษฐ์สุธี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
309 เด็กชายธนภัทร  มาช่วย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
310 เด็กหญิงกชมน  กองลำเจียก โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
311 เด็กหญิงทัณฑิกา  ร่มพุฒตาล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
312 เด็กหญิงสุทธิดา  อุทัยชัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
313 เด็กหญิงณภัทร  สวนทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
314 เด็กชายภัทรนิษฐ  ลิ่มสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
315 เด็กหญิงธัญญาภรณ์  นิ่มสอาด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
316 เด็กหญิงธนัญญา  พรเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
317 เด็กหญิงศุภาพร  คำนวนดาว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
318 เด็กหญิงปุณณภาณัฏฐ์  มาระวิชัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
319 เด็กหญิงสิริกร  เรืองพรหม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
320 เด็กชายวิชชากร  วาสุกรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงสุภาพร  ไข่หงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กหญิงธวัลรัตน์  เหมือนเมือง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงธนิษฐดา  เรืองเมือง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงวชิรญา  สุจินต์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กชายธีรภัทร  รอดทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กชายระพีภัทร์  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กชายภูมิระพี  เมืองวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายวีรวัฒน์  ขวดแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กหญิงณภัทร  สลุงอยู่ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กหญิงนันทิยา  ทรัพย์ประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กหญิงพรปวีณ์  กองทุน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กหญิงปริยภัทร  ทองอร่าม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงสรัลรัตน์  เนตรวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
334 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  น้อยฉลาด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
335 เด็กหญิงชุติกาณจน์  เนื้อจันทา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
336 เด็กหญิงรัตนพรรณ  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงพิชญา  นุ่มน้อย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กชายธนโชติ  พงษ์สถิตย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กชายธนพนธ์  เอกประชารัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กชายธนภัทร  เอกประชารัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กชายสุประวีณ  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กชายณัฐภูมิ  ด่านวัฒนา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กชายเตชิต  เมฆารัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายพัทธดนย์  ทองเกลี้ยง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายพีรพงศ์  หนองบัวล่าง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กชายศิณะ  บุญรักษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กชายมหาสมุทร  โง้วมณี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กชายอรรถวุฒิ  ศรีแผ้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กหญิงสุชาวดี  เอี่ยมสอาด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงศรัณย์พร  เพชรรอด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงวรินทร  สละอวยพร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายภัสสกรณ์  เมฆพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายกิตติธนนท์  ดีอินทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กหญิงจิราภรณ์  รำไพพักตร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
355 เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ผดุงใจ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
356 เด็กชายธนดล  มังสระคู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กชายปรินทร  สฤกพงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงวรัญญา  เสาศิริ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีจำนงค์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ศรีสุคนธรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงขวัญกมล  วรรณพิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กชายพิสณฑ์  เพิ่มพร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กชายวิชัย  ราชบัณฑิต โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กชายศุภลักษ์  แทนเดช โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายยศกร  ยศวิไล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กหญิงวรกาญจน์  โพธิ์ฉาย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กชายชยากร  โตประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กชายกฤษณัฎฐ์  ศิรธัชชัยนันท์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กหญิงวริศราภรณ์  ดีนาน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
370 เด็กหญิงปทิตตา  อุปํชฌาย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
371 เด็กหญิงเมลดา  ยศเชาวคุณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
372 เด็กหญิงพิชญาภา  อยู่สมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
373 เด็กหญิงสมัชญา  เพ็ชรธนูศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
374 เด็กหญิงสุชิตา  พรมโชติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
375 เด็กหญิงนัจญมี  สาระยา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
376 เด็กชายยศกร  วงศ์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
377 เด็กหญิงสุชานาถญา  แววพิลา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
378 เด็กหญิงธนัชพร  จตุพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
379 เด็กชายพัชรพงค์  โตเขียว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
380 เด็กหญิงจามจุรีพร  นครเกตุ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
381 เด็กหญิงณัฐฐนันท์  ประสมทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กหญิงพิมพการต์  บุตรน้อย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
383 เด็กหญิงวริศรา  ทองชื่น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
384 เด็กชายชินกฤต  ศรีคร้าม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงวรรณสิริ  สินธุสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงณิชกานต์  รุ่งอุทัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงสุธิดาพร  สนงูเหลือม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงภูริชญา  วะศินรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงธารารัตน์  จิตมะณ๊ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กชายบูรพา  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กชายกันต์ดนัย  เชยชูศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงณัฎฐา  ภูละคร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กชายภัทรพล  เรืองหนู โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กชายทักษ์ดนัย  วงษ์คํา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กชายจักรพันธ์  พวกเชียงชา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กชายณัฏฐภูมิ  หอมทวีโชค โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงชนัญธิดา  บุญโนนแต้ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายศุภกร  เคนบัวบาน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กชายคุณภพ  เลาะหะนะ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กชายชลธี  รุ่งเจริญสิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงธนัญชนก  ชูเกษร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายกานต์ศักดิ์  ลวกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
403 เด็กชายวรัญชิต  ฉันทะชาติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงเขมจิรา  ชาประพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงพิมชาดา  แสงทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
406 เด็กชายรัชภูมิ  นนสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
407 เด็กหญิงปุณยานุช  หอมขจร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
408 เด็กชายธนวิชญ์  วัฒนสาร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
409 เด็กชายปัญญ์  เปลี่ยนดิษฐ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
410 เด็กชายกฤษกร  ดาวัน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงกชพร  กลิ่นขจร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงสุภาชาติ  อินทร์หอม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงภรณ์พรรณ์  เพลาชัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงฑิฆัมพร  พุฒหอม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
415 เด็กชายชัยพร  ศิริกริชสีมา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
416 เด็กชายธีรทัศน์  แนะนำภาภร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
417 เด็กชายเมธัส  สมพร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
418 เด็กชายวชิรวิทย์  สุขโม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
419 เด็กชายอชิตะ  กันอุปัทว์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
420 เด็กชายกฤตนัย  งามญาติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
421 เด็กชายกิตตินันท์  สมุทรดนตรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
422 เด็กชายก้องกฤษดา  ปาลกะวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
423 เด็กชายณพล  เพ็ชรมณี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
424 เด็กชายธรณ์เทพ  ภู่ขาว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
425 เด็กชายศักดินันท์  บุญประดิษฐ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
426 เด็กชายสฤษพงษ์  สุทธิสารโชค โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
427 เด็กชายเปรมณัช  เภทพ่อค้า โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
428 เด็กชายปริยกร  บุปผา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
429 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทองสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงพิรญาณ์  นันเพชรดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงพีรดา  ทองติ่ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
432 เด็กหญิงจุไรรัตน์  อุทัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงกรวรรณ  ชนชนะ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงมิ่งมงคล  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงวิมลศิริ  อินเลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงวิมลศิริ  อินทร์เลิศ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญคล้าย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงพิชญ์ชาภรณ์  ปรางศร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงภัคจิรา  อิ่มจิตร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงเกศกนก  พวงเปลี้ย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงวรัญญา  สิทธิกสิกรรม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
442 เด็กหญิงธนัชชพร  บุญมี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงณิชานันท์  แก้วประสิทธิ์โชค โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงพรนภัส  สังเกตุ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กหญิงวรวลัญช์  เกษร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กหญิงเนรัญชรา  อนุกูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงณภัทร  สุขมา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กชายธีรเมธ  อรรคสังข์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
449 เด็กชายปฐวี  อุยสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงภานิชา  เอี่ยมโฉม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงภูษณิศา  น้อยมา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
452 เด็กชายฐาวรา  บุณยภัทรากุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กชายวรรณกร  แก่นทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กชายกฤษฏิกร  ดวงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กชายชนภัทร  รอดเชื้อ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายสรวิชญ์  สุวรรณนุรักษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายธารา  ธรรมประชา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กชายกิตติศักดิ์  สุชนกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กชายจิรกร  ปรีชาจารย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กชายระพีพัฒน์  ชุนทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กชายวัชริศ  แสนสุข โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายธนาธิป  รามัญวงค์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายรัฐวิทย์  สาระคำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กชายชุติมันต์  เทวี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กชายทินภัทร  มณีรุ่ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กหญิงชัญญา  พรมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กหญิงวรรณกานต์  ศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กหญิงมิ่งพร  สีสืบมา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงณัชยาวดี  แข่งเพ็ญแข โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงเบญญาดา  แก้วเขียว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงพัชรพร  สุขวิบูลย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงกนกรัตน์  วงษ์พยอม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กหญิงอริสรา  เดชนันทรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กหญิงกิรณา  เกษตรสิงห์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กหญิงณภัชญา  สายหัสดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงพิชญ์สินี  พันธ์ทุ้ย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กหญิงมุกดาภา  ไชยวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงอริศรา  ร้ายกลับดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
479 เด็กชายยศพล  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
480 เด็กชายธนกร  ทัดรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กชายปฐวี  รัญจวน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กชายรุจน์  ศิริจันทรา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กชายอัยย์ทร  เศวตเศรนี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
484 เด็กชายกฤติเดช  รื่นสุข โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงภัทร์ธนวรินทร์  สระทองอ่อน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงธรรธร  วงศ์ศรีไทย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงขนิษฐา  เกิดแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงชลินทรา  นาคนวม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ลึกลับพนาวัลย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงภัทรศศิร์  ประสพเกียรติโภคา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
491 เด็กหญิงวริสราภรณ์  พรมอ่อน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
492 เด็กหญิงวรวลัญช์  ตั้งทรงเจริญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
493 เด็กหญิงกรณิสา  นัยนานนท์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
494 เด็กชายอัครวินท์  พุกซื่อ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
495 เด็กชายชาคริยา  ปัญญามัง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
496 เด็กชายพิทวัส  สร้อยสิงห์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
497 เด็กชายศรัณยพงศ์  งามโรจน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
498 เด็กชายนภสกรณ์  ทัพสาร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
499 เด็กชายทัณทธร  นามวงศ์ษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
500 เด็กชายธีระพร  อาจสมบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
501 เด็กชายศุภวิชญ์  นรากรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
502 เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีคำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
503 เด็กหญิงกีรติรัตน์  ปั้นเทียน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
504 เด็กหญิงณัฎฐ์นรีย์  วงษ์สารี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
505 เด็กหญิงสุพิชญา  โคกพูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
506 เด็กหญิงฐิตินันท์  แซ่ว่อง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
507 เด็กหญิงปภาดา  บุญมีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
508 เด็กหญิงนันท์ภัส  ปรีชาจารย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
509 เด็กหญิงพณิชชาติ  พิณนุวัตร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
510 เด็กหญิงวรรณพร  ฉัตรทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
511 เด็กหญิงศิวัชญา  เพียรทำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
512 เด็กหญิงสิรภัทร  เย็นฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
513 เด็กหญิงมติมนต์  มานิตย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
514 เด็กหญิงชิณณิชาภรณ์  กลางแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
515 เด็กหญิงขจีวรรณ  กิจพงษ์ศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
516 เด็กหญิงณัฐพร  ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
517 เด็กหญิงพัชรินทร์  ไชยบาล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
518 เด็กหญิงเพ็ชรรัตน์  อินทรชัย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
519 เด็กชายวริทธิ์นันท์  ดำริห์ศิลป์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
520 เด็กชายบริพัฒน์  ฉ่ำแสง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายกรรณวรรธน  บรรทัดจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายคณพศ  ตาลช่วง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กชายชวิศ  สายพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายณศิริ  เอี่ยมแสงชัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กชายธัญกร  โพธิ์ดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
526 เด็กชายพสธร  มโนสุจริตธรรม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
527 เด็กชายพงศ์นคร  จันทะหงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
528 เด็กชายศุภกร  เผ่าไทยเจริญสุข โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
529 เด็กชายณชพล  สุดตา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
530 เด็กชายสิริวิชญ์  ใจการุณ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
531 เด็กชายพีรวิชญ์  วีระสัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
532 เด็กชายภูทัด  ุจาดจร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
533 เด็กชายณัฐพงษ์  รักษาวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
534 เด็กชายทิวัตถ์  บุญรอด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
535 เด็กชายืพีรทัศน์  บุญสินไทย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
536 เด็กหญิงนริดา  สืบเพ็ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
537 เด็กหญิงญพิภา  ชัยกิจกรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
538 เด็กหญิงปริชญา  พายุพัด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
539 เด็กหญิงฟารีดา  กลิ่นมา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
540 เด็กหญิงภรภัทร  จุมปา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
541 เด็กหญิงลลนา  โชติอาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
542 เด็กหญิงสุตาภัทร  ริ้วตระกูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
543 เด็กหญิงอภิษฎา  ไชยมุติ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
544 เด็กหญิงนรีกานต์  ฟองงาม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
545 เด็กหญิงณภัทรสร  เจือจันทร์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
546 เด็กหญิงกานต์พิชชา  พงษ์นิล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
547 เด็กหญิงกิตตริยาพา  นุ่นคำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
548 เด็กหญิงพริมา  รัชตากร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
549 เด็กหญิงกัญญ์วรา  อึ้งตระกูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
550 เด็กหญิงนรินทร์พร  พรรษา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
551 เด็กชายปุณณวิช  กานต์นวดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
552 เด็กหญิงกชกร  เทพศิริ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
553 เด็กหญิงสุชัญญา  แก้วคำเรือง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
554 เด็กหญิงธิดารัตน์  รักเดช โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
555 เด็กหญิงสุธิชา  สิทธิเวช โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
556 เด็กหญิงกัญวรา  พุ่มพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
557 เด็กหญิงพัชราพร  สีสด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
558 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เกตุสังข์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
559 เด็กหญิงสุพรรณพิมพ์  มั่งสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
560 เด็กหญิงธันยกาญจน์  กรอบทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
561 เด็กหญิงวรรณวิศา  คำรื่น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เส็งกิ่ง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงภัทราภรณ์  วงษ์นุช โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงบุณยานุช  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
565 เด็กหญิงรุ่งนภัฒน์  โกยทา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงปาริฉัตร  ปังฉิม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
567 เด็กชายภัทรกร  พรหมมา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
568 เด็กชายเนติพล  จินดา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
569 เด็กชายกันตพงศ์  ไตรธรรม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
570 เด็กชายจีรวัฒน์  ขาวใบไม้ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
571 เด็กหญิงณัฐิกา  เกิดทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงวีรภัทรา  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
573 เด็กหญิงนัชชพร  อยู่เย็น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  อินทรบุตร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงพรรณนิภา  ศรีจำปา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงมนัสนันท์  คงสมใจ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงกรวรรณ  สุวรรณกูฏ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
578 เด็กชายการัณยภาส  ปงเมฆ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายชยธร  พรหมแพทย์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
580 เด็กชายธนาพิพัฒน์  กงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
581 เด็กชายนิธิโชติ  เขียวสะอาด โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
582 เด็กชายสิทธิกันต์  ธาราภูมิ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
583 เด็กชายภูรินทร์  ทองศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
584 เด็กชายชรัสกนก  ธรรมรักขิโต โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
585 เด็กชายณัฐพงษ์  ด่านวัฒนา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
586 เด็กชายทักษดนย์  ระมัดตน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
587 เด็กชายมนัสวิน  บุญแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
588 เด็กชายฐพัฒ  ชินบุตร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
589 เด็กชายสุรสีห์  แพทย์พิทยา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงธีมาพร  สายสี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงเสาวรักษ์  จำปามูล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
592 เด็กหญิงอภิสรา  บุศย์น้ำเพชร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงอาภากร  สร้อยทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงปภาวรินท์  ห้วยบุญ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
595 เด็กหญิงณัฐฐินันท์  อ่อนตา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
596 เด็กหญิงชญานิศา  มีมั่น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
597 เด็กหญิงพิชารัตน์  ประภาสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
598 เด็กหญิงมัชฌิมา  มะม่วงแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
599 เด็กหญิงฉัตรนลิน  บัวสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
600 เด็กหญิงชัญญา  สมนึก โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
601 เด็กหญิงณภัทร  ชมวงษ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
602 เด็กหญิงบงกชกร  ม่วงฉ่ำ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
603 เด็กชายเจตนิพิฐ  จันทร์นิพิจ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
604 เด็กหญิงวัฒนี  คำสอน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
605 เด็กหญิงภูริดา  ชมภูทวีป โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงพุทธิภัทร  โกยทา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
607 เด็กชายวงศกร  วาดเขียน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงปุญญิศา  เนียมพึง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
609 เด็กหญิงแพรวา  รักษาทางดี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงจิตตวดี  เสือสง่า โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กชายเจษดาพร  หม้อนนทา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงบัณธิรา  กลมแก้ว โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงธิดารัตน์  จินทศร โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กชายกันตภณ  ม่วงแพรศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงศรัณฉัตร์  ไกรเดช โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงนงนภัส  คำมี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงวิมพ์วิภา  กองสุดใจ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กหญิงวรพิชชา  โพธิ์ฉาย โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
619 เด็กหญิงนภัทรสวรรณ  หาธรรม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
620 เด็กชายศิวัช  ชาติวงศ์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงลัดฟ้า  ชุ่มเย็น โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
622 เด็กชายวุฒิพงษ์  วงศ์สีดา โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
623 เด็กชายคชภัค  มั่งสกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงรชานนท์  อูบทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
625 เด็กชายกันตพงศ์  กระจายศรี โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
626 เด็กชายณัฐจักรพันธ์  เสริฐธิกุล โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
627 เด็กหญิงศศิธร  เพิ่มทอง โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กหญิงธาวิตา  ใจใหม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
629 เด็กชายภูฟ้า  จิตต์จำนงค์ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงภัทรวดี  รุ่งเจริญสิน โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
631 เด็กชายอดิศร  มั่นอ่วม โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
632 เด็กชายเทวสิทธิ์  สิงห์น้อย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
633 เด็กชายภีมวัศ  น้อยบุญสุข โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
634 เด็กชายนิพิฐพนธ์  พรมวัน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
635 เด็กหญิงภัทรฑิตา  จันทบัตร์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
636 เด็กชายศุภวิชญ์  สรสิทธิ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
637 เด็กหญิงพัชรพร  คลังทรัพย์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
638 เด็กหญิงณัฐธิดา  อินถา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
639 เด็กหญิงเมญาดา  สุระสิริภัทร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
640 เด็กชายอลงกรณ์  กองทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
641 เด็กหญิงกานต์รวี  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
642 เด็กหญิงปาริชาต  ฉุนสูงเนิน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
643 เด็กหญิงศิริษา  ไวปรีชา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
644 เด็กชายฐาปกรณ์  เทียรทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
645 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อยู่ดี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
646 เด็กชายอชิรวิชญ์  พวงทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
647 เด็กหญิงนภัธกร  ชูลิขิต โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
648 เด็กชายไพโรจน์  จำปาทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
649 เด็กชายพชรดล  สุทธิกาญจน์กุล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
650 เด็กหญิงวรัญญ  บุญทัน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
651 เด็กหญิงโชติกา  กองศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
652 เด็กหญิงวิลาสินี  แก้วพรม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
653 เด็กหญิงเพ็ญสิริ  เฉยเฟื้อง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
654 เด็กชายธนภัทร  บุญชื่น โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
655 เด็กหญิงวันวิสาข์  จันทร์พลับ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
656 เด็กหญิงจันทกานต์  พานรินทร์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
657 เด็กหญิงอัษชิษฐา  บุตรศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
658 เด็กชายณัฐพล  กันภูมิ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
659 เด็กหญิงณิชานันท์  ลือศิริ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
660 เด็กชายธนกร  ทีนาคะ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
661 เด็กหญิงวริศรา  เหง้าเกษ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
662 เด็กหญิงชินันพร  สิงหลักษณ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
663 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ทรงประสิทธิ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
664 เด็กชายพาคิน  สอนประสาน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
665 เด็กหญิงณิชาภัทร  รามัญวงษ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
666 เด็กชายกิตติพันธ์  นาคสกุล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
667 เด็กชายจิรภัทร  เหมือนลอย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
668 เด็กหญิงพิลาสินี  นัดดาพรหม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
669 เด็กหญิงกัลยวรรธน์  กุสุโมทย์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
670 เด็กชายปิยภัทร  สิงหพงษ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
671 เด็กหญิงกัลยา  ชมวิหค โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
672 เด็กหญิงกัลยดา  มาฆะสกุลเจริญ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
673 เด็กชายชัยณรงค์  นุชเนตร์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
674 เด็กหญิงอมรรัตน์  ทีนาคะ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
675 เด็กชายธนภัทร  เกิดผล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
676 เด็กชายณัฐดนัย  กองรัง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
677 เด็กหญิงกันยารัตน์  กันพุมมา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
678 เด็กชายธณพงษ์  พรศิริ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
679 เด็กชายกีรติ  บุญปลีก โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
680 เด็กชายชนพัฒน์  เกิดแก้ว โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
681 เด็กหญิงเสาวนีย์  ธัมดำ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
682 เด็กหญิงเมย์  ทองใบ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
683 เด็กหญิงปิ่นมุกข์  เพิ่มพูล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
684 เด็กหญิงมินท์มันตา  สุพัฒน์เดชานนท์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 คณิตประถม
685 เด็กหญิงสุวพิชญ์  โอสถประสิทธิ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
686 เด็กชายกิตติทัต  คุ้ยทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
687 เด็กชายจิรวัชร  ศิริอำมาตย์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
688 เด็กชายรังสรรค์  แก้วน้อยมงคล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
689 เด็กชายธนวรรธน์  สุจริตจันทร์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
690 เด็กชายคุณากร  นิ่มวร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
691 เด็กชายธนชาติ  คล้ายดี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
692 เด็กชายศุภโชติ  นิลบุตร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
693 เด็กชายกฤฎติพงษ์  ดวงจอมดี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
694 เด็กชายธนโชติ  แซ่ลิ้ม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
695 เด็กชายวจนะปกรณ์  ชัยแก้ว โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
696 เด็กชายเมธวิน  สุขสาตร์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
697 เด็กชายณกรณ์  นุชรักษ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
698 เด็กชายธนภัทร  ปั้นโอ้ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
699 เด็กชายพงศธร  สิโตทัย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
700 เด็กชายธนันยา  พันธ์พืช โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
701 เด็กชายธนบัตร  แผลงเดช โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
702 เด็กชายอชิรวิชญ์  คล้ายเกตุ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
703 เด็กหญิงพรนภา  ปัญญาหอม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
704 เด็กหญิงภัทรนันท์  ดวงเกตุ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
705 เด็กหญิงจิรธาดา  สีทา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
706 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พุฒประเสริฐ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
707 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สอนกล้า โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
708 เด็กหญิงธมกร  กิติทรัพย์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
709 เด็กหญิงชนาภา  แสนสุข โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
710 เด็กหญิงชนิดาภา  จูจันทึก โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
711 เด็กหญิงธมลวรรณ  ศิลป์โสภา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
712 เด็กหญิงวลิดา  อ่อนตา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
713 เด็กหญิงรสิตา  พุทธสังฆ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
714 เด็กหญิงสาวิตรี  จันหอม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
715 เด็กหญิงศุภากร  สอนจิตร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
716 เด็กหญิงพัชริญา  ศรแก้ว โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
717 เด็กหญิงณัฐอร  เคลือบบุญสอน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
718 เด็กหญิงณัฐกมล  มะลิ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
719 เด็กหญิงปริยากร  สุ่มมาตร์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
720 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  พึ่งอ้น โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
721 เด็กหญิงสุกฤตา  แม้นเมี้ยน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
722 เด็กหญิงนวพร  ขจรทรงธรรม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
723 เด็กชายกิตฐิโชติ  สุขจุ้ย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
724 เด็กชายเอกภพ  พงศ์เรืองศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
725 เด็กชายพงศกร  มณีรัตน์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
726 เด็กชายปรีเปรม  ภู่ทับทิม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
727 เด็กชายทักษ์ดนัย  กรุงสิงห์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
728 เด็กชายพัทธดนย์  โกยทา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 คณิตประถม
729 เด็กชายธนธาร  นาคศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 คณิตประถม
730 เด็กชายนพดล  กองแก้ว โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
731 เด็กชายประพรรณพัชร  หรุ่นเลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
732 เด็กชายวิริยะ  คชหิน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
733 เด็กชายพัชรพฤกษ์  พัสวีหิรัณยา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
734 เด็กชายบัณฑิต  แก้ววงศ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
735 เด็กชายรณชัย  แย้มกลิ่น โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
736 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  อินทะนิน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
737 เด็กหญิงศุกร์สิริ  เกษมศรีสิริสกุล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
738 เด็กหญิงรฏิยาภรณ์  สังวาลรัมย์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
739 เด็กหญิงปุณยวีร์  บุญครอบ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
740 เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองไพโรจน์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
741 เด็กชายรชต  โสภาสุข โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
742 เด็กชายฉัตรชัย  ปานแก้ว โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
743 เด็กชายจิรภัทร  เมืองมีศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
744 เด็กชายพศิน  ประเสริฐสุข โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
745 เด็กหญิงเบญจพร  คนคม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
746 เด็กหญิงภัทรนิษฐ์  อินสุวรรณ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
747 เด็กหญิงวรุนทิสญา  ยาทองทิพย์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
748 นางสาวณัฐวรรณ  ไตรธรรม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
749 เด็กหญิงชัญญานุช  อุตตะมัง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
750 เด็กชายศุภณัฐ  ลาโม้ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงกัญญาภัค  จินดา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
752 เด็กชายนรุตม์ชัย  ขันศิริ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงศุภิสรา  สุคนธ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
754 เด็กชายศิวกร  แก้วสุข โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
755 เด็กชายภูมิรพีร์  แก้วนวล โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
756 เด็กชายสุประวีณ์  จตุวงศ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงพิชชานันท์  ประแดงปุย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
758 เด็กหญิงรุจิรา  หมดนาค โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงศลิศา  บุตรสวน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงธัญชนก  ยิ้มประเสริฐ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
761 เด็กชายเลิศพัชรพงษ์  ดวงจอมดี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงณัฐชยาพร  จันทรังษี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงลลนา  อุลิศ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงจิตฐาภรณ์  โกยทา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงณัฐธิดา  ปาวะกะนันท์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงณัฐฌา  ศรีเจริญ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงอรอินทุ์  พันทวี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
768 เด็กชายวรวัฒน์  อ้นศรี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
769 เด็กหญิงเพชรรัตน์  สกุลเอื้อ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
770 เด็กชายจิราวัฒน์  แตงมีแสง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
771 เด็กชายธันวาธรณ์  แก้ววิลัย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
772 เด็กหญิงวัลลภา  คะธาวุธ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
773 เด็กหญิงศิรประภา  แก้วชาติ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.5 วิทย์ประถม
774 เด็กชายปวริศ  วังกานนท์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กชายพลวัฒน์  สีหานาม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.4 วิทย์ประถม
776 เด็กชายกิตติภณ  ปุญญวัฒนานนท์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
777 เด็กชายพีรวิชญ์  แสงอรุณ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
778 เด็กชายภัทรพงศ์  สอดแนม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กหญิงชญาดา  ธานี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
780 เด็กหญิงสุกานดา  คชลัย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กหญิงภทรวรรณ  บุญประกอบ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
782 เด็กหญิงมาริษา  วงษ์จันทร์งาม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
783 เด็กชายเจษฎา  จันทร์มะดัน โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายพัชรพล  เกตุมงกุฎ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
785 เด็กชายชัยนันท์  พานทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
786 เด็กชายศุภณัฐ  เนียมพันธ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
787 เด็กชายเป็นหนึ่ง  พันธ์สุจริต โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กชายธนกร  กุลบุตร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กชายวชิรเมษฐ์  สั่งสอนอาจศักดา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายณัฐพงศ์  เชยขุนทด โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงนิภาพร  โพนทอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กหญิงวณิชยา  แม้นบุตร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงสิรินทรา  กำจร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กหญิงฝนทอง  ปันชัย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงสุชานันท์  อ่อนทองคำ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กหญิงจินตกัญญา  เกียรติลือชานนท์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กหญิงพันธกิจ  ผลบุญ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กหญิงสุธิมา  พิมพ์เกษม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กหญิงกุลิสรา  จินดา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กหญิงนภัสนันท์  ไฮงาม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงปัณณพร  มีเดช โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กหญิงสุภัสรา  พานรอง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงกิตติพิชญ์  สิแสงจันทร์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงปณาลี  รุจิลัญจ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กหญิงชนนิกานต์  ทองคำ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายธนธร  ป้อมภา โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  ทองเชื้อ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กชายหาญณรงค์  จันทร์สาลี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายปุณยวีร์  ทองดี โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายกฤตภาส  อินมะตูม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กชายจิรวิชญ์  โพธิโต โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กชายปลาบปลื้ม  ภู่ทับทิม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายอรรถพล  แสงเมือง โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายกมลภัช  แก้วเกตุ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กชายวันเฉลิม  นวลคำ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กชายพิพัฒน์  พุทธบุตร โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายภัทรพล  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คำแก้ว โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงณิชาภรณ์  จันทร์ขาว โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงอริสา  หว้านหอม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
821 เด็กหญิงณัฐจิรัฏฐ์  ด้วงศิริ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
822 เด็กชายพงษ์นที  เยื่อใย โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
823 เด็กชายวชิรพล  เขียวประเสริฐ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
824 เด็กชายกสิทธิ์ทัศน์  ศรีสุธรรม โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1 ป.6 วิทย์ประถม
825 เด็กชายธนพล  พฤกษาศิลป์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
826 เด็กชายอภิรัช  พัฒนุช โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
827 เด็กชายรพีภัทร  เกษโสภา โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
828 เด็กหญิงนพวรรณ  ขาวบริสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
829 เด็กหญิงสุธาสินี  วิริยาภิรมย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
830 เด็กหญิงณัฐธีรา  สุขไมตรี โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
831 เด็กชายศิวกร  ศรีหมุน โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
832 เด็กชายคณัสสิทธิ์  เจตธรรมบุญสุข โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.4 คณิตประถม
833 เด็กหญิงปิ่นประภา  พันธ์ุงาม โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
834 เด็กหญิงนภสร  ขาวบริสุทธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
835 เด็กหญิงรวิสรา  นิสภา โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
836 เด็กหญิงชญานิษฐ์  พุ่มบ้านเซ่า โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
837 เด็กหญิงชลธิชา  หลงชม โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
838 เด็กชายศุภฦกษ์  ศรีทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
839 เด็กหญิงกานต์มณี  ภู่ภมร โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
840 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทองมาก โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
841 เด็กหญิงเจริญฝัน  สังสกุล โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
842 เด็กหญิงนฤมล  บุญเทียน โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
843 เด็กหญิงณประภา  ม่วงสุวรรณ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
844 เด็กหญิงนิภาพร  สิโตทัย โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
845 เด็กหญิงวิภาพร  ทองดี โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
846 เด็กหญิงวรัทยา  บัวมาตย์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
847 เด็กหญิงอรไพลิน  ล้อมทอง โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
848 เด็กหญิงอภิญญา  มะโนน้อม โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
849 เด็กหญิงกนกพร  ปานคำ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
850 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์  บุญภุ๋ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
851 เด็กหญิงกรหทัย  ภักดี โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
852 เด็กหญิงสุพรรษา  นาคหลง โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
853 เด็กหญิงปุณยาพร  มาศิริ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 คณิตประถม
854 เด็กหญิงศิรภัสสร  พรโพธิ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
855 เด็กหญิงวรัชยา  วรรณะ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
856 เด็กหญิงชนกเนตร  พลสายบัว โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 คณิตประถม
857 เด็กหญิงภัทรธิดา  สารีวงษ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 วิทย์ประถม
858 เด็กหญิงปภาวรินทร์  ศุภมงคล โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 วิทย์ประถม
859 เด็กหญิงกัญญาณัฏ  แก้ววงษา โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 วิทย์ประถม
860 เด็กหญิงเขมจิรา  มาดี โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 วิทย์ประถม
861 เด็กหญิงฐิตาภา  สุขเจริญ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 วิทย์ประถม
862 เด็กหญิงชญานันท์  นิ่มเจริญ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 วิทย์ประถม
863 เด็กหญิงนิชานาถ  จันทรวิสูตร โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 วิทย์ประถม
864 เด็กชายวรานนท์  เอ่งฉ้วน โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.6 วิทย์ประถม
865 เด็กหญิงจันจิรา  มูลละ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 วิทย์ประถม
866 เด็กหญิงธัญชนก  ดีโท โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ 1 ป.5 วิทย์ประถม
867 นางสาวธนัญชพร  เกษรบุบผา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กชายทิพย์โสฬส  ศรีมงคลปทุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
869 เด็กชายพีรวัส  ลาป้อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
870 เด็กชายเอกภวิษย์  ธูปหอม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
871 เด็กชายกมลวิษย์  ธูปหอม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงภคพร  ศรีธรรมาภรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงปุณณิกา  ตรุยานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงฌาลิกา  เณรตาก้อง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
875 เด็กชายภูพิงค์  เกียรติไทยพิพัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
876 เด็กชายอภิวิชญ์  ตั้งทรงเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
877 เด็กชายภูชัย  แสงทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
878 นายสิทธิพันธุ์  จงทิวาวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
879 เด็กหญิงญาณิศา  สิงห์ทะยาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
880 เด็กชายต้นน้ำ  มณีพฤกษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
881 เด็กชายอิสรพงษ์  เถื่อนสกุล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
882 เด็กหญิงอิสรีย์  พรทองประเสริฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
883 เด็กหญิงสรัลพร  ห้วยลึก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
884 นายคณาธิป  พันธ์ดี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
885 นายคุณานนต์  รอดคำ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
886 นายศุภเสกข์  เพ็งวงศ์ษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
887 เด็กหญิงณัฐชยา  ปรีชานุกูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
888 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  นามราช โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
889 เด็กหญิงธันย์ชนก  สินเจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
890 เด็กชายรุจิภาส  ธรรมวิโรจน์ศิริ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
891 นางสาวนันทภรณ์  น้องตง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
892 นายก้องสกุล  แดงมูล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
893 เด็กหญิงชญานดา  ภัทรพสิษฐ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
894 เด็กหญิงแพรวา  จิตรักสิงห์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
895 เด็กหญิงธนัชญา  ทุมอะริยะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
896 เด็กหญิงกุศลิน  สมฤทธิ์จินดา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
897 เด็กชายธนภัทร  พลแย้ม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
898 เด็กหญิงปุญญาพัฒน์  สายทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
899 เด็กหญิงรุจาภา  ประหยัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
900 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คณโฑเงิน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
901 เด็กชายสรวิชญ์  ปาณเล็ก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
902 เด็กชายณัฐพงศ์  ศรีวิดดาภรณ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
903 เด็กหญิงปาณิศา  เอื้อพันธุ์พงศ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
904 เด็กชายสารัช  ตันติธนวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
905 เด็กหญิงประวิตา  จันทอง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
906 เด็กหญิงวริศรา  วราธนวินท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
907 เด็กชายวรเมธ  วรุณโณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
908 เด็กหญิงประภาศิริ  โชคชัยทวีลาภ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
909 เด็กหญิงภูษณิศา  ภู่สี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
910 เด็กหญิงปัทมพร  มั่งจิตร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
911 นางสาวนันท์นภัส  ทุมอะริยะ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
912 นางสาวภิรมณ  ทองเสม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
913 เด็กหญิงภควดี  นุ่มหอม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
914 เด็กหญิงพรรษชล  เรียนทับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
915 นางสาวสุประวีณ์  คงวัดใหม่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
916 เด็กชายอติกันต์  เกิดบัวเพชร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
917 เด็กหญิงอรชพร  ธงภักดี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
918 เด็กหญิงกันยากรณ์  เกตุบำเพ็ญ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
919 เด็กหญิงณิชานันท์  กฤตพัฒนากุล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
920 เด็กชายกรวุฒิ  บำรุงวุฒิ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
921 เด็กชายณัฐภัทร  เถื่อนเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
922 เด็กชายสิรวิชญ์  ชินบุตร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
923 เด็กชายพนัส  เทียมคำ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
924 เด็กหญิงพาขวัญ  คณโฑเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
925 เด็กหญิงชนิดา  นาธงชัย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
926 เด็กหญิงธมลวรรณ  เปียมาลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
927 เด็กชายภูวิศ  แก้วมงคล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
928 เด็กชายอนรรฆ  เสาศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
929 เด็กชายทิวากร  เหลืองอร่าม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
930 เด็กชายปภังกร  มีผิว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
931 เด็กหญิงกษิรา  สิงหะ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
932 เด็กหญิงณัฐกฤตา  คุ้มงิ้ว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
933 เด็กหญิงภูริชญา  อินทองช่วย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
934 เด็กหญิงปรินทร  สายธนู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
935 เด็กหญิงเอมมิลี่  แอนเดอร์สัน โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงญาณิศา  นุชมี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงณัฐณิชา  ยอดลี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงปรารณปริยา  จำนงค์สาตร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงปวีร์รตา  บุญเกิด โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กหญิงญาณิศา  ปุณยธร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กหญิงนันท์นภัส  ช้างโฉม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กหญิงฟ้าใส  กลิ้งฝอย โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กชายบุณชนัยชล  ร้อยภา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงกรกนก  ทูลธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงปุณณภา  กนกพารา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายสุริศร์  เสาศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กชายกันต์ระพี  งามสง่า โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงณพัฐอร  สุขขี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
949 เด็กชายธนกร  รุ่งสว่าง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
950 เด็กชายณัฐนันท์  ศิริพงษ์วิไล โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายกฤตยชญ์  หลีชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กหญิงลลนา  เถาว์ชาลี โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
953 เด็กชายธนากรณ์  อุทะกะ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
954 เด็กชายศุภณัฐ  หาบุญ โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
955 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์กมล โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
956 เด็กหญิงปณิชา  อินอ้น โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
957 เด็กหญิงจิรัชญา  ภักดี โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม