รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงรวิกานต์  ศังกรพานิช โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
2 เด็กหญิงรวิกันต์  ศังกรพานิช โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
3 เด็กหญิงธนภร  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
4 เด็กชายวัชรภณ  สุทธิศิริมงคล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงธวัลรัตน์  ประเสริฐชัย โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กหญิงณัฏฐกันย์  ลิขิตมาศกุล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กชายพชรพล  สมแก้ว โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กชายนพรุจ  ตั้งวงค์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กชายกิตติภูมิ  จงดีทวีทรัพย์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กชายเปรม  สัจจวีรวรรณ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงศรสวรรค์  ทองประจวบโชค โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กชายสิรภพ  พรหมมา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กชายธีร์ธวัช  สมประสงค์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กหญิงปราญชลี  แซ่อ๋อง โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กหญิงพัชริญา ชานเทล  ริดเดล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กชายรัชชานนท์  โชควัชระไพศาล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
17 เด็กชายฐิติพันธุ์  พึ่งผัน โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
18 เด็กชายกุลพัชร  เจนลาภวัฒนกุล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
19 เด็กชายวัชรวิทย์  ลิ่มวงศ์เสรี โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
20 เด็กหญิงสุภัสปภา  อัตตาหกุล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงสาริศา  ถนอมสุข โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงอนามิกา  พาสุกรี โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กชายศิวภพ  อินทร์เกลี้ยง โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงจตุรพร  บุญชู โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงพรณิชา  เซี่ยงจง โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กชายนิพพิชฌน์  ดวงจันทร์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงลภัสรดา  ต่วนเครือ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
28 เด็กหญิงชุติมา  รัชตรุ่งโรจน์กุล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
29 เด็กชายวรวัฒน์  ดุสรักษ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
30 เด็กหญิงสุธาสินี  เขมทักษินานนท์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
31 เด็กชายวสวัตติ์  วรรณไทย โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
32 เด็กชายเสฏมนพร  จิตต์ภาณุโสภณ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
33 เด็กหญิงศศิภา  เฮงเส็ง โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
34 เด็กชายศรัณยพงศ์  เปล่งอุดมกิจ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
35 เด็กชายพงษ์พันธ์  บุญมี โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
36 เด็กหญิงพิชญาภัค  เพชรสน โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
37 เด็กหญิงชวิศา  แพวงษ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
38 เด็กหญิงกัลย์รัฐวรรณ  มุกดาแสงสว่าง โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
39 เด็กชายณัชพน  เอมโอฐ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายนนทภูมิ  นนทะสุต โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
41 เด็กชายพศวีร์  ศิริประเสริฐกุล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กหญิงแสนดี  เสลาหอม โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงชนินทร  ง่วนสำอางค์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กหญิงวรณัน  อร่ามสีจันทน์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายวุฒิวัฒน์  ธนาพงษ์ชัยปรีชา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายจิรเวธน์  มธุรสเมทนี โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงศุภกานต์  คำฟู โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงฐิติรัตน์  โฉมงาม โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กชายจิรภาส  กิตติจินดาวงศ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กหญิงชนากานต์  บุญพามี โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กหญิงณิชารีย์  เกียรติภัทรานนท์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กชายธีรเมธ  ทูลยอดพันธุ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กหญิงชนิกานต์  กุฎี โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงพรชนกสรณ์  เล้าทรัพย์ทวี โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงฉัตรพร  ทรัพย์เย็น โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กหญิงคริมา  เสาวรส โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายชินดนัย  ต้นสอน โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สอนดา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงอภิชญา  กิจการอาสา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กหญิงชุติกาญจน์  เหลืองอำไพวงศ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กชายจุฬา  สมานวงษ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กหญิงพัชญ์สิตา  เหมเปา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายวรัทปรัชญ์  สุวรรณประเสริฐ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายเตชินท์  บุญชู โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงจันทรรัตน์  โชคถาวร โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงพรปะวีณ์  เทียนสะอาด โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กหญิงธัญญชล  จีนโสภา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงสิตา  รุ่งนิรันดร์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงภูมิสิริพรรษา  แดนศิลป์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงณิชากร  เมธีระวัฒน์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กหญิงชนนิกานต์  มหาธนเศรษฐ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กชายทักษ์ดนัย  วรรณประวรรต โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
73 เด็กชายสวิตต์  วิริยะช่วงโชติ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
74 เด็กหญิงรสธร  เรืองวงศ์โรจน์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กชายศิลป์ชัย  เชื้อประกอบกิจ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กหญิงอภิชญา  หวยภูผา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายเหมทัช  รุ่งโลหะเรืองรอง โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กหญิงณัฐณิชา  รักจำรูญ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กหญิงณัฐพิมล  พลศิษฏ์ศักดากุล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงณภัทร  มณีโรจน์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
81 เด็กหญิงภิญรดา  กุลพรทานุทัต โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
82 เด็กหญิงสรัญญาณี  รุ่งวิไลเจริญ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
83 เด็กหญิงชญานุตม์  สีรักษ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
84 เด็กชายกฤตยชญ์  ใจศิล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
85 เด็กชายวริทธิ์ธร  เล็กมณี โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
86 เด็กชายญาณวุฒิ  ยางสวย โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
87 เด็กชายธารากาญจน์  ปิยพันธ์เพทาย โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
88 เด็กชายธนกฤต  วันกุมภา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
89 เด็กหญิงพุทธิกานต์  พรหมสวัสดิ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
90 เด็กหญิงวศินี  วิมลศิลปวิญญู โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
91 เด็กหญิงมสฤณา  อุทัยเสรี โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงศุภิสรา  โสมสุพรรณ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายจิรัฏฐ์  มหาธนเศรษฐ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายสรวิชญ์  นิธิพงศ์ไพศาล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กชายภันเต  โปชยะวณิช โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กหญิงนันทินี  พลศิษฏ์ศักดากุล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงญาณินญา  จตุทิพย์สมพล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายพิชญณัฐ  ส่งโสภา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงภัทธีรา  มธุรสเมทนี โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กหญิงพรหมพร  ศรีสันต์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายคณาบุญ  สัมนักษร โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กชายธิติ  เกียรติธีรชัย โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงนารา  เรืองจินดา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กชายกฤติน  จิณณะธนภูมิ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กชายนพกร  พนิกรณ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กชายกรภัทร์  ไซพันธ์แก้ว โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายธนวัฒน์  ตริบุณฑริก โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายครวัฐ  จันทร์ฉาย โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงอินทิรา  เกลียวกัน โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กชายธิติวุฒิ  สมพงษ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงวิรัลพัชร  หลิวประเสริฐ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
112 เด็กชายศศิวัฒน์  ผลาภรณ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงสัตตบงกช  ปาลวงษ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
114 เด็กชายกันตพัฒน์  เฮ็งนิรันดร์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
115 เด็กชายทิวัตถ์  ขุนบำรุง โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงรัตติมา  อรุณภาคมงคล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
117 เด็กหญิงญาณิศา  อุดมพัฒน์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
118 เด็กหญิงรัตน์  กิตติวโรดม โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงณัฐวลัญช์  ภู่ระหงษ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
120 เด็กชายชนธัญ  หงวนไธสง โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
121 เด็กชายชาญสุพร  ปฐมพรยิ่งเจริญ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
122 เด็กชายปัญญวัฒน์  ปิ่นพัฒนพงศ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
123 เด็กชายพิชญะ  หรรษา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงวรรณรดา  พิพัฒน์จักราภรณ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
125 เด็กชายปวริศร  อรรคอุดม โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
126 เด็กชายตะวัน  รณรื่น โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงนัญยพร  แก้วรักษ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงญาณิศา  ศีลานันท์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
129 เด็กชายณัฐกิตติ์  ชูนำชัย โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
130 เด็กชายธีรุตม์  เฮงนิรันดร์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
131 เด็กชายนิพพิชฌจ์  โลหวัฒนกิจ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงกัญจน์รัตน์  วัชรากรสิริ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายนิติภูมิ  ผุยหนองโพธิ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กชายภาสกร  สุขสดเขียว โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
135 เด็กชายสิรภพ  เผ่าวงศากุล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
136 เด็กชายปวริศ  เรืองเนตร โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงณภัทร  ชาวบ้านใหม่ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงพิมพลอย  พีระรัชพงศ์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
139 เด็กชายศิวกร  ศิวกาญจน์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
140 เด็กหญิงชุติประภา  ต้นสอน โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
141 เด็กหญิงอภิชญา  มานิตย์โชติพิสิฐ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
142 เด็กหญิงมณีญา  นาคงาม โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
143 เด็กชายทัศน์เทพ  ทัศนานุตริยกุล โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงมนสิชา  นาคปาน โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
145 เด็กชายภาสวุฒิ  เจียมจริยา โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายกษิดิศ  ชมโลก โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงอาคิรา  จำปาจันทร์ โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายธนภัทร  ยอดตะโก โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงชนัฏดา  ขุนบำรุง โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายฤทธิเกียรติ  วอนเพียร โรงเรียนอุดมวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงภคพร  ม่วงงาม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
152 เด็กหญิงณัฐณิชา  บัวแพง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
153 เด็กหญิงวิภาวรรณ  สัตยากูลย์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
154 เด็กชายปวริศร  พรหมชั้นดี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
155 เด็กหญิงณัฐวรรณ  พูลเดช โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
156 เด็กชายภูริทัต  คล้ายเครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
157 เด็กหญิงนวพร  พูลเสม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
158 เด็กหญิงทรรศิการ์  กำบาง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
159 เด็กหญิงเบญญาภา  ลัทธิธรรม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
160 เด็กชายนิธิศ  จันรา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
161 เด็กหญิงพรรณธร  เคนหล้า โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
162 เด็กหญิงปิณิษตา  ศรัทธาสุข โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
163 เด็กหญิงวรรณกร  ใจทัศน์กุล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
164 เด็กหญิงพณิธพิชา  กำเนิดแขก โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายมังกร  ลิ้มรสธรรม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
166 เด็กชายวีรภัทร  ศิริมงคลรัตน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
167 เด็กหญิงกัลยรัตน์  กองรอด โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
168 เด็กหญิงวณินตา  พิชาติพัฒนา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กชายพีรวัส  สุขชู โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
170 เด็กหญิงกวิตา  โพธิเพ็ชร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
171 เด็กหญิงจารีย์  ต้นศรี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
172 เด็กหญิงญาณิศา  ตาระคำ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
173 เด็กชายณัฐภาส  เถินหิต โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
174 เด็กหญิงชณิตา  บุญเสนันท์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
175 เด็กหญิงภรณ์ภัสสร  หุ่นเครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
176 เด็กชายสหรัฐ  ทองคำ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
177 เด็กชายคงศักดิ์  ทิพย์จันทร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
178 เด็กหญิงศรุตยา  ตุ้มทอง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
179 เด็กหญิงพิชญาภา  จัรทรสุกรี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
180 เด็กหญิงนันท์นภัส  อ่อนสอาด โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
181 เด็กชายวชิรพล  จันทร์เที่ยง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
182 เด็กชายวัชร  ยางเยี่ยม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กชายจตุพัฒร  หมวกสา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายธนพนธ์  ดีการช่าง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กชายอันดา  ภุชงเจริญ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงชนิดาภา  กาญจนบุตร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงสโรชา  เอี่ยมประเสริฐ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กชายดัสกร  ทิพย์สุวรรณ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงนัทริกา  เข็มเอก โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
190 เด็กหญิงศุภศิริ  วีรกุลวัฒนา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงเยาวเรศ  ทองโชติ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายศุภฤกษ์  พาลาด โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายชัพวิชญ์  องควิทยา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายพชร  พุทธสะ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กชายธันดล  ชวนวิริยะฉันท์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายณัฐพล  รุดเครือ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายชยพล  สุขเอี่ยม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
198 เด็กหญิงนัทธ์ชนัน  รักดี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
199 เด็กหญิงลลิตา  มหาเมฆ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
200 เด็กชายธีรดนย์  ดวงรัตน์มณีโชติ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
201 เด็กชายธิติสรณ์  บุญมา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
202 เด็กหญิงโศจิลักษณ์  เลขะวัฒนะ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
203 เด็กหญิงกมลชนก  ลอยแก้ว โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
204 เด็กหญิงสุปรียา  เสมทับ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
205 เด็กชายพีรพัฒน์  กลับดี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
206 เด็กหญิงสิรภัทร  คำเอก โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
207 เด็กชายคิมหันต์  แซ่หลี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงอัญชิสา  ทองน้อย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
209 เด็กชายธีรพงษ์  จันทร์บาง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
210 เด็กชายพิชาภพ  ริมชล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
211 เด็กชายชยาวุธ  เสือภู่ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
212 เด็กชายณัฐพัชร์  พัฒนสุวรรณ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงกชขจร  รักพงษ์ไทย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
214 เด็กชายปฐมพร  ธนาภิวัฒน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กชายธีรเดช  กาญจนพิศาล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กชายนัทธพงศ์  นุ่มถึก โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงพิชชานันท์  กล้าหาญ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงปิยรัตน์  เซี่ยงหลิว โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กหญิงณิชนันทน์  เพชรเหลี่ยม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงกนกพร  เพ็ชรนก โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงวนิสรา  พึ่งไทย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายเมธา  มยุรา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงพิรญาณ์  ชินเวช โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงศิริรัศมิ์  สุทธิศักดิ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
225 เด็กชายปฐมชัย  เที่ยงทัด โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงเพชรรดา  สันติวัฒนาพร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงชนาภัทร  มากแก้ว โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงศรัณย์ธรนภัค  ศิลานิล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงณัฐชยา  คุมมงคล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงธิติญาพร  อินทวัฒน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงกานต์พิชชา  ดวงรัตน์มณีโชติ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
232 เด็กหญิงณัฐณี  ศรีเงินทรัพย์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงรัญชนา  เจริญสุข โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงกชกร  ปัญญาธีระ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
235 เด็กหญิงจิรภิญญา  พิทักษ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
236 เด็กหญิงดลพร  วงดาว โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
237 เด็กชายสุวภาค  กันทะวงศ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
238 เด็กชายภัทรพล  อัมพรเดช โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงสุธาริน  เนตรสน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ริปุฤทธิชัย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงรัตติกาล  ติเยาว์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กหญิงสิตางค์  จารุกำเนิดกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงนฤมณา  ถาวงราม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กหญิงปาลิตา  หอมจันทร์ดี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กหญิงลภัสรดา  สักกามาตย์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายปริตต์  ปรีชาปัญญากุล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กชายสุชาครีย์  ลักษณาวงศ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กชายกมลาสน์  ยัญญางกูร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายกิตติพศ  พรมรัตน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กหญิงปณิดา  ใจมั่น โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กหญิงสุพิชญา  แซ่ลี้ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ศุภกิจกาญจนา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงสุกฤตา  เผือกพูล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กหญิงญาตาวี  ดวงดีมีศักดิ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายกนกพล  ศรีวงษา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีราจันทร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กหญิงปุณิกา  ทั่งจันทร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กหญิงสุจิรา  คำวอน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
259 เด็กหญิงมนรดา  แย้มศิริ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายธนาชัย  น้อยจีน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายสิรภพ  สันทัด โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงวรรณวิษา  ต้นทเตมี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายปุณณภพ  ผิวสอาด โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
264 เด็กชายจิรภาส  สุดสาคร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
265 เด็กชายณัฐพงศ์  จันทรสุกรี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กชายพิชัยยุทธ  ว่องปัญญวัฒน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
267 เด็กชายพีรพล  มั่นคง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กชายสกลพัฒน์  อมรประภาศิริ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงปวริศา  ศรีสงสาร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กชายศตภพ  ปัญญาธีระ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงพิชชาณัณณ์  จินต์เจริญ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
272 เด็กหญิงเพชรรัตน์  น่วมพิพัฒน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กหญิงวราภรณ์  โรจนธรรมเจริญ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กหญิงภัทรวดี  อัมพรเดช โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กชายประภวิษณุ์  ตันติวรสกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงรัฏฐณิญาว์  นำโชคชัยเจริญกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงชวันรัตน์  ชาติพิศาล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงภัทรวรินทร์  สุพร โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงณัฏฐกานต์  เหลืองวิไล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงชญาน์นันท์  ฐิติรัชต์ธนกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงอชิรญา  กล่อมพุ่ม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
282 เด็กหญิงนัยนา  พุทธา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงนภสร  มูลจันทะ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กหญิงกมลชนก  พลอยมุกดา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กหญิงชญานุตม์  พุทจิระ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายธีธัช  สนประเสริฐ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงธัญชนก  สุกดิบ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงภูริชญา  แนวทอง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงอุมาพร  พุ่มด้วง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กชายพัทธดนย์  บุญมี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองเมือง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กชายณวัฒน์  รูปอ้วน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กชายคณิศร  สิงสิม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงมนัสวี  เกษมไพบูลย์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กหญิงพิชญา  ใจซื่อ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายน่านนที  กมลพัฒนานันท์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กหญิงมณฑารพ  ทัดไท โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กชายธุวานนท์  บุณฑริก โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงธัญชนก  วาจะเสน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงชญานุช  อร่ามโภคิน โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
301 เด็กชายนิพิฐพนธ์  อินทร์จันทร์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
302 เด็กชายสิรวิชญ์  กาลิ้ม โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงณัฐณิชา  มุลมูล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงญาณิศา  ใจวิชิต โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงสุปรียา  เพ็ญมณี โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงวิภาดา  โตสวัสดิ์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงวิชญาภรณ์  เรืองแก้ว โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
308 เด็กชายธีรทัศน์  สวัสดีรุ่ง โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
309 เด็กชายพีระพัชร์  จินต์เจริญ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงจิรดา  เชี่ยวไพบูลย์สกุล โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
311 เด็กชายสิริณัฏฐ์  ทองแถบ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงมนัญญา  ศรีวงษ์ไชย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
313 เด็กชายอภิวัฒน์  เปียชาติ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงพิชามณ  สุขปรีชา โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
315 เด็กชายนวมินทร์  อินทรัตน์ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงธัญยพร  บัวเจก โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงชัณญานุช  สนลอย โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  พึ่งกลิ่น โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงธัญญรัตน์  มิตรเจริญ โรงเรียนดุสิตวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงธรรญชนก  บรรจง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
321 เด็กหญิงชนิดา  โพธิรัชต์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
322 เด็กชายเอกภัทร  จิรโชติเดชาธร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
323 เด็กหญิงกนิษฐา  โสฬสรัตนพร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
324 เด็กหญิงนิชาภา  ตั้งใจดี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
325 เด็กหญิงปัณฑาลีย์  ธนัฐพัสวี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
326 เด็กหญิงปาลิน  ปรีชากร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
327 เด็กหญิงภูญดา  ตั้งวงค์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
328 เด็กชายปิยะพงศ์  ทุนเพิ่ม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
329 เด็กชายภานุพงค์  เชี่ยวพฤกษ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
330 เด็กชายพงศกร  อัมฤทธื์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
331 เด็กชายวุฒิชิพงษ์  อุปถัมภ์ชาติ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
332 เด็กชายภูษิต  ทองกันยา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 คณิตประถม
333 เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  พุ่มนาค โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
334 เด็กชายอรรถสิทธิ์  เเส้ประเสริฐสม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
335 เด็กหญิงเวธนี  พุทธา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
336 เด็กหญิงสุภาวดี  วรภากรณ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
337 เด็กชายภูผา  ศิลปสอน โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
338 เด็กหญิงเพชรจ้า  อิติปิ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
339 เด็กหญิงสุชาวลี  เต็งมณี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
340 เด็กหญิงธนาวดี  อินทร์จันทร์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
341 เด็กหญิงภัทรพร  ทองอยู่ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
342 เด็กหญิงสุภานัน  ศรีอ่อนโพธิื โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
343 เด็กหญิงยมาภรณ์  นุชเครือ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
344 เด็กชายณัฐพล  พวงมาลัย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
345 เด็กชายภคพล  พุ่มแย้ม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
346 เด็กหญิงลัลภ์ลลิต  พิมพ์สุวรรณ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
347 เด็กหญิงปุณยนุช  เที่ยงอ่อน โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
348 เด็กหญิงเนติญา  เหมเปา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
349 เด็กชายวชิรวิทย์  สุขวดี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
350 เด็กหญิงชญานันท์  เเจ่มดอนไพร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
351 เด็กหญิงนันทพร  สายสุด โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กหญิงธนัญธิตา  เจริญสุข โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
353 เด็กหญิงมนัสษญา  บุตรสาเนตร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
354 เด็กชายธัชธรรม์  สุวรรณประเสริฐ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
355 เด็กหญิงชนัสถ์นันท์  ศรีนกทอง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงชลิดา  คนรำ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
357 เด็กหญิงณัฐนรี  มั่งมี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
358 เด็กหญิงวรัญญา  จรัสมาธุสร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
359 เด็กหญิงบุษยมาส  กระจ่างนฤมลกุล โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
360 เด็กหญิงจิรพร  สุนทรแก้ว โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
361 เด็กชายกฤติพงศ์  จ้อกระโทก โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
362 เด็กชายวทัญญู  ลุทัน โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
363 เด็กหญิงธนพร  กึกก้อง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
364 เด็กชายณัทกฤช  อุดมโชคจิราหิรัญ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
365 เด็กชายญาณวิทย์  สันตะกิจ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
366 เด็กชายฉัตธกรณ์  ศิลปสอน โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
367 เด็กหญิงปภาวดี  คำสิงห์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
368 เด็กหญิงมุนินตา  แก้วสอาด โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
369 เด็กหญิงญาตาวี  แสงฮวด โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
370 เด็กหญิงวรัณรัฏฐ์  กรพินธ์กุสุมา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
371 เด็กชายฐิติวัฒน์  เจริญสิทธิ์พรชัย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
372 เด็กชายพุฒิพงศ์  บุตรทะยัก โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
373 เด็กชายธีรภัทร  ดีสม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
374 เด็กชายชติกร  อังกูรเจริญพร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
375 เด็กหญิงกนกอร  ชื่นอารมย์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
376 เด็กหญิงศิริพร  คนบุญ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
377 เด็กหญิงอาริยา  ปัญญาวิชาสกุล โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
378 เด็กหญิงลักษมิกานต์  รุ่งเรือง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 คณิตประถม
379 เด็กหญิงภาณุมาศ  ยางทัด โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงจิตรลดา  มิ่งคำ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กหญิงชาลิสา  จำปารัตน์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
382 เด็กชายสุทธิรักษ์  ทองลิ้ม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
383 เด็กหญิงปลิตา  เพชรศุทธิพงศ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
384 เด็กชายวรวัฒน์  บุญใหญ่ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
385 เด็กชายพิษณุ  ผดุงพัฒโนดม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
386 เด็กหญิงญาติกา  สุธาพจน์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
387 เด็กหญิงสุพิชญา  จันทร์พ่วง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 คณิตประถม
388 เด็กหญิงพิมพ์สุภัค  บัวขาว โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงกนกอร  ทักขินัย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงธัญชนก  ปานสอาด โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงภณิดา  ศรีลาจันทร์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงเพชรกะรัต  เอี่ยมสกุล โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงวรัญญา  เหลืองมงคลไชย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงพิรดา  เชื้อชื้น โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงญารินดา  ก๋ำรามัญ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงทิวา  สุดเตาะ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
397 เด็กหญิงศุภิสรา  บุญเมตตา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
398 เด็กหญิงประภัสสร  จันทร์หอม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงจิรภัทร์  ดอกบัวขาว โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงพชรพรรณ  ศิลาขจร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
401 เด็กชายจิรภาส  สวัสดิ์ชัย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
402 เด็กชายกฤษดา  ช้างพลาย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
403 เด็กหญิงจิดาภา  อัครภาณุพงศ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
404 เด็กหญิงอินทรานี  เจริญสุข โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
405 เด็กหญิงณัฐทิชา  ชาญรักสัตย์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
406 เด็กชายจืรัฏฐากรณ์  แก้วทอง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
407 เด็กชายอภินันท์  เจติยานุวัตร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
408 เด็กหญิงณิศศา  สิงหราช โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
409 เด็กหญิงภาวินี  จันรวม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
410 เด็กหญิงภคนันท์  แก้วนุ่ม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
411 เด็กหญิงมทิตา  สุดตา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
412 เด็กหญิงวรัญญา  ศิริศักดิ์ไพบูลย์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงภัทรลดา  ชัยศิริพานิช โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
414 เด็กหญิงอินทิรา  แก้วสะอาด โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
415 เด็กหญิงปวริศา  แย้มจับ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
416 เด็กชายธนกร  ทองคำ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
417 เด็กชายณัฐวัชต์  สวัสดิ์จำรัส โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
418 เด็กชายพัสกร  เสือแป้น โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
419 เด็กหญิงครองขวัญ  ประมงกิจ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
420 เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญนพ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
421 เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ทองวิลัย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
422 เด็กหญิงปุณยนุช  มะหะหมัด โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
423 เด็กหญิงพิมพ์สุภัค  ดอนไพรเณร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
424 เด็กหญิงทิชาพร  ธานะสุข โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
425 เด็กหญิงรัศมั  ทอรักษ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
426 เด็กหญิงจิญัฐตา  จำปาทอง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
427 เด็กหญิงวรัญญา  คล้ายกูล โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
428 เด็กหญิงสุภัสสรา  สุตรา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
429 เด็กชายภูมิพัฒน์  แย้มทวีสิน โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
430 เด็กหญิงปาณิสรา  ปรีเปรม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
431 เด็กหญิงพัทธนันท์  นิลโต โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
432 เด็กชายอิทธิพล  ตนายะพันธ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
433 เด็กหญิงมีนตรา  มะผล โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
434 เด็กหญิงชนัญชิดา  พุทธา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
435 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ดำรงพันธุ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
436 เด็กหญิงทิพยดา  ผันเผาะ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
437 เด็กหญิงภัทรศยา  สมจิตร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
438 เด็กหญิงปริษา  พวงเจริญ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
439 เด็กหญิงพิชชานันท์  พลไพโรจน์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
440 เด็กหญิงญาณาทิพ  จันมา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
441 เด็กหญิงสุชาวดี  เพิ่มเจริญ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
442 เด็กชายพิพัฒน์  เสาวดี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
443 เด็กหญิงนฐาภรณ์  แซ่โค้ว โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
444 เด็กหญิงรัชดาภร  บุญนพ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.5 วิทย์ประถม
445 เด็กชายชญานนท์  รุ่งสว่าง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
446 เด็กชายพัชรพล  จารุขันธ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
447 เด็กหญิงชีวาพร  บุญวิธวาเจริญ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
448 เด็กหญิงณฐมน  วราสินธุ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
449 เด็กชายกนิษธ์พงศ์  จันทร์เปรม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
450 เด็กหญิงพิชญธิดา  พงศบุษย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
451 เด็กหญิงสุภานัน  ไชยราช โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
452 เด็กหญิงอริษา  ทองศรี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
453 เด็กหญิงวาสนา  ศุภวิจิตตานนท์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
454 เด็กหญิงอัญญาณี  ศรีระวงศ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
455 เด็กหญิงสุธาทิพย์  ทองแถบ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
456 เด็กชายสิทธิชัย  เหล่าเหมมณี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
457 เด็กชายสุทธิศักดิ์  บุญสัญ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
458 เด็กหญิงศศิวิมล  เฮียะเครือ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
459 เด็กหญิงพัธรัตน์  อาศัย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
460 เด็กหญิงนุชรดี  ศรีสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
461 เด็กหญิงปุณยาพร  เนียมแก้ว โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
462 เด็กชายศิวกร  โหมดแจ่ม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
463 เด็กชายสันติ  สีมาทอง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
464 เด็กหญิงธัญญาพร  ชาวกำแพง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
465 เด็กหญิงณัทธมนกาจน์  สุขปราณ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
466 เด็กชายธนกร  มาจิ้งหรีด โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
467 เด็กชายศิวา  วงคีรี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
468 เด็กชายยศพัฒน์  ปลื้มจิตร์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
469 เด็กหญิงกาญจนา  โสดสงค์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
470 เด็กหญิงกมลนิตย์  คำเงิน โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
471 เด็กหญิงศุภสิริ  เข็มทอง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
472 เด็กหญิงพรลภัส  หยาดคำ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
473 เด็กชายกันต์กวี  กลมศิลป์สิริ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
474 เด็กชายปวริศ  อบเชย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
475 เด็กชายธวัชชัย  พลศักดิ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
476 เด็กหญิงมัณฒนา  แสนสุข โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
477 เด็กชายนราวิชญ์  กระแจ่ม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
478 เด็กหญิงปัณณพร  บรรณาการ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
479 เด็กหญิงสิริกร  ยองใย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
480 เด็กชายณวัฒน์  มีสุวรรณ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
481 เด็กหญิงปวรศา  เจริญสุข โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
482 เด็กหญิงณัทนันทน์  เปลี่ยนพุ่ม โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.4 วิทย์ประถม
483 เด็กหญิงกนกอร  มาลา โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
484 เด็กหญิงปีติญาณ์  จตุรวิทย์กุล โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
485 เด็กหญิงจิรนันท์  ญาติกลาง โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
486 เด็กหญิงอักศราภัค  พุทธศรี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
487 เด็กหญิงสุทธิชา  สมศักดิ์ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
488 เด็กหญิงชลธิชา  ทองประเพียร โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
489 เด็กหญิงศุภสุตา  เหมณี โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
490 เด็กหญิงศศิกานต์  ยาสงสวย โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1 ป.6 วิทย์ประถม
491 เด็กชายฐานันดร  จันทำ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1 ป.6 คณิตประถม
492 เด็กชายวรัญญู  โรจนวิทยโอภาส โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1 ป.6 คณิตประถม
493 เด็กชายศิรกานต์  แฟนพิมาย โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1 ป.4 คณิตประถม
494 เด็กหญิงฐณัชญ์พร  แทนด้วง โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1 ป.4 คณิตประถม
495 เด็กหญิงฐิติรัตน์  น้ำใจสุข โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1 ป.5 คณิตประถม
496 เด็กหญิงปณิตตรา  ยกเลี่ยน โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1 ป.6 คณิตประถม
497 เด็กหญิงสุภาพร  กลิ่นหวล โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1 ป.6 คณิตประถม
498 เด็กหญิงอนพัช  กิจประชุม โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1 ป.6 คณิตประถม
499 เด็กหญิงรัมภ์รดา  จวงสอน โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1 ป.6 คณิตประถม
500 เด็กหญิงเขมิกา  ศาลา โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายจักรพงษ์  ศรีต้นตนานนท์ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
502 เด็กชายภัครพล  ชมภูผล โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายธนาธร  อินทร์ปฐม โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
504 เด็กหญิงแพร  แซ่โง้ว โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
505 เด็กหญิงพัฐสุดา  สิทธิวิไล โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
506 เด็กชายเอกธนพล  มั่นคง โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
507 เด็กหญิงสโรชา  เข็มเพชร์ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
508 เด็กหญิงสุปาณี  จินดา โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
509 เด็กชายทศพร  สมศักดิ์ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายนาถวัฒน์  มะยุเรศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
511 เด็กหญิงวิภารดี  ภัทรชัยนิมิต โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงจุฑารัตน์  ใจซื่อ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงวันวิษา  ษาวงศ์ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
514 เด็กหญิงอริสรา  เหมัง โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
515 เด็กหญิงลักษิกา  ตุ่มทอง โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 เด็กชายรังสรรค์  ศรีคงคา โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กหญิงเอื้อมดาว  เอี่ยมทรัพย์ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
518 เด็กชายกฤตเมธ  บัวเสนา โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายจิรภัทร  ยศศักดิ์ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
520 เด็กชายพงศกร  มุสิกวัตร์ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
521 เด็กชายปรเมศม์  พ่อครวงค์ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
522 เด็กชายอาสาฬห์  อบบุญ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
523 เด็กหญิงบัณฑิตา  เข็มทอง โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
524 เด็กชายรชต  สินนอง โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
525 เด็กหญิงพัชรินทร์  ศรีประเสริฐพงษ์ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1 ป.4 วิทย์ประถม
526 เด็กชายบวรภัค  สวนพานิช โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
527 เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทร์บาง โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
528 เด็กชายฉัตรมงคล  บุญขยัน โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
529 เด็กชายนิธิศ  จุ้ยนิ่ม โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
530 เด็กชายตรีวิชญ์  พรหมประสิทธิ์ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
531 เด็กหญิงสุพิชชา  สุขเจริญ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 คณิตประถม
532 เด็กชายธีรัช  บำรุงเชาว์เกษม โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 คณิตประถม
533 เด็กชายไตรทศ  จริยรักษ์วรกุล โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 คณิตประถม
534 เด็กชายพิชญุตม์  ศรีอ่อน โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 คณิตประถม
535 เด็กหญิงธนภร  จิรพนาธร โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 คณิตประถม
536 เด็กชายภัทรฉัตร  แก่นเฉลียว โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 คณิตประถม
537 เด็กชายกฤติน  แก้วมณี โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 คณิตประถม
538 เด็กชายอารันดา  สมประสงค์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 คณิตประถม
539 เด็กหญิงภัคดิพร  เนตรนรา โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 คณิตประถม
540 เด็กชายธนวรรธน์  มาลัย โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
541 เด็กชายณัฐกิตติ์  โพธิ์พุทธรักษา โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
542 เด็กหญิงวรรณวริน  จอกลอย โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
543 เด็กชายเอกภพ  ผ่องอินทรี โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
544 เด็กหญิงชลิตา  รุ่งสว่าง โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
545 เด็กหญิงณิชาภัทร  นวโพธาสกุล โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
546 เด็กหญิงชนิกานต์  ทองศาสตร์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
547 เด็กหญิงอนงค์รัตน์  ลำพอง โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
548 เด็กชายสรรค์ชากรณ์  กาญจนประดิษฐ์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 คณิตประถม
549 เด็กชายพีรภัทร  นาคทั่ง โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 คณิตประถม
550 เด็กหญิงกิตญาดา  ศรีสิทธิพร โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 คณิตประถม
551 เด็กชายธีรภัทร์  คนงาน โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 คณิตประถม
552 เด็กชายมาโปรด  จันทร์เปรม โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 คณิตประถม
553 เด็กชายกฤติน  กิมเปา โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 คณิตประถม
554 เด็กหญิงศศิภัสสร  วงศ์สุวรรณ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 คณิตประถม
555 เด็กชายตนุภัทร  อยู่ทอง โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 คณิตประถม
556 เด็กหญิงตีรณา  มุกดา โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 คณิตประถม
557 เด็กหญิงพรเพ็ญ  จังพานิช โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 คณิตประถม
558 เด็กชายพนิตนิพนธ์  ตั้งพัฒนพันธุ์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 คณิตประถม
559 เด็กชายชยพล  ดวงดี โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
560 เด็กชายวิริทธ์พล  บำเพ็ญธรรมสกุล โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
561 เด็กชายกวินท์  ขุนนคร โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
562 เด็กหญิงภูริชญา  ศรีตระกูล โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
563 เด็กหญิงนารีรัตน์  แพทย์รอบรู้ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
564 เด็กหญิงวราลี  ลลิตวจีวงศ์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
565 เด็กชายฉัตรชัย  เย็นเปิง โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
566 เด็กหญิงฆริฏฐา  สุขหวาน โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
567 เด็กชายบันฑัต  สุขประเสริฐ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
568 เด็กหญิงกชพร  ผดุงเกียรติวงษ์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
569 เด็กหญิงภัทรภร  แก้วธำรงค์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
570 เด็กชายณัฐนนท์  อินทร์กลิ่น โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
571 เด็กชายศิวกร  เนยน้อย โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
572 เด็กหญิงณัฐมนธ์  วัฒนบำเพ็ญ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
573 เด็กชายภูมินทร์  ยงดี โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
574 เด็กหญิงอัญ  วรสหวัฒน์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
575 เด็กหญิงภัทรพร  พันธุเกิด โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
576 เด็กหญิงรัญชิดา  บำรุงเชาว์เกษม โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
577 เด็กหญิงปลายฟ้า  จิรันดร โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
578 เด็กหญิงสุธิณีย์  พรมเอี่ยม โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.6 วิทย์ประถม
579 เด็กชายไรวินท์  นุ่มอ่อน โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
580 เด็กชายศุภวิชญ์  แก้วโกษา โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
581 เด็กชายภัควุฒิ  แก้วมณี โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
582 เด็กชายอิษวัต  รัตนสิริรัตน์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
583 เด็กหญิงชุติมา  ด้วงเงิน โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
584 เด็กชายวิกรม  เนยน้อย โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
585 เด็กหญิงน้ำเพชร  สาตร์เวช โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
586 เด็กหญิงภคอร  เอกสินธ์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
587 เด็กหญิงเอกนรี  สุขหงษ์ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
588 เด็กหญิงสุวิชญา  ทิมอรรถ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
589 เด็กหญิงเปรมิกา  นำเจริญลาภ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
590 เด็กหญิงพราวพิชชา  ไชยภูมิสกุล โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
591 เด็กหญิงปุญญาภา  โสดจำปา โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.5 วิทย์ประถม
592 เด็กชายฉัฐวัชร์  ท้วมเสมา โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 วิทย์ประถม
593 เด็กหญิงผาแก้ว  พันธุ์ทับทิม โรงเรียนแย้มวิทยการ 1 ป.4 วิทย์ประถม
594 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทวีสูตร โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ป.6 คณิตประถม
595 เด็กหญิงกิตติมา  ทนทาน โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
596 เด็กหญิงณัฐกฤตา  เม่นหรุ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
597 เด็กหญิงวิภาดา  คงประดิษฐ์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
598 เด็กชายณัฐพล  อมรพันสุข โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ป.5 คณิตประถม
599 เด็กชายณัฐวุฒิ  นกยูงทอง โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงสรัลพร  สมบุญญะ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กชายสิรายุ  รอดผล โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายณัฐกิตติ์  หัดรัดไชย โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงสุรารักษ์  รักพงษ์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงจริยา  เข้มแข็ง โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
605 เด็กหญิงศศิกาญจน์  แสงทอง โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
606 เด็กหญิงจันทร์เจ้า  แย้มอุ่ม โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กชายเจษฎาพร  จันทร์ประเสริฐ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงพลอยพรรณ  วิเวกวรรณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายปรัชญ์ชานน  ตะสาริกา โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
610 เด็กชายรณกร  นิชาศาตนันทน์ โรงเรียนเทศบาลวัดไทรอารีรักษ์ 1 ป.5 วิทย์ประถม
611 เด็กหญิงอรอนงค์  บูรณะสมบูรณ์ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงชลธิชา  สุวรรณฉิม โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงจีรนันท์  ใบดีน โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงนัยณา  กรูพิมาย โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงอารียา  กัณหา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
616 เด็กหญิงกฤติยา  หนูหา โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ้านโป่ง 1 ป.5 วิทย์ประถม
617 เด็กหญิงวรกาณต์  หลงผาสุข โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี 1 ป.5 วิทย์ประถม
618 เด็กชายต่อ  - โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี 1 ป.6 วิทย์ประถม