รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายศรัณย์  หมอทรัพย์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายแทนคุณ  แสงภู โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายกิตติภณ  พงษ์อภัย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายณัทฐพัทธ์  ศรีอุทารวงศ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
5 เด็กหญิงสุธาวัลย์  สินประเสริฐ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
6 เด็กชายกิตติพันธุ์  อุบลธรรม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
7 เด็กหญิงโขมพัสตร์  เฟื่องกวินสมบัติ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
8 เด็กหญิงองคอร  อารีย์รบ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
9 เด็กหญิงมณนิชา  เทพรอด โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฐพัชร์  อนันตวิริยา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
11 เด็กหญิงเบญญาภา  มาเอี่ยม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
12 เด็กหญิงปริยากร  ชูผล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
13 เด็กหญิงสุทธญาณ์  กมยวัฒน์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
14 เด็กชายกษิต  จิตรเดชขจร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
15 เด็กชายชวิศธีร์  พิสุทธิ์วรารมย์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
16 เด็กหญิงสิตานัน  วิจิตรบรรณการ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงอินทิรา  หยู โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กชายพริษฐ์  ปริยกนก โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายธเนศพล  นาคบำรุง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายรฐนนท์  ศรีเคลือบ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
21 เด็กหญิงนันท์นภัส  สินสวัสดิ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กหญิงธนวรรณ  น้อยกาญจนะ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
23 เด็กหญิงภูษณิศา  ใจซื่อ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กหญิงวรวลัญช์  เจริญสมบัติ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
25 เด็กชายนัคพัฒน  ตะโกอยู่ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
26 เด็กหญิงกชนิภา  พาณิชย์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงธันย์ชนก  ติ๊ดเหล็ง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กชายปรัชญ์วิรุฬ  เพทัย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
29 เด็กชายภาสกร  ศิษย์ปฐม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายสุกฤษฎิ์  เซ็นโต๊ะ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กชายชยพล  ขัมพูนทะ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงนิชาภา  เชาว์วัตร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  วรรธนะวลัญช์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงอัษญาดา  จุงศักดิ์ศรี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
35 เด็กหญิงชนกนันท์  สาธุการ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กหญิงมัลลิกา  สุวัฒน์เมฆินทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายทยุติ  งามจิตร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายธนกฤต  ดีบรรเจิด โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กหญิงกันย์สินี  กิตติสุขตระกูล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กชายกฤตณัฐ  แย้มขยาย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายปลายมีน  สายบุญศรี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
42 เด็กชายธาม  ลีลาเชียวชาญกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
43 เด็กหญิงธนพร  คชชา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
44 เด็กหญิงปัญฑารีย์  จิตรเดชขจร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
45 เด็กชายปภาวิชญ์  สมบูรณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
46 เด็กชายชยังกูร  ศิริมงคล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
47 เด็กหญิงบุณยาพร  ทองแท้ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
48 เด็กชายดนัยณัฏฐ์  อัยลา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
49 เด็กชายภาคภูมิ  ขุนไตรเลิศ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
50 เด็กหญิงศิริวรรณ  ทำสอาด โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
51 เด็กหญิงภรภัทร  ปล้องมาก โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
52 เด็กชายวัชพล  ครุธไทย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
53 เด็กหญิงฐิติรัตน์  อินนุพัฒน์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  สมพงษ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กชายชยพล  ตั้งรุ่งวงษ์ธนา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายปิยภัทร  เจริญไชยนันท์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กหญิงพิมพ์พนิต  เทพเจริญนิรันดร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงกชมน  พิทยรัตน์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กหญิงพิมลณัฏฐ์  ภัทรคุณพิศาล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายธนบดี  แช่มประสิทธิ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
61 เด็กหญิงภัควดี  ศีรจันทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายธนวุฒิ  แสงสาคร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กชายธนบดี  โกสุเต้า โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายรัชพล  สำเภาพ่อค้า โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กชายสิงหราช  ศรนารายณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กชายศิริกร  เหนือมณีมงคล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายพีรวิชญ์  สังข์ทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
68 เด็กชายธนกร  มุขโต โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
69 เด็กหญิงเอมยุพา  จันทร์บำรุง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงลัลน์ญดา  หมื่นศรี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
71 เด็กหญิงนิชานันทน์  เนตรนิธิอนันต์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
72 เด็กหญิงกมลรัตน์  เอกเกษมสุข โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงมณิชชากร  สัมฤทธิ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กหญิงณัฐนันท์  พานิข โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
75 เด็กหญิงณภคภร  คณารักสมบัติ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
76 เด็กหญิงเอื้อชัชญา  ชาญนำสิน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
77 เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทโชติ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
78 เด็กหญิงดวงกมล  สิงคิบุรินทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
79 เด็กหญิงกวลินกันตา  ชาญนำสิน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
80 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ทองผุด โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
81 เด็กชายภูเมศ  ทรัพย์บุญ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
82 เด็กชายธนากร  ร่มเกตุ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
83 เด็กชายนันทพัทธ์  กองแดง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
84 เด็กชายกิตตภาษณ์  อิ่มอาบ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
85 เด็กชายบรรณพล  จิตรปราณี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กหญิงปวริศา  ไขยคำ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กชายสุวิจักษณ์  เสี้ยจันทร์บริบูรณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
88 เด็กชายปัณณธร  ดาโลปการ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายธนกร  ปาละกูล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
90 เด็กชายพิทักษ์พงศ์  แสงศรี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
91 เด็กหญิงศศิรัฎชา  ศรีสว่าง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
92 เด็กหญิงปทิตตา  อังอติชาติ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
93 เด็กชายศุภวิช  ชัยศักดานุกูล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
94 เด็กชายภุมณัฐ  โพธิปิติ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
95 เด็กหญิงวรวลัญช์  อุดมลาภ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
96 เด็กหญิงชุติรดา  เวียงแก้ว โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
97 เด็กหญิงธัญสิริ  สุขานันท์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  อุทยานรัตน์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
99 เด็กหญิงนิตยา  อินทร์คง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กชายไตรสิทธิ์  วรรฒย์ษิต โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กชายชินกฤต  ปราบปัญจะ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
102 เด็กหญิงวิรมณ  เพ็ชรแสง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กชายกฤติน  ภู่ขำ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงทิตานัน  เรือนเจริญสิน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กชายสิรณัช  แสนสมรส โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงระรินธาร  อาจธัญกรณ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายวาระทัต  ธีระเศรษฐ์ศิริ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
108 เด็กชายสรรค์เศรษฐ์  เนตรทานนท์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
109 เด็กชายภูมิ  โมกขพันธุ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงจิรสิตา  สัจจสวัสดิ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
111 เด็กหญิงสวิชญา  ตรีเพ็ชร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
112 เด็กหญิงธันยรัศมิ์  ศรีษะโคตร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
113 เด็กหญิงศศิวรรณ  ศิริพัฒนานันท์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
114 เด็กชายจิรัฏฐ์  เวียงอำพล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
115 เด็กชายอภิวิชญ์  เผือกหอม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
116 เด็กหญิงพรรณรมณย์  สุวรรณสิงห์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
117 เด็กชายวรพล  สาตร์กลิ่น โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
118 เด็กชายปนวรรตน์  เหล่าชัย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
119 เด็กหญิงปวีณวัสสา  ศศิมณฑลกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
120 เด็กชายสิรภพ  ยิ้มใย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
121 เด็กหญิงชลชนก  แก้วสายทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
122 เด็กหญิงปวีณ์พร  มนัสบุญเพิ่มพูล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
123 เด็กหญิงณญาดา  แตงโต โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
124 เด็กหญิงน้ำทิพย์  องค์ทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
125 เด็กชายพีรวิชญ์  ปัญญา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
126 เด็กหญิงแพรวา  ลำบุตร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
127 เด็กหญิงชามา  สังสีอินทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
128 เด็กหญิงโสภิดา  เจริญสุข โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
129 เด็กชายตะวันบูรพา  ทองต้ง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
130 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  รอดขาว โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
131 เด็กหญิงณัฐเสาวภา  ประทีปะเสน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
132 เด็กหญิงรมิตา  พลเสน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
133 เด็กชายลิปปกร  ไกรศรินทร์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
134 เด็กหญิงวรัญญา  พจนารถ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
135 เด็กหญิงปวีณ์กร  อินทะแสน โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
136 เด็กหญิงนิรมล  ไมขุนทด โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
137 เด็กหญิงพลอยนภัส  ชุนประวัติ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
138 เด็กหญิงรวิปรียา  อารมณ์สว่าง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
139 เด็กหญิงนวภัทร  คล้ายตลึง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
140 เด็กชายจิรวัฒน์  จิรวัฒนานุกูล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
141 เด็กชายกรภัทร์  จำปาหอม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
142 เด็กชายพงศ์วรรณ  เนติสุนทร โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
143 เด็กชายปวริศร  นาคีสินธุ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
144 เด็กหญิงวรรณรดา  ธวัชชัยเฉลิมกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
145 เด็กชายธีรภัทร  ทุ่นใจ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กหญิงวิรากานต์  บุตรวงศ์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.5 วิทย์ประถม
147 เด็กชายภูริภัทร  ช่างทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
148 เด็กชายพัทธดนย์  ธงไชย โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
149 เด็กชายธีร์รัชช์  ศศิมณฑลกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงฆฤณี  รุ่งโรจน์เนติกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงธนพร  ฐิตธรรมโม โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.4 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงอชิรญา  ตู้จินดา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงวริศรา  ชนะกุล โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงอรภัสสร์  บูรณะวังศิลา โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพรปวีณ์  ขำเจริญ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงกรกช  กลัดใบไม้ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงณัฐณิชา  มาสุข โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงธนภร  เล่นวารี โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กชายพีรพัฒน์  แสงทอง โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กชายต้นธาร  เสลานนท์ โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กชายศิรวิทย์  บุญนิต โรงเรียน อนุบาลราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ร้อยทา โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
163 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ปาลลา โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.4 คณิตประถม
164 เด็กหญิงอนันตญา  ตั้งบัณฑิต โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
165 เด็กชายพีระยุทธ  วงษ์ชาเลื่อน โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
166 เด็กชายโยธา  รัศมีกอบกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
167 เด็กหญิงพรนภัส  สิทธิไทย โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 คณิตประถม
168 เด็กหญิงสลิลทิพย์  อภินันท์อวยพร โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.5 คณิตประถม
169 เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่ม้า โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
170 นางสาวธนภรณ์  พุ่มพวง โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
171 เด็กหญิงวรันธร  โนเลี่ยม โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
172 เด็กชายสุพจน์  สว่างศรี โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
173 เด็กหญิงกิ่งแก้ว  เสมประวัติ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
174 เด็กชายรชต  สุนทระศานติก โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
175 เด็กชายณัฐนนท์  อิสระเานารักษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
176 เด็กชายจารุเดช  เปรื่องปรีชาสกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
177 เด็กชายพรสวรรค์  สุขประพันธ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
178 เด็กชายนิธิศ  อ่วมทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
179 เด็กชายศุภณัฏฐ์  แสงทอง โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงเขมณัฎฐ์  คชนารถ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
181 เด็กชายวสุพล  หมอยาดี โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงชนิกานต์  เสาสะลัย โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
183 เด็กหญิงพัชยา  สุคันธารนท์ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
184 เด็กชายสุรศักดิ์  นุชเกษม โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
185 เด็กชายอานุภาพ  มั่นหมาย โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
186 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  จีวร โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
187 เด็กหญิงศนัณลักษมณ์  พิมเพาะ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1 ป.6 วิทย์ประถม
188 เด็กชายวริทธิ์ภัทร  พิมพ์เลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
189 เด็กชายภูผา  ตั้งวีรชาตกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
190 เด็กชายจิราวุฒ  ลีลาเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
191 เด็กหญิงแพรพิไล  หลายพูนสวัสดิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
192 เด็กชายสุวพิชญ์  มณีกอบกุลวงศ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
193 เด็กชายกิจติภณ  พฤกษ์ไพโรจน์กุล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
194 เด็กชายคณิศร  โชคธนานุกูล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
195 เด็กหญิงดนุดา  กิตติพงศธรชัย โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
196 เด็กชายฌาภีม  พบสุข โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 คณิตประถม
197 เด็กชายวีรสุ  แก้วสัจจา โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
198 เด็กหญิงพิชญากร  เตี้ยชั้ว โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
199 เด็กชายสรวิชญ์  ถิ่นโพธิ์วงษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
200 เด็กชายศิรภาค  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
201 เด็กชายกฤษฎีกา  ศรีสวาท โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
202 เด็กหญิงฆริฏฐา  เอื้ออรุณชัย โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 คณิตประถม
203 เด็กหญิงจุฑาทิพ  ศรีมงคล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
204 เด็กชายณธารธรรม  หมื่นนารายณ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
205 เด็กชายณภัทร  บุญประเสริฐ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
206 เด็กหญิงจิรดาภา  ไชยวิทย์วิวัฒน์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 คณิตประถม
207 เด็กชายวิชกร  คงด้วง โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
208 เด็กชายธนวิชญ์  เจษฎากานต์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
209 เด็กชายเอกชัย  ทวีไกรกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงพัชรนันท์  ปัญญาธีระ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงณปภา  รุ่งสมัย โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงพิชญา  โพธิสิทธิ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
213 เด็กชายโชติพัฒน์  กิตติคุณชัยนันท์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงนนท์ณภัทร  เพชรสะแก โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ปัญญาธีระพัฒน์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงสมิตานัน  ลาภทวีพรกุล โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
217 เด็กชายธนภัทร  คุ้มพร โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
218 เด็กชายสิรวุฒิ  แก้วเรียน โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
219 เด็กชายวิทวัส  กาญจนภิวัฒน์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงอชิรญา  สุริหาญ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงพิมพ์วาริน  จีนบรรจบ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงพรชยา  หอมสุด โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กชายอธิพัชร์  สวัสดิวรนันท์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กชายศุภดิลก  มณีรัตนพงศ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กชายวสวัต  จินดาวงษ์ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงฐิติพร  ถาวรกิจ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.4 วิทย์ประถม
227 เด็กชายฐาปกรณ์  เติมเต็ม โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงวิชญาพร  วุฒิภาพ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
229 เด็กหญิงจิณัสจ์ฎา  ศรียวง โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
230 เด็กหญิงกิตตินภา  สุริโยดร โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
231 เด็กชายณัฐพงศ์  วงศ์มณีประทีป โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
232 เด็กชายพงษ์ปกรณ์  ผุดผาด โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
233 เด็กหญิงเกณิกา  เดชยศชัยโชติ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
234 เด็กหญิงพรนภา  โอภาสกรวงศ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
235 เด็กชายบวรทรัพย์  สินทรัพย์บวร โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
236 เด็กหญิงพรนัชชา  ส่งเจริญทรัพย์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
237 เด็กหญิงวรมาตุ์  เกิดช้าง โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
238 เด็กหญิงปุณยนุช  อรรฆย์ภูษิต โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
239 เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา  ศรีวิบูลย์กุล โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
240 เด็กชายพงศ์พัฒน์  สารีวงศ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
241 เด็กหญิงธมนวรรญ  สาวสุดชาติ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
242 เด็กหญิงกัญชพร  พรมดี โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
243 เด็กชายกษิดิศ  หัสมี โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
244 เด็กหญิงณัฐมล  คล้ายสุวรรณ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
245 เด็กชายภษิการ  ชื่นสมบัติ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
246 เด็กหญิงธิริศรา  อรรฆย์ภูษิต โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
247 เด็กหญิงนิพาดา  สุ่มเมา โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
248 เด็กหญิงกัลนรัตน์  เรืองเดชสิรวี โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
249 เด็กหญิงญาณสิริ  ไชยพฤกษ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
250 เด็กชายณัฐสรรค์  เปรมจิตร์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
251 เด็กหญิงนภัสสร  แสงจันทร์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
252 เด็กหญิงกนกอร  ศรีแสง โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
253 เด็กหญิงปัทมพร  จุ่นอ้น โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
254 เด็กหญิงกุลธาดา  เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
255 เด็กหญิงวรนัันท์  วงศ์ทวีทรัพย์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
256 เด็กหญิงธนาภา  กาสุวรรณ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
257 เด็กชายรุจิภาส  วิศิษฏ์ศักดาเดช โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
258 เด็กหญิงปวีรดา  โค้วฮุด โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
259 เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  บุตรดีเคน โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
260 เด็กหญิงนันทนัช  สระศรี โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
261 เด็กหญิงรติมา  สอนส่งกลิ่น โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
262 เด็กหญิงภควลััญช์  พรพัฒนะเจริญชัย โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
263 เด็กหญิงปวริศา  ฮั้นประเสริฐ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
264 เด็กหญิงจิดาภา  ชุณห์วิจิตรา โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
265 เด็กหญิงชนินท์พร  เล็กเพ้อ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
266 เด็กหญิงพรรณวรรณกร  สุขสว่าง โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
267 เด็กหญิงพัทธนันท์  จุลสวัสดิ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
268 เด็กหญิงชิดชนก  ผ่องประโยชน์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
269 เด็กหญิงทัดชนก  ดีสวัสดิ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
270 เด็กชายอัครพัชร์  ศิวพราหมณ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
271 เด็กหญิงชนัตธนันท์  อิ่มรส โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
272 เด็กหญิงภัครดา  อำนาจนันตกูล โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
273 เด็กชายวชิรวิทย์  สิริกมลวดี โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
274 เด็กชายภัทร์จิรัฐิ  แขวงโสภา โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
275 เด็กหญิงจิรัชยา  ชุ่มชู โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
276 เด็กหญิงศตพร  กระกรกุล โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
277 เด็กหญิงจินต์จุฑา  ทองคำดี โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
278 เด็กหญิงปาณิสรา  นิยมจีน โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
279 เด็กหญิงชณิชา  เปรมศักดิ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
280 เด็กชายธนภัทร  อมรรัตน์ธำรงค์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
281 เด็กชายพรเทพ  แสงอนันต์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
282 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  สยััดพานิช โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
283 เด็กชายอธิธัช  สุรไกรสิงห์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
284 เด็กชายเจตติพัทธ์  คงรักษ์กวิน โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
285 เด็กหญิงโสภนันท์  กุลชาติ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
286 เด็กชายธนวิน  สายสุวรรณ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
287 เด็กหญิงปภาวดี  อุตมะกูล โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
288 เด็กชายณัฐวัฒน์  พันธ์ุพานิช โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
289 เด็กหญิงเขมิกา  ปทุมรัตนไพศาล โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
290 เด็กหญิงณัฐธยาน์  โพธิ์ศรี โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
291 เด็กชายอริย์ธัช  เจียมมณีประกิต โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
292 เด็กหญิงพนิดา  ยินดีภพ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
293 เด็กชายธนิสสร์  ชลวิทย์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
294 เด็กหญิงเบญญาภา  ดอนจุ้ย โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
295 เด็กชายชยุต  คงคล้าย โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 คณิตประถม
296 เด็กชายกฤตธนิษฐ์  เชิงทวี โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 คณิตประถม
297 เด็กหญิงบุญยวีร์  ผาตินาวิน โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงพัชราพร  เนียมคง โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงวรรณชนก  ลิ้มติ้ว โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงกัญญารัตน์  อุดมศิริ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงนิษา  รัตนวิไล โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงกัญญ์ภาส์ภรณ์  มกรพันธ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงสมิตา  สุขมา โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กหญิงวิรสุดา  พิบูลแถว โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงจันทิมา  โพธิ์สูง โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงฐิตาพร  ชวดคำ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กหญิงณัฐวดี  เลิศเรืองศุภกุล โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงธิษณรรษฏ์ฐา  อาสนะเวศ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงกอหญ้า  อุ่นสำราญ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กหญิงพรนภา  แสงอนันต์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กหญิงชุติกาญจน์  ธนิกกุล โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงทิพวรรณ  สดิษฐรักษ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงมนัสนันท์  พูนพิทักษ์สกุล โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กหญิงศิริภัสสร  สุขศิริ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงชลดา  แคล้วคำพุฒ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กหญิงนฤมล  ศรีรุ่งเรือง โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กหญิงนิภาพรรณ  อุปริรัตน์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กหญิงฐิติมา  เวนตะนุ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กชายฐิติพันธ์  ทองจันทร์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงปรียานุช  ดำนา โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
321 เด็กหญิงณัฐนันท์  อายุเจริญดี โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
322 เด็กชายภูรีภัทร  ทวีวงษ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงนารีรัตน์  อ่อนแก้ว โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
324 เด็กหญิงระวินันท์  ฟังสำเนียง โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
325 เด็กหญิงปวริศา  สะอาดแก้ว โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
326 เด็กหญิงทัตพิชา  ทรัพย์ทองทวี โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
327 เด็กหญิงทิพยาภรณ์  ชัยมงคล โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
328 เด็กหญิงสาธิดา  ปัญญาชัยรักษา โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
329 เด็กหญิงแพรวพราว  กำลังหาญ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
330 เด็กหญิงเขมิสรา  ฉัตรวุฒิชัย โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
331 เด็กหญิงลลิตภัทร  พอใจ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
332 เด็กหญิงอนัญญา  เฉลิมแสนยากร โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
333 เด็กหญิงณัฏฐ์กานดา  เทพรักษ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
334 เด็กหญิงสิริกัญญา  ฉินทองประเสริฐ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
335 เด็กหญิงปวินท์ทิตา  เห็นประเสริฐแท้ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
336 เด็กหญิงณภัทร  พลจันทร์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
337 เด็กหญิงเต็มสิริ  สินทบ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
338 เด็กหญิงพิณฑุกาญจน์  จันทร์จะ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
339 เด็กหญิงกัลยกร  อำนวยพร โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
340 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  ติณเวส โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
341 เด็กชายธนกฤต  ทองยา โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
342 เด็กชายวัชรพงษ์  ดีวัน โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
343 เด็กหญิงสิรินญา  กุลพงษ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงณัฐนิชา  จุลแสน โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
345 เด็กหญิงณัฐจิรปภา  สกุลพงษ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กหญิงกานต์ธิดา  นันทดี โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.4 วิทย์ประถม
347 เด็กชายวิมุต  พงษ์ศิริพันธ์ โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กชายสิรภพ  กองแดง โรงเรียนนารีวิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กชายพุฒิภูมิ  เอี่ยมมัน โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 คณิตประถม
350 เด็กหญิงธิราพร  ชมคำ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กชายพีรณัฐ  เกิ่งพิทักษ์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 คณิตประถม
352 เด็กชายจันทกร  จิตตกรดำรงค์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายพสิษฐ์  สัจจะปกาสิต โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 คณิตประถม
354 เด็กหญิงวรรรณวดา  มณีจันทร์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงลักษิกา  ถิ่นวงษ์เกอร์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 คณิตประถม
356 เด็กหญิงพรนภา  บัวเทศ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 คณิตประถม
357 เด็กหญิงกมลพรรณ  จันทร์สร โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 คณิตประถม
358 เด็กหญิงลลิสา  รุ่งเลิศสิทธิกุล โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 คณิตประถม
359 เด็กหญิงนันทัชพร  นราแย้ม โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 คณิตประถม
360 เด็กหญิงปพิชญา  บุญยัง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 คณิตประถม
361 เด็กชายภูธน  พูลมี โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 คณิตประถม
362 เด็กชายวสุเทพ  ทับปาน โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 คณิตประถม
363 เด็กหญิงณัฏฐา  อินต๊ะยศ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 คณิตประถม
364 เด็กหญิงกรองแก้ว  ติดงาม โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 คณิตประถม
365 เด็กชายภูพิธิวัฒน์  พูนสินทวีโชค โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 คณิตประถม
366 เด็กชายฉัตรมงคล  อรุณเลิศรัศมี โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 คณิตประถม
367 เด็กหญิงอภิชญา  พรหมวัง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 คณิตประถม
368 เด็กหญิงอินทิรา  อินทมุสิก โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 คณิตประถม
369 เด็กชายณัฐดนัย  จิตรนอก โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 คณิตประถม
370 เด็กชายกิตติศักดิ์  พวงสุมาลี โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 คณิตประถม
371 เด็กหญิงรวิษรา  หอมสนิท โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 คณิตประถม
372 เด็กหญิงฐิติมาภรณ์  อนันต์กวิน โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 คณิตประถม
373 เด็กชายดนุวัฒน์  แก้วมณีวงศ์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 คณิตประถม
374 เด็กหญิงอภิชญา  จำรูญจารีต โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 คณิตประถม
375 เด็กหญิงธนภรณ์  ไชยอนุกูล โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 คณิตประถม
376 เด็กหญิงวราภรณ์  จันทร์สุข โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 คณิตประถม
377 เด็กชายกันตพิชญ์  มั่นแท้ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 คณิตประถม
378 เด็กหญิงฐิติมา  ชื่นในจิตร โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 คณิตประถม
379 เด็กชายวันธงชัย  แก้วน้อย โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 คณิตประถม
380 เด็กหญิงศิริพร  บุรีแก้ว โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 คณิตประถม
381 เด็กชายณัฐวัศ  ลิ้มประเสริฐ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
382 เด็กชายกวิน  เทียนพิบูลย์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 วิทย์ประถม
383 เด็กชายปิยวัฒน์  แย้มเกษร โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 วิทย์ประถม
384 เด็กหญิงพรปฏิมา  จันทะดวง โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 วิทย์ประถม
385 เด็กหญิงวริศรา  คุ้มจิตร โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 วิทย์ประถม
386 เด็กหญิงมัทรี  เสียงเอก โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.4 วิทย์ประถม
387 เด็กหญิงโชติกา  เย็นสุข โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
388 เด็กหญิงณภัทรพร  ชุนประวัติ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
389 เด็กหญิงณัชชา  สันหะ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
390 เด็กหญิงภัทรนันท์  จันทร์หมื่นไวย์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
391 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ฤทธิ์เดช โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
392 เด็กหญิงเมฑิตา  เมืองชุมพล โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
393 เด็กหญิงอรชพร  ฉลาดดี โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
394 เด็กหญิงจินต์จุฑา  บริรักษ์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
395 เด็กหญิงอิสรารัต  แตงแก้ว โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
396 เด็กหญิงณัฐนรี  สุทิน โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
397 เด็กชายพัฒน์ธารา  จีนตุ้ม โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
398 เด็กชายบุรัสกร  บุตรแก้ว โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
399 เด็กหญิงกรรวี  อินทรอ่อน โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
400 เด็กหญิงณัชชา  เมืองเจริญ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
401 เด็กหญิงชนิกานต์  นิลจันทร์ โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) 1 ป.6 วิทย์ประถม
402 เด็กชายณัฐพงษ์  บุญนำ โรงเรียนบ้านหนองโก 1 ป.6 คณิตประถม
403 เด็กชายพุฒิพงศ์  ไกรวิจิตร โรงเรียนบ้านหนองโก 1 ป.6 คณิตประถม
404 เด็กชายรัชชานนท์  แก้วน้อย โรงเรียนบ้านหนองโก 1 ป.4 คณิตประถม
405 เด็กหญิงอรพรรณ  อินทร์พราม โรงเรียนบ้านหนองโก 1 ป.5 คณิตประถม
406 เด็กชายกมลชัย  สุขเกษม โรงเรียนบ้านหนองโก 1 ป.5 คณิตประถม
407 เด็กหญิงทิพย์รัตน์  เนียมจันทร์ โรงเรียนบ้านหนองโก 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงลลิตา  ศรีนครเขตร์ โรงเรียนบ้านหนองโก 1 ป.5 คณิตประถม
409 เด็กชายอิทธิศักดิ์  ชุมภูวร โรงเรียนบ้านหนองโก 1 ป.4 คณิตประถม
410 เด็กชายอภิวัฒน์  อดทน โรงเรียนบ้านหนองโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
411 เด็กชายวรรณภัทร  พุมมา โรงเรียนบ้านหนองโก 1 ป.6 วิทย์ประถม
412 เด็กชายธีรเดช  มาลาพงษ์ โรงเรียนบ้านหนองโก 1 ป.5 วิทย์ประถม
413 เด็กหญิงอชิรญาณ์  อวยพร โรงเรียนบ้านหนองโก 1 ป.4 วิทย์ประถม