รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กชายภาณุพงศ์  แก่นจันทร์ทา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
2 เด็กชายพุฒิพงศ์  หิรัญรักษ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
3 เด็กชายอิทธิพัทธ์  โหสถ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
4 เด็กชายกล้านที  นพกรเศรษฐกุล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
5 เด็กหญิงธนัญญา  บัวเขัียว โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
6 เด็กชายพัฒนศักดิ์  อินแก้ว โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
7 เด็กชายกฤษณะพงศ์  พันธ์วงษ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
8 เด็กชายศุภกร  ศักดาเพชรศิริ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กชายสิรวิชญ์  มีบุญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงสุพิชชา  มีชัย โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
11 เด็กชายธิติ  ดวงจันทร์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
12 เด็กหญิงณัฐธยาน์  เรืองภัทร์ธนบดี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กหญิงปทิตตา  วัฒนโยธิน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงวรรณกร  หาญกล้า โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายกษิดิ์เดช  เสมสฤษดิ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
16 เด็กหญิงไปรยา  ประมวล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กหญิงปรนิม  แถวเนิน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
18 เด็กหญิงผริตา  พันธุ์โยศรี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
19 เด็กหญิงกันตวรรณ  อวยพร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กชายกฤษฎา  ปกป้อง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
21 เด็กหญิงณภัทร  อิ่มรัตน์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
22 เด็กชายธนวัฒน์  อภิญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
23 เด็กหญิงพร้อมขวัญ  วุฒิอรุณสิทธิ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
24 เด็กชายณฐกร  ดีการ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
25 เด็กชายพชรพล  วรสวาท โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
26 เด็กหญิงมนทาริน  ใจมัน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
27 เด็กหญิงอัญชิสา  บุญแฟง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
28 เด็กหญิงฐานิต  ผิวจันทร์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงอชิรญา  ภักดีงาม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
30 เด็กชายนัชชวิชญ์  เชาวศิลป์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
31 เด็กหญิงธนัชญา  ขาวสะอาด โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
32 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ถามั่งมี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
33 เด็กชายกฤศ  นิพัทธโกศลสุข โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
34 เด็กหญิงณัฐนรี  ความเพียร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กชายปวริศ  สิ้นเคราะห์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
36 เด็กชายระพีพัฒน์  ตรึกหากิจ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
37 เด็กชายภูมิภัทร  กองสุข โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
38 เด็กชายศุภนัฐ  สิทธิคำ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
39 เด็กชายคมปพน  ทวีภูษิตทรง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
40 เด็กหญิงวิมลสิริ  สอิงทอง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
41 เด็กชายนพิทธิพงศ์  สิทธิพงษ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายปัณวัฒ  หลิ่มแก้ว โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงกัญญานันท์  ยมจันทร์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายภูธน  โสภะถา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายวรวุฒิ  ปิยศทิพย์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 คณิตประถม
46 เด็กหญิงศุภชนก  สุภาภรณ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 คณิตประถม
47 เด็กชายภูดิท  นิพัทธโกศลสุข โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 คณิตประถม
48 เด็กชายกวิน  รัตนวิจิตร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 คณิตประถม
49 เด็กหญิงอชิรญา  คมขำ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 คณิตประถม
50 เด็กหญิงสุพิชญธิดา  จตุพรโสภากุล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 คณิตประถม
51 เด็กหญิงอภิสรา  แพสา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 คณิตประถม
52 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ธนาวัฒนพงศ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 คณิตประถม
53 เด็กหญิงจิดาภา  ถนอมวงศ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 คณิตประถม
54 เด็กหญิงวชิรญาณ์  ดวงแก้ว โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 คณิตประถม
55 เด็กชายศุภณัฐ  แท่นจินดารัตน์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 คณิตประถม
56 เด็กหญิงนาวิการินทร์  อรัญวงศ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 คณิตประถม
57 เด็กชายชลณภัทร  ดวงนาค โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
58 เด็กหญิงภิญญดา  รัตนคุณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 คณิตประถม
59 เด็กหญิงสุชัญญา  สราญลักษณ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 คณิตประถม
60 เด็กชายภูตะวัน  อินทนนท์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
61 เด็กหญิงอัยริษา  กองสุข โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
62 เด็กหญิงนภัค  น้อยสุข โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
63 เด็กชายวิชญ  โล่งจิตร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
64 เด็กชายจิรายุ  แสงวิทโยทัย โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
65 เด็กชายอนุวัฒน์  พงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
66 เด็กชายเตวิช  เจริญรวย โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
67 เด็กชายกิตติธร  ย่องลั่น โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
68 เด็กชายณัฎฐวี  นรินทร์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
69 เด็กชายประดิพัทธ์  ดอกไม้ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
70 เด็กหญิงศริชาพร  ขันธธน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
71 เด็กชายอชิรวัชร์  ภักดีงาม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
72 เด็กหญิงอชิรญา  กล้าหาญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
73 เด็กหญิงพิชญธิดา  เอกจีน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
74 เด็กหญิงบัวหลวง  บุญสุข โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
75 เด็กหญิงณภัทร  วงศ์คงดี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
76 เด็กหญิงพาขวัญ  สำเร็จ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
77 เด็กชายเขมทัต  ภักดีงาม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
78 เด็กหญิงพิชญาภา  ดีนาน โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
79 เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศีลสมบูรณ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
80 เด็กหญิงณภัทร  เกสโร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
81 เด็กหญิงภคพร  รสฟุ้ง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
82 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สุจีรกุลไกร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
83 เด็กหญิงสิริยากร  อายุมั่น โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
84 เด็กหญิงอิสรีย์  นันทไมยกุล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
85 เด็กหญิงณัชชา  ศรีภาคยาธิรัชต์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
86 เด็กชายศักยภาพ  สุงกะพงศ์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
87 เด็กหญิงชลิตา  ทอนชาติ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
88 เด็กหญิงสุชานันท์  แววดี โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
89 เด็กหญิงกชกร  นิยมคาย โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
90 เด็กหญิงหทัยรัต  ตนติชัยวนิช โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
91 เด็กชายภูพิงค์  ลาภสาร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
92 เด็กหญิงริติการณ์  ชุตินันทกุล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
93 เด็กหญิงนุชพิชา  วรุตมะสกุลวงค์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
94 เด็กหญิงศุภสุตา  คงอยู่ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
95 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คงอยู่ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
96 เด็กชายศิวกร  อัศสานึก โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
97 เด็กหญิงคณภรณ์  จันทร์ขอนแก่น โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
98 เด็กชายพรต  จูด้วง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
99 เด็กหญิงทักษพร  ห้วยหงษ์ทอง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
100 เด็กชายวุฒิภัทร  เจริญชัยกุล โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
101 เด็กชายศุภวิชญ์  พุทธา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
102 เด็กหญิงปรีชญาน์  มีลาภ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
103 เด็กหญิงวรณัน  แสนสุธรรม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
104 เด็กหญิงบุณยวีร์  สุจีรกุลไกร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
105 เด็กชายกฤตภาส  บุญอยู่ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
106 เด็กหญิงธมณ  ปลื้มเกษร โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.4 วิทย์ประถม
107 เด็กชายภูเบศวร์  ผูกดวง โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.5 วิทย์ประถม
108 เด็กหญิงวรพร  เจริญ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
109 เด็กหญิงอัญชิษฐา  ล้อมจันทร์ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1 ป.6 วิทย์ประถม
110 เด็กหญิงนันท์นภัทร  สอนนอก โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 คณิตประถม
111 เด็กหญิงหริณยา  พ้นเคราะห์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 คณิตประถม
112 เด็กหญิงอชิรญา  รื่นรมย์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 คณิตประถม
113 เด็กชายจักรินทร์  ม่วงสุุทธิ์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กหญิงจันทัปปภา  พรมเทา โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 คณิตประถม
115 เด็กหญิงยมลภัทร  ศักดิ์ติมงคล โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กหญิงศุภวรรณ์  รักษ์มณี โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กหญิงเอมิกา  แช่มโชติกะ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงศมนวรรณ  ดิสยะรัตน์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงธนิฏฐา  ธงยศ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงอัญยาพร  ต้นโต โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กหญิงพิชญาภา  กล่อมแก้ว โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กหญิงปาลิตา  รัตนโสภา โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 คณิตประถม
123 เด็กหญิงบุณยาพร  คงจุ้ย โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 คณิตประถม
124 เด็กหญิงพิศมัย  พิมพอน โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 คณิตประถม
125 เด็กชายนันทวุฒิ  ลิวงค์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายวีรภัทร  เนตรวิเชียร โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 คณิตประถม
127 เด็กหญิงอมลวรรณ  สองพี่น้อง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 คณิตประถม
128 เด็กหญิงกัญญาภัค  โพธิสุด โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 คณิตประถม
129 เด็กหญิงสาธิตา  วิสมล โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 คณิตประถม
130 เด็กหญิงธนัชพร  แสงผึ้ง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 คณิตประถม
131 เด็กหญิงเบญญาภา  เชื้อพลบ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 คณิตประถม
132 เด็กหญิงธนพร  คล่องแคล่ว โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 คณิตประถม
133 เด็กชายนครินทร์  สืบวงค์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 คณิตประถม
134 เด็กชายณัฐวุฒิ  โตวเจียว โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 คณิตประถม
135 เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีคำผึ้ง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 คณิตประถม
136 เด็กชายอธิษฐ์  ทุยยะค่าย โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 คณิตประถม
137 เด็กหญิงสัตตกมล  โชคศิริ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 คณิตประถม
138 เด็กหญิงกชพรรณ  เพียรชอบ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 คณิตประถม
139 เด็กชายณัฐเศรษ  หาที่ถูก โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงณัฐพัชร์  วงศ์ก่อเกื้อ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.4 คณิตประถม
141 เด็กชายศุภณัฐ  ทรงพระนาม โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.4 คณิตประถม
142 เด็กหญิงวรางคณา  งามเสงี่ยม โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.4 คณิตประถม
143 เด็กชายชนะกันต์  จำปาศรี โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.4 คณิตประถม
144 เด็กชายพงศธร  เชาวศิลป์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.4 คณิตประถม
145 เด็กชายณัฐภัทร  ทรัพย์คง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.4 คณิตประถม
146 เด็กหญิงพันธ์วิรา  บุตรดี โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.4 คณิตประถม
147 เด็กหญิงศิรินภา  ธนาพรณ์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.4 คณิตประถม
148 เด็กหญิงภัทราภรณ์  มานะกล้า โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.4 คณิตประถม
149 เด็กหญิงธัญวรัตน์  ภามาเนตร โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กหญิงจิณณพัต  รื่นรมย์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงภัฑราภา  สันทัสนะโชค โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กหญิงไอริณ  เจริญรักษา โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กหญิงชีวาพร  เจริญผล โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงฐิติวรดา  ซื่อตรง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงพรหมภัสสร  ยินดี โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงสุธิมา  พลอาจ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กหญิงศิริรัตน์  แก้วสว่าง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณัฐณิชา  ขำขจร โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงธีรกานต์  เจริญมี โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงรสรินทร์  ศรีสาร โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงปณัฏฎา  วงษาพันธ์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงเลิศนภา  มูลสละ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงปานชนก  ธนาภรณ์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงรจนา  ชุนลี โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงณัฐิชา  เทพสุระ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กชายยศกร  สุขจิตร โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงน้ำเพชรพิมพ์พญา  สัจจาดี โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงศิรประภา  นันทการ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กหญิงมนัสวีร์  นุชาญรัมย์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปรมาพร  พรพิพัฒน์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงธัญพิชชา  วงษ์วาลจันทร์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงปวรวรรณ  แก้วสุโพธิ์ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กชายอิษฎา  ขวัญดี โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายพงศ์พัทธ์  สุทธิปัญญา โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงรติรัตน์  เทียมทัศ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงศุภสุตา  คล้ายครึง โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายญาณวุตม์  ทิพย์สันเทียะ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
178 เด็กหญิงโยษิตา  พานิชเจริญ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
179 เด็กหญิงฐิติวรดา  เจริญรวย โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงกัญญ์วรา  สุกอิ่ม โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงลลิตา  มะลิซ้อน โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
182 เด็กหญิงวริศรา  เกิดผล โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
183 เด็กหญิงนภสร  งามเสงี่ยม โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
184 เด็กชายกิตติณัฏฐ์  พูลประดิษฐ์ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
185 เด็กหญิงฐิตาภา  ทองแสงเขียว โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
186 เด็กหญิงขวัญพัฒน์  สพรั่งผล โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
187 เด็กหญิงฐิติยา  ช่วงกระจ่าง โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
188 เด็กหญิงพาขวัญ  ใจเย็น โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 คณิตประถม
189 เด็กหญิงภัณฑิรา  ไวฉลาด โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
190 เด็กชายณัฐชนน  ชาประสันต์ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
191 เด็กชายณัฐภัทร  โชติช่วง โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงสุกัญญาณัฐ  ขจรมา โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
193 เด็กหญิงธันยชนก  รัตนวิจิตร โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กหญิงกนกพร  กองสุข โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กชายธนภัทร  มีทรัพย์ปรุง โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
196 เด็กชายกฤษดา  นาสิงห์ขันธ์ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กชายบุญยกร  บุญณีกิจ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กชายเคส กมล  สเลเตอร์ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายเก้ากวี  ไชยศรี โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงปรียาภัทร  มงคลคำ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กหญิงภรภัทร  บุญช่วยเหลือ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงพรปวีณ์  แก้วพริ้งเพริด โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กชายจรัสพงศ์  คันธวัลย์ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กชายปพน  ชลเสถียร โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กชายศักดิเดช  จันทร์พราหมณ์ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กชายธีรเดช  อินเมือง โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กหญิงคีตาภัทร  เรือนเจริญ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงบัณฑิตา  เกิดสวัสดิ์ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงบุษยมาศ  วงษ์พระจันทร์ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงสุฑารัตน์  วิเชียรรัตน์ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงภูริชญา  บรรจงกิจ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงสลิลทิพย์  หิรัญรักษ์ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กหญิงมณีวรรณ  วิภูษณะ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงพิมพิกา  ประหยัด โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กหญิงปุณยาพร  พรหมหาราช โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงสรุตา  หอมสนิท โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กหญิงศุภลักษณ์  สุขสำราญ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กชายธงธน  ปรีดาธนะกุล โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายพงศกร  กะหมายสม โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กชายชนาธิป  ชมจิตต์ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
221 เด็กหญิงณิชาพัชร์  ประวาลลัญฉกร โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
222 เด็กหญิงคณัสนันท์  ใจดี โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
223 เด็กหญิงสโรชา  ราญรอน โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงสุพัชชา  สุวรรณฉวี โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงณฤดี  ปรีดาธนะกุล โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงมุก  พรรณรุกข์ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
227 เด็กหญิงปัณณพร  เผือกประดิษฐ์ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงสุพิชชา  เพียรดี โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
229 เด็กหญิงพรปวีณ์  วารุกา โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
230 เด็กหญิงปริยฉัตร  มิ่งแก้ว โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม
231 เด็กหญิงจินตพร  ธรรมสนิท โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1 ป.6 วิทย์ประถม