รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าแข่งขัน
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1


ที่
ชื่อ-สกุล
โรงเรียน
สาย
ระดับชั้น
วิชาที่สอบ
1 เด็กหญิงณัฐสินี  บุษยะสิริรัตน์ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
2 เด็กหญิงนวนันต์  บำรุงจิตต์ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
3 เด็กหญิงอารยา  สายแวว โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
4 เด็กชายบุญสิริ  นวนจันทร์ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
5 เด็กชายมนัสวี  ศิริเกษ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
6 เด็กชายพุฒิกร  เกษมชวัฒน์ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
7 นางสาวภูศนิษา  ไชยทน โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
8 เด็กชายมนัสนันท์  โสมนาม โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
9 เด็กหญิงปุณณดา  แพงศรี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
10 เด็กหญิงณัฏฐพัชร์  เอนกบรรลือกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
11 เด็กหญิงเกล้ากัลยา  เล็กสรรเสริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
12 เด็กชายวรชิต  สุริยะรังกา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
13 เด็กชายปภังกร  ธีรปิติกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
14 เด็กหญิงพรนัชชา  บุญยอด โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
15 เด็กชายจักรภัทร  โคตรนารา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
16 เด็กหญิงวิชญาดา  พูลทวี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
17 เด็กชายธนภัทร  สวนใต้ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
18 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แย้มคร้าม โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
19 เด็กชายกิตติคม  สันติวรากร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
20 เด็กหญิงณัชชา  เอียมตระกูล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
21 เด็กหญิงนันท์นภัส  สมใจ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
22 เด็กหญิงกวินทิพย์  ปองดี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
23 เด็กหญิงปราณปริยา  ไทยแท้ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
24 เด็กหญิงณิชาภัทร  เคียนยี่คิ้ว โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
25 เด็กหญิงอชิรญา  นิติกิตเจริญวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
26 เด็กหญิงณัฐนันท์  บุญอนันต์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
27 เด็กหญิงชาลิสา  เจริญงาม โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
28 เด็กชายณัฐสิทธิ์  ประสานศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
29 เด็กหญิงณัฎฐ์ศศิ  เอมสถิตย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
30 เด็กหญิงภคมล  วรานุตระกูล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
31 เด็กชายพาทิศ  เมืองเจริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
32 เด็กหญิงณัชชา  สุขโอบอ้อม โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
33 เด็กชายนราธิป  ศรีหฤทัย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
34 เด็กชายสิรภพ  แสงเถื่อน โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
35 เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วมโน โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
36 เด็กชายธนกฤต  วินัยโกศล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
37 เด็กชายชุติมันต์  คงสังข์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
38 เด็กชายณัฐวัฒน์  เครือแก้ว โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
39 เด็กหญิงทัสดา  ชาติสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
40 เด็กชายภีรวัส  พาผล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
41 เด็กชายรัชพล  วงศ์บุปผา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
42 เด็กชายกฤตภาส  อินพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
43 เด็กหญิงเพียงพอ  ฉ่ำแสง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
44 เด็กชายจุฑาบดินทร์  จัตตุพร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
45 เด็กชายธันยพงศ์  บุญดิเรก โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
46 เด็กชายลัทพล  สมนึก โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
47 เด็กหญิงกนกวรรณ  ยอดแปง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
48 เด็กหญิงพัชรากร  คณาศรี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
49 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  แสนกันดี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
50 เด็กชายคฑาวุฒิ  แก้วคูนอก โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
51 เด็กชายหฤษฎ์  บัวสุก โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
52 เด็กหญิงปิยาพัชร  กมลนวรักษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
53 เด็กชายพิริยวัฒน์  ชุ่มชื่น โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
54 เด็กหญิงสุรีย์ลัฐ  เตชะทวีกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
55 เด็กหญิงวศินี  แสนดี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
56 เด็กชายถิรวิทย์  ศิริคำ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
57 เด็กชายธนกฤต  นวลสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
58 เด็กหญิงวิชญาพร  มาถาวร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
59 เด็กชายธนกร  หอมดี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
60 เด็กชายสุวิจักขณฺ์  สินธุวงศานนท์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
61 เด็กหญิงภัคจิรา  อินทร์ขาว โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
62 เด็กชายวรพล  ยิ้มแย้ม โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
63 เด็กหญิงณนิชา  เพ็งสิงห์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
64 เด็กชายสุธาสิต  อำไพเทศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
65 เด็กหญิงสรัลรัตน์  งามจรัสศรีวิชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
66 เด็กหญิงอัจจิมา  สิงห์มณี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
67 เด็กชายอมต  แสงสว่าง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
68 เด็กหญิงพีรภาว์  คำชมภู โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
69 เด็กหญิงณัฎฐชนก  แก้วเบี่ยง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
70 เด็กหญิงศรัณย์พร  แสนกันดี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
71 เด็กชายดลชนก  เอี่อมกล้ำ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
72 เด็กหญิงเชิญขวัญ  แดงใส โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
73 เด็กหญิงพิชญาภา  บุญยอด โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
74 เด็กชายศุภณัฐ  อัมพรมหา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
75 เด็กหญิงลลนา  จารุสารคุณกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
76 เด็กชายจิรกฤต  ศิริ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
77 เด็กชายกฤติธี  ไทยขำ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
78 เด็กชายธนชัย  เลิศดี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
79 เด็กชายวรเมธ  แหมไธสง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
80 เด็กหญิงปุณิกา  สุนทรเวชพงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
81 เด็กชายธนภัทร  บุญฟ้าประทาน โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
82 เด็กชายณัฐพัช  สายสร้อย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
83 เด็กหญิงขวัญชนก  แสงนิล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
84 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  อรรถอินทรีย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
85 เด็กหญิงลภัสรดา  เมธาวิกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
86 เด็กชายเศรษฐวัฒน์  วัฒนาโกศัย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
87 เด็กหญิงปองคุณ  สกุลวงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
88 เด็กชายพันธ์ภูมิ  จรัญญากรณ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
89 เด็กชายก้องภพ  อริยพัฒนพร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
90 เด็กชายณิชกุล  ตันบุญเอก โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
91 เด็กชายวชิรวิทย์  คงเมือง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
92 เด็กหญิงภูรินี  ทรัพย์วัฒน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
93 เด็กหญิงพัทธนันท์  โปณะทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
94 เด็กชายปราชญ์  อำพนธ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
95 เด็กหญิงกนก  พัฒนสุขวสันต์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
96 เด็กหญิงกษิรา  มูลจันทร์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
97 เด็กชายณฐพงศ์  ลำพุทธา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
98 เด็กหญิงการดี  สุตันรักษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
99 เด็กหญิงญาณิศา  แย้มคราม โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
100 เด็กหญิงฎรียพัฒข์  มงคลชัยฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
101 เด็กหญิงณัฐรดา  กรองสโรชกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
102 เด็กหญิงณัฐิดา  พัฒนเสรี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
103 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  โปณะทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
104 เด็กหญิงพนิดา  กิจเจริญวิศาล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
105 เด็กหญิงรมย์นลิน  ชัยดิลกพัฒนกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
106 เด็กชายณัฐกันต์  สุพัฒสร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
107 เด็กชายพงษ์พิพัฒนฺ์  ถาวร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
108 เด็กชายณัฐนันท์  สุขแท้ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
109 เด็กชายแทนคุณ  ศรีชลา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
110 เด็กชายธนาวุฒิ  อนุภาพอุดม โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
111 เด็กชายปิยะภัทร  อัฒจักร์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
112 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  เหลืองวุฒิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
113 เด็กชายธีรภาพ  ชวนะลิขิกร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
114 เด็กชายศุภกร  บุญประกอบ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
115 เด็กชายชัยการ  กาสุริยะ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
116 เด็กชายอภินันท์  บุญมี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
117 เด็กชายกิตติภูมิ  ขวนขวายทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
118 เด็กหญิงอัจจนากรณ์  สุมิพันธ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
119 เด็กหญิงปภาดา  ราษฎร์เจริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
120 เด็กหญิงพัชรนิษฎ์  เจียมพัฒนขจร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
121 เด็กชายธบดี  ภักดีวงษ์ธนา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
122 เด็กชายภูวเดช  ประยุรธเนศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
123 เด็กชายรัชพล  เชาว์เพชรไพโรจน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
124 เด็กหญิงพิราญาณ์  สันทนานุการ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
125 เด็กชายวรงค์เวท  ทองจำรูญ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
126 เด็กชายณัฐภัทร  วิศิษฎ์วรณัฐ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
127 เด็กชายธนกฤต  สุนทรเวชพงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
128 เด็กชายพลวัต  ภูวรัตนกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
129 เด็กหญิงทิฐินันท์  ศัลย์วิเศษ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
130 เด็กชายศิรสิทธิ์  หวังผล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
131 เด็กชายสุรพัศ  ลำภูพินิจพงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
132 เด็กหญิงณญาดา  ตาลชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
133 เด็กหญิงวริศรา  โฆษิตพันธวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
134 เด็กหญิงชัชฎา  บุญสิริธนา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
135 เด็กหญิงณวินดา  นามสนธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
136 เด็กหญิงนวภัทร  คำพุฒ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
137 เด็กหญิงพลิษา  ศรีสัตยเสถียร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
138 เด็กหญิงมนมน  เอื้อศรี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
139 เด็กหญิงมัธยา  หุ่นศรีสกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
140 เด็กหญิงจิดาภา  ถาวรวงศ์ขจร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
141 เด็กหญิงศิวพิชา  ณรงค์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
142 เด็กหญิงพรนัชชา  อิ่มรส โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
143 เด็กหญิงวริศรา  บูรณะเรข โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
144 เด็กหญิงอิงรภัทร  กังวาลย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
145 เด็กชายพีรวัส  พึ่งอินทร์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
146 เด็กชายคมิก  เพ็งเพชร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
147 เด็กหญิงวรรธนันท์  เส้นทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
148 เด็กชายถิรพุทธิ์  บัวจันทร์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
149 เด็กหญิงณัฐณิชา  เดชคุ้ม โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
150 เด็กชายสิงห์คาร  พรพัฒนพงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
151 เด็กหญิงอัจฉริยาภรณ์  เจริญพงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
152 เด็กชายศุภณัฐ  สุมนนโฆสิต โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
153 เด็กชายภาวิช  กอหมั่นศิลป์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
154 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พันสว่าง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
155 เด็กหญิงวริศรา  ปิตุเตชะ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
156 เด็กหญิงอภิชญา  ดวงหทัย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
157 เด็กชายรัฐศาสตร์  พลไชยขา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
158 เด็กหญิงณัฐชา  เมืองโคตร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
159 เด็กหญิงบุญญิสา  เพ็ชรเก่า โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
160 เด็กหญิงปวรวรรณ์  กสิฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
161 เด็กหญิงปวริศา  รนที โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
162 เด็กหญิงกุลนิษฐ์  โคตรนารา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
163 เด็กหญิงแพรวา  สิงคะนอง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
164 เด็กหญิงนภัค  พันธุ์เจริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
165 เด็กหญิงปริษา  เชื้อช่วย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
166 เด็กหญิงพิชญา  เอี่อมอารีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
167 เด็กหญิงภัทรนันท์  คำรังสี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
168 เด็กหญิงณัฐชานันท์  เวียรศิลป์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
169 เด็กชายชัยณรงค์  บุญไชยโย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
170 เด็กหญิงปภาดา  ลิ้มสมุทรชัยกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
171 เด็กหญิงกรพินธุ์  กิ่งมั่งคง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
172 เด็กหญิงปภาวดี  ธงชัยชยากร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
173 เด็กหญิงณัฐธิดา  อำไพ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
174 เด็กชายชัญชกร  กลิ่นกลั่น โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
175 เด็กหญิงปิ่นชนก  พึ่งทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
176 เด็กหญิงปลายฝัน  ปัทมมงคลชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
177 เด็กชายธีรดนย์  สินทับทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
178 เด็กชายรัตนวิบูลพงศ์  ใจปันวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
179 เด็กชายกิตตินันท์  ภัทรขวัญ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
180 เด็กหญิงอิสรีย์  เนตรพฤษรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
181 เด็กหญิงธาราพร  ตันติโกวิทย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
182 เด็กชายกฤตยชญ์  อิ่มด้วยสุข โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
183 เด็กชายสุรชัช  ศรีสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
184 เด็กหญิงมนัญญา  ชื่นตา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
185 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  แจ่มสอน โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
186 เด็กชายธนาธิป  เดวีเลาะ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
187 เด็กชายโชติภูมิ  เอนกพงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
188 เด็กชายกิตติทัต  เกิดสุข โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
189 เด็กชายณัฐภัทร  คีรีเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
190 เด็กหญิงหยกเทวา  วิชญกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
191 เด็กหญิงชัชอร  แสงศิลป์รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
192 เด็กหญิงนิราภร  ใหม่กันทะ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
193 เด็กชายกฤติธี  ธีระนิติกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
194 เด็กชายธนายุ  อธิคมภาษิต โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
195 เด็กหญิงขวัญจิรารัฎฐ์  เจียรักสุวรรณ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
196 เด็กหญิงกนกนุช  ยินดี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
197 เด็กหญิงเทียนสว่าง  เกิดสกุลสุข โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
198 เด็กหญิงกัญญาภัทร์  ติงหงะ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
199 เด็กชายณัฐนนท์  อภิรัตน์มนตรี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
200 เด็กหญิงรุจิรดา  หมั่นชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
201 เด็กชายจิรทีปต์  สายโส โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
202 เด็กหญิงกัญญาวีร์  ไตรศรี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
203 เด็กหญิงณัฎชาธิวรรณ  ชาวยศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
204 เด็กหญิงนันทิชากานต์  เสนาะคำ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
205 เด็กหญิงธนพร  สินชัยกิจ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
206 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
207 เด็กชายพีรพัฒน์  อู่เจริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
208 เด็กหญิงสายสวรรค์  วรรธกทรัพย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
209 เด็กหญิงปัณณพร  บำรุงพงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
210 เด็กหญิงศศิชา  เหล่าพิลัย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
211 เด็กหญิงนภัสสร  คงเนิน โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
212 เด็กหญิงปทิตตา  ตันสุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
213 เด็กชายสิทธิพล  เมืองขันธ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
214 เด็กหญิงปภาวรินทร์  แก้วกุลฑล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
215 เด็กชายนนทพัทธ์  เกิดเนตร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
216 เด็กหญิงประภาสิริ  ทรงประยูร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
217 เด็กชายก้องกิดากร  เตชรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
218 เด็กหญิงณภัทรา  ดวงแก้ว โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
219 เด็กชายวรเทพ  อินทรกำแหง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
220 เด็กหญิงแพรวแพรวา  เหลืองวุฒิวงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
221 เด็กชายณชนก์  คงสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
222 เด็กชายกวินสิทธิ์  เสริมศิริโภคา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
223 เด็กชายสิรวุฒิ  กุลอารีย์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
224 เด็กหญิงพุทธิญาณี  เจียมอนุกูลกิจ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
225 เด็กหญิงปรียนันท์  สุวรรณ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
226 เด็กหญิงกมลพร  ตุรพงศ์พิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
227 เด็กชายเปรมพิชา  อารักษ์สกุลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
228 เด็กหญิงพรรษชล  แก้วเดียว โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
229 เด็กชายปัณณวิชญ์  อริยะเวสคระกูล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
230 เด็กชายสิรภพ  เอื้ออำนวยพรโชค โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
231 เด็กชายธัญพิสิษฐ์  แย้มกลิ่น โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
232 เด็กชายวิชาฤทธิ์  พึ่งโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
233 เด็กหญิงปทิตตา  ฐานสันโดษ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
234 เด็กหญิงศศิวิมล  จันทมน โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
235 เด็กชายสิรภพ  ภู่จำปา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
236 เด็กชายปุณยวีร์  ชูศรี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
237 เด็กชายธีรกิตติ์  ซื่อฐากร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
238 เด็กชายกฤตเมธ  ศรีใหม่ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
239 เด็กหญิงจิรภิญญา  โปสันรังค์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
240 เด็กหญิงลักษิกา  ไชยริปู โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
241 เด็กหญิงนันทรัตน์  สุคนธเกษร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
242 เด็กชายเป็นหนึ่ง  ทวีวัฒนปรีชา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
243 เด็กหญิงศิชรินธาร  รักสกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
244 เด็กชายพาสิษฐ์  ถนอมปรีชาชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
245 เด็กชายสิริกร  สุชคำชา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
246 เด็กชายศุภณัฐ  ระยับแสง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
247 เด็กหญิงปริยาภรณ์  สินธูรัตนะ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
248 เด็กหญิงสาริศา  หาญเสมอ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
249 เด็กชายก้องภพ  ยะคะเสม โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
250 เด็กชายจิรพัฒน์  ชูช่วย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
251 เด็กชายกิตติภูมิ  พันธุ์สกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
252 เด็กชายปัณณวิชญ์  ธีระวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
253 เด็กหญิงกุลจิรา  สกุลเชื้อ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
254 เด็กชายณัฐเศรษฐ  ชาไชย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
255 เด็กชายธนกฤต  วงศ์พึ่ง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
256 เด็กหญิงสิรยากร  แสงชูวงษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
257 เด็กชายยศกร  นิลนนท์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
258 เด็กชายภูศกร  บุญประกอบ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
259 เด็กชายปกรณ์เกียรติ  มะลิขาว โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
260 เด็กชายนราธิป  แสงสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
261 เด็กชายพีรวิชญ์  ศิริภักดี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
262 เด็กหญิงปาลิดา  เกิดมณี โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
263 เด็กชายวรินทร  ประทุมยศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
264 เด็กหญิงณมน  ฉายวิมล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
265 เด็กชายกมลภพ  สถาพรวลัยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
266 เด็กหญิงลภัสรดา  มีโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
267 เด็กหญิงปัณฑารีย์  แก้ววิเชียร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
268 เด็กหญิงจิรสุดา  บางประภา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
269 เด็กหญิงจิณัฐตา  บำรุงชนม์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
270 เด็กหญิงชใพูนุท  สุดชาวงศ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
271 เด็กหญิงฐิติวรดา  ศิริคูณ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
272 เด็กชายสุวิจักษณ์  ชาดา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
273 เด็กชายณัฎฐกิตติ์  ไวทยกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
274 เด็กชายมิงก์  เกรกอรี่ ยานัค โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
275 เด็กหญิงภรภัทร  พงศาวดาร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
276 เด็กหญิงฐิตินันท์  ดีล้อม โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
277 เด็กหญิงปริตา  จันทร์เพ็ญ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
278 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  นิ่มเจริญ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
279 เด็กหญิงพิงกัน  โพธิ์ศิริกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
280 เด็กหญิงณฐมน  บุญยะโพธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
281 เด็กหญิงพิชามญชุ์  รุ่งเรืองยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
282 เด็กชายกีรติภูมิ  หอประยูร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
283 เด็กหญิงปณาลี  ศรีเผือก โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
284 เด็กชายชยุตร์ธร  คงชิต โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
285 เด็กชายคุณานนท์  เกริกชวลิตกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
286 เด็กชายเจนวิทย์  อนันตสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
287 เด็กหญิงโฉมกัญญ์  เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
288 เด็กหญิงกชพร  นิภารักษ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
289 เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิกะ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
290 เด็กหญิงจิรัชญา  รื่นรมย์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
291 เด็กหญิงชนวรรณ  สีดา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
292 เด็กหญิงชาครียา  มลเดช โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
293 เด็กหญิงภัทรภา  เอี่ยมสุภาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
294 เด็กหญิงลลนา  จำปาทอง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
295 เด็กชายคณพศ  จันทนา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
296 เด็กชายธีรกานต์  ทองเต็ม โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
297 เด็กชายเธียรวิชญ์  จันทร์หอม โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
298 เด็กหญิงนภัสพร  วรรณอำไพ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
299 เด็กหญิงพิชญาภา  ธานีรัตน์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
300 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สกุลบริสุทธิ์สุข โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
301 เด็กหญิงอัลิปรียา  ลาภปัญญา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
302 เด็กหญิงวิรากานต์  บุญฟ้าประทาน โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
303 เด็กหญิงนิพพิชฌน์  ชุ่มชื่น โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
304 เด็กชายกฤตภาส  อังคประสาทชัย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
305 เด็กหญิงแพรพิไล  บุญนวน โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
306 เด็กหญิงกานต์พิชชา  สุทธิรุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
307 เด็กชายวรดนัย  จันทร์วานิชสกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
308 เด็กหญิงชญาดา  สนองกูล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
309 เด็กหญิงฑิฆัมพร  คำปิยะ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
310 เด็กชายพันษพัฒน์  พุฒิธนะสุนทร โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
311 เด็กชายศิวกร  บุญภูมิโกศล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
312 เด็กหญิงชนากานต์  ผิวฝ้าย โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
313 เด็กหญิงแพตรี  ดำคลองตัน โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
314 เด็กชายวริศ  เตชะทวีกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
315 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พูลลาภ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
316 เด็กชายชาญธิษณ์  บรรจงกิจ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
317 เด็กชายศุภณัฐ  บุ้นเฮี้ยน โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
318 เด็กชายวีร์  มาลานนท์ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
319 เด็กหญิงชลิภา  เขมวัฒน์เดชา โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
320 เด็กหญิงพลอยชมพู  นาอ้น โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
321 เด็กชายขจรพัฒน์  กงล้อม โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
322 เด็กหญิงจิดาภา  เกียรติกุล โรงเรียนอนุบาลระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
323 เด็กหญิงอรนลิน  ไชยบัวรินทร์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ป.4 คณิตประถม
324 เด็กหญิงธนัชชา  ยาดี โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ป.4 คณิตประถม
325 เด็กหญิงยลรดี  บุญเคหา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ป.6 คณิตประถม
326 เด็กหญิงณัทรีภัทร์  วัฒนประดิษฐ์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ป.6 คณิตประถม
327 เด็กชายณัฐภูมินทร์  คอนหน่าย โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ป.6 คณิตประถม
328 เด็กชายนนทพันธ์  จำเนียรทรัพย์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
329 นางสาวอินทิรา  นาชัยเวช โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
330 เด็กหญิงเกวลิน  วงศ์น้อย โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
331 นางสาวนวลทิพย์  อังกุลดี โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
332 เด็กหญิงมัทนา  สารารักษ์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
333 นายประจักษ์  โต๊ะงาม โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
334 เด็กชายวรฤทธิ์  สดรัมย์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
335 เด็กชายสิทธิศักดิ์  พรรณมณีลักษณ์ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง8 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
336 เด็กหญิงธนพร  วงค์คำดี โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.5 คณิตประถม
337 เด็กหญิงภัสราวรรณ  ทะลิทอง โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.5 คณิตประถม
338 เด็กหญิงกชกร  คุ้มวงศ์นาม โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.5 คณิตประถม
339 เด็กหญิงกนกรดา  ป้องมีคำ โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.5 คณิตประถม
340 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พงษ์ภักดีสกุล โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
341 เด็กหญิงซาซ่า  พงศ์ศรีอัศวิน โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
342 เด็กหญิงกัญยานัฐ  รัตตานนท์ โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
343 เด็กชายดนัยพัชร  รัตนเรืองศรี โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
344 เด็กหญิงเบญญาภา  ภาษาชีวะ โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
345 เด็กชายกิตติกวิน  หนูเอียด โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.4 วิทย์ประถม
346 เด็กชายสิรธีร์  สุนทรภูติวงศ์ โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
347 เด็กชายณัฐภัทร  ทัศดร โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.5 วิทย์ประถม
348 เด็กหญิงณัฐมน  พุทธรักษา โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
349 เด็กหญิงสุพัสสรา  สินไพบูลย์ โรงเรียนกวงฮั้ว 1 ป.6 วิทย์ประถม
350 เด็กชายจิตรภาณุ  วิวัฒน์รัตนศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
351 เด็กหญิงรักษ์ษิฏา  งามสม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
352 เด็กหญิงอรกช  กล่อมกมล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
353 เด็กชายพลกฤต  จูไต๋ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
354 เด็กหญิงจิรัชญา  ธรรมสุรักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
355 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทำทัน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
356 เด็กหญิงวสุทณัฏฐ์  สุพรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
357 เด็กหญิงธัณณพัทธ์  นิติธรรมานุกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
358 เด็กหญิงณัฏฐวรรณ  รองเดช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
359 เด็กชายวีราทร  นาถหิรัญวนิช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
360 เด็กชายสิปปกร  ซุ่นแต้ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
361 เด็กหญิงปรีชญาน์  กองทุ่งมน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
362 เด็กหญิงสิริญาดา  หมื่นจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
363 เด็กหญิงชาลิสา  ตั้งศิลวัฒนกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
364 เด็กหญิงพริ้มแพรวา  วงษ์อินทร์จันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
365 เด็กชายภูมิรพี  พวงดอกไม้ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
366 เด็กชายชยานนท์  สลีแดง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
367 เด็กหญิงจาริญดา  กัญจนประชานาถ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
368 เด็กหญิงณัฐญา  พลเสน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
369 เด็กชายธิติวุฒิ  ศรีวะสุทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
370 เด็กหญิงอาทิยา  นาคปัญญา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
371 เด็กชายปัญญพัฒน์  หลวงมูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
372 เด็กชายโยธิน  โล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
373 เด็กชายปัญญา  ตระกูลวิเชียร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
374 เด็กหญิงณัชลักษณ์  ฉัตรสถานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
375 เด็กชายรพีพงศ์  ศรีรักยิ้ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
376 เด็กหญิงภธิรา  เสรีนิธิกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
377 เด็กหญิงณัฐกฤตา  กลิั่นสุธน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
378 เด็กหญิงพาขวัญ  มุ่งสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
379 เด็กหญิงณัฐญา  กิจกุศลทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
380 เด็กชายปัณณวิชญ์  รูปโอ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
381 เด็กชายอัครชัย  มาท้วม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
382 เด็กชายธนาภัทร  ศรีปธุมานุรักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
383 เด็กชายพชรเดช  นามสีฐาน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
384 เด็กหญิงจุฑามณี  สระภูมิ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
385 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  ชนาทิตวราเสฏฐ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
386 เด็กชายขชม  วิจิตรกำเหนิดกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
387 เด็กชายอินทัช  เหลืองวรารัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
388 เด็กชายบุริมสิทธิ  แก้วสมุทร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
389 เด็กชายวริทธิ์ธร  ศักดิ์สัจจา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
390 เด็กหญิงอัจจิมา  ศรีมาตย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
391 เด็กชายเสกฐวุฒิ  รักษาวงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
392 เด็กชายเตชสิทธิ์  สุชาติสุนทร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
393 เด็กชายสุนิรุตต์  ภาวงศ์กาฬสินธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
394 เด็กชายพุฒิธร  เพ็ชรเอี่ยม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
395 เด็กหญิงดาวศรัทธา  ต้นสี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
396 เด็กหญิงมินท์ฐิตา  บวรอนันตโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
397 เด็กชายศุภกร  เกิดท้วม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
398 เด็กหญิงแพรรุ้ง  ทำมารุ่งเรือง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
399 เด็กชายวุฒิภัทร  ประสพชิงชนะ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
400 เด็กชายธาวิน  อยู่แจ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
401 เด็กหญิงนันท์นภัส  ศักดิ์สัจจา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
402 เด็กชายธนภัทร  งามเสงี่ยม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
403 เด็กหญิงพัสวี  อร่ามเรืองกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
404 เด็กหญิงพรชนก  ขวัญวิเชียร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
405 เด็กชายมัยธัช  ขุนทิพย์บุญยัง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
406 เด็กชายพาทิศ  คงเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
407 เด็กชายจิรพัทธ์  เอกอัครานุสรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
408 เด็กหญิงญาณิศา  เอี่ยมวรนิรันดร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
409 เด็กชายกิตตินันท์  วรพิทย์พงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
410 เด็กชายอัครภณ  ฉิมวงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
411 เด็กหญิงปภาวี  อุษณีสวัสดิ์ชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
412 เด็กหญิงณปภัช  เครือเนตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
413 เด็กหญิงนพภ้สสร  ปานุ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
414 เด็กหญิงนภัสสรณ์  บวรอนันตโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
415 เด็กชายเพชรบุรินทร์  จันทะบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
416 เด็กชายธนภูมิ  สหหาญลือชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
417 เด็กหญิงภัทรวนันท์  ขาดรัมย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
418 เด็กชายณฐกรณ์  มหาวินิจฉัยมนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
419 เด็กหญิงปัญชญา  อบเชย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
420 เด็กชายพิสิษฐ์  โชติญาโณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
421 เด็กหญิงประภัสสร  พานไทย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
422 เด็กชายนฤเบศวร์  ผ่องสุข โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
423 เด็กหญิงสุพรรณิการ์  เครือมา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
424 เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  เอี่ยมสะอาด โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
425 เด็กหญิงสุณิชญา  เจริญชัยเดช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
426 เด็กหญิงพิริยาภรณ์  หิรัญวรโชค โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
427 เด็กหญิงศิโรวัลลิ์  จันทร์ยิ้ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
428 เด็กชายวรเมธ  แก้วคำรอด โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
429 เด็กชายกฤตภาส  แสงนวล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
430 เด็กหญิงแพรภัทรา  พูลลักษณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
431 เด็กหญิงเบญญาภา  นามประสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
432 เด็กหญิงอุ่นเรือน  เก่งรุ่งเรืองชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
433 เด็กหญิงกมร  โชคชัยนิพัทธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
434 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ไชยสร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
435 เด็กชายนนท์ปวิช  สมุทรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
436 เด็กหญิงอริยาภรณ์  ยศปิยะเสถียร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
437 เด็กหญิงณัฐปภัสร์  โสตถิกิจกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
438 เด็กชายศรัณย์ภัทร  หิรัญเพชรรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
439 เด็กชายธนบดี  เมืองแพน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
440 เด็กหญิงของขวัญ  ศรีบูโฮม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
441 เด็กหญิงณิช์ภิชญาญ์  เทพทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
442 เด็กหญิงชนิสรา  สุรพงศ์ประภา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
443 เด็กชายวีระสิทธิ  จันทณ์แสงศรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
444 เด็กชายจิรนิติ  โลติกร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
445 เด็กหญิงพิมพ์ลดา  กุลปิยรัฐกิตติ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
446 เด็กหญิงศุภิสรา  ทิพย์ทองดี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
447 เด็กชายสรวิชญ์  หิรัญเพชรรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
448 เด็กชายนนท์ธนัชถ์  ทำมารุ่งเรือง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
449 เด็กหญิงปสุตา  ทองทวีทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
450 เด็กชายสิทธวีร์  โชติสินปาละหิรัญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
451 เด็กชายปวริษ  แสงกล้า โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
452 เด็กหญิงนันทิชา  บุญอินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
453 เด็กชายปุณณวิชญ์  ตั้งกลชาญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
454 เด็กชายปิยาวัชร์  ถนอมเกียรติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
455 เด็กหญิงภิรษา  ถิระธนาโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
456 เด็กหญิงขวัญชนก  ปินทา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
457 เด็กหญิงพิฐชญาณ์  เลิศฉัตรธำรงรัฐ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
458 เด็กชายกรก์  เฟื่องฟู โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
459 เด็กชายธนภูมิ  วิทยาปัญญานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
460 เด็กชายกิตติกวินท์  บุญตา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
461 เด็กชายกรมิษฐ์  ตันติพันธุ์ไชย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
462 เด็กหญิงธนิสร  เจริญจิระนันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
463 เด็กชายพงศกร  จึงรุ่งเรืองรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
464 เด็กหญิงรักษิตา  กานวล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
465 เด็กชายณัฐกรณ์  หอมฟุ้ง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
466 เด็กหญิงรวิสรา  เต็มปีติกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
467 เด็กชายอินทัช  เนาว์รัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
468 เด็กชายจิรัฏฐ์  พิทักษ์ดำรงค์วงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
469 เด็กชายวฤนทร์  สิงหเสนี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
470 เด็กชายกฤติ  รัตนพันธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
471 เด็กหญิงกัญญ์โฉม  เลาหศักดิ์ประสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
472 เด็กชายธมกร  หล่อยดา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
473 เด็กหญิงปันฑิตา  ปะสิงชอบ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
474 เด็กหญิงปพิชญา  มหมาศ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
475 เด็กหญิงวริศรา  เกษตรภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
476 เด็กชายธนภัทร  สิงห์ทวีศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
477 เด็กหญิงกานต์สินี  เชื้ออินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
478 เด็กหญิงณัฐชญา  เหล่าหิรัญชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
479 เด็กหญิงธนิดา  ไกรสุวรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
480 เด็กหญิงปณิฎฐา  ตั้งไพบูลย์วณิช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
481 เด็กหญิงสมิตา  กุณามา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
482 เด็กหญิงปุณยาพร  รุณทิวา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
483 เด็กชายพชรกฤต  ธนะศรีสืบวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
484 เด็กชายจิรวัฒน์  แสงหิรัญรัตนา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
485 เด็กชายธีภพ  สีขาว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
486 เด็กหญิงพรรณรมณ  ตรัยรัตน์อภิวัน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
487 เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีวิไลฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
488 เด็กชายพีระ  กิจสมุทร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
489 เด็กหญิงอันดา  มิตรมากร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
490 เด็กหญิงชลันธร  ศรีวัฒนะโชติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
491 เด็กชายสุวรัตน์  สายจันยนต์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
492 เด็กหญิงพิชชาภรณ์  ทุมมา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
493 เด็กชายวสุพรหม  พรมบุตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
494 เด็กชายปัญณวิชญ์  กอบตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
495 เด็กชายพันธ์ภูมิ  เกียล่น โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
496 เด็กชายธัญกิจ  วงษ์ศรีแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
497 เด็กชายสิรวิทย์  ศรีรักยิ้ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
498 เด็กหญิงวนัสนันท์  เลี่ยวบุ้นกิม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
499 เด็กชายสิปปภาส  มัจฉา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
500 เด็กชายอิทธิวัฒน์  เตโชวงศ์สกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
501 เด็กชายณภัทร  พสุวณิชย์ประสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
502 เด็กหญิงปณิตา  คำก่ำ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
503 เด็กชายณัฐนันท์  สิงห์ทวีศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
504 เด็กชายปิติพัฒน์  สุขเกษม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
505 เด็กชายพีรดนย์  มะโนตัน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
506 เด็กหญิงแก้วกันติยา  ทับทิมพรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
507 เด็กชายภีษมะ  โป๊ะบุญชื่น โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
508 เด็กชายกานต์ธรรม  พึ่งธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
509 เด็กหญิงศิวาพร  ศิริวัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
510 เด็กชายธนิตศักดิ์  สิทธิพรไพศาล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
511 เด็กชายเปรมอนันต์  วิจารณาญาณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
512 เด็กหญิงราตรี  เยือกเย็น โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
513 เด็กหญิงธนพรรณ  ทรงไพบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
514 เด็กชายรวิพล  มั่นเมือง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
515 นายณรงค์ศักดิ์  บุญวุฒิ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
516 นายภณ  วาณิชยชลกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
517 เด็กชายนิธิกร  หีบทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
518 เด็กหญิงกชพรรณ  อภิสิทธิ์พงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
519 เด็กชายพบธรรม  เคลียพวงทิพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
520 เด็กหญิงธัญทรัพย์  ผาสุกสกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
521 เด็กชายธนภัทร  พัชนี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
522 เด็กชายธีรวัฒน์  วงษ์เสงี่ยม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
523 เด็กหญิงรมิดา  แก้ววิชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
524 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  ทองพิทักษ์วงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
525 เด็กหญิงชลลดา  โพธิ์วงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
526 เด็กชายศิลปิน  พรหมจรรย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
527 เด็กหญิงธีริศรา  สาทิสรัตนโสภิต โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
528 เด็กชายพศิน  ศิริบุญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
529 เด็กหญิงชญาพรรธน์  เศวตศิริกาญจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
530 เด็กหญิงกัญญาพัชร  ดิษสงวน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
531 เด็กชายพรรษชนม์  พงษ์ศิริรัชกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
532 เด็กหญิงวรินธร  รากทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
533 เด็กชายร่มธรรม  สุทธิชม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
534 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เคนทวาย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
535 เด็กหญิงปาณิสรา  กุลศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
536 เด็กหญิงฟ้าใส  แก่นพุทรา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
537 เด็กชายณัทเดช  มิตรทองตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
538 เด็กชายธิติวุฒิ  โพธิ์แก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
539 เด็กหญิงนันทิชา  ไชยมุนินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
540 เด็กชายวงศธร  ธนัญชัยวัฒนา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
541 เด็กชายพชร  ตรีเพ็ชร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
542 เด็กหญิงอภิชญา  ต่อกิจการเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
543 เด็กหญิงเบญญ์ศศิภา  คำพิลา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
544 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  สระทองเขียว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
545 เด็กชายธนวัฒน์  มะโนเกี่ยง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
546 เด็กชายณัฐภูมิ  เอ็งสุวรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
547 เด็กหญิงอภิรมล  นาทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
548 เด็กชายธนัช  สงวนงาม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
549 เด็กหญิงจิณณพัต  ใจภูมิ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
550 เด็กหญิงธนภรณ์  งามเสงี่ยม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
551 เด็กหญิงพิรญาณ์  พูลพิพัฒน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
552 เด็กชายพีรดนย์  ศรัทยาศัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
553 เด็กหญิงอรปรียา  จันทนา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
554 เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญชื่อน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
555 เด็กหญิงภัณฑิรา  ขาวสบาย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
556 เด็กหญิงกัญญาวีร์  พงษ์เวษ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
557 เด็กหญิงพิมพ์พิศา  วุ่นสะยุคะ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
558 เด็กหญิงณัฐกุล  ยิุกสังข์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
559 เด็กหญิงพรปวีณ์  โสภณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
560 เด็กหญิงพิชญา  สุขสถาน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
561 เด็กหญิงนันท์นภัส  ขุนวิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
562 เด็กชายศุภจิตต์  จันทมูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
563 เด็กหญิงชนิสรา  จินาไหม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
564 นางสาวโชติกา  ยศพนธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
565 เด็กหญิงภาวินี  คำภิระแปง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
566 เด็กหญิงศศิภัทร  สมคะเน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
567 เด็กชายภควัต  พุ่มพวง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
568 นายสรวิชญ์  ตนพิทักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
569 เด็กหญิงลภัสรดา  รองเดช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
570 เด็กหญิงศิริประภา  แสนท้าว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
571 เด็กหญิงพัตรพิมล  โสมะเกษตริน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
572 เด็กหญิงศรัณรัตน์  แอ่นตอย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
573 เด็กชายวรดา  ผลอ้อ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
574 เด็กชายวิริทธิ์พล  รอดเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
575 เด็กชายถิรวัฒน์  สังข์ตรีเศียร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
576 เด็กชายณฐกร  ขาวใหญ่ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
577 เด็กหญิงสุทธิดา  จำรัสพยุงพงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
578 เด็กชายพลภัทร  สมคะเน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
579 เด็กหญิงชิตชนก  อรุณฤกษ์ภวิล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
580 เด็กหญิงสุทธิดา  แซ๋โกว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
581 เด็กหญิงณัชชา  ศรีเหรา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
582 เด็กหญิงธนัชชา  จำรัสกิตติวัลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
583 เด็กหญิงจณิสตา  อร่ามเรืองกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
584 เด็กชายกันตินันท์  ผ่องไพศาลเสรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
585 เด็กหญิงธัญ  ทองนุ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
586 เด็กชายปารัช  วรีฤิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
587 เด็กหญิงณัฐชยา  สุวรรณรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
588 เด็กหญิงณัฐณิชา  วิวัฒน์รัตนศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
589 เด็กหญิงณิชากร  พิณพยุงพงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
590 เด็กชายพสุเทพ  เงินกระโทก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
591 เด็กหญิงปภาวรินท์  นันดา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
592 เด็กหญิงณิชา  กอบเกียรติกวิน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
593 เด็กหญิงนันท์นภัส  อรุณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
594 เด็กชายชินกฤษฏ์  พฤกษาชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
595 เด็กหญิงอภิสรา  บุญบำรุงชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
596 เด็กหญิงภูษณิศา  เอี่ยมวรนิรันดร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
597 เด็กหญิงณัฐิตา  ราชแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
598 เด็กหญิงนันท์นภัส  พงศ์สุทธินันท์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
599 เด็กหญิงปพิชญา  ศรีสุทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
600 เด็กหญิงขวัญจิรา  จึ่งรุ่งเรืองรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
601 เด็กหญิงสุกฤตา  กฤษณา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
602 เด็กชายรุจจิรา  นิลโพธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
603 เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ทุมอาริยะ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
604 เด็กหญิงณัฐพร  ถิ่นสูงเนิน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
605 เด็กชายวรภัทร  ชัยโรจน์วงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
606 เด็กชายพีรณัฐ  พลีขันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
607 เด็กหญิงณัฐพิมล  โฉมนรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
608 เด็กหญิงสิรีธร  ชาติพล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
609 เด็กชายศุภวิชญ์  กิตติ์ธนารุจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
610 เด็กหญิงวลัญชลี  เชี่ยวสมุทร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
611 เด็กชายรัชภูมิ  เงางาม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
612 เด็กหญิงมิตรารีย์  ด้ายรินรัมย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
613 เด็กหญิงนัทธมน  เพ็งรุ่ง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
614 เด็กหญิงปวริศา  แสงกล้า โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
615 เด็กหญิงอุรัสยา  หอมหวล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
616 เด็กชายมิตรภาพ  แก้วคำ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
617 เด็กชายธนภัทร  เอ็งสุวรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
618 เด็กชายรันชวิชภายุต  บุบผาชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
619 เด็กชายวชิรวิทย์  พูลสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
620 เด็กหญิงพรสวรรค์  วุฒิ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
621 เด็กหญิงอภิสรา  ขำเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
622 เด็กหญิงณัฐกฤตา  ยั่งยืน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
623 เด็กชายเพ็ญกฤษณ์  ปั้นเหน่งเพ็ชร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
624 เด็กหญิงภัทรธิดา  กิริยางาม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
625 เด็กหญิงสโรชา  ระวิโรจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
626 เด็กชายศรัณญพงศ์  ไพรวงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
627 เด็กชายฐปนนท์  พวงช้อย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
628 เด็กชายกฤษณัฐวัฒน์  สังขโบสถ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
629 เด็กชายนัธทวัฒน์  เมฆมณฑล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
630 เด็กหญิงพิชชานันท์  กระเวนกิจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
631 เด็กชายณัฐภัทร  ใจซื่อสมบูรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
632 เด็กหญิงนัฏฐกาญจน์  โสภีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
633 เด็กหญิงปภัศรา  พิมสาร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
634 เด็กหญิงเขมจิรา  ศรีชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
635 เด็กชายปุณณวิช  กอบตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
636 เด็กหญิงแพรวา  ยงยุทธ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
637 เด็กชายธนดนย์  โรจน์ดำรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
638 เด็กหญิงชัชชญา  แก้ววิเชียร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
639 เด็กหญิงสายวรีย์  แสวงสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
640 เด็กชายปัถย์  ปัญญาเทพ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
641 เด็กหญิงปทิตตา  ลังกาพินธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
642 เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  แซ่เตียว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
643 เด็กหญิงกัลย์รวี  เพ็ชรฉกรรจ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
644 เด็กหญิงตมิสา  มีณรงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
645 เด็กชายณฐพงศ์  ขันโท โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
646 เด็กชายอัครเทพ  คงคล้าย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
647 เด็กชายปลื้มปิติ  ถนอมญาติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
648 เด็กหญิงณัฐชุตา  ปราบศัตรู โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
649 เด็กหญิงปุณยนุช  คงสาคร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
650 เด็กชายศุภกฤฏ  ชาวเนิน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
651 เด็กหญิงณฐมน  โอมี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
652 เด็กชายณภัทร  ศุภฤกษ์สกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
653 เด็กชายทิวัตถ์  เพชรแดง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
654 เด็กหญิงชนาภัทร  พานทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
655 เด็กชายพงศธร  มหาวงศ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
656 เด็กชายวรนณ  มีทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
657 เด็กชายศุภเสก  วาศวิท โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
658 เด็กชายแทนคุณ  เศรษฐประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
659 เด็กชายอนันตสิทธิ์  ตั๋นเต็ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
660 เด็กชายธนกฤต  บุตรพรม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
661 เด็กชายฐนกร  แก้วใจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
662 เด็กหญิงโชติกา  ภูมิสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
663 เด็กชายเฑียรธาดา  เครือวัลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
664 เด็กหญิงพรรษชล  อินต๊ะนางแล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
665 เด็กชายพุฒิสิทธิ์  พงศกรพฤฒิกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
666 เด็กหญิงภัทรปภา  ชัยทัดดำรงกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
667 เด็กหญิงธมลวรรณ  กาดนอก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
668 เด็กชายพีรณัฐ  บุญเหลือ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
669 เด็กชายสิรวิชญ์  เหล็กเพ็ชร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
670 เด็กชายศุภกร  ทิพประมวล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
671 เด็กชายมินซอ  คิม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
672 เด็กหญิงณภัทร  แก้ววิเชียร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
673 เด็กหญิงพิมพ็ดาว  เชียงอุทัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
674 เด็กหญิงพิมพ์ดาว  เชียงอุทัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
675 เด็กหญิงปัณณพร  คิ้วสถาพร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
676 เด็กหญิงวงศ์วรัณ  ตรีสุคนธ์ภูษา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
677 เด็กหญิงชนิกานต์  ศรีสารากร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
678 เด็กหญิงณัฎฐ์วนัน  เวหนรัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
679 เด็กหญิงอภิชญา  ต่อโชติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
680 เด็กหญิงภัทร์นรินท์  เจริญศรีสุข โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
681 เด็กหญิงพิมพ์นารา  เลิศเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
682 เด็กหญิงอภิชยา  พูลศิริ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
683 เด็กชายจิรธนิน  ชาติสุวรรณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
684 เด็กหญิงพิณนภา  พรมัญชุสา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
685 เด็กหญิงชนัญชิตา  กะทิศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
686 เด็กชายอัครพัชร์  ยุทธสุขประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
687 เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  อักษร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
688 เด็กหญิงชญานิษฐ์  วิริยโสภาภาค โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
689 เด็กชายชยานนท์  ปัญทา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
690 เด็กหญิงอริสรา  โพระนก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
691 เด็กชายอชิระ  อนังคณกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
692 เด็กชายนรภัทร  โชติปรีตากุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
693 เด็กชายภูธน  วิวัฒน์วานิช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
694 เด็กชายธนกร  น้ำจันทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
695 เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขกระจ่าง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
696 เด็กหญิงปทิตตา  เบียดนอก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
697 เด็กชายณัฏฐกิตติ์  ลำใย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
698 เด็กชายคณพศ  เวหาประเสริฐศักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
699 เด็กหญิงกมลชนก  กลั่นภักดี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
700 เด็กชายพิจักษณ์  เฮงสมบูรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
701 เด็กหญิงวิชญาดา  ณรงค์ชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
702 เด็กชายธนวินท์  แสงพงษ์พิทยา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
703 เด็กชายรพีภัทร  ดำน้อย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
704 เด็กชายกฤตณพงศ์  สายปราชญ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
705 เด็กหญิงณัญฐิพรพรร  มั่นเมือง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
706 เด็กชายชญานนท์  กฤษณา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
707 เด็กชายวิชญ์ภาส  สุดวิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
708 เด็กชายชยุต  รัตนพันธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
709 เด็กหญิงสุฑาศิณี  อ่อนนิ่ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
710 เด็กหญิงพัชญ์สินี  ยิ้มสรวล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
711 เด็กชายป้องภูมิ  กันหานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
712 เด็กหญิงณัฐชยา  ไชยอุป โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
713 เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บุญเสรฐ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
714 เด็กชายพงศ์ภัค  รักษาธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
715 เด็กหญิงภูริตา  แซ่ตั๊ง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
716 เด็กหญิงปรายรุ้ง  ชาครนิพิท โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
717 เด็กหญิงปุญญิสา  กันภัยเพื่อน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
718 เด็กชายชฎายุ  พรหมกัลป์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
719 เด็กหญิงอภิญญา  นุตมากุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
720 เด็กหญิงชนกานต์  ศรีสุข โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
721 เด็กหญิงมัญชุสา  อุดมศิลป์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
722 เด็กหญิงไอลดา  แสงเปล่า โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
723 เด็กชายนฤดล  สมุทรล้อม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
724 เด็กหญิงณัฐณิชา  รักษาสัตย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
725 เด็กชายพงษ์  ทู จอ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
726 เด็กชายปัณณธร  ปันทะโชติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
727 เด็กชายปวริศร์  แพรศรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
728 เด็กชายวรพล  ตรีเพ็ชร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
729 เด็กหญิงธีรดา  ศรียันต์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
730 เด็กหญิงขวัญแก้ว  ไม้คัดพันธุ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
731 เด็กชายจารุวัตร  ศรเจียงคำ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
732 เด็กหญิงศศิชา  ชูเชิด โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
733 เด็กชายกิตติธัช  ปิ่นทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
734 เด็กหญิงมทิรา  สกุลวงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
735 เด็กชายณฐกฤษณ์  มหาวินิจฉัยมนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
736 เด็กชายวรภพ  แก้วทันคำ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
737 เด็กชายชญานนท์  จิตต์ทรัพย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
738 เด็กชายจิรัฏฐ์  ธรรมลีลากุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
739 เด็กชายศุภวิชญ์  อินทรพิมพ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
740 เด็กชายณัญธิพัฒน์  มั่นเมือง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
741 เด็กหญิงณัฐนันท์  เซียวพิบูลย์กิจ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
742 เด็กชายอชิระ  นิตินัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
743 เด็กชายชนาธิป  สวัสดิ์รัตน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
744 เด็กหญิงลภัสรดา  ละมัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
745 เด็กชายธนกฤต  พนมสมบูรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
746 เด็กหญิงแพรวไพริน  จันทร์สอน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
747 เด็กชายธีรพงษ์  รัตนวิจิตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
748 เด็กชายธนกฤต  สุโนภักดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
749 เด็กหญิงชัญญานุช  ตันติกิตติไพบูลย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
750 เด็กหญิงธัญรดา  สีขาว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
751 เด็กหญิงชนม์ชนก  พิทักษ์ลิ้มตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
752 เด็กชายธนภัทร  สิงห์ชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
753 เด็กหญิงชญานิน  ทองโอ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
754 เด็กหญิงสิริรัช  อินพหล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
755 เด็กหญิงไอยวรินทร์  วงศ์สมนึก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
756 เด็กหญิงชนาภา  โสภาปุ๊ด โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
757 เด็กหญิงอริสรา  ผลาผล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
758 เด็กชายกรวิชญ์  คชรินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
759 เด็กหญิงปริยากร  แก้วเกิด โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
760 เด็กหญิงจันทร์จิรา  มิตรมากร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
761 เด็กชายพีรบูรณ์  โพธิ์ทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
762 เด็กหญิงทรรศวรรณ  ตุ่มแก้ว โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
763 เด็กหญิงวิภัทรา  ปัญญาเสน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
764 เด็กหญิงรมิตา  ศรีวิเชียร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
765 เด็กหญิงสุรดา  ปรารมย์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
766 เด็กหญิงพรปวีณ์  บัวอินทร์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
767 เด็กหญิงกวิตา  แสงวิมล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
768 เด็กหญิงภัทรวีร์  วงศ์ศิริประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
769 เด็กชายชนกชนม์  เสถียรเขตต์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
770 เด็กหญิงชนเนษฏ์  แก้ววิริยะกิจกูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
771 เด็กหญิงพิงค์นภัสสร  สุทธิพงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
772 เด็กชายรัชพล  เทวิน โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
773 เด็กชายภากรเกียรติ  หวังเกิดเกียรติ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
774 เด็กชายคชาชาญ  สาคนพานิช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
775 เด็กชายสิริมงคล  สุขาล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
776 เด็กชายปุณณวัท  ลาดปาละ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
777 เด็กชายปรนิ  เสนวงษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
778 เด็กชายตฤณกร  ดวงแก้วงาม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
779 เด็กชายทาเคชิ  คัตซูโมโต โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
780 เด็กชายแทนธาร  นวลฉาย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
781 เด็กชายกษิดิศ  พันธุ์แพร่หลาย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
782 เด็กชายกิตติ์วริศ  ลวะฤทธิ์บุตร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
783 เด็กชายธีระพัฒน์  นามประสิทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
784 เด็กชายวชิรวิทย์  พรมอารักษ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
785 เด็กชายกรัณย์  เร่งประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
786 เด็กหญิงแพรวตา  เทพศิลปวิสุทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
787 เด็กหญิงสรินธี  ศรินนภากร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
788 เด็กหญิงวีรินทร์  มะเมียเมือง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
789 เด็กหญิงลภัสรดา  กุระกนก โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
790 เด็กชายรังสิมันตุ์  ยุทธ์ธนประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
791 เด็กหญิงเปรมฤดี  ใยกล้า โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
792 เด็กชายณพงศ์กรณ์  จันทร์เรือง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
793 เด็กหญิงพีรดา  แสนสบาย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
794 เด็กชายจิรัฏฐ์  ช่างไม้ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
795 เด็กหญิงกันธิชา  พลหมอ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
796 เด็กชายศุภกร  อุ้ยกิ้ม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
797 เด็กชายนิปุณ  อำพันทอง โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
798 เด็กชายแทนไทย  บุญธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
799 เด็กชายธนันชัย  มหิศยา โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
800 เด็กชายพสุธร  พัวโพธิ์เจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
801 เด็กหญิงนันท์นภัส  พุ่มนวล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
802 เด็กชายสิรพันธ์  โอภาสประภากร โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
803 เด็กหญิงนภัสสร  จามจุรี โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
804 เด็กหญิงฐิตาภา  ฉายตระกูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
805 เด็กชายธนกฤต  ล่องดุริยางค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
806 เด็กชายณัฐพงษ์  รามนุช โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
807 เด็กชายชาญชัย  เก่งรุ่งเรืองชัย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
808 เด็กหญิงสรัล  อุทธังกาศ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
809 เด็กชายชุติเทพ  เด่นวุฒิวรกาญจน์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
810 เด็กชายสิชณัช  ยิ่งเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
811 เด็กหญิงณัฏฐนิชา  สุขเจริญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
812 เด็กหญิงณัฐชา  ลิ้มพจนานนท์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
813 เด็กชายสหรัฐ  งดงาม โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
814 เด็กชายพชรชัย  เทพาพรสุวรรณ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
815 เด็กหญิงภัทรณกัญ  มโนถิรกุล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
816 เด็กหญิงธนธรณ์  วงศ์โภคิณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
817 เด็กชายณัฐนนท์  หล้ามูล โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
818 เด็กชายณัฐดนัย  พิศาลชัยยงค์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
819 เด็กหญิงธฤวรรณ  แสงศิวะฤทธิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
820 เด็กหญิงสิราวรรณ  ปล้องไหม โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
821 เด็กหญิงเปรมยุลักษณ์  ศิริพจน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
822 เด็กหญิงพลอยชมพู  สินสมบัติทวีสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
823 เด็กหญิงกุลนิดา  สุขสมพืช โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
824 เด็กหญิงพัชฐกัญญ์  กฤติทองอนันต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
825 เด็กหญิงตรีรัตน์  ทองโปร่ง โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
826 เด็กหญิงณัชชา  จิรายุวานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
827 เด็กหญิงสรัลชนา  เจริญผล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
828 เด็กหญิงกันติชา  บำรุงสาลี โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
829 เด็กหญิงณิชาธร  สิงห์ชัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
830 เด็กหญิงญาณิศา  สุดยอดสุข โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
831 เด็กหญิงจินห์จุฑา  ตรีเดช โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
832 เด็กหญิงวีรภัทรา  พรมฮวด โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
833 เด็กหญิงนภัสวรรณ  ต้นกล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
834 เด็กหญิงสุชัญญา  สีดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
835 เด็กหญิงภัฑรารยะพรณ์  วิเชียรล้ำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
836 เด็กหญิงภีรดา  สัตอาชากุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
837 เด็กหญิงชัชชญา  พรประเสริฐทิพย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
838 เด็กหญิงกานต์จินดา  ศักดิ์พิสุทธิพงศ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
839 เด็กหญิงวิชญาต  ไชยศิลป์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
840 เด็กหญิงภัสริตา  แสวงผล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
841 เด็กหญิงปวีรยา  ธรรมนุวัฒน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
842 เด็กหญิงศิรประภา  สมานวงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
843 เด็กหญิงดิฐวรรณ  วงศ์พิมพ์รัศมี โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
844 เด็กหญิงศิรประภา  อ่อนสองชั้น โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
845 เด็กหญิงณัฐณิชา  เรือนปัญจะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
846 เด็กหญิงวิรัญดา  กระจ่างโพธิ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
847 เด็กหญิงชิดชนก  เทียมราช โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
848 เด็กหญิงวิภาพร  พรฉิม โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
849 เด็กหญิงวนัชพร  จำปาแดง โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
850 เด็กหญิงชนิตา  ทองแอม โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
851 เด็กหญิงสุพิชฌา  แจ้งหิรัญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
852 เด็กหญิงอมลรดา  ลดเลี้ยว โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
853 เด็กหญิงรมินดา  ศรีป่า โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
854 เด็กหญิงเณรัญญา  ยิ้มศิริวัฒนะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
855 เด็กหญิงสาริศา  ระดารงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
856 เด็กหญิงณิชาภัทร  สุขเกษม โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
857 เด็กหญิงบุญญราศี  ดีประชา โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
858 เด็กหญิงศิริวรรณ  ติยะศิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
859 เด็กหญิงชนิสดา  ดวงศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
860 เด็กหญิงณัฐณิชา  มีชื่อ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
861 เด็กหญิงจิรัชญา  รันสันเทียะ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
862 นางสาวจิรศิริ  ดีแฮ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
863 นางสาวณิชกานต์  ลิ้มศิริ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
864 เด็กหญิงนวพร  รอดรู้ผิด โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
865 นางสาวชนิสรา  จอนสมจิตต์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
866 เด็กหญิงนิภาพรรณ  ปล้องทัพไทย โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
867 นางสาววรรณพรรธน์  พนมสมบูรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
868 เด็กหญิงพิมพ์นภัส  กัณฑะวงษ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
869 นางสาววชิรญาณ์  มูลศร โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
870 เด็กหญิงณัฐวิภา  เอ็นดูราษฎร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
871 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อริยะนิธินนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
872 เด็กหญิงปวรา  ยะเชียงคำ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
873 เด็กหญิงศศิกมล  เอี้ยวชัยพิชิตกุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
874 เด็กหญิงศุภกัญญา  บุญหนู โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
875 เด็กหญิงปีมพรรษ  ประสิทธิ์แพทย์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
876 เด็กหญิงจารุวัทน์  ไพจิตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
877 เด็กหญิงเฉลิมรัตน์  สุขเจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
878 เด็กหญิงณพิชญา  ธรรมรัตน์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
879 เด็กหญิงเปรมมิกา  พังยา โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
880 เด็กหญิงขวัญศุลี  นาคแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
881 เด็กหญิงธนิดา  ยาเวสช์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
882 เด็กหญิงจิรภิญญา  วิลัยเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
883 เด็กหญิงนรีธร  คิ้วงาม โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
884 เด็กหญิงชัญญานุช  วุฒิสมบูรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
885 เด็กหญิงพิรัญญา  ชินะประยูร โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
886 เด็กหญิงธนวรรณ  นาควชิรตระกูล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
887 เด็กหญิงจีรัชญ์  ภูเรืองเดช โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
888 เด็กหญิงกชกร  ชูจันทร์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
889 เด็กหญิงภัณฑิลา  หนูยงค์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
890 เด็กหญิงณฐพร  ทองเหลือง โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
891 เด็กหญิงธิติรัตน์  มาประกอบ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
892 เด็กหญิงกรชนก  แน่นอุดร โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
893 เด็กหญิงภัคจิรา  อึ๊งบำรุงพันธุ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
894 เด็กหญิงปิยพัชญ์  ตรีเนตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
895 เด็กหญิงปรียาภัทร  คำทุม โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
896 เด็กหญิงจิระณัฐ  จิตติชานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
897 เด็กหญิงธัญชนก  ยะปัญญา โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
898 เด็กหญิงภคพร  บัวศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
899 เด็กหญิงปุณณภา  เลิศเรือนแก้ว โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
900 เด็กหญิงสิรีธร  พูลศรี โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
901 เด็กหญิงวิรัลพัชร  ศรีโอฬาร์ โรงเรียนสองภาษาระยอง 1 ป.6 คณิต ม.ต้น
902 เด็กหญิงธิติวรดา  ไพศาล โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
903 เด็กชายสธรรดร  ขันธ์คู่ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
904 เด็กหญิงปุญญิศา  พุดปา โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
905 เด็กหญิงภัทรธิดา  วงศ์เกิด โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
906 เด็กหญิงนิรัชพร  พ่วงพงษ์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
907 เด็กหญิงญาสุธาดา  ภู่ห้อย โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
908 เด็กชายนันท์พิพัฒน์  เชื้อชาร โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
909 เด็กหญิงญาสิตา  ภู่ห้อย โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
910 เด็กหญิงกุลธิดา  สนทอง โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
911 เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีอรรคพรหม โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
912 เด็กหญิงสุจิรา  วรชินา โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
913 เด็กหญิงกุลประภัสสร์  ศึกษา โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
914 เด็กหญิงชนินาถ  แก่นที โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
915 เด็กหญิงอาภัสรา  หนูทอง โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
916 เด็กหญิงชิดชนก  ขันทอง โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
917 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุญเกษร โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
918 เด็กหญิงพอขวัญ  แว่นพรหม โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
919 เด็กหญิงกิมิทา  สุทธารมณ์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
920 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  บุญเยี่ยม โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
921 เด็กชายนราวิชญ์  ผลานันทนิท โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
922 เด็กหญิงภรภัทร  กลิ่นสอน โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
923 เด็กชายวิริทธิ์พล  ชุมพล โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
924 เด็กชายสโรจน์  ธรรมสุทธาทิพย์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
925 เด็กหญิงประกายพฤกษ์  เชื้อวิเชียร โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
926 เด็กชายปัณณทัต  ยมจินดา โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
927 เด็กชายกันต์  จินันทุยา โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
928 เด็กหญิงสุพิชชา  ประกอบสุข โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
929 เด็กชายธนาคาร  บุญญาภา โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
930 เด็กชายณัฐรัฐ  สุตะโท โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 คณิตประถม
931 เด็กชายสุวรรณ  สุวรรณธาดา โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
932 เด็กหญิงวรรณวิสา  เพียรทอง โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
933 เด็กหญิงวรรพษา  กลิ่นเกษร โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
934 เด็กหญิงชนาพร  ศรอารีย์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
935 เด็กหญิงปัณณ์ติกานต์  เป้งไชยโม โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
936 เด็กหญิงกิติยากรณ์  เขตต์คีรี โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
937 เด็กหญิงนิตยเกศ  โพธิรัตน์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
938 เด็กหญิงโชษิตา  นรบุตร โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
939 เด็กหญิงกนกพิชญ์  ทีบิดา โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
940 เด็กชายสิรภพ  ธรรมถาวร โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
941 เด็กชายนันทิวัฒน์  คำเพ็ชร์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
942 เด็กชายสิรวิชญ์  เจริญจิตร โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
943 เด็กหญิงอรชพร  เอกอุดม โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
944 เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ภัทราดูลย์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
945 เด็กหญิงสวรส  สุดสุข โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
946 เด็กชายเจกิตาน์  นาคเทียม โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
947 เด็กหญิงพัชรพรรณ  ประกอบการ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
948 เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  นีลเซ่น โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
949 เด็กหญิงพนิตนาฏ  สุขวงค์ตานนท์ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
950 เด็กหญิงวาณิชา  ใจหาญ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
951 เด็กชายศุภณัฐ  อินทร์คีรี โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
952 เด็กชายภาคิน  แนวประเสริฐ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
953 เด็กหญิงพรนัชชา  รักชาติ โรงเรียนอารีย์วัฒนา 1 ป.6 วิทย์ประถม
954 เด็กชายกิตติธร  ไพสาลี โรงเรียนวัดหวายกรอง 1 ป.6 คณิตประถม
955 เด็กชายนภสินธุ์  ประทิน โรงเรียนวัดหวายกรอง 1 ป.6 คณิตประถม
956 เด็กชายสิทธิชัย  เครือเอี่ยม โรงเรียนวัดหวายกรอง 1 ป.6 คณิตประถม
957 เด็กชายกฤติภัฎ  มณีนิล โรงเรียนวัดหวายกรอง 1 ป.6 คณิตประถม
958 เด็กหญิงธิดารัตน์  ต๊ะติ๊บ โรงเรียนวัดหวายกรอง 1 ป.6 คณิตประถม
959 เด็กหญิงธิดารัตน์  ประทุมชาติ โรงเรียนวัดหวายกรอง 1 ป.6 คณิตประถม
960 เด็กหญิงจันทกานต์  ปะสิ่งชอบ โรงเรียนวัดหวายกรอง 1 ป.6 คณิตประถม
961 เด็กหญิงภูริเดช  คล้ายสุวรรณ โรงเรียนวัดหวายกรอง 1 ป.6 คณิตประถม
962 เด็กชายกมลภัทร  ศรีใส โรงเรียนวัดหวายกรอง 1 ป.6 คณิตประถม
963 เด็กชายสุวรรณภูมิ  มิ่นละม่อม โรงเรียนวัดหวายกรอง 1 ป.6 คณิตประถม
964 เด็กชายวรจักร  รอดเงิน โรงเรียนวัดหวายกรอง 1 ป.6 คณิตประถม
965 เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  มีสรรเสริญ โรงเรียนวัดหวายกรอง 1 ป.6 คณิตประถม
966 เด็กหญิงณัฐนิช  พิลา โรงเรียนวัดหวายกรอง 1 ป.6 คณิตประถม
967 เด็กหญิงพัชราภรณ์  ฤกษ์ดี โรงเรียนวัดหวายกรอง 1 ป.6 คณิตประถม
968 เด็กชายพิชญางกูร  ประจักจิต โรงเรียนวัดหวายกรอง 1 ป.6 คณิตประถม
969 เด็กหญิงมานิตา  บุญส่ง โรงเรียนวัดหวายกรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
970 เด็กหญิงวราชดา  ทิมเทียมเพชร โรงเรียนวัดหวายกรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
971 เด็กหญิงพลอยพรรณ  โชติวิชิต โรงเรียนวัดหวายกรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
972 เด็กชายศุภเสก  งามประเสริฐ โรงเรียนวัดหวายกรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
973 เด็กชายกฤษณ  อุทัยชิต โรงเรียนวัดหวายกรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
974 เด็กหญิงกัลยากร  ฆวีวงศ์ โรงเรียนวัดหวายกรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
975 เด็กหญิงนภัสสร  แสงพินทอง โรงเรียนวัดหวายกรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
976 เด็กชายณัฐภาส  เกตุแจ้ โรงเรียนวัดหวายกรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
977 เด็กหญิงอัยยา  หาญทะนุพงศ์ โรงเรียนวัดหวายกรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
978 เด็กหญิงนภัสสร  ว่องกิจ โรงเรียนวัดหวายกรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
979 เด็กชายประพล  แซ่หลี โรงเรียนวัดหวายกรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
980 เด็กหญิงวิภาวี  สวนผลไม้ โรงเรียนวัดหวายกรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
981 เด็กหญิงธนัญชนก  โสภวัน โรงเรียนวัดหวายกรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
982 เด็กหญิงปราณี  สมานมิตร โรงเรียนวัดหวายกรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
983 เด็กหญิงภคมน  ชาติภูธร โรงเรียนวัดหวายกรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
984 เด็กหญิงเกศินี  กองตัน โรงเรียนวัดหวายกรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
985 เด็กชายภานุวัฒน์  ปิยะสุข โรงเรียนวัดหวายกรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
986 เด็กชายกิตติธัช  บุราณสาร โรงเรียนวัดหวายกรอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
987 เด็กหญิงณภัทร  ชันณะสา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
988 เด็กหญิงปภาวรินทร์  สงทอง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
989 เด็กหญิงวรรณกานต์  มงคลพักตร์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
990 เด็กหญิงรัญชิดา  แสนจันทร์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
991 เด็กหญิงจิรภัทร  นกคุ้ม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
992 เด็กหญิงศิรประภา  หมู่คุ้ย โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
993 เด็กหญิงสุชาวรรณ  พลอยประดับ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
994 เด็กชายจิตรภาณุ  สุวรรณสว่าง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
995 เด็กชายอาวุธ  ถนอมมิตร โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
996 เด็กชายภาณุวิชญ์  ชนะกิต โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
997 เด็กหญิงวสินี  นิสสัยซือ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
998 เด็กชายธีรภัทร  ไพสาลี โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
999 เด็กชายวรุณ  แซ่ซิ้ม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1000 เด็กหญิงกรองกาญจน์  เสวกวิหารี โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1001 เด็กหญิงกนกภรณ์  ขันทอง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1002 เด็กหญิงศุภิสรา  จิตตโคติ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1003 เด็กหญิงณภัทรวรรณ  สุดพุก โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1004 เด็กหญิงพรวิสา  ภูธนะกูล โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1005 เด็กชายกฤตมุข  ยิ้มแย้ม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1006 เด็กชายญาณวรุตม์  เกมกลาง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1007 เด็กชายธีทัต  ลิ้มธนะเดชา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1008 เด็กชายนนน  เตียสุวรรณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1009 เด็กชายปรมินทร์  เกตุอินทร์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1010 เด็กชายปุณวรรษ  ค้าผล โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1011 เด็กชายอธิภัทร  จิรันวานิช โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1012 เด็กชายอนุภัทร  แย้มชม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1013 เด็กหญิงจารุพร  ติรพัฒน์กบิล โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1014 เด็กหญิงชฏาภา  ธีระชลาลัย โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1015 เด็กหญิงชนินทร์พร  ทองลาด โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1016 เด็กหญิงนขวัญมณัส  เกษมสุข โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1017 เด็กหญิงณัฐชยา  คำสอน โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1018 เด็กหญิงรุจิเรศ  ต้นเถา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1019 เด็กหญิงวรรณิสา  ฆวีวงค์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1020 เด็กชายวชิรวิทย์  น้อมเจริญ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1021 เด็กหญิงรัตติยา  บุญต่อ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1022 เด็กหญิงอรปรียา  คล้ายสุวรรณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1023 เด็กหญิงจิรประภา  ขัวญกล้า โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1024 เด็กชายธรรมโรจน์  นิเทศวิทยานุกูล โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1025 เด็กชายกิตติธรา  เกิดเจริญ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1026 เด็กชายชนม์บำรุง  บำรุงชนม์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1027 เด็กชายเตชิน  วิสุทธิ์ดวงดุษดี โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1028 เด็กชายทัตเทพ  พันธ์มหา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1029 เด็กชายธีร์ธวัช  ศรีประกอบฤกษ์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1030 เด็กชายธีร์ธวัช  พุ่มพวง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1031 เด็กชายธีรภัทร  ศิริมา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1032 เด็กชายนนทนธร  ศิริอินทร์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1033 เด็กชายนันทภพ  เที่ยงแท้ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1034 เด็กชายพัชรพล  วุฒิยาน โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1035 เด็กชายเลิศพิสิฐ  ปานเอี่ยม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1036 เด็กชายวฤนท์  สังกาศ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1037 เด็กชายสุตนันท์  ทองดี โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1038 เด็กหญิงกชกร  ผกานิรินทร์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1039 เด็กหญิงณัฐธิดา  ส่งเสริม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1040 เด็กหญิงบัญฑิตา  นาคะเต โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1041 เด็กหญิงปณิชา  เสียงเสนาะ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1042 เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ลิ้มศิริ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1043 เด็กหญิงพรพิมล  ธรรมสุนทร โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1044 เด็กหญิงมันสนันท์  สิมทิพลา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1045 เด็กหญิงรักษิตา  ปิตุเตชะ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1046 เด็กหญิงรินรดา  มหาเขตต์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1047 เด็กหญิงวรกานต์  สีนวม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1048 เด็กหญิงสมิตานัน  ถีสูงเนิน โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1049 เด็กหญิงสรัญญา  ดีสุข โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1050 เด็กหญิงสิริกร  จันทร์ภูงา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1051 เด็กหญิงอรอารีย์  ชาติสุวรรณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1052 เด็กหญิงจรัศยา  อุ่นศิริ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1053 เด็กหญิงศศิชา  ศิลปทินกร โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1054 เด็กหญิงสุพิชญา  เทียนศิริโชติ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1055 เด็กหญิงสุภาวิตา  งวงคำนาม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1056 เด็กหญิงภัทธาภรณ์  รัตตานนท์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1057 เด็กหญิงรัชนากาญจน์  อภิวัน โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1058 เด็กหญิงสุประดิษฐ์  คำสีนาค โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1059 เด็กหญิงศศิริมล  บุษบงก์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1060 เด็กชายพิษณุพงษ์  มะโรงศรี โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1061 เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ผลบริสุทธิ์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1062 เด็กชายนนทกานต์  จากพูล โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1063 นางสาวธัญญาลักษณ์  พิศาล โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1064 เด็กชายกฤตภพ  เกีตรติกุล โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1065 เด็กชายกาญจณพล  ศรีนันทา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1066 เด็กชายคชสาร  ฐานะวุฑฒ์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1067 เด็กชายคณัสนันท์  นานาค โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1068 เด็กชายจิรภัทร  แย้มแสง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1069 เด็กชายชัชชานนท์  เผือกค่า โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1070 เด็กชายชิตเมธี  เจริญงาม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1071 เด็กชายตนุภัทร  เชื้อบุญมี โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1072 เด็กชายธนกฤติ  ปริญญานุกุลวงศ์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1073 เด็กชายธีรศักดิ์  รักพร้า โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1074 เด็กชายปุณวิวัฎน์  จิรณัฏสิทธินนท์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1075 เด็กชายพงศ์พล  ประเสริฐ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1076 เด็กชายพีรนันท์  พันธ์สุวรรณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1077 เด็กชายภูมิพัฒน์  แพงพุทธ์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1078 เด็กชายวินทัศน์  นามลายทอง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1079 เด็กชายศรณ์ไกรวิทญ์  ยั่งยืน โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1080 เด็กชายศิวัช  ดีงามเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1081 เด็กหญิงเขมิกา  คันธินทระ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1082 เด็กชายชนกนันท์  ราชกรม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1083 เด็กหญิงธนัญชิตา  ศรีจันทร์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1084 เด็กหญิงชวัลญา  สุวรรณ์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1085 เด็กหญิงชาทิตยา  สมใจ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1086 เด็กหญิงณัฐธยาน์  ศรีวงษา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1087 เด็กหญิงณิชา  โสธนะ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1088 เด็กหญิงณิชาภัทร  สุจริตจิตร โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1089 เด็กหญิงธิดารัตน์  รัตนะจัน โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1090 เด็กหญิงภัทรจิรา  คงแสงทอง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1091 เด็กหญิงศิริรัตน์  รัตนวิจิตร โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1092 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บรรจงการ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1093 เด็กหญิงรดาณัฐ  มหารักษิต โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1094 เด็กชายภากร  มีผิวหอม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1095 เด็กชายกันติทัต  คมขำ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1096 เด็กชายจารุกิตติ์  ปานเอี่ยม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1097 เด็กชายชยาศิส  เกษรมาศ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1098 เด็กชายณัฎฐกรณ์  น้อยโสภณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1099 เด็กชายณัฐภัทร  บุตรสาทร โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1100 เด็กชายดลธรรม  เจริญธรรมกิจ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1101 เด็กชายธนภูมิ  บุญก่อเกื้อ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1102 เด็กชายธีระเดช  จาระนัย โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1103 เด็กชายพสิษฐ์  งอกงาม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1104 เด็กชายภัครพงษ์  ว่องไวพาณิชย์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1105 นายภูเบศ  เกตุจันทร์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1106 นายภูมิระพี  เสริญวณิชกุล โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1107 เด็กชายเมธา  จรัสศรีวิสิษฐ์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1108 เด็กชายศุภฤกษ์  ชัยสุธีกุล โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1109 เด็กชายสิทธิศักดิ์  แซ่โค้ว โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1110 นางสาวกชพร  บุญเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1111 นางสาวกฤษศินี  หวานระรื่น โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1112 นางสาวกัลยรัตน์  รัตนคูหา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1113 เด็กหญิงชนิกานต์  สวามิ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1114 เด็กหญิงชนิตา  ทังสุพานิช โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1115 นางสาวณภัทร  ฉันทมิตร์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1116 เด็กหญิงณิชกานต์  สุระเสนีย์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1117 เด็กหญิงดุจฤดี  อิงคภากร โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1118 เด็กหญิงปวรรัตน์  เตชประภาสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1119 เด็กหญิงปวรวรรณ  พรหมพันธ์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1120 นางสาวปาหนัน  สงวนรัตน์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1121 เด็กหญิงเมฬภา  มั่งเจริญ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1122 เด็กหญิงสุตาภัทร  บุตรวาระ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1123 นางสาวสุพัตรา  บุษบงค์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1124 นางสาวอนุสรา  หนูแก้ว โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1125 นางสาวอริสรา  เกิดเจริญ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1126 เด็กหญิงกาญจนมาศ  นาคสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1127 นายราชันย์  สมล้วน โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.2 คณิต ม.ต้น
1128 เด็กหญิงสุพิชญา  นาวินธรรม โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.1 คณิต ม.ต้น
1129 เด็กหญิงปุญญิสา  ยงพงศา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 1 ม.3 คณิต ม.ต้น
1130 เด็กชายธีรวีร์  ศรชัยจรัสแสง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
1131 เด็กชายณัฏฐ์ธนิน  เพียรศิริกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
1132 เด็กหญิงปรีชญา  ฉายัษฐิต โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
1133 เด็กหญิงพิณณ์ประภา  แก้วโกศล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
1134 เด็กหญิงณัฐนันทร์  อับดุลลอ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
1135 เด็กหญิงนันท์นภัส  หนูแก้ว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
1136 เด็กหญิงธัญชนก  อาภรณ์รัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
1137 เด็กหญิงอัญญาพร  อินทา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
1138 เด็กหญิงปิยฉัตร  ภูมิสถาน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
1139 เด็กชายติณณ์  ญาณภัทโธ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
1140 เด็กชายปภังกร  นุชประสพ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
1141 เด็กชายพัทธดนย์  ศรีเมืองแมน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
1142 เด็กชายณัฐธนนท์  แก้วกำชัยเจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
1143 เด็กหญิงจิรัฐฏิกา  อารีย์ป้อม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
1144 เด็กหญิงธนพร  พงษ์ศิริ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
1145 เด็กชายศักศิวกร  ปักกาเวสูง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
1146 เด็กชายธรรมวิทย์  โพธาภิรมย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
1147 เด็กชายภูริเณศ  ศรีสุขวัฒนชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
1148 เด็กหญิงกันธิชา  สายคำวงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
1149 เด็กชายยศภัทร  สังข์สุวรรณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
1150 เด็กชายพลศิษฎ์  จำปางาม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
1151 เด็กหญิงพรชนก  เนียมพันธ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
1152 เด็กหญิงรัชดาวัลย์  อัมฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
1153 เด็กหญิงวริศรา  จันทร์สุริยะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
1154 เด็กหญิงณภัทร  เปลี่ยนไธสง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
1155 เด็กชายอัจฉริยวิทย์  ทองโสม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
1156 เด็กชายชยาวุธ  กุลรัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
1157 เด็กชายพุฒิพงศ์  บุญพงศ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
1158 เด็กชายนภัสรภี  ตระกูลดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
1159 เด็กหญิงณัฐฐามณี  อารีย์ป้อม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
1160 เด็กหญิงดวงธนภัทร  จันทำ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
1161 เด็กหญิงกรวรรณ  เกงชัยภูมิ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 คณิตประถม
1162 เด็กชายภาณุวิชญ์  วิเชียรเครือ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
1163 เด็กชายอิทธิเดช  กิ่งวงษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
1164 เด็กหญิงนันทิชา  ตั้งรัตนกมลกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
1165 เด็กหญิงชนิดาภา  จันต๊ะคาด โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
1166 เด็กหญิงนันท์นภัส  ก่อสกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 คณิตประถม
1167 เด็กชายปภังกร  แสงศิวะฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
1168 เด็กชายณัฐธีวะภัทร  ศิลาชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
1169 เด็กชายสิรภพ  คุ้มหอม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
1170 เด็กหญิงพิชญ์สินี  คะณา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
1171 เด็กชายปารวิญ  ปิตาลีมาพร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
1172 เด็กชายชัชพล  ติณวโรดม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
1173 เด็กชายปรินทร  เด่นดำรงกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
1174 เด็กชายณัฐพฤทธ์  เจริญเกรียงสกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
1175 เด็กหญิงวรัทยา  ชลสวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
1176 เด็กชายนวพล  ชลเจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
1177 เด็กชายธนกฤต  แก้วพิกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
1178 เด็กหญิงจิรนันท์  คิดการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
1179 เด็กหญิงกัญญณัช  หิรัญพานิช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
1180 เด็กหญิงเปมิกา  ศรีประศาสตร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
1181 เด็กชายธนวิชญ์  บรรเทิงสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
1182 เด็กชายอภิวิชญ์  อิทธิอภิรักษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
1183 เด็กชายพชรพล  อินป้อ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
1184 เด็กหญิงศิริญา  นาคนาเกร็ด โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
1185 เด็กชายภูรินทร์  แสงทอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
1186 เด็กชายอภินัทธ์  อิทธิอภิรักษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
1187 เด็กหญิงเกษพิชญา  รจนา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 คณิตประถม
1188 เด็กชายพงศ์พสิน  พัสกรวงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1189 เด็กหญิงนภัสนันท์  นิลพฤกษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1190 เด็กหญิงนวพรรษ  เพ็ชรดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1191 เด็กชายศิรวิชญ์  ทองมาก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1192 เด็กชายจิระพนธ์  ฉัตรสุวรรณ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1193 เด็กชายอริย์ธัช  โภคา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1194 เด็กชายก้องภพ  ถีสูงเนิน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1195 เด็กชายทีปกร  แก้วคำแสน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1196 เด็กชายสิทธิกร  จิ๋วนางนอง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1197 เด็กชายณัฏฐนันท์  พุกพิบูลย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1198 เด็กชายปฐมพร  ศรีแก้วป่า โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1199 เด็กชายชินกฤต  วรวิทย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1200 เด็กชายพชรภูมิ  คงเจริญ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1201 เด็กชายธนทรัพย์  วงอาษา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1202 เด็กชายภูริทัต  บุญยิ่ง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1203 เด็กชายกีรติ  สุริวงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1204 เด็กหญิงนวรัตน์  ศรีสุภา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1205 เด็กหญิงอันน์มณี  ไชยวาน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1206 เด็กหญิงกชพร  ลาภรัตนไตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1207 เด็กหญิงพิชญ์สินี  รัศมีพงษธร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1208 เด็กหญิงกรณิการ์  ไทรศรีคำ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1209 เด็กหญิงนภณัฐ  แก่นแก้ว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1210 เด็กหญิงรุ่งลดา  นายนนท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1211 เด็กหญิงวิศรุตา  นาโสมภักดิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1212 เด็กหญิงอภิชญา  วงษ์สวัสดิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1213 เด็กหญิงพิชชาภา  พัฒนจักร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1214 เด็กหญิงอริญชยา  เชื้อสำราญรัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1215 เด็กหญิงชญานุช  ไทยยิ่ง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1216 เด็กหญิงฐิตา  ทับอุไร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1217 เด็กหญิงณัฏฐณิชา  บุญสายัง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1218 เด็กหญิงรวิ  พฤกษ์พนารัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1219 เด็กหญิงอรุโณทัย  นาวินชัยพร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1220 เด็กหญิงพรวิไล  ไชยศึก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1221 เด็กหญิงพรปวีณ์  ห้องกระจก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1222 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  รัศมี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1223 เด็กชายพงศภัทร  ผะเอม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1224 เด็กชายภคพงษ์  ลิขิตหัตถศิลป โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1225 เด็กชายกิตติภพ  แก้วสาคร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1226 เด็กชายนรภัทร  วิริยะปัญญา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1227 เด็กชายอนุภัทร  บุญสร้าง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1228 เด็กชายเมธาวิน  ลาหนองแคน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1229 เด็กชายสิริกร  ภัทรนารานนท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1230 เด็กชายนวันธร  มาศบำรุง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1231 เด็กชายชยกร  ชาตินักรบ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1232 เด็กชายวิชยุตม์  นาชัยลาน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1233 เด็กชายชานนท์  ปิยนิริ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1234 เด็กหญิงวรรธนพร  เหรียญเพ็ชรสุข โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1235 เด็กหญิงรวรรดา  หาญณรงค์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1236 เด็กหญิงฐิติรัตน์  เจียมวัฒนาเลิศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1237 เด็กหญิงศิรภัสสร  ถนัดหมอ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1238 เด็กหญิงสุชญา  สิทธิโชติเลิศภักดี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1239 เด็กหญิงพัทธนันท์  ทานกระโทก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1240 เด็กหญิงปราณปรียา  สิทธิวงค์สกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1241 เด็กหญิงมรุกัญญา  กันยะมี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1242 เด็กหญิงจิรสุดา  นุ่มนิ่ม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1243 เด็กหญิงกนธิชา  เจริญกุลวนนท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1244 เด็กหญิงปาริชา  อังคธัญกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1245 เด็กหญิงรักษิณา  วงค์มาก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1246 เด็กหญิงสวภัทร  วงค์สนิท โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1247 เด็กหญิงภควรรณ  ทับลอย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1248 เด็กชายติณณภพ  สุขศรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1249 เด็กชายสุภวิชฌาณ์  ชาดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1250 เด็กชายณัฎฐกร  นระแสน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1251 เด็กชายสรรศนิธิ  พงษ์ก่อสร้าง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1252 เด็กหญิงพิชามญชุ์  อุตตมากร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1253 เด็กหญิงรักตาภา  สร้อยระย้า โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1254 เด็กชายสาธิตา  รินทรานุรักษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1255 เด็กหญิงเปมิกา  เทียนกระจ่าง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1256 เด็กหญิงกัณฐรัฐ  หิรัญพงศ์ปรีชา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1257 เด็กหญิงธัญชนก  ปาปัดฉิม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1258 เด็กหญิงจีรณา  บดีรัฐ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.4 วิทย์ประถม
1259 เด็กชายรัชพล  จึงรุ่งฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1260 เด็กชายกนกพล  ใจกว้าง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1261 เด็กชายภัทรกร  นิลชมภู โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1262 เด็กชายภาคิณ  โยทองยศ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1263 เด็กหญิงปุณิกา  อังคธัญกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1264 เด็กหญิงศิริพิมล  วิสาหะพานิช โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1265 เด็กหญิงณิสาพัชร์  พรหมจันทร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1266 เด็กหญิงพิชญาภา  จันทรมาก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1267 เด็กหญิงมนัสนันท์  กรุงพลี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1268 เด็กชายอริญชย์พงศ์  ร่มรื่นสกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1269 เด็กชายนันทิพัฒน์  มนต์วิเศษ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1270 เด็กชายกฤษกร  บุตสีนนท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1271 เด็กชายธัญวิรัฎฐ์  พินิจสุขใจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1272 เด็กชายณัฐวัฒน์  ซึมทราบ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1273 เด็กชายศุภวิชญ์  ทองมาก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1274 เด็กชายทัตเทพ  ดลไสว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1275 เด็กหญิงจุฑาธิบดิ์  คงภิบาล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1276 เด็กหญิงธนพร  ยอดมณี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1277 เด็กหญิงพลอยไพลิน  เนนะ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1278 เด็กหญิงณัทกาญจน์  บุญจริง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1279 เด็กหญิงเบญญาภา  เกิดมณี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1280 เด็กหญิงอมิตรดา  อารีย์ป้อม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1281 เด็กหญิงสุธาวินี  อังควินิจวงศ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1282 เด็กหญิงอภิญญา  ไทรงามเอี่ยม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1283 เด็กหญิงกวิตา  เจนบวร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1284 เด็กชายชัยภัทร  บุญประเสริฐ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1285 เด็กชายนันทภพ  บุญอนันต์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1286 เด็กชายกฤตภาส  แย้มสรวล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1287 เด็กชายกฤตณัฐ  ตรงชื่น โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1288 เด็กหญิงพิชญา  ว่องกิตติพงษ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1289 เด็กหญิงณฐยา  วชิรเมธาวี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1290 เด็กหญิงบุณยวีร์  เทวาประดับ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1291 เด็กหญิงภูริมาศ  สินชัยกิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1292 เด็กหญิงชลลดา  มาแก้ว โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1293 เด็กชายศรัณย์  นิลฉวี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1294 เด็กชายจิรัฏฐ์  โภคา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1295 เด็กชายปิยวัช  สุริยะผล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1296 เด็กชายกฤตภาส  เพียรอนันต์สกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1297 เด็กชายรัชทา  หาญณรงค์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1298 เด็กหญิงวาสนา  รอดแรม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1299 เด็กหญิงสุรภา  โตสมบัติศิริ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1300 เด็กหญิงภัคธีมา  ขันโท โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1301 เด็กหญิงณัฐณิชา  ลักษรรัสษรณร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1302 เด็กหญิงเปมิกา  ลิ่มตี๋ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1303 เด็กหญิงจิตตรีกานต์  ศิลป์ชัยกิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1304 เด็กหญิงสุชาวดี  นาชัยลาน โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1305 เด็กชายรัชต  สุภัตราภรรณ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1306 เด็กชายธีรภัทร  ยืนยง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1307 เด็กชายภัคพล  สุกใส โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1308 เด็กชายธาวิน  อังคประสาทชัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1309 เด็กหญิงปนัสยา  ฉายแสง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1310 เด็กหญิงพลอยปภัส  ไมตรีจิตต์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1311 เด็กหญิงหทัยพร  จิตรชื่น โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1312 เด็กชายวรรธนา  วิทโยภาส โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1313 เด็กชายรัชพล  ลาภรัตนไตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1314 เด็กหญิงเบญญทิพย์  ชนะศึก โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1315 เด็กหญิงกรรวี  ประมงอุดมรัตน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1316 เด็กหญิงชนิดาภา  จึงรุ่งฤทธิ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1317 เด็กหญิงรวีวรรณ  ศรีจันทร์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1318 เด็กหญิงชญาน์นันท์  บุญเชิดชู โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1319 เด็กหญิงชนิตา  ลีธนะนันท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1320 เด็กหญิงญาณิศา  โภชนกุล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1321 เด็กหญิงพณณกร  วรรณราศรี โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1322 เด็กชายจิรภัทร  ถนอมมิตร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1323 เด็กชายศิรวิชญ์  เจนนพกาญจน์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1324 เด็กชายเดชานนท์  สำเร็จกิจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1325 เด็กชายชญานน  นามเมือง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1326 เด็กหญิงปวริศา  วงษ์สง่า โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1327 เด็กหญิงณัฏฐนิจ  ตรีวิจิตรไพศาล โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1328 เด็กหญิงณัฐรดา  วรรณเกตุ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1329 เด็กหญิงศรวนีย์  เชาวน์นิยม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1330 เด็กหญิงสุพิชญา  ฉายแสง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1331 เด็กหญิงณัฐชยา  พุกพิบูลย์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1332 เด็กหญิงวศินี  โคตะนนท์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1333 เด็กหญิงศรัณย์พร  สุภัตราภรรณ์ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1334 เด็กหญิงศรัญญา  รักษมาตา โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.6 วิทย์ประถม
1335 เด็กหญิงปุณยวีร์  ทุมเพชร โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1336 เด็กชายณัฐนนท์  ซุ่นแต้ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1337 เด็กชายคุณานนท์  สุภัคคุณธรรม โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม) 1 ป.5 วิทย์ประถม
1338 เด็กหญิงศิริรักษ์  อยู่ยง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1339 เด็กหญิงชญาดา  ทัพผา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1340 เด็กหญิงวชิราภรณ์  กรวิลาศ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1341 เด็กหญิงณิชารีย์  บุราคร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1342 เด็กหญิงสุพิชญา  สุริยะ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1343 เด็กชายยศพล  หัสชู โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1344 เด็กชายเสฎฐวุฒิ  รักษาวงศ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1345 เด็กหญิงวรฤทัย  ยอดวิจารณ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1346 เด็กหญิงนภาวรรณ  บุปผาเจริญ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1347 เด็กชายวุฒินันท์  มีมิ่งขวัญ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1348 เด็กหญิงอภิชญา  บุญรักษา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 คณิตประถม
1349 เด็กหญิงสุภัสสรา  มงคลฉัตร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1350 เด็กหญิงพาขวัญ  ฟูคำ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1351 เด็กหญิงชื่นกมล  สัสดี โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1352 เด็กหญิงพริมา  หมุนอุดม โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1353 เด็กหญิงปัณฏิกาล  ไชยสิทธิ์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1354 เด็กหญิงเบญญาภา  ควรหา โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1355 เด็กหญิงศศิวัลย์  แก้ววิเชียร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1356 เด็กหญิงรวิพร  สืบเสนาะ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1357 เด็กชายจตุพร  เพ็ชรไทย โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1358 เด็กหญิงพร้อมขวัญ  แก้วมีแสง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1359 เด็กหญิงศุภาพิชญ์  สุขสอาด โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1360 เด็กชายอภิวัฒนา  เหลือล้น โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1361 เด็กหญิงขวัญภิชา  ทองคำมุข โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1362 เด็กหญิงทิพกฤตา  เจตนันท์ โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1363 เด็กชายณัฐนนท์  เมฆลอย โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1364 เด็กหญิงสรัลรัตน์  อ่อนจิตร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1365 เด็กหญิงเจสสิก้า จิราภา  รัสเซิ่ล โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1366 เด็กหญิงณิชาภัทร  จันทร์ไทย โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1367 เด็กชายวรรณกร  หลีแก้วสาย โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1368 เด็กหญิงปาณิสรา  ดียิ่ง โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.6 วิทย์ประถม
1369 เด็กหญิงพรสวรรค์  บรรจงอักษร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.4 วิทย์ประถม
1370 เด็กหญิงทิปสุรางค์  สิงหบุตร โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม 1 ป.5 วิทย์ประถม
1371 เด็กชายปวินท์สิทธิ์  พานิชพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1372 เด็กชายพีระพัชร์  บำรุงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1373 เด็กชายธนกร  รังรงทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1374 เด็กหญิงคริษฐา  ชาติสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1375 เด็กหญิงจิรัชญา  เบาสูงเนิน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1376 เด็กหญิงณัฎฐธิดา  จำลองรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1377 เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  พาพิมพ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1378 เด็กหญิงปัณณพร  สมศิริ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1379 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  วรรณวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1380 เด็กหญิงสุพิชญา  ฐานแพร่ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1381 เด็กหญิงกวินธิดา  ดีเจริญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1382 เด็กชายธนภูมิ  เพชรคุ้มพล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1383 เด็กชายปภังกร  ดุษดี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1384 เด็กหญิงกัญญาภัทร  โทตรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1385 เด็กหญิงศรัณยา  ตั๊นประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1386 เด็กหญิงธนพร  ทองเถื่อน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1387 เด็กหญิงเขมินทรา  มังกิตะ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1388 เด็กหญิงพรรณนภัส  สว่างวัน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1389 เด็กหญิงปิยมณฑ์  รุ่งเรือง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1390 เด็กชายณเสฏฐ์  ฉันทวิจัยกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1391 เด็กชายศิลปกร  บดีรัฐ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1392 เด็กชายสมัชญ์  แก้วจรัสฉาย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1393 เด็กชายภัทรดนัย  ทองดี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1394 เด็กหญิงนภัสวรรณ  พิลึก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1395 เด็กชายพุฒิสรรค์  มีชู โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1396 เด็กหญิงแพรว์ณิชาณัฐ  เติมพรหมเจริญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1397 เด็กหญิงพิมพ์นารา  แก่นนาคำ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1398 เด็กชายแทนคุณ  รัตนสร้อย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1399 เด็กหญิงปรียาลักษณ์  พุฒิพร้อม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1400 เด็กหญิงกานต์สิริ  วงศ์ทวี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1401 เด็กชายชวโรจน์  เนตรทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1402 เด็กชายชินนธร  บุรพานนทชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1403 เด็กชายศิวะพัฒน์  นาเมืองรัก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1404 เด็กหญิงณัฐณิชา  ดีหมั้น โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1405 เด็กหญิงอรจิรา  เกษจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1406 เด็กหญิงณิชชา  เพ็งมาก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1407 เด็กชายกฤติน  บุญยะไทย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1408 เด็กหญิงณัฏฐนันท์  น้อยรูปเรา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1409 เด็กหญิงภัคจิรา  บุญสิน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1410 เด็กหญิงเพียงรวี  เครือวัง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1411 เด็กหญิงนันท์นภัส  นวลวัฒนา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1412 เด็กหญิงปณิตา  สีวะสุทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1413 เด็กชายชญานนท์  ชื่นพงศ์พันธ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1414 เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ผลเลิศ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1415 เด็กหญิงรดา  สุวรรณพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1416 เด็กชายกนก  สุขสมพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1417 เด็กชายครรวริทธิ์  พูนประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1418 เด็กชายชวนันท์  เหล่าบัวดี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1419 เด็กชายณฐนนตร์  บางตระกูล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1420 เด็กชายณภัส  ชูลิขสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1421 เด็กชายบวรเทพ  แก้วเจริญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1422 เด็กชายปภังกรณ์  นวลเดช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1423 เด็กชายปรมี  ฤกษ์มงคล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1424 เด็กชายปรเมษฐ์  ใจเที่ยง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1425 เด็กชายปรัชญา  แม่นยำ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1426 เด็กชายพิพัฒชัย  ตันวิมลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1427 เด็กชายพีรวิชญ์  ตระกูลชินสารภี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1428 เด็กชายเพ็ช  จักรทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1429 เด็กชายราเมศวร์  ญามะณี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1430 เด็กชายธนดล  โสสีทา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1431 เด็กหญิงดาริณยา  โรจนาภรณ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1432 เด็กหญิงกัญญนันทน์  สุทธิ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1433 เด็กหญิงกัณณพัชร  แก่นสน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1434 เด็กหญิงกัลยรัตน์  มังสา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1435 เด็กหญิงปริชญา  นาคแดง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1436 เด็กหญิงพิทย์วรินทร์  คณาศรีนุวัติ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1437 เด็กหญิงภัณฑิลา  จันทร์สว่าง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1438 เด็กหญิงมินตา  กุลรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1439 เด็กหญิงวริศรา  สีขาว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1440 เด็กหญิงศศิภา  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1441 เด็กหญิงศุภัสรา  มีสบาย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1442 เด็กหญิงสุรัสวดี  สิงห์ถม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1443 เด็กหญิงบวรลักษณ์  บุญศักดิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1444 เด็กหญิงพรนภา  วรรณชาติ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1445 เด็กชายปัณณวิชญ์  เชาวนรบิน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1446 เด็กหญิงณัฐรดา  เอาไชย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1447 เด็กหญิงอัยยา  งามฉาย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1448 เด็กหญิงพรธิดา  ตองติดรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1449 เด็กหญิงขวัญชนก  คุ้มท้วม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1450 เด็กชายกรวิชญ์  เลิศกวินอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1451 เด็กหญิงปทิตตา  ภิญโญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1452 เด็กชายกฤษนที  ศรีจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1453 เด็กชายสิปปกร  สันทัด โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1454 เด็กหญิงมานิกา  ฟาลฉลันเกอร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1455 เด็กหญิงเรือนแก้ว  สุขปัทม์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1456 เด็กหญิงสุพิชชา  บุษบาศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1457 เด็กชายโอม  สมัครไทย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1458 เด็กหญิงนงนภัส  ปานคีรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1459 เด็กหญิงทักษพร  ชำนาญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1460 เด็กหญิงศิรภัสสร  ปิยะพันธุ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1461 เด็กชายอนันดา  แสนศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1462 เด็กชายต่อตระกูล  สุทธิสา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1463 เด็กหญิงสุชานันท์  กองแก้ว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1464 เด็กชายภาณุวิชญ์  ปัญญาสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1465 เด็กชายพงศกร  ทรงกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1466 เด็กชายจิรวัฒน์  สดสิริสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1467 เด็กหญิงสุรตา  บุญจิ่ม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1468 เด็กหญิงชาลิสา  อรัญถิตย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1469 เด็กหญิงณัฐณิชา  พรรณา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1470 เด็กหญิงตะวัน  แพแจ่ม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1471 เด็กหญิงอนัญญา  จิรันวานิช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1472 เด็กหญิงจิรัชญา  ทรงพระ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1473 เด็กหญิงสมิตานัน  ถาวรชาติ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1474 เด็กหญิงประภาศิริ  เพียรสุขุม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1475 เด็กหญิงสาริศา  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1476 เด็กชายคุณปราบ  กรุณานนท์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1477 เด็กหญิงฐาปนี  ละสา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1478 เด็กหญิงอารดา  หอมเหมือน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1479 เด็กชายธนพล  มีบุญสบาย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1480 เด็กชายตฤณ  โพธิ์ไทย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1481 เด็กชายภวัต  เอี่ยมสุภาพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1482 เด็กชายคีม  จีนจรรยา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1483 เด็กชายเจ้าคุณ  กุลรัมย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1484 เด็กหญิงณิชกุล  ตอนศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1485 เด็กหญิงวลัชญา  ฉัตรวรสฤษดิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1486 เด็กชายภากร  คูณขุนทด โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1487 เด็กหญิงกานพลู  อ่อนจันทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1488 เด็กชายอานนท์  วิสุทธิ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1489 เด็กชายชัยทัต  ขอพึ่ง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1490 เด็กชายณภัทร  มะโนวรรณา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1491 เด็กชายธีรเดช  ทองโปร่ง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1492 เด็กชายสิริภูศิรัญณ์  จันทร์มาก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1493 เด็กชายโสภณัฐ  แก้วจรัสฉาย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1494 เด็กหญิงนวพร  อ่ำน้อย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1495 เด็กชายคณาธิป  จักรสาร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1496 เด็กชายปวีร์  จันทรขจรรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1497 เด็กชายพลกฤต  ศุภผล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1498 เด็กชายศุภกฤต  ท่วมพุดซา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1499 เด็กชายญาณาธิป  สังขมาลัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1500 เด็กหญิงเวณิกา  ศรีล้อม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1501 เด็กชายวชิรวิทย์  ทองสุข โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1502 เด็กชายกวินท์  เลิศกวินอนันต์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1503 เด็กชายธนกร  บำรุงวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1504 เด็กชายภาณุรุจ  ศรีศิริ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1505 เด็กชายวชิรวิชญ์  ลี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1506 เด็กหญิงณิชนันทน์  สุขม่วง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1507 เด็กชายพรพิพัฒน์  พลตรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1508 เด็กหญิงนิษฐกานต์  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1509 เด็กหญิงชนัญธิดา  มณีน้อย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1510 เด็กชายภูวิศ  บัวทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1511 เด็กหญิงณภัทร  ชลธาร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1512 เด็กชายจิระทีปต์  จันทร์โฮง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1513 เด็กหญิงภิภาพรรธน์  เจริญรุ่งแสงกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1514 เด็กชายประณิธิ  เขินแก้ว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1515 เด็กชายภาคิน  บุญประกอบ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1516 เด็กหญิงนิธยาภรณ์  วอทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1517 เด็กชายพีรภัทร  ฉัตรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1518 เด็กชายนภัทร  บุญทวี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1519 เด็กหญิงฮาเซล  อะบาตาโย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1520 เด็กชายจิรชาติ  สุสา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1521 เด็กหญิงภิญญดา  เพียรสุขุม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1522 เด็กชายปภังกร  พรมชา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1523 เด็กชายภัคศรัณย์  ไตรภพสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1524 เด็กชายวรพล  วุฒิมากูล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1525 เด็กชายณัฎฐภพ  กลิ่นกุหลาบหิรัญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1526 เด็กชายชนาธิป  ศรีป่า โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1527 เด็กชายภัทรดนย์  วงศ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1528 เด็กชายเอกชน  สืบเสนาะ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1529 เด็กหญิงธนพร  ใจแก้วมา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1530 เด็กหญิงพรกนก  นามนไสย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1531 เด็กชายภูมิภัทร  ต่ายทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1532 เด็กชายปภังกร  ปิตุเตชะ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1533 เด็กหญิงเพชรดาพร  นามไพร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1534 เด็กชายพลาธิป  เจริญศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1535 เด็กชายกันณพงศ์  ชินดา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1536 เด็กหญิงฐิตาภา  ชลพงษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1537 เด็กหญิงพรนภัส  วิริยะธรรมสาร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1538 เด็กหญิงวารุชา  เพียแก้ว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1539 เด็กชายศิวัช  ชาติกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1540 เด็กหญิงณัฏฐิญา  ปิยะศิริสิงห์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1541 เด็กหญิงภคพร  แพงไทย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1542 เด็กชายหฤทกานต์  เชียงเพียร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1543 เด็กชายภูมิรภี  จบศรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1544 เด็กหญิงรริศรา  ลิ้มสกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1545 เด็กหญิงนวรัตน์  ชัชวาลย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1546 เด็กชายบวรวิทย์  พันธุ์จันทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1547 เด็กชายคุณานนต์  ทองก้อน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1548 เด็กหญิงเพียงพอ  กังแฮ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1549 เด็กชายตรัยภูมิ  ศิริประพันธ์รัตน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1550 เด็กชายอานันท์  ธนไพศาลกิจ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1551 เด็กหญิงนภัสนันท์  เวชประสิทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1552 เด็กหญิงร่มฝน  ประสิทธิ์สุขสันต์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1553 เด็กชายธนกร  เพชรคุ้มพล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 คณิตประถม
1554 เด็กชายพลอธิป  อัจจนานนท์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1555 เด็กหญิงทักษพร  ผุดผาด โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 คณิตประถม
1556 เด็กชายจักรวัฒน์  พงษ์เจริญชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 คณิตประถม
1557 เด็กชายราเชนทร์  เภาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1558 เด็กชายณัชพล  เนียรวิชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1559 เด็กหญิงนลินพรรณ  บุญช่วย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1560 เด็กหญิงนภัสสุดา  คงทน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1561 เด็กหญิงณฐญพร  ดีเลิศ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1562 เด็กชายศุกล  รอดพ้น โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1563 เด็กหญิงฐิติรัตน์  นาคฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1564 เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  สุวรรณวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1565 เด็กหญิงพัทธนันท์  เบญจกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1566 เด็กชายกวินท์  เอื้อพรพาณิช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1567 เด็กชายภูธนสิษฐ์  ดีก้องเสียง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1568 เด็กหญิงจิตติมา  ยิ้มแฉล้ม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1569 เด็กชายกษิดิศ  ขจรเดชกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1570 เด็กชายจุรพงษ์  สอดส่อง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1571 เด็กหญิงรวิปรียา  บัวจีบ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1572 เด็กชายนาราชา  คำนนท์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1573 เด็กชายวงศธร  ไวยวุฒินันท์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1574 เด็กหญิงวลัยพรรณ  วิไลรัตน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1575 เด็กชายศิวนาถ  พุทธวงค์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1576 เด็กชายวชิรวิชญ์  บุญสินธุ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1577 เด็กชายธาวิน  เหง้าละคร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1578 เด็กชายรัญชน์ธรรม  ธารพานิช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1579 เด็กชายศาสตร์ตรา  วัฒนวงษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1580 เด็กหญิงกฤติมา  มีชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1581 เด็กหญิงอริสรา  เชื้อกูล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1582 เด็กหญิงพรรณปพร  อึ้งอโนทัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1583 เด็กหญิงชลชนก  ตั้งตระกูลเลิศ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1584 เด็กชายรัตนกร  ไกรอินทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1585 เด็กชายจิตติพัฒน์  ชื่นตา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1586 เด็กชายศุภวิชญ์  โชติธรรมพิทักษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1587 เด็กชายปพนวิช  เทพประสาร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1588 เด็กหญิงธนัชพร  หงษ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1589 เด็กชายรัฐพงค์  มนาคม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1590 เด็กชายปรเมศ  เขตร์กิจ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1591 เด็กหญิงธัญญานุช  จันทดวง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1592 เด็กชายวันชัย  คำนวนแสง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1593 เด็กชายพงศกร  หอมหวล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1594 เด็กชายปาล  ปานดำ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1595 เด็กชายโชติกา  สิพทัศน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1596 เด็กหญิงภาวนา  ท่วมพุดซา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1597 เด็กชายอัสมาอ์  บุราคร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1598 เด็กชายกฤศ  อรุณพันธ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1599 เด็กชายยิ่งฉัตร  บุญทนิมิตร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1600 เด็กหญิงชลธารา  จันทร์แก้ว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1601 เด็กหญิงศิรประภา  เงินทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1602 เด็กหญิงสาริศา  มีชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1603 เด็กชายนาวิน  ทรงบัณฑิตย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1604 เด็กหญิงชญานิศ  สมานสินธ์ุ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1605 เด็กชายฐิติวัฒน์  เทียนมงคล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1606 เด็กชายก้องภพ  ยืนยงค์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1607 เด็กชายชยุตพงศ์  ปรือปรัก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1608 เด็กชายณฐพล  พันแน่น โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1609 เด็กชายธัญชนน  จันทาพูน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1610 เด็กชายธัญธร  ศิริวัฒนานุวัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1611 เด็กชายปฐมพร  สายสมร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1612 เด็กชายปัณณวัฒน์  จันทสม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1613 เด็กชายพัทธนันท์  ศรีระอุดม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1614 เด็กชายภูมิรพี  สินธุไสย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1615 เด็กชายศรรธัย  พิมพ์ทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1616 เด็กชายอดิศร  แก้วมณี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1617 เด็กหญิงกนกพัชร  บุญเจือ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1618 เด็กหญิงกัญญาวีร์  อยู่ยั่งยืน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1619 เด็กหญิงชยุตรา  มาตา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1620 เด็กหญิงญาณิศา  เขินแก้ว โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1621 เด็กหญิงณัฐธิดา  สำราญสุข โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1622 เด็กหญิงธัญชนก  ด้วงประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1623 เด็กหญิงธันยาพร  เพ็ชรประเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1624 เด็กหญิงนัทธมนต์  พิพัฒน์สุขดำรง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1625 เด็กหญิงปางบารมี  เบญจมาศ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1626 เด็กหญิงพิชญ์สินี  สินธูรัตนะ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1627 เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พู่ศิริถิรพร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1628 เด็กหญิงพิมลวรรณ  พอกกลาง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1629 เด็กหญิงศุภิสรา  มีมุข โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1630 เด็กหญิงอคิราย์  เหมือนศรีชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1631 เด็กหญิงณฐมน  วิศรากรณ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1632 เด็กหญิงรมณ  ศรีเผือก โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1633 เด็กหญิงณิชานันท์  ตุ่มทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1634 เด็กหญิงชัญญพัชร์  พริ้มขจีพงศ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1635 เด็กหญิงชนิดาภา  บรรจงอักษร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1636 เด็กชายกิตินันท์  สุขสุวรรณ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1637 เด็กหญิงชวิศา  ไทยานันท์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1638 เด็กชายทัชชกร  สุนทรวิภาต โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1639 เด็กชายธีรภัทร  ประดิษฐพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1640 เด็กชายพิชยา  ยาวิเศษ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1641 เด็กชายชวัลวิทย์  ศรีใจวงค์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1642 เด็กชายรณกร  โยธาฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1643 เด็กชายพิศณุพงศ์  ภูเดช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1644 เด็กชายกรวิชญ์  หลีล้วน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1645 เด็กชายวชิรวิทย์  อึ้งอโนทัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1646 เด็กหญิงกุลจิรา  สุพรหม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1647 เด็กชายอัครภาคย์  ปริญปิยเศรษฐ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1648 เด็กหญิงสุชานาถ  ทองทวน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1649 เด็กหญิงพุทธชาติ  วรรณเสริฐ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1650 เด็กหญิงกันตา  รุ่งจำรัส โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1651 เด็กหญิงนิศาชล  หลงเวช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1652 เด็กหญิงนภัส  ปลดปลิด โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1653 เด็กชายจิระศักดิ์  สิงหเขต โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1654 เด็กชายกังวาฬ  แสงศิริรักษ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1655 เด็กชายฌาน  บุตรราช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1656 เด็กชายตรีวิทย์  คนใจบุญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1657 เด็กชายปีติภัทร  มนตรี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1658 เด็กชายรัฏฐกรณ์  ภูเต้าทอง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1659 เด็กหญิงชิชญาสุ์  เฉลิมเทวี โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1660 เด็กหญิงณัชชา  แสงอรุณเจริญ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1661 เด็กหญิงสุวภัทร  อมรสรเดช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1662 เด็กหญิงปวันรัตน์  ครองราช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1663 เด็กหญิงพรลภัสสร  ชูประทีป โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1664 เด็กหญิงอนรรฆวี  ฤทธิฤาชา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1665 เด็กหญิงรัฐลานนา  จรรยา โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1666 เด็กหญิงสุพิชฌาย์  วงษ์จันทร์อินทร์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1667 เด็กชายวนพล  ภูดรนาง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1668 เด็กหญิงภัทรศรี  สุขุมกาญจนะ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1669 เด็กหญิงปพิชญา  แสงสุรีย์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1670 เด็กหญิงนฤชยา  อุปละ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1671 เด็กหญิงชนาพร  ตั้งสุนทรชัย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1672 เด็กหญิงกวินธิดา  ทิพย์โอสถ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1673 เด็กหญิงอรนิชชา  สาครเสถียร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1674 เด็กหญิงณิชาภัทร  อิ่มใจ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1675 เด็กชายฐิติกร  ชัญญพิพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1676 เด็กชายเจษฎา  เมฆาพร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1677 เด็กชายปฐวี  มาไลวงค์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1678 เด็กหญิงนงนภัส  พิไลวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1679 เด็กหญิงขรินทร์ทิพย์  ถนอมวงศ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1680 เด็กหญิงกชกร  รักงาม โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1681 เด็กชายพัสกร  วริลุน โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1682 เด็กชายธนภัทร  เผ่าภูธร โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1683 เด็กชายวิธยพล  อรัญนารถ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1684 เด็กชายปราบดา  ภิญโญพรสวัสดิ์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1685 เด็กหญิงอินทุกาล  พรมเรือง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1686 เด็กหญิงกมลชนก  ไวยวุฒินันท์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1687 เด็กหญิงโชติกา  สิบทัศน์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1688 เด็กชายภูวิศ  ปิยะโอสถสรรค์ โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1689 เด็กหญิงชัญญานุช  จันทดวง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1690 เด็กชายปัณณพัฒน์  ย่องเส็ง โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.5 วิทย์ประถม
1691 เด็กชายก่ออิชย์กรณ์  จันทร์ฉาย โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม
1692 เด็กชายนิติพัฒน์  ปัณราช โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1693 เด็กหญิงจิรัชญา  สุขโข โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.4 วิทย์ประถม
1694 เด็กชายอภิภัทร  พิกุล โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 1 ป.6 วิทย์ประถม